Article

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87

Source: OAI

ABSTRACT

1. ประเมินศักยภาพและความเข้มข้นที่เหมาะสมของเชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ 2. ศึกษากลไกของเชื้อ B. cerues สายพันธุ์ RS87 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การ ส่งเสริม การ เจริญเติบโต และ ผล ผลิต ข้าว ไทย สาย พันธุ์ ต่างๆ โดย ใช้ เชื้อ Bacillus cereus สาย พันธุ์ RS 87 1 . ประเมิน ศักยภาพ และ ความ เข้มข้น ที่ เหมาะสม ของ เชื้อ Bacillus cereus สาย พันธุ์ RS 87 ใน การ ส่งเสริม การ เจริญเติบโต และ ผล ผลิต ของ ข้าว สาย พันธุ์ ต่างๆ 2 . ศึกษา กลไก ของ เชื้อ B. cerues สาย พันธุ์ RS 87 ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ส่งเสริม การ เจริญเติบโต ของ ข้าว

0 Followers
 · 
26 Reads