Article

การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น: เนื้อหาและรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับเพศ อัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้างทางเพศ และคู่สื่อสารของวัยรุ่น

Source: OAI

ABSTRACT

1. เพื่ออธิบาย และเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีการสื่อสารกันในกลุ่มวัยรุ่นหญิงและชาย 2. เพื่ออธิบาย และเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีการสื่อสารกันในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้างทางเพศแบบลบ แ สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การ พัฒนา โปรแกรม ต้นแบบ การ สื่อสาร เรื่อง เพศ กับ วัย รุ่น : เนื้อหา และ รูปแบบ ที่ มี ความ สอดคล้อง กับ เพศ อัต มโนทัศน์ เชิง โครงสร้าง ทาง เพศ และ คู่ สื่อสาร ของ วัย รุ่น 1 . เพื่อ อธิบาย และ เปรียบเทียบ ความ แตกต่าง ของ เนื้อหา เกี่ยว กับ เรื่อง เพศ ที่ มี การ สื่อสาร กัน ใน กลุ่ม วัย รุ่น หญิง และ ชาย 2 . เพื่อ อธิบาย และ เปรียบเทียบ ความ แตกต่าง ของ เนื้อหา เกี่ยว กับ เรื่อง เพศ ที่ มี การ สื่อสาร กัน ใน กลุ่ม วัย รุ่น ที่ มี อัต มโนทัศน์ เชิง โครงสร้าง ทาง เพศ แบบ ลบ แ

8 Followers
 · 
124 Reads