Article

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สานเสวนาระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการมาเลเซีย

Source: OAI

ABSTRACT

1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในด้านการสอน การเรียน และการวิจัย ระหว่างภาควิชาการ ไทย - และมาเลเซีย 2. เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากมุมมองของนักวิชาการมาเลเซี สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประชุม เชิง ปฏิบัติการ สาน เสวนา ระหว่าง นัก วิชาการ ไทย และ นัก วิชาการ มาเลเซีย 1 . เพื่อ สร้าง ความ ร่วมมือ ทาง วิชาการ ทั้ง ใน ด้าน การสอน การ เรียน และ การ วิจัย ระหว่าง ภาควิชาการ ไทย - และ มาเลเซีย 2 . เพื่อ รับฟัง แนวทาง ใน การ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การ เมือง และ ทรัพยากร มนุษย์ ใน พื้นที่ จังหวัด ชาย แดน ภาค ใต้ จาก มุมมอง ของ นัก วิชาการ มาเลเซี

0 Followers
 · 
2 Reads