โปรแกรมแผนที่ภาษีระดับตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์กรณีศึกษาตำบลในพื้นที่ จ.ลำพูน

Articlewith78 Reads
Source: OAI

    Abstract

    1. เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในหน่วยงาน อบต. ป่าสัก 2. เพื่อออกแบบฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษีของท้องถิ่นและพิกัดตำแหน่ง 3. เพื่อพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลผู้เสียภาษีในรูปแบบของ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โปรแกรม แผนที่ ภาษี ระดับ ตำบล เพื่อ เชื่อมโยง กับ โปรแกรม แผน งาน โครงการ แบบ ออนไลน์ กรณี ศึกษา ตำบล ใน พื้นที่ จ.ลำพูน 1 . เพื่อ ศึกษา การ จัด เก็บ ภาษี บำรุง ท้อง ที่ ใน หน่วย งาน อบต. ป่าสัก 2 . เพื่อ ออก แบบ ฐาน ข้อมูล ระบบ จัด เก็บ ข้อมูล ผู้ เสีย ภาษี ของ ท้องถิ่น และ พิกัด ตำแหน่ง 3 . เพื่อ พัฒนา ระบบ การ แสดง ข้อมูล ผู้ เสีย ภาษี ใน รูปแบบ ของ ระบบ ภูมิศาสตร์ สารสนเทศ ( GIS )