Article

การออกแบบและสร้างหลอดกำเนิดแสงแบบเลือกความยาวคลื่น/ความเข้มแสง/ระยะเวลาของ การเปล่งแสงได้เพื่อใช้ทดสอบการตอบสนองของพืช

Source: OAI

ABSTRACT

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก โดยมีจุดเด่นในด้านของแรงงาน ขนาดของพื้นที่ สภาพดินฟ้าอากาศและตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร สินค้าเกษตรที่สำคัญที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้เป็นเปอร์เซนต์สูงมาอย่างต่อเนื่อง คือ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเขตร้อน อย่างไรก็ตามด้วยการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านการประกอบอาชีพของประชากรอาจส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบในทางลบ ซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาจทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าในกลุ่มนี้ได้แม้เพียงเพื่อใช้บริโภคในประเทศ แนวทางที่จะสามารถรักษาความเป็นผู้นำในด้านนี้ได้ก็ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิตสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผัก ผลไม้ และไม้ดอกเขตร้อนซึ่งเป็นเป้าหมายของงานวิจัยนี้) อันจะช่วยส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลา ต้นทุน ขนาดพื้นที่และแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกลง โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหลอดให้กำเนิดแสงที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นและ/หรือความเข้มของแสงได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาผลของความยาวคลื่นและ/หรือความเข้มของแสง รวมทั้งระยะเวลาการให้แสง ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้จะนำไปสู่การสร้างหลอดไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสง ณ ความยาวคลื่น/ความเข้มแสงที่แน่นอนและเหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ในช่วงเวลาหรือในแหล่งผลิตที่ปราศจากแสงจากดวงอาทิตย์ ผลพลอยได้ของโครงการวิจัยนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีของคนไทยในกลุ่มของระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded System) สำหรับใช้ในงานด้านการเกษตรในอนาคต ซึ่งช่วยลดการนำเข้าจากเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ คำสำคัญ หลอดกำเนิดแสง, อิเลคทรอนิคส์ในการเกษตร, ระบบควบคุมแบบฝังตัวในงานการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การ ออก แบบ และ สร้าง หลอด กำเนิด แสง แบบ เลือก ความ ยาว คลื่น / ความ เข้ม แสง / ระยะ เวลา ของ การ เปล่ง แสง ได้ เพื่อ ใช้ ทดสอบ การ ตอบสนอง ของ พืช ประเทศ ไทย เป็น แหล่ง ผลิต สินค้า เกษตร ที่ สำคัญ ของ โลก โดย มี จุด เด่น ใน ด้าน ของ แรงงาน ขนาด ของ พื้นที่ สภาพ ดิน ฟ้าอากาศ และ ตำแหน่ง ที่ ตั้ง ซึ่ง อยู่ ใน เขต ศูนย์สูตร สินค้า เกษตร ที่ สำคัญ ที่ สามารถ ส่ง ออก ไป ยัง ต่าง ประเทศ ได้ เป็น เปอร์เซนต์ สูง มา อย่าง ต่อเนื่อง คือ ผัก ผลไม้ และ ไม้ ดอก เขต ร้อน อย่าง ไร ก็ตาม ด้วย การ ขยาย ตัว ของ เมือง และ จำนวน ประชากร ที่ เพิ่ม ขึ้น ความ แปรปรวน ของ ดินฟ้าอากาศ รวม ทั้ง การ เปลี่ยนแปลง ใน ด้าน การ ประกอบ อาชีพ ของ ประชากร อาจ ส่ง ผล ให้ การ ผลิต สินค้า เกษตร ได้ รับ ผล กระทบ ใน ทาง ลบ ซึ่ง ส่ง ผล ต่อ ความ ได้เปรียบ ใน การ เป็น แหล่ง ผลิต สินค้า เกษตร และ อาจ ทำ ให้ ไม่ สามารถ ผลิต สินค้า ใน กลุ่ม นี้ ได้ แม้ เพียง เพื่อ ใช้ บริโภค ใน ประเทศ แนวทาง ที่ จะ สามารถ รักษา ความ เป็น ผู้ นำ ใน ด้าน นี้ ได้ ก็ ด้วย การ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เข้า ช่วย ใน การ ผลิต สินค้า เกษตร ( โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน กลุ่ม ของ ผัก ผลไม้ และ ไม้ ดอก เขต ร้อน ซึ่ง เป็น เป้าหมาย ของ งาน วิจัย นี้ ) อัน จะ ช่วย ส่ง ผล ต่อ การ เพิ่ม ผล ผลิต ลด ระยะ เวลา ต้นทุน ขนาด พื้นที่ และ แรงงาน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ เพาะปลูก ลง โครงการ วิจัย นี้ มี วัตถุประสงค์ หลัก เพื่อ สร้าง หลอด ให้ กำเนิด แสง ที่ สามารถ ปรับเปลี่ยน ความ ยาว คลื่น และ / หรือ ความ เข้ม ของ แสง ได้ เพื่อ ใช้ เป็น เครื่องมือ ใน การ ศึกษา ผล ของ ความ ยาว คลื่น และ / หรือ ความ เข้ม ของ แสง รวม ทั้ง ระยะ เวลา การ ให้ แสง ต่อ การ เจริญเติบโต และ คุณภาพ ของ พืช / ผัก / ผลไม้ ชนิด ต่างๆ ซึ่ง ผล ที่ ได้ จาก โครงการ นี้ จะ นำ ไป สู่ การ สร้าง หลอด ไฟฟ้า ที่ ให้ พลังงาน แสง ณ ความ ยาว คลื่น / ความ เข้ม แสง ที่ แน่นอน และ เหมาะสม ต่อ พืช ชนิด นั้น ๆ เพื่อ เร่ง การ เจริญเติบโต และ คุณภาพ ของ พืช / ผัก / ผลไม้ ใน ช่วง เวลา หรือ ใน แหล่ง ผลิต ที่ ปราศจาก แสง จาก ดวง อาทิตย์ ผล พลอย ได้ ของ โครงการ วิจัย นี้ คือ การ สร้าง เทคโนโลยี ของ คน ไทย ใน กลุ่ม ของ ระบบ ควบคุม แบบ ฝัง ตัว ( Embedded System ) สำหรับ ใช้ ใน งาน ด้าน การ เกษตร ใน อนาคต ซึ่ง ช่วย ลด การ นำ เข้า จาก เทคโนโลยี และ อุปกรณ์ สำเร็จรูป จาก ต่าง ประเทศ คำ สำคัญ หลอด กำเนิด แสง , อิเลคทรอนิคส์ ใน การ เกษตร , ระบบ ควบคุม แบบ ฝัง ตัว ใน งาน การ เกษตร

1 Follower
 · 
145 Reads