การผลิตกรดแลกติกจากการหมักกากมันสำปะหลังโดยเชื้อรา Rhizopus oryzae

Articlewith117 Reads
Source: OAI

    Abstract

    1 ศึกษากระบวนการย่อยแป้งที่มีอยู่ในกากมันโดยกรดหรือเอนไซม์อะไมเลสให้เป็นกลูโคส ควบคู่กับกระบวนการหมักกรดแลกติกจากกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งเบื้องต้นโดยวิธีตรึงเซลล์ 2 ศึกษากระบวนการหมักกรดแลกติกแบบอาหารแข็งจากกากมันสดซึ่งไม่ผ่านกระบวนการย่อยแป้งเบื้องต้น สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การ ผลิต กรด แล กติก จาก การ หมัก กาก มันสำปะหลัง โดย เชื้อ รา Rhizopus oryzae 1 ศึกษา กระบวนการ ย่อย แป้ง ที่ มี อยู่ ใน กาก มัน โดย กรด หรือ เอนไซม์ อะไมเลส ให้ เป็น กลูโคส ควบคู่ กับ กระบวน การ หมัก กรด แล กติก จาก กลูโคส ที่ ได้ จาก การ ย่อย แป้ง เบื้อง ต้น โดย วิธี ตรึง เซลล์ 2 ศึกษา กระบวน การ หมัก กรด แล กติก แบบ อาหาร แข็ง จาก กาก มัน สด ซึ่ง ไม่ ผ่าน กระบวนการ ย่อย แป้ง เบื้อง ต้น