ความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบเชื้อรา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบ โดยวิธี Polymerase Chain Reaction

Articlewith10 Reads
Source: OAI

    Abstract

    1. เพื่อศึกษาชุด primers ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับเชื้อรา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง 2. เพื่อศึกษาความแม่นยำ (sensitivity) ของชุด primers ในการตรวจสอบเชื้อรา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแท สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ความ รวดเร็ว และ แม่นยำ ใน การ ตรวจสอบ เชื้อ รา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุ โรค แอนแทรกโนส ที่ แอบแฝง บน มะม่วง ดิบ โดย วิธี Polymerase Chain Reaction 1 . เพื่อ ศึกษา ชุด primers ที่ มี ความ จำเพาะ เจาะจง กับ เชื้อ รา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุ โรค แอนแทรกโนส ของ มะม่วง 2 . เพื่อ ศึกษา ความ แม่นยำ ( sensitivity ) ของชุด primers ใน การ ตรวจสอบ เชื้อ รา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุ โรค แอนแท