Article

การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า

Source: OAI

ABSTRACT

ผู้วิจัยได้ทดลองกลึงเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กันทั่วๆ ไป 8 ชนิด เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีด โดยใช้ใบมีดคาร์ไบด์อินเสอร์ท และใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีดสตีล และในสภาพหล่อเย็นด้วยน้ำยาชนิดธรรมดาและกลึงแห้งในอากาศโดยไม่หล่อเย็น จากผลการทดลองได้สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงตัด กำลัง และอายุการใช้งานของคมมีด กับตัวแปรสภาวะการตัด ซึ่งได้แก่ ความลึกในการตัด อัตราการป้อนใบมีด และความเร็วในการตัด และได้ทำการทดลองเพื่อหาข้อมูลมาสร้างสมการของเวลาทั้งหมดในการกลึงชิ้นงานหนึ่งชิ้น ได้สร้างรูปแบบโปรแกรมเชิงเส้นไม่ตรงของการเลือกสภาวะการตัดให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้เวลาทั้งหมดต่อชิ้นในการกลึงมีค่าต่ำสุด ทั้งนี้ภายในกรอบข้อจำกัดต่างๆ ของการกลึงโลหะ คือ กำลังขับสูงสุดของเครื่องกลึง แรงบิดสูงสุด แรงตัดสูงสุด และช่วงของค่าความลึกในการตัด อัตราการป้อนใบมีด ความเร็วในการตัดและความเร็วรอบ ต่ำสุดและสูงสุดที่สามารถใช้ได้ ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาฟอกซ์โปร เพื่อใช้ในการคำนวณหาสภาวะการตัดที่ทำให้เวลาทั้งหมดต่อชิ้นต่ำสุด ผลการทดลองคำนวณชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเกิดชุบแข็งโดยไม่ตั้งใจระหว่างการกลึง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จากการทดลองกลึงชิ้นงาน AISI 1045 พบว่ามีปรากฏการณ์ชุบแข็งเกิดขึ้นจริง และยังมีปรากฏการณ์อบอ่อนในบางกรณีอีกด้วย การเพิ่มขึ้นของความแข็งที่ผิวชิ้นงานไม่มีผลต่อแรงและกำลังในการตัด แต่จะเร่งให้คมมีดแตกหักง่ายขึ้น และลดอายุการใช้งานของคมมีด โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถใช้งานได้ดี และพร้อมที่จะนำไปใช้งานจริงได้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การ ศึกษา แรง ตัด กำลัง และ การ เสื่อม สภาพ ของ ใบ มีด ใน การ กลึง เหล็กกล้า ผู้ วิจัย ได้ ทดลอง กลึง เหล็ก กล้า ชนิด ที่ ใช้ กัน ทั่วๆ ไป 8 ชนิด เพื่อ ศึกษา พฤติกรรม ของ แรง ตัด กำลัง และ การ เสื่อม สภาพ ของ ใบ มีด โดย ใช้ ใบ มีด คาร์ไบด์ อินเสอร์ท และ ใบ มีด เหล็ก กล้า ไฮส ปีด สตีล และ ใน สภาพ หล่อ เย็น ด้วย น้ำยา ชนิด ธรรมดา และ กลึง แห้ง ใน อากาศ โดย ไม่ หล่อ เย็น จาก ผล การ ทดลอง ได้ สร้าง สมการ แสดง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง แรง ตัด กำลัง และ อายุ การ ใช้ งาน ของคม มีด กับ ตัว แปร สภาวะ การ ตัด ซึ่ง ได้แก่ ความ ลึก ใน การ ตัด อัตรา การ ป้อน ใบ มีด และ ความ เร็ว ใน การ ตัด และ ได้ ทำ การ ทดลอง เพื่อ หา ข้อมูล มา สร้าง สมการ ของ เวลา ทั้งหมด ใน การ กลึง ชิ้น งาน หนึ่ง ชิ้น ได้ สร้าง รูปแบบ โปรแกรม เชิง เส้น ไม่ ตรง ของ การ เลือก สภาวะ การ ตัด ให้ เหมาะสม ที่สุด เพื่อ ให้ เวลา ทั้งหมด ต่อ ชิ้น ใน การ กลึง มี ค่า ต่ำ สุด ทั้งนี้ ภาย ใน กรอบ ข้อ จำกัด ต่างๆ ของ การ กลึง โลหะ คือ กำลัง ขับ สูง สุด ของ เครื่อง กลึง แรง บิด สูง สุด แรง ตัด สูง สุด และ ช่วง ของ ค่า ความ ลึก ใน การ ตัด อัตรา การ ป้อน ใบ มีด ความ เร็ว ใน การ ตัด และ ความ เร็ว รอบ ต่ำ สุด และ สูง สุด ที่ สามารถ ใช้ ได้ ได้ สร้าง โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ภาษาฟอกซ์ โปร เพื่อ ใช้ ใน การ คำนวณ หา สภาวะ การ ตัด ที่ ทำ ให้ เวลา ทั้งหมด ต่อ ชิ้น ต่ำ สุด ผล การ ทดลอง คำนวณ ชี้ ให้ เห็น ถึง ความ เป็น ไป ได้ ของ การ เกิด ชุบ แข็ง โดย ไม่ ตั้งใจ ระหว่าง การ กลึง ซึ่ง เป็น ปรากฏการณ์ ที่ ไม่ ได้ คาดหมาย มา ก่อน จาก การ ทดลอง กลึง ชิ้น งาน AISI 1045 พบ ว่า มี ปรากฏการณ์ ชุบ แข็ง เกิด ขึ้น จริง และ ยัง มี ปรากฏการณ์ อบอ่อน ใน บาง กรณี อีก ด้วย การ เพิ่ม ขึ้น ของ ความ แข็ง ที่ ผิว ชิ้น งาน ไม่ มี ผล ต่อ แรง และ กำลัง ใน การ ตัด แต่ จะ เร่ง ให้ คม มีด แตกหักง่าย ขึ้น และ ลด อายุ การ ใช้ งาน ของคม มีด โปรแกรม ที่ พัฒนา ขึ้น มา นี้ สามารถ ใช้ งาน ได้ ดี และ พร้อม ที่ จะ นำ ไป ใช้ งาน จริง ได้

4 Followers
 · 
305 Reads