งานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลทางสถิติที่จำเป็นในการปรับปรุงพันธุ์พืช Thai Plant Breeder งานวิจัย

Articlewith13 Reads
Source: OAI

    Abstract

    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งาน วิจัย และ พัฒนา ระบบ ฐาน ข้อมูล และ ระบบ ประมวล ผล ทาง สถิติ ที่ จำเป็น ใน การ ปรับปรุง พันธุ์ พืช Thai Plant Breeder งาน วิจัย