การศึกษาเอนไซม์เซลลูเลสทนร้อนจากเชื้อราสายพันธุ์ TR169 ที่พบในประเทศไทย : การโคลนยีนและการศึกษาลักษณะของเอนไซม์

Articlewith32 Reads
Source: OAI

    Abstract

    - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การ ศึกษา เอนไซม์ เซลลูเลส ทน ร้อน จาก เชื้อ รา สาย พันธุ์ TR 169 ที่ พบ ใน ประเทศ ไทย : การ โคลน ยีน และ การ ศึกษา ลักษณะ ของ เอนไซม์ -