Article

ผลการใช้สมุดกราฟบันทึกระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวาน

Source: OAI

ABSTRACT

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผล การ ใช้ สมุด กราฟ บันทึก ระดับ น้ำตาล ใน เลือด ของ ผู้ ป่วย เบาหวาน

8 Followers
 · 
132 Reads