ArticlePDF Available

Ny musikk-, dans og dramalinje i Telemark : resultater fra en spørreundersøkelse blant 9.klassinger i øvre del av fylket

Authors:

Abstract and Figures

Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har hver for seg fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved lokalisering av den nye klassen i henholdsvis Bø eller Notodden. I forbindelse med Bø VGS sin del av lokaliseringsutredningen har Telemarksforsking-Bø utført en spørreundersøkelse blant 9.-klassingene i øvre del av Telemark. I spørreundersøkelsen har vi først og fremst stilt spørsmål knyttet til valg av og lokalisering av ny musikk-, dans- og dramalinje. I tillegg har vi også på initiativ fra Midt-Telemark Næringsutvikling, stilt spørsmål om valg av videregående opplæring mer generelt. De 20 skolene som fikk tilbud om å delta i undersøkelsen, ligger i det som nå er inntaksområdet til den eventuelle nye musikk-, dans- og dramalinja, det vil si kommunene Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Seljord, Bø, Nome, Sauherad, Notodden, Tinn og Drangedal. Begrunnelsen for at undersøkelsen ble rettet mot 9. klassetrinn, er at dette årskullet blir det første som kan velge å gå i den nye musikk-, dans- og dramaklassen, som skal opprettes fra høsten 2007. Undersøkelsen ble sendt til totalt 708 9.klassinger, og vi mottok svar fra 532 elever. Av de totalt 532 elevene som har svart på undersøkelsen, er det 56 elever, det vil si 10,5 %, som svarer at de ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje. Av disse er det 43 (76,8 %) jenter og 13 gutter (23,2 %). Flertallet av de som vil velge musikk, dans og drama, ønsker å fordype seg i drama. Ikke overraskende er det en prosentvis større andel elever som deltar i kulturaktiviteter i fritida blant de som ønsker å velge musikk, dans og drama, i forhold til alle respondentene totalt. Når det gjelder lokalisering av ny musikk-, dans- og dramalinje, er det tilnærmet lik oppslutning mellom Bø og Notodden. 28 elever (50 %) ønsker å gå i Bø, mens 27 elever (48,2 %) ønsker å gå på Notodden. For å få et klarere bilde av hvem som ønsker å gå på de to stedene, er det relevant å se på det geografiske utgangspunktet for hvem som ønsker å gå på Notodden og hvem som ønsker å gå i Bø. Både Notodden-alternativet og Bø-alternativet har fått tilslutning fra flere kommuner. Notodden-alternativet får høyest tilslutning fra kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn. Bø-alternativet får høyest tilslutning i kommunene Kviteseid, Seljord, Bø, Nome, Sauherad og Drangedal. Det må her nevnes at Gimle skule i Fyresdal kommune og Holla ungdomsskole i Nome kommune ikke har svart på undersøkelsen, samt at svarprosenten fra Rjukan ungdomsskole var særlig lav (19 av 46 elever svarte). Av de mer generelle resultatene fra undersøkelsen, kan det nevnes at studiespesialiserende (tidligere allmennfag), idrett og musikk, dans og drama er de tre mest populære utdanningsprogrammene blant årets 9.klassinger i øvre del av Telemark. Jenter og gutter velger ulike utdanningsprogram: guttene er i flertall på teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, medier og kommunikasjon og idrett, mens jentene er i flertall på helse- og sosialfag, design og håndverk, musikk, dans og drama, naturbruk, studiespesialiserende og restaurant- og matfag. Elevene velger videregående utdanning både med bakgrunn i egne interesser og med tanke på muligheter for videre utdannings-/yrkesmuligheter. De fleste elevene ønsker å studere videre etter endt videregående utdanning, enten i Telemark, Norge eller i utlandet. Blant de som velger elektrofag og bygg- og anleggsteknikk ønsker mange å få en jobb i hjemkommunen/nærmiljøet.
Content may be subject to copyright.
Ny musikk-, dans-
og dramalinje i
Telemark
Resultater fra en spørre-
undersøkelse blant
9.klassinger i øvre del av
fylket
Av
Heidi Stavrum og
Mari Torvik Heian
Telemarksforsking-Bø
TF-notat nr 3/2006
24.mars 2006
Telemarksforsking-Bø 2006
TF-notat nr. 3/2006
ISSN 0802-3662
Pris: kr. 130
Telemarksforsking-Bø
Postboks 4
3833 Bø i Telemark
Tlf: 35 06 15 00
Fax: 35 06 15 01
www.telemarksforsking.no
FORORD
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Midt-Telemark Næringsutvikling og Bø videregå-
ende skole. Våre kontaktpersoner hos oppdragsgiverne har vært Wenche Engen Hanevik
(Bø VGS) og Wenche Hvattum (MTNU).
Ved Telemarksforsking-Bø har Mari Torvik Heian og Heidi Stavrum arbeidet med pro-
sjektet. Data til undersøkelsen er samlet inn gjennom en postal spørreundersøkelse, og ut-
formingen av spørreskjemaet har blitt gjort i samarbeid med oppdragsgiverne. Heian har
gjort det praktiske arbeidet knyttet til utsending av spørreskjema og foretatt punchingen av
de innkomne dataene. Analysen av dataene, samt skrivingen av notatet har blitt gjort av
Stavrum og Heian i fellesskap.
Alle involverte takkes for innsatsen. En spesiell takk til lærerne og elevene ved de 18 ung-
domsskolene som har tatt seg tid til å svare på spørreundersøkelsen.
Bø, 23. mars 2006
Heidi Stavrum
Prosjektleder
INNHOLDSFORTEGNELSE
1 Bakgrunn for undersøkelsen 7
2 Metode og datamateriale 7
3 Om valg av videregående opplæring generelt 10
3.1 De mest populære utdanningsprogrammene 10
3.2 Motiver for valg av utdanningsprogram 11
3.3 Hvor henter elevene informasjon om videregående utdanning? 14
4 Om valg av musikk, dans og drama 15
4.1 Hvor mange velger musikk, dans og drama, hva vil de fordype seg i? 15
4.2 Bø eller Notodden? 16
4.3 Motiver for valg av musikk-, dans- og dramalinje 20
4.4 Valg av musikk-, dans- og dramalinje og kulturbakgrunn 21
5 Oppsummering 23
6 Vedlegg: spørreskjema 24
7
1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Bakgrunnen for dette notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opp-
rette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående sko-
le. De to videregående skolene har hver for seg fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved
lokalisering av den nye klassen i henholdsvis Bø eller Notodden.
I forbindelse med Bø VGS sin del av lokaliseringsutredningen har Telemarksforsking-Bø
fått i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 9.-klassingene i øvre del av Te-
lemark. I spørreundersøkelsen har vi først og fremst stilt spørsmål knyttet til valg av og
lokalisering av ny musikk-, dans- og dramalinje. I tillegg har vi også på initiativ fra Midt-
Telemark Næringsutvikling, stilt spørsmål om valg av videregående opplæring mer gene-
relt.
I notatet vil vi først gi en beskrivelse av undersøkelsens metodiske framgangsmåte og det
innkomne datamaterialet (kapittel 2). I den neste delen (kapittel 3) vil vi beskrive noen av
de generelle tendensene i datamaterialet knyttet til valg av videregående opplæring. Deret-
ter går vi spesifikt inn på dataene som er knyttet til valg av musikk-, dans- og dramalinje
og eventuell lokalisering av en slik linje (kapittel 4), før vi i det avsluttende kapittelet gir
en kort oppsummering av undersøkelsens hovedresultater (kapittel 5).
2 METODE OG DATAMATERIALE
I samarbeid med en referansegruppe bestående av representanter fra Bø Videregående Sko-
le, Midt-Telemark Næringsutvikling, Telemark Kulturnettverk og Bø Kommunes eining
for kultur og fritid1 ble det utformet et spørreskjema med 13 spørsmål2.
Spørreskjemaet og et følgebrev ble sendt til 20 skoler i Telemark, og rektor/kontaktlærerer
ved skolene ble oppfordret til å la alle 9.-klassinger få anledning til å delta i undersøkelsen
og besvare spørreskjemaet. De 20 skolene som fikk tilbud om å delta i undersøkelsen, lig-
ger i det som nå er inntaksområdet til den eventuelle nye musikk-, dans- og dramalinja, det
vil si kommunene Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Seljord, Bø,
Nome, Sauherad, Notodden, Tinn og Drangedal. Begrunnelsen for at undersøkelsen ble
rettet mot 9. klassetrinn, er at dette årskullet blir det første som kan velge å gå i den nye
musikk-, dans- og dramaklassen, som skal opprettes fra høsten 2007.
Undersøkelsen ble sendt til 20 skoler som totalt hadde 708 9.klassinger3. Vi har mottatt
svar fra 18 av de 20 skolene, fra til sammen 532 elever, noe som tilsier at undersøkelsen
har en svarprosent på 75,1 %. Vi har mottatt svar fra skoler i alle kommuner bortsett fra
Fyresdal kommune, og fra alle skoler i de andre kommunene bortsett fra Holla ungdoms-
1 Referansegruppa bestod av Wenche Engen Hanevik og Jon Bjones (Bø VGS), Wenche Hvattum (MTNU), Hilde Peder-
sen (Bø kommune), Guri Røsok (Bø kommune) og Kjell Stundal (Telemark Kulturnettverk).
2 Se vedlegg
3 Basert på liste utarbeidet av Bø videregående skole.
8
skole i Nome kommune. Rjukan ungdomsskole har lavest svarprosent, da bare 19 av 45
elever (42,2 %) har svart4.
Oversikten nedenfor viser hvordan antallet elever som har besvart undersøkelsen fordeler
seg kommunevis:
Figur 1 Antall respondenter fordelt på bostedskommune.
4 Antallet respondenter ved hver skole i forhold til antallet utsendte spørreskjema per skole fordeler seg slik: Bø ung-
domsskule 60 av 63, Kviteseid skule 35 av 40, Gransherad skule 9 av 11, Notodden 76 av 83, Seljord 26 av 29, Drange-
dal 54 av 61, Sauland 14 av 13, Nissedal 20 av 24, Lunde 29 av 33, Heddal 40 av 49, Sauherad ungdomsskole 50 av 61,
Høydalsmo skule 8 av 9, Tokke skule 18 av 22, Rauland skule 14 av 15, Edland skule 11 av 13, Åmot skule 21 av 26,
Rjukan ungdomsskole 19 av 45, Atrå barne- og ungdomsskole 28 av 36.
14
20
26
26
29
35
46
48
50
54
60
125
0 20 40 60 80 100 120 140
Hjartdal
Nissedal
Tokke
Seljord
Nome
Kviteseid
Vinje
Tinn
Sauherad
Drangedal
Notodden
9
Neste figur viser hvordan antallet elever som har besvart undersøkelsen fordeler seg på de
ulike skolene:
8
9
11
14
14
18
19
20
21
26
28
29
35
40
50
54
60
76
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Høydalsmo skule
Gransherad skule
Edland skule
Sauland skule
Rauland skule
Tokke skule
Rjukan ungdomsskole
Nissedal ungdomsskule
Åmot skule
Seljord ungdomsskole
Atrå barne- og ungdomsskole
Lunde ungdomsskole
Kviteseid skule
Heddal ungdomsskole
Sauherad ungdomsskole
Drangedal ungdomsskole
Bø ungdomsskule
Notodden ungdomsskole
Figur 2 Antall respondenter fordelt på skole
Det er omtrent like mange gutter som jenter som har svart på undersøkelsen: 48,7 % av
respondentene er gutter og 50,8 % av respondentene er jenter. En av respondentene hadde
ikke oppgitt kjønn.
48,7
50,8
0,5
gutt
jente
ubesvart
Figur 3 Respondentenes kjønn. Prosent.
10
3 OM VALG AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GENE-
RELT
Hovedformålet med denne spørreundersøkelsen var å undersøke hvor mange av årets
9.klassinger i øvre Telemark som kan tenke seg å velge musikk-, dans- og dramalinje på
videregående skole, og finne ut hvor de ønsker å ta denne utdanningen. I tillegg til dette
ønsket man å se på de mer generelle aspektene knyttet til 9.-klassingenes valg av videregå-
ende opplæring. I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på noen hovedtendenser i denne
generelle delen av datamaterialet.
3.1 De mest populære utdanningsprogrammene
Et av de første spørsmålene som elevene ble stilt var ”Har du bestemt deg for hvilket ut-
danningsprogram du vil søke på?”. Et flertall av respondentene, 53,6 %, sier at de ennå
ikke har bestemt seg for hvilken linje de skal velge på videregående, mens 45,9 % svarer at
de har bestemt seg. Den høye andelen usikre henger trolig sammen med at respondentene
går i 9. klasse og enda har et år på seg før de må ta det endelige valget. Selv om mange
elever er usikre på hvilket utdanningsprogram de skal velge, har de likevel svart på spørs-
målet om hvilket utdanningsprogram ”de kunne tenke seg å velge”. Følgende figur viser en
oversikt over hva respondentene svarte på dette spørsmålet:
Figur 4 Valg av utdanningsprogram. Antall.
Studiespesialiserende utdanningsprogram (tidligere allmennfag) er det mest populære al-
ternativet. Det er 120 av elevene som tenker å velge dette alternativet. Idrett og musikk,
dans og drama er de to linjene som har nest mest oppslutning blant elevene, med henholds-
4
4
7
10
24
25
30
30
51
51
52
56
68
120
0 20 40 60 80 100 120 140
Serv ice og s amferdsel
Naturbruk
Teknikk og indus triell produksjon
Restaurant- og matfag
Medier og kommunikasjon
Helse- og s osialfag
Elektrof ag
Design og håndverk
Bygg- og anleggsteknikk
Ubesvarte
Annet
Musikk, dans og drama
Idrett
Studies pes ialiserende
11
vis 68 og 56 respondenter. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har noe mindre opp-
slutning, men her skiller bygg- og anleggsteknikk seg ut som det mest attraktive med 51
respondenter. På spørsmålet om valg av utdanningsprogram er det en stor andel ubesvarte
(51 elever) og en stor andel som har svart ”Annet” (52 elever). Den store andelen i disse to
kategoriene kan muligens skyldes at mange ikke har oppfattet spørsmålet. Noen svar tyder
for eksempel på at det kan være usikkerhet blant elevene knyttet til navnene på de ulike
studieprogrammene, da vi finner flere tilfeller av at elevene har krysset av på ”Annet” og
deretter skrevet ”Mekken” eller ”Vil jobbe med dyr”.
Et påfallende trekk i det generelle datamaterialet er kjønnsforskjellene som avdekkes i til-
knytning til elevenes valg av utdanningsprogram. Som vi ser av figuren under, er guttene i
flertall på teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel, bygg- og anleggstek-
nikk, elektrofag, medier og kommunikasjon og idrett, mens jentene er i flertall på helse- og
sosialfag, design og håndverk, musikk, dans og drama, naturbruk, studiespesialiserende og
restaurant- og matfag.
6,7
23,2
25
33,3
40
60,3
66,7
86,7
92,2
100
100
100
93,3
76,8
75
65,8
60
39,7
33,3
10
5,9
0 20 40 60 80 100
Helse- og sosialfag
Design og håndverk
Musikk, dans og drama
Naturbruk
Studiespesialiserende
Restaurant- og matfag
Idrett
Medier og kommunikasjon
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Jente
Gutt
Figur 5 Valg av utdanningsprogram fordelt på kjønn. Prosent.
3.2 Motiver for valg av utdanningsprogram
Et av spørsmålene som elevene ble stilt var ”hva har størst betydning for hvilket utdan-
ningsprogram du velger?”. Siden mange elever i øvre og vestre deler av Telemark må reise
12
langt for å gå på videregående skole, ønsket man her spesielt å se på hvorvidt avstand til
skolestedet og eventuelle hybelfasiliteter (internat) på skolestedet betyr noe for hvilket
utdanningsprogram man velger. Følgende figur viser elevenes svar på dette:
Figur 6 Hva har betydning for elevenes valg av utdanningsprogram. Prosent5.
Ut fra figuren kan man lese at avstandsmomentet ikke er særlig avgjørende: Bare 10,3 %
av elevene svarer at internat på skolestedet har betydning for linjevalget, mens andelen
som sier at det å reise fram og tilbake til hjemmet hver dag har betydning for noen (20,7
%).
Verken foreldre/søskens råd (2,8 %), venners valg (16,9 %), eller fritidstilbud på hjemsted
(9 %) eller skolested (12,8 %) er avgjørende for hvilken linje man velger: Det seirende
alternativet i denne sammenheng er videre utdannings- og yrkesmuligheter: Hele 60,2 %
av respondentene har krysset av for at dette er avgjørende for hvilken videregående utdan-
ning de velger. Det å få fordype seg i ”det jeg liker best” er også viktig for omtrent like
mange (59,8 %).
60,2 % av elevene svarte altså at de tenker på videre utdannings- og yrkesmuligheter når de
skal velge linje på videregående. Et av de andre spørsmålene som er relevante å trekke inn
i forlengelsen av dette, er spørsmålet om hva elevene kunne tenke seg å gjøre etter at de er
ferdig med videregående skole. Følgende figur oppsummerer elevenes svar på dette:
5 I figur 6, 7, 10, 20 og 21 overstiger den totale prosenten 100 %. Dette skyldes at respondentene her hadde anledning til å
krysse av for flere alternativer på et og samme spørsmål i spørreskjemaet.
2,8
9
10,3
12,8
16,9
20,7
20,7
59,8
60,2
0 20 40 60 80 100
Søskens/foreldresd
Fritidstilbud hjemsted
Internat hvor jeg kan bo på hy bel
Fritidstilbud skolested
Venners valg
Flinke lærere
Reise hjem hver dag
Det jeg liker best
Utdannings-/yrkesmuligheter
13
6,6
8,8
18,4
22,2
25,4
31,4
0 5 10 15 20 25 30 35
Skape min egen
arbeidsplass
Annet
Studere/jobbe i utlandet
Jobb i
hjemkommune/næ rmiljøet
Studere i Telemark
Studere andre steder i
Norge
Figur 7 Hva ønsker elevene å gjøre når de er ferdig med videregående skole. Prosent.
Som vi ser ønsker flesteparten å studere videre etter videregående, enten i Telemark (25,4
%) eller andre steder i Norge (31,4 %). En god del (22,2 %) svarer også at de ønsker å få
seg en jobb i nærmiljøet, mens bare en liten andel (6,6 %) sier at de ønsker å skape sin
egen arbeidsplass. Med tanke på utviklingen av det framtidige arbeidsmarkedet og nær-
ingslivet i Telemark er det her relevant å se på hvilke fagretninger de som ønsker å jobbe i
nærmiljøet eller skape sin egen arbeidsplass ønsker å velge på videregående. Følgende
figur viser hvilke utdanningsprogram de som ønsker å få en jobb i nærmiljøet eller kom-
munen de bor i har valgt:
1
2
2
5
5
6
8
9
9
9
16
21
0 5 10 15 20 25
Naturbruk
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Design og håndverk
Restaurant- og matfag
Medier og kommunikasjon
Studiespesialiserende
Helse- og sosialfag
Idrett
Musikk, dans og drama
Elektrofag
Bygg- og anleggsteknikk
Figur 8 Valg av utdanningsprogram og jobbe i nærmiljøet/kommunen de bor i. Antall.
14
Den neste figuren viser hvilke utdanningsprogram de som ønsker å skape sin egen arbeids-
plass har valgt:
1
1
1
1
2
2
4
4
5
11
0 2 4 6 8 10 12
Elektrofag
Medier og kommunikasjon
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialiserende
Teknikk og industriell produksjon
Design og håndverk
Naturbruk
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Figur 9 Valg av utdanningsprogram og skape min egen arbeidsplass. Antall.
3.3 Hvor henter elevene informasjon om videregående utdanning?
Et av spørsmålene som ble stilt til elevene var ”Hvor henter du informasjon om videregå-
ende utdanning?”. Figuren under viser hva respondentene svarte:
3
15
36,7
38,2
60,7
0 10 20 30 40 50 60 70
Annet
Utdanningsmesse
Nesttsider
Rådgiver på skolen
Venner/kjente/familie
Figur 10 Hvor henter elevene informasjon om videregående utdanning. Prosent.
Her får alternativet ”venner/kjente/familie” høyest oppslutning med 60,7 %. På de to neste
plassene kommer ”rådgiver på skolen” og ”nettsider”, med oppslutning fra henholdsvis
38,2 % og 36,7 %. Siden respondentene bare går i 9.klasse, er det antageligvis en del som
15
ikke vil få informasjon om videregående utdanning fra rådgiver på skolen eller fra utdan-
ningsmesser før til neste skoleår, så dette kan være grunnen til at ikke flere har krysset av
på disse to alternativene.
4 OM VALG AV MUSIKK, DANS OG DRAMA
Så langt har vi belyst noen generelle aspekter ved 9.klassingenes synspunkter på valg av
videregående utdanning. Hovedtemaet for denne spørreundersøkelsen var imidlertid å fin-
ne ut hvor mange som kan tenke seg å gå på den nye musikk-, dans- og dramalinja som
skal opprettes i Telemark fra høsten 2007, og også hvor de ønsker at den nye linja skal
lokaliseres. I dette kapittelet vil vi beskrive nærmere hva elevene har svart på undersøkel-
sens spørsmål knyttet til ny musikk-, dans- og dramalinje.
4.1 Hvor mange velger musikk, dans og drama og hva vil de fordype seg i?
Totalt 56 elever har svart at de kunne tenke seg å velge musikk, dans og drama. De 56 ele-
vene utgjør 10,5 % av det totale antallet respondenter. Tidligere så vi at omtrent halvparten
(53,6 %) av alle elevene enda ikke har bestemt seg for hvilken linje de kommer til å velge.
Blant de som har sagt at de kunne tenke seg å velge musikk, dans og drama er det også en
god del som ikke har endelig bestemt seg: 32 av de 56, det vil si 57,1 %, svarer at de ikke
har bestemt seg. 24 av de 56 (42,9 %) sier at de har bestemt seg sikkert for at det er denne
linja de kommer til å velge.
Det er flere jenter enn gutter som ønsker å velge musikk, dans og drama. Ut fra figuren
nedenfor ser vi at hele 76,8 % av de som vil velge musikk, dans og drama er jenter, mens
bare 23,2 % er gutter.
Figur 11 Ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje fordelt på kjønn. Prosent.
Når det gjelder fordypning innenfor musikk, dans og drama, ser vi i neste figur at en over-
vekt av elevene ønsker å fordype seg i drama. 44,6 % ønsker å fordype seg i drama, 28,6 %
ønsker å fordype seg i musikk, mens 17,9 % ønsker å fordype seg i dans.
23,2
76,8
Gutt
Jente
16
Figur 12 Musikk, dans og dramalinje, fordypning. Prosent.
4.2 Bø eller Notodden?
Elevene som har svart at de vil velge musikk-, dans- og dramalinje fikk også spørsmål om
hvorvidt de ønsker å ta denne utdanningen i Bø eller på Notodden. Undersøkelsens resulta-
ter viser at det er tilnærmet lik oppslutning om de to alternativene:
28
27
Notodden
Figur 13 Bø eller Notodden? Antall6.
50
48,2
Notodden
Figur 14 Bø eller Notodden? Prosent.
6 En av de 56 elevene som sier at de vil velge musikk, dans og drama har ikke tatt stilling til hvorvidt han/hun vil gå i Bø
eller på Notodden.
28,6
17,9
44,6
8,9
Musikk
Dans
Drama
Ubesvart
17
Som vi ser ut fra de to diagrammene ovenfor, er det 28 elever (50 %) som ønsker å gå i Bø,
og 27 elever (48,2 %) som ønsker å gå på Notodden. For å få et klarere bilde av hvem som
ønsker å gå på de to stedene, er det her relevant å se på det geografiske utgangspunktet for
hvem som ønsker å gå på Notodden og hvem som ønsker å gå i Bø. Både Notodden-
alternativet og Bø-alternativet har fått tilslutning fra flere kommuner, og den kommunevise
oppslutningen til de to alternativene er som følger:
3
3
3
4
5
8
2
1
1
3
20
2
0 5 10 15 20 25
Kviteseid
Seljord
Nome
Drangedal
Sauherad
Tinn
Notodden
Hjartdal
Notodden
Figur 15 Bø eller Notodden, fordelt på kommuner. Antall.
Som vi ser ut fra figur 15, får Notodden-alternativet høyest tilslutning fra kommunene Not-
odden, Hjartdal og Tinn. Bø-alternativet får høyest tilslutning i kommunene Kviteseid,
Seljord, Bø, Nome, Sauherad og Drangedal. Det må her nevnes at Gimle skule i Fyresdal
kommune og Holla ungdomsskole i Nome kommune ikke har svart på undersøkelsen, samt
at svarprosenten fra Rjukan ungdomsskole var særlig lav (19 av 46 elever svarte).
Figur 16 viser hvordan de 56 elevene som ønsker å velge musikk, dans og drama fordeler
seg mellom de ulike skolene og figur 17 viser hvordan de 56 elevene som ønsker å velge
musikk, dans og drama fordeler seg mellom de ulike kommunene:
18
2
2
2
3
3
4
4
4
6
6
8
12
0 2 4 6 8 10 12 14
Gransherad skule
Sauland skule
Atrå barne- og ungdomsskole
Lunde ungdomsskule
Rjukan ungdomsskole
Kviteseid skule
Seljord ungdomsskole
Drangedal ungdomsskole
Heddal ungdomsskole
Sauherad ungdomsskole
Bø Ungdomsskule
Notodden ungdomsskole
Figur 16 Ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje fordelt på skole. Antall.
2
3
4
4
4
5
6
8
20
0 5 10 15 20 25
Hjartdal
Nome
Kviteseid
Seljord
Drangedal
Tinn
Sauherad
Notodden
Figur 17 Ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje fordelt på kommune. Antall.
Som vi ser er Notodden den kommunen hvor flest antall elever (20 elever) ønsker å velge
musikk, dans og drama. Notodden er også den kommunen i undersøkelsen med flest antall
respondenter totalt sett (125 av 532 respondenter). Bø er den kommunen hvor nest flest
ønsker å velge musikk, dans og drama (8 elever), mens det i de andre kommunene er mel-
lom 2 og 6 elever som ønsker å gå på denne linja.
19
Et annet moment som er viktig å se på i tilknytning til debatten om hvor den nye linja skal
legges, er den geografiske sammenhengen mellom de som har valgt musikk, dans og dra-
ma og den fordypningen de ønsker å velge. Figur 18 og 19 viser hvordan valg av fordyp-
ning i enten musikk, dans eller drama fordeler seg mellom de som vil gå ved henholdsvis
Bø og Notodden:
11
5
11
1
Musikk
Dans
Drama
Ubesvart
Figur 18 Fordypning, Bø. Antall.
5
4
14
4
Musikk
Dans
Drama
Ubesvart
Figur 19 Fordypning, Notodden. Antall
Av de elevene som ønsker å gå på musikk, dans og drama i Bø, er det like mange som vil
fordype seg i musikk (11) som i drama (11). Blant de som ønsker å gå på Notodden, er det
flest som vil fordype seg i drama (14).
20
4.3 Motiver for valg av musikk-, dans- og dramalinje
Følgende figur oppsummerer hva som betyr mest for linjevalget blant de som skal velge
musikk, dans og drama, samtidig som den sammenligner med svarene til det totalet antallet
respondenter:
2,8
9
10,3
12,8
16,9
20,7
20,7
59,8
60,2
1
6
5
11
8
14
15
42
30
0 10 20 30 40 50 60 70
Søskens/foreldres råd
Fritidstilbud hjemsted
Hybel/internat
Fritidstilbud skolested
Venners valg
Flinke lærere
Reise hjem hver dag
Fordype meg i det jeg liker best
Utdannings-/yrkesmuligheter
Respondenter som
ønsker å velge
musikk, dans og
drama
Alle respondenter
Figur 20 Hva har betydning for valget av utdanningsprogram. Prosent.
Hvis vi sammenligner de som skal velge musikk, dans og drama med alle respondentene
totalt, ser vi at de to alternativene ”fordype meg i det jeg liker best” og ”videre utdannings-
/yrkesmuligheter” får mest tilslutning i begge gruppene. Når det gjelder alternativet ”hy-
bel/internat”, svarer bare 5 % av de som skal velge musikk, dans og drama at dette er vik-
tig. 15 % i den samme gruppen mener at det at de kan reise fram og tilbake til hjemmet
hver dag er avgjørende for valget om å gå på musikk-, dans- og dramalinje.
Når det gjelder hva de som ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje kan tenke seg å
gjøre etter at de er ferdige med videregående skole, er svarene omtrent tilsvarende med det
totale antallet respondenter. Som figuren på neste side viser, ønsker flesteparten å studere
videre, enten i Norge, i Telemark eller i utlandet:
21
6,6
8,8
18,4
22,2
25,4
31,4
0
10,7
28,6
16,1
28,6
46,4
0 10 20 30 40 50
Skape min egen
arbeidsplass
Annet
Studere eller arbeide i
utlandet
Jobb i
hjemkommunen/nærmiljøet
Studere i Telemark
Studere andre steder i
Norge
De som ønsker å velge
musikk, dans og drama
Alle respondenter
Figur 21 Hva planlegger elevene å gjøre etter videregående. Prosent.
4.4 Valg av musikk-, dans- og dramalinje og kulturbakgrunn
Spørreundersøkelsens referansegruppe var også interessert i å se på hvilken kulturbakgrunn
de som har tenkt å velge musikk, dans og drama har, og videre om kulturbakgrunnen til
denne gruppen elever skiller seg fra det totale antallet respondenter. I spørreskjemaet ble
det både stilt spørsmål om deltakelse i musikk-, dans- og dramaaktiviteter i regi av kul-
turskole/musikkskole, videre om deltakelse i musikk-, dans- og dramaaktiviteter i videre
forstand enn bare innenfor musikk- og kulturskolen, og til slutt fikk elevene et spesifikt
spørsmål om hvorvidt de spiller et instrument eller ikke. De neste tre figurene sammenlig-
ner svarene på disse tre spørsmålene mellom de som har valgt musikk-, dans- og dramalin-
je og det totale antallet respondenter:
20,9
5,1
5,3
48,2
26,8
19,6
0 10 20 30 40 50 60
Musikkaktivitet
Teateraktivitet
Danseaktivitet
Respondentene som
ønsker å velge musikk,
dans og drama
Alle respondenter
Figur 22 Deltakelse i musikk- og kulturskole. Prosent.
22
69
8,1
7
6,8
6,4
6,2
4,7
1,7
1,3
0,9
19,6
23,2
19,6
14,3
21,4
17,9
3,6
3,6
1,8
3,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Deltar ikk e
Annen MDD-aktivitet
Kor
Korps
Dans
Band
Teater
Revy
Spelemanns lag
Leikarring
Res pondentene som
ønsker å velge m usikk,
dans og dram a
Alle res ponde nter
Figur 23 Deltakelse i kulturaktiviteter på fritiden. Prosent.
62,8
14,5
11,3
8,3
6,4
4,5
1,5
1,3
23,2
26,8
28,6
28,6
14,3
7,4
1,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Spiller ikke instrument
Bandinstrument
Piano
Sang
Blåseinstrument
Annet
Strykeinstrument
Folkemusikkinstrument
Respondentene som ønsker å
velge musikk, dans og drama
Alle respondenter
Figur 24 Spiller instrument. Prosent.
Både i figur 22, 23 og 24 ser vi at de som ønsker å velge musikk- dans- og dramalinje er
mer aktive i kulturaktiviteter, både i og utenfor musikk- og kulturskolen, enn hva alle res-
pondentene totalt sett er.
23
5 OPPSUMMERING
Til slutt vil vi punktvis oppsummere hovedresultatene fra spørreundersøkelsen:
Studiespesialiserende, idrett og musikk, dans og drama er de tre mest populære ut-
danningsprogrammene blant årets 9.klassinger i øvre del av Telemark.
Jenter og gutter velger ulike utdanningsprogram: guttene er i flertall på teknikk og
industriell produksjon, service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag,
medier og kommunikasjon og idrett, mens jentene er i flertall på helse- og sosial-
fag, design og håndverk, musikk, dans og drama, naturbruk, studiespesialiserende
og restaurant- og matfag.
Elevene velger videregående utdanning både med bakgrunn i egne interesser og
med tanke på muligheter for videre utdannings-/yrkesmuligheter.
De fleste elevene ønsker å studere videre etter endt videregående utdanning, enten i
Telemark, Norge eller i utlandet.
Blant de som velger elektrofag og bygg- og anleggsteknikk ønsker mange å få en
jobb i hjemkommunen/nærmiljøet.
56 elever, det vil si 10,5 %, ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje. Av disse
er det 43 (76,8 %) jenter og 13 gutter (23,2 %).
Flertallet av de som vil velge musikk, dans og drama, ønsker å fordype seg i drama.
Når det gjelder lokalisering av ny musikk-, dans- og dramalinje, er det tilnærmet lik
oppslutning mellom Bø og Notodden.
Ikke overraskende er det en prosentvis større andel elever som deltar i kulturaktivi-
teter i fritida blant de som ønsker å velge musikk, dans og drama, i forhold til alle
respondentene totalt.
24
VEDLEGG: SPØRRESKJEMA
NY MUSIKK-DANS-DRAMA-LINJE
Spørreskjema til 9.klassinger i øvre del av Telemark
Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at Telemark Fylkeskommune har bestemt
å opprette en ny Musikk, dans- og dramaklasse ved enten Bø videregående skole
eller Notodden videregående skole. Vi ønsker å få svar på om du, som 9.-
klasseelev, kan tenke deg å velge Musikk, dans og drama videregående, og
hvor du eventuelt kan tenke deg å ta denne utdanningen. Vi stiller deg også noen
generelle spørsmål knyttet til valg av videregående opplæring og deltakelse i kul-
turaktiviteter på fritiden.
1.
Bostedskommune
1Vinje 2 Tokke 3 Nissedal 4 Fyresdal 5 Hjartdal 6 Kviteseid 7 Seljord 8 Bø
9 Nome 10 Sauherad 11 Notodden 12 Tinn 13 Drangedal
2.
Skole
1 Bø ungdomsskule 2 Gimle skule 3 Kvitseid skule 4 Holla ungdomsskole 5 Granserhad skule
6 Notodden ungdomsskole 7 Seljord ungdomsskule 8 Drangedal ungdomsskole 9 Sauland skule 10 Nis-
sedal ungdomsskule/Tveit skule 11 Lunde ungdomsskole 12 Heddal ungdomsskole 13 Sauherad ungdoms-
skole 14 Høydalsmo skule 15 Tokke skule 16 Rauland skule 17 Edland skule 18 Åmot skule 19
Atrå barne- og ungdomsskole 20 Rjukan ungdomsskole
3.
Kjønn
Gutt 1 Jente 2
4.
Har du bestemt deg for hvilket utdanningsprogram du vil søke på?
Ja 1 Nei 2
25
5.
Hvilket utdanningsprogram kunne du tenke deg å velge? (velg ett alternativ)
Studiespesialiserende (Allmennfag) 1
Bygg og anleggsteknikk 2
Design og håndverk 3
Elektrofag 4
Helse- og sosialfag 5
Idrett 6
Medier og kommunikasjon 7
Musikk, dans og drama 8
Naturbruk 9
Restaurant- og matfag 10
Service og samferdsel 11
Teknikk og industriell produksjon 12
Annet 13 Hva _________________________
6.
Hva har betydning for hvilket utdanningsprogram du velger?
(Kryss av på ett eller flere alternativer)
At jeg kan fordype meg i det jeg liker best 1
At det er flinke lærere 2
At det gir mulighet til den utdanningen/yrket jeg
ønsker
3
Mine foreldres/søskens meninger 4
At jeg har venner som går på samme skole 5
At det er godt fritidstilbud på skolestedet 6
At jeg kan opprettholde mine fritidsaktiviteter på
hjemstedet
7
At skolen har internat der jeg kan bo på hybel 8
At jeg kan reise fram og tilbake til hjemmet hver
dag
9
26
7.
Hvor får du informasjon om videregående utdanning?
Nettsider 1
Utdanningsmesse 2
Gjennom venner/kjente/familie 3
Gjennom rådgiver på skolen 4
Annet 5 Hva__________________________
8.
Etter videregående skole har jeg lyst til å:
Studere i Telemark 1
Studere andre steder i Norge 2
Studere eller arbeide i utlandet 3
Få en jobb i nærmiljøet/kommunen jeg bor i 4
Skape min egen arbeidsplass 5
Annet 6 Hva____________________________
9.
Fylkeskommunen har vedtatt at det skal opprettes en ny musikk-, dans- og dramalinje i Te-
lemark. Denne nye linja blir lagt til enten Bø eller Notodden. Hvis du kan tenke deg å velge
musikk, dans, drama, og kan velge mellom disse stedene, hvor vil du helst gå?
1
Notodden 2
Vil ikke velge musikk, dans og drama 3
10.
Hvis du kan tenke deg å velge Musikk, dans, drama, hva vil du velge å fordype deg i?
Musikk 1
Dans 2
Drama 3
Vil ikke velge musikk, dans og drama 4
27
11.
Deltar du i aktiviteter på musikkskole eller kulturskole i hjemkommunen din? (Kryss av ett
eller flere alternativ)
Musikkaktivitet 1
Teateraktivitet 2
Danseaktivitet 3
Annet 4 Hva__________________________
Nei, har ikke deltatt 5
12.
Deltar du i musikk-/dans-/dramaaktiviteter på fritiden? (Kryss av for ett eller flere alternativ)
Korps 1
Kor 2
Band 3
Spelemannslag 4
Leikaring 5
Dans 6
Revy 7
Teater 8
Annet 9 Hva?_________________________
Deltar ikke 10
13.
Spiller du et/flere instrument? (Kryss av for ett eller flere alternativ)
Strykeinstrument 1
Blåseinstrument 2
Piano 3
Bandinstrument (bass, gitar, trommer osv…) 4
Sang 5
Folkemusikkinstrument 6
Annet 7 Hva__________________________
Spiller ikke instrument 8
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.