Article

Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Chapter
Moral philosophy was not a major topic in the work of the Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. The desire to do philosophy in a rigorous way was carried out in both schools through research in logic, epistemology and philosophy of language. Moral philosophy did not lend itself easily to similiar amendments. Apparently it offered only two options. It could either be totally dismissed as a metaphysical and speculative theory or it had to be transformed into an empirical discipline by resting moral norms and values on observable facts. No philosopher of renown in Poland chose the first possibility. In Vienna, Rudolf Carnap openly declared that ethical statements were meaningless, and consequently ethical theory was to be summarily rejected as a repository of fallacious statements. However, he modified this opinion in later years, so there is no need to dwell on his early views. Similarly I will have to forego a discussion of the attempts to perceive ethical problems through the medium of language, which gave birth to emotivism and metaethics. For one thing, these theories were not, strictly speaking, ethical theories, for another, they were developed in England and the US, rather independently of what was being done at the same time in the Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School.
Book
Full-text available
Badania nad zachowaniem człowieka w organizacji to interdyscyplinarna i szeroka dziedzina nauki, która stała się przedmiotem zainteresowania licznych specjalistów w zakresie zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, pedagogiki, marketingu i filozofii. Jednym z takich obszarów badawczych są dylematy etyczne, które pojawiają się w życiu każdej organizacji i niekiedy przeobrażają się w problemy etyczne, które implikują wiele negatywnych skutków. Zatem etyka w organizacji obejmuje normy zachowania osób, którymi się kierują, wykonując swoją pracę. Sytuacje, które towarzyszą codziennej pracy oraz funkcjonowaniu organizacji, mogą generować różne postawy nieetyczne. Dotyczy to wszystkich typów organizacji, zarówno publicznych, prywatnych, jak i tzw. trzeciego sektora. Ponadto coraz większego znaczenia nabiera konieczność kształtowania postaw etycznych w stosunkach międzyludzkich w organizacjach, w których pracujemy. Rozważania etyczne nad procesami zachodzącymi w organizacjach, a przez to związanych z zarządzaniem, są niemal tak stare jak sama działalność człowieka. Normy moralne dotyczące procesu zarządzania są obecne we wszystkich wielkich religiach świata. Stary Testament także wskazuje na powinności moralne przywódców. Również filozofowie zajmowali się kwestią właściwego organizowania – uwagi na ten temat można znaleźć u sofistów, Platona, Arystotelesa i innych myślicieli. Współczesne nauki o zarządzaniu bardzo często koncentrują się na procesach i procedurach, zapominając o celach, strategii, czy wartościach. Skupiając się na technicznych kwestiach związanych z zarządzaniem, wydają się spychać na margines etyczne znaczenie relacji występujących w zespołach, wartości, które leżą u podstaw różnych koncepcji zarządzania. Nie zawsze też są świadome założeń co do kondycji ludzkiej przyjętych implicite w stosunku do podwładnych. Wydaje się, że nie wszyscy menedżerowie zdają sobie sprawę, że ich decyzje mają nie tylko znaczenie ekonomiczne, ale także moralne. Filozofia pomaga dokonywać właściwych wyborów. Zarówno właściciele firm, kierownicy czy specjaliści codziennie w swojej pracy zawodowej stają przed dylematami, które od wieków pomaga rozwiązywać filozofia, a w szczególności etyka. To właśnie etyka pozwala poszerzyć horyzonty postrzegania rzeczywistości poza ramy doraźnej korzyści, pozwalając zrozumieć biznes w pełniejszym kontekście i podjąć głębszą refleksję nad dzisiejszymi problemami nie tylko gospodarczymi, ale występującymi również w organizacjach nieprowadzących działalności biznesowej. W końcu to etyka wpływa na relacje między kwestiami etycznego prowadzenia biznesu a kulturą organizacyjną, definiowaną przez wartości i normy przestrzegane w organizacji. Rozpoznawana jest silna relacja pomiędzy zachowaniami etycznymi organizacji a jej kulturą. Konkludując, można stwierdzić, że autorzy tekstów byli zgodni co do dwóch kwestii: po pierwsze, to ekonomia powinna służyć człowiekowi, a nie odwrotnie; po drugie, współczesna wiedza o gospodarce rynkowej potwierdza, że działalność gospodarcza w każdym swoim aspekcie podlega ocenie etycznej.
Article
By virtue of an administrative decision, the division of Polish academia into fields and disciplines was verified in 2011. It is owing to this process that political science, among others, was reassigned in Poland. Before September 30, 2011, political science was classified as one of the humanities, but later on it was included in the new field of the social sciences, created as a result of the division of the humanities. This decision started an ongoing discussion, also in the circles of political scientists, on the issue of how advisable this change is, and it has become an important task to confirm the thesis that this decision was substantially justified. It is assumed that political science as a discipline has more in common with other disciplines assigned to the social sciences than the humanities. Additionally, by way of developing a new register of academic fields and disciplines, the administrative divisions in Polish academia were to a large extent aligned with the classification of fields and disciplines adopted by the OECD, UNESCO and EUROSTAT, which will facilitate the internationalization of academic collaboration. The above organizations and institutions, and – consequently – some of their member states, have already divided the humanities, which used to be alternatively named social sciences, into two separate fields: the social sciences and the humanities. In order to justify the above-mentioned thesis it was necessary to determine how academic specialization, discipline and field of science are perceived today; to indicate the essential divisions in academia; to attempt to define the specific nature of the humanities versus social sciences; and to present the relations of political science to the latter category. The assessment of how intensive these relations are, made it possible to confirm that the above-mentioned thesis is justified.
Article
Full-text available
Szkołę można rozpatrywać jako instytucję, system społeczny i organizację. W każdej z tych optyk odnajdujemy poszczególne funkcje szkoły oraz określone sposoby ich realizowania. Pytanie o najtrafniejsze zdefiniowanie szkoły wciąż pozostaje otwarte. W artykule zostało podana definicja szkoły jako instytucji, organizacji i systemu społecznego. Wyjaśnione zostały kategorie szkoły w odniesieniu do cech instytucji, organizacji i systemu społecznego. Przedstawiono szkołę jako obszar działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej. School can be seen as institution, social system and organization. In each of these visions we find various school functions and specific ways to achieve them. The question of the most accurate definition of school is still open. In the article, the definition of school as an institution, organization and social system was given. The categories of schools in relation to the characteristics of institution, organization and social system were explained. School was presented as an area for teaching and care and educational.
Article
Full-text available
In this article, the author attempts to identify the sources of good and evil as undertaken by the Lvov-Warsaw School of Philosophy (LWSP) founded by Kazimierz Twardowski. Such attempts were undertaken by both Twardowski himself and his closest students and associates; Władysław Witwicki, Tadeusz Kotarbiński. Tadeusz Czeżowski, and Kazimierz Ajdukiewicz. The best-known approach is Kotarbiński’s independent ethics in which the author refers to Aristotle perceiving such potential in the characteristics of each individual as to distinguish elementary qualities in the form of opposites including opposition to good and evil. According to this approach, man acts in an evil manner because he stops following the natural voice of his own heart and instead implements set proposals provided by external factors. In the opinion of the author, the proposals formulated within the LWSP can form the basis for a rational explanation of the atrocities committed during World War II which modern ethics, being focused on neutral metaethical issues, fails to do.
Article
Artykuł przedstawia działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomocową realizowaną na rzecz dzieci w Rwandzie. W wyniku wojny domowej w tym kraju w 1994 r. osieroconych zostało kilkaset tysięcy dzieci. Sytuacja rzeczywistego zagrożenia dzieci dotkniętych zjawiskiem sieroctwa uruchomiła szeroką działalność interwencyjną i kompensacyjną różnych środowisk i podmiotów. Powstawały różne programy pomocowe. Jedną z takich inicjatyw jest ruch na rzecz dzieci w Afryce o nazwie „Adopcja Serca”, w którą zaangażowało się Zgromadzenie Pallotynów. Autor pragnie ukazać, że prawidłowy proces opiekuńczo-wychowawczy powinien być realizowany w taki sposób, aby nie zakłócić naturalnego rozwoju samodzielności dziecka, bez względu na jego wiek.
Article
Full-text available
Nowadays, the Internet fulfils multiple functions: it supplies us with information and entertainment, and it is sometimes all the social life we have. Typing any phrase into Google – the most popular Internet search engine – will give you thousands of answers in just a second. However trivial or important the question is, Google will come up with numerous search results. Internet users hardly ever stop to think how a content search list works and how the choice of what they see on their computer screen has been made for them. Hardly anybody knows that entering the same words in the search engine will bring different search results for different users. For every person browsing Google, the search engine will return expert interviews, press articles, scientific publications, etc. – but the answer to the search question will be biased, and can differ substantially for different users. What is at work here is the web personalization mechanism, which involves changes in the Google Search Algorithm depending on the place, time, and other circumstances of the question asked, as well as any past searches of the user. The same mechanism can be observed in Facebook’s news feed, which only serves us selective information. In the end, we all end up closed in a filter bubble. At the end of the day, in exchange for user-friendly Internet and our unyielding faith in technology, we pay the ultimate price – our freedom.
Article
Resocialization with the use of probation measures is the process of the development of theory and practical methods of dealing with persons who violate the legal order, within the institutionalized system of criminal-law responses. The originality and wide scope of probation is deeply-rooted in specialized assistance agencies, in innovative practice and in providing noninstitutional measures complementing the system of closed establishments and institutions for convicts. The presented extensive theoretical study made an in-depth, interdisciplinary analysis of the multi-level rehabilitation theory and principal paradigms that make up the phenomenon of the social integration and self-resocialization of the convicts. The conclusions resulting from this text will be especially useful in the work of resocialization officers, probation officers, social workers, and correction officers in penitentiary and socio-therapeutic institutions.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.