ArticlePDF Available

Regionaliści jako liderzy pamięci polsko-niemieckiego pogranicza w wywiadach narracyjnych

Authors:

Abstract

W niniejszym artykule historia mówiona traktowana jest jako metoda służąca odpowiedzi na pytanie o istnienie ram narracyjnych wspólnych dla określonej grupy, w tym przypadku regionalistów pogranicza polsko-niemieckiego. Funkcjonowanie na tym specyficznym obszarze wymaga bowiem akceptacji wielokulturowego dziedzictwa i pamięci odwołującej się do dorobku różnych społeczności. W artykule wskazano i poddano analizie te aspekty z biografii po szczególnych rozmówców, które powtarzały się we wszystkich przeprowadzonych wywiadach narracyjnych.



Krzysztof Wasilewski


Regionaliści jako liderzy pamięci polsko-niemieckiego
pogranicza w wywiadach narracyjnych
[Regionalists as memory leaders of the Polish–German
borderlands in narrative interviews]





● ● ● ● ● ●
Abstrakt
 
          
 

          


Abstract


         



Słowa kluczowe

Keywords

Krzysztof Wasilewski 
● ● ● ● ● ●
Wstęp




 


1


      

2      
     




3



 
       


 

 Region i regionalizm w socjologii i politologii

 

 -

 

Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
       
 
 
oral history


Pogranicze polsko-niemieckie, transkulturowa pamięć zbiorowa i regionaliści
          
      
    

  debor-
dering rebordering



         





  


11
 i 

 
Socjopatologia pogranicza

 

 
 
 o 
w 
-
Krzysztof Wasilewski 
   12   




13
   
        

          
            


       



    

w -
nalnej w z 

 Socjologia pogranic zai 

 
i 
-
czachi 

 i -
z 
 


 


 i i pograniczy w  i -

i 
 
i mitNaro-


Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 


             
   

    


21

  
22

23

     



 




z pograniczai i -


 

 

Zjednoczenie Niemiec a i pa-


 
idem-

 Narodowe i 

 
a 

 A 

Krzysztof Wasilewski 


  




         

 


    

        



Metodologia
oral history


         
    
  
         

          


 

 i 
 

 w i 
w 
 

Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
31


 


i 32
  



  
    


      
           


33
  
   
            


       

  


 
 
 w badaniach


 i 

 
Krzysztof Wasilewski 



      


     
          
 




    



    

  



           

    


  




 A -


 



Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 

            


       


W poszukiwaniu wspólnych ram pamięci:
transkrypcje fragmentów wywiadów


i 
 

        
         
      

       

  



         

      







 
Krzysztof Wasilewski 
     
              
 
  
 

           
      
    



    
                
  
a 

 
 
             
        




  


     

    
     


           
 a 
Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
        



  




    
        
    

           



    
            
       


    


          





     


 

Krzysztof Wasilewski 
                 

       



z -
i 
w 












  
                 

       
     


         







Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
 


  


       


  





  






     


   





z i 
   w 



Krzysztof Wasilewski 
     





 
       


        














  
  


          





Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
    
          
       



                












  
    




 

Fragment rozmowy z 
z 
i -


      



Krzysztof Wasilewski 
              
     
        


       
 



   
     




       

     w 

  


    
         



    
 
         


 z 
 

Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 







 
   


   
      

   

   

     
     









        
        
 




Krzysztof Wasilewski 
       


Wnioski
       
 
             
      
    





 




   
            


 
   
     
          





    
   





  
Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 

      
 
      

 




    
 
   

Krzysztof Wasilewski 
● ● ● ● ● ●
Bibliograa
w 

Feminist Research










i dalej 












 i 



 






narodowa
Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
Narracje






Socjologia pograni cza






Socjopatologia pogranicza















Region i regionalizm w socjologii i politologii










Krzysztof Wasilewski 






Region aliści ja ko liderzy pa mięci… 
● ● ● ● ● ●
Summary


  






         



 


ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Artykuł jest poświęcony wywiadowi rozumianemu jako performatywny akt komunikacji między „badaczem” i „badanym”, albo inaczej, „słuchaczem” i „rozmówcą”, poszerzając spektrum interpretacji wywiadu. Tłumaczenie na podstawie: E.M. McMahan, The Oral History Interview as an Interpretive Communicative Event, [w:] Elite Oral History Discourse: A Study of Coopration and Cohernce, red. E.C. Clark, R.E. McKerrow, D. Zarefsky, Tuscaloosa 2015, s. 1–23. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została wydana przez University of Alabama Press. Licencja: CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
Article
Full-text available
Standard cytowania (APA): Barwiński, M. (2014). Pogranicze jako przedmiot badań geografii politycznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, s. 46-48. Badania pograniczy w geografii politycznej sięgają początków tej dyscypliny naukowej choćby dlatego, że jednym z jej podstawowych, wręcz klasycznych, zagadnień badawczych są granice. Jednak postrzeganie pogranicza wyłącznie w kontekście prze-strzennym, jako peryferyjnie położonego obszaru " przy granicy państwowej " , zaledwie w nikłym stopniu wyczerpuje zakres geograficznych zainteresowań badawczych. Jeżeli pogranicze traktujemy jako " przedmiot badań " , to " podmiotem badań " jest zamieszku-jąca je ludność. Procesy osadnicze, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, wyznaniowe, językowe, kulturowe, społeczne, ekonomiczne mieszkańców są podstawą delimitacji strefy pogranicza oraz głównymi czynnikami determinującymi jego odmienność i odrębność od pozostałych regionów. Pogranicze zazwyczaj (choć nie koniecznie) obejmuje obszar położony po obu stronach granicy państwowej. Funkcje pełnione przez granice mogą w bardzo istotny sposób wpływać na przyległe tereny przygraniczne i je kształtować, szczególnie dotyczy to szeroko pojętego procesu przekształceń społeczno-gospodarczych, ponieważ granica może być zarówno barierą jak i czynnikiem integrującym dla obszaru pogra-nicza. W geografii politycznej liczne są badania pograniczy w kontekście funkcjonowania społeczno-gospodarczych jednostek terytorialnych położonych w bezpośredniej bliskości granicy państwowej, zwłaszcza w aspekcie współpracy transgranicznej oraz procesów integracji politycznej (m.in.. W badaniach pograniczy niezwykle istotny jest wymiar historyczny i polityczny, ponieważ bardzo często formowanie się, czy też przemiany obszarów pogranicza, wynikały bezpośrednio z wytyczenia granic lub ich przesunięcia. Konsekwencją tego są geogra-ficzne badania trwałości i zmienności granic historycznych oraz ich wpływu na różni-cowanie kulturowe, społeczne i gospodarcze pograniczy (m.in. Sobczyński 1993, 2008; Kosmala 2003; Eberhardt 2004). Jednak najczęściej geografowie polityczni zajmują się badaniami pogra-niczy w aspekcie zróżnicowania etniczno-wyznaniowego oraz społeczno-kulturo-wego mieszkańców (m.in.
Chapter
Autorka omawiając metodę wywiadu narracyjnego autorstwa Fritza Schützego skoncentruje się przede wszystkim na opisie samej techniki oraz po pierwsze, na tych tezach teoretycznych, które uzasadniają ideę zbierania tego rodzaju materiałów, po drugie zaś zostały wykorzystane przez autorów poszczególnych opracowań. Podsumowując, celem Autorki jest jedynie opis wybranych aspektów omawianej metody.
Article
This article introduces the concept of transculturation of collective memory and the politics of memory in the Polish-German borderland. The role of the 1990 German reunification in that process is studied using the example of the Lubusz region. Reunification made it possible for cooperation between local governments, associations and individuals, which – consequently – led to the creation of a new, trans-border collective memory.
Article
The memory wave in the humanities has contributed to the impressive revival of cultural history, but the success of memory studies has not been accompanied by significant conceptual and methodological advances in the research of collective memory processes. Most studies on memory focus on the representation of specific events within particular chronological, geographical, and media settings without reflecting on the audiences of the representations in questions. As a result, the wealth of new insights into past and present historical cultures cannot be linked conclusively to specific social collectives and their historical consciousness. This methodological problem is even enhanced by the metaphorical use of psychological and neurological terminology, which misrepresents the social dynamics of collective memory as an effect and extension of individual, autobiographical memory. Some of these shortcomings can be addressed through the extensive contextualization of specific strategies of representation, which links facts of representation with facts of reception. As a result, the history of collective memory would be recast as a complex process of cultural production and consumption that acknowledges the persistence of cultural traditions as well as ingenuity of memory politics, and the reconstruction of these negotiations helps distinguish among the abundance of failed collective memory initiatives on the one hand and the few cases of successful collective memory construction on the other. For this purpose, collective memory studies should adopt the methods of communication and media studies, especially with regard to media reception, and continue to use a wide range of interpretive tools from traditional historiography to post-nocturnal approaches. From the perspective of collective memory studies, these two traditions are closely related and mutually beneficial, rather than mutually exclusive, ways of analyzing historical cultures.
Wkład teorii w historię mówioną
  • L Abrams
  • J Thompson
  • Głos Bornat
  • Przeszłości
Abrams L., Wkład teorii w historię mówioną, [w:] P. Thompson, J. Bornat, Głos przeszłości, Warszawa 2021, s. 242-256.