BookPDF Available

Abstract

Ústředním tématem předložené monografie jsou etické kodexy sociální práce a sociálních pracovníků, zasazené do pozadí etiky sociální práce, která je v součtu písemně formulovaných etických kodexů neoddělitelnou a integrální součástí profesní etiky. V užším a přesnějším významu jsou jimi mezinárodní a národní kodexy profese a disciplíny sociální práce, s důrazem na Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a nový Etický kodex sociálního pracovníka a asistenta sociální práce ve Slovenské republice.
Etické kodexy
sociální práce
_____________________________________________________
Andrej Mátel
Zuzana Mališková
 2016
Název:Etické kodexy sociální práce

Autoři
d, PhD., mim. prof.

Recenzovali
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Univerzita Jana Evangelisty Purky 
doc. 
a Filozofa v Nitre
Vydavatel

2016
n 234
Tisk 
 200 ks
ISBN 978-80-906146-6-6
- 3 -
OBSAH
ÚVOD ........................................................................................................... 6
1. ETIKA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ SOCIÁLNEJ PRÁCE ............ 8
2. ETICKÉ KÓDEXY SOCIÁLNEJ PRÁCE .......................................... 17
2.1 V XOV .................................................. 17
2.2 TDEXOV ............................................................. 20
2.3 M .............................................................. 21
2.4 N/ OV ....... 26
Slovenský etický kódex ....................................................................... 28
Český etický kódex .............................................................................. 36
Americký etický kódex ........................................................................ 37
Kanadský etický kódex ....................................................................... 39
Austrálsky etický kódex ...................................................................... 41
Britský etický kódex ............................................................................ 42
Švajčiarsky etický kódex ..................................................................... 44
Nemecký etický kódex ......................................................................... 45
Rakúsky etický kódex .......................................................................... 45
Taliansky etický kódex ........................................................................ 46
Rumunský etický kódex ....................................................................... 47
Portugalský etický kódex .................................................................... 48
Švédsky etický kódex........................................................................... 48
Ruský etický kódex .............................................................................. 49
Izraelský etický kódex ......................................................................... 50
2.5 ZDEXOV ............................................................. 51
2.6 R  ....................................... 54
3. HODNOTY SOCIÁLNEJ PRÁCE ...................................................... 57
3.1 F,  IE HODNOTY ... 61
3.2 H ..................................... 68
3.3 K .................................................... 71
Ľudská dôstojnosť, ľudské práva, hodnota osoby .............................. 75
Rešpekt k osobám ............................................................................... 77
Sociálna spravodlivosť ....................................................................... 78
Sluţba ................................................................................................. 80
Dôleţitosť medziľudských vzťahov ..................................................... 81
Integrita .............................................................................................. 82
Profesionálna bezúhonnosť ................................................................ 84
- 4 -
Dôvernosť ........................................................................................... 84
Kompetencia ....................................................................................... 85
Sociálna aktivita ................................................................................. 85
3.4 I ......................................................... 86
4. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KLIENTOM .............................. 90
REŠPEKTOVANIA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI ........................................................... 91
PRVORADOSŤ A NAJLEPŠÍ ZÁUJEM KLIENTA ....................................................... 93
REŠPEKTOVANIE PROFESIONÁLNYCH HRANÍC .................................................... 97
ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE A ODSTRÁNENIE DISKRIMINÁCIE ............................ 100
REŠPEKTOVANIE RÔZNORODOSTÍ .................................................................... 102
SEBAURČENIE UŢÍVATEĽOV SLUŢIEB A AUTONÓMIA ......................................... 104
PARTICIPÁCIA ................................................................................................ 107
ZMOCŇOVANIE A DÔRAZ NA SILNÉ STRÁNKY UŢÍVATEĽOV SLUŢIEB .................... 109
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU KLIENTOVI ............................................................ 110
REŠPEKTOVANIE SÚKROMIA A DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ .................................. 111
HOLISTICKÝ PRÍSTUP ..................................................................................... 114
NÁLEŢITÝ SPÔSOB KOMUNIKÁCIE .................................................................... 116
PRIMERANÁ PRERUŠENIE A UKONČENIE SLUŢIEB ............................................. 117
5. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SEBE........................................ 120
6. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PRACOVISKU ........................ 131
7. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KOLEGOM ............................. 138
8. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PROFESII ............................... 143
9. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNOSTI ...................... 153
10. ETICKÉ ROZHODOVANIE ............................................................. 159
11. ETICKÉ ASPEKTY VÝSKUMU V SOCIÁLNEJ PRÁCI ............... 181
SHRNUTÍ ................................................................................................. 189
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV .................................... 192
PRÍLOHY ................................................................................................ 208
M .................................................................. 208
E  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ........................................................................... 214
E ....................... 228
- 5 -
ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK
AASW Australian Association of Social Workers
AASW (2010) 
AS AvenirSozial
AS (2010) 
ASSR 
ASSR (1997) 
AVSP   na Slovensku
BASW British Association of Social Workers
BASW (2012)  
CASW Canadian Association of Social Workers
CASW (2005)  
CN Consiglio Nazionale
CN (2009) 
CNAS Colegiul National al Asistentilor Sociali
CNAS (2008) 
DBSH 
DBSH 
IASSW International Association of Schools of Social Work
IFSW International Federation of Social Workers
IFSW (2000) 
IFSW/ IASSW (2004) x
ce
NASW National Association of Social Workers
NASW (2008) 
OBDS 
OBDS (2004) 
SP a ASP y  
 
 
 
 
SWI  Izraeli
SWI (2007) 
- 6 -
ÚVOD
      
      
       

      

      
       
    v    
    
a       
profese a       
      
      
       

vstoupil v      asistenta
        
na       
Na 
     

z        
republiky. V 
posunuly na stranu slovensk     

   

        
       
        
  
        
- 7 -
       
  SR.
      
projektu V     
        
      
      
       
 tomto smyslu publikace
     
  2015.
      
      
      

     
s     
        

 liky.
      
z       
a v        
      
k 
       
         
        
     
 S    

     
 -   
s      

- 8 -
1. ETIKA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ
SOCIÁLNEJ PRÁCE
V       
   
1
. Z h 
Anzenbacher (1994, s. 17)     ethos sa v prvom

       
ethos  potom
        
       
      nakoniec
   a postoje    
Stekauerovej (2008, s. 238) z 
          
jednotlivcov a       y
. V 
        
 -   (2003, s. 22)
        
  
       
2
  a Ga (2003, s. 7)    
     
a 
    
v   a (2003, s. 147) 
1
       obecne

2
  konanie
         
       
  
pravidiel a      
      
etika je potom reflexiou tejto praxe.
- 9 -
         

    (2008, s. 54)   
  
 

Aplikovaná etika     
        
a smrti) alebo v      
     
 jednu z h
       
k     jeho profesii. V 
     profesijná etika  
   
       
Do       
   -   
      (1989,
In Gluchman, 2012)       
etiky a         
   (2008, s. 58)  
   -   vznik
       Gluchman
(2012, s. 15)   
         
-    
a   klientov, na druhej strane ide o odborno-
  -  
     
     (2008) m
      
k        
 
      etika
sociálnej práce, chceme v 
- 10 -
         
k     
     profesiou, teda odbornou
ou    
3
a 
4
   
5
, akademickou
disciplínou    
6
a vedným
odborom 
Schavel, 2015, s. 8-9).
Nejde pritom o tri samostatné sociálne práce, ale skôr tri súčasti jedného
celku, podobne ako tvoria jeden celok koreň, kmeň a listy jedného stromu.
Stromom nie je ani samostatný koreň, ani samostatný kmeň ani
samostatné listy. Len v jednom celku môžu vytvoriť strom, ktorý
produkuje kyslík, vykvitne a bude prinášať chutné a kvalitné ovocie pre
iných. Tento obraz používame, aby upozornili na pomerne častý jav
v slovenských podmienkach sociálnej práce, kedy sa voči sebe stavajú do
opozície „praktici“ (listy), „vzdelávatelia“ (kmeň) a „vedci“ (koreň).
Vedecká zložka sociálnej práce je síce najmenej viditeľná a ako koreň
priamo neprodukuje kyslík ani neprináša ovocie, ale je bytostne dôležitá,
3
Ho          
 sociálny pracovník a asistent sociálnej práce  
        
   
        
    
       
so ontextom.
4
V texte       
 v 
       
       
 
5
V klient a uţívateľ sluţieb  
 v      
 
6
        
od 
       
(3.1).
- 11 -
aby viditeľná nadzemná časť mala dostatok prísunu živín a mohla rásť.
Ak narušíme koreňový systém, drevina začne vysychať. Ak mu obmedzíme
priestor, strom zakrpatie. Vzdelávanie ako kmeň vytvára úzke prepojenie
s koreňom aj listami. Tieto vyrastajú na konároch, ktoré symbolicky
vyjadrujú jednotlivé oblasti výkonu sociálnej práce. Vzdelávanie čerpá
z vedeckých poznatkov a poskytuje ich študentom a sociálnym
pracovníkom v praxi v procese celoživotného vzdelávania oným listom
produkujúcim kyslík pre užívateľov služieb. Podnety však prenáša aj
opačným smerom, keď dobré skúsenosti z praxe odovzdáva pre potrebu
teoretizovania a negatívne impulzy pobádajú k novému výskumu a inovácii
praxe. Ak by sme v tejto metafore mali nájsť miesto etike, táto by bola
miazgou, ktorá prúdi medzi všetkými časťami stromu a dodáva mu výživu.
e   e  
     
s etikou,     teoretickej
-(por. vel, 2015,
:
Sociálna práca
aplikovaná vedná a akademická disciplína ako aj na hodnotách založená
profesionálna činnosť sociálnych pracovníkov, ktorí svojim cieľavedomým
pôsobením pomáhajú, sprevádzajú, podporujú a zmocňujú jednotlivcov
a sociálne systémy (rodiny, skupiny, komunity, inštitúcie) nadobudnúť
optimálnu úroveň sociálneho fungovania a utvárajú priaznivé spoločenské
podmienky na dosiahnutie tohto cieľa.
         ko

jeden z 
      

7
 (2012)
    vzájomný systém hodnôt, teórie a praxe
 1.2). Bez etiky       
7
Hoci budeme v     
  
  


- 12 -
v     Sociálna práca buď bude
etická alebo nebude vôbec.   
ako aj pri
vedecko-  je z    
      
ka, a 
      

 (2008, s. 53)  
v        prakti
povolanie za      
      
 
a        kromia,
      

     
      
Beckett a Maynard   , 2011, s. 124-125) 
na          
profesie identifikuje seba s 
      
        
        
      
 
    praxi
      rodinami,
       
 
      
       
a        
s       
       

- 13 -
balansova     
lojalitami a Brnula (2011, s. 7) 
       
          
 
       
S e,  
(2012) 
 N       
 
      
      podoba
       
     
vo  

  v j     jej

ako aj      

ra (2010, s. 19)  

-  -   
    
a 
-     postupov, zvykov a 
        
      
klientom.
e s     
by sme aznili 
  
    
    
budovaniu postojov a  ch pre posudzovanie
- 14 -
a rozhodovanie v    
alebo etickej dilemy, s  praxi.
 (2011, s. 123)     
       
a  
       
 
 
         
 
      
     
a diskutovanie o     , 2011, s. 131).
e s autorkou      
s     K tomu 
      
miesto etiky aj v  
Bayles (1989, In Gluchman, 2012)   
k         
   v   
o    
   
 verejnosti.  (2010, s. 19) by
mala etika v       
  
z    
S autorom v eia
  strane je to (v slovenskom vysokom
       
     
alebo cepty
        
a 
      
       
       
- 15 -
      
 
, 2003, s. 288,293-4)
     
  
      
od       nasadenie
do      
     
       
     
a       
     
v       
     v  
       
      
        
Je  
a nestr- 
        
  a  (2004, s. 60-61)   
 entmi, v     
noriem v  k 

     
      
      
v  
 tomu, aby
o       
       
v    K tomu by som dodal,
   
a grad     
v 
- 16 -
  (1999, s. 102)    
v 
       
       
v   
     
       a e si
   kde   
     
 a  j  (por. Reamer, 1998, 2006;
Banks, 2006, 2012; Parrott, 2010 a . S    
      
z      
      
  v    
        
    v  , na konci
z (2006) a
 S    
a    (2015)  u   
:
Sociálna práca je dynamicky sa rozvíjajúca profesia, ktorá je založená na
hodnotách, akými sú sociálna spravodlivosť, ľudská dôstojnosť a dôležitosť
medziľudských vzťahov. Je komplexnou profesiou, ktorá nachádza
uplatnenie v rôznych rezortoch a oblastiach spoločnosti (2015).
Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv
a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování
lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech
relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné
deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě
o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se
řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto
státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí (2006).
- 17 -
2. ETICKÉ KÓDEXY SOCIÁLNEJ PRÁCE
Formulovanie v 
  je jednou z  
     
formulovania e 
a predstavenie      
a .
Z     codex 
 
       codex

     
a    a  pre 
profesiu,     v 

2.1 Význam a limity etických kódexov
      
       povinnosti
(z deon estin 
povinnosti       (1999)  
      
a      
a        
 
      
      
a 
v        
     
     
V    etikou cností profesijnej etike
         
- 18 -
   aj na etiku
sociálnych dôsledkov 
      
      
    edzi ich 
patria , 2012, s. 107-108):
- poskytuj 
      

- identifik a explicitne predstav ( ty
;
-       klientom,
ako aj prostriedkom na jej dosahovanie a ;
-  hodnoty a      
pre    ako tieto
hodnoty a   v praxi;
-       
a ;
-    
-   ,  , ale
;
-   
 
-      
a 
-  
-   reflexiu;
-  
-       
;
-  podkladom pre    
 na  e a   

-  
-      
na jej poslanie, hodnoty, eti y a y;
- 19 -
-       
soc
-       
na      
po
-      
  ;
-       
       ako aj
 .
 praxi jestvuje
viace      
        
  (2006, s. 90-91)    
 
       , o ktorom sa
     
       
(2005, s. 114) 
       
do      
k    a Calman (In Banks, 2006, s. 96-97)
    

-  
         voje

-       
v      

- 
e   
-     
s       
     klientov   
 v 
- 20 -
-     
a 

h v nej,
       
    
    
u  tky
      eticky
  nich.  (2003, s. 109) 
      
   

2.2 Typológia etických kódexov
     
na 
     
     

 
dovej
v roku 1920 (Reamer, 1998, s. 2). 
   etický kódex sociálneho pracovníka (napr.
na Slovensku, v     etický kódex
sociálnej práce (napr. v     
V  
       
       
   
      
       
         
 
     
- 21 -
       
        
etické kódexy klinickej sociálnej práce, poradenstva, supervízie,
výskumu, probácie a mediácie 
       
  
medzinárodné etické kódexy, národné etické kódexy a etické kódexy
organizácií, firiem či zariadení sociálnych služieb  

 
v      ich
       ej
 V      
      
 
Napríklad Charita České republiky si vo svojom kódexe (2009) priamo
uviedla, že „najvlastnejším cieľom charitatívnych služieb je ochrana
človeka v jeho dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť. Charitatívna
služba je založená na rešpektovaní, ochrane a rozvíjaní prirodzených práv
každého človeka a na kresťanskom ponímaní etických hodnôt,
zakotvených v Písme svätom a v dokumentoch sociálneho učenia cirkvi.“
      

    
 (2008, s. 43) 
v       
     
    ktorom
        
       jasne

2.3 Medzinárodný etický kódex
     
      
do      
- 22 -
     
(International Federation of Social Workers, skr. IFSW) 
       
roku 1928.      v 
roku 1956.       
zastre       
V       
s      International
Association of Schools of Social Work, skr. IASSW), historicky
 ou na     roku
1928,        
       
       
      

V       
      
Ethics in Social Work: Statement of Principles  Etika
v       
          1).
Z The Ethics of Social
Work Principles and Standards    
  z roku 1994  roku 1976).  
z   
      a  
       
       
 dvoch dokumentov:
1. International Declaration of Ethical Principles of Social Work
     

2. International Ethical Standards for Social Workers teda
     
s 
2.1 Preambula
2.2 
- 23 -

 
 

 profesii
       
       
a      
     

Nov  Etika v    
(2004)  
vod
D
M
P
 
s
P
Z    6-   
      
      
   K    
  z roku 1994, patria ,
2004a, s. 37-38):
- potreba starostlivosti o 
-  podstaty profesie;
- povin
- 
-  
- 
      
a dohovory o vach, menovite:
-  (1948);
-    (1966);
- 24 -
-     
 (1966);
- Dohovor o     
(1966);
- Dohovor o     
(1979);
- Dohovor o  (1989);
-      
v , 1989).
      
do 
-       
 
- Dohovor o 
      je podpora
etickej diskusie a reflexie vo 
   
a     V   preto pomerne
      
      
     
na      
na       
       

     
4 nebol
      
ho 
 (IFSW, 2000) bola v     
    
(IFSW/IASSW 2014):
Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá
podporuje sociálnu zmenu a rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj zmocnenie
a oslobodenie ľudí.
- 25 -
Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti
a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu.
Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými
a miestnymi poznatkami, sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami,
aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.
V        
      
       
v    
(dobrovo       

  
  roku 2000
 ľudské práva a sociálna
spravodlivosť     
 
V definícii z roku 2000
V definícii z roku 2014

a pre




a 
.
    
z     
Z       
 fundamental    central

    spoločná, kolektívna
zodpovednosť        
          
        
       
(    
         denno-
- 26 -
        
a za       
        

   blaho, uvedomovali si a 
  
V niekto    
a rešpektovanie rozmanitosti   
a         

a   rozmanitos    
empatie, poznania     
ako aj        

2.4 Národné kódexy sociálnej práce / sociálnych pracovníkov
      
       
      
        
      
      
     
   (Banks, 2006, s. 83) 
      
      
(2008)       
jednotlivcami s dobrým charakterom,  lásku a  (2003)
nezištnosť.
  tri 
 jednu 
I. 
II. Hodnoty a 
III. 
- 27 -
 
I. 
Preambula

Iden

II. Hodnoty a 


III. 
    
(a 
     
      
      
       
prílohy      
 pod.
      
      
   nom IFSW.   
   ,   
 15   boli spolu s 
  .
Z     bola real
     -
     
       
     
    
 
       
       
pramene, proces vzniku a z    
     
     
- 28 -
   
      dokument
     
 
v 
      
       (2005),
      

 
a        

V      
      
nkanadský etický
kódex), n
       
dokumentu, napr. CASW 2005), pramene, v    
uv 
   eme  

Slovenský etický kódex
8
        
      
       
      

   roku 1994. V   
deklarovala Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej
republiky         . Jeho text
8
V        titulom
Slovensko nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej
práce -    
 5/2015).
- 29 -
      Princípmi
a štandardmi etiky sociálnej práce IFSW (1994). V   to bol
 
o       

 (jeh.
O       
na     praxe
a  
konferencii v    etike v 

   ,    
s   (IFSW / IASSW, 2004). Z podnetu autora
  Petra Brnulu, vteda 
      
bola v        

       
       
 
     . V 
  
     

  diskusiu v  , Brnula,
2011, s. 79)      roku 2010
      
    
      
do vedeckej monografie  a  
       
od     

         
      
   (IFSW/ IASSW, 2004) s 
- 30 -
na         ii
       
 
      
    
   be, pracovisku, kolegom, profesii
a    dilemy  
       
skupiny AVSP nastala zhoda v   
  

         
      
skupiny a do istej miery sa stratil   a 
  
    Hardy, 2013).
     
V    2014 boli v  
a vzd    
        
    sem patria  
k       
Matulayovej Etické reflexie v pomáhajúcich profesiách (2011),
  Etické rozhodovanie v sociálnej práci (2013),
   Etika v sociálnej práci (2011) a 
Etika
sociálnej práce (2014).
  
       
       
s       ou
      asistenta
       
      
 y
        
- 31 -
k       
      
    da?
        
      
 rodiny Slovenskej republiky. V 

      
a       
 

bude pre     

      
a    z     
jednej strane a  z 
     - 
      
      
  zhoda v     
      

     
republiky (1997) 
       
 (2006) -
       
x (BASW, 2012)
 (NASW, 2008)   (DBSH, 1997)
(AS, 2010)     (OBDS, 2004). Dokument  
     
     
 
     
a  

- 32 -
      
  Ministerstvo    rodiny
       
     
  
    
      
      
      
 
      
      
    v   
       
      
     
    Melbourne (IFSW/IASSW,
2014).      
       
 
       
      -
      
a      
na      
        
 
Z        
s        
  

      
a    
  
v        8). 
       
- 33 -
komunity, preto sa p   
        
odbornej praxe.
      
 
  kvality sluţieb sociálnej práce 
        
explicitne alebo implicitne v     sociálnej
inklúzie   
a   Raz je v     
sociálne fungovanie klientov    
a        
      
najlepšieho záujmu klienta sociálnej
práce         
  

aj jeho existenciu a    u je 
o       

-       
 
- 
a 
- 
- 
-  reflexiu,
-      a  
status.
Z  sluţby
sociálnej práce      

     zmysle  
 448/2008 Z. z. o     
        
   
- 34 -
       
        
  
      asistent/ka

 
      
na       klient
alebo uţívateľ sluţieb       
     
     
service user
a konceptu empowerment sa v    
 zmocnenie.

I. Preambula











 dilemy

5
V     MPSVaR
       
disku     poukazovali, bola
        
       
      
- 35 -
a    
       
z    Kódex je záväzný pre všetkých
sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce nezávisle od
spôsobu výkonu, pracovnej pozície, prostredia v akom pôsobia
a osôb, ktorým poskytujú sluţby sociálnej práce. Tvorcovia
z pracovnej s      
       
        
       
regulovania      
      
         
       ASP 
       
c) SP a ASP 
  

       
       
        
v 
  

 

 ry pre členov komory 

        
       povinný 
         
   textom  
  v najväčšom záujme všetkých     
   
dokumentom. V  de ide o   
      
- 36 -
v  paralelne dva
         
komory a      
         
a  
v      6)
a 5). Tieto
         
v       
        
v       


komory, ide v      
   ,    
     
a       
s     
9
   
      a asistentov
  vedeckej a akademickej oblasti.
Český etický kódex
    Etický kodex Společnosti sociálních
pracovníků ČR       Etický kodex
sociálních pracovníků České republiky 
       
  . Nejde o 
       
       
        
      
9
         
       
        

- 37 -
     
       
       

(IFSW / IASSW, 2004) a  
rozsah ide o  -  1.403 slov)
s 
1. 
2. 
2.1. 
2.2.  
2.3. 
2.4.  svojmu povolaniu a odbornosti
2.5.  
Eti


v         
         
      
    
 
       

Sociální pracovník je si vědom svých odborných a profesních omezení.
Pokud s klientem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších
formách pomoci. Sociální pracovník jedná s osobami, které používají jejich
služby (klienty) s účastí, empatií a péčí (pozri prílohu č. 3).
Americký etický kódex
      
v USA je Code of Ethics of the National Association of Social
Workers  roku 1996 a  roku 2008
(skr. NASW, 2008). Jeho predkla   
  (NASW). Z   
NASW pioniersku rolu nielen v    
- 38 -
profesii a  
         
        
  (1998)      
     
zodpovednosti pred    
     
     preambule sa
      
        
       
  praxi pri
   dilem. Od roku 1977 prebiehala
   
. V 
       
      
v       
  
  
   v roku 1990 v oblasti platieb a vyberania
poplatkov a  
 tri z      
         
. 
za z roku 1996.   
v rokoch 1999 a      
    

    jeden z 
a       
       
  28-
(obsahuje 8.180 slov), z       
        
- 39 -
 klientom (direct practice   
 
1. Preambula
2. 
3.  
4.       

- 
- 
- v 
- 
- 
- k 
      
a 
v  
postup k 
 NASW procedures for professional review, 
  roku 2015       ).
      
      
a k     
    kompetencii


 
se      
        

Kanadský etický kódex
Autorom    je Canadian Association
of Social Workers.  
v   roku 2005 (skr. CASW, 2005). 
       v 
       (AASW,
- 40 -
2002). Priamo v       
s      
V        
v    aj   
o  
     z dvoch dokumentov: Code of Ethics
       
a     Guidelines for Ethical
Practice       
   00 slov).    
  
a    
        
       
z     



Preambula
 
 
II. Sprievodca etickou praxou

 
1. 
2.  
3. 
4.  pracovisku
5.  
6. 
7.  profesii
8.  
 
      
  e a     
charakter a     kontaktovaniu
- 41 -
     
 .
      
      
      
   
 
     
 
Austrálsky etický kódex
Code of Ethics Australian Association
of Social Workers,     
  (skr. AASW 2010). V  jeden
z     
   Z   
z        
  .     
   roku 2002) niesol Code of Ethics
Review Committee  
s    profesorkou Sarah Banksovou
(Durham University, UK) a profesorom Richardom Hugmanom
         

Ide o 
 

Preambula
1. 
2. 
3. 
4.  
5. Zodpovednosti v etickej praxi:
5.1 
5.2 Zodpo
5.3 
- 42 -
5.4 Zodpovednosti na pracovisku
5.5 Zodpovednosti v 
5.6 


zoznam dokumentov o  
procesu podania  
3. z ch   


Priamo v       
 profesii a     
v   K     
       
 
  
      
     
z      Ethics Complaints Management
Process Procesu podania 
tohto procesu je National Ethics Office teda  
National Ethics Panel      
AASW Bylaws on Ethics (2014).
      
       
  Aboriginal and Torres Strait Islander
Peoples). Vo      
a     

Britský etický kódex
 The Code of Ethics for Social Work
(skr. BASW 2012). Prijala ho British Association of Social Workers,
      
vo       roku 2002
   
- 43 -
     -   

Uvedenie  ciele
1. Pozadie
1.1 Etika v 
1.2 
2. Hodnoty a 
2.1 
2.2 
2.3 
3. 
Dodatok
        
 
       
  
       
       
   svojej praxi. J   
     
      
 dokument Additional guidance for Independent Social
Workerscky citlivej praxe
 . Vo      
     

        
 Code of Practice
for Social Care Workers, 2010   Code
of Practice for Employers of Social Care Workers, 2010). Obdobne
   va Code of
Professional Practice for Social Care (2015) a v  
Codes of Practice for
Social Service Workers and Employers (2003, 2016).
- 44 -
Švajčiarsky etický kódex
     Berufskodex Soziale Arbeit
Schweiz (skr. AS 2010).    
Professionelle Soziale Arbeit Schweiz 
o  roku 2006. D

I. Uvedenie  
II. sady     obraz o 
v  
a dilemy v 
III.       ce,
 
IV. v i
- eticky  prax,
- p,
- p klientmi,
- p a    
,
- p ,
- p ,
-     
,
V.  
nariadenia).
     AvenirSozial. V  
pracuje   
       a   
    podnet komisie pre profesijn
    priamom kontakte so
 
- 45 -
Nemecký etický kódex
Berufsethische Prinzipien des DBSH   
p     Nemecku
     v roku 2014
(skr. DBSH, 2014).      
z roku 1997. Ide o dokument s 

 
3. 

5. Sp 
6. kolegom
7. 
Ide o     
Ethik Kommission je 
za kontrolu   
v i  
   andere Berufe lni 
      
povolania.      
so        
(  ) a 
imi   ()
  O    

Rakúsky etický kódex
    -  
Ethische Standards und Berufspflichten   
a      
der Sozialen Arbeit v roku 2004 (OBDS, 2004). Ide o 
      
      
9  
- 46 -
Z         
  jeho jazyk podobne
ako v nemeckom a   
  m  SozialarbeiterInnen 
     Menschenrechten) a  
 -    
ustanovenie, v nky
 
Sociálni pracovníci vykonávajú kvalitnú prácu a podporujú zmysluplné
opatrenia k zaručeniu kvality a k zaisteniu psychického zdravia. Reflexia,
intervízia, supervízia a ďalšie vzdelávanie sú základy profesionálnej praxe.
Taliansky etický kódex
   Codice deontologico dell’Assistente
Sociale (skr. CN 2009). Utvorila ho Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale 
profesie   Do jej
kompetencie       
  Ide o 20-   

Definovanie a 

1.  
2. 
3.  a 

4.    

5. fesii
       
i 
       
        
Priamo v texte
     
a        
- 47 -
ine. V Taliansku je
       

Rumunský etický kódex
Codul deontologic all profesiei de asistent social prijala Colegiul
National al Asistentilor Sociali   