Conference PaperPDF Available

Uzaktan Algılama ile Kastamonu İlinde Sıcaklık Nem İndeksinin Belirlenmesi ve Turizm Açısından Yorumlanması

Authors:

Abstract

Turizmde klimatoloji, turizm ve iklim arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Kastamonu İlinin biyoklimatik konfor şartlarının belirlenmesi ve turizm açısından yorumlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, aylara göre Sıcaklık Nem İndeksi (THI) değerleri belirlenmiştir. THI değerlerinin hesaplanmasında kullanılan sıcaklık ve bağıl nem verileri uzaktan algılama yardımıyla elde edilmiştir. Uzaktan algılama verisi olarak NASA’ya ait Aqua uydusu üzerindeki AIRS sensöründen alınan ve 2003 ile 2021 yılları arasını kapsayan veri setleri kullanılmıştır. Kastamonu’da en düşük THI değeri olarak 4,5 oC Ocak ayında, en yüksek THI değeri de 22,1 oC olarak Ağustos ayında hesaplanmıştır. Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim ayları “Konforlu” olarak belirlenmişken, Temmuz ve Ağustos aylarında konfor sınıfı “Sıcak” olarak bulunmuştur. Turizm planlanmasının hesaplanan THI değerlerine göre yapılması, Kastamonu’da turizmin gelişmesi açısından önemlidir.
v







 !

""#$%%$
&

'()'*

+,&*-&
.$)
 !"#$%"
 )"/..







 
E-posta: ilknur.oral@beun.edu.tr

Do. Dr.
 
!" #
$!" 
E-posta: ozgurzeydan@yahoo.com

%& '(&) **)")
))&) ). ) , *+))
belirlenmes  & ))  *) )),  ( *
-)). /%012  ,%01 "34
) ) )) ) & )* ))*  
 ,5&).6-67*68* & 619-
 ):;;<:;:=*))))3*))),
7  THI i olarak 4,5 C >*)nda(*THI i
de 22,1 C olarak 6*) "3)),!*)(0&(**4
)?+@, %&6*) +))+)?-)4
@  , Turizm 3)) "3 %01  
*3))(7 &))  ,
Anahtar s
Kastamonu, )) nem indeksi, turizm, &),


    
 !"
 !#$#%&'
()*$(*$

58
'$ +$ *, "  '# 
#"$-$*#!
$*.% /" / &'%
012 ) 1$234 $$ 5
!"&$'(&)'(#"$(
))*'6.% /"+
-#7$*
$#*%.'75
)$5
%-$*#$12)5
%&'$5
%-127*$#
$%
MATERYAL VE METOT

7 7 - - 7   &)
8-78%,
$  9 0 :  8$# - *
;%-#%
:$'  $    $    5
$;$0*',!,
7<;$
% 0  $  '  9; 
++% $7;$$)
$=>=4%
7#$5
)$)%75
:;0% /+
?@4%7)  $ $ 5
$'  *$ $)' % )' 5
*$$#%
%.",!5
>% @
7;$$5
=A%-62
7=A%.2;$+7),

59
$%0#5
$)$)%=$$$**5
$'$*5
)#$5
0% /4%
72=B7$2<,/C5
&#C
7#
-! !0-"%.2<$5
;$$$5
>/$1$
'$)#
7D%7+5
$E,F"75
*$)#
$##%0% /4%:$'$5
$7$'$%
-$$%
7;!!1'*+
$% $7) G/%H/ $$5
'$222!")4% $$
@!%! F;%>'$ /@%? G;%C ?0
 !!   ! IG!H  
222")

*$$!
&'J012-3 450
%12;)#'5
$#$))*12*$$
)
   
<612' #'K941
I4;% 3!-34  * *1 " 
$$&)'(#"$0'5
 '    * $ 
% ;L912*%
9;12%129;

60
#'$$
'
12&*E%

 
 
 
 
 


 
 




 




#"$
Veri Temini
12)#$#$'
$$%M$
%>5
$#$
%-#J:&:;$:N
$:2O&:)'2*&45
%:N$$)$
$)H=$$P$Q @
''647F1L'$#0
1*!)"
7 "   647  > R $ 0-!88)
)!9:!)8)8%&'
!;$%
8%


!"
#$%&"'(&)"$*#!+,#-).'#-/ 01.
$ !" -&" $,")'(&)"$*#!+,#-).'#-/ 01.

!



!"#$%&'2((
#$%&)((

61

8#F $)$'
"$)12F;%:$'
)12**$$
%7;$'19C'$#5
$'/1+9:$$%=
'$#$
1#11#1*1'#19)%-
$:;$14$$;'*1C'$%
=$
#$;'11 ;*1'1;*1*;*+1H%12
H1#C'$#$1
#:$)%C'E=7:$5
&'J**+&,5
%J$**+&,%=$1$$
+7*,    : $ * *
+&',%1)12$EF;%-5
*C'$$$:$$
%
"7#12)
 
   
 
3+&4


*#
2

/&"    
5!&


0

2

   0 
&&   22 
$$

2


# 2 0  
+   2 
64$    
 2  0 




62
7#)$12%
12$#!#5
#%912$
%#"$+4O$;S'12
  $ '$
%7#)125
'$#H***%
: $*#+',$
$%=$1$
$+*,*$)
$*'6
$$$)'%7$5
12**+,75
$%:'!!-
+,$'
$'*

)#'5
7#&'J0)5
%:$)$#*5
**)%*$
4,5
6,8
10,0
13,9
17,3
19,9
21,8 22,1
19,2
15,4
10,7
6,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
THI

63
#)$)$*5
#%05
% /47;$)'5
#)%<
$$)$'$'
  ) 12   $1 ,!
;#%

)146)166*="0!":)::!0
0-::05-961%)
1!!
#"16/16:0141<1%1>1/1<!0/7/1?)1@17:1/
>17<+-345!:""9:3):0<
**''$*S'9$O4%
!"#$!!+L+
>:%/4%7;$>A*-$-M$%%
1!!+
>:%:$J%:).%9% @4%7&7)&$
:''-:#"7$.%
1!!*'
0-%T:$<%M=% /4%7E70#%&%
 !"#1!!'+
0-%T%H4%7J*><.%$!
!'(1!!$
=>=% 4% 0 : = J  @@  %!!!& ' %( =7A
0-!88222))8)8:!!!-5BC3DC,66
/E%=)*+,,-.-/0
.%7$8%7%:$U% /4%:0-$7*E:5
 -.%) *!(1 !!

7 "1F/1F91 //1A136"01,  /0!"-9:"
5#E9647-!/!1"0290
+,-1!!$++'
&-%P$.%G4%0<$%1
!.!F7G0%((
&1(!//".!01. 2%7"70
=%
&)1A1@1.1)1<G0)1,F'7!:0="3!H99:+,
0#-1!!$
&1/$6!!!!9:::9!)990!0#07
D24%(((&!,0!2('1!!

64
P$.%&-%!4%0<7%%%234
!.!*/$16((+*
P$.%Q% @4%=!)/E<4!-:-0!)
>/::!!(+2(/1!!''
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.