ArticlePDF Available

Relation of aspects of verbal action to an actant functionality system Проблема зв’язку родів дії з системою актантної функціональності

Authors:

Abstract

The article analyzes different approaches to the linguists to explaining aspects of verbal action (AVA). The connection of aspects of verbal action with the realm of actant functionality is establishes. We have considered the influence of verbal semantics of different modes of action on the functions of verb actives. Actant functions are associated with explicit and implicit verbs. The study illustrates the redistribution of actant functions due to semantic processes. The actant’s generative function correlates with the verbs of the self-phase AVA to denote an initial (aggressive AVA) or self-phass (a finite AVA) that has clearly defined boundary, and an intermediate stage of the movement (AVA with the value of a definite duration of action). Such actant addressing is also peculiar to verbs of self-quantitative AVA, which are distinguished by the intensity and duration of the action, and the multiplicity modes of action, which indicate the execution of the action once (single AVA) or instant (AVA of instantaneous action). Mixed AVA cause a generative function under the combination of these conditions (single-intensive verbs and intransitive phase-effect verbs). Тhe accumulative characteristic of the actant is predominantly due to the seeds of “limit” and “result-oriented”, it’s associated with either with the relative result of the accumulation of the characteristic, after which a further change of quality (verb of initial-effective and partially initial (aggressive) AVA), or with the effect of action is possible, with phase end value (generic AVA, completive AVA, finite AVA, partially phase (effective) AVA focused on other action). Hybrid (generative-accumulative) function is caused by inverse verbs and irreversible transitives verbs, if the activity of the performer of the action is a source of qualitative result (pejorative and saturative AVA). English У статті проаналізовано різні підходи мовознавців до витлумачення дієслівних родів, установлено зв’язок морфемно характеризованих родів дії (РД) зі сферою актантної функціональності. Розглянуто вплив семантики дієслів різних родів дії на функції придієслівних актантів. Актантні функції пов’язані з експліцитними та імпліцитними семами дієслів. Проілюстровано перерозподіл актантних функцій унаслідок семантичних процесів. Установлено, що генеративна функція актанта корелює з дієсловами власне-фазових родів дієслівної дії (РДД) на позначення початкової (інгресивний РДД) або кінцевої фази дії (фінітивний РДД), яка має чітко визначену межу, та проміжного етапу руху (РДД зі значенням певної тривалості дії). Така актантна адресованість також властива дієсловам власне-кількісних РДД, що виокремлюються за ознаками інтенсивності та тривалості дії, та РДД кратності, які вказують на виконання дії один раз (однократний РДД) або миттєво (РДД миттєвої дії). Дієслова мішаних РДД зумовлюють генеративну функцію за умови поєднання названих умов (дієслова однократно-інтенсивного РДД та неперехідні дієслова результативних РДД, орієнтованих на іншу дію). Доведено, що акумулятивна характеристика актанта переважно зумовлена наявністю сем «граничність» та «спрямованість на результат» і пов’язана або з відносним результатом накопиченням ознаки, після якого можлива подальша зміна якості (дієслова початково-результативного та частково початкового (інгресивного) РДД), або з результативністю дії, з фазовим значенням кінця (загальнорезультативний РДД, комплетивний РДД, фінітивний РДД, частково фазові (результативні) РДД, орієнтованих на іншу дію та більшість дієслів фазово-кількісних РДД). Виявлено, що гібридну (генеративно-акумулятивну) функцію зумовлюють зворотні дієслова та незворотні перехідні, якщо активність виконавця дії є джерелом якісного результату (пейоративний та сатуративний РДД).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.