ArticlePDF Available

Evaluare a Raportării Periodice către World Heritage Center (Periodic Reporting - Second Cycle) cu privire la Cetățile Dacice din Munții Orăștiei

Authors:
EVALUARE
A RAPORTĂRII PERIODICE CĂTRE WORLD HERITAGE
CENTER (PERIODIC REPORTING - SECOND CYCLE)
CU PRIVIRE LA
CETĂȚILE DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI
FUNDáȚIá DáCICá
álun Boșorod, jud. Hunedoara
2016
FUNDAȚIA DACICA
Sat álun nr. , o. Boșorod, jud. Hunedoara
CIF /, Registrul Național ONG /á/
IBáN RORNCB, BCR Călan
tel. 0354-086162, 0757-322422
www.fundatia.dacica.ro, fundatia@dacica.ro
Evaluator: dr. arhg. AURORA PEȚAN
1
Argument
Raportul u privire la Cetățile daie din Munții Orăștiei Periodic Reporting second cycle
elaorat pentru World Heritage Center de ătre anagerii de sit din județele Hunedoara și ála
și avizat de ătre Institutul Național al Patrioniului prin Punctul Național Foal pentru
Patrimoniu Cultural UNESCO a fost publicat online în data de  otobrie 2014 la adresa web
http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/906.pdf. La o
parurgere superfiială a aestui raport, ies în evidență ulte date false eistența unor ultiple
surse de finanțare pentru restaurarea acestor etăți, inlusiv donații internaționale, eistența
unui uzeu de sit, a ăilor de aes adevate la toate etățile, a ijloaelor de inforare, asența
fatorilor negativi are afetează monumentele și prezența unui nuăr are de fatori pozitivi,
ineistenți în realitate, starea de onservare ună a onuentelor ș.a.. Prin urmare, am
onsiderat neesară o analiză aănunțită a raportului și o evaluare oietivă a aestuia.
Cadrul legal
Prin decretul 187/1990, Ronia a aeptat Coeția priid proteția Patrioiul Modial
Cultural și Natural (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage), adoptată de UNESCO în , la Paris.
În  au fost însrise în Lista Patrioniului Mondial Cetățile Daie din Munții Orăștiei,
prin decizia CONF 209 VIII.C.1.
În plan național, pentru ipleentarea Convenției a fost elaorată OG 47/2000, aproată
u odifiări prin legea /, care prevede elaborarea de planuri de management la fiecare
5 ani pentru monumentele din patrimoniul mondial. Prin HG 493/2004 s-a aprobat metodologia
pentru onitorizarea onuentelor din lista patrioniului ondial, preu și etodologia
pentru dezvoltarea planurilor de management pentru aceste monumente. Se prevede ca starea
de onservare a onuentelor fie onitorizată de două ori pe an. În 2010, prin HG 1268
atualizată prin HG /, s-a aprobat Prograul de proteție și gestiue a ouetelor
istorie îsrise î Lista patrioiului odial, care prevedea înființarea de Coitete de
Organizare UNESCO (COU) are să elaoreze planurile anuale pentru fieare onuent, în aza
Programului-cadru, și desemnarea de coordonatori de monumente responsabili cu
implementarea planurilor.
În , prin Hotărrea nr. 64/2012 a Consiliului Județean ála, a fost înființat Coitetul de
Organizare UNESCO pentru etatea daiă Căplna, avndu-l coordonator pe dr. Constantin Inel,
eretător la Muzeul Național al Unirii ála Iulia. În , prin Hotărrea nr.  a Consiliului
Județean Hunedoara, au fost înființate Coitetele de Organizare UNESCO pentru etățile daie
Sarizegetusa Regia, Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Piatra Roșie și Bănița, toate ini
avndu-l oordonator pe dr. Cătălin Cristesu, eretător la Muzeul Civilizației Daie și Roane
Deva, numit prin decizia 189/2014 a Președintelui Consiliului Județean.
2
Pnă la data aestei evaluări, nu au fost elaorate planurile de anageent ale elor  etăți
dacice (nici cel pentru Sarmizegetusa Regia, singurul monument are enefiiază de un
administrator înepnd din anul 2013). La soliitarea Fundației Daia din data de ..,
adresată Consiliului Județean Hunedoara, s-a răspuns ă planurile de gestiune pentru ele etăți
din județ se află în lucru. La aproape  luni de la aeastă soliitare, planurile nu au fost înă
făute pulie. Între tip, Prograul de proteție aproat prin Hotărre de Guvern pentru o
perioadă de cinci ani, în aza ăruia treuiau elaorate aeste planuri de gestiune, a epirat și nu
a fost reînnoit.
Cei doi oordonatori UNESCO ai etăților daie din ele două județe au semnat ultima
raportare periodiă u privire la aeste onuente, soliitată de World Heritage Center și
puliată în data de  otorie . Raportarea s-a făut online, în aza aesului
managerilor de sit la platforma online WHC prin mijlocirea Punctului Național Focal pentru
Patrimoniul Cultural UNESCO adinistrat de Institutul Național al Patrioniului și oordonat de
dr. Daniela Mihai. Conform Ghidului Operațional pentru Ipleentarea Convenției pentru
Patrioniul Mondial, Puntul Național Foal transite seretariatului WHC datele anagerilor
de sit, iar aeștia pries parole de aes la platfora online pentru opletarea rapoartelor.
PERIODIC REPORTING SECOND CYCLE. DACIAN FORTRESSES OF THE ORASTIE
MOUNTAINS (2014)
Raportările periodie reprezintă un instruent de ază prin interediul ăruia se
ipleentează prevederile Convenției de la Paris. Statele-Părți sunt oligate participe la cicluri
de rapoarte organizate o dată la ani. áeastă oligație derivă din art.  al Convenției, oroorat
u ap. V al Ghidului Operațional pentru ipleentarea Convenției. Pnă în prezent au fost
organizate două astfel de cicluri, cel de-al doilea înheindu-se în  pentru țările din Europa.
Sopul aestor raportări este aela de a oferi o evaluare a stadiului de ipleentare a
Convenției de ătre Statele-Părți, de a failita atualizarea inforațiilor despre monumentele
însrise și de a înregistra eventualele odifiări ale stadiului de onservare al aestora. áest
proces trebuie să duă la forularea unor strategii pentru îunătățirea apaităților Statelor-
Părți și la dezvoltarea unor eanise ai duraile de onservare a proprietăților statelor
respective. Totodată, în aza aestor rapoarte, WHC urărește o evaluare gloală a portofoliului
său de onuente. Rapoartele periodie perit WHC să evalueze ondițiile în are se află aeste
onuente și, atuni nd este neesar, deidă u privire la adoptarea de ăsuri speifie
pentru a rezolva proleele și provoările reurente. Pentru anagerii de situri, se așteaptă a
raportările periodie onstituie un eerițiu util în ativitatea lor. În sfrșit, raportările
periodice constituie un eanis de ooperare regională și shi de inforații și eperiențe
între Statele-Părți u privire la ipleentarea Convenției.
3
Pentru pregătirea și ipleentarea elui de-al doilea ciclu de raportări au fost organizate
mai multe workshop-uri regionale. Ronia a partiipat la reuniunile dediate Europei Centrale,
de Sud-Est și de Est, de la Praga ai , Daniela Mihai, Siiu ai , Daniela Mihai, Iosef
Kovs), Kotor (iunie 2012, Daniela Mihai, Mihai Dragomir), Tbilisi (noiembrie 2012, completarea
unui chestionar).
Responsaili u întoirea raportului sunt anagerii de sit și oordonatorii Puntelor Foale
Naționale. Coordonatorul puntului foal opletează sețiunea I a raportului, are onține date
generale despre toate onuentele UNESCO din țara respetivă, din perspetiva adrului
legislativ național. Fiecare manager de sit opletează sețiunea II a raportului, dediată
monumentului de are răspunde, iar oordonatorul puntului foal verifiă și avizează raportul,
expediindu-l la WHC.
Site Manager National Focal Point World Heritage Center
În azul Cetăților Daie din Munții Orăștiei raportul a fost întoit de Constantin Inel pentru
etatea Căplna și Cătălin Cristesu pentru ele  etăți din jud. Hunedoara și a fost avizat de
Daniela Mihai Institutul Național al Patrioniului). În raport se arată ă, la elaborarea acestuia,
pe lngă autoritatea entrală și anagerul de sit, au partiipat și ounitatea loală și eperți
externi.
Pentru analiza de mai jos au fost selectate doar cele mai importante sețiuni, în speial ele
care privesc starea de conservare a monumentelor, failitățile de vizitare, nivelul de implicare a
diferitelor instituții și organise. S-au făut oparații u rapoarte ale altor monumente UNESCO
din Europa, însă nuai situri arheologice din Antichitate sau Preistorie, care pun probleme
similare. Cele mai multe dintre siturile atrase în oparație au fost vizitate de noi, astfel înt
referirile se fa la situații douentate la fața loului. Coparația u alte monumente UNESCO
din Ronia este sporadiă și privește doar anuite aspete adinistrative, relația u WHC,
deoarece aceste monumente sunt de alt tip (patrimoniu construit), de altă epoă și pun alte
probleme.
S-a păstrat nuele original al sețiunilor și nuerotarea din raport.
1. WORLD HERITAGE PROPERTY DATA
Este raportată suprafața onuentelor și a zonelor de proteție, are este zero în
majoritatea cazurilor (zero la zonele de proteție ale tuturor etăților și zero pentru suprafața
etăților Costești-Cetățuie, Bănița și Căplna), deși raportorii afirmă ă we have the exact sizes
of the area, ith the preise uer of hetares”.
4
Este atașat un set de hărți are au însoțit dosarul de însriere în Lista Patrimoniul Mondial
, deși în adrul prograului Retrospective Inventory derulat de WHC, Ronia a
îunătățit aeste planuri, digitizndu-le. Institutul Național al Patrioniului a realizat aeste noi
planuri și le-a făut pulie. În raport se fae preizarea ă au fost atașate noile planuri, însă în
realitate sunt atașate tot planurile de acum 17 ani.
5
Cetatea Băița: plaul ehi Periodic Reporting WHC, 2014)
Cetatea Băița: plaul ou raportul de oitorizare al INP di 
6
În aeeași sețiune se ai afiră ă, u eepția Sarizegetusei Regia, are e adinistrată
de Consiliul Județean Hunedoara, elelalte etăți sunt adinistrate de onsiliile loale, inforație
falsă. În aest oent nu eistă un adinistrator legal pentru elelalte  etăți.
3. FACTORS AFFECTING THE PROPERTY
Conform listei standard a factorilor ce pot afeta un onuent însris în Lista Patrioniului
Mondial, eistă  ategorii de fatori priari.
Conform raportului supus analizei, în azul etăților daie aționează doar ategorii,
însund  fatori, dintre are  afetează pozitiv onuentul și unul singur îl afetează
negativ, însă doar potențial. Nu eistă nii un fator are afeteze negativ etățile daie în
mod curent.
Spre oparație, pentru Stonehenge, un onuent foarte ine întreținut și onservat, s-au
raportat  fatori pozitivi și  negativi dintre are  potențiali și  urenți; pentru Popei, 
pozitivi și  negativi; pentru Tarrao, pozitivi și  negativi; pentru Paphos, pozitivi și 
negativi; pentru Orkne,  pozitivi și  negativi; pentru Nessear,  pozitivi și  negativi; pentru
Sveshtari,  pozitivi și  negativi ș.a. Este greu de epliat u de raportorii nu au identifiat nii
un fator negativ, deși aeștia sunt nueroși, evidenți și, ei ai ulți, afetează în od urent
etățile.
Monument
Nr. factori care afectează
negativ monumentul
Nr. factori care afectează
pozitiv monumentul
Cetățile daie
1
10
Pompei
28
10
Nessebar
25
9
Tarraco
24
7
Stonehenge
22
7
Çatalhöük
21
16
Frontiers of Roman Empire
21
12
Malta
17
12
Orkney
16
8
Xanthos
15
6
Sveshtari
14
7
Paphos
13
6
7
Fatori are afetează etățile daie di Muții Orăștiei, ofor Periodic Reporting
Raportarea este aproape în totalitate falsă, deoaree ei ulți dintre fatorii pozitivi seletați
sunt ineistenți, iar fatorii negativi au fost oiși aproape în întregie.
F a c t o r i p o z i t i v i r a p o r t a ț i
3.1. Builidings and development. Este o categorie are vizează în priul rnd onuentele
din mediul urban sau din medii puternic dezvoltate din punct de vedere industrial, comercial sau
turisti. Evident, nu este azul etăților daie.
3.1.1. Housing. S-a raportat ă louirea reprezintă un fator are afetează pozitiv etățile
daie. În realitate, nu eistă louire det în afara zonelor de proteție, sporadiă și la distanțe
ari, are nu afetează în nii un fel aeste onuente. În general fatorul housing este invocat
pentru onuente urane și este, cel mai adesea, negativ de e. în azul siturilor Lugo, Tarrao,
Paphos, Malta, Agrigento, Samos, Xanthos ș.a.).
3.1.4. Major visitor accommodation and associated infrastructure. În azul etăților daie
acest factor (considerat adesea negativ la alte monumente), nu avea de e să fie invoat, dat fiind
ă nu eistă în zonă det teva pensiuni, are nu se înadrează în ategoria „ajor
accommodatios”.
8
3.1.5. Interpretative and visitation facilities. Facilitățile pentru vizitatori, are vor fi analizate
ai jos su un alt apitol, lipses aproape oplet în zona etăților daie. Eistența unui entru
de inforare la Costești nu îunătățește situația, întrut nu oferă det date etre de
sumare vizitatorului. Centrul de inforare de la Beriu este și ai puțin ativ det el de la
Costești. Despre interpretative facilities nii nu se poate disuta în aest oent. Prin urmare,
invoarea aestui fator a fiind unul are afetează pozitiv etățile este oplet eronată.
3.2. Transportation infrastructure. Se referă la odul în are infrastrutura de transport
afetează onuentul. Pentru etățile daie, eistă fatori negativi în aeastă ategorie, oiși
de raport (vezi mai jos). S-a raportat însă un factor pozitiv:
3.2.1. Ground transport infrastructure. Desigur, infrastructura pentru transportul de
suprafață nu afetează pozitiv etățile, ai u seaă ă este vora de aenajarea aestei
infrastruturi, nu de utilizarea ei aeasta din ură onstituie factorul 3.2.4. Effects arising from
use of transportation infrastructure).
3.5. Biological resource use / modification. Se referă la colectarea de plante din flora
spontană, vnătoarea de aniale sălatie, preu și la reșterea/ultivarea de speii doestie.
Pentru etățile daie s-au raportat urătorii fatori pozitivi:
3.5.3. Land conversion. Desenează transforarea terenurilor agriole în non-agriole. În
azul etăților daie nu se poate pune prolea pentru suprafața etăților, iar pentru zonele de
proteție acest lucru este interzis, datorită statutului speial al acestor zone. Este greu de
imaginat de ce a fost onsiderat fator pozitiv de ătre raportori.
3.5.6. Commercial wild plant collection, alt factor indiferent, care nu influențează
onuentele. Mai ult, dat fiind ă etățile din județul Hunedoara se află pe teritoriul Parului
Natural Grădiștea Munelului-Cioclovina, prin regulamentul acestui parc este interzis orice tip de
exploatare sau utilizare a resurselor naturale în )onele de Proteție Integrală, are aoperă toate
ele etăți și zonele lor de proteție așa u au fost deliitate în vederea însrierii în Lista
Patrimoniului Mondial.
3.5.10. Forestry/wood production, în realitate factor care afetează indirect negativ
onuentele, att prin defrișările din apropierea lor, t mai ales prin transportul intensiv de
len, are distruge ăile de aes spre etăți el puțin în azul etăților Piatra Roșie și
Sarmizegetusa Regia).
3.8. Social/cultural uses of heritage
3.8.6. Impacts of tourism / visitor / recreation. Este un fator pozitiv și negativ în aelași tip,
deoaree nu eistă un ontrol al fluului turisti, nu eistă pază, nu eistă reguli de vizitare u
eepția Sarizegetusei Regia, înepnd din , astfel înt onuentele suferă adesea de
pe urma conduitei proaste a turiștilor graffiti pe zidurile antie, vetre de fo în ininta etăților,
9
gunoaie, campare pe monumente, distrugeri etc.). Administratorii celor mai multe situri din
aeastă ategorie onsideră ă aest fator este att pozitiv, t și negativ Popeii, Stonehenge,
Orkney, Frontiera Imperiului Roman, Epidaurus, Malta, Nessebar, Nemrut Dag, Acropolis ș.a., iar
pentru unele situri a fost declarat exclusiv negativ (Xanthos, Delos, Hierapolis, Troia, Centrul
istoric al Romei). Este considerat elusiv pozitiv în puține azuri.
3.13. Management and institutional factors
3.13.1. Low impact research / monitoring activities. átivitățile de eretare u ipat redus
pot fi considerate factor pozitiv în azul Sarizegetusei Regia, unde astfel de eretări eistă, dar
sunt ineistente în azul elorlalte  etăți.
3.13.3. Management activities. Este un fator ineistent în azul a  din ele  etăți, iar în
cazul Sarmizegetusei Regia este att pozitiv, t și negativ. Este pozitiv prin paza, urățenia și
aenajările din sit. Este negativ prin distrugerile aduse sitului în ura ațiunilor de igienizare
care au afectat patrimoniul arheologic (v. ai jos și prin regulaentul restritiv situl este înhis
tip de  luni pe an, turiștilor li se interzie să se așeze pe iară, are parte a sitului este înhisă
peranent vizitării, traseele turistie montane are intersetează situl, deși omologate de
ágenția Națională pentru Turis, sunt interzise în afara prograului de vizitare, nueroși
vizitatori relaă atitudinea neprietenoasă a reprezentanților jandareriei ș.a.).
În onluzie, dintre ei  fatori invoați, doar trei sunt pozitivi, și aeia doar parțial, doi
dintre ei fiind și negativi în aelași tip.
F a c t o r i e g a t i v i r a p o r t a ț i
3.8. Social/cultural uses of heritage
3.8.1. Ritual / spiritual / religious and associative uses este singurul factor negativ raportat,
însă și aesta doar u arater potențial. În opinia noastră este vorba de un factor curent, frecvent
întlnit în toate etățile restriționat doar la Sarmizegetusa din . În aelași tip, este și un
factor pozitiv, are parte a turiștilor are vizitează etățile fiind reprezentată de grupuri u
preoupări spirituale / religioase în raport u aeste onuente. Multe monumente care au avut
la origine senifiații religioase se onfruntă u aest fenoen, pe are îl ataloghează cel mai
adesea pozitiv (Orkney, Delphi, Acropolis, Olympia, Hierapolis, Syracusa, Agrigento, Hattusa,
Paphos, Epidaurus, Samos, Xanthos) sau pozitiv și negativ în aelași tip Stonehenge, Malta).
F a c t o r i e g a t i v i o i ș i
Un nuăr are de factori negativi care afetează grav etățile daie au fost oiși din raport.
Îi vo prezenta ai jos, u preizarea ă reprezintă puntul nostru de vedere rezultat în ura
analizării aestor onuente și al oparației u situația reală și raportată a altor monumente
similare din Europa.
10
3.2. Transportation infrastructure
3.2.1. Ground transport infrastructure. Se referă la onstruții de druuri și ăi ferate,
aenajări de parări, onstruții depouri ș.a. áenajarea parării de la Poarta de Vest a
Sarizegetusei Regia, în , realizată fără autorizație și fără supraveghere arheologiă, a
afectat grav situl, oproițndu-l pe o adnie de cca doi etri în zona eavată. De
aseenea, zidul fortifiației a fost afetat pe o lungie de  , eavarea făndu-se la o
depărtare de doar o juătate de etru de aesta, fapt care a dus la dislocarea de blocuri din zid.
3.2.4. Effects arising from use of transportation infrastructure. Utilizarea ăilor de aes spre
etăți de ătre transportatorii de asă lenoasă au afetat grav aeste druuri și au ontriuit
senifiativ la diinuarea nuărului de vizitatori.
Druul județean á, are fae aesul spre Sarizegetusa Regia, s-a aflat într-o stare
foarte proastă pnă la data raportului, în are ăsură din pricina acestor transportatori1.
Druul județean á, are fae aesul la Piatra Roșie și ar fi treuit faă legătura u
elelalte etăți din patrioniul UNESCO, este în ontinuare în stare proastă, iar legătura între ele
două văi pe are se află  din ele  etăți este iposiilă hiar și pentru un autoturis .
Calea ferată are taie așezarea ivilă de la poalele etății Bănița este de aseenea un fator
negativ pentru această etate.
3.4. Pollution
3.4.4. Air pollution. A afectat Sarmizegetusa Regia în perioada raportată, unde sute de așini
ajungeau zilni su porțile etății, la doar țiva etri de aeasta2.
3.5. Biological resource use/modification
3.5.4. Livestock farming / grazing of domesticated animals. Mare parte a terenurilor etăților
în auză și a zonelor de proteție sunt folosite la pășunat și sunt ălate de vite. Fenomenul a fost
oprit doar la Sarizegetusa Regia, înepnd din , însă pnă la aea dată a afetat situl.
Factorul este raportat pentru ulte onuente/ situri arheologie aflate în zone non-urbane
ult ai ine protejate det etățile daie: Stonehenge, Delphi, Epidaurus, Orkney, Frontier of
the Roman Empire, Sveshtari, Hattusha ș.a.
3.5.8. Comercial hunting. Mare parte din suprafețele etăților și ale zonelor de proteție sunt
suprapuse de doenii de vnătoare. Deși în zonele de proteție integrală sunt interzise orice
aenajări legate de vnătoare, aestea sunt prezente și dăunează onuentelor. De pildă, în
zona de proteție a etății Piatra Roșie eistă o hrănitoare la țiva etri depărtare de turnul D,
1 á fost asfaltat în perioada august 2015-ai , însă a fost inaugurat u aproape  de ploe, apliate în
ura deteriorării asfaltului din priina transporatorilor de asă lenoasă înă în ursul lurărilor de odernizare a
drumului.
2 Înepnd u aest an pararea a fost desființată, iar aesul în etate este pietonal, ea ai apropiată parare
fiind aenajată la a  depărtare de etate.
11
iar în apropierea ei sunt două suporturi pentru sare, are atrag și vitele loalniilor, are strives
u opitele suprafața teraselor antropogene antice.
3.5.10. Forestry/wood production. Eploatarea forestieră în zona etăților a fost raportată a
fator pozitiv. În opinia noastră, este un fator negativ indiret, aflat în oneiune u utilizarea și
degradarea infrastructurii de transport.
3.7. Local conditions affecting physical fabric. Ca orie onuent în aer lier, etățile
daie sunt epuse inteperiilor, u att ai ult u t sunt situate în zonă ontană, uedă.
Nuărul fatorilor are țin de ondițiile loale este are, însă a fost ignorat total de raportori.
3.7.2. Relative humidity. Situate în zone ontane, îpădurite, u ultă uezeală în aer,
toate ele  etăți sunt afetate de RH în struturile lor de la suprafața solului.
3.7.3. Temperature. Teperaturile negative din tipul iernii, are pot oorî pnă la -20o C,
afetează de aseenea struturile onstruite de la suprafață, preu și pe cele din sol, de la iă
adnie.
3.7.6. Water (rain/ water table). Ploile constituie unul dintre factorii care afectează el ai
grav aeste onuente. Situate în zone u precipitații abundente, aeste etăți sunt afetate de
ploi pe multiple planuri.
Efetele ploilor și alueării tereului. Fortifiația de la Blidaru foto Glasul Huedoarei, 
12
Pe de o parte, este afetată oponenta lor onstruită, onuentală, din priina apei are
se auulează la fundaente și le destailizează. De pildă sara onuentală din piatră de la
etatea Piatra Roșie, situată în arginea unei doline, este grav afetată de ploi, are spală alul
dolinei și ontriuie la disloarea eleentelor din strutura sării. Un az aparte îl onstituie
turnurile-louință de la Costești-Cetățuie, ale ăror suprastruturi din ărăidă sla arsă au fost
protejate de ploi cu copertine au teva deenii; aeste opertine s-au deteriorat între tip,
onuentele degradndu-se la fiecare ploaie.
Pe de altă parte, terasele antropogene are susțin onstruțiile sunt de aseenea
destailizate de ploi, alunend îpreună u onuentele de pe suprafața lor, din priina
asenței drenajelor adevate în ele ai ulte dintre etăți. Lurările efetuate în anii -1981
au inlus aple intervenții pentru drenaje la Sarizegetusa Regia, însă situația a fost rezolvată
doar parțial, iar în elelalte etăți a răas ritiă.
3.7.8. Micro-organsims. Este un alt factor deosebit de ativ în toate ele etăți, are
contribuie la degradarea puterniă a struturilor din piatră. Colonizările de irooroganisme
inferioare aterii, fungi și, ai ales, de liheni și riofite sunt foarte prezente. Biocrustele de
liheni saioli aoperă suprafețe iportante ale eleentelor arhitetonie, iar ușhii sunt
oniprezenți.
Lihei saxioli și apă pluială stagată. Plită ditr-un aliniament de la Costești-Cetățuie, 
13
Plite ouetale di adezit, afetate de ușhi. Sarmizegetusa Regia
Inutil de adăugat ă ajoritatea onuentelor în aer lier au raportat astfel de fatori
negativi.
3.9. Other human activities
3.9.1. Illegal activities. Reprezintă una dintre proleele fundaentale ale aestor
onuente, raonajul arheologi fiind înă ativ, deși fenoenul a fost liitat. În orie az,
treuia oligatoriu raportat. Prin oparație, au raportat ativități ilegale ari situri preu
Stonehenge, The Frontiers of Roman Empire, Mycene, Epidaurus, Delphi, Olympia, Malta,
Çatalhöük, Hierapolis, Merida, Tarraco, Pompei, Vergina, Sveshtari, Nessebar, Xanthos și altele.
S-a raportat acest factor pnă și pentru Sighișoara și iseriile de len din Maraureș. Cetățile
daie din Munții Orăștiei au ajuns elere în plan internațional, din păate, în priul rnd din
priina ativităților ilegale din aeste situri. Eluderea lor din raport reprezintă ea ai gravă
iniună prin oisiune din aest raport. Deși ádinistrația Sarizegetusa Regia ontrolează
zona turistiă a sitului, raonajul ontinuă fie ativ în restul sitului, are se întinde pe ai
ulți kiloetri lungie și a răas nepăzit.
14
Braconaj la Sarmizegetusa Regia, 2013
3.9.2. Deliberate destruction of heritage. Un factor previzibil în azul unor monumente
nepăzite, are are a efet insripționarea de graffiti-uri pe zidurile daie, disloări și spargeri de
louri din struturile antie, vetre de fo în sit ș.a. Toate ele etăți au fost aenințate de aest
fator și au suferit de pe ura lui în perioada raportată.
15
Vatră de fo pe platoul etății Piatra Roșie 
Blo dai u osaj de la Costești-Cetățuie, afetat de graffiti 
16
3.10. Climate change and severe weather events
3.10.1. Storms. Situate în zone îpădurite, toate ele etăți sunt aenințate și pot suferi
de pe ura furtunilor. La Sarizegetusa Regia și Piatra Roșie furtunile au dus la prăușiri de fagi
peste vestigii în perioada raportată. Pericolul este permanent.
3.10.6. Temperature change. Diferențele de teperatură vară-iarnă și hiar zi-noapte în
unele perioade ale anului deterină deteriorări în tip ale struturilor din piatră.
3.12. Invasive/alien species or hyper-abundant species
3.12.2. Invasive/alien terrestrial species. Factor ativ pentru toate ele  etăți pe terenurile
odinioară aoperite de pădure, astăzi defrișate. Speiile invazive ele ai des întlnite sunt ozul
(sambucus ebulus), urziile și ferigile.
3.13. Management and institutional factors
3.13.3. Management activities. Prezent doar la Sarizegetusa Regia, unde este pozitiv, așa
u a arătat ai sus, dar și negativ, din priina pratiilor ilegale ale adinistrației sitului, a
restrițiilor eesive ipuse de regulaentul de vizitare și a atitudinii neprietenoase a
reprezentanților Jandareriei din unitatea oilă are asigură respetarea ordinii pulie în sit.
17
Proasta gestioare a sitului. Blouri di ostruții daie de la Sarizegetusa Regia, incendiate de
Adiistrația ouetului î 
18
Două di ele peste  de etre de fo de pe suprafața sitului, datorate Adiistrației Sarizegetusa
Regia (mai 2013)
În onluzie, dintre ei  fatori invoați, doar trei sunt pozitivi, și aeia doar parțial, doi
dintre ei fiind și negativi în aelași tip. Prin urmare, daă raportarea ar fi fost oretă, ar fi indiat
2- fatori pozitivi și - negativi în lo de  pozitivi și unul negativ.
4. PROTECTION, MANAGEMENT AND MONITORING OF THE PROPERTY
4.3. Management System / Management Plan
Se adite ă eistă un adru legislativ adevat, are perite o ună gestionare și proteție a
onuentului. Însă la întrearea daă eistă un plan de ațiune anual pentru gestionarea
monumentului, raportorii răspund: „A aual ork / atio pla exists ad many activities are
eig ipleeted” . Inforația este falsă. În realitate, așa u a arătat ai sus, aeste planuri,
prevăzute de lege, nu eistau nii la data raportului, în , așa u nu eistă nici în oentul
de față.
4.4. Financial and Human Resources
4.4.1 - Costs related to conservation, based on the average of last five years (relative
percentage of the funding sources)
19
Sunt raportate 7 surse de finanțare pentru onservarea onuentelor în ultiii ini ani. În
realitate, în intervalul enționat și hiar în ultimii 10 ani), nu a avut loc nici o lucrare de
onservare, la nii una dintre ele etăți. áșadar, inforațiile sunt false, iar odul în are au
fost imaginate procentele asigurate de cele 7 surse de finanțare este el puțin izar, ai u seaă
ă o inie din aest fond este atriuit donațiilor internaționale și naționale.
Coparația u alte onuente este utilă și în aest az: este foarte puțin proail se
găseasă un singur onuent are fi enefiiat de finanțări din surse. Stonehenge nu are
donații internaționale, la Delphi donațiile naționale sunt de %, la Troia eistă o singură sursă de
finanțare ș.a.
La întrearea daă sunt sufiiente resursele disponiile ehipaente, failități, infra-
strutură pentru gestionarea onuentului, se răspunde ă aestea sunt adecvate. Totuși, nu
eistă urent eletri în arealul niiuneia dintre ele  etăți, nici semnal GSM doar sporadi și
limitat la unele dintre acestea), internetul de asemenea este aproape inexistent doar în ăsura
în are eistă senal GSM în unele punte, de e. pe platourile înalte.
4.5. Scientific Studies and Research Projects
Întrearea u privire la eistența unui progra de eretare a aestor onuente priește
un răspuns afirativ: da, există u progra oprehesi și itegrat, ale ărui rezultate sut
difuzate pe sară largă, la iel loal, ațioal și iterațioal. Cu toate acestea, la solicitarea de
a se india puliațiile științifie din ei  ani, este itat doar un raport de săpătură de la Grădiștea
de Munte fără an, loul apariției, pagină și cartea Dava et oppidum  , senată de Gelu
Florea. Din păate, aeastă sețiune oglindește o realitate, studiile științifie dediate aestui
20
onuent sunt foarte rare. Rapoartele pentru alte onuente onțin oloane întregi u zei de
puliații.
4.6. Education, Information and Awareness Building
4.6.6 - Please rate the adequacy for education, information and awareness building of the
following visitor facilities and services at the World Heritage property
La aeastă sețiune se soliită se evalueze t de adevate sunt pentru eduație și
inforare o serie de failități de vizitare și serviii.
Iată răspunsurile:
Toate inforațiile furnizate la aeastă sețiune sunt false. Nu eistă entre de vizitare, nici
uzeu de sit, nii hioșuri de inforare. Nu eistă ijloae de transport pnă la etăți, în afara
autoturisului propriu sau înhiriat, deși toate etățile sunt situate la are depărtare de gări
sau autogări. Căile de aes nu sunt adevate: pnă la data raportului, drumul spre Sarmizegetusa
Regia era foarte prost iar asfaltarea lui ulterior a dus la alte opliații, la fel și el spre Piatra
Roșie un dru județean u aspet de dru forestier, iar pentru aes la etatea Bănița nu eistă
nici ăar o poteă turistiă aenajată, urușul fiind periulos. Nu eistă ateriale informative
adecvate, turistul nu are de unde ahiziționeze un simplu pliant sau o roșură u inforații.
Tururile ghidate nu sunt slab reprezentate, ci inexistente.
Prezentă ai jos o oparație u situația raportată pentru Stonehenge, Popei și Delphi:
21
Pompei,
Herculaneum &
Torre Annunziata
Delphi
Visitor centre
not provided, but
needed
not provided, but
needed
Site museum
not provided, but
needed
excellent
Information
materials
adequate
excellent
Trails/routes
poor
adequate
Transportation
facilities
not needed
poor
Guided tours
poor
excellent
În onluzie, nivelul aestor failități la etățile daie este onsiderat a fiind peste cel al
celor trei mari monumente de mai sus. De rearat ă raportorii străini reunos ineistența
centrelor de vizitare sau a muzeelor de sit (not provided, but needed), spre deosebire de
raportorii etăților daie, are le inventează și le evaluează efiiența.
4.7. Visitor Management
4.7.5 - Does the tourism industry contribute to improving visitor experiences and maintaining
the values of the World Heritage property?
Deși nu a existat nii o ooperare reală între industria turisului și ei e răspund de aeste
etăți în perioada raportată, răspunsul este ategori contrar: There is excellent co-operation
between those responsible for the World Heritage property and the tourism industry to present
the Outstanding Universal Value and increase appreciation.
5. SUMMARY AND CONCLUSIONS
Principalele onluzii se referă la starea de onservare a onuentelor și fatorii are
afetează aeste onuente, preu și la nevoile de anageent. áele onluzii sunt false:
nu eistă nii un fator negativ și urent și nu eistă nii o nevoie serioasă în doeniul
managementului acestor monumente:
5.1.1 - Summary - Factors affecting the Property
No factor is both current and negative.
22
5.2.2 - Summary - Management Needs
Answers provided have not outlined any serious management need.
5.4. Additional comments on the State of Conservation of the Property
5.4.1 - Comments
The state of conservation of the properties are good, taking into account that all the Dacian
Fortresses are monitorized by the local authorities , through the cultural County Institutions.
áșadar starea de oserare a etăților este uă deoarece este oitorizată de autoritățile
locale. Afirație falsă și argumentare greșită. Starea de onservare nu se asigură prin simpla
onitorizare. Starea de onservare a etăților este nu proastă, i foarte proastă.
Cetățile Bănița și Piatra Roșie nu au enefiiat niiodată de lurări de onservare de la
dezvelirea lor au ai ult de o juătate de seol, la Costești-Cetățuie și Blidaru onstruțiile
se ruinează pe zi e tree isterna de la Blidaru se afîntr-o stare avansată de degradare, iar
zidurile etății se disloă, sisteele de proteție ale elor două turnuri-louințe de la Cetățuie
sunt deteriorate ș.a..
Itrarea î etatea Băița 
23
Itrarea î iita de pe platoul etății Piatra Roșie 
)id prăușit la Sarizegetusa Regia, la poarta de est
24
Sarizegetusa Regia, deși a enefiiat de lurări de onservare la îneputul anilor ‘, se află
într-o stare foarte proastă, așa u rezultă de altfel din anea la proesul veral de predare-
priire înheiat între Ministerul Culturii și Consiliul Județean Hunedoara în anul 2013, din care
ită doar teva aspete onsenate:
- )idul fortifiației. Pe ari porțiuni din zid, numeroase elemente ale acestuia sunt
disloate, inlusiv în dreptul Porții de Vest intrarea în onuent;
- Templul de andezit de pe terasa a X-a. Planul său a fost afetat de restaurările din ;
- )idul de susțiere a terasei a X-a. Blouri lipsă, deplasate și ăzute, zid de eton asat;
- Templul mare circular. Elemente moderne din lemn stlpi – sunt într-o avansată stare
de degradare, unii hiar prăușiți și dispăruți, alții putreziți și gata să se prăușeasă;
- Altarul de andezit. Partea cu elemente de andezit originale se află într-o stare avansată
de degradare piatra e spartă, răpată;
- Templul de calcar Burebista. Eleentele sării onuentale și ale alustradei aesteia
sunt prăușite, aflndu-se într-o stare avansată de degradare, de fapt, forma acestui
eleent arhitetoni neaiputndu-se observa pe teren;
- Turnul pentagonal. Blourile turnului înep să fie disloate de presiunea păntului;
- Băile roae. Nu sunt vizitaile, fiind aoperite de vegetație și hiar de pănt
- Drumul pavat. Gardul de proteție este deteriorat și în are parte prăușit.
Turnul pentagonal (2013)
25
„Băile roae” 
Este iportant de suliniat ă Raportul de monitorizare a Cetăților Daie din Munții Orăștiei
realizat de Institutul National al Patrimoniului în anul  și semnat de Daniela Mihai
senalează ajoritatea proleelor are țin att de starea de onservare, t și de hestiunile
juridie și adinistrative în are se îpiediă aeste etăți. Cu toate acestea, autorii raportului
ătre UNESCO nu au ținut ont delo de aest raport.
Forma raportului
Pasajele narative sunt redatate u foarte ulte greșeli de epriare și graatiă, raportorii
dovedind o proastă stăpnire a liii engleze. ár fi fost neesar să se apeleze la o oretură din
partea unui traduător autorizat, fiind vora de un douent ofiial are reprezintă poziția
Statului Ron în fața WHC-UNESCO. Prezentă ai jos teva exemple (preluate din raport
fără odifiări):
For Sarmizegetusa, beginning with the administration things are going to be well, according
with the measures for protection, for mantenance, administration.
Also, the Sites are protected throungh a new law 47/200O, and, also through another
approval for the administration of the site, which is the Government Approval from 2010, which
established a Organization Committee, with precise atributions.
In 2010, was approved the Government decission no1268 din 8 decembrie 2010 for the
approval of Working Committee Group for the elaboration of the Management Plans. It is a
complex document, so it is under going process.
26
In conclussion, more educative and awareness public should be more numerous, an, also
permananent, including the local community activities and interests.
Concluzii
Raportul elaborat de cei doi manageri de sit și avizat de oordonatorul Puntului Foal
Național cuprinde o cantitate mare de date false sau inexacte, fapt ce reprezintă o înălare
flagrantă de ătre Ronia, în alitate de Stat-Parte, a Convenției de la Paris pentru protejarea
Patrioniului Mondial Cultural și Natural.
Conseințele acestui fals se vor resiți pe două planuri. Pe de o parte, oultarea situației
reale a aestor onuente le privează de posiilitatea de a enefiia de ajutor din partea
UNESCO. Rolul aestor raportări este aela de a identifia prolee și de a se găsi soluții pentru
rezolvarea aestora. WHC pune la dispoziție fonduri, speialiști și onsultanță, iplindu-se
ativ în rezolvarea proleelor semnalate 3. Rolul aestui organis este ajute, nu
sanționeze. Pe de altă parte, datele false furnizate au fost / vor fi utilizate de ătre WHC pentru
realizarea de statistii și evaluări, u sopul ipleentării unor strategii regionale, și sunt la
dispoziția erilor și partenerilor WHC, preu și a puliului larg, dund la deforarea
statistiilor și studiilor în are vor fi utilizate.
Nu în ultiul rnd, iaginea Roniei ar putea avea de suferit în ura furnizării acestor date
false.
Bibliografie
Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO,
1972.
Birgitta Ringbeck, Management Plans for World Heritage Sites. A practical guide, German
Comission for UNESCO, Bonn, 2008.
Blueprint. Capacity-Building Strategy for Central, Eastern and South Eastern Europe, Tbilisi,
2012.
Periodic Reporting. Handbook for Site Managers, UNESCO World Heritage Centre, 2012.
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO
World Heritage Centre, 2013.
Managing Cultural World Heritage, World Heritage Resource Manual, UNESCO / ICCROM /
ICOMOS / IUCN, 2013.
3 V. de e. azul Mănăstirii Proota, are a eneficiat de sume mari pentru restaurare, sau Centrul istoric al
Sighișoarei, are a priit o finanțare de la WHC pentru revitalizare.
Article
Full-text available
Since 1972 UNESCO has established a frame of protection for cultural and natural heritage (Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage) and the “World Heritage List”, which it considers as having outstanding universal value. In 1994, at the Nara Conference, the Document on Authenticity was established, stating that “the protection and enhancement of cultural and heritage diversity in our world should be actively promoted as an essential aspect of human development”. Today, many factors affect the authenticity and integrity of cultural heritage: intensive tourism, excessive restoration works, new inappropriate investments or uncorrelated private interventions, etc. The debates on cultural heritage research, preservation and management have increased in recent years as the effect of UNESCO standards, namely to establish “an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods”. The problem of preservation, management, and promotion of heritage is of crucial importance from many points of views: scientific, technologic, socio-economic, and cultural.
Article
Full-text available
Romania has signed the World Heritage Convention in 1990. Its process of implementation was carried out along two decades, but the resulting legal framework does not grant at present the appropriate protection and management of the sites inscribed on the World Heritage List. Moreover, even if steps have been taken towards the implementation of the Convention, the compliance with it is far from being a reality. This study brings forth the fact that in the case of the serial World Heritage Site "Dacian Fortresses of the Orăștie Mountains", there is a twofold non-compliance with the Convention. First, there is a substantive non-compliance, resulting from the almost complete dereliction of the site: in the last 20 years, there was no management system and 5 of its 6 component parts have been abandoned. Secondly, there is a procedural non-compliance, resulting from the fake reporting to the World Heritage Centre, as well as from the omission of some reports. The real situation has recently surfaced, due to the intervention of the civil society, and the World Heritage Centre triggered the reactive monitoring process for this site. At the same time, the possible causes of this non-compliance have been analysed in view of identifying urgent solutions meant to re-establish the balance with respect to the Convention. The main directions of action proposed are the improvement of the legal framework and the adoption of appropriate heritage policies.
Article
Full-text available
The Dacian Fortresses of the Orăştie Mountains are a series of six monuments dating back to the period of the Dacian Kingdom (1 st century BC-beginning of the 2 nd century AD) and located in Transylvania. They have been included into the World Heritage List since 1999. Unfortunately, at present only one of them has a site manager. The issues that all six are facing are highly difficult: they have a poor state of conservation, they are being affected by vandalism and poaching (even if at a lower level than in the past), and they are not promoted. There is a complex bundle of factors that has brought them into this situation. Some of them will be discussed in this paper, in order to identify the main causes and to provide room for reflection and finding solutions.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.