PreprintPDF Available

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi T. Həsənov adına 23 №-li tam orta eksperimental məktəbi İdrak məktəbi Fatma xanım Bunyatova "Öyrətmədən öyrənməyə keçid"

Authors:
  • Intellect school -Idrak mektebi
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

Bu kitabda Bakı şəhəri 23 nömrəli tam orta məktəbində keçirilən “Öyrətmədən öyrənməyə keçid” layihəsi çərçivəsində görülən işləri özündə ehtiva edir. Kitabda kurikulumun inkişafı istiqamətində konstruktiv təlimlə şagirdlərdə öyrənmə üsüllarını və sosial bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün ibtidai sinif müəllimlərinin bu texnologiya əsasında yeni təlim fəaliyyətinə , metod və üsullara yiyələnməsi yolları əks edilmiş, şagird təfəkkürünün inkişafının ölçü və qiymətləndirmə mexanizmlərindən istifadəetmə bacarıqlarının yiyələnmə yolları göstərilmişdir. Bu istiqamətdə onlara koqnitivizm (dərketmə) və konstruktivizm (öyrənmə) nəzəriyyələrinin prinsipləri əsasında:  təlim prosesi qurulmuş;  treninq, açıq, öyrədici və nümunəvi dərslər keçirilmiş və mentorluq edilmişdi; Kitabda Azərbaycan dili və riyaziyyat fənn proqramları tamlıq (Piaje) və qeyri səlis (Lütfi-Zadə) məntiqləri əsasında yeni model quruluşunda verilmişdi. Yeni model proqramla təlim alan şagirdlərin akademik, intellektual, sosial bilik və bacarıqların inkişafını ölçülmək üçün meyarlar yaradılmışdı. J.Piajenin “Klinik metodu”, C.Blumun “İdrak taksonomiyası”nı və H.Hardnerin “Çoxsahəli zəka” nəzəriyyəsini əsas götürərək, proqramlara uyğun yeni tapşırıqlar batareyası yaradılmışdı.
1
Arbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
T. Həsənov adına 23 №-li tam orta
eksperimental məktəbi
İdrak məktəbi
Fatma xanım Bunyatova
ÖYRƏTMƏDƏN ÖYRƏNMƏYƏ KEÇİD
BAKI-2019
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BÖLMƏ I
Təhsildə prioritet məsələlər.
1. Çağdaş təhsilimizdə problem nədir?
2. Problemin həlli yolları.
3. Dayanaqlı təhsil sisteminin köklü
dəyişdirilməsi.
4. Gələcəyə istiqamətlənən təhsil
5. Nəyi nəyə dəyişdirdik?
1. Çağdaş təhsilimizdə problem nədir?
Təhsil sistemində aparılan islahatlar təhsilalanların sabahkı günün
tələblərinə uyğun akademik, intellektual , sosial bilik bacarıqlara
yiyələnməsi ilə yanaşı bu biliklərin harada? necə? işlətməli, onlardan
hansı üsullarla necə yararlanmaqlarını inkişaf etdirməkdir. Zamanımızda
təhsil almaq çox vaxt bilik almaqdan, onu öyrənib yadda saxlayaraq əks
etdirib düzgün tətbiq etməkdən ibarət olur. Bu isə təfəkkür bacarıqlarının
ibtidai səviyyəsinin inkişafından o yana keçmir, çünki bu zaman öyrənci
bilikləri bilir, anlayır tətbiq edir. Yüksək təfəkkür səviyyəsinin
bacarıqları verilənləri analiz sintez etməkdən başlayır. Fərdin
təfəkküründə bu strukturlar qurulandan sonra , o, operasional (davamlı)
əməllər səviyyəsinə keçir. O, biliklərini zənginləşdirir, əvəz edir və ümumi
münasibətləri olan bir çox sahələrdə tətbiq edir. Nəticədə, yeni bilik
yaratmaq və onu qiymətləndirmək bacarığına sahib olur.
Bu gün tədris prosesində öyrənənlərin təfəkküründə yüksək əqli
bacarıqların qurulması, inkişaf etdirilməsi və onların həyatda tətbiqi
bacarıqlara çevrilməsi vacib problemlərdən biridir.
Keçən əsrdə İKT-nin sürətli inkişafı və tədris prosesində tətbiqi təhsildə
olan problemlərin tezliklə həll ediləcəyinə ümid yaradırdı. Lakin onun
14
tədris prosesində geniş tətbiqi bu günə qədər mövcud problemlərin həllinə
ciddi təsir göstərə bilmir. Buradan da belə bir sual meydana çıxır. Bəs nə
üçün İKT-nin tədris prosesində tətbiqi mövcud problemlərin həllinə təsir
etmir?
İKT insan idrakının süni forması kimi yaradılıbdır və onun bu
xüsusiyyəti bu günə kimi nəzərə alınmır. İKT –ni təlim prosesində tətbiq
edərkən, onun içərisinə əsrlər boyu sistemsiz, məntiqi əlaqəsiz, fərdlərin
fərqliliyi nəzərə alınmadan biliklər yığılıbdır. Bu isə metodiki cəhətdən
görmə və eşitmə vasitəsi ilə biliklərin vizual ötürülməsinə istiqamətlənmə
deməkdir. Belə ki, ənənəvi təhsildə texnologiya vasitəsi ilə təlim prosesinə
vizual görüntü gətirərək biliklərin yadda saxlanılması mənimsəmə faizini
yüksəltmişdir. The leaning Revolution” - “Təlimdə inqilab” (Gordon
Drayden, Dr. Jeannette Vots 2002) kitabının müəllifləri təlim yollarının
dəyişməsi məsələlərinə toxunaraq bu dəyişmələrdə hansı nailiyyətlərin əldə
edilə biləcəyini göstərir. http://www.klex.ru/9k5
Həmçinin müəlliflər Amerika qərb pedaqoji metodlarını araşdıraraq
təlimin “İnqilabi modeli”ni hazırlamışlar. Bu modeldə onlar dünya
təcrübəsində özünüinkişafa, özünüdərkə, özü-özünü təlim etməyə aid olan
pedaqoji texnologiya və metodları sistemləşdirərək, onların effektivliyini,
məqsədəuyğunluğunu, təyinliyini, konseptuallığını başqa
xüsusiyyətlərini göstərmişlər. Onlar öz araşdırmalarında vurğulayırlar ki,
bu gün təlim prosesində insan təfəkkürünün 2-3%-i hərəkətdə olur . Əgər
bu göstərici 10-15%-ə çatdırılarsa, onda daha çox inqilabi dəyişikliklər
ola bilər.
Təlim məqsədlərini dəyişdirmək istəyəndə təhsilin paradiqmaları da
dəyişir. Biliklərin mənimsənilməsi təhsilin bixeviorizm yanaşmasıdır.
Təlim prosesində bixeviorizmi tətbiq etmək üçün Amerikan pedaqoqu
Skinner öyrətmənin 3 prinsipini formalaşdırmışdı. Öyrətmə o vaxt effektli
olur ki,:
1.Öyrəniləcək informasiya tədricən təqdim edilir;
2.Öyrənənlər öz nəticələri haqqında məlumatı vaxtında alırlar. Onlara
öyrətmədən sonra informasiyanı düzgün ya səhv öyrəndiklərini
göstərirlər;
3.Öyrətmə öyrənənlərə uyğun sürətdə aparılır.
15
Bixeviorizmin –öyrətmənin müsbət cəhətləri ilə yanaşı mənfi cəhətləri də
var. Bunlar həddindən artıq öyrətmənin şərtlərinin standartlaşdırılması,
formalaşdırılan vərdişlərin şablonluğu, yaradıcı məsələlərin həll edilməsində
bacarıqsızlıq və s.
Biliklərin yaradılması isə konstruktivizmdir.
Təlimin mənimsəmə məqsədi yaratma məqsədinə dəyişdiriləndə
təlimin bixeviorizm yanaşması konstruktivizm yanaşmasına dəyişir.
Biliklərin mənimsənilməsi öyrətmə nəzəriyyəsinə aiddir, biliklərin
yaradılması, qurulması isə öyrənmə nəzəriyyəsinə.
Bu iki nəzəriyyənin arasında böyük bir fərq vardır. Praktiki cəhətdən
birinci , yəni öyrətmə, mənimsəməni əsas götürür və bu yolda
bilikləri necə? və nə cür? ötürmək olar ki şagirdlər onları tam
mənimsəsinlər. Bu təlim zamanı şagirdlərdə konvergent ( yəni şaquli
təfəkkür) verilən suala düzgün bir cavab verməyi, qoyulan məsələni
mərhələli həll edilməsini formalaşdırır.
İkinci isə- öyrənmə nəzəriyyəsi , şagirdin inkişafına uyğun olaraq
öyrənmə təlim mühitini qurur. Bu mühitdə fərd müəllimin qoyduğu
məntiqi suallar əsasında şəxsi biliklərini yaradaraq onu
sistemləşdirir, zənginləşdirir , bir biliyi o biri biliklə əvəz edir. Bu
zaman o əqli fəaliyyətdə olaraq öz təfəkkürünün strukturlarını
adekvat olaraq gördüyü fəaliyyətə uyğun qurur. Bu təlim prosesində
şagirdlərin yaradıcı –divergent fügi) yəni yaradıcı təfəkkürü
16
formalaşır sonralar təfəkkürün hər iki forması birləşərək lateral
(qeyri - standart)bir təfəkkür yaranır.
2.Problemin həlli yolları
Dayanıqlı təhsildən gələcək təhsilə
Müasir kurikulum proqramlarında öyrətmədə , mənimsəmədə onun təlim
strategiyası olan fəal təlimdə nəzərə çarpacaq qədər proqressivizm,
eksperimentalizm, praqmatizm, realizm, yanaşmalarının meyarları öz əksini
taparaq təhsilin inkişafına təkan verir. Lakin bu inkişaf öyrətmə - verilənləri
mənimsəmə istiqamətindədir. Burada təfəkkürün yüksək səviyyəli bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsi bir o qədər də mümkün olmur, çünki öyrədən məntiqsiz
olan tam bir bilik sxemində qurulmuş proqram çərçivəsindən kənara çıxa bilmir.
Şagird təfəkkürürünün inkişafı əsas götürən biliklərin struktur quruluşu
dəyişməli və məntiqlə tam bir sxemdə qurularaq modelləşdirilməlidir. Məntiqlə
modelləşdirilən biliklər üzərində şagirdlərə yüksək səviyyəli əqli fəaliyyətlər
aparmaq mümkün olur bu fəaliyyətin nəticəsində yeni biliklər yaradırlar.
Müəllim şagirdləri öyrətmədən şagirdlər özləri öyrənirlər.
17
Qavrayışın, dərketmənin , həqiqətin özünün fəal və konstruktiv
əlamətlərini vurğulayan fəlsəfi konsepsiyalar konstruktivizm adı altında
birləşiblər.
Bu sahədə J.Piajenin idraki qabiliyyətlərinin inkişafı nəzəriyyəsi və Vıqotskinin
mədəni-tarixi nəzəriyyəsi önəmlidir. Psixologiya elmində Piajenin nəzəriyəsi
koqnitiv (dərk etmə) konstruktivizm nəzəriyyəsi kimi qəbul edilmişdi.
Vıqotckinin nəzəriyyəsi isə sosial konstruktivizm kimi qəbul edilmişdi.
Konstruktivizm nəzəriyyəsi öyrənmə nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyələrin
əsasında yaradılan F.Bunyatovanın Konstruktiv Təliminin məqsədi
konstruktiv təlim prosesində şagirdlərin idrakının intuitiv (fəhmi) ,
konkret və formal səviyyədə inkişaf etdirməklə yanaşı onları cəmiyyətə
açıq və düşüncəli bir şəxsiyyyət kimi yetişdirməkdir.
Bu inkişaf isə akademik, intellektual və sosial bacarıqlarının ölçü
meyarları ilə ölçülür .
18
19
Dayanaqlı təhsil sisteminin köklü
dəyişdirilməsi
Nə dəyişilir?
1. Öyrətmənin məqsədi 2.Təlim
strategiyası olan fəal təlim.
3. Şaquli qurulan bilik strukturları.
4. Proqram biliklərinin ənənəvi
quruluşu.
5. Bilik vahidləri anlayışı.
6. Fənn biliklərinin müəyyən edilmiş
qaydalı proqram quruluşu.
7.Müəyyən qayda ilə düzənlənən fənn
bilikləri.
8. Yaddaşa istiqamətlənən təlim
fəaliyyəti.
9. Dərsin planlaşdırılması.
10. Ənənəvi proqram quruluşu.
11. Sinif –dərs sistemi.
12. Biliklərin mənimsəmə
meyarları.
13. Müəllimin öyrədən, bilik ötürən
rolu. Şagirdlərin bilik qəbul
edən rolu
14. Psixopedaqoji yanaşma
Nəyə dəyişdirilir?
1. Öyrənmənin məqsədinə.
2. Konstruktiv təlimə.
3. Biliklərin tamlıq sxeminə.
4. «Biliklərin Tamlıq və qeyri
səlis model» quruluşuna.
5. Bilik strukturları anlayışına.
6. Proqramların «Biliklərin
Tamlıq və qeyri səlis model»
quruluşuna.
7. Dəyişməyən və dəyişən
biliklərin Koordinat
şəbəkəsinin qaydaları ilə
düzənlənməsinə.
8. Əqli fəaliyyətə.
9. Dərsin layihələşdıirilməsinə.
10.Genetik proqram quruluşuna.
11. Çox səviyyəli dərs sisteminə.
12.Biliklərin yaradılması və
təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin
meyarlarına.
13. Dərsin dizaynerinə, moderatoruna,
tyutoruna. Əqli və təlim fəaliyyətində
olaraq biliklərinin yaradan 14.
Nanopsixopedaqoji yanaşma.
20
3.1. Öyrətmənin məqsədinin öyrənmənin məqsədinə dəyişdirilir.
Öyrətmədə şagirdlərə biliklərin
ötürülməsni, onların mənimsəməsini və tətbiqini əsas məqsəd kimi
qoyulur.
Bu məqsəd öyrənmənin məqsədi ilə dəyişdirilir.
Öyrənmənin məqsədi şagirdlərin biliklər üzərində iş aparması, onların öz
təcrübələrinə əsaslanaraq biliklərini qururub yaratmasıdır.
3.2. Təlim strategiyası olan fəal təlim.
Konstruktiv təlimlə dəyişdirilməsi
Fəal təlimdən fərqli olaraq gələcəyə
istiqamətlənən və bu gün könüllülər
tərəfindən təlim prosesində tətbiq
edilən F. Bunyatovanın Konstruktiv
Təlimi qısaca- BKT yaradıcı,
Səciyyəli (fərqli) əməliyyat
təlimidir.
Konstruktiv təlimdə şagirdlər öz daxili
duyğu idrak səviyyələrindən çıxış
etməklə, bilikləri üzərində məntiqi
təfəkkür əməliyyatlar aparırlar nəticədə yeni bilik
qazanaraq yaradıcı olurlar. Bu yaradıcılıq həm fərdi, həm
kooperativ
(yəni birgə fəaliyyət) xüsusiyyəti daşıyır. Yəni bu yaradıcılıq şagirdin fərdi
yaxud qrup halındakı işindən, fəaliyyətindən asılıdır. Bu prosesdə şagirdlər
yüksək əqli bacarıqlarını yaradaraq onları inkişaf edirlər.
21
3.3. Şaquli qurulan bilik strukturları
biliklərin tamlıq sxeminə dəyişdirilir.
Bu günə qədər fənn bilikləri proqramda şaquli düzənlənibdir. Bu o
deməkdir ki, şagirdlər tam biliyə illər ərzində yiyələnirlər. Nəticədə i
onların təfəkküründə biliklərin tam şəkildə yaranmasında , aralarındakı
olan əlaqələrin qurulmasında çətinliklər yaranır. Bu problemi aradan
götürmək üçün kurikulum fənn biliklərinin struktur quruluşu
dəyişdirilir, onlar (bilik strukturları) Piajenin tamlıq məntiqi
əsasında tamlıq sxemində qurulur. Tamlıq sxemində qurulan yeni
kurikulum proqramları elmi əsaslarla məntiqi modelləşdirilir. Bu
məntiqi əsaslardan biri J.Piajenin təbii idrakın inkişaf yolunu izləmək
üçün yaratdığı tamlıq məntiqidir. Ikincisi isə Lütfi Zadənin yaratdığı
təbii idrakın əksi olan süni idrakın qeyri-səlis məntiqidir.
22
3.4. Kurikulum proqram biliklərinin ənənəvi quruluşu
proqramlarının məntiqi modelləşdirilməsinə dəyişdirilir.
Kurikulum proqramlarının məntiqi modelləşdirilməsi iki mərhələdən
ibarətdir.
I mərhələdə:
Piajeyenin tamlıq məntiqi əsasında “Biliklərin tamlıq modeli”
yaradılır.
II mərhələdə: “Biliklərin tamlıq modeli”nin anlayışları Lütfi
Zadənin qeyri-səlis məntiqinin anlayışları ilə əvəz edərək “Biliklərin
tamlıq və qeyri səlis modeli” yaradılır I mərhələ.
Biliklərin tamlıq modelinin yaradılması üçün atılan addımlar.
1)J.Piajenin tamlıq məntiqinin psixoloji alətlərindən istifadə etmək üçün
psixoloji terminləri didaktik terminlərə çevirmək;
2)Çevrilən didaktik terminlərə əsaslanaraq idrakın inkişaf yoluna
izomorf (eynikökdən) olaraq biliklərin inkişaf quruluşunun tamlıq
modelini yaratmaq.
3. Psixoloji terminlərin didaktik terminlərə çevirməsi.
a)Didaktik bilik vahidləri – bilik strukturları kimi anlanılır.
Kurikulum proqramlarında biliklər bilik vahidlər kimi təqdim edilir.
Onlar tək-tək öyrənilir və şagirdlər illər boyunca biliklərin tamlıq
quruluşuna çıxırlar. Ayrı-ayrı öyrənilən bilik vahidlərinin arasında
zəif əlaqələr və münasibətlər yarandığı üçün onları inteqrasiya etmək
çətin olur. Bunun əvəzinə modeldə bilik vahidləri bilik strukturları
kimi qəbul edilir.
b)Piaje idrak nəzəriyyəsində idrakı 2 strukturda göstərmişdi: invariant
( dəyişməyən) və kateqorial ( dəyişən)
c)İdrakın invariant strukturları – dəyişməyən (invariant) bilik
strukturları kimi başa düşülür. Məsələn Azərbaycan dilində invariant
biliklər – nitq hissələri kimi anlanılır. Riyaziyyatda isə 1-9
rəqəmləridir.
d)Idrakın kateqorial strukturları - dəyişən (kateqorial) bilik
strukturları kimi başa düşülür. Məsələn Azərbaycan dilində
23
kateqorial biliklər – dilin kateqoriyaları tək və cəm, zaman, hal və
s. kimi anlanılır.Riyaziyyatda isə “+“ ; “- ” ; ”x”; “:” işarələridir.
e)Kateqorial və invariant bilik strukturları bir-biri ilə əlaqədə olurlar.
Piajenin tamlıq məntiqinin mexanizmləri ilə bilik strukturlarını məntiqi
bilik strukturlarına çevirəndə onların arasında sıx məntiqi əlaqələr
yaranır.
3. Biliklərin tamlıq modelinin yaradılması.
texnoloji addımlar:
a)Fənn bilik strukturları dəyişənlərə (kateqorial) və dəyişməyənlərə
(invariantlara) bölünür. Dəyişən biliklər y, dəyişməyənlər isə x işarələnir ..
b)Dəyişməyən x biliklər daxilən təsnifat edilir və x 1-x9 kimi işarələnir və
nömrələnirlər.
c)Dəyişən y biliklər də daxili təsnifat edilir, y1-y9 kimi işarələnir və
nömrələnirlər.
d)İşarələnmiş və nömrələnmiş dəyişməyən x 1-x9 biliklər modelin koordinat
müstəvisində üfüqi düzənlənirlər.
e) İşarələnmiş və nömrələnmiş dəyişən y1-y9 biliklər modelin
koordinat müstəvisində şaquli düzənlənirlər.
f) Şaquli düzənlənən dəyişən y1-y9 biliklər və üfuqi düzənlənən
dəyişməyən x 1-x9 biliklər fənn biliklərinin tamlıq sxemini yaradırlar.
II mərhələdə: “Biliklərin tamlıq modeli”nin anlayışları Lütfi Zadənin qeyri-səlis
məntiqinin anlayışları ilə əvəz edərək “Biliklərin tamlıq və qeyri səlis modeli
yaradılır
24
Dil bilikləri timsalında x1-x9 invariant biliklər – nitq hissələridir.
Yəni dilin lüğət fondu, y1-y9 dəyişən kateqorial biliklər isə dilin
çoxsahəli və çoxtipli qrammatik qaydalarıdır.
Biliklərin tamlıq sxemində qurulması biliklərin genetik quruluşunu, yəni
biliklərin kiçikdən böyüyə istiqamətlənən quruluşu deməkdir. Bu tip
quruluşda hər bir şagird öz inkişaf səviyyəsini təyin edərək həmin
nöqtədən inkişafını davam edəcək. Bu bir genetik proqram olmaqla
bərabər, həm də hər bir fərdin şəxsi proqramı olur. Bu bir növ sinif,
vahid proqram anlayışını fərdi inkişaf proqramına, səviyyə anlayışına
çevirir.
II mərhələ
“Biliklərin tamlıq və qeyri-səlis modeli”nin yaradılması.
İdrakın təbii quruluşunu Piaje , süni quruluşunu isə Lütfi Zadə göstərsə
də onlar dilləri fərqlidir. Yəni Piaje psixoloji terminlərdən istifadə
edirdi, Lütfi Zadə isə riyaziyyat terminlərindən. Piajenin tamlıq
məntiqinin anlayışları Lütfi Zadənin qeyri-səlis anlayışları ilə üst-üstə
düşür. Modelin rasional olmasına və universal tətbiq edilməsi üçün
Piajenin tamlıq modelinin psixoloji alətlərini Lütfi Zadənin qeyri-səlis
məntiqinin alətləri ilə əvəz etdikdə biliklərin yeni bir modeli -
“Biliklərin tamlıq və qeyri-səlis modeli” alınır.
25
1. .Bu dəyişmədə Piajenin kateqorial bilikləri y1-y9 anlayışı Lütfi
Zadənin linqvistik dəyişənliyi anlamı ilə əvəz edilir və y 0,1-y0,9
işarələri ilə koordinat şəbəkəsində şaqulu yerləşdirilir.
3.İnvariant biliklər x 1-x9 ( dilin lüğət fondu ) “qeyri - səlis çoxluq
kimi təyin edilir koordinat şəbəkəsində x 0,1-x0.9 kimi qeyd
olunaraq üfüqi yerləşdirilir. Bu yanaşmada “çoxluğun elementi” x 0,1,
x 0,2...və x0,9 nitq hissələri kimi görülür. Buna əsasən “qeyri- səlis”
çoxluğun mənsubiyyət funksiyası sözün düz leksik mənasında başa
düşülür. Modelin kateqorial –linqvistik invariant qeyri-səlis
biliklərinin rəqəmsal xüsusiyyətlərinə texnoloji əsaslarına
söykənərək standart proqramlardan nano-proqramlar yaradılır.
Genetik proqramı özündə ehtiva edən nano-proqramlardan hər
bir şagirdin fərdi inkişaf səviyyəsinə uyğun proqram qurmaq olar.
bu yaradılan nano-proqramlar rəqəmsal təhsilin proqramları
kim görünür.
Bu proqram çərçivəsində Konstruktiv Təlimlə qurulan dərs prosesində
şagird təfəkkürünün biliklər üzrə əməliyyatlığı onların təfəkkürdə
bilik strukturlarının klasterləşdirməsinə - biliklərin qrafik təşkilinə
şərait yaradır. Biliklərin klasterləşdirməsi - biliklərin qrafik təşkilidir.
4. Öyrətməni öyrənməyə dəyişdirilməsi
Hər bir yenilik , yeni bilik köhnə biliyə bir element
artırmaqla və ya məntiqi əməliyyatlarla meydana gəlir.
Piarjenin tamlıq və Lütfizadənin qeyri – səlis məntiqi əsasında yaradılan
“biliklərin tamlıq və qeyri səlis modelinin” təhsil prosesində tətbiq edilməsi
üçün modelə təlimin bütün komponentləri əlavə edilərək təlimin “Tamlıq və
qeyri -səlis təlim modeli” qısaca -TQSTM yaradılmışdır. “Tamlıq və qeyri
səlis təlim modeli” modeli təhsilin öyrənmə modelidir.
26
Öyrədərək verilənləri mənimsəməyi məqsəd görən kurikulum təlim sisteminin
aşağıdakı komponentlərini “Tamlıq və qeyri - səlis təlim modelinin”
öyrənmənin komponentlərinə dəyişilməsi zamanı öyrətmə öyrənməyə və bir
az geniş məfhum götürsək yaddaş məktəbinin təfəkkür məktəbinə
çevrilməsinə gətirib çıxardır.
4.1 Öyrətmənin öyrənməyə dəyişdirilən komponentləri
4.1.1. Təlim məqsədlərinin dəyişdirilməsi.
Tədris prosesində kurikulumun təlim strategiyası olan fəal təlimin
məqsəd və vəzifələri qurulan “Tamlıq və qeyri - səlis təlim modelinin”
(TQSTM) - öyrənmənin məqsədi ilə dəyişdirilir.
Fəal təlimin məqsədi elm və mədəni irsin biliklər vasitəsi ilə müəllimlər
tərəfindən şagirdlərə ən yaxşı yolla öyrədilməsi, şagirdlərin bu bilikləri
mənimsəməsi və düzgün tətbiq etməsidir.
Biliklərin mənimsənilməsi-öyrətmə B. Blumun idrak taksonomiyasının bilik,
qavrama, tətbiqetmə fəaliyyəti kimi idrakın ibtidai səviyyəsidir. (Sxem1)
Öyrənmə mühitində biliklər üzərində iş gedir. Burada bilikləri təhlil
etmək, onları yaratmaq və qiymətləndirmək kimi yüksək səviyyəli idraki
fəaliyyət aparılanda təhsilin mühiti və məqsədi dəyişir. Öyrətmə
öyrənməyə - “Tamlıq və qeyri səlis təlim modelinə” dəyişəndə təlimin
mənimsəmə məqsədi öyrənmənin şəxsi biliklərin yaradılması məqsədi
ilə dəyişir.
27
B. Blumun idrak taksonomiyası.
4.1.2. Fəal təlim konstruktiv təlimə çevrilir.
Biliklərin mənimsənilməsi məqsədi biliklərin yaradılması ilə əvəz
edilərkən təlimin paradiqması da dəyişilir. Bu zaman mənimsəmə -
öyrətmə nəzəriyyəsi öyrənmə -konstruktivizm nəzəriyyəsi ilə dəyişilir.
Fəal öyrətmə təlimi zamanı öyrədənlərin qoyduqları düşündürücü
tapşırıqları öyrənənlər yerinə yetirərkən əqli fəaliyyətləri ilə öz idraki
bacarıqlarını yüksək səviyyədə qurur bu zaman fəal təlim
konstruktiv təlimə çevrilir.
4.1.3. Bilik vahidləri anlayışı bilik strukturları anlayışı ilə dəyişilir.
Didaktik bilik vahidləri - təlim materialının bir elementidir. Onlar diskret ,
bir-birindən əlaqəsiz halda öyrənilir. Bu yanaşma tərzi şagird
təfəkküründə bir-birindən əlaqəsiz, sistemsiz biliklər yaradır.
Didaktik bilik vahidi anlayışını bilik strukturları anlayışına
dəyişdirəndə bilik strukturlarının bir-biri ilə daxili əlaqələri görünür
və bilik strukturları tək-tək yox, əlaqəli şəkildə öyrənilir.
Bu zaman öyrənilən yeni bilik strukturu keçmiş bilik strukturları üzərində
əlaqəli qurularaq , gələcək biliklərə körpü atıb öyrəniləni əlaqəli şəkildə
öyrənməyə imkan yaradır.
4.1.4. Bilik strukturları invariant və kateqorial bilik strukturlarına bölünür
4.1.2)
Fəal
konstruktiv
təlimə
çevrilir
.
Biliklərin
mənimsənilməsi
məqsədi
biliklərin
yaradılması
ilə
əvəz
edilərkən
(
Sxem1
)
28
Fənn bilik strukturları üzərində məntiqi təsnifat aparanda biliklər invariant
və kateqorial bilik strukturlarına bölünürlər
4.1.5. Bilik strukturlarının məntiqi bilik strukturlarına çevrilməsi.
Didaktik bilik vahidi anlayışına dəyişdiriləndə bilik strukturları anlayışına
çevriləndən sonra Jan Piajenin “İdrak nəzəriyyəsi” nin psixoloji
mexanizmlərinə əsaslanaraq, bilik strukturlarında bir- biri ilə məntiqi
birləşmə və ayrılma, assosiativ, identik əlaqələr ortalığa çıxarıldı. Bu əlaqəli
bilik strukturları F. Bunyatovanın məntiqi bilik strukturları (BMBS)
adlandırılır.
Məntiqi bilik strukturları əqli əməliyyat nəticəsində bir-biri ilə
rabitəyə girər və ləğv oluna bilərlər . Həm də eyniləşmiş və ya identik
vəzifə daşıyə bilərlər (bax səh)
Məntiqi bilik strukturları:
1.Birləşdirmə bilik strukturları;
2.Аyırma-qayıdış bilik strukturları;
3.Аssosiativ (əlaqələndirmə) bilik strukturları;
4.İdentik (eynilik) – bilik strukturları;
5.Ləğvetmə bilik strukturları;
Məntiqi bilik strukturları, əqli əməliyyat nəticəsində bir-biri ilə rabitəyə
girər ləğv oluna bilərlər. Həm eyniləşmiş ya identik vəzifə
daşıya bilərlər (bax səh. ).
4.1.6. Fənn biliklərinin müəyyən edilmiş qaydalı proqram quruluşu
“Tamlıq və qeyri-səlis təlim modelinin” modelinin proqram
quruluşu ilə əvəz edilir.
Bu zamana qədər didaktik bilik vahidləri müəyyən edilmiş qaydada
fənlərə daxil edilir, təlim proqramlarında yerləşdirilir. Hər bir fənndə
bilik vahidləri mövzulara birləşdirilir. Mövzular təhsilin məzmununu
təşkil edən fənlərə daxil olur.
Müəyyən edilmiş qaydalarla qurulan fənn bilikləri tam və qeyri-səlis
modelləşdirilir.
Bu modelləşmə əsasında fənn biliklərinin müəyyən qaydalı proqram
tərtibatı fənn biliklərinin Tamlıq və Qeyri-səlis Model proqramı ilə
əvəzlənir.
29
4.1.7. Kurikulumun müəyyən qayda ilə düzənlənən bilikləri
kateqorial və invariant işarəsini qəbul edib nömrələnəndən sonra,
biliklərin müəyyən qayda ilə düzənlənməsi koordinat şəbəkəsinin
qaydaları ilə əvəz edilir.
Kateqorial biliklər y işarəsini qəbul edib y1-y9 kimi nömrələnərək
biliklərin koordinat şəbəkəsində şaquli yerləşdirilir.. İnvariant biliklər isə
x işarəsini qəbul edib x1-x9 kimi nömrələnərək biliklərin koordinat
şəbəkəsində yerləşdirilir.
Müəyyən qayda ilə biliklərin quruluşu biliklərin koordinat şəbəkəsinin
qaydalı quruluşu ilə dəyişilir (bax səh.)
4.1.8. Kateqorial invariant biliklərin linqvistik qeyri-səlis
çoxluq biliklərə çevrilməsi.
Koordinat şəbəkəsindəki Piajenin kateqorial y1-y9 və invariant x1-x9
bilikləri anlamı Zadənin linqvistik və riyazi çoxluq anlamı ilə dəyişilir.
Linqvistik biliklər y0,1-y0,9 riyazi çoxluq biliklər isə x0,1-x0,9 işarəsini
alaraq biliklərin nanostrukturlarına çevrilir və məntiqi modelləşdirməyə
gedə bilir. Bu quruluşda biliklər rəqəmsal xarakteri daşıyır.
4.1.9. Şagirdlərin yaddaşa istiqamətlənmiş təlim fəaliyyəti əqli fəaliyyətə
dəyişdirilir.
Şagirdlərin yadda saxlamaqla çoxlu bilik qazanma təlim fəaliyyətini biliklər
üzərində əqli fəaliyyətə yönəldiləndə şagirdlərin təlim fəaliyyətləri əqli
fəaliyyətə çevrilir. Bu çevrilmə bilikyönlü suallardan düşündürücü suallara
keçid zamanı yaranır.
4.1.10. Yaddaşa istiqamətlənən, biliyi təsdiqləyən tapşırıqlar təfəkkürü
inkişaf etdirən tapşırıqlara çevrilir.
Biliklərin mənimsənilməsi və yoxlanması üçün bilikyönlü tapşırıq verilir.
Biliklər üzərində qoyulan düşündürücü və operasional(davamlı) tapşırıqlar
qoyanda yaddaşa istiqamətlənən tapşırıqlar düşündürücü tapşırıqlarla əvəz
edilir.
4.1.11. Dərsin planlaşdırılması dərsin layihələşdirilməsinə çevrilir.
Müəllim dərsi planlaşdırarkən, dərsin mərkəzində olur. O, planlı şəkildə
dərsin aparıcısı olur.
30
Müəllim şagirdləri dərsin mərkəzinə çəkəndə o, onların fəaliyyətlərini
layihələşdirir və bu zaman dərsin planlaşdırılması dərsin layihələşdirilməsinə
çevrilir.
4.1.12. Ənənəvi quruluşda olan fənn proqramları biliklərin Tamlıq və
Qeyri-səlis təlim modelinin alətləri ilə modelləşdiriləndə proqramların
ənənəvi quruluşu genetik proqram quruluşuna dəyişir.
Ənənəvi quruluşda olan fənn proqramları biliklərin tamlıq və qeyri-səlis
modelinin alətləri ilə modelləşdirilir və çatışmayan biliklər əlavə edilir.
Modelləşdirmə nəticəsində ənənəvi proqram quruluşu fənn biliklərinin
genetik, yəni ən kiçikdən böyüyə istiqamətlənən, proqram quruluşuna
dəyişir.
4.1.13. Sinif-dərs sistemi çoxsəviyyəli dərs sisteminə çevrilir.
Sinif-dərs sistemində şagirdlər yaşına və biliklərinə uyğun siniflərə
bölünürlər. Bu bölünmə orta səviyyəli şagirdə istiqaməntləndiyi üçün
zəiflərə çətinlik gətirir, güclüləri isə inkişafdan saxlayır.
Genetik proqrama uyğun hər bir şagird öz səviyyəsindən inkişaf etməyə
başladığı üçün sinif-dərs sistemi çoxsəviyyəli dərs sisteminə çevrilir.
4.1.14. Biliklərin mənimsənilməsinin qiymətləndirmə meyarları
biliklərin yaradılması və təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin meyarlarına
çevrilir.
Biliklərin mənimsənilməsinin qiymətləndirmə meyarları bilik, anlam,
tətbiqdir. Biliklərin mənimsənilməsi biliklərin yaradılması ilə əvəz
ediləndə mənimsəmə meyarları təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin ölçüsü
olan anlam-bilik-tətbiq-təhlil-yaradıcılıq qiymətləndirmə meyarlarına
çevrilir.
4.1.15) Müəllim şagirdlərin ənənəvi təlim rollarının dəyişməsi.
Muasir ttəlimdə müəllim öyrədən rolunda olaraq avtoritar üsulla dərsi idarə
edir. Öyrətmədən öyrənməyə keçiddə müəllim rolunu dəyişərək dərsdə
dizayner, menecer, moderator, mentor və tyutor olur. Passiv şəkildə bilik
qəbul edən şagirdlər öyrənmə təliminin əsasına uyğun öz rollarını
dəyişirlər. Onlar bilikləri qəbul edəndən şəxsi biliklərini yaradana,
qarşılıqlı fəaliyyətdə olana, özünü inkişaf etdirənə çevrilirlər.
31
4.1.16) Ənənəvi təlimin psixopedaqoji yanaşması tamlıq qeyri - səlis
məntiqlə qurulan təlimdə nano-psixopedaqogikaya dəyişir.
Təlimdə psixopedaqoji prosesə yüksək texnoloji yanaşma edəndə, onda təlim
və tərbiyədə gedən psixopedaqoji proses nano-psixopedaqoji prosesə çevrilir.
Nano-psixopedaqoji təlim prosesində şagirdlər öz düşüncə tərzlərini inkişaf
edəndə təlim prosesi çox sahəli düşüncə tərzində keçir. Bu zaman
şagirdlərin şəxsi düşüncələrinin inkişafı ilə bərabər onların təfəkküründə
ayrı-ayrı düşüncə tərzlərindən yararlanma prosesidə gedir.
Bir düşüncəli təfəkkür çox sahəli düşüncə təfəkkürü ilə əvəz ediləndə insan
şüuru ilə manipulyasiya imkanı azalmış olur.
18 iyun Bölmə II.
Dayanaqlı təlim prosesinin komponentləri TQSTM
komponentlərinə necə dəyişdirilir?
1. Dayanaqlı təlim prosesinin fəal təlimin məqsəd və vəzifələri. Öyrətmə və
mənimsəmə Tamlıq və Qeyri-Səlis Təlim modelinin - TQSTM öyrənmə
məqsədi ilə dəyişdirilir.
2.Didaktik bilik vahidləri anlayışı bilik strukturları anlayışı ilə dəyişilir
3.Bilik strukturlarının məntiqi bilik strukturlarına çevrilməsi
4.Kurikulumun ibtidai siniflər üçün Azərbaycan dili proqram biliklərinin
müəyyən edilmiş qaydalı quruluşunu biliklərin Tamlıq və Qeyri-Səlis təlim
modelinin quruluşuna dəyişdirilməsi
5.Kurikulumun ibtidai məktəb üçün Azərbaycan dili proqramlarının struktur
quruluşunu TQSTM modelinin struktur quruluşuna dəyişdirilməsi.
6.Riyaziyyat proqramlarının təfəkkürün səviyyələrinə görə uyğunlaşdırılması
7. Yaddaşa istiqamətlənən, biliyi təsdiqləyən tapşırıqlar təfəkkürü inkişaf
etdirən tapşırıqlarla dəyişməsi.
8. Sinifdaxili və məktəbdaxili qiymətləndirmə.
32
9. Məktəbdaxili yoxlama IV sinif nümunə
10.Kurikulum təlim formatınin nəzəri, öyrədici ,öyrənmə təlimlərinə
dəyişilməsi. Fəal təlimi Bunyatovanın Konstruktiv təlimi - BKT təlimi əvəz
edilir.
11. Dərsin planlaşdırılması, dərsin layihələşdirilməsinə çevirilməsi.
12.Sinif -dərs sistemi çox səviyyəli dərs sisteminə çevrilməsi.
13.Biliklərin mənimsənilməsinin qiymətləndirmə meyarları biliklərin
yaradılması və təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin ölçü meyarları ilə
tamamlanır.na
14. Ənənəvi təlim üsulunu dərslik üzrə praktiki öyrənmə üsuluna, dərsin
nümayişinə, müəllimin işinin korreksiyasına çevirəndə ənənəvi təlim praktik
öyrənməyə çevrilir.
1. Dayanaqlı təlim prosesinin məqsəd vəzifələri. Tamlıq Qeyri-Səlis təlim
modelinin - TQSTM - öyrənmənin məqsədi ilə dəyişdirilir.
Dayanaqlı təlim prosesində- öyrətmədə şagirdlərin biliklərin
öyrənməsi, onları mənimsəməsi və tətbiqi əsas məqsəd kimi qoyulur.
Bu məqsədə çatan öyrənci gələcəkdə yaxşı icraçı ola bilər. Lakin
yaşadığımız dövr sürətlə inkişaf edir və məktəbin də vəzifəsi bu sürətlə
ayaqlaşa biləcək nəsil yetişdirməkdir.
33
Təfəkkürün operasional
Öyrənmə mühitində şagirdlər biliklər üzərində iş aparırlar. Burada onlar
bilikləri təhlil etmək, yaratmaq, qiymətləndirməklə yanaşı, onların üzərində
operasional (davamlı şəkildə) əməllər aparırlar . Qiymətləndirmə və son
operasional (davamlı şəkildə) əməllər B. Blum taksonomiyasında yoxdur.
Bunları J. Piaje təfəkkürün ən yüksək əqli əməlləri kimi –formal məntiqin
göstəricisi kimi təyin edir. Təlim prosesində şagirdlərin bu kimi yüksək
səviyyəli
idraki
fəaliyyət
aparanda
təlimin
mühiti
məqsədi dəyişir. (Sxem2)
.
Yaratma , qurma, operasionallıq kimi əqli bacarıqlar idrakın ən yüksək
səviyyəsı olan formal məntiqi düşüncənin göstəricisidir. Formal məntiq fərdin
bacarıqları
(
S
exm
2)
34
14 yaşından başlayaraq insanın ömrünün axırına kimi formalaşır. Onun kökü i
idrakın intuitiv (2-8 yaş), konkret (8-11 yaş) və formal (11-14 yaş və insan
ömrünün sonuna qədər ) )səviyyələrindən keçir.
2. Didaktik bilik
vahidləri anlayışı bilik
strukturları anlayışı ilə
dəyişidirilir
Didaktik bilik vahidləri təlim materialının bir elementidir onlar diskret,
birindən əlaqəsiz halda öyrənilir. Çox vaxt bilik vahidləri dərsliklərdə, xüsusilə
Azərbaycan dili dərsliklərində tərif kimi verilir yadda saxla kimi
komandalarla müşayiət edilir.
Bu yanaşma tərzi şagird təfəkküründə bir-birindən əlaqəsiz, sistemsiz biliklər
yaradır, çünki onların daxili əlaqələrinin bir- biri ilə uzlaşması göstərilmir.
Didaktik bilik vahidi anlayışını bilik strukturları anlayışına çevirəndə bilik
strukturlarının bir-biri ilə daxili əlaqələri görünür və bilik strukturları tək-tək
yox, əlaqəli, assosiativ şəkildə öyrənilir.
Bu zaman öyrənilən bilik strukturu keçmiş bilik strukturları üzərində əlaqəli
qurularaq, gələcək biliklərə körpü atıb öyrəniləni əlaqəli şəkildə öyrənməyə
imkan yaradır. Məsələn: Azərbaycan dilində əvəzliyi öyrənəndə bu öyrənmə
onun daxili əlaqələri olan feilin,isim, sifət və sayın üzərındə qurulur və sonra
gələcəkdə öyrəniləcək olan feilin şəxslərlə dəyişməsi olan biliyə körpü atılır.
Təlimdə struktur yanaşma bilikləri bir-biri ilə sıx əlaqədə öyrənməyi əsas
götürür. Bu zaman biliklər daim aktiv olaraq istifadə dairəsini genişləndirir.
35
3. Bilik strukturlarının məntiqi bilik strukturlarına çevrilməsi
Didaktik bilik vahid anlayışı bilik strukturları anlayışına çevriləndən sonra
Jan Piajenin “İdrak nəzəriyyəsi”nin psixoloji mexanizmlərinə əsaslanaraq
bilik strukturlarında bir- biri ilə məntiqi birləşmə ayrılma, assosiativ,
identik əlaqələri ortalığa çıxarıldı. Bu məntiqi əlaqəsi olan bilik strukturları
F.Bunyatovanın Məntiqi Bilik Strukturları (qısaca BMBS) adlandırılır.
Bunlar:
1) Birləşdirmə bilik strukturları .
İki bilik bir-biri ilə birləşərək yeni bir bilik yaradır. Məsələn: gözəl -sifətdir,
gün isimdir . Bu iki bilik strukturları birləşəndə “gözəl gün” yeni bir bilik
strukturu söz birləşməsi əmələ gəlir.
2)Аyırma-qayıdış bilik strukturları.
Söz birləşməsində birləşən sözlər ayrılanda yenə öz funksiyalarına qayıdırlar.
Yəni bunlar isimə və sifətə aid olan sözlərdir.
3)Аssosiativ (əlaqələndirmə) bilik strukturları.
Bu bilik strukturları bilik yuvasında alt və üst biliklərin toplusudur. Alt biliklər
aşağı siniflərdə, üst biliklər isə yuxarı siniflərdə öyrənilir. Məsələn: a)qələm
–isimdir; cansızdır; təkdir; hallanır; adlıq halındadır;
b)əlamətini, sayını bildirəndə söz birləşməsi olur təzə qələm; beş qələm.
c)”Mən rəngli qələmlə şəkil çəkməyi xoşlayıram” cümləsində morfoloji
baxımdan «qələmlə» sözü tamamlıqdır.
d)Sintaksis baxımdan isə bu cümlədə “rəngli qələmlə” uzlaşmadır, “qələmlə
çəkməyi” isə idarədir.
4)İdentik (eynilik) – bilik strukturları.
Eyni vəziyyətdə olan bilik strukturlarına eynilik (identik) bilik strukturları
deyilir və onlar birləşəndə yeni bir bilik strukturları yaranır. Məsələn:
1.Axşam oldu. Uşaqlar meşədən evlərinə qayıtdılar. İki sadə cümlə
birləşəndə “Axşam oldu və uşaqlar meşədən evlərinə qayıtdılar.” cümləsi
yeni bilik strukturu «mürəkkəb cümlə» biliyini yaratdı.
36
2. Ayaqqabı. İki sadə söz ayaq və qab birləşərək “ayaqqabı” mürəkkəb söz
bilik strukturunun yaradır.
5)Ləğvetmə bilik strukturları.
Ləğvetmə bilik strukturları birləşərək ayrılanda ləğv edilir. Buna əsasən
riyaziyyatda rast gəlmək olur. Məsələn:
5 x 0=0; 0:5 bölünməz. Burada bu bilik ləğv olunur.
Məntiqi bilik strukturları məntiqi əqli əməliyyat nəticəsində rabitəyə girər və
ləğv olunar, onlar eyniləşmiş , ya da identik vəzifə daşıya bilərlər.
37
4. Kurikulumun ibtidai siniflər üçün Azərbaycan dili biliklərinin
müəyyən edilmiş qaydalı quruluşunu biliklərin Tamlıq və qeyri –
səlis məntiqi modeli - qısaca TQSTM ilə dəyişdirilir
Bu günə qədər fənn bilikləri əyyən edilmiş qaydada, əsasən, şaquli düzənlənir.
Bu o deməkdir ki, şagirdlər tam biliyə uzun illərdən sonra yiyələnirlər. Bu quruluş
onların fəkküründə biliklərin tam şəkildə yaranmasında , aralarındakı olan
əlaqələrin qurulmasında çətinlik
törədir. Bu problemi aradan qaldırmaq
üçün layihə çərçıvəsində ibtidai siniflər
üzrə Azərbaycan dili fənni üzrə biliklər
Tamlıq və
Qeyri-Səlis təlim quruluşu ilə
dəyişdirilir.
Sxem birdəki biliklərın tamlıq və qeyri
səlis modelının bizə nə deyır? Sxemin
koordinat şəbəkəsinin şaquli
istiqamətdə ibtidai sinif şagirdlərinin
dərketmə səviyyəsinə uyğun 4 dəyişən
bilik strukturları yerləşdirilibdir. Bunlar:
y-0,1- tək və cəm kateqoriyası; y-0,2-
hallanma kateqoriyası; y-0,3- şəxs
kateqoriyası; y-0,4- zaman
kateqoriyasıdır.
Şaquli istiqamətdə Azərbaycan dilinin invariant bilikləri x0,1 x0 ,9 yəni nıtq
hissələri yerləşdirilibdir . Bunlar :
x-0,1-isim; x-0,2-sifət; x-0,3-say; x-0,4-əvəzlik;
x-0,5, fel; x-0,6 -zərf; x0,7, x-0,8, x-0,9 köməkçi
nitq hissələridir.
Dəyişən biliklər invariant biliklərlə əlaqəyə girəndə biliklər hərəkətə
keçir yeni biliklər yaranır. Məsələn, isim haqqında biliklərlə yanaşı,
ismin tək cəmdə olması haqqında biliklər x0,1 y0,1 sişməsindəki bilik
yuvasında toplanır. Sxemdə göstərilən biliklərin quruluşu Azərbaycan dili
38
biliklərinin ibtidai sinif üçün verilən biliklərinin tam bir quruluşudur. Bu
quruluşda biliklər siniflərə bölünmür. Hər bir sinifdə öyrəniləcək biliklər bilik
yuvasında olan biliklərinin genişləndirilməsindən ibarətdir.
Bu sxemdə ki biliklərin bir çoxu kurikulumun Azərbaycan dili
proqramlarında öz əksini tapmayıb. Bu fərqləri kurikulumun ibtidai
siniflər üçün Azərbaycan dili proqramlarının tamlıq və qeyri-səlis
məntiqlə qurulan sxeminin də görmək olar (sxem 2 )
Bu fərqləri aydın görmək üçün siniflər üçün Az dili proqramlarını biliklərin
tamlıq və qeyri – səlis şəbəkəsində yerləşdirəndə aydın görmək olar. (sxem
2)
İbtidai məktəb Azərbaycan dili proqram bilikləri ilə TQSMT –
in proqram quruluşu və tutumu ilə müqayisə edilməsi.
(R.İsmayılov və başqaları)
39
(Sxem 2)onların yazılı və şifahi nitqləri necə inkişaf edər? Sadəcə bu dövrdə
hər bir uşaq ana tərəfindən ona ötürülən ana dilinin gizli qaydalarını
doğulduğu bölgənin ləhcəsi və şivəsi ilə işlədəcəkdir. Biliklərin tamlıq və
qeyri-səlis modelində tərtib olunmuş kurikulumun Azərbaycan dili
proqramları şagirdlərin şifahi və yazılı nitqlərinin inkişafına istiqamətlənərək
, şagirdlərin doğma dillərindən qaydalı və düzgün istifadə etmək bacarığının
inkişafının məqsədini güdür. Bu məqsədə o vaxt nail olmaq olar ki hər bir
şagird anlamlı bir şəkildə özü öz lüğət fonduna əsaslanaraq öz dil
bacarıqlarını qaydalı bacarıqlara çevirsin
Kurikulumun ibtidai məktəb üçün Azərbaycan dili proqramlarının struktur
quruluşunu TQSM modelinin struktur quruluşunun müqayisəsi
Biliklərin modellərini müqayisə edəndə modellərin bilik tutumunu, onların
ardıcıllığını..
(sxem 3)
Göründüyü kimi Azərbaycan dili kurikulum proqramında biliklər tam bir
sxemdə verilməyibdir. İbtidai təhsil tam orta təhsilin bir pilləsi olduğuna görə bu
pillədə verilən biliklər orta məktəbdə öyrənilən biliklərin özülü olmalıdır.
Bu prinsipin gözlənilməməsi təlim prosesində ciddi problemlər yaradır.
Göründüyü kimi Azərbaycan dili kurikulum proqramında biliklər tam bir sxemdə
verilməyibdir. İbtidai təhsil tam orta təhsilin bir pilləsi olduğuna görə bu pillədə
40
verilən biliklər orta məktəbdə öyrənilən biliklərin özülü olmalıdır. Bu prinsipin
gözlənilməməsi təlim prosesində ciddi problemlər yaradır.
Sxem1 Azərbaycan dili ibtidai siniflər üzrə proqram bilikləri tamlıq və qeyri –
səlis modelinin-TQSM quruluşunda verilibdir. Modeldə verilən biliklər
dəyişməyən (invarinat) və dəyişənə (kateqorial) ayrılandan sonra onları......
ardıcıllıqla koordinat şəbəkəsində düzülmüşdür. Eyni üsulla da kurikulum
proqramlarındakı verilən biliklərdə koordinat şəbəkəsinə düzənlənmişdi.
Fərqlər bu sxemdəki nədən ibarətdir?
1.Biliklərin tamlıq qeyri səlis quruluşunda biliklər ardıcıl olaraq
yerləşdirilmişdi və bu ardıcıllıq daxili əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxardır.
İkinci sxemdə (kurikulum proqramları) bu əlaqələr çox zəifdir.
2.Tamlıq və qeyri - səlis proqram quruluşunda biliklərin tutumu kurikulum
proqramlarının bilik tutumundan 30% çoxdur və 24/18 nisbətindədir.
3.Kurikulum proqramlarından fərqli olaraq TQSM proqram quruluşunda “hal”
haqqında bilik verilir və bu bilik bütün nitq hissələrinin isimləşmiş hallarına
şamil edilir. Hal Azərbaycan dilini hərəkətə gətirən mexanizimlərdən biridir.
Əgər şagird 11 yaşınadək təhsilin ibtidai pilləsinin başa vurana qədər dilin
hərəkətə gətirən mexaniziminin qaydalarını öyrənməyirsə onda onun( şagirdin)
yazılı və şifahi nitqi necə inkişaf edə bilər?
4. Biliklərin TQSM yerləşdirilən biliklər kurikulum Azərbaycan dili fənn
biliklərindən fərqli olaraq tam bir sxemdə verildiyi üçün şagirdlər tam biliklərə
il ərzində çıxırlar və sonrakı illərdə bu biliklərini genişləndirərək,
dərinləşdirirlər.
5 Kurıkulumun ibtıdai məktəb üçün Azərbaycan dili biliklərin
struktur quruluşunu BTQSM Biliklərin tamlıq qeyri
səlis modelinin struktur quruluşuna dəyişdirilməsi
Öncə layihədə iştirak edən müəllimlərlə birlikdə son 15 ildə ibtidai siniflər
üçün Azərbaycan dili proqramları (ənənəvi Y. Kərimov kurikulum)
incələnmişdi. Bu zaman alınan nəticələr: bilik tutumu, bacarıq, tətbiq
məntiqi inkişaf baxımından müqayisə edilmişdi
II sinif Azərbaycan dili proqramında dil qaydaların quruluşu
41
(R.İsmayılov 2017) 1.Səs
və hərf
2.Sait və samit səslər
3.Heca
4.Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi
5.Lüğətdən istifadə
6.Sözlərin deyilişi və yazılışı
7.O, yoxsa a?
8.Ayilə, yoxsa ailə?
9.Məllim, yoxsa müəllim 10.Ocax,
yoxsa ocaq?
11.Nöksan, yoxsa nöqsan?
12.“K” samitinin tələffüzü
13.Söz və onun mənası
14.Ad bildirən sözlər
15.-lar; -lər-coxluq bildirən hissəcik
16.Ad bildirən sözlərin böyük hərflə yazılışı
17.Əlamət bildirən sözlər
18.Hərəkət bildirən sözlər
19.Mürəkkəb sözlər
20.Söz birləşməsi
21.Cümlə
22.Cümlənin növləri
23.Cümlənin sonunda durğu işarələri
II sinif Azərbaycan dili dərsliyinin müəllifləri tərəfindən təklif edilən
II sinif dil proqramı Azərbaycan dili biliklərinin tamlıq və qeyrisəlis
məntiq (BTQSM) əsasında qurulan proqram ilə dəyişdirilir.
Biliklərin tamlıq və qeyri – səlis modelində - BTQSM qurulan II sinif Azərbaycan
dili proqramı
Açıqlamalar.
42
Azərbaycan dilinin fondu sayılan sözlər, yəni invariant biliklər suallarla təsnifat
edilmişdi. İbtidai sinif şagirdlərinin idrakının inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq
abstrakt x1-x9 y1-y4 işarələri əvəzinə rəqəmlərlə nömrələnərək
kodlaşdırılmışdı. isim sifət say əvəzlik feil zərf
sualları .
Bununla yanaşı isimlər canlı ve cansız olur, təkdə və cəmdə olur.
Canlı isimin işarəsı +1
Isim təkdə olanda 1 1
Cəmdə olanda 1 2 ilə işarələnir.
Canlı isim təkdə və cəmdə bu işarə ilə göstərilir 1 1,2
İkinci sinifdə nitq hissələrinin adı çəkilmir. Nıtq hissələrinin sualları qoyulur və bu
suallara cavab verən sözlər 1-6 sınıf sözlərinə aıd olur
Səs. Hərf. Heca. Söz.
1. Səslər və hərflər.
2. Saitlər və samitlər.
3. Saitlər .
4. Samitlər. 2
5. Əlifba.
6. Vurğu.
7. Heca.
8. Sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsi. Sözlər və suallar
1. Bir söz bir sualdır. Bir sual çox sözdür.
2. Sözün kökü
5.Əşyanın adını bildirən sözlər. sinif sözləri. Kim? Nə? Hara?
6.Tək və cəm əşyalar. 1,2
1
2
3
4
5
6
7
-
9
43
7. Bəzi sözlərin böyük hərflə yazılışı.
8.Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı: a yoxsa o ? -
ö yoxsa o ?
- ö yoxsa e ? ü yoxsa i ?
9.Əşyanın əlamətini bildirən sözlər sinif
sözlər. Necə? Nə cür?
Sözlərdə samitlərin yazılışı:
- d yoxsa t ? - z yoxsa s ?
- q yoxsa ğ ? -c samiti
10.Qoşasamitli sözlər.
11.Əşyanın sayını və miqdarını bildirən sözlər. sinif sözləri . Neçə?
Nə qədər?
K samiti
-q samiti
-n-m samiti
12.Əşyanın adını, əlamətini, sayını əvəz edən sözlər. sinif sözləri.
Kimin? Kimdən?
13.Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər . sinif sözləri. Nə edir? Nə
edəcək? Nə etdi? Nə edirlər? Nə edəcəklər? Nə etdilər?
, ; , ; ; ;
14.Hərəkətin zamanı 1,2.3, Dünən, bu gün, sabah
15.Əşyanın hərəkətinin vaxtını, yerini bildirən sinif sözləri
16.Mürəkkəb sözlər.
17.Söz birləşməsi.
18.Cümlə.
19.Cümlənin növləri.
20. mlənin sonunda durğu işarələri.
44
Yazı işlərinin növləri.
Imla.
İfadə.
Şeri mətnə çevırmək.
Mətnin sonunu dəyişdirmək.
Mətnə sadə və duşündürücü suallar qoymaq. Esse yazmaq
(həcmi 30-40 söz )
Sözlərın axırında şəkilçiləri əlavə etmək Kodlara
uyğun cümlələr qurmaq.
Cüınlələrin kodlaşdırılması.
Mətnin ideyasını dəyişdirmək.
II sinif Azərbaycan dili kurikulum proqramı ilə II sinif Azərbaycan
dilinin tamlıq və qeyri-səlis məntiq əsasında qurulan proqramın
fərqləri:
1. TQSM model əsasında qurulan proqramda Azərbaycan dili
biliklərinin alt hissəsi tam bir sxemdə verilibdir. İnvarıant biliklər tam bir
şəkildə üstü örtülü olaraq suallar vasitəsi ilə verilərək kodlar ilə göstərilmişdi.
2.Hər bır yenı bilik əvvəlki biliklə əlaqəli öyrənilir və buda bilikləri daim
hərəkətə gətirərək onları möhkəmləndirir.
3.Biliklərin kodlaşdırılması şagırdlərdə bir biliyi başqa bir müstəvidə
tətbiq etmə bacarığını formalaşdırır. Suallar qoyulanda və bu suala
şagirdlərin öz fərqli cavabı olduğu üçün bu cavablar hər bir şagirdin
lüğət fondunun genişlənməsinə xidmət edir. 4.Yazı işlərinin fərqli
olması.
Azərbaycan dili II sinif Kurikulum proqramı 1.Biliklər
tam verilməmişdi.
2.Biliklər tək-tək öyrənilir.
3.Çoxluq bildirən hisssəciklər təkcə ad bildirən sözlərlə işlədilir.
45
III sinif Azərbaycan dili proqramı
III sinif Azərbaycan dili Kurikulum proqramı öncə klassik III sinif
Azərbaycan dili (Yəhya Kərimov - 2006) proqramı ilə müqayisə edildi.
III sinif Azərbaycan dili (Yəhya Kərimov) proqramının quruluşu və bilik
tutumu
Səslər və hərflər
1.Saitlər və samitlər.
2.Heca.
3.Sətirdən-sətrə keçirmə 4.Qalın
və incə saitlər (təkrar).
5.Qoşasamitli sözlər.
6.Vurğu.
Səslər hərflər (davamı)
1.Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər.
2.Ahəng qanunu.
3.Kar və cingiltili samitlər.
4.Söz .
5.Sözün tərkibi.
6.Kök və şəkilçi.
7.Nitq nədir? Nitq
hissələri
1.İsim.
2.Sifət.
3.Feil.
4.Felin zamana görə dəyişməsi.
5.Məsdər.
Cümlə
1.Cümlədə sözlərin əlaqəsi.
2.Söz birləşməsi.
46
3.Cümlənin üzvləri .Mübtəda və xəbər.
4.Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri.
III sinif Azərbaycan dili kurikulum proqramı.
(R.İsmayılov və başqaları 2017)
1.Qalın və incə saitlər.
2.Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər.
3.Kar və cingiltili samitlər.
4.Sözlərin deyilişi və yazılışı.
5.Yaxınmənalı sözlər.
6.Əksmənalı sözlər.
7.Sözün məcazi mənası.
8.Çoxmənalı sözlər. 9.Sözün
mənasını necə təyin etməli?
10.Nitq etiketləri.
11.Nitq etiketləri .Sözün sonunda bəzi samitlərin tələffüzü
12.Mürəkkəb sözlərin yazılışı.
13.İsim-ad bildirən sözlər.
14.Xüsusi isimlərin böyük hərflə yazılması.
15.Sifət-əlamət bildirən sözlər.
16.Say-miqdar və sıra bildirən sözlər.
17.Əvəzlik.
18.Feil-hərəkət bildirən sözlər.
19.Feilin zamana görə dəyişməsi.
20.Feilin şəxsə görə dəyişməsi.
21.Səbəb-nəticə əlaqəsi.
22.Cümlə üzvləri.
47
23.Cümlənin baş üzvləri-mübtəda, xəbər
24.Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. 25.Durğu
işarələri.
Biliklərin tamlıq və qeyri – səlis modelində - BTQSM qurulan
III sinif Azərbaycan dili proqramı
3.sinif Tamlıq qeyri-səlis məntiq əsasında qurulan Azərbaycan dili
proqramı)
Səs . Hərf. Heca. Söz.
1.Səslər, hərflər ,hecalar, sözlər.
2.Saitlər və samitlər
3.Qalın və incə saitlər.
4.Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. 5.Qoşasaitli
sözlər.
6.Ahəng qanunu.
7. Samitlər.
8.Kar və cingiltili samitlər.
9.Qoşasamitli sözlər.
10.Vurğu.
11.Əlifba.
12.Heca. 13.Sözlərin sətirdən-sətrə
keçirilməsi.
Sözlər və suallar
1.Nitqimiz nədən ibarətdir?
2.Bir söz bir sualdır. Bir sual çox sözdür.
3.Sözün kökü. 4.Sadə və
mürəkkəb sözlər.
5.Qohum sözlər.
6.Əksmənalı sözlər.
7.Yaxınmənalı sözlər
8.Çoxmənalı sözlər
48
9.Kök və şəkilçi
10.Sözdəyişdirici şəkilçilər
11.Sözdüzəldici şəkilçilər .
12.Cəm –lar, -lər şəkilçiləri.
Nitq hissələri.
1.Əşyanın adını bildirən sözlər- isim sinif sözləri.
2.Əşyanın əlamətini bildirən sözlər sifət . sinif sözləri
3.Əşyanın sayını bildirən sözlər say sinif sözləri
4.Əşyanı əlaməti , sayı əvəz edən sözlərə
əvəzlik - sinif sözləri deyilir.
5.Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər feil. sinif sözləri
Əşyanın hərəkətinin yerini, vaxtını bildirən sözlər - - .
sinif sözləri
6.Sualları və mənası olmayan sözlər. 7-9 sinif sözləri .
- ; - ; - ;
7.İsim sinif sözləri.
8.Kim? Nə? Hara? sualına cavab verən isimlər.
9.Ümumi və xüsusi isimlər.
10.Yaxınmənalı isimlər
11.Əksmənalı isimlər
12.Çoxmənalı isimlər.
13.İsimlərin suallarla dəyişilməsi.
14.Hal. Hallanma 1-6
15.İsimin hallanması. 1/6
Adlıq 1-2/1
Yiyəlik 1-2/2
Yönlük 1-2/3
49
Təsirlik 1-2/4
Yerlik 1-2/5
Çıxışlıq 1/6
16.Əşyanın əlamətini bildirən sözlər . Sifət. Necə? Nə cür?
sinif sözlər
17.Bəzi sifətlərin hallanması 1-2/1-6
18.Əşyanın sayını və miqdarını bildirən sözlər. Say Neçə? Nə qədər?
sinif sözləri. Bəzı sayların hallanması 12/1-6
19.Əşyanın adını əvəz edən sözlər Əvəzlik. Kimin? kimdən?
- sinif sözləri
20.Əvəzliklərin suallarla dəyişməsi və hallanması. 1-2/1-6
21.Şəxs əvəzlikləri 1/1-32 İşarə əvəzlikləri.
22.Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər. Feil. Nə edir? Nə edəcək? Nə etdi?
Feil sinif sözləri
23.Məsdər. Məsdərin suallarla dəyişməsi və hallanması
24.Fellərin şəxsə görə dəyişməsi. 1-3
25.Hərəkətin zamanları 1-3
26.Hərəkətin vaxtını, əlamətini yerini bildirən sözlər. Zərf ;
sinif sözləri
27. Sualları və mənası olmayan sözlər. Köməkçi sözlər 28
Söz .Söz birləşməsi. Cümlə
1.Sözlər necə birləşirlər?
2. Cümlə ilə söz birləşməsinin fərqi.
3.Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda və xəbər.
4.Cümlənın 2-ci dərəcəli üzvləri.
5.Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri.
6.Sadə və mürəkkəb cümlələr.
7.Sadə və mürəkkəb cümlələr arasındakı fərqlər.
50
8.Mürəkkəb cümlələr arasında işlənən köməkçi nitq hissələri
və durğu işarələri.
9.Nitq etiketləri.
10.Keçirənlərin təkrarı.
11.Yazı ışlərinin
növləri. Imla.
İfadə.
Şeiri mətnə çevırmək.
Mətnin sonunu dəyişdirmək.
Mətnə sadə və duşündürücü suallar qoymaq.
Esse yazmaq (həcmi 40-50 söz , 8-10 cümlə )
Sözlərın axırında şəkilçiləri əlavə etmək Kodlara
uyğun cümlələr qurmaq.
Cüınlələrin kodlaşdırılması.
Mətnin ideyasını dəyişdirmək.
Fərqlər:
Bılıklər tam bır sxemdə verilibdir.
Alt biliklərin üstünə yeni biliklər qoyulur. 2 sinifdə suallarla nitq
hissələri terminsiz verildiyi halda 3 sinifdə qrammatik terminlər verilir.
Keçmiş biliklərlə yeni biliklərin əlaqəsi daha da sıx olub.
Hal haqqında məlumat verilir
İsimlərin və bəzi sifətlərin, sayların və məsdərin hallanması .
Sözlərin düzəlməsi, kodlaşdırılması və s.
Yazı işlərinin növləri.
Kurikulum Azərbaycan dili 3 sinif proqramı
1.Biliklər tam bir sxemdə verilməmişdir.
51
2.Biliklər tək-tək öyrənilir.
3.Dili hərəkətə gətirən biliklərin tam öyrənilməməsi.
Çoxluq bildirən hissəcik təkcə ad bildirən nitq hissəsinə şamil edilib.
52
IV sinif Azərbaycan dili -ənənəvi proqramı
(Yəhya Kərimov-2007)
Fonetika
1.Səs və hərf 2.Heca
Morfologiya
1.Söz. Sözün tərkibi
2.Sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilər Sintaksis
1.Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri
2.Cümlədə sözlər arasında əlaqə Morfologiya
1.İsim. Ümumi və xüsusi isimlər
2.Sözdüzəldici şəkilçilərin köməyi ilə başqa nitq hissələrindən isimlərin
düzəldilməsi
3.İsmin hallanması
4.Adlıq hal
5.Yiyəlik hal
6.Yönlük hal
7.Təsirlik hal
8.Yerlik hal
9.Çıxışlıq hal
10.Tək və cəm isimlərin hallanması
11Sonu q və k samiti ilə bitən isimlərin hallanması
12.Sifət . Sifət haqqında məlumat
13.Sifət düzəldən şəkilçilər
14.Sifətlərin əvvəlində ən, çox, daha sözlərinin işlədilməsi
15.Əvəzlik. Əvəzlik haqqında ümumi məlumat
16.Şəxs əvəzlikləri
17.Şəxs əvəzliklərinin hallanması
18.İşarə əvəzlikləri
53
19.Feil. Məsdər haqqında ümumi məlumat
20.Düzəltmə feillər
21.Feilin zamanları.İndiki zaman
22.Feillərin indiki zamanda şəxsa görə dəyişməsi
23.Feilin keçmiş zamanı
24.Feilin gələcək zamanı Sintaksis
1.Cümlə. Məqsədə görə cümlənin növləri
2.Cümlə üzvləri. Mübtəda və xəbər
3.Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri
4.Cümlənin həmcins üzvləri
5.Müxtəsər və geniş cümlə
6.Sadə və mürəkkəb cümlələr
IV sinif Azərbaycan dili Kurikulum proqramı. (R.İsmayılov
başqaları -2017) 1.Deyilişi və yazılışı.
1.Ahəng qanunu.
2.Kök və şəkilçi.
3.Şəkilçilərin deyilişi və yazılışının fərqlənməsi.
4.Sözün fonetik təhlili.
5.Nitq hissələri.
6.Əsas və köməkçi nitq hissələri.
7.İsim və sifət.
8.Zərf.
9.Zərf hərəkətin yerini ,zamanını bildirir.
10.Əşyanın əlamətini sifət bildirir, hərəkətin əlamətini zərf bildirir
11.Sözün leksik və qrammatik mənası.
12.Köməkçi nitq hissələri .
13.Xitab.
14.Omonim sözlər.
15.Köməkçi və əsas sözlər .
16.Yaxınmənalı köməkçi sözlər.
17.Cümlə üzvləri.
18.Mübtəda və xəbər.
19.Cümlənin qurluşunda qanunauyğunluq.
20.Mübtədası olmayan cümlələr.
54
21.Xəbəri olmayan cümlələr.
22.Miqdar saylarının kəmiyyətə görə isimlə uzlaşması. 23.Xəbərlə
mübtədanın uzlaşması.
24.Sıra saylarının düzəlməsi.
25.Mürəkkəb cümlə .
26.Köməkçi sözlər və durğu işarələri.
27.Qoşa nöqtə , defis.
28.Heyvanların adları böyük hərflə yazılması.
29.Səma cisimlərinin adları böyük hərflə yazılması
4 sinif Tamlıq və qeyri-səlis məntiq əsasında qurulan Azərbaycan dili
proqramı
Hərf. Heca. Söz.
1.Səslər , hərflər, hecalar, sözlər.
2.Saitlər və samitlər 3.Qalın
və incə saitlər.
4.Qoşasaitli sözlər 5.Kar
cingiltili samitlər.
6.Qoşasamitli sözlər.
7.Sözün fonetik təhlili.
8.Əlifba
9.Heca. 10.Sözlərin sətirdən-sətrə
keçirilməsi.
Sözlər və suallar
1.Nitqimiz nədən ibarətdir?
2.Bir söz bir sualdır. Bir sual çox
sözdür. 3.Söz. Sözün tərkibi. 4.Sadə və
mürəkkəb sözlər.
5.Qohum zlər.
6..Əks mənalı sözlər.
7.Yaxın mənalı sözlər
8.Çoxmənalı sözlər.
9.Kök və şəkilçi.
10.Sözdəyişdirici şəkilçilər.
55
11.Sözdüzəldici şəkilçilər .
12.Cəm –lar, -lər şəkilçiləri.
Nitq hissələri.
İsim sinif sözləri.
1.Kim? Nə? Hara? sualına cavab verən isimlər
.2.Ümumi və xüsusi isimlər.
3.Yaxınmənalı isimlər.
4.Əksmənalı isimlər.
5.Çoxmənalı isimlər.
6.İsimlərin yaradılması.
8.Hal. Hallanma.
9.İsimlərin hallanması. 1-6
10.Adlıq hal
11.Yiyəlik hal
12.Yönlük hal
13.Təsirlik hal
14.Yerlik hal
15.Çıxışlıq hal
16.Tək və cəm isimlərin hallanması
17.Sonu q və k samiti ilə bitən isimlərin və bəzi sözlərin hallanması
18.Sifət. Əşyanın əlamətini bildirən sözlər - . Necə? Nə cür?
sinif sözləri.
19.Sifət düzəldən şəkilçilər.
20.Sifətlərin əvvəlində ən, çox, daha sözlərin işlədilməsi.
21.Bəzı sıfətlərın hallanması
22.Say. Əşyanın sayını və miqdarını bildirən sözlər- . - Neçə? Nə
qədər?
53. Sıra sayların düzəlməsi.
54.Miqdar sayların kəmiyyətə görə isimlə uzlaşması.
56
55.Bəzi sayların hallanması 1-6
56.Əvəzlik. Əşyanın adını, əlamətini, sayını əvəz edən sözlər 57.Şəxs
əvəzlikləri 1-31-6
58.İşarə əvəzlikləri.
59.Əvəzliklərin suallarla dəyişməsi və hallanması. 1-6
60 Əvəzliklərin feillə uzlaşması. 1-2/1-3 1-2/1-3
61.Feil. Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər . Nə edir? Nə edəcək? Nə
etdi?
62.Məsdər. Məsdərin suallarla dəyişməsi və hallanması. 1-
63.Düzəltmə feillər
64.Felin şəxsə görə dəyişməsi. 1--3 1-3
65.Feilin zamanları. 1-3
66.Feilin keçmiş zamanı. 1
67.Feilin indiki zamanı. 2
68.Feilin gələcək zamanı. 3
69.Zərf. Əşyanın hərəkətin vaxtını, keyfiyyətini yerini bildirən sözlər. sinif
sözləri.
70.Zərflə sifətin oxşar və fərqli cəhətləri.
71.Köməkçi nitq hissələri. Sualları və mənası olmayan sözlər. 7-9 sinif sözləri
72.Köməkçi sözlər və durğu işarələri Söz
.Söz birləşməsi. Cümlə
1.Sözlər necə birləşirlər? 1 - - ; -
2.Cümlə.
3. Cümlə ilə söz birləşməsinin fərqi
4.Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlənin sonunda işarələr.
5.Cümlənin tərkibi.
6.Cümlə üzvlərinin bir-biri ilə uzlaşması.
7.Cümlənin baş üzvləri.
57
8.Natamam cümlələr.
9.Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri
10.Sadə və mürəkkəb cümlələr
11.Sadə və mürəkkəb cümlələr arasındakı fərqlər.
12.Səbəb və nəticə bildirən cümlələr.
13.Mürəkkəb cümlələr arasında işlənən köməkçi nitq hissələri və durğu
işarələri.
14.İki nöqtə : və defis - işarələri
.Yazı işləri. Yazı işlərinin növləri.
Imla.
İfadə.
Şeiri mətnə çevirmək.
Mətnin sonunu dəyişdirmək.
Mətnə sadə və düşündürücü suallar qoymaq.
Esse yazmaq (həcmi 70-80 söz ;10-15 cümlə )
Sözlərın axırında şəkilçiləri əlavə etmək Kodlara
uyğun cümlələr qurmaq.
Cümlələri kodlaşdırmaq.
Mətnin ideyasını dəyişdirmək.
Fərqlər:
Biliklər tam bir sxemdə verilibdir.
Alt biliklərin üstünə yeni biliklər qoyulur. 3-cü sinifdə terminlə verilmiş
nitq hissələrinin alt biliklərinə üst, yəni geniş olaraq, biliklər yerləşdirilmişdi.
Keçmiş biliklərlə yeni biliklərin əlaqəsi daha da sıx olub.
Hal haqqında geniş məlumat verilir
İsimlərin, isimləşmiş sifətlərin, sayların və məsdərin hallanması .
Sözlərin, söz birləşmələrinin, cümlələrin kodlaşdırılması və kodlara uyğun
sözlər, söz birləşməsi və cümlələrin yazılması. Yazı işlərin növləri.
Kurikulum azərbaycan dili 4 sinif proqramı
58
1.Biliklər tam bir sxemdə verilməmişdi.
2.Biliklər tək-tək öyrənilir.
3.Dili hərəkətə gətirən biliklərin tam öyrənilmir.
4. Çoxluq bildirən hissəcik təkcə ad bildirən nitq hissəsinə şamil edilib.
6. Riyaziyyat proqramlarının təfəkkürün səviyyələrinə görə
uyğunlaşdırılması
Birinci və ikinci sinfin proqram çərçivəsinin
genişləndirilməsi:.
I sinifdə 20 dairəsindən 100 dairəsinə kimi hesablama.
II sinifdə 100 dairəsindən 1000 dairəsində kimi hesablama .
Misalların məsələyə, məsələlərin misallara çevrilməsi.
Məsələlərə davamlı şəkildə suallar qoymaq.
İstənilən ədədlərdən məsələ və misallar qurmaq. (bura kimi)
59
7. Yaddaşa istiqamətlənən, biliyi təsdiqləyən tapşırıqlar
təfəkkürü inkişaf etdirən tapşırıqlarla dəyişdirilməsi
Biliklərin mənimsənilməsi və yoxlanması üçün bilikyönümlü tapşırıqlar
verilir.
Mənimsənilmiş biliklər üzərində qoyulan düşündürücü, yaradıcı
operasional tapşırıqlar yaddaşa istiqamətlənmiş tapşırıqları düşündürücü
tapşırıqlara çevirir.
Bu tapşırıqlar operasional, yəni bilik üzərində davamlı əməliyyatlar kimi
göstərilir. Bunlar:
Təsnifat əməliyyatı- çoxluğu siniflərə bölünməsi.
Əvəzetmə- bir biliyin başqa biliklərlə əvəz edilməsi.
Zənginləşdirmə – bir biliyin başqa bir biliklərlə əlaqəsi.
Multıplikativ əməliyyat- bir biliyin çox biliklərlə tətbiq edilməsi.
1.Operasional yəni davamlı əməliyyatların hərəkətləri. Təsnifat
əməliyyatı.
Tapşırıqlar:
Verilən sözləri nitq hissələrinə ayırın: meşə, dağ, meymun, səliqəli, uçmaq,
yeddinci, onlar, aşağıda, Kür, sarı, alıram və s.
Verilən suallarla sözləri ayırın. Kim? nə? hara? necə? nə cür? neçə?
neçənci? kimin? kim? ne edir? nə edib? nə edəcək? harada? nə zaman?
Verilən ədədlərdən 6, 3, 14, 28, 27, 15, 19, 35, 42,58, 3, 4 ,7
bölünənləri seçin və s.
Əvəzetmə əməliyyatı
Tapşırıqlar Əvəz
edin.
4+8=12= 2x4+1+3=_______________________
Əvəzətmədə çoxlu riyazi işarələrdən istifadə edilməsi yüksək əqli inkişafın
göstəricisi sayılır.
Verilən misalı həll edin:
60
3(9+5)=
3(9+5)= 3*9+3*5=42
Misaldakı ədədlərı a b c d ilə əvəz edin:
3(9+5)= 3*9+3*5=42
a(b+c)= a* b+a * c=d
Bu tapşırıq şagirdləri yeni bir anlayışa –cəbri anlayışa çıxardır. Burada
müəllimin rolu aparılan əməllərə nə var ? etdiniz? alındı? fərqlər varmı?
suallarını qoyaraq anlamı genişləndirməklə yanaşı, bir yeni bilik elementi
əlavə edərək riyazi ifadəni cəbri ifadəyə - yeni bir biliyə çevirməsi olacaqdır.
a* b+a * c=d (cəbri ifadədə vurulanların arasında *” işarəsi yazılmır
ab+ac=d kimi oxunur.)
Əvəzetmə tapşırıqları.
Misaldan məsələ qurun, məsələni misala çevirin. .
Məsələnin cavabına suallar qoyaraq davam edin.
Verilən ədədlərdən məsələ və misallar qurun.
Verilən ədədi parçalayın.
Verilən sözləri müsbət və mənfi mənada dəyişdirin.
Hekayənin sonunu əksinə dəyişdirin.
Əsərdəki obrazlardan birinin xasiyyətini dəyişdirin. Məsələn : Pəricahan
xanım gözəl ana idi. O,....
Yiyəlik halda olan sözləri təsirlik halı ilə əvəz edin və s.
Zəngınləşdirmə əməliyatı – bir biliyin başqa bir biliklərlə əlaqəsi
Tapşırıqlar:
Verilən sözü zənginləşdirin və cümlələr qurun:
Məsələn: oğlan; -
cavan oğlan;
- üç oğlan;
-bizim oğlan; -oğlan
yatıbdır;
- axşamdan yatıbdır.
-Cavan oğlan axşamdan yatıbdır.
- Cavan oğlan yatıbdır.
-Bizim oğlan axşamdan yatıbdır və s.
-Verilən ədədin xususiyyətlərini sadalayın.
61
8 rəqəmdir; cüt rəqəmdir; 2x4=8; 8:1=8x1və s. Multiplikativ
əməliyyatlar
Tapşırıqlar:
Hər nitq hissəsindən bir söz fikirləşib hallandırın.
Verilmiş 2/3 (yəni yönlüyün cəmdə olan) halına uyğun hər nitq
hissəsindən bir söz yazın.
Verilən sözləri hallandırın: meşə, gözəllər, beşlər, oxumaq
Verilən sözləri cəmdə yazın: -meymun; sən; on; gözəl.
Cümlənin baş üzvlərini təkə və ya cəmə dəyişdirin.
Tapşırıqlar nümunəsi
62
63
64
Yaradıcı tapşırıqlar.
Kodlara uyğun sözlər, söz birləşməsi və cümlələr yazın.
Kiçik esse yaz. “Sən Pəricahan xanımı necə görmək istərdin”
“Nədən Pəricahan xanım belə hökümlü idi”
Davam et. Bir axşam.
=============nümunə..
Verilmiş mətnə təhliledici, düşündürücü suallar qoyun.
Sadə sualları mürəkkəb suallara çevirin.
Mətni davam etdirin.
İşçi vərəqlərinin tapşırıqlarının sualları bilikyönümlü 30%, təhlil, yaradıcı,
qiymətləndirici və operasionallıq isə 70% təşkil edir.
Nümunə:
II komanda
1.Verilmiş suallar əsasında cümlə tərtib edin. necə? nəyi? kimə? harda? nə
zaman?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
2. Söz birləşmələrini cümlədə işlədib yazın.
duz mədəni – mədən duzu
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 3. Kodlaşmaya görə sözlər yazın.
65
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Sadə cümləyə uyğun digər sadə cümlə əlavə edib, mürəkkıb cümlə qurun.
Taxıl biçən kombayn tarlaya gəldi_______________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Davam edin.
İki söz birləşərək...
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________
8. Sinifdaxili və məktəbdaxili qiymətləndirmə
Sinifdaxili qiymətləndirmə
TQSM təlim modelinin təlim strategiyası Konstruktiv təlimdir.
Konstruktiv təlimdə müəllim dərsi idarə edir, şagirdlərin təlim və əqli
fəaliyyətlərini qurur. Dərs prosesində müəllim arbitr rolunda çıxış etmir. O
müzakirə zamanı alınan cavabları qiymətləndirmir, düzgünlüyünü
təsdiqləmir, yəni arbitr rolunda çıxış etmir. O qiymətləndirməyə şagirdləri
çəlb edir. Verilən suala fərqli cavab olanda sinfə “ cavabların hansı
düzdür?”, sualı ilə onu bir daha müzakirə obyektivinə çevirərək şagirdlərə
düzgün nəticəyə gəlməyə şərait yaradır. Dərsin təqdimat hissəsində
komandalar birbirilərni qiymətləndirirlər. Qiymətləndirmə zamanı
66
komandalar diqqətlə təqdim olunan tapşırıqların düzgünlüyünə, onun
orijinallığına fikir verirlər. Bu zaman onlar öz biliklərini təsdiqləməklə
yanaşı, fərqli düşüncə yolları ilə də tanış olurlar və o yolları öz düşüncə
tərzlərinə uyğunlaşdırırlar və ya o düşüncə tərzinə uyğunlaşırlar . Sinifdaxili
qiymətləndirmə 4 meyarlarla ölçülür.
1.Akademik biliklər.
2.Tətbiq.
3.Yaradıcılıq
4.Qarşılıqlı əməkdaşlıq.
Şagirdlər sinifdaxili qiymətləndirmədə iştirak edəndə onlarda obyektivlik,
düzgün mülahizə etmək, əsaslandırmaq, nəticə çıxartmaq, yaradıcı
tapşırıqların fərqliliyini üzə çıxartmaq kimi intellektual bacarıqları
formalaşır. Bununla yanaşı onlar ümumi rəyə gəlmək, tərifləmək, qulaq
asmaq, məsuliyyət, kömək göstərmək kimi sosial bacarıqlara yiyələnirlər.
Məktəbdaxili qiymətləndirmə.
Məktəbdaxili qiymətləndirmə qaydalarına edilən dəyişikliklər müəllimlərdə
bəzi çaşqınlıqların yaranmasına səbəb olub. Hazırda müəllimləri
maraqlandıran əsas məsələ isə sualların hansı meyarlara görə müxtəlif
səviyyələrə bölünməsi və hər sualın nə qədər bal gətirməsi ilə bağlıdır. Belə
ki, məlum olduğu kimi summativ qiymətləndirmə sualları 4 səviyyədə tərtib
edilməlidir. Səviyyələr artdıqca sualların çətinlik dərəcəsi də artır.
Səviyyələr üzrə tapşırıqların çəkisi isə aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilib:
I səviyyə üzrə tapşırıqlar bütün tapşırıqların 20 %-i (20 bal);
II səviyyə üzrə tapşırıqlar bütün tapşırıqların 30 %-i (30 bal);
III səviyyə üzrə tapşırıqlar bütün tapşırıqların 30%-i (30 bal); IV
səviyyə tapşırıqlar isə bütün tapşırıqların 20 %-i (20 bal).
Səviyyələr
Sualların çətinlik dərəcəsi aşağıdakı meyarlar üzrə
müəyyənləşdirilir: I səviyyə : Yadda saxlayıb.
Burada dərs ili müddətində alınmış məlumatın yada salınmasını
tələb edən terminlərlə bağlı biliklərin üzə çıxarılması ilə bağlı suallar
nəzərdə tutulur.
67
II səviyyə. Anlayır, tətbiq edir.
Orta səviyyəli suallar aiddir. Bura çoxlu sayda terminlərdən
istifadəni tələb edən suallar daxildir. Həmçinin müəyyən hadisə və
qanunauyğunluqların qəbulu, onlar arasında səbəb-nəticə əlaqələrinin
müəyyənləşdirilməsi, izahetmə bacarığı, məntiqi nəticəçıxarma
qabiliyyətin yoxlanılmasına xidmət edən suallar aiddir. Bu səviyyə
üçün neçə tapşırıq nəzərdə tutulmasından asılı olmayaraq, onların hər
birinə verilən maksimal balların cəmi 30 olmalıdır.
III səviyyə. Təhlil, sintez.
təhlil, məntiqi düşünmə, nəticəçıxarma qabiliyyəti tələb edir.
IV səviyyə.Qiymətləndirmə. Yaratma.
Bu səviyyəyə tənqidi və yaradıcı tapşırıqlar aiddir. Bura çətin
terminlərdən istifadə, müəyyən qanunauyğunluqlara
izahvermə, proqnozlaşdırma qabiliyyəti, yaradıcı təfəkkürə
istiqamətlənən tapşırıqlar, orijinal üsullarla məsələ həlli, yeni
situasiyalarda hesablama bacarığı tələb edən tapşırıqlar aiddir.
I səviyyə. Biliklərin üzə çıxardılması.
20% - 20 bal
8 tapşırıq - 4 tapşırıq 2 bal, -8 bal ; 4 tapşırıq-3 bal -12bal
I səviyyə : Yadda saxlamaq.
I səviyyə üzrə tapşırıqlar bütün tapşırıqların 20 %-i (20 bal); 8
tapşırıq verilir.
4 tapşırıq-2 balla - 8 bal
4 tapşırıq 3 balla qiymətləndirilir -12 bal
açar feillər
nümunəvi suallar
fəaliyyətin mümkün növləri
68
axtarışdan istifadə edərək
seçmək;
tapmaq; adını
çəkmək; təyin
etmək;
söyləmək;
qeyd etmək;
qabartmaq;
seçmək;
saxlamaq;
silmək; yada
salmaq;
Bu nədir.........?
Harada...........?
Nə vaxt.........?
Kim.........?
............necə baş
verdi?
Niyə.......?
Yada sal......... necə
göstərmək olar?
Əsas.........göstər.
Hansı......?
Neçə......?
axtarış etmək; seçim
etmək;
ictimai bölümlərdə qorumaq;
fləş- vərəqlər hazırlamaq;
yalnışları yox etmək; testi
həll etmək; faktları tərtib
etmək; xəritədə qeyd etmək ;
illustirasiyanı hazırlamaq ;
II səviyyə Anlamaq . Tətbiq etmək
30% 30 bal
6 tapşırıq - hər biri 5 bal Sual və tapşırıqların nümunəsi
Şagird bu suallara əsasən faktların və anlamların başa düşüməlsini ,
onların müqayisə, ötürmə, izah etmə , təsvir etmə kimi tətbiqi
bacarığının səviyyəsini göstərir.
açar fellər
nümunəvi suallar
fəaliyyətin nümunəvi
növləri
69
ifadə etmək;
yerləşdirmək;
paylamaq; gündəliyə
salmaq; tutuşdurmaq;
növlərə görə ayırmaq;
ümumiləşdirmək;
müzakirə etmək; izah
etmək; təsvir etmək;
işarələmək; təsnifatını
vermək;
qiymətləndirmək; şərh
etmək; fərqli demək;
fərz etmək; çevirmək;
qruplaşdırmaq;
yığmaq;
..........necə bölüşdürmək
olar?
.....necə tutuşdurmaq
olar...?
.....necə qarşı-qarşıya
qoymaq olar?
..... başqa cür necə
söyləmək olar?
Öz sözlərinlə ifadə et.
Hansı faktlar
anlamlar....... göstərir?
........əsas fikir nədir?
Hansı fikirlər........ təsdiq
edir?
Izah et.....nə baş verir?
.......nə deməkdir?
........haqqında nə demək
olar?
Hansı cavab daha
dəqiqdir......?
şəkilləri , sxemləri
hazırlamaq;
mövzuya aid rəsmləri
hazırlamaq;
işçi vərəqində əks etdirmək;
sosial şəbəkədən istifadə
etməklə əlaqəli işləmək;
verilən tapşırıqların izahlı
təqdimatı.
III səviyyə Təhlil və sintez
30% 30 bal
4 tapşırıq; 2-si 7 bal -14 bal; 2-si 8 bal - 16 bal; Cəmi 30 bal
Sual və tapşırıqların nümunəsi
Şagird problemləri əldə olunmuş bilikləri, faktları, üsulları,
fəndləri , qaydaları tətbiq etməklə, müxtəlif yollarla həll edir.
Şagird problemləri əldə
olunmuş bilikləri, faktları,
üsulları, fəndləri , qaydaları
tətbiq etməklə, müxtəlif
yollarla həll edir.
nümunəvi suallar
fəaliyyətin nümunəvi növləri
70
idarə etmək;
dağıtmaq; izafi
bacarıqlıq; təkrar
etmək; yerinə
yetirmək;
yükləmək;
hesablamaq; işə
salmaq;
dəyişdirmək;
sxematik təsvir etmək;
araşdırmaq; təyin
etmək; icra etmək; geri
almaq; düzəliş etmək;
hazırlamaq; bölüşmək;
diaqram qurmaq; sınaq
keçirtmək;
izah etmək;
to
..........istifadə etməklə necə həll
etmək olar?
.....olması üçün nəyi dəyişmək
olar?
..... başa düşdüyünü necə göstərə
bilərsən ?
..... necə təsəvvür etmək olar?
........hansı yanaşmadan
yararlanmaq olar?
...........inkişaf etdirmək üçün bu
bilikləri necə tətbiq etmık olar?
........olsa nə dəyişər?
Başqa cür necə planlaşdırmaq
olar?
........bunu tətbiq(istifadə ) etmək
olarmı?
.........dəyişmək üçün hansı
elementləri seçmək lazımdır?
.......üçün hansı əməliyyatları
yerinə yetirmək lazımdır?
göstərmək üçün hansı faktları
seçmək olar?
filmə, yazıya düzəliş etmək;
təqdimat hazırlamaq; ifa
rolunu oynamaq; sorğu
aparmaq; diaqram qurmaq;
“pazl” qurmaq ;
gündəlikdə , bloqda qeyd
etmək;
yeni şəraitdə həll etmək;
təcrübə aparmaq; albom
hazırlamaq və s.
IV səviyyə . Təhlil. Qiymətləndirmə. Yaratma
20% -20 bal
2 tapşırıq - hər tapşırıq 10 bal
Sual və tapşırıqların nümunəsi
Materialı öyrənir, hissələrə ayırır, qarşılıqlı əlaqələri təyin edir, ümumiləşdirir,
nəticə çəxarır, fərziyyələr söyləyir və onların sübutu üçün dəlillər tapır.
açar fellər
nümunəvi
suallar
71
uyğunlaşdırmaq;
canlandırmaq;
təşkil etmək; ixtira
etmək; görüntü
yaratmaq ; təşəbbüs
etmək;
modelləşdirmək;
dərc etmək; çıxış
yazmaq;
proqramlaşdırmaq;
səhnələşdirmək;
düzəltmək;
yaratmaq ;
problemi həll etmək;
Rəy söyləmək;
......problemini həll etmək üçün hansı dəyişikliklər edilməlidir?
.......necə yaxşılaşdırmaq olar?
Əgər..... olsa nə baş verər?
Arqument gətir, konkretləşdir..... daha nə təklif etmək olar? ......
necə tətbiq etmək olar?
..... düzəltmək üçün
...... ayrı cür düzəltmək üçün fikirləş quraşdır.
Süjeti, planı necə dəyişdirmək olar?
......artırmaq , azaltmaq üçün nə edilməlidir?
........necə hazırlamalı?
.......yaxşılaşdırmaq, dəyişdirmək üçün nəyi birləşdirmək , nəzərə
almaq lazımdır?
Sənin əlindən.......gəlsə idi,......üçün nə edərdin? ......necə
yoxlamaq olar?
.......hansı faktarı birləşdirmək olar?
......əvəz edən modeli quraşdır.
.......üçün öz üsulunu yarat, fikirləş.
9. Məktəbdaxili yoxlama IV sinif (nümunə)
Azərbaycan dili
I variant
S.A.____________________________
sinif__________
1-4-cü test sualları aşağıdakı mətnlə bağlıdır:
Bir qurdun boğazında sümük qalmışdı. O çox ağrıyırdı və nəfəs almağa
taqəti yox idi. Ölümünü gözünün önünə almışdı. Birdən onun gözünə durna
sataşdı.
O, güclə işarə edib durnanı çağırdı. Qurd danışa bilmirdi . O, him-cimlə onu
başa saldı ki, boğazındakı sümüyü çıxartsın. Durna başını qurdun ağzına
72
soxub sümüyü qurdaladı. Axır ki, güclə çıxartdı. Durna qurddan haqqını
istədi. Qurd bərk qəzəblənib dedi:
-Nə? Başın ağzımda olanda onu üzmədiyim bəs deyil, üstəlik məndən haqq
da istəyirsən?
1.Mətni necə adlandırmaq olar?
________________________________________ 2 bal
2. Düzdür, səhvdir qeyd edin
1. Qurdun boğazında sümük qalıbdır
2. Durna qurddan haqqını istədi.
3. Qurd qışqıraraq durnanı çağırdı.
4. Durna çox sevindi ki, qurd onun başını üzmədi.
5. Durna ilə qurd dostlaşdılar. 5bal
3. Boşluqlara buraxılmış sözləri yazın
1. O, güclə________________ durnanı çağırdı
2. . O çox ağrıyırdı və nəfəs ________________ yox idi.
3. Durna qurddan istədi __________________________ 3bal
4. Mətni ardıcılıqla düzün.
1. Qurd bərk qəzəblənib dedi.
2. Boğazımda sümük qalmışdı.
3. Durna haqqını istədi
4. Qurdun taqəti yox idi
5. Həyatından bezmişdi 5 bal
1. Uyğunluğu müəyyən et
Dülgər ət
Müəllim lövhə
Qurd ot
At delfin
73
Dəniz araba 5 bal
2. Verilmiş cümlələrdə ahəng qanunu pozulmuş sözləri seçin
1. Elmin dəyəri heç bir maddiyyatla ölçülməz.
2.Günəş şüası otağın küncünə düşürdü.
3. Hava getdikcə işıqlaşır, kəndlilər şəhərə yaxınlaşırdılar.
4. Qurd ağrıdan bezmişdi.
5. Usta Məmməd həyatından çox razı idi. 10 bal
___________________________________________________________
3. Verilən sözləri əksmənalı sözlərlə əvəz edin
bezmişdi getmişdi sərin dağ uzun
şirin
hündür
axşam 10 bal
8. Verilmiş sözlərin tələffüz qaydasını yazın. ətirli [
_______ ] anbar [ ________ ] domino [ _______
] bitki [ ________ ] dönməz [ _______ ]
çovğun [ ________ ] acıqlı [ ________ ] ilıq [
________ ] qapalı [ ________ ] işıq [ ________
]
10 bal
9.Verilən sözləri kodlaşdırın.
Saray, rastlaşmaq, çiçək,
yaz, yazmaq, səhər, az,
otuz, enli, sizin, ev,
onlar, faydalanmaq ,
sevimli, küs, oyuncaq.
8 bal. 2 söz 1 bal
10. Kodlara uyğun
sözbirləşmələri yazın.
2 1 3 1 5 6
4 5 3 2 1
74
10 söz birləşməsi -10 bal
11. Gözəl sözünü
cümlələrdə sifət və
zərflik kimi işlədin.
____________________
____________________
_________________
____________________
____________________
______________4 bal
12. Nə üçün durna
haqqını istəyirdi?
____________________
____________________
____________________
___
_______________________________________________________________
____________
____________________
____________________
________________6 bal
13. Verilən cümlədə
şəkilçiləri əlavə edin
Müdrik qoca
razılaş______ ,
dəstə________
qabağ______ düş____
padşah___ pişvaz_____ çıx____. 4 bal
75
14. Verilən sözləri
hallandırın
Meşə
biz
vermək
____________________
____________________
____________________
___ ______
.___________________
____________________
____________________
____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________ 8 bal
15.Davam etdirin... Durna
gülümsəyərək__________________________________________
________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_10 bal
76
Ballarınızı toplayın_____________________
10. Kurikulum təlim formatını nəzəri, öyrədici təlimatlı, praktiki
öyrənmə təlim formatına dəyişdirilməsi .
Kurikulum təlimləri eyni formatlı, eyni yanaşmalı tərzdə müəllimləri fəal
təlimlə necə dərs aparmağı təliməndirir.
Məktəb rəhbərinin təklifi ilə təlimlər il boyu birbaşa sinif otaqlarında praktik
olaraq nəzəri , öyrədici, nümayişedici, təlimatlı formatda aparılmış,
müəllimlərə mentorluq, tyutorluq xidmətləri də göstərilmişdi.
Nə öyrədildi və necə öyrənildi?
Nəzəri cəhətdən
10.1 F.Bunyatovanın Konstruktiv təlimi (BKT) Konstruktiv
təlim nədir?
Konstruktiv təlim şagird təfəkkürünün yardımı ilə qazanılmış, qazanılmaqda
olan və qazanılacaq yeni biliklərin bütövlüyü deməkdir.
Konstruktiv təlim yaradıcı, səciyyəli əməliyyat təlimidir. Bu təlimdə şagirdlər
öz daxili duyğu və idrak səviyyələrindən çıxış etməklə, bilikləri üzərində
apardıqları məntiqi əməliyyat nəticəsində yeni bilik qazanaraq yaradıcı
olurlar. Həmin yaradıcılıq həm fərdi, həm də kooperativ (yəni birgə fəaliyyət)
xarakteri daşıyır. Yəni bu yaradıcılıq uşağın-şagirdin fərdi, yaxud qrup
halındakı işindən, fəaliyyətindən asılıdır. Konstruktiv təlimin fəlsəfəsi
amerikalı alim Cerom Brunerin konstruktivizm fəlsəfəsi ilə səsləşir. Qeyd
77
etmək lazımdır ki, C. Brunerin konstruktivizm təlimində fərd öz şəxsi dərkinin
nəticəsini, cəmiyyətin əvvəlcədən əldə etdiyi təcrübələrlə əlaqələndirməyə və
əsaslandırmağa çalışaraq yeni bilik qazanır.
Bunyatovanın KT fəlsəfəsi həm də Şərq-Qərb təlim sisteminin sintezində
ehtiva olunur. Bu təlim fəlsəfəsi hissədən tama, yaxud da tamdan hissəyə
çıxmağa, şagirdlərin əldə olunmuş bilikləri ilə yeni qazanılacaq biliklərin
birləşməsinə, qovuşmasına əsaslanır. Bu da öz növbəsində şagird biliyinin
tamlıq sxemini yaradır. Məntiqi bilik strukturları ilə əqli əməliyyat aparan hər
bir şagird özünün məntiqi düşüncə strukturlarının əsasını qoyur. Tədricən
məntiqi düşüncəyə sahib olan hər bir fərd düzgün düşünməyə, əsaslı nəticəyə
gəlməyə, bir nəticədən o biri nəticəyə çıxma vərdişinə yiyələnmiş olurlar.
Konstruktiv təlimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, şagirdi özünü inkişaf yoluna
salır. Bu yolda şagirdlər təlimdən və sosial mühitdən qazandıqları bilikləri
öyrəndikləri və öyrənəcəkləri biliklərlə birləşdirməyə, əsaslandırmağa və özü
üçün yeni, yüksək keyfiyyətli bilik qazanma yollarını öyrənirlər.Çağdaş
dünyamızda hər bir fərdin yaradıcı olması, öz bacarığından çıxış edərək yeni
fikir, yeni ideya yaradıb, onu həyata tətbiq etməsi önəmli və dəyərli bacarıqlar
sayılır. Konstruktiv təlimin məqsədi Konstruktiv təlimin üç
əsas məqsədi vardır:
1.şagirdin əxlaqını saflaşdırmaq,
78
2. öz özünü inkişaf etdirərək bilik qazanmaq. Bu bilik qazanma yolu
yeni bir bilik elementinin əldə olunan biliklərə calanaraq onların məntiqi
birləşməsindən keçir.
3.Alınan biliyi bacarığa çevirmək və həyatda yaradıcılıqla tətbiq etmək
vərdişini yaratmaq.
Konstruktiv təlimin məqsədləri
1.Şagirdin əxlaqını milli və dünyəvi dəyərlərlə saflaşdıraraq
sosial bir şəxsiyyət yetişdirmək,
2. Şagirdi öz – özünü inkişaf etdirmək yoluna salaraq,
onu düşünərək bilik yaratma bacarıqlarına yiyələndirmək.
3. Yaradılan bilikləri bacarığa çevirməyi və həyatda onu
yaradıcılıqla tətbiq etmək vərdişini inkişaf etdirmək.
Birinci məqsəd tərbiyəvi istiqamət daşıyır. Bu, hər bir şagirdin bir şəxsiyyət
kimi, bir vətəndaş kimi özünü dərk edərək, əxlaqını saflaşdıraraq böyüməsidir.
Şagirdin xarici davranışı daxili görümün əksi olduğu üçün müəllim bu davranışı
milli mənəviyyat və sivil qaydalar üzrə qurmalıdır
İkinci məqsəd şagirdi öz daxili qüvvəsindən çıxış edərək, özü inkişafa, özü
dərketməyə, özü bilik qazanmağa sövq etməkdir.
Üçüncü məqsəd əməli xarakter daşıyır. Müəllimin şagirdlər qarşısında
qoyduğu məntiqi suallar , əsaslar və tapşırıqlar , onların bu tapşırıqları yerinə
ibarətdirKonstruktiv. təlim 3 dərk etməyə (koqnitivizmə) əsaslanan quruluşdan
-
79
1. Məntiqi bilik strukturları- biliklərin yeni quruluşu.
2. Təfəkkür fəaliyyətləri.
3. Təlim fəaliyyətləri.
Məntiqi bilik strukturu.
Bilik strukturları bir-biri ilə məntiqi əlaqə yaradaraq məntiqi bilik
strukturlarına çevrilirlər.
Bunlar birləşdirmə, ayrılma, assosiativ, identik və ləğv etmə strukturlarıdır
(səh ).
Məntiqi təfəkkür fəaliyyətləri. Jan Piajenin idrakın inkişaf nəzəriyyəsində
yaratdığı tamlıq məntiqinə əsaslanaraq dərsdə məntiqi bilik strukturları
üzərində məntiqi əməliyyatların aparılması məntiqi təfəkkür fəaliyyəti
deməkdir.
80
əllim tərəfindən verilən komandaya, tapşırığa uyğun olaraq biliklər
üzərində şagirdlər məntiqi təsnifat, seriyalaşdırma, assosiativ,
zənginləşdirmə, multiplikativ və əvəzetmə əməliyyatlar aparırlar.
Məntiqi təsnifat, seriyalaşdırma, assosiativ, zənginləşdirmə , multiplikativ və
əvəzetmə əməliyyatlarını bilik üzərində aparan şagird öz təfəkkürünün,
əməliyyat strukturlarını buna oxşar qurur. Bu fəaliyyət müntəzəm surətdə
davam edərsə, o, bir neçə müddətdən sonra hər bir şagirdin düşüncə
mexanizminə çevrilə bilər.
Kooperativ fəaliyyət strukturu - dərs zamanı müəllim tərəfindən şagirdlər
üçün seçilən təlim fəaliyyətidir. Komandalara bölünmüş şagirdlər təlim
fəaliyyətlərini cütlükdə və komandada «müzakirə», «dəyirmi masa», «əqli
hücum», «rollar üzrə oyun», «açın, tapın», «səhvi tapın», «telefon» və s.
strukturlarda aparırlar. Hər bir fəaliyyət strukturu şagirdlərdə bir neçə sosial
bacarıq və vərdişlərin yaradılmasına xidmət edir (səh.).
10.2. Konstruktiv təlimin elmi əsasları
1. Konstruktiv təlim böyük Azərbaycan filosofu və alimi N. Tusinin pedaqoji
traktatına, İsveç alimi Jan Piajenin «İdrakın inkişafı» konsepsiyasına və Amerika
alimi Spenser Kaqanın kooperativ təliminə əsaslanır. N.Tusinin «Əxlaqi - Nasir» də
hər bir insanın əxlaqının saflaşması, onun nəfsinin, xasiyyətinin dünyavi qaydalara
uyğun inkişaf etməsi əsasları götürülür. Konstruktiv təlim prosesində tərbiyənin
inkişafı ön plana çəkilir və davranış özü daxili görümün, daxili biliyin xarici
görünüşü kimi qəbul olunur.
2. J. Piajenin idrakın inkişaf nəzəriyyəsində fərdin idrakının, təfəkkürünün inkişafı,
anadan olandan yetkinli çağınadək üç səviyyədən keçərək formal əməliyyat
quruluşunda olur və bu proses insan ömrünün axırınadək inkişaf edir.
3. Amerikalı alim Spenser Kaqanın yaratdığı 100-dən çox təlim fəaliyyət
strukturlarında işləyən şagirdin inkişafı sosial mühitdən, qarşılıqlı əlaqədən və bu
inkişafa təkan verən müəllimin seçdiyi fəaliyyət strukturundan asılıdır. Cəmiyyətdə
vətəndaş münasibətlərinin təşəkkülü və onun demokratikləşməsi şəxsiyyətin inkişafı
səviyyəsindən, cəmiyyətdə baş verən hadisələri onun dərk etmə üsulunun
fəallığından asılıdır.
İnformasiya əsri insanı öz məlumatlar axını ilə hər tərəfdən əhatə edir, ona təzyiq
edir. Yalnız yaddaş qabiliyyəti ilə – aktiv, passiv yaddasaxlama ilə bunun
81
öhdəsindən gəlmək isə çox çətindir. Hər şeyin, o cümlədən yaddaşın da həddi var.
Müasir məktəb biliklərin yadda saxlanılması mövqeyindən çətinliklə uzaqlaşır, ona
Şagirdlərin öz əvvəlki təcrübələri əsasında
anlamaqla, təfəkkür əməliyyatları aparmaqla
yaratdıqları biliklər onların şəxsi
həqiqi bilikləridir.
görə ki, didaktikanın təklif etdiyi hər şey XIX – XX əsrlərin öyrətmə üsullarının
davamı, təkmilləşdirilməsi və şəkildəyişməsidir. Lakin, bildiyiniz kimi, insan
yaddaşından əlavə insan təfəkkürü də vardır ki, onun ehtiyatlarından 2-3 faizdən
çox olmayaraq istifadə edilir. Konstruktiv təlimdə şagirdlərin biliklər üzərində
təfəkkür (düşüncə) fəaliyyətinin qurulduğu üçün öyrətmə keyfiyyətcə
dəyişdirilərək öyrənməyə çevrilir. Və nəticə etibarı ilə bu təlimlə qurulan dərs
prosesində təfəkkür fəaliyyəti 20-25% kimi yer alır.
İdrak psixologiyası təsdiq edir ki, şagirdlərin məktəbdə aldıqları biliklər onların
eşitdiklərinin, və ya oxuduqlarının əksidir, ən yaxşı halda bu informasiyanın şəkli
dəyişilmiş bir formasıdır. Həqiqi bilik isə şagirdlərin öz əvvəlki təcrübələri
əsasında anlamaqla, təfəkkür əməliyyatları aparmaqla yaratdıqları şəxsi biliklərdi.
Konstruktiv təlim yaradıcı, operasional (əməliyyat) təlimdir. Onun məqsədi
biliklərin anlaşılması dərk edilməsi üçün onların konstruktiv dəyişilməsindən
ibarətdir. Konstruktiv təlim – şagirdlərin fərdi və ya
kooperasiyada təfəkkürün dərk etmə fəaliyyətinin köməyi ilə əldə edilmiş, indi və
gələcəkdə əldə edilən (qazanılan) biliklərin vəhdətidir.
82
Konstruktiv təlimin başqa təlimlərdən fərqi burada insan, fərd, şagird ağlının
amilinin aliliyidir. Qurulan pedaqoji proses şagirdin inkişafını nəzərə alır sonralar
bu inkişafdan asılı olur.
.
Keçmiş sovet psixoloqu Vıqotskinin inkişafetdirici təlimi əsasında
yaradılan fəal təlim pedaqoji prosesi də şagirdin inkişafını nəzərdə
tutur. Lakin dərs proqramından asılı olan müəllim şagirdin
irəliləyişinə, proqramdan qabaq düşməsinə nə şərait yarada bilir,
nə də ki, proqramın quruluş strukturu buna imkan verir.
Konstruktiv təlimdə didaktik bilik strukturları üfüqi şəkildə tamlıq
çərçivəsində və yaxud tamlıq sxemində qurulduğu üçün şagird
müəllimin məntiqi keçidlərinə əsaslanaraq öz inkişafından və
daxili enerjisindən asılı olaraq özünə bilik qazanmaq üçün şərait
tapır. Fərqli sürətdə idraki enerjiyə sahib olan şagirdlər yaradılan
pedaqoji prosesdə özlərinə yer tapırlar.
83
Konstruktiv təlim prosesində «cüyür» cüyür sürəti ilə, «tısbağa» isə tısbağa
sürəti ilə inkişaf edir, çünki təbiətdə tısbağadan cüyür, cüyürdən isə tısbağa
yaratmaq mümkün deyil.
Bildiyimiz kimi şagirdlərin düşüncə sürətləri bir-birindən fərqli olur. Şagirdlərin
biri, məsələn, əgər «cüyür sürəti» ilə, yəni bir neçə dəqiqəyə verilən tapşırığı
yerinə yetirirsə, digəri isə «tısbağa sürəti» ilə, yəni uzun müddətə yerinə yetirir.
Nəticə etibari ilə hər iksi müvəffəq olur, amma zaman fərqi ilə. Biri tez o birisi isə
gec.
10.3 Konstruktiv təlimin prinsipləri
Hər bir elmin, texnologiyanın prinsipləri - elmi dayaqları, əsasları vardı.
Konstruktiv təlimində 7 prinsipi vardı.
I prinsip.
Konstruktiv təlimdə dərs öyrənilən mövzunun əhəmiyyətinin (mənasının)
axtarışından, yəni təlim materialının reallığının müəyyən edilməsindən başlanır.
Konstruktiv müəllim mülahizə üçün suallar qoyur, şagirdlərin cavabları yeni
suallar və yeni fikirlər doğurur. Şagirdlər fikir mübadiləsi edərək, öz biliklərini və
görümlərini bu məntiqi ardıcıllıqla quraşdırılmış suallara uyğunlaşdırırlar. Bu
prosesdə onlar səhv edə, düzgün olmayan yolla gedə, qayıda və yenidən başlaya
bilərlər. Onlar mənanın (məğzin) elmi cəhətdən müəyyən edilməsində özlərinin
şəxsi terminlərindən istifadə edirlər. Ucadan düşünmələrin qarşılıqlı təsiri
zamanı bu şəxsi müəyyən edilmələr (təriflər) özləri düzələrək, nizamlanaraq,
zənginləşərək yeni biliklər strukturuna çevrilir və məzmunla zənginləşir. Axtarış
müsahibə (müzakirə) formasında olur. Mövzunun mənasını (mahiyyətini)
əyyənləşdirən şagirdlər onu keçmiş, mövcud və davamlı mənası (mahiyyəti)
ilə uyğunlaşdırmağa, birləşdirməyə səy edirlər ki, bu da biliyin tamlıq sxemini
yaradır. Bu sxemdə mövzunun yeri, mənası, mahiyyəti təyin olunmaqla dərk
edilir.
II prinsip.
84
Bilik strukturlarının tamlıq (bütöv) sxemi
Konstruktiv təlimdə bilik strukturları tamlıq sxemində qurulur və öyrənilir.
Öyrənilən hər bir bilik strukturu öz tərkibində əvvəlki strukturları əks etdirir
və sonrakı bilik strukturlarına çıxış yaradır. Konstruktiv təlimdə bilikləri
düzgün strukturlaşdırmaq üçün müəllim öz fənninin biliklərini bütövlükdə
görmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. J. Piajenin tamlıq məntiqinə
əsaslanaraq fənn biliyi tamlıq sxemində qurulur (səh. bax). Biliyin bu
məntiqi struktur quruluşu biliyin ənənəvi quruluşu ilə ziddiyət təşkil edərək
onu tamamilə inkar edir (səh. bax), çünki biliyin ənənəvi struktur quruluşu
tamlıq struktur sxemində (cədvəldə) yuxarıdan aşağıya yuvarlanaraq aşağı –
yuxarı qarışıqlığında uzlaşaraq üfiqi quruluşda məntiqi yerini tutur ( bax
səh.) III prinsip.
Bunyatovanın məntiqi bilik strukturları– (qısaca BMBS)
Klassik təlim prosesində biliklər bir bilik vahidləri kimi və yaxud da bir
didaktik vahidlər kimi şagirdlərə ötürülür. Konstruktiv təlimdə hər bir bilik bir
struktur kimi anlanılır, başa düşülür və bu bilik strukturları arasında təbii ki,
əlaqələr vardır və təlim prosesində öyrənməyə təqdim olunan bilik bir
strukturda yox, bir neçə bilik strukturlarla əlaqəli dərk edilib öyrənilir. J.
Piajenin tamlıq məntiqinin vasitələrindən istifadə edərək, bilik strukturları
arasında aşağıdakı məntiqi əlaqələri münasibətləri, asılılıqları müəyyən
edilmişdi
1.Uyğunlaşdırılmış, uzlaşmış strukturlar
Biliyin iki strukturu ümumi münasibətlərlə uzlaşaraq birləşir və yeni bilik
strukturu yaradır. Məsələn: iki söz “Yaşıl” və “meşə”
Sözləri birləşərək yeni bir bilik “söz birləşməsi” əmələ gəlir.
2. Dönmə qabiliyyətli strukturlar
Ümumi münasibətlərlə birləşmiş bilik strukturları dönmə qabiliyyətlidir və
transformasiya edilir. “Yaşıl meşə” –“yaşıl”, “meşə”
3.Assosiativ strukturlar
Təfəkkür həmişə fərqlənmə və diğər həll variantları tapma qabiliyyətini
saxlayır. Məsələn : 8+4=6+6=17-5=6x2=24:2= və s.
4.Ləğv edilən strukturlar
Bilik strukturları əgər sıfıra vurularsa, ləğv edilir, itir, geri götürülür.
85
5.Eynilik, identik strukturlar məntiqi bilik strukturları konstruktiv təlimin
daşıyıcı hissələridir (bax s.).
IV prinsip.
Məntiqi təfəkkür əməliyyatları.
Dərsliklərdə tapşırıqların böyük hissəsi tapşırıq xarakterində olur. Tapşırıqlar
mövzunun mənimsənilməsi məqsədini daşıyır . Şagirdlərə bu məqsədə
çatmaq üçün verilən tapşırıqlar qeyd etmədən, müəyyən etmədən və s.
ibarət olur. Bu tapşırıqlar biliklərin bir və ya iki strukturu üzərində yerinə
yetirilir.
Konstruktiv təlimdə bilik strukturları üzərində Piajenin tamlıq məntiqinin
vasitələrindən istifadə edərək məntiqi təfəkkür əməliyyatları
aparılır. Bu məntiqi əməməliyyatlar vasitəsi ilə şagirdlər bilik strukturlarını
birləşdirməyi, onların qarşılıqlı əlaqəsini tapmağı, münasibətlərini
aydınlaşdırmaı, təsnif etməyi, zənginləşdirməyi, və ya başqa bilik
strukturlarla əvəz etməyi öyrənirlər.
Şagirdlər təfəkkür fəaliyyəti ilə bilik strukturları üzərində məntiqi
əməliyyatlar apararaq, adekvat olaraq özünün idrakının və biliklərinin
məntiqi strukturlarını qururlar. a) Təsnifat əməliyya.
Bu əməliyyat vasitəsilə şagirdlər çoxluqları müəyyən əlamətlərinə görə yarım
çoxluqlara bölmək kimi əqli vərdişləri əldə edirlər. Bilik strukturları üzərində
bu əməliyyatın aparılmasında komandalara verilən tapşırıqlarda göstərişlər
belə ola bilər:
- sözləri nitq hissələrinə görə qruplaşdırın;
- əlamətə görə təsnif edin;
-əlamətə görə fərqləndirin və mülahizə yürüdün;
-dörddən artıq olanı uzaqlaşdırın; -növləşdirin,
yoxlayın və s.
b) Seriyallaşdırma əməliyyatı.
Bilik struturları üzərində məntiqi seriyallaşdırma əməliyyatlarının aparılması
şagirdlərdə bilik strukturlarını onları birləşdirən əlamətlər üzrə, yaxud yalnız bir
əlamət üzrə qruplaşdırmaq kimi əqli vərdişləri formalaşdırır. c) Əvəzetmə
əməliyyatı
86
Bu əməliyyatla strukturların biri digərilə əvəz edilir (məsələn: riyaziyyatda
rəqəmlərin hərflərlə əvəz edilməsi 6+7) (a+b); işarələrin əvəz edilməsi
5x5=52 və s.).
Əvəzetmə əməliyyatı bilik strukturları üzərində aparılan ən əsas məntiqi əməliyyatdır
və bu əməliyyat bilikləri keyfiyyətcə dəyişdirən mühüm əqli vərdişdir. d)
Zənginləşdirmə əməliyyatı
Şagirdlərin bilik strukturları üzərində apardıqları bu əməliyyat onların malik
olduqları bilikləri yeni bilik strukturları ilə zənginləşdirir və onları yeni biliklərə
çevirir. Əvəz etmə əməliyyatı kimi zənginləşdirmə əməliyyatı da qazanılmış,
qazanılan biliklərdən biliklər doğurur.
e) Multiplikativ (çoxluq) əməliyyatları
Bu əməliyyat ümumi münasibətləri yaxud, əlaqələri olan bir necə bilik
strukturları üzərində tətbiq edilir (məsələn: dil biliklərində bu, bəzi nitq hissələrinin
hallar üzrə, saylar üzrə dəyişməsidir). Bu əməliyyatdakı komandalar belədir:
sonluqlar üzrə dəyişdirin, birləşdirin, müqayisə edin, əsaslandırın və s.
V prinsip.
Şagirdlərin əqli modelləri
Piajenin idrak psixologiyasına əsasən uşaq doğulandan 8 yaşına qədər məntiq
qabağı (intuitiv, fəhmi) əməliyyatlar mərhələsi, 8-dən 12 yaşa qədər konkret
əməliyyatlar mərhələsi, 12 yaşdan yeniyetməliyin sonuna qədər isə formal
əməliyyatlar mərhələsi keçir. Məntiq qabağı əməliyyatlar mərhələsində şagirdlər
adətən öz həyat
təcrübələrinə istinad edərək dəlillər gətirir və çalışırlar ki, onlara verilən tapşırıqlarla
onu mümkün qədər genişləndirsinlər. Şagirdlərin məntiqqabağı əməliyyatları
daxilində (dərinliklərində) suallar məntiqi qoyulan zaman konkret əməliyyat
təmayülləri yaranır ki, onlar tamamlanır, tarazlaşır və yüngülcə konkret
əməliyyatlar mərhələsinə keçir. Bilik strukturları üzərində eyni komandalar,
göstərişlər tez-tez təkrar olunmaqla şagirdlər nəinki davamlı biliklər qazanır, həm də
onlar biliklərin digər strukturlar ilə münasibətlərini və əlaqələrini aşkar edirlər.
Biliklərin konkretləşdirilməsi, onlara münasibətlərdə və əlaqələrdə baxılması şagirdə
əvvəlki biliklər əsasında biliklərini generasiya etmək imkanı verir, yaxud biliklərin
strukturları arasındanı sabit (davamlı) münasibətləri, əlaqələri aşkar etməklə şagird
onları formalaşdırır və formal əməliyyatlar mərhələsinə keçir. Demək olar ki,
konstruktiv təlimdə hər şagirdin biliyi üç mərhələdə: intuitiv, konkret və formal
87
mərhələlərdən keçir. Bu mərhələlərdən keçmiş biliklərin miqdarı hər bir fərdin, idrak
fəaliyyətinin bəhrəsidir, onun zənginliyidir, müxtəlifliyidir.
VI prinsip Təlim fəaliyyətləri.
Dərs zamanı şagirdlərin təlim fəaliyyətlərinin təşkili S.Kaqan-
kooperativ təlimindən nümunələr.
1. CÜTLÜKDƏ MÜZAKİRƏ
Cütlük bacardıqca sualın çoxlu alternativ cavablarını tapmağa çalışır.
Addımlar
1. Müəllim bir neçə cavabı və həlli olan sual, yaxud məsələni cütlüyə tapşırır.
2. Cütlüklərdə iştirak edən şagirdlər sual, yaxud məsələyə, bacardıqca çoxlu
alternativ cavab verməyə çalışırlar.
2. CÜTLÜKDƏ YOXLAMA
İki şagird növbə ilə məsələni həll edir. İki məsələni həll etdikdən sonra onlar
cavabları yoxlayır və başqa cütlüyün cavabları ilə müqayisə edirlər.
Addımlar
Hər cütlüyün ayrıca vərəqi və qələmi olur.
1. Şagirdlər komandadan özləri üçün lider seçirlər. Hər cütlükdə Oyundaş A
birinci məsələni həll edir. Oyundaş B məsələnin həllinə kömək edir
2. Şagirdlər rollarını dəyişirlər. İndi oyundaş B məsələni həll edir.
Oyundaş A ona köməklik edir.
3. Hər məsələnin həllindən sonra cütlüklər bir-birinin cavablarını yoxlayırlar
və alqışlayırlar.
4. Komandalar iki məsələnin həllindən sonra cütlüklər yerlərini dəyişirlər.
5. Proses birinci addımdan başlayır.
3. KOMANDADA MÜZAKİRƏ
Komanda üzvləri verilmiş suallara növbə ilə cavab verirlər.
Addımlar
1. Müəllim komandalara bir neçə sual və yaxud məsələ verir.
88
2. Komanda üzvləri sual, yaxud məsələni müəyyənləşdirilmiş vaxt ərzində
müzakirə ilə həll edərək növbə ilə cavab verirlər.
4.Komandada dəyirmi masa
Komandalardakı şagirdlər sualın cavab, yaxud məsələnin həlli variantlarını bir
vərəqə yazırlar.
Addımlar
Hər komandanın bir vərəq kağızı və karandaşı olur.
1. Müəllim komandaya bir neçə alternativ cavabı olan sualları verir.
2. Komanda üzvləri vərəq və karandaşı növbə ilə bir-birinə ötürərək ,
məsələnin həllinə dair öz cavablarını verirlər.
5.TƏLİMATÇI
Növbə ilə əvvəlcə bir şagird məsələni həll edir, sonra digəri bunu yoxlayır və
kömək edir.
Addımlar
Hər cütlükdə bir məsələ kitabı və bir karandaş olur.
1. Müəllim yalnız bir cavabı olan məsələni cütlüyə verir.
2. Oyundaş A məsələni həll edir, Oyundaş B məsələni yoxlayır.
3. Müəllim yeni məsələ tapşırır.
4. Oyundaş B məsələni həll edir. Oyundaş A yoxlayır və kömək edir.
89
6.TELEFON
Müəllim tapşırığı izah etməzdən əvvəl hər komandadan bir şagirdi sinifdən
çıxarır.Müəllimin izahınadan və sorğusundan sonra həmin şagirdlər sinifə
qayıdırlar. Komanda üzvləri müəllimdən eşidib başa düşdüklərini onlara izah
edirlər.
Addımlar
1. Hər komandadan bir nəfər uzaqlaşdırılır.
2. Müəllim sinifdəki şagirdlərə-komanda üzvlərinə yeni qaydanı öyrədir.
3. Müəllimin öyrətdiyi qaydanı hər bir komanda üzvü bir-birindən
soruşaraq təkrarlayır .
4. Müəllim öyrətdiyini komanda üzvlərindən soruşur.
5. Sinifdən çıxmış şagirdlər sinifə qayıdırlar. Komanda üzvləri növbə ilə
yoldaşlarına qaydanı öyrədirlər.
6. Müəllim komandalardan uzaqlaşdırılmış şagirdlərdən bir-bir qaydaları
soruşur.
7.ŞAGİRDLƏRİN BİRGƏ İŞİ.
Əvvəlcədən nömrələnən şagirdlər komandada birlikdə işləyirlər. Onlar verilmiş suala
komanda üzvlərindən hər birinin düzgün cavab söyləyəcəyinə inanırlar. Müəllim
nömrəni deyir. Həmin nömrəli şagird verilmiş sualın cavabını deyir.
Addımlar
Müəllim komandaya verilən sualı hazırlayır.
90
Şagirdlər komandada işləyirlər.
2. Müəllim sualı söyləyir və fikirləşmək üçün vaxt verir. (Məsələn, hamı bilir ki,
qövsi-qüzeh qurşağı necə əmələ gəlir. Zənn edin ki, sizin komandada qövsi-
güzehin necə əmələ gəlməsini hamı bilir).
3. Şagirdlər qoyulan sualı müzakirə edirlər. Cavabı düzgün bilən şagird
danışır, bilməyənlər diqqətlə qulaq asırlar.
4. Cavabın düzgünlüyünü tam dəqiq bildikdən sonra komanda üzvləri cavabı
təkrarlayırlar.
5. Müəllim nömrəni söyləyir. Komandadan həmin nömrəli şagird suala cavab
verir.
6. Komanda cavab verən şagirdi alqışlayır.
8.AÇIN VƏ SEÇİN
Şagirdlər açın və seçin oyunu oynayır və suallara cavab verirlər. (kartlarda Azərbaycan
dili və riyaziyyatdan suallar və cavablar yazılır)
Addımlar
Hər bir komanda suallarla tərtib olunmuş kartlar dəsti alırlar.
(Kartlara fənn biliklərindən suallar və onun cavabları yazılır).
1. Bir sayı ilə nömrələnmiş şagird kartları qatar vari əlində tutur, İki nömrəli
şagirdə deyir: “istədiyin kartı seç!!!”
2. İki sayı ilə nömrələnmiş şagird kartlardan birini götürür,
Karta 5. Şagirdləryazılmış hər sualı raundda oxuyur saat. Özəqrəbi-özündə
istiqamətində beş saniyə rollarını fikirləşir dəyişirlər. .
3. Üçsaylı şagird səsləndirilmiş suala cavab verir.
4 . Dörd saylı şagird suala verilmiş cavabın düzgünlüyünü təsdiqləyir.
91
Cavab düz olduqda cavab verəni alqışlayırlar. Səhv olduqda isə o özü cavabı
oxuyur.
Bu təlim fəaliyyətində olan şagirdlər proqram çərçivəsində
biliklərini təsdiqləmək bacarığına yiyələnirlər.
Müəllim sinfi qruplara bölür. Şagirdlərdən 2-3 müşahidəçi təyin olunur.
Addımlar
(Müəllim öncədən süjetlər, mövzular hazırlayır.)
1.Müəllim oynanılacaq-səhnələşdiriləcək mövzuları qruplara paylauır.
2.Şagirdlər hadisələri fikirləşir, sonra rolları öz aralarında bölüşdürüb
hazırlaşırlar.
3.Qruplar hazırladıqları oyunu göstərirlər.
4.Oyunun müzakirəsini oyunçular və müşahidəçilər aparırlar.
5.İştirakçıların fəaliyyətini müşahidəçilər və müəllim qiymətləndirir.
10.FİKİR SIÇRAYIŞI- BREY-RİNQ
Qrup dairəvi halda oturur.
Hər bir şagird növbə ilə suala alternativ cavab verir.
Ləvazimatlar- ağ kağız, flomaster, təbaşir
Addımlar
92
1. əllim təhlilə cəlb olunacaq mövzunun adını deyir və problemi qoyur.
2. Şagirdlərin fikir sıçrayışı yolu ilə söylədiklərini müəllim ağ kağıza yazır.
3. əllim şagirdlərlə birlikdə söylədiklərini təhlil edir.
4. Şagirdlər fikirlərini yekunlaşdırırlar və nəticəyə gəlirlər.
11.SƏHVİ TAP
Şagirdlər üç fikirdən bir yanlış olanı seçirlər.
Addımlar
1. Müəllim komanda üzvlərinə kağız üzərində biri yanlış olmaqla
üç mühakiməni verir.
2. Bir şagird ayağa qalxıb üç mühakiməni komandaya oxuyur.
3. Komanda yoldaşı ilə məsləhətləşmədən hər bir üzv eşitdiyi mühakimədən
yanlış hesab etdiyini irəli sürür.
4. Şagirdlər müzakirə aparır və ümumi fikrə əsasən mühakimələrin ən
yalnışını seçirlər.
5. Şagirdlər öz qərarlarını əsaslandıraraq deyirlər.
6. Ayaq üstə olan şagird yanlış cavabı deyir.
7. Əgər komanda yanlış mühakiməni düzgün müəyyən edibsə , ayaq üstə olan
şagird onları alqışlayır, yox, yanlış mühakimə düzgün müəyyənləşməyibsə,
onda komanda ayaq üstə olan şagirdi alqışlayır.
93
11. Konstruktiv dərsin quruluşunun elementləri
Konstruktiv təlimdə hər bir dərs müəllim
tərəfindən hazırlanır. Bu təlimə uyğun qurulan
Konstruktiv dərsin
dərsdə 7 elementdən istifadə edilir.
1. Axtarış. Müəllim mövzuya aid sualları
mövzu barədə şagirdlərin nəyi bildiklərini,
nə edəcəklərini,hansı qərarlar qəbul edib
və nə kimi nəticələrə gələcəklərini
müəyyən etmək məqsədi ilə hazırlayır.
Bu,mövzunun əhəmiyyətinin və biliklər
sistemində onun yerinin müəyyən
edilməsinə səbəb olur. Axtarışda alınan
nəticə mövzu ilə zənginləşərək şagirdlərin
özlərinin qazandıqları biliyə çevrilir.
14.04------------
quruluşunun elementləri:
1. Axtarış.
2. Strukturlar: -
Məntiqi bilik
strukturları. -
Fəaliyyət
strukturları.
3. Məntiqi təfəkkür
əməliyyatları.
4. Əlaqələr.
5. Suallar.
6. 6.Əlavələr
nəticələr.
7. Əks edilmə.
Müəllim şagirdlərin bilikləri arasındakı məntiqi əlaqəni aydınlaşdırıb, onların bu
əlaqəni digər əlaqələrlə, münasibətlərlə, oxşarlıqlarla tamamlayaraq hansı nəticəyə
gələcəklərini, aldıqları bilikləri necə aydınlaşdıracaqlarını müəyyənləşdirir.
5. Suallar.
Mövzunun strukturuna məntiqi daxil olmaq, bir strukturdan digərinə keçərkən
mülahizələrini davam etdirmək üçün məntiqi ardıcıllıqla suallar qoyulur;
gözlənilən suallar, düşünmək üçün problematik suallar olur.
94
6. Əlavələr və nəticələr.
Müəllim yeni biliyi yalnız mövcud biliklərlə deyil, həm də əlavələrlə
uyğunlaşdıraraq, assosiasiya edərək, qarışdıraraq, zənginləşdirərək
tamamlayır ki, şagirdlər bu bilikləri daha da geniş, daha da dərindən dərk
edərək, özlərinin sahib olduğu biliklərlə uzlaşdıraraq yeni bir nəticəyə
gəlsinlər.
7.Əks edilmə.
Əks edilmənin məqsədi şagirdlərin bilik sistemində yeni qurulmuş biliklərinin
səviyyəsinin üzə çıxarılması və onun sosiallaşmasıdır. Əks edilmə şagirdlərin
bilikləri analiz və sintez bacarığını, bu biliklərin digər biliklərlə əlaqələrinin
qurulmasını, yaradıcılıqlarını və kooperativ fəaliyyətlərinin nəticəsini
sinifdaxili müzakirəsi və qiymətləndirilməsidir. Konstruktiv təlim rejimində
qurulmuş tədris prosesi şagirdləri formalaşmış əqli və sosial vərdişlərə və
bacarıqlara malik şəxsiyyətlər kimi yetişdirmək imkanı yaradır.
12. Dərsin planlaşdırılması dərsin layihələşdirilməsinə çevirilir.
Ənənəvi və kurikulumun tələəbi iləbi ilə qurulan dərs öncədən müəllim
tərəfindən planlaşdırılır.
Müəllim dərsi planlaşdıranda o dərsin mərkəzində olur və planlı şəkildə
dərsin aparıcısı olur.
Müəllim şagirdləri dərsin mərkəzinə çəkəndə, onların fəaliyyətlərini
layihələşdirir və bu zaman dərsin planlaşdırılması dərsin layihələşdirilməsinə
çevrilir.
Konstruktiv təlimlə aparılan dərsin dizaynı, layihələşdirilməsi
Dərsin birinci hissəsi
1. Axtarış. Anlamın üzə cıxarılması.
Şagirdlərin mövzu barəsində ilkin biliklərini, anlamlarını üzə çıxartmaq Müəllimin istiqam ətverici
sualları ilə anlam daha da genişlənir. (müəllimin sualları; sual elə qurulur ki, o hamıya aid olur)
1. Üzə çıxardılan biliklərə yeni bilik elementlərinin
əlavəsi
Şagirdlərin anlamı müəllimin əlavələri və şərhi ilə genişləndirilir.
Əlavələr öyrənilən mövzuya aid olmalıdır. Əlavələr yeni biliyin əsasından, əldə olan
biliyin keyfiyyətcə yeni bir formaya cevirilməsi ücün qoyulan məntiqi suallardan
ibarət ola bilər.
95
3. Anlamın biliyə çevrilməsi
Paylama materialları üzrə iş
Paylama materialları üzrə mərhələsin şagirdlərin yaratdıqları anlam dəqiq
biliklərə çevirilir. Bu çevirilmə dərslikdəki verilən tapşırıqlar üzrə və ya müəllimin
hazırladığı paylama materiallarında biliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
qoyulan sualların, tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı alınır. Alınan biliklər
sinifdə paylaşanda bu biliklər əldə olunmuş bilikləri yeni bir dəqiq və yüksək formaya
salır.
96
4. Dərsin ikinci hissəsi
I mərhələ “İşçi vərəqləri üzrə iş”
Təqdimat
Qiymətləndirmə.
Dərsin bu mərhələsində məqsəd şagidrərin
əldə etdikləri biliyin işçi vərəqlərində
verilən tapşırıqlar üzərində tətbiqi
səviyyəsini yoxlamaqdır. Qoyulan sual
tapşırıqlar şagirdlərin qazandıqları
biliklərin tətbiqinə, onun analizinə,
sintezinə və qiymətləndirilməsinə yönəlir.
Bu hissənin əsas
məqsədlərindən biri də şagirdlərin əldə
etdikləri biliklərin yaradıcı tətbiqi
onun müzakirəsidir
Komandalarda görülən iş müəllimin
və ya komandanın özünün seçdiyi lider
tərəfindən təqdim edilir.
Təqdimat olunanda cavabların
düzgünlüyünə , gəlinən nəticələrin
əsaslığına yaradıcı tətbiqə diqqət
yetirilir. Təqdimatlar müəllim
komandalar tərəfindən diqqətlə dinlənilir
və şagirdlər müəllimlə bərabər təqdimatı
qiymətləndirirlər. Dərsin bu yekun
hissəsində şagirdlərin əldə etdikləri
biliklərin müzakirəsi zamanı bir daha
onların biliklərinin çevrilməyə məruz qalır
möhkəmlənir. Bu dəyişən, yeniləşən
bilik şagirdlərin təfəkkürlərində yaranan
bilik
97
Qeyd: Təlim fəaliyyətləri dərsin məqsədinə uyğun seçilir. Bir dərs zamanı
şagirdlər 4-5 təlim fəaliyyəti olur. Bununla yanaşı şagrirdlər müəllimin qoyduğu
düşündürücü suallar və tapşırıqlar əsasında əqli fəaliyyətdə oluralar. Təlim
fəaliyyəti zamanı əldə edilən biliklər kollektiv yaradılan bilik olmaqla bərabər,
bu biliklər sonra hər bir fərdin daxili imkanlarından asılı olaraq onun ücün
fərdiləşir.
98
15. Konstruktiv təlimlə qurulan dərsin xəritəsi dərsin
hissələrinə ayrılan vaxt.
I hisssə
1. Mətnə giriş
2. Müəllimin siniflə işi.
3. Mətn üzərində komandaların işi və onun yoxlanılması.
II hissə
4.İşçi vərəqləri üzrə iş.
5.Qazanılan biliklərin təqdimatı və qiymətləndirilməsi.
6. Refleksiya
Dərsin I hissəsi -20 dəqiqə.
1.Mətnə giriş. .- 5 dəqiqə
Mətnlə bağlı biliklərin axtarışı və üzə çıxarılması
Müəllimin siniflə işi: -10 dəqiqə
a)mətnin məzmunun qısa şərhi;
b)mətnin bir parçasının oxunması;
c)siniflə interaktiv fikir mübadiləsi;
d) inteqrativ əlavələr.
3. Mətn üzərində iş. -10 dəqiqə
a) komandalara verilən tapşırıqların yerinə
yetir ilməsi;
b) yerinə yetirilən tapşırıqların müzakirəsi.
Dərsin II hissəsi -20 dəqiqə.
4. Qazanılan biliklərin əksi -18 dəq.
a) iş vərəqlərində verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi -8 dəq
b) görülən işin təqdimatı və qiymətləndirilməsi - 10 dəq.
5. Refleksiya-2 dəq.
99
Konstruktiv dərsin dizaynı (nümünə) 4 sinif
Mövzu: “Dilimiz və onun tərkibi” (ümumiləşdirici dərs)
Məqsəd:
- şagirdlərin nitq hissələri haqqında biliklərini inkişaf etdirmək;
-“əsaslandırma” idraki və sual qoyma sosial bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi Fəaliyyət:
cütlükdə, komandada müzakirə, təqdimat
Dərsin I-ci hissəsi: 1.
Mövzuya giriş
Məqsəd şagirdlərin «Dilimiz və onun tərkibi»
haqqında ön biliklərini üzə çıxartmaq və əlavələr
etmək. Suallar: Dilimizdə neçə nitq hissələri
vardırir? Onlar bir-biri ilə necə fərqlənir və s.? Əsas
və köməkçi nitq hissələrinin fərqləri.
2.Müəllimin
siniflə işi.
Tapşırıq: «Uşaqlar dünən meşədən xeyli giləmeyvə
topladılar» cümləsində sözləri kodlaşdırmaq, bu
cümlədə olmayan nitq hissələrini suallarla
müəyyənləşdirib cümləyə əlavə etməklə əsaslandırın.
3. Şagirdlərin paylama
materialı üzrə işləri.
Şagirdlərin tapşırıq üzrə komandada birgə
işləri
a) cütlükdə bir sadə və bir mürəkkəb cümlə
yazmaq;
b) cümlənin nitq hissələrinə yğun
kodlaşdırmaq və suallarını qoymaq d)
cütlərin işinin təqdimatı
Dərsin II hissəsi
Komandalarda işçi
vərəqləri üzrə iş.
1.Mürəkkəb cümlə yazın.
2. Söz birləşmələrini cümlədə
işlədib yazın.
yağ zavodu
zavod yağı
3. Kodlaşmaya uyğun sözlər yazın.
4. Cümləni təhlil edin və mürəkkəb cümləyə çevirin.
Sarı cücələr analarının dalınca qaçdılar.
5. Davam edin. Bir gün......
100
Görülən işin təqdimatı və qiymətləndirilmsi. Meyarlar:
Bilik.
Tətbiq.
Yaradıcılıq.
Əməkdaşlıq
Refleksiya
16. Biliklərin mənimsənilməsinin qiymətləndirmə meyarları biliklərin
yaradılması təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin meyarlarına çevrilir.
Biliklərin mənimsənilməsinin qiymətləndirmə meyarları bilik, anlam,
tətbiqdir. Biliklərin mənimsənilməsi biliklərin yaradılması ilə əvəz ediləndə
mənimsəmə meyarları təfəkkürün inkişaf səviyyəsinin ölçüsü olan
anlambilik-tətbiq-təhlil-yaradıcılıq operasionalıq meyarlarına çevrilir.
17. Praktiki treninqlər Suallar. Sual qoymalar.
Müəllimlər adətən dərsliklərdə mövzuya aid olan bəsit suallardan istifadə
edirlər. Bu suallar əsasən dərslikdə olan bilikləri əks etdirilməsinə
istiqamətlənibər. Mövzudan kənar çıxma, şagirdlərin əldə etdikləri bilikləri
mövzuya gətirilməsi, düşündürücü sualların qoyulması kimi tapşırıqlar demək
olar ki dərslikdə yoxdur. Sözsüz ki bəsit sualları cavablandıran şagirdlərdə
öyrəndikləri haqqında mühakimə yürütmək bacarıqları inkişaf edilmir.
Şagirdləri bu bacarıqlara yiyələnndirmək üçün müəllimlər özləri bu bacarıqlara
yiyələnməlidirlər ki ondan sonra bu bacarıqlardan istifadə etsinlər.
Sualların növləri.
1.Anlam sualları? Bu nədir? Siz bunu necə başa düşürsünüz? Bu sizə nə
deyir?
Hərəkətlər: məğzini izah etmək; oxşarı ilə şəxsi müqayisə etmək; təsvir etmək.
2.Bilik sualları : ...bu nədir? ....nə vaxt? .. niyə?
Hərəkətlər: adını çəkmək; təyin etmək; qeyd etmək; seçmək; yada salmaq;
3.Qavrama sualları: ...necə bölüşdürmək olar? ....necə qarşı-qarşıya qoymaq
olar? ....öz sözlərinlə ifadə et və s.
Hərəkətlər: yerləşdirmək; paylamaq; ümumiləşdirmək; müzakirə etmək;
qruplaşdırmaq;
101
3.Tətbiq sualları: ...istifadə etməklə necə həll etmək olar?....olması üçün
nəyi dəyişmək olar?...başa düşdüyünü necə izah edərsən?
...göstərərsən?...tətbiq edərsən?
Hərəkətlər: idarə etmək; dağıtmaq; təkrar etmək; idraki bacarıq; bölüşmək;
hazırlamaq;
Yaratma və onun sualları
Yeni modellər yaradır; alternativ həll etmə yolları təklif edir; əvəzetmə
aparır; əlaqələri taparaq çox saylı (multipikativ) əməliyyatlar edir;
Nümunəvi suallar: -problemi həll etmək üçün hansı dəyişiklikləri etmək
olar?; verilənlərdə ortaq bir əlaməti tapıb yenisini yaratmaq olarmı?
Nümunə:
1.(a+b)*c= misalını necə həll edə bilərsiniz? Nə dəyişdirmək olar?
2.(2ab+3cd)*8 misalla (2*6*4+ 3*5*7)*8 misalında nə kimi ortaqlıq var?
3.Bu ortaqlıqdan çıxış edərək (2ab+3cd)*8= misalını necə həll etmək olar?
İzahlı tərifini deyə bilərsinizmi?
4.Alınan cavabın tərs əməli necə olacaqdır?
İbtidai siniflərdə
S:- (9+5)*8+= misalını izahlı həll edin.
Riyazi ifadəsindəki ədədləri əlifbanın 1-ci və 3-cü hərfləri əvəz etsək, o
zaman nə alınır? (a+b)*c=
Sual : Burada nə dəyişildi? Biz bu misalı əvvəlki qaydalar ilə həll edə
bilərikmi?
Bəli. Xeyir. Necə?
-....artırmaq , azaltmaq üçün ... nə edilməlidir? -....necə
yoxlamaq olar?
B. Blumun idrak taksonomiyasının suallarından mətnin
araşdırmasında istifadə edilməsi.
Şagirdlərin sual vermə, sual qoyma bacarıqlarının inkişaf yolları.
a)Mətni planlaşdırmaq;
b)Müəllif sizə nə demək istədiyini ortalığa çıxartmaq (mətnin ideyasını) üçün
sualların qoyuluşu
102
c)Mətni hissələrə bölmək (əsaslandırmaq) Mətnin
sonluğunu dəyişdirmək üçün sual qoyma.
d)Qiymətləndirmə üçün suallar. Nümunə:
Qavroş və uşaqlar
1.Qavroş kim idi?
2.O uşaqlara harda rast gəldi?
4.Uşaqların xarici görünüşləri necə idi?
5.Onların Qavroşla fərqləri nə idi?
6.Dəllək hansı səbəblərə görə uşaqları qovdu?
7.Qavroş uşaqlara niyə kömək etdi?
8.Sizcə, Qavroş düzgün hərəkət etdimi? Nəyə görə? Əsaslandırın.
9.Müəllif sizə nə demək istəyirdi?
Qavroş və dəllək.
1.Qavroş kim idi?
2.Necə yaşayırdı?
3.Nəyə görə səfil həyatı sürürdü?
4.İşinin adı nə idi?
5.Dəllək kim idi?
6.Həyatı necə idi?
7.Dəlləyin uşaqlara münasibəti necə oldu?
8.Qavroşun uşaqlara münasibəti necə oldu?
9.Nəyə görə uşaqlara onların münasibətləri fərqli idi?
10.Təsəvvür edin ki dəllək uşaqlara kömək etdi. Onun köməyi necə ola bilər?
Uşaqlar Qavroş və dəlləklə rastlaşdılar 1.Uşaqlar kim idi?
2.Dəllək nə edirdi?
3.Nəyə görə uşaqlar dəlləyin yanında idilər?
4.Uşaqlar nəyə görə analarının yanında deyildilər?
5.Uşaqları nə məcbur etdi ki, dəlləyin yanına getsinlər?
6.Uşaqlar Qavroşa harada rast gəldilər?
7.Uşaqlar nə etdilər?
103
8.Uşaqlar dəlləkdən və Qavroşdan hansı fərqli münasibəti gördülər?
9.Qavroşun münasibəti uşaqlara nə öyrətdi?
15.Esse yazılması
Esse kiçik həcmli sərbəst bir inşadır. Essedə şagird şəxsi
mövzuda öz şəxsi düşüncəsini, fərdi təəssüratını ötürməyə çalışır.
Esse yazmağı şagirdlərə necə öyrətmək olar? Essenin məqsədi yaradıcı
təfəkkürün inkişaf etməklə bərabər, həmdə şifahi və yazılı nitq
bacarıqlarının inkişafıdır. Şagirdlərin esse yazma bacarıqlarına yiyələnməsi
çox vacibdir. Esse yazanda şagirdlər öz fikirlərini dəqiq, savadlı təqdim
etməyi öyrənirlər. Bu zaman onlar informasıyanı düzgün istifadə edərək
ardıcıl qurmağı, əsas anlayışlardan düzgün istifadə etməyi, səbəb- nəticə
bağlantılarını üzə çıxartmağı, öz nəticələrini əsaslandırmaq kimi idraki
bacarıqlara yiyələnəcəklər.
Essenin əsas əlamətləri: -Kiçik
bir mövzunun olması;
-Müəllifin subyektiv düşüncə mövqeyi;
-Fikirlərini sərbəst danışıq formasında əks etdirməsi;
-Qısa formada ifadə edilməsi;
Essenin məntiqi ifadəsi. Sərbəst ifadəyə baxmayaraq, essedəki daxili fikirlər
bir birlə bağlı olmalıdır.
Fikirlərin bir-biri ilə bağlı olması ilə yanaşı bu fikirlərin nəyə görə?, hansı
səbəbdən? yaranmasının şəxsi görümdən açıqlanması;
Esse yazma bacarığını formalaşdırmaq üçün şagirdlər sual qoyma bacarağına
yiyələnməlidirlər. Sualqoyma bacarığı mətnlə işləyərək formalaşır.
Esse yazılmasında ardıcıllıq.
Çox vaxtı şagirdlər esse yazanda yazmaq istədikləri haqqında ardıcıl şəkildə
ancaq sadə cümlələrdən istifadə edirlər. Və bu sadə cümlələrlə üst fikirləri,
görünənləri təsvir edirlər. Fikri inkişaf etmək üçün onu açmaq lazımdır. Bu
açılım isə nəyə görə?, nədən? necə? kimi suallarla mümkün olur. Bu sualları
cavablayan fərd həmişə öz duyduğunu, görümünü təsvir etməyə çalışır.
104
Esse yazılmasında ardıcıllıq.
1.Mövzu .
2.Acar sözlər.
3.Açar sözlərin açması.
4.Essenin planı.
5.Giriş, əsas hissə, nəticə.
6.Hissələrin bir- biri ilə əlaqəsi və şəxsi görümdən açması.
7.Essenin həcmi.
3 sinif şagirdlərinin «Mənim dünyam» kitabından nümunələr Müəllim
Südabə Həsənova.
Şagirdlərimizin yazılarından ibarət olan bu kitab bir dərsin məhsuldarlığıdır.
«Qobusatan» mövzusu üzərində işləyib qurtarandan sonra onların
təxəyyüllərində bu mövzu necə görünür deyə «Davam edin...» tapşırığı
əsasında üç başlıq verildi : "Əlində böyük bir ox...", "Əynində kürk olan
rəssam...", "Birdən mağaradan...» . Bu tapşırıq əsasında şagirdlər öz
təxəyyüllərində yaratdıqları obrazları esselərdə canlandırdılar. Onlar
duyğularından çıxış edərək öz görümlərini qələmə aldılar.
105
106
107
Bölmə III
Dərslərdən nümunələr.
1.Südabə Həsənova. Fitnə
2. Südabə Həsənova. Dilimiz və onun tərkibi.
3. Əliyeva Sevda.Qaraca qız.
4. İsgəndərova Zərifə..Üçrəqəmli ədədə bölmə .
5. İsgəndərova Zərifə.. Mübtəda xəbərlə uzlaşmaya
da bilər.
6. Sevil Süleymanova. Finalda.
7. Sevil Süleymanova. 10 aşmaqla
(tamamlamaqla ) surətli hesablama.
8.Taliyə Nəbiyeva. Şir və siçan.
9. Fatma xanım Bunyatova. Nitq hissələri.
10. Arifə Həsənova. Nitq hissələri
Südabə Həsənova
Fitnə
3-cü sinifdə Azərbaycan dilin fənnindən keçirilən
nümayiş dərsin gedişatı
108
Mövzu : “ Fitnə “ ( Nizami Gəncəvinin “ Yeddi gözəl “ poeması
əsasında)
Standartlar: 1.1.2. 1.2.1. 2.2.1. 2.2.4.
Məqsəd : - şagirdlərin Nizami Gəncəvi haqqında ön biliklərini üzə
çıxartmaq və əlavələr etmək;
-komandada şagirdlərin intellektual və sosial bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi.
Dərsin gedişi.
Mövzunun adını elan edərək , dərsə başlayıram.
S. Mizami Gəncəvi kimdir ? Onun haqqında nə bilirsiniz?
Bu sualı verməkdə məqsədim şagirdlərin Nizami haqqında ön
biliklərini üzə çıxartmaqla bərabər, bu biliklərin bir biri ilə
paylaşmasidir.
Şagirdlər komandada fikirlərini bölüşüb, hazırıq işarələrini qaldırır,
hər komandadan bir nəfər sualı cavablandırır.
C. - Nizami Gəncəvi Azərbaycanın dahi şairidir.
- O, Gəncə şəhərində yaşamışdır. Əsərlərini fars dilində yazmışdır.
- Gəncə şəhərində N. Gəncəvinin məqbərəsi, Bakıda adına kino -
teatr, metro stansiyası var.
- Bakı şəhərinin rayonlarından biri – Nizami rayonudur. Nizami
Gəncəvinin adını daşıyır.
Komandaların cavabları dinlənildikdən sonra N.Gəncəvi haqqında
əlavə məlumat verir, “Xəmsə” adı ilə məşhurlaşmış bböyük
poemasının ( “ Sirlər xəzinəsi” , “ Xosrov və Şirin” , “ Leyli və
Məcnun , Yeddi gözəl , İsgəndərnamə ) adlarını
söyləyirəm. Onu da nəzərə çatdırıram ki, Azərbaycanın dahi
bəstəkarlarından Ü. Hacıbəyov “ Leyli və Məcnun “ operasını, Q.
Qarayev isə “Yeddi gözəl” baletini yazmışlar.
109
Südabə Həsənova
Fitnə
3-cü sinifdə Azərbaycan dilindən aparılan nümayiş dərsin
gedişatı
Mövzu : “ Fitnə “ ( Nizami Gəncəvinin “ Yeddi gözəl “ poeması əsasında)
Standartlar: 1.1.2. 1.2.1. 2.2.1. 2.2.4.
Məqsəd : - Şagirdlərin Nizami Gəncəvi haqqında ön biliklərini üzə
çıxartmaq və əlavələr etmək.
-Komandada şagirdlərin intellektual və sosial bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi. Dərsin
gedişi. Mövzunun
adını elan edərək ,
dərsə başlayıram.
S. Mizami
Gəncəvi kimdir ?
Onun haqqında nə
bilirsiniz?
Bu sualları verməkdə məqsədim şagirdlərin Nizami haqqında ön biliklərini
üzə çıxartmaqla bərabər, bu biliklərin bir biri ilə paylaşmasidir. Şagirdlər
komandada fikirlərini bölüşüb, hazırıq işarələrini qaldırır, hər
komandadan bir nəfər sualı cavablandırır.
C. - Nizami Gəncəvi Azərbaycanın dahi şairidir.
- O, Gəncə şəhərində yaşamışdır. Əsərlərini fars dilində yazmışdır. -
Gəncə şəhərində N. Gəncəvinin məqbərəsi, Bakıda adına kino -
teatr, metro stansiyası var.
- Bakı şəhərinin rayonlarından biri – Nizami rayonudur
Komandaların cavabları dinlənildikdən sonra N.Gəncəvi haqqında əlavə
məlumat verir, “Xəmsə” adı ilə məşhurlaşmış beş böyük poemasının ( “
Sirlər xəzinəsi” , “ Xosrov və Şirin” , “ Leyli və Məcnun “ , “ Yeddi gözəl
“ , “ İsgəndərnamə “ ) adlarını söyləyirəm. Onu da nəzərə çatdırıram ki,
Azərbaycanın dahi bəstəkarlarından Ü. Hacıbəyov “ Leyli Məcnun
operasını, Q. Qarayev isə “Yeddi gözəl” baletini yazmışlar.
110
“Yeddi gözəl” poeması dünyanın yeddi ölkəsindən gətirilmiş yeddi
gözəlin hekayələrindən ibarətdir. Bu gözəllərdən biri də Fitnədir. Bu gün
biz “ Fitnə “ mətni ilə tanış olacaq, orada baş verən hadisələri
araşdıracağıq.
Şagirdlərin “Fitnə “ adının mənasını bilib, bilmədiklərini öyrənmək
məqsədi ilə sinfə müraciət edirəm.
M: -Uşaqlar, bildiyiniz kimi hər bir adın mənası vardır.
Məsələn, mənim adım Südabədir. Sədəfgülü bitkisinin farsca adıdır.
S: Bəs siz necə, adınızın mənasını bilrsinizmi?
Uşaqlardan bir neçəsi adlarının mənasını söyləyirlər.
-Mənim adım Duyğudur. Mənası – hiss deməkdir.
-Mənim adım Muraddır. Mənası – arzu, istək deməkdir.
S Sizcə, Fitnə adının mənası nədir?
Uşaqlar bu adın mənasını açıqlamaqda çətinlik çəkirlər. Fitnə adının
mənası yazılmış slaydı nümayiş etdirir və deyirəm.
Fitnə- (ərəb mənşəli sözdür ) mənası - qarışıqlıq, ara pozma, adamları bir
biri ilə vuruşdurmaq, aralarını pozmaq deməkdir.
Fitnə adının mənası açıqlandıqdan sonra fəaliyyət, bacarıq, vərdiş və
harət sözləri, bu sözlər haqqında şagirdlərin nə düşündükləri
araşdırılır. Bu məqsədlə sinfə müraciət edirəm.
S Fəaliyyət nədir? (Şagirdlər komandalarda fikirlərini paylaşıb
müzakirə edəndən sonra cavab verirlər.)
C Hansısa bir iş görmək. Məsələn - yazmaq, oxumaq, oynamaq, işləmək.
S Bacarıq nədir?
C Bir işi görmək bacarığı; yaxşı yazmaq, oxumaq, şəkil çəkmək
bacarığı; misal, məsələ həll etmək bacarığı.
S Vərdiş nədir?
C Bir işi hər gün , vaxtaşırı, tez – tez gördükdə vərdişə çevrilir; dişləri
fırçalamaq;
S Məharət deyəndə nə başa düşürsünüz?
C Biz belə düşünürük ki, bir işi başqalarından daha yaxşı yerinə
yetirmək məharətdir.
S Sizcə, vərdiş məharətə çevrilə bilərmi?
111
C Bizim fikrimizcə vərdiş məharətə çevrilə bilər. Bir işə əvvəl vərdiş
edirik, onu tez tez və yaxşı yerinə yetirəndə isə məharətə çevrilir
Mətn oxunduqdan sonra sinfə müraciət edirəm.
S Sizcə, Bəhram şah doğrudanmı məharətli bir ovçu idi?
Şagirdlər komandalarda fikir mübadiləsi edir, sualı cavablandırırlar.
C Bizim fikrimizcə, O, məharətli bir ovçu idi. Məharətli ovçular
onun kimi ceyranın dırnağını oxla başına birləşdirə bilərdi.
C Biz də bu cür düşünürük. Bəhram şahın etdiyi doğrudan da bir
məharətdir.
C Biz düşünürük ki, onun etdiyi bir vərdişdir.
C Bizim fikrimizcə, bu, vərdişdən yaranan bir məharətdir.
S Bəs, Fitnəni ölümə məhkum edəcək qədər qəzəblənməsi doğru idimi?
Yenə də komandalar fikirlərini bölüşür və cavab verirlər.
C Bizim fikrimizcə qəzəblənməkdə haqlı idi. Fitnə sanki qəsdən onun
məharətini görmək istəmirdi və inadkarlıq edərək, bunu vərdiş
adlandırırdı.
C Bizim fikrimizcə də qəzəblənməkdə haqlı idi, ancaq ölümə
məhkum etməklə deyil, başqa cəza verərdi
S Bəs sərkərdə nə üçün şahın əmrini yerinə yetirmədi? O, Fitnəni
öldürmək əvəzinə, onu evinə apardı?
C Düşünürük ki, sərkərdə Bəhram şahın sonradan peşman olacağını
bilirdi.
Mətn
oxunduqdan sonra sinfə müraciət edirəm.
S Sizcə, Bəhram şah doğrudanmı məharətli bir ovçu idi?
112
Şagirdlər komandalarda fikir mübadiləsi edir, sualı cavablandırırlar. C
Bizim fikrimizcə, O, məharətli bir ovçu idi. Məharətli ovçular onun kimi
ceyranın dırnağını oxla başına birləşdirə bilərdi.
C Biz də bu cür düşünürük. Bəhram şahın etdiyi doğrudan da bir
məharətdir.
C Biz düşünürük ki, onun etdiyi bir vərdişdir.
C Bizim fikrimizcə, bu, vərdişdən yaranan bir məharətdir.
S Bəs, Fitnəni ölümə məhkum edəcək qədər qəzəblənməsi doğru idimi?
C Bizim fikrimizcə qəzəblənməkdə haqlı idi. Fitnə sanki qəsdən onun
məharətini görmək istəmirdi və inadkarlıq edərək, bunu vərdiş
adlandırırdı.
C Bizim fikrimizcə də qəzəblənməkdə haqlı idi, ancaq ölümə məhkum etməklə deyil,
başqa cəza verərdi
S Bəs sərkərdə nə üçün şahın əmrini yerinə yetirmədi? O, Fitnəni öldürmək əvəzinə,
onu evinə apardı?
C Düşünürük ki, sərkərdə Bəhram şahın sonradan peşman olacağını bilirdi. S –
Fitnə nə üçün kiçik buzovu böyüyənə qədər hər gün boynunda yuxarı mərtəbəyə
qaldırır, orada yedizdirir, sonra aşağı düşürürdü?
C Fitnə yəqin ki, öz sözünün üstündə durur, sübut etməyə çalışırdı ki, vərdişlə hər bir işi
yerinə yetirmək olar.
C Bizim fikrimizcə, o, bir şeyi unudurdu ki, onun etdiyi də əslində məharətdir. Özü də
Bəhram şahın ovçuluq məharəti kimi – vərdişdən yaranan bir məharət.
C Axı, Fitnənin etdiyini də hər kəs edə bilməzdi.
Sərkərdənin Bəhram şahı evinə qonaq çağırmaqda məqsədinin nə olduğu haqda
şagirdlərin düşündüklərini öyrənmək məqsədi ilə sinfə müraciət edirəm.
S Sizcə, sərkərdə nə üçün Bəhram şahı evinə qonaq çağırdı?
C Fikrimizcə o, başa düşmüşdü ki, Fitnə vərdiş nəticəsində yük bir öküzü
boynunda birnəfəsə yuxarı mərtəbəyə qaldırdığını Bəhram şaha göstərmək istəyir. C –
Bizim fikrimizcə, sərkərdə Fitnənin sağ olduğunu Bəhram şaha bildirməyin vaxtı
çatdığını düşünürdü. Ona görə də Bəhram şahı evinə qonaq çağırdı.
S Bəhram şah Fitnənin sağ olduğunu görəndə nə üçün sərkərdəni cəzalandırmadı, ona
qiymətli hədiyyələr verdi? Axı sərkərdə onun əmrini yerinə yetirməmişdi?
C Sərkərdə bilirdi ki, Bəhram şah Fitnənin xətrini çox istəyir. Qəzəbləndiyi üçün belə
hökm vermişdi. Hirsi soyuyandan sonra peşman olacaq. Elə onun düşündüyü kimi də
oldu. Bəhram şah sevinir ki, yaxşı ki, sərkərdə onun əmrini yerinə yetirməyib. Dərsin
növbəti hissəsində şagirdlər mətni cütlükdə oxuyur, hər cütlük mətnə iki sual qoyur.
Vaxt bitdikdən sonra çarx vasitəsi ilə seçilmiş cütlüklər növbə ilə mətni hissələrlə səsli
oxuyur, yazdıqları sualları səsləndirir və cavablandırırlar. (Bu sualları digər
komandalar da cavablandıra bilərlər. )
113
Cütlüklər işlərini təqdim edəndən sonra komandalara işçi vərəqləri paylanır.
Məqsəd şagirdlərin aldıqları biliklərin əks etdirilməsi idi. Tapşırıqları yerinə
yetirəndə şagirdlər öz bilikləri ilə bölüşürlər ,fikirlərini düzgün çatdırmağa
çalışırlar. Bu zaman komanda daxilində biliklər təkrarlanır, yenilənir və
genişlənir.
Komandaların işçi vərəqləri.
114
Komandalar tapşırıqları yerinə yetirdikcə, onlara yanaşır, komandanın sualı
olanda ona birlikdə cavab axtarırıq. Verilən tapşırıqlar çox səviyyəli olduğu
üçün komanda üzvləri öz aralarında kimin hansı tapşırığı yerinə yetirəcəyini
müəyyənləşdirir. Bu iş bölgüsü onlarda qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətini
inkişaf etdirir. Birdə ki bu zaman tapşırığı yerinə yetirən şagirdlər gördükləri
işin məsuliyyətini daşıyırlar. Və buda onlarda məsuliyyət hissini inkişaf etdirir.
Vaxt bitdikdən sonra hər komandalar gördükləri işləri təqdim edirlər. Təqdimat
zamanı şagirdlər onları qane etməyən cavablara suallar qoyaraq komanda
115
üzvlərinə müraciət edirlər. Əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş meyarlar üzrə
komandaların təqdimatı komandalarla birlikdə sinifdaxili qiymətləndirilir.
Təqdimat edilən işlərdən nümunə.
Təqdimat və qiymətləndirmədən sonra şagirdlərə refleksiv bir sual
verdım: Siz necə düşünürsünüz? Fitnənin xasiyyəti adına uyğundurmu?
C: Bizim fikrimizcə uyğun idi. Çünki o, başqalarının arasını vurmasa
da özü ilə Bəhram şahın arasını vurdu. Şahı elə qəzəbləndirdi ki, ona
ölüm hökmünü verdi.
Hətta o, bir az da inadcıl idi. Əlavə oxuduğunuz mətndə də gördük ki,
sanki o, şahın məharətini qəsdən görmək istəmir. Düşünürəm ki, hətta
istəməsə belə nəzakət xətrinə qəbul etməli idi.
-Belə nəticəyə gəlirik ki, həyatda da gördüyümüz kimi vərdiş məharətə
çevrilə bilər.
-Başqalarının məharətinə, uğuruna isə göz yummaq yox, sadəcə
sevinmək, alqışlamaq lazımdır.
116
Beləliklə bu dərs Konstruktiv təlimin prinsipləri üzrə qurulmuşdu.
Dərs iki hissədən ibarət idi. Birinci hissədə :
-mövzuya giriş kimi şagirdlərin Nizami haqqında bilik dairəsi öyrənilir;
- alınan biliklərə əlavələr edilir və mətn üzrə interaktiv iş aparılır;
-şagirdlərin dərslik üzrə işləri.
Dərsin ikinci hissəsində:
-komandalar işçi vərəqlərində tapşırıqları yerinə yetirirlər; -
tapşırıqlarını təqdimat edirlər;
-təqdimatı qiymətləndirirlər.
Südabə Həsənova
Dilimiz və onun tərkibi (ümumiləşdirici dərs)
Sinif : III b
Fənn : Azərbaycan dili
Mövzu : Dilimiz və onun tərkibi
Standartlar : 3.1.4. , 4.1.5. , 4.1.6.
Məqsəd : - Şagirdlərin dil haqqında biliklərini üzə çıxartmaq və onların bu
biliklərdən istifadə etmə səviyyəsini ölçmək
- Komandada birlikdə işləmək mədəniyyətini izləmək
Dərsin məqsədi şagirdlərin dil haqqında biliklərini üzə çıxartmaq olduğu üçün
mövzusunun ad