ArticlePDF Available
ESTuar
,
Precizar
e
Amîncerc
a
sediuluiF
u
VăiiLunc
evaluare
a
„gri”şi
Deplasare
a
şiRaluca
E
(cupoziţi
i
jaloane,sf
o
lungi,într
e
,
nr.3,iunie
e
aobiect
a
tsăfolosi
u
ndaţieiD
a
anilor(fig.
a
potenţial
u
despreca
r
a
înterens
E
lizaBătrî
n
i
ledeinte
r
o
ară
,
rulet
ă
e
obiective,
2014
CERCETĂ
R
ivelor
m
primăva
r
a
cica,dela
A
1).Cerce
t
u
luiarheol
o
r
e,înlum
e
adesfăşur
a
n
oiu,doctor
r
espresta
b
ă
şi,desigu
r
peuntere
n
R
IDESUP
R
r
atimpurie
A
lun,com.
t
areaprop
u
o
gicaluno
r
e
acelorca
r
a
tdealun
g
andalUni
v
b
ilite,urm
a
r
,unautot
u
n
dificil,co
n
R
AFAŢĂÎ
N
aanului2
0
Boşorod.
T
u
să erau
n
r
punctec
a
r
eaupreo
c
g
uladouă
z
v
ersităţiiB
u
a
reastud
i
u
rismdete
r
n
trarecoma
n
N
VALEA
L
0
14pentru
a
T
oateobiect
n
adesupr
a
a
redejaau
c
upărileg
a
z
ile(45apr
u
cureşti.D
o
i
uluiortof
o
r
en,cares
ă
n
datmaşin
i
L
UNCANI
L
Eu
a
clarifical
u
t
ivelefacp
a
a
faţă,expl
o
intratînli
t
a
tedeMu
n
ilie2014),i
a
o
tareaexpe
d
o
tografiilor
)
ă
faciliteze
p
i
lordeoraş
L
OR
genS.Teod
o
u
cruridin
z
a
rtedinba
z
o
ratorie,d
o
t
eratură
c
n
ţiiŞurean
u
a
rlaactivit
a
d
iţieisare
)
,aparate
d
p
arcurgere
a
.
Figura1
.
Hartazo
n
bazinu
l
Luncanil
Majuscul
e
limitelelo
haşuril
o
bulineroş
interes(p
u
cercuriro
ş
o
r,AuroraP
e
z
onaproxi
m
z
inulinferi
o
o
rindopr
i
c
hiardacă
u
u
,sevorb
e
a
teapartic
i
duslaGPS
d
efotogra
f
a
unordist
a
.
n
eidereferi
n
l
inferioral
V
or.
e
comune(ş
r,conturneg
r
o
calităţiactu
a
iiarealeled
e
u
nctcentral);
ş
iicetăţida
c
e
ţan
m
ăa
o
ral
i
mă
u
na
e
şte.
i
pat
uri
f
iat,
a
nţe
n
ţă
V
ăii
i
r
u);
a
le;
e
c
ice.
TEODOR,PEŢAN
2ESTuar|nr.3,iunie2014
Celepatruobiectivepropuseseaflătoatepeunculoarteoreticdepătrundereaarmateiromane,pecel
maiscurtdrumposibilîntrecastrullegiuniiIIIIFlaviaFelix(dinlocalitateaSarmizegetusa),şicastrul
delaTârsa,pelaMăguraOrlea(lângăoraşulHaţeg)şipelaOcoliş,lacaredejaneamreferitîntro
ocazieanterioară (Teodor,Peţan,Berzovan,2013a,19).Aexistat,desigur,şioprezumţieiniţială,
bazatănudoarperelatărileluiDanOltean(2012),cipestudiulfotografiiloraeriene;prezumţiaera
aceeaaunorcastredemarşlângăsatulChitid,subspinareadealuluiDumbrava,împotrivacărorasa
organizatotabără militară dacică peDealulVoinii,careblocaaccestulsprecursulsuperioralvăii
Luncanilor.Oadouatabărădacică,maimică,sarfiaflatpedealuldelângăsatulGrid,şiposibilîncă
unapedealulCărbunăria;celedinurmă seaflă pedrumuldeplaicareleagă văileLuncanilorşi
Grădiştii.Vomvedea,însă,căsocotealadeacasănuafuncţionatfoartebinepedealuri.
VomînceperaportulcusituaţiadepeDealulVoinii,cafiindceamailămuritoare,continuândcu
celelalteobiectiveconsideratedenoi,celpuţininiţial,dacice,fiindcă eledemonstrează o
particularitatelocalăaamenajăriiteritoriului.Înarmaţicuacestenoicunoştinţe,nevomaplecaasupra
situaţieidelaChitid.
DealulVoinii
OprimătentativădevizitareadealuluiVoinii1sapetrecutcuaproapeunanmaidevreme,pe12
aprilie2013,eşuatădatorităterenuluigreu,mustinddeapă,şiauneimaşinideoraşcarenuareuşitsă
urcepantadinspresatulBoşorod.Pentruadouaîncercareamurmatsfatulunuilocalnicşiamocolit,
peşosea,totdealulDumbrăvii,apropiindunedeobiectiveledepedealulVoiniidinspresatulVâlcele,
aflatlavestdeţintă,folosinddeaceastădatăomaşinădeteren.Înconsecinţă,amvizitatplatoulînalt
delaestdesatdinsprevestspreest,apoisprenordvest,prezentândconcluziileînaceastăordine.
DescoperireainiţialăodatorămluiDanOltean(2012,621622),careaidentificatunfortmare,decca7
ha,şialteşaseforturimaimiciînjurulsău.Domniasanuaavutnicioezitareînanumiansamblul
„castru”,respectivcastrudevexilaţie,atribuindforturilemaimicidinjurunorunităţiauxiliare2.

1Toponimulfigurează întroseamă dematerialecartograficerecente,precumaplicaţiadenavigaţiedela
Garmin(Româniadigitală)dreptdealulVonii,respectivpârâulVonii.Eroareaestemaiveche.PetrapezulPDT
(PlanuriDirectordeTragere)nr.2657,BreteaRomână (1940),dealulapareortografiatD.Voinei(lanordde
cătunulVâlceluţa),precumşiPârâulVoinei,imediatînavaldeacelaşicătun;însăaceeaşiînălţime,dispusăînarc
înjurulcătului,lanordşiest,estenumită,lasudestdecătun,spreizvoarelepârâuluicuacelaşinume,„Dealul
Vonii”,fiind,destuldeevident,oeroare,maiexacttranscriereagreşită anumelui.UrmaşulmilitaralPDT,
respectivceeacenumim,subacronim,DTM(delaDirecţiaTopografică Militară,editorulhărţiitipăriteîn
ultimeledouădeceniidecomunism),preiadoarceadinurmăformă,DealulVonii.ÎntrobazădedateaRegiei
ApeleRomâne,delamijloculanilor90,cursuldeapă estenumitfiresc,PârâulVoinii.Avândînvederecă
numele„Vona”nuparedelocsăaibăunformatpopular(saucâtdecâtcunoscut),câtşiunitateamorfologicăa
dealuluinumitînPDTşiD.Voinei,şiD.Vonii,neampermissăcorectămDTMşisădămformafirească,dealul
Voinii.Forma„Voini”(chiardacăfără unifinal),cureferirelapârâu,apareşipeosursămaivecheadoua
ridicaretopograficăaustriacă,realizatălamijloculsec.XIX(http://mapire.staatsarchiv.at/).Toponimulapareîn
ortografiafolositădenoişipeportalulINSPIREalANCPI,deciîntrosursăcareesterecentăşicâtsepoatede
oficială(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html).
2Informaţiaestepreluată talequaledeBogdanCondurăţeanu,autorulnavigatoruluiRo.A.D.map(versiunea
2014,pentruGPSuriGarmin),careenumerăpehartasaşase„castellum”şiun„castruroman”dela„Boşorod
3
Evident,
e
arheologi
a
fine,săsp
dispunere
posibilitat
e
dacicede
c
Planulde
imposibil
utilizabile
3
punctenu
obiectivul
douădint
r
romaneal
e

DealulVoi
n
roman,cel
p
3
Setulvec
h
http://civil3
(http://geo
p
acestorim
a
(gratuită)T
adicăceac
u
ESTuar|nr
.
e
ntuziastul
a
,careatest
ă
unemdel
a
înspaţiu
(
e
adeafia
m
c
ampanie.
lafig.2
n
deutiliza
t
3
.Cuacea
miteîn
a
dinsud;V
r
eacestea
p
e
unorunit
ă

n
ii”(fărăsă
p
oziţionats
p
h
ideortof
o
design.wor
d
p
ortal.ancpi.
r
a
giniîntro
a
erraIncogn
i
u
rentoferită
.
3,iunie201
4
spulberă
ă
faptulcă
a
începutf
a
(
v.fig.2
,
a
m
enajărid
e
n
ureprezi
n
t
întroap
l
ocazieam
a
bsenţaalt
o
âlceleob
i
p
rezentau
o
ă
ţiauxiliar
e

seuitecel
p
p
reest,lam
a
o
toplanuri
d
d
press.com/t
a
r
o/geoportal
/
a
plicaţieloc
a
i
ta,careper
m
şideANCP
I
4
astfelşi
s
legiuniles
a
a
ptulcăat
â
a
nsamblul
d
e
marşaler
o
n
tă otrans
c
l
icaţieGIS
remarcatş
o
rdatetop
o
i
ectivuldi
n
o
anumere
g
e
.
 
p
uţinlapro
p
a
rgineaplat
o
d
elaANCP
a
g/imagery/
)
/
viewer/ind
e
a
lă.Amfol
o
m
iterealizar
e
I
).
BOŞOR
O
s
urselescr
i
a
uvexilaţii
l
â
tplanulfi
e
d
elaestd
e
o
manilor.
R
c
riereada
cirez
u
ialtezone
o
nimice
d
n
mijloc;în
g
ularitate
a

p
riulsuport
o
ului.
I(2005)
,
ac
c
)
,estedefo
a
e
x.html),îns
ă
o
sit,înaces
t
e
adeextras
e
O
D
i
seantice
l
elorîmpă
r
e
cărei„for
t
e
Pârâul
V
R
ămânea,d
e
telorlui
D
u
ltatulpro
p
deinteres
d
upă satel
e
fine,Vâlce
l
a
formelor,
 
dehartă,p
e
c
esabilprin
a
rteslabăc
a
ă
,deocamd
a
t
caz,imagi
n
e
locale(am
(Pseudo
H
r
ţeaucastr
u
t
ificaţii”,în
V
oinii)
,
excl
u
e
sigur,pos
i
D
anOltean
p
rieianali
z
,maiales
e
celemai
a
l
uţaobie
c
şieraubu
n

e
carescrie
mijloaced
e
a
litate.Mult
a
tă,nuexis
t
n
iGoogleE
făcutdown
l
H
yginus,2
3
u
lcuunităţ
i
sine,câtş
i
u
deaude
l
i
bilitatead
e
Figura2.
Planulans
valuridep
e
ProiecţieS
t
coordonate
multpr
e
z
eafotog
r
lavestde
a
propiate:
V
c
tivuldin
n
n
icandidaţ
i

DealulVon
i
e
oarecare
n
mai
b
unest
t
ă posibilită
ţ
arth,impor
t
l
oadlaore
z
3
24),şit
o
i
leauxiliar
e
i
modullo
r
l
abunînc
e
e
afiamen
a
ambluluide
e
DealulVo
i
t
ereo70,
geografice.
e
aschema
t
r
afiiloraer
i
DealulVo
i
V
âlceleBu
n
n
ord.Celp
u
i
pentruca

i
i”),plusu
n
n
otorietate(
v
esetuldin
2
ţ
ideimpor
t
t
atecuapli
c
z
oluţiede0,
5
o
ată
e
.În
r
de
e
put
a
jări
i
nii.
t
ice,
i
ene
i
nii,
n
e
u
ţin
stre

n
val
v
ezi
2
012
t
ale
c
aţia
5
m,
4
Pedrumu
l
numitVâl
c
dinlaturil
e
Ajunşilaf
a
Lăsândla
o
problemel
e
poatefi
m
cumpăna
a
mdelatu
r
eroarede
p
danumer
o
Pătru,Co
m
trecere(p
o
fostposibi
l
Înmode
v
(şanţulla
amplasam
e
închide„c
a
esteînchis
ESTuar|nr.
l
deacces
p
c
ele.Peor
t
e
desud(
m
a
ţalocului,
Figura3
.
R
o
parteasp
e
pusede
a
m
airecent
a
pelorneo
c
r
adeSV,f
ă
p
oziţionar
e
o
aseexem
p
m
ărnicel,T
â
o
sibilneces
a
l
aici,const
r
v
ident,val
u
exterior)
,
e
nt(deexe
m
a
strul”,sp
r
cugardvi
3,iunie201
4
p
ecarela
m
t
ofografies
e
m
aiales)şi
adevenit
e
.
Obiectivul
R
âpaestesch
i
ectulsuma
r
a
cearâpăc
a
ceamai
m
c
upată,per
m
ă
răastaîn
b
e
carenue
s
p
ledecast
r
â
rsa),care
a
rpropriilo
r
uindcastr
u
u
lşişanţu
l
formează
m
plu:care
r
eNV(sun
t
u,sugerân
d
T
4
m
urmat,
u
e
vedeaur
e
nord(mai
e
vident,de
s
Vâlcele.Cu
r
i
ţatădupăo
r
r
alvalului
a
retaiecolţ
u
m
areproble
m
m
iţândina
m
b
ătaiaarca
ş
s
teposibilă
r
eromane
d
ocupă şib
l
rtrupe),d
a
u
lcu50de
l
,chiarda
c
oamena
j
arfisursa
d
t
douăvari
a
d
limitele
u
T
EODOR,P
E
u
rcânddin
e
lativbine
puţin);ră
m
s
tulderepe
d
r
bedenivel
p
r
tofotografie.
carepoa
t
u
ldeNE
m
ăestep
o
m
iculuisă
s
ş
ilor(care,
d
pentruun
d
inaceeaşi
l
ochează c
u
a
rînpoziţi
e
mmailas
u
c
ă asemăn
ă
j
arecare
d
eapă?).
D
a
ntelafig.
u
neipropri
e
E
ŢAN
sat,primu
l
aproapet
o
m
âneades
t
d
e,cănue
s
p
rodusedin
E
Liniaroşie
t
efiaccept
a
darnucu
n
o
ziţionarea
s
eorganize
z
d
a,pottra
g
comandan
t
epocă şi
d
u
mpănaap
e
inferioară,
u
d.
ă
toareprac
t
nucoresp
u
D
inaceastă
c
3),numai
e
tăţi,cam
d
l
obiectivl
a
o
atălatura
d
t
abilit,apa
r
s
tevorbad
e
EU
DEM,r
e
cumpăna
a
a
bilpentru
n
oaştemve
c
ansamblul
u
z
epentru
a
g
e,darlaî
n
t
deunitat
e
d
inaceeaşi
elor,lăsân
d
vizibilăd
e
t
icilorarm
a
u
ndeuno
r
c
auză,alte
î
prezintăin
d
eaceleaşi
d
a
caream
a
d
eestşip
ă
r
ent,închid
e
spreofort
i
e
zoluţie29
m
a
pelor.
uncastru
d
c
himeaace
s
u
iînchisd
e
a
saltlamai
n
tâmplare).
e
auxiliară
r
zonă (Jigo
r
d
,eventual
,
e
peval.Ac
e
a
teiroman
e
r
standard
î
ntrebări,p
r
teres.Spaţ
i
d
imensiuni
a
junsafost
ă
rţiconsist
e
ereaspre
v
i
ficaţie(fig.
m
.
d
emarşc
â
s
tuifăgaş,
c
e
val,care
l
puţinde5
0
Aceastaes
t
r
omană.Se
r
u,Culmea
,
unculoa
r
e
laşilucru
a
e
încamp
a
eminime
r
ecumund
e
i
uldinspre
şiorientar
e
cel
e
nte
v
est.
3).
â
tşi
c
are
l
asă
0
de
t
eo
pot
lui
r
de
a
rfi
a
nie
de
e
se
NV
e
cu
5
„castrul”.
limitelor
d
războimo
n
Ansamblu
evidente
a
protecţie
n
relativma
r
terenular
înclinatp
e
indiferent
livezi(est
e
adevăratu
l
înşelătoar
e
câmp.Aş
a
caredevin
iarvalul
c
privirem
a
pentruo
a
Asemănar
e
gardăpec
e
ESTuar|nr
.
Închiderea
d
epropriet
a
n
dial.
ldeanom
a
a
justăride
n
aturală pe
r
e,maiale
s
fipermisî
n
e
ntruadver
s
ceepocă,
c
e
greude
i
l
motivpe
n
e
,tocmaid
a
a
cumsepo
a
interesant
e
c
onservă,p
e
a
iatentăse
p
a
menajare
e
acuobie
c
e
icarevor
f
.
3,iunie201
4
cugard
v
a
teînzona
a
liidinpun
plan(fig.
4
niciopar
t
s
însector
u
n
săoaşeza
r
s
ar.Evide
n
c
ideoam
e
i
maginatc
ă
n
trucarepr
e
a
torităase
m
a
tevedeal
a
e
pentruun
e
icipeac
o
p
oatevede
a
careartr
e
c
tiveleistor
f
acepeviit
o
4
v
iu(eventu
a
dereferin
ţ
ctulnumit
4
).Poziţio
n
t
e;dincon
u
ldevest(
p
r
emultma
i
n
t,dinacest
e
e
najaregos
p
ă
sepoate
e
zentămd
o
m
ănăriiapa
a
fig.5(v.i
n
arheolog,
c
o
lo,oînălţ
i
a
căunghi
u
e
buisă aib
ă
ieianticee
o
r
,
înaceas
t
BOŞOR
O
a
lpeun
m
ţ
ă
,
saucel
VâlceleBu
n
n
areaeste,
tră,locul
e
p
este9
o
),ce
iconvenab
i
edate,este
p
odărească
,
araaici,p
e
o
cumentaţi
a
rentecuo
b
n
fra),valul
c
elpuţinla
i
me(sprei
n
u
lvaluluie
s
ă
,înaştep
t
steînsăre
m
t
ăzonă,cer
O
D
m
icval)es
t
puţinpare
n
eestema
i
şideacea
s
e
stedomin
a
eacenua
r
i
lăladoar
1
că,dinno
u
,
deexemp
e
asemene
a
a
esteasp
e
b
iectivemil
i
şişanţulr
e
primaved
e
n
terior)de
s
tepreaacc
e
t
areaarhe
o
m
arcabilă,
i
cetărides
u
t
eomodal
i
săfifost
î
i
neregulat,
s
tă dată,g
r
a
tdeînălţi
m
r
reprezent
a
1
50mmai
l
u
,nuvorbi
m
ludeode
l
a
înclinaţii)
.
e
ctulvalul
u
i
tareantice
,
e
prezintău
n
e
re.Şanţul
a
pestejum
ă
e
ntuat(ve
z
o
logului,a
p
i
aracester
â
u
prafaţă.
i
tatetipică
î
nuzînain
t
Figura4.
laVâlcele
B
Linianea
g
aliniamen
t
EUDEM
automată
d
nivel,la2
cumultel
i
r
eşită,fiin
d
m
iledela
a
însăopr
o
l
aNE,lă
n
m
despreo
l
imitarea
u
.
Aspectul
u
işialşanţ
u
,
detipulf
o
n
obstacol
e
a
repesteu
n
ă
tatedem
e
z
iplanulal
d
p
roapedo
u
â
nduridor
e
demarca
r
t
edeald
o
Amsamblu
l
B
une.
g
rămarchea
z
t
ulvalului.
cugenerare
d
econturde
m.
i
niicurbeş
i
d
că nuasi
g
est.Panta
e
o
blemăîns
n
dterenul
m
fortificaţie
,
u
neifâneţe
interesant
u
lui,carep
o
o
rtificaţiilo
r
e
vident,la
c
n
metrulăţi
e
tru.Doar
l
d
oilealafi
g
u
ă miide
e
scsăpun
ă
r
ea
o
ilea
l
de
z
ă
i
cu
g
ură
e
ste
ine;
m
ai
,
de
sau
şi
o
tfi
r
de
c
ote
me,
l
ao
g
.5)
ani.
ă
în
6
Ansamblu
romanes
e
destuldei
lanordde
Chitid.Or
i
careaufo
s
Lafig.6
a
mare(„ca
s
generalde
înmargin
e
Vomface
i
realizatep
Înprimul
terminân
d
deabrupt
ă
douaobse
reprezintă
carenuar
rând,prot
vremecât
orizontală
,
obstacoll
u
Vomînce
p
DanOltea
n
vale,ceea
„Detaliul”
statlabaz
a
ESTuar|nr.
ldeincint
e
e
grupează
mpunător,
cadrulilu
s
i
cum,opr
i
s
tconstruit
e
a
mnumero
s
trul”)la
m
ciorchine,
i
e
aplatoulu
i
i
niţialcâte
v
eteren.
rând,est
e
d
useînap
r
ă
),dareste
rvaţieeste
oanomali
e
fifoststric
t
ecţiaoferit
ă
drumuld
,
nuesteba
r
u
ngde400
d
p
eobserva
ţ
n
obliterea
z
ce,pentru
estefoarte
a
cercetăril
o
3,iunie201
4
e
închisec
u
întrePârâ
u
caresenu
m
s
traţieidel
a
i
măobserv
a
e
incintele
d
tatincintel
e
m
ijloc,înj
u
i
arîntrega
n
i
,relativbi
n
v
aobservaţi
e
deobse
r
r
opierea
u
normalp
e
cămodul
c
e
,peipotez
a
t
necesare
(
ă
devalul
eplai,car
e
r
atdelucr
ă
d
em(măs
u
ţ
iiledetere
z
ădetaliul
unobiect
i
vizibilşi
p
o
rdeteren
a
T
4
u
valurid
e
u
lVoinii,l
a
m
eşteDum
b
a
fig.6sen
u
a
ţieestecă
d
epământ
ş
e
centrale,
u
rulcăreia
s
n
samblula
r
n
evizibila
c
iplecândc
h
r
vatcă inc
u
lui,ceea
c
e
ntrutrasar
c
umseasa
a
unuiobie
(
fortificaţiil
e
dinsprees
t
e
merges
p
ă
rideapăr
a
u
rătoarela
n
nexactîn
a
căvalulse
i
vmilitar,
e
p
eortofoto
g
a
ledomnul
T
EODOR,P
E
e
pământ,
p
a
vest,şi
V
b
rava;pent
r
u
meştetot
nuexistă
o
ş
iînălţimile
pentrual
e
s
eorganiz
e
r
fi„păzit”
,
c
olounden
u
h
iardelap
intelede
l
c
eesteano
r
eaunorh
o
a
mbleazăa
c
e
ctivmilitar
e
decâmp
a
t
,carepri
v
p
renord,ş
a
re;câtde
g
n
orddeinc
i
a
ceastăzo
n
terminăc
u
e
steabsur
d
g
rafii,şipe
uiOltean.
E
ŢAN
p
ublicated
e
V
aleaLunc
a
r
uaevitac
o
Dumbrava
,
o
apărare
e
delasud
n
e
putearef
e
e
ază incint
e
,
laest,de
u
u
afoststri
c
lanuldela
l
avest(2
4
r
malpentr
u
o
taredepr
o
c
eleincinte
,
,fiindcăsu
a
dăugatea
r
v
eştespre
V
icareeste
g
reuarfifo
s
i
nta5)?
n
ădelali
m
u
unscurt
t
d
(arfitre
b
teren,ară
t
e
DanOlte
a
nilor,lae
s
o
nfuzia,m
e
,
fiindcelc
a
e
ficientăsp
r
n
eexistând
e
renţiaîn
d
e
maimici
u
nvallung
c
atdetore
n
fig.6,urm
â
4
)nuseî
n
u
ofortifica
ţ
o
prietate,li
m
,
ladistanţ
e
ntlucrate,
a
r
trebuisă
f
V
aleaLunc
a
perfectci
r
s
tuneitru
p
m
itadenor
d
t
ronson(cc
a
b
uitsă cot
e
t
ândexact
c
Figura5.
F
punctulV
â
Vederespr
e
sectorulco
l
planîndep
ă
Muncelul
(
norddesa
t
andreptc
a
s
t.Lasud
e
nţionămc
ă
a
redomin
ă
r
esud,înt
r
protecţien
a
d
escriere.
E
(„
castella
”)
,
deaproxi
m
n
ţi.
â
ndapoi
n
chidspre
ţ
ie(râpan
u
m
itaapeif
i
e
foartemi
a
stfel,cca3
f
ie„adosat
e
a
nilor,este
r
culabil,fii
n
p
edeasalt
s
d
a„troian
u
a
80m)car
e
e
ască înd
i
c
amcâtăet
i
F
otografiela
â
lceleBune.
e
SSE,în
l
ţuluiestic.
Î
ă
rtatvârf
u
(
810m),afl
a
t
ulUrsici.
a
streşicas
t
există un
d
ă
şidealul
a
ă
poziţiile
d
r
e„platoul
a
turală.
E
xistă oinc
i
,
cuunas
p
m
ativ900d
e
tevaobser
v
valeaVo
i
u
estesufic
i
i
indclară.
O
ciunade
a
00demde
e
”).Înaltr
e
iluzorie,a
t
n
daproap
e
s
ăocoleasc
ă
u
lui”deb
a
e
coboară
s
i
recţiaopu
s
i
căştiinţifi
c
Î
n
u
l
a
tla
t
ella
d
eal
a
flat
d
ela
pe
i
ntă
p
ect
e
m,
v
aţii
i
nii,
i
ent
O
a
a
lta,
val
e
ilea
t
âta
e
la
ă
un
a
raj.
s
pre
s
ă!).
c
ăa
7
Înfotogra
f
îndreaptă
s
pământv
ă
sprevest,
a
proprietat
e
săteandi
n
Or,limpe
d
Pedealt
ă
fortificaţii
l
defăcutr
e
Muncelul)
,
despre„c
a
şanţ îns
p
ESTuar|nr
.
EUDEM(2
f
iadelafig
s
prevale.
C
ă
zuteînzo
n
a
dicăspre
p
e
esteorie
n
n
ValeaLu
n
d
e,aceastăl
ă
parte,va
l
l
edecâmp
e
leveelaf
a
,
însăsau
a
a
strul”del
a
p
atelevalu
l
.
3,iunie201
4
Figura6.
A
9m)şilinii
d
.7(infra)e
C
olţuleste
n
ă.Peace
e
p
latou.Av
â
n
tatspree
x
n
canilor,re
s
ucrarenu
p
l
urilecerc
e
aledacilor
a
ţalocului,
a
cumulatd
e
a
VârfulP
o
l
ui.Aceast
ă
4
A
nsambluld
e
d
econturla5
sterepreze
n
rotunjit,a
ş
e
aşifotogr
a
â
ndînved
e
x
terior,se
p
s
pectivdin
p
oatefiro
m
e
tatepeD
e
cunoştinţel
celpuţinî
n
e
jacâtevac
â
o
ienii(înz
o
ă
caracteri
s
BOŞOR
O
e
incintede
p
m.Cuverde
n
tatcapăt
u
ş
acumse
în
a
fiesemai
e
recăînto
a
p
oateconc
l
Boşorod.
P
m
ană,câtăv
r
e
alulVoini
i
enusuntî
n
n
câtevac
a
â
tevadate
c
o
naPonori
c
s
tică sed
a
O
D
p
ământdep
e
drumurine
a
u
lnordical
în
tâmplă,p
vedeund
e
a
tecazuril
e
l
uzionacă
î
P
lanulval
u
r
emeşanţu
l
i
nuarpu
n
căatâtde
a
zuriîncăf
o
c
omparativ
c
i),ştimsi
g
a
torează pr
o
e
DealulVoi
a
menajateîn
z
aceluival,
ractic,înt
o
e
taliuinter
e
e
observate
î
mprejmui
r
u
luiîncauz
l
arfifosta
teafiatri
b
clarecaîn
c
o
artedisc
u
e.Despree
x
g
urcădacii
o
babilfap
t
nii.
z
onacomplex
u
carevireaz
o
atecazuri
l
e
sant:şanţ
u
şanţulcar
e
r
eaafostr
ăsusţinea
şteptatpe
p
b
uitenici
d
c
azulroma
n
u
tabile(de
e
x
empleled
e
realizauv
a
t
uluică,c
e
u
lui.
ăcca100o
ş
l
edevalur
i
u
lestereal
e
delimitea
z
ealizată de
ceeaşiipot
e
p
arteaopus
d
acilor.De
s
n
ilor,mai
s
e
x.Prisaca
e
maisus,
c
a
lulfăcân
d
e
lmaiade
s
ş
ise
i
de
izat
z
ăo
un
e
ză.
ă
s
pre
s
unt
sau
c
aşi
d
un
s
ea,
8
amenajări
l
fundulşa
n
atunci
n
document
a
modusope
r
F
ESTuar|nr.
l
edefensiv
e
n
ţuluipână
n
dterenul
a
tfiindcel
r
anditipic,
d
F
igura7.F
o
3,iunie201
4
e
serealiza
u
pevârful
v
arpermite
delaVârf
u
d
evenit„reţ
o
tografielac
a
Înfundal
T
4
u
peunte
r
v
alului.In
t
poziţiona
r
u
lPoienii
(
etădeam
e
a
pătulnordi
c
ValeaLun
T
EODOR,P
E
r
encuîncli
n
t
eresantest
e
r
eaşanţul
u
(
Teodoret
e
njareaun
e
c
al„troian
u
canilorşiPl
a
E
ŢAN
n
aţiimari,
e
căşanţul
u
ilaexteri
o
al.2013b,
e
ipalisade
d
u
lui”depe
D
a
toulTârsa
(
fiinddifici
l
estepracti
c
o
rulvalul
u
5053),cev
d
acice.
D
ealulVoinii
(
ultimulpla
n
l
deridica
t
c
attotlai
n
u
i,exempl
u
aţinând,
p
.Vederespr
e
n
).
Figura8.
D
vederespr
e
lungullat
u
incintei6.
Măgura
planulma
i
km)Dea
t
pământul
n
terior,chi
a
u
celmai
b
p
robabil,d
e
e
SE.
D
ealulVoin
i
e
nord,dea
u
riideesta
Înultimul
p
Călanului.
Î
i
apropiat(c
c
lulDumbra
v
din
a
rşi
b
ine
e
un
i
i,
p
lan
Î
n
c
a3
v
a.
9
Privindac
u
numaică
v
Foartead
e
apărarea
p
şisimplu.
incintede
p
Fotografia
circulaţie,
deaproap
e
deaccesl
a
ESTuar|nr
.
u
mfig.8,r
e
v
alulester
i
e
vărat,siste
p
roapetotd
e
Orceea
c
p
eDealul
V
delafig.
camcâtsă
e
5m(înz
o
a
proprietăţ
i
.
3,iunie201
4
e
spectivo
f
i
dicatspre
i
meledefe
n
e
aunapot
f
c
esevede
î
V
oinii,resp
e
9ilustreaz
ă
treacădou
ă
o
naceama
i
i
lefunciare
.
4
f
otografief
ă
i
nterior
,
da
r
n
sivedacic
e
f
iexplicate
p
î
nfotografi
a
e
ctivcaract
e
ă
unaspe
c
ă
căruţeu
n
i
îngustă).
A
.

BOŞOR
O
ă
cutăînlu
n
r
şicăeste
c
e
arareorif
o
p
econfor
m
a
delafig.
e
risticicare
c
tdejaami
n
n
apelângă
A
ceastăspa
ţ
O
D
n
gulincinte
i
c
âtsepoat
e
o
losesclini
a
m
aţiaterenu
8sepoate
excludo
m
n
tit:între
d
alta,între
c
ţ
ierearese
n
i
numerota
t
e
deşerpuit
o
a
dreaptă,
î
lui,nefiind
vedeape
o
m
anoperăd
a
d
ouă incint
c
eledouă
ş
n
sdoarda
c
t
e6,laexte
r
o
r
,
fărăun
m
î
nsăcurbel
e
nişte„linii
o
ricareseg
m
a
cică.
Figura9.
D
f
otografie
s
incintele1
(stânga).
eestelăsa
t
ş
anţuriexis
t
c
ănereferi
m
Figura10.
laintersec
ţ
numerota
t
Imagine
G
detaliidel
o
terenului
î
r
ior,vede
m
m
otivapar
e
e
sistemelo
r
strâmbe”,
m
entaloric
ă
D
ealulVoin
i
s
preSV,înt
r
(dreapta)şi
t
unspaţi
u
t
ândunsp
a
m
ladrum
u
Ortofotogr
a
ţ
iaincintelo
r
t
e1,6şi7.
G
oogleEarth,
o
tizarea
î
nincinta1.
m
nu
e
nt.
r
de
pur
ă
rei
i
i,
r
e
6
u
de
a
ţiu
u
rile
a
fie
r
cu
TEODOR,PEŢAN
10ESTuar|nr.3,iunie2014
Figura10aduceoortofotografiededetaliu,laintersecţiaincintelor1,6şi7,pentruaarăta,fără
bruiajulliniilordedemarcaţietrasateînaplicaţiaGIS,şivizibilitateabunăavalurilor,darşidetaliile
delotizareîninteriorulunorincinte4,vizibileşipeteren,înspecialîninteriorulincintei1.Acelelinii
secundaresepotdescriecafiindniştebanalerăzoare,deciniştebrazdecevamaiadânci,cuaspectul
unorvaluriîngusteşiscunde(maximum20cm).Sugestiaarfiaceeaaunorproprietăţiiniţialemai
mari,închiseînveritabileincintecuvaluridepământ,careulteriorarfifăcutobiectulpartiţiei,prin
moştenirirepetate.
Dinnefericire,astfeldelucrurirămân,acum,simplespeculaţii,înlipsaunordocumentesaumărturii
grăitoare.Amîncercatsăobţineminformaţiidelacetăţenimaiînvârstă,careseaflaulalucruînzonă5,
întrebândceseştiedespreacelevaluri(saurăzoare,amîncercatambiitermeni),daramobţinutdoar
informaţiacăarfisuficientdevechi(„aşaleamprinsnoi,decopii”).Laîntrebareafrontală,dacăacele
răzoarearfilimitedeproprietate,sarăspunsezitant(„da,poate…”),însăsubiecţiişiauexprimatşi
nedumerireaasupratipuluideculturicaresarfipracticatînzonă,adică deceanumearealele
trebuiauprotejate…Pânălaurmă,unuldintreintervievaţiagăsito„explicaţie”,şianumecă„peacolo
treceadrumulluiDecebal”,chestiunepecarenuampututsă nuopunemînrelaţiecutradiţia
„DrumuluiluiTraian”dinlungulValuluiTransalutan,cagendereferinţăpopularălalucrărimari,
vechişineînţelese.
VomîncheiacomentariilereferitoarelazonadelaestdesatulVâlcelecufoartescurteconsideraţii
depreincintadelaVâlceluţa(revezifig.6).Judecândîntermenimilitari,estesingurapoziţiecorectă,
aflânduseîntropoziţierelativdominantă,pecumpănaapelor,fiindlegată departeasuperioară a
dealuluideoşaîngustă.Lucrărileconstatateacolosuntperfectsimilarecucelelaltevalurirelativ
mici,cuşanţurilaexterior,fărăaprezentaînsăinteresarheologic,amenajărilefiindfoartemodeste.
ZonaOcoliş
LanorddedrumulcareurcădinsatulOcolişsprecumpănaapelordelaest,pentruacoborîapoiîn
ValeaGrădiştii,însatulLudeşti,existaudouăpunctedeinteres,respectivdouălocuricareaşteptau,
decevaani,ovizitălafaţalocului.UnulsenumeşteDealulCărbunăria6,celălaltnuareuntoponimde

4AceastaesteoimagineGoogleEarth,aleasăcafiindceamaiclarădintreceledisponibile.Oimagineaproapela
feldeclară amvăzutpegeoportalulANPCI(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html),respectiv
ortofotografiiledin2012.Nuacelaşilucrusepoatespunedespreortofotografiilemaivechi,depildăceledin
2005,pecaresevăddoarvalurilemaricaresepară incintele.Moralaarficăinterpretareafotografiiloraeriene
depindedemaimulţifactori,întrecaredecalitatealor,darşidenumărulmartoriloraerieni,facilitând
comparaţiaunorimaginidiferite(fiecareanotimp,niveldeumiditatesauniveldevegetaţie,relevălucruride
obiceicomplementare).Dacăpeortofotografiiledin2005sepoateeventualsugeracăacoloarfidecăutatnişte
amenajărimilitaredecâmp(ştimexact,pentrucă primaanaliză abeneficiatexclusivdeacelset,imaginile
Googledelaacelmomentfiindinutilizabile),pecelemairecentesepoatesusţinefără problemă că vorbim
despreoexploatareagricolămaiveche,maialesdacăajutămimagineacuunmodel3Dalterenului.
5Aparentlatăiereavegetaţieiarboricoledelalimitelefostelorproprietăţi,pentruaprimisubvenţieagricolăpe
teren(folositastăziexclusivcapăşune).Nealiniem„normeloreuropene”,desigur,daresteunnouprilejde
alterareapeisajuluitradiţional,fiindcăvechileproprietăţieraumarcatenudoardevalurişişanţuridepământ,
darşideperdeledevegetaţiemaiînaltă,exactpelimiteledeproprietate.
6„CărbunareaLaGrădini”peRo.A.D.2014,cumenţiunea„CircumvalaţiunedePământ”,sfidândDEXul.
BOŞOROD
11ESTuar|nr.3,iunie2014
referinţăpreaclar,darseaflăpeDealulGridsauînimediataluiapropiere7şiestenotatsimplu,Grid,
lafig.1.AccesulsepoatefaceşidinspresatulGrid,însănouăneafostrecomandatdrumulcarese
despartedinşoseauaOcoliş‐Ludeşti,pecumpănaapelor,mergândsprenord.Şiacestdrumesteînsă
greuşinerecomandatmaşinilordeoraş.
DesprepoziţiadelaCărbunăriasuntfoartepuţinelucruridespus,decâtcăesteundealdestulde
semeţ,ridicândusepeste30dempestemediulambiant,opoziţiemaimultsaumaipuţin
vulturească,cuvizibilitateperfectă ladistanţerelativmari,şiîncă peorută deplai,ideală pentru
transferuldinValeaLuncanilorînValeaGrădiştii.Teoreticarexistatoatecondiţiilecaaicisăfiexistat
unpunctdecontrolaltraficuluiîntreceledouă văi;aproapetoate:nusevedeapapotabilă,decât
undevalaunkilometru.HadrianDaicoviciu(1964,112113)avizitatlocul,încadrulunuiprogramde
cercetăridesuprafaţă înperimetrulMunţilor„Orăştiei”,remarcândlarânduipoziţiaexcepţionalăa
locului,înprimulrândcalocdeobservaţie.Savantularealizatchiarniştemicisondaje,pecareleam
şigăsitpeteren,respectivosecţiunepeplatou,deaprox.7x1m,şiocasetădeaproximativ1m2,tot
acolo,şiosecţiunede5x0.7mpepantadenordvestadealului.Dupăceamgăsitaceastădinurmă
lucrare,amînţelesşicarearfinumerotarealaturilor„fortificaţiei”,îndescrierealuiDaicoviciu,
respectiv1spreNNV,2laturalungădinspreNEşiE(ceapecareînvăţatulclujanarfivăzutunval
de1,5mînălţime…),3arficontinuareaspreSE(nemăsuratădatorită„conservăriiextremdeproaste”,
aseciti„undenusevedeadeloc”),iar6,înfine,ceadepelaturadeENE;lacapătulnordicalacestei
dinurmă„laturi”(impropriu,fiindcătotulesteunovoidmare)amgăsitsecţiunea„prinval”,ceade5
x0,7m,amintităşiîntextulcitat.Aceastădinurmălaturăesteşisinguravizibilăpeortofotografiişi
singuracarearputealăsaeventualimpresiaunormodificăriantropice;părereanoastrăestecăsingura
modificaresedatorează uneivechipoteci,careacreatouşoară aplatizare,lată deaproximativun
metru,greudeconfundatcuunvaldepământ.
Aşacumremarcaînsă şiHadrianDaicoviciu,valurilelipsescexactpeceledouă şeidelegătură,
respectivceadenordşiceadesudest,fiindadică„fortificate”laturilegreuaccesibile,cupantămai
accentuată,darnefortificatelaturileuşoraccesibile,cupantemaiblânde,ceeace,întroperspectivă
militară,esteabsurd.
Semairemarcă,înimediataapropiereadrumuluidelavestdeCărbunăria8(sauCărbunarea,în
tradiţiaDaicoviciu),un„val”careesterezultatulsăpăriişanţuluidescurgere,respectivprotecţia
drumuluifaţădeşuvoaielecarearcurgedindeal.
SpreobiectivuldelaGrid(Ocoliş)neamdus,spreafisinceri,curelativmultoptimism9;nebazampe
analizaimaginiiaeriene,careprezentaunşanţcareînchideaoincintărelativtrapezoidalădeaproape
unhectar.Probabildacăamfifăcutşioanaliză maiatentă areliefului,atunciamfifostmultmai

7DTMnufoloseşteuntoponimpentrucota477,7m,subcareseaflăobiectivul;numeşteînsăzonadela1,2km
vestdeobiectivDealulGrid,iarridicăturamaiizolatădelaSVDealulOcolişulMic,aflatăla1,4km.Dealulde
lacota477,7aretotuşiunnume,PoianaSecerii,înPDT(trapezul2758,Orăştioara).AseobservacăfişierulDEM
subevaluează cotadealului,ceeace,defapt,seîntâmplă pebazesistematice,datorită algoritmuluide
interpolare.
8Aşafigurează peDTM,PDTşiINIS(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html).Nuamgăsit
forma<