ArticlePDF Available

Kierunki rozwoju badań zarządzania jakością (Directions of quality management research development)

Authors:

Abstract

The article presents an analysis of changes in research interests in quality management. The article aims to discover new or modified directions of research that appeared in 2020-21. It is an extension of previous research on trends in quality management. Text mining tools were used. 2,399 scholarly articles from 13 leading quality journals listed on Scopus were selected. Six new or modified research directions were indicated. Moreover, the growing interest in the subject of industry 4.0 and quality 4.0 was indicated.
Kierunki rozwoju…
371 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
KIERUNKI ROZWOJU BADAŃ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Sławomir WAWAK1
1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, wawaks@uek.krakow.pl; 0000-0001-6206-4489
Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę zmian w zainteresowaniach badawczych w obszarze
zarządzania jakością. Celem artykułu jest odkrycie nowych lub zmodyfikowanych kierunków
badań, które pojawiły się w latach 2020-21. Jest on rozwinięciem wcześniejszych badań nad
trendami w zarządzaniu jakością. Wykorzystano narzędzia eksploracji tekstu. Wybrano 2399
artykułów naukowych z 13 wiodących czasopism poświęconych tematyce jakości notowanych
w Scopus. Wskazano 6 nowych lub zmodyfikowanych kierunków badań. Ponadto wskazano
na rosnące zainteresowanie tematyką przemysłu 4.0 i jakości 4.0.
Słowa kluczowe: trendy, eksploracja tekstu, systematyczny przegląd literatury, zarządzanie
jakością
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT
RESEARCH
Abstract: The article presents an analysis of changes in research interests in quality
management. The article aims to discover new or modified directions of research that appeared
in 2020-21. It is an extension of previous research on trends in quality management. Text
mining tools were used. 2,399 scholarly articles from 13 leading quality journals listed on
Scopus were selected. Six new or modified research directions were indicated. Moreover, the
growing interest in the subject of industry 4.0 and quality 4.0 was indicated.
Keywords: trends, text-mining, systematic literature review, quality management
S. Wawak
372 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
1. Uwagi wstępne
34
Dziedzina zarządzania jakością cieszy się zainteresowaniem badaczy od wielu
dziesięcioleci. Mimo znaczącej liczby publikacji wciąż pojawiają się nowe problemy, techniki
oraz podejścia badawcze. Rocznie, tylko w renomowanych czasopismach dedykowanych
problematyce jakości, publikowanych jest ponad 1000 artykułów. Uniemożliwia to bycie na
bieżąco ze wszystkimi tematami. Niejednokrotnie badania dotyczące tych samych kwestii
podejmowane są w różnych częściach świata. Łatwo także może umknąć informacja o nowych,
obiecujących obszarach badań. Pomocą dla badaczy mogą być systematyczne przeglądy
literatury (SLR), które dostarczają przekrojowej wiedzy dotyczącej wybranych obszarów.
Jednak w praktyce przeglądy typu SLR są ograniczone do ok. 100 artykułów. To zaledwie 10%
rocznego przyrostu publikacji. Rozwiązaniem mogą być metody eksploracji tekstu (ang. text-
mining), które w zautomatyzowany sposób mogą wykryć nowości i istotne zmiany.
Artykuł stanowi rozwinięcie badań nad trendami w nauce prowadzonych w Katedrze
Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy udziale specjalistów z
innych uczelni i krajów. Jego celem jest wskazanie nowych lub zmodyfikowanych kierunków
badań, które pojawiły się w latach 2020-21. Przedstawione wyniki badań przyczyniają się do
systematyzacji analizowanego obszaru, a także pokazują nowe, ciekawe kierunki badań, które
budzą rosnące zainteresowanie badaczy oraz redaktorów czasopism naukowych.
2. Przegląd wcześniejszych badań
Wawak, Rogala i Dahlgaard-Park (2020) przeprowadzili badania dotyczące rozwoju
dziedziny zarządzania jakością w latach 2000-2019. Wykorzystali w tym celu autorską metodę
wykrywania trendów w badaniach naukowych, która bazowała na informatycznych
narzędziach eksploracji tekstu. Wcześniej badania wykorzystujące inne techniki text-miningu
zostały przeprowadzone m.in. przez Carneruda (2018) oraz Dereli et al. (2011).
Przeprowadzono także szereg badań z wykorzystaniem systematycznego przeglądu literatury,
bibliometrii, analizy słów kluczowych lub technik eksperckich (Dahlgaard-Park i in., 2013; Lo
& Chai, 2012). Typowymi ograniczeniami tego typu badań są:
ograniczona liczba artykułów analizowanych w całości, zwykle jedynie słowa kluczowe
lub abstrakty,
opieranie się na ograniczonej liczbie słów kluczowych,
34
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Kierunki rozwoju…
373 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
wykorzystanie predefiniowanych klas tematycznych,
identyfikowanie trendów na podstawie opinii badaczy, a nie danych ilościowych.
Należy podkreślić, że badacze świadomi tych ograniczeń i dążą do minimalizacji ich
wpływu. Nowością zaproponowaną przez wspomniany wcześniej zespół badawczy było daleko
idące zautomatyzowanie procesu odkrywania trendów w nauce, co znacząco ograniczyło
wpływ uprzedzeń badaczy na osiągnięte wyniki. Było to możliwe dzięki zastosowaniu
najnowszych narzędzi eksploracji tekstu. Wysoka wiarygodność wyników została osiągnięta
dzięki analizie 4833 pełnych tekstów artykułów.
Na podstawie analizy publikacji z 6 wiodących czasopism poświęconych zarządzaniu
jakością, wydanych w latach 2000-2019 odkryto 45 trendów, w tym:
17 długookresowych, trwających przez cały okres objęty badaniem,
4 zanikające,
11 wyłaniających się,
13 efemerycznych, tj. takich, które rozpoczęły i zakończyły się w badanym okresie.
Do trendów długookresowych zaliczono: modele doskonałości, koszty jakości, FMEA,
zintegrowane systemy zarządzania, rodzinę norm ISO 9000, lean six sigma, zarządzanie
utrzymaniem maszyn, zarządzanie wydajnością, QFD, jakość w szkolnictwie wyższym,
usługach, ochronie zdrowia, metody statystyczne, TQM, TQM oraz zarządzanie wiedzą.
Natomiast do trendów wyłaniających się zaliczono: łańcuchy dostaw, społeczną
odpowiedzialność, BSC w edukacji, model Kano, zdolność procesów, innowacje i
kreatywność, zrównoważony rozwój, lojalność klienta, jakość w turystyce, oburęczność oraz
autentyczne przywództwo.
Badania zakończyły się na 2019 roku. Od tego czasu nie opublikowano przekrojowych
badań wskazujących nowsze kierunki rozwoju zarządzania jakością. Dlatego w tym artykule
postawiono następujące pytanie badawcze:
czy w latach 2020-2021 wystąpiły nowe lub istotnie zmodyfikowane kierunki badań, które
w przyszłości mogą przerodzić się w trendy?
Sama identyfikacja trendów w tak krótkim okresie badań jest niemożliwa ze względu na
wymagania stosowanych metod eksploracji tekstu. Dlatego badania skupią się na wskazaniu
potencjalnych kierunków rozwoju.
3. Metodologia
Podejście zastosowane przez Wawaka, Rogalę i Dahlgaard-Park (2020) nie jest jednak bez
wad. Jako jedno z kluczowych ograniczeń można wskazać niemożność analizy wszystkich
czasopism ze względu na brak dostępu do pełnych tekstów artykułów spowodowany m.in.
celowym opóźnianiem publikacji przez niektóre czasopisma. Problem ten można rozwiązać
S. Wawak
374 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
ograniczając badania do jedynie tytułów i abstraktów, które można łatwo pozyskać np. z bazy
Scopus. Specyficzny sposób pisania abstraktu powoduje, że może on nie do końca
odzwierciedlać treść artykułu, jednak jak pokazuje praktyka może w wielu przypadkach
stanowić wystarczające źródło wstępnego rozpoznania. Wiarygodność takich badań w długim
okresie mogłaby być dyskusyjna, jednak dla kilkuletniego okresu może zostać uznana za
wystarczającą. Co więcej, możliwe jest znaczące rozszerzenie bazy analizowanych czasopism.
Dlatego w tym artykule, będącym rozszerzeniem wcześniejszej publikacji, wykorzystano
analizę opartą na abstraktach.
Stosowana metodyka badań spełnia podstawowe założenia systematycznego przeglądu
literatury, przy czym wstępna część analityczna jest prowadzona przez zaprojektowany przez
autora program komputerowy wspierany przez narzędzia eksploracji tekstu. Natomiast dalsza
część analizy jest prowadzona przez człowieka (Ananiadou i in., 2009). Zapewnia do
minimalizację ryzyka wpływu potencjalnych uprzedzeń autora na wyniki badań. Schemat
badania przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Diagram metodyki systematycznego przeglądu literatury z wykorzystaniem narzędzi
eksploracji tekstu
Źródło: opracowanie własne.
Do badania wybrano wszystkie artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, które
uczestniczyły w analizie za lata 2000-2019, a dodatkowo 7 innych czasopism o tematyce
dedykowanej zarządzaniu jakością, które notowane w bazie Scopus, jednak wcześniej nie
zostały uwzględnione ze względu na brak dostępu do pełnych tekstów. Należą do nich:
International Journal for Quality Research,
International Journal of Productivity and Performance Management,
International Journal of Productivity and Quality Management,
International Journal of Quality and Reliability Management,
International Journal of Quality and Service Sciences,
Journal of Quality,
Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism,
Journal of Quality in Maintenance Engineering,
Quality Access to Success,
Quality Engineering,
Określenie celu
i pytań badawczych
Wybór metody
analizy tekstu
Ustalenie kryteriów
doboru artykułów
Gromadzenie
danych
Przygotowanie
danych do analizy
Odkrywanie klastrów
(TF-IDF, HDBSCAN)
Analiza i nazywanie
klastrów
Analiza pełnych
tekstów artykułów
Interpretacja
wyników
eksploracja tekstu,
badanie abstraktów
czasopisma notowane
w Scopus
2399 artykułów
naukowych
konwersja do postaci
fraz (bag of words)
Kierunki rozwoju…
375 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
Quality Management Journal,
Total Quality Management and Business Excellence,
TQM Journal.
Łączną liczbę publikacji według czasopism pokazano na rysunku 2.
Rysunek 2. Liczba wszystkich publikacji oraz artykułów naukowych w latach 2020-2021 według
czasopism
Źródło: wyniki badań.
W analizie zostały uwzględnione wszystkie artykuły opublikowane w latach 2020-2021
łącznie z tymi, które były dostępne pod koniec 2021 roku, choć w bazie wskazano późniejszą
datę publikacji. W analizowanych czasopismach w 2020 r. opublikowano 1029 artykułów, w
2021 r. 1250, a z wyprzedzającą datą publikacji (2022 r.) ukazało się 120 artykułów. Łącznie
uwzględniono 2399 artykułów. Odrzucono przy tym 159 publikacji innego typu, np. recenzji,
uwag wstępnych, ogłoszeń, errat.
Na uwagę zasługuje zróżnicowanie geograficzne miejsc powstania artykułów. Ze względu
na to, że znaczna część artykułów została napisana przez zespoły, uwzględniono afiliację
pierwszego autora, który zwykle ma największy wpływ na kształt publikacji (rysunek 3).
Widoczna jest znacząca aktywność publikacyjna w Indiach (386 artykułów), a także duża
aktywność w Indonezji (158), Stanach Zjednoczonych (138), Włoszech (115) oraz Iranie (101).
Opublikowano 36 artykułów z Polski, co daje 16 miejsce na liście 98 krajów. Jeśli analizować
liczbę publikacji kontynentami, to najwięcej było w Azji (1002) i Europie (760). Na
pozostałych kontynentach liczba publikacji nie przekroczyła 200. W przypadku 38 artykułów
nie udało się określić kraju pochodzenia pierwszego autora.
050 100 150 200 250 300 350 400 450
International Journal Of Productivity And…
Quality - Access to Success
TQM Journal
International Journal of Quality and Reliability...
Total Quality Management and Business...
International Journal for Quality Research
International Journal of Productivity and Quality...
Journal of Quality Assurance in Hospitality and…
Quality Engineering
Journal of Quality in Maintenance Engineering
International Journal of Quality and Service…
Journal of Quality
Quality Management Journal
Wszystkie Artykuły
S. Wawak
376 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
Rysunek 3. Zróżnicowanie geograficzne artykułów według kraju afiliacji pierwszego autora
Źródło: wyniki badań
Przyjęta metoda eksploracji tekstu wymaga konwersji analizowanych treści na wartości
liczbowe. Dlatego każdy abstrakt został skonwertowany do postaci „bag of words”, czyli
zestawu fraz. Odrzucono przy tym słowa typowe dla abstraktów, które nie niosą wartości
merytorycznej, np. „purpose”, „results”, „paper”. Usunięto również nieistotne z punktu
widzenia analizy partykuły „the”, „a”, „of” itp., z wyjątkiem fraz, w których mogłyby one mieć
znaczenie, np. „quality of management”. W przyjętej metodzie ważne są jedynie te frazy, które
powtarzają się w wielu abstraktach. Na ich podstawie algorytm może orzec o podobieństwie
tekstów. Dlatego mimo zidentyfikowania 12900 fraz, jedynie 547 zostało użytych we właściwej
analizie. Należy przy tym wskazać, że nie wszystkie artykuły posiadały abstrakty, a także w
niektórych abstraktach brakowało istotnych, powtarzalnych fraz. Z tego powodu na tym etapie
odrzucono 335 artykułów.
Zestawy fraz reprezentujące poszczególne artykuły zostały skonwertowane do postaci
wielowymiarowych wektorów, w których każdy wymiar odpowiadał jednej frazie. Stąd 547
wymiarów. Wektor przechowuje wartość 1 lub 0 dla każdego wymiaru, w zależności od tego
czy dana fraza występuje w abstrakcie, czy też nie. Tak przygotowane dane można poddać
analizie metodą Term Frequency Inverted Document Frequency (TF-IDF), która określa
relatywną ważność poszczególnych fraz w zależności od liczby abstraktów, w których zostały
użyte (Zhang i in., 2011). Przetworzone wektory zostały następnie przeanalizowane z
wykorzystaniem narzędzia badającego podobieństwo tekstów. W tym celu wykorzystano
metodę Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
(HDBSCAN). Metoda ta pozwala na zidentyfikowanie klastrów podobnych artykułów, a także
Kierunki rozwoju…
377 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
wskazuje te, które nie pasują do żadnego z klastrów. Jej zaletą jest wysoka trafność wyników
oraz duża odporność na wykrywanie fałszywych podobieństw (McInnes i in., 2017). Dużą
przewagą tej metody jest także znaczące ograniczenie liczby parametrów, które
predefiniowane przez badacza (obiektywizm). W jej przypadku konieczne jest jedynie
określenie minimalnej wielkości klastra. W tym badaniu na podstawie eksperymentów
wyznaczono najlepszą wartość tego parametru jako 10. Przy tej wartości uzyskane wyniki były
najbardziej trafne i nie występowały przypadkowe zbitki artykułów (fałszywe klastry). Klastry
zostały utworzone przez 908 artykułów (38%), podczas gdy 1156 nie zostało zaliczonych do
żadnego klastra. Wartości te typowe dla tego typu badań
35
. Zróżnicowanie tematyczne
czasopism naukowych jest duże i w wielu przypadkach tematy poruszane jedynie przez
pojedynczych badaczy. Ze względu na przyjęty cel badań oraz pytanie badawcze takie wyniki
nie były dalej analizowane. Należy wyraźnie podkreślić, że nie oznacza to, że te artykuły
mniej wartościowe. Badają one ważne tematy, które z różnych powodów nie budzą szerszego
zainteresowania badaczy.
Wynik analizy przeprowadzonej przez aplikackomputerową musi zostać zinterpretowany
przez człowieka. Na tym etapie poszczególne klastry zostały nazwane na podstawie tytułów
artykułów, słów kluczowych oraz abstraktów. Następnie odniesiono je do wyników
wcześniejszych badań, aby skupić się jedynie na tych nowych lub istotnie zmienionych.
4. Rezultaty
W rezultacie analizy odkryto 41 klastrów. W odniesieniu do 32 klastrów znaleziono w
poprzednich badaniach odpowiadające im aktywne trendy. Do jednego trendu mógł odnosić się
więcej niż jeden klaster. Należą do nich: modele doskonałości, rodzina norm ISO 9000, lean
six sigma, zarządzanie utrzymaniem maszyn, zarządzanie wydajnością, jakość usług, metody
statystyczne, zarządzanie wiedzą, łańcuchy dostaw, odpowiedzialność społeczna, innowacje i
kreatywność, lojalność klientów, autentyczne przywództwo. Znaleziono także klastry
odpowiadające treścią trendom, które w poprzednich badaniach zostały uznane za zakończone.
Należą do nich: jakość oprogramowania, zarządzanie ryzykiem, zadowolenie pracowników,
opracowanie nowych produktów. Przyczyną wykrycia klastrów związanych z tymi tematami
mogło być rozszerzenie bazy czasopism. Sytuacja ta ujawnia ograniczenie tego typu badań,
które jest związane z wpływem redaktorów poszczególnych czasopism na tematykę w nich
poruszaną. Zwiększenie liczby analizowanych czasopism zastosowane w tym artykule pozwala
na zmniejszenie tego wpływu. Z faktu, że nie zidentyfikowano artykułów potwierdzających
kontynuację jakiegoś trendu, nie należy wyciągać wniosków. Okres badania był stosunkowo
35
Łącznie w latach 2019-2021 w Katedrze Procesu Zarządzania przygotowano ok. 10 badań wykorzystujących
tę metodologię dla różnych obszarów badań naukowych. Badania są kontynuowane.
S. Wawak
378 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
krótki, a zatem osiągnięcie 10 publikacji związanych z danym trendem mogło być niemożliwe
dla tych mniej popularnych.
Przyjęte podejście badawcze zakłada, że aby mówić o kierunku badań lub trendzie
konieczne jest znalezienie reprezentujących go artykułów w więcej niż jednym czasopiśmie.
Zidentyfikowano dwa klastry „jakość w hotelarstwie i turystyce” oraz „jakość żywności”, do
których należały artykuły opublikowane wyłącznie w jednym czasopiśmie. W związku z tym
klaster ten został odrzucony jako niespełniający wspomnianego warunku. Zidentyfikowano
zatem 6 kierunków badań, które nie znalazły bezpośrednich odpowiedników w poprzednich
badaniach. Udział pojedynczych czasopism w każdym z nich nie przekraczał 50%. Należą do
nich:
zaangażowanie pracowników (14 artykułów),
predykcja występowania problemów (18 artykułów),
zarządzania odpadami (18 artykułów),
audyt systemu zarządzania (21 artykułów),
transformacja cyfrowa (25 artykułów),
miejsce ekologii w zarządzaniu jakością (16 artykułów).
Już sam przegląd tytułów kierunków badań wskazuje na znaczące rozszerzenie pola
zainteresowań czasopism poświęconych zarządzaniu jakością. Po części ten efekt został
spowodowany przez dodanie 7 nowych czasopism do analizy. Jednak bliższa analiza artykułów
w klastrach wykazała, że jedynie w przypadku „zarządzania odpadami” udział nowych
czasopism przekroczył 50%. Oznacza to, że bieżące badanie przede wszystkim uwypukliło
tematy, które były obecne, choć mniej popularne w 6 badanych wcześniej czasopismach.
Pewnym zaskoczeniem jest brak klastra związanego wprost z przemysłem 4.0 oraz
związaną z tym koniecznością dostosowania spojrzenia na zarządzanie jakością. Przegląd
artykułów wykazał, że w badanej populacji znajduje się ponad 60 artykułów wprost w tytule
odwołujących się do przemysłu lub jakości 4.0. Poruszają one jednak różne aspekty zmian i
dlatego zostały przez algorytm zaliczone do różnych obszarów tematycznych. Dwa spośród
nowo zidentyfikowanych kierunków badań wprost odwołują się do przemysłu 4.0, a jeden
odwołuje się pośrednio. Algorytm uznał, że fraza „industry 4.0” ma mniejsze znaczenie niż
inne frazy użyte w abstraktach. Temat ten został włączony do analizy dla lepszego pokazania
zależności pomiędzy zarządzaniem jakością a nowoczesnym podejściem do zarządzania
organizacjami.
Każdy z wymienionych klastrów został poddany dalszej analizie. Dokonano przeglądu
pełnej treści wszystkich artykułów wchodzących w skład klastrów. Następnie wybrano
najważniejsze, które w najpełniejszy sposób reprezentowały specyfikę danego kierunku badań.
Prezentacja wyników tej analizy zostanie przedstawiona w dalszej części artykułu.
Kierunki rozwoju…
379 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
5. Dyskusja
Krótkie nazwy klastrów nie w pełni oddają istotę kierunków badań, które opisują. Dlatego
w ramach dyskusji przedstawione zostaną szersze wyjaśnienia oparte na analizie pełnych
tekstów artykułów. Ze względu na ograniczenia, zaprezentowane zostaną wybrane,
najważniejsze ustalenia badaczy. Wskazane zostaną także ich powiązania z wcześniej
opisanymi trendami oraz przypuszczenia dotyczące ich dalszego rozwoju
Zaangażowanie pracowników. Zaangażowanie pracowników jest jedną z zasad zarządzania
jakością. Jednak dotychczas znaczna część badań nie bez przyczyny była zorientowana na
przywództwo. Jak pokazują badania, zaangażowanie pracowników rośnie, jeśli przywódcy
wspierają współpracę oraz dzielenie się wiedzą między podwładnymi (Talebzadeh & Karatepe,
2019)
36
. Z kolei zaangażowanie poprzedza wzrost wydajności. Lappalainen i in. (2019) odkryli,
że cechy pracowników, takie jak: myślenie analityczne, ekstrawertyzm, myślenie systemowe,
asertywność, zdolności przywódcze, znacznie lepszymi predykatorami zaangażowania niż
czynniki środowisko. Oznacza to, że choć przywództwo ma kluczową rolę w angażowaniu
pracowników, to jednak jest ograniczane przez cechy poszczególnych osób. Stanowi to
przyczynek do trwającej wiele lat dyskusji czy można kulturę TQM skutecznie wdrożyć w
każdej organizacji, niezależnie od cech poszczególnych pracowników. Warto także zauważyć
istotną zmianę wpływającą na sposób angażowania pracowników. Już w najbliższych latach
pracownicy pokolenia Y będą najliczniejszą grupą w organizacjach. Jak pokazują badania
Chang i in. (2021), to wymaga zastosowania nowych podejść, bowiem jednym z
najistotniejszych czynników powodujących zaangażowanie w pokoleniu Y jest satysfakcja z
wykonywania określonych zadań, a nie poczucie obowiązku czy poświęcenie.
Predykcja występowania problemów. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają
na uzyskanie informacji o potencjalnych problemach lub niezgodnościach zanim one wystąpią.
Predykcja zdarzeń jest jednym z elementów jakości 4.0. Badacze wskazują, że zastosowanie
uczenia maszynowego lub sieci neuronowych umożliwia uruchomienie reakcji zanim pojawią
się negatywne skutki. Znajduje to zastosowanie w utrzymaniu ciągłości działania maszyn i
urządzeń. Producenci wyposażają urządzenia w systemy czujników przekazujące na bieżąco
dane. Dzięki temu serwisanci mogą odwiedzić klienta zanim jeszcze ten dostrzeże awarię
(Kaparthi & Bumblauskas, 2020). Podobne rozwiązania stosowane w przemyśle do
wykrywania stanów bezpośrednio poprzedzających wystąpienie niezgodności (Acernese i in.,
2021) oraz maksymalizacji przepustowości i wykorzystania maszyn (Amrita i in., 2020).
Jednak zastosowania nie ograniczają się jedynie do przemysłu. Coraz szerzej sieci neuronowe
są wykorzystywane w medycynie do przewidywania pogorszenia stanu zdrowia pacjentów lub
36
W przypadku niektórych artykułów wydanych w latach 2020-2021 czasopisma wskazują nie datę druku, lecz
datę publikacji w internecie z dopiskiem „ahead of print”. Zachowano tę notację, aby ułatwić czytelnikowi
odnalezienie cytowanych publikacji w bazach danych.
S. Wawak
380 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
ich negatywnej reakcji na określone terapie (Yang & Cheng, 2021). Należy w najbliższych
latach oczekiwać znaczącego wzrostu liczby badań w tym zakresie. Ze względu na skuteczność
technik predykcji w działaniach zapobiegawczych oraz coraz mniejsze bariery technologiczne,
będą one obejmować coraz to nowe rodzaje organizacji, produktów i usług.
Zarządzania odpadami. Załamanie rynku handlu opadami w ostatnich latach spowodowało,
że kolejne kraje odczuwają coraz większe problemy spowodowane nadmiarem odpadów, które
często mimo sortowania, nie nadają się do powtórnego użycia. Praktyka eksportu odpadów do
krajów rozwijających się została słusznie uznana za greenwashing. W tej sytuacji konieczne
staje się wypracowanie rozwiązań, które rzeczywiście, a nie tylko na papierze doprowadzą do
ograniczenia ilości generowanych odpadów. W badanych czasopismach problem ten był
analizowany na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu. Interesującą
propozycją jest rozszerzenie koncepcji zarządzania odchudzonego oraz mapowania strumienia
wartości na obszar postępowania z odpadami, również po opuszczeniu przez nie terenu
organizacji (Hedlund i in., 2020).
Audyt systemu zarządzania. Audyty systemów zarządzania są, wydawałoby się, narzędziem
bardzo dobrze poznanym i opisanym. Opracowano normy wspierające prowadzenie audytów i
znane dobre praktyki. Jednak rosnąca złożoność organizacji, coraz większa integracja
systemów oraz nowe technologie stawiają przez audytorami coraz to nowe wyzwania. Nowi
audytorzy napotykają w organizacjach posiadających klika certyfikowanych systemów
zarzadzania na wysoki próg wejścia, którego pokonanie wymaga znaczącego poszerzenia
wiedzy w wielu obszarach. Badacze zwracają uwagę, że zasady audytu prezentowane m.in. w
normie ISO 19011 nie wystarczającym wsparciem, dlatego konieczne jest opracowanie
bardziej szczegółowych narzędzi wspierających (Abuazza i in., 2019). Badacze skupiają się
także na krytycznej ocenie poprawności prowadzenia audytów. Wykazano, że satysfakcja
audytowanych zależy od kompetencji audytora, wprowadzenia atmosfery współpracy oraz
skupienia na usprawnieniach biznesu, podczas gdy koncentracja na wymaganiach normy jest
jedynie czynnikiem higieny (Lenning i in., 2022). Ponadto prawidłowa realizacja programu
audytów zależy od właściwego ustalenia celów, czynników ryzyka i szans oraz nastawienia do
ciągłego doskonalenia procesu programowania (Filho i in., 2021).
Transformacja cyfrowa. Transformacja cyfrowa jest jednym z filarów przemysłu 4.0.
Badania pokazują, że nawet w dobrze rozwiniętych gospodarczo krajach przedsiębiorstwa
napotykają na znaczące bariery transformacji wynikające z konieczności dostosowania kultury
i umiejętności, infrastruktury i technologii oraz zmian zasad funkcjonowania całego
ekosystemu. Wprowadzenie tych zmian wymaga synchronizacji pomiędzy podmiotami, a także
między biznesem a administracją publiczną. Stąd postulat stworzenia rozwiązań prowadzących
do koordynacji zmian w poszczególnych regionach lub krajach (Brunetti i in., 2020). Inne
badania pokazują, że dostęp do danych partnerów biznesowych oraz klientów ma kluczowe
znaczenie dla skuteczności wdrażania przemysłu 4.0 oraz podnoszenia efektywności
przedsiębiorstw. Przyspiesza także procesy innowacyjne dzięki precyzyjnej znajomości potrzeb
Kierunki rozwoju…
381 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
i możliwości, a także zmniejszeniu liczby nietrafionych projektów zmian (Grandinetti i in.,
2020).
Miejsce ekologii w zarządzaniu jakością. Mimo ścisłego związku między zarządzaniem
jakością a zarządzaniem środowiskowym, widocznego chociażby w normach ISO, badane
czasopisma nie poświęcają dużo miejsca problemom ekologii. Ujawnianie w ostatnich latach
praktyk greenwashingu oraz rosnąca świadomość ekologiczna powodują zmianę kursu.
Badania pokazują, że udawanie zachowań proekologicznych prowadzi w dłuższym okresie do
pogorszenia wizerunku przedsiębiorstw. Jednak ze względu na asymetrię informacji, w krótkim
okresie prowadzi do błędnych decyzji konsumentów i powoduje szkody dla środowiska (Chen
i in., 2020). Zachowania proekologiczne konsumentów znacząco różnią się pomiędzy krajami,
a także pomiędzy grupami wiekowymi. Nie jest zaskoczeniem, że większym zainteresowaniem
produkty ekologiczne cieszą się wśród młodzieży (Amoako i in., 2020). Świadome znaczenia
ekologii przedsiębiorstwa dążą do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Sprzyjają temu nowoczesne technologie związane z przemysłem 4.0 w obszarze
m.in. logistyki oraz zrównoważonego rozwoju (Umar i in., 2021).
Przemysł 4.0 jest ściśle powiązany z wyzwaniami dla zarządzania jakością. Olbrzymia ilość
gromadzonych i analizowanych danych, znaczące zmiany technologiczne czy powrót do
neotayloryzmu powodują, że specjaliści ds. jakości w przedsiębiorstwach stają wobec zupełnie
nowych wymagań. Stąd rosnąca liczba publikacji także w odniesieniu do słabo jeszcze
zdefiniowanej koncepcji jakości 4.0.
Należy zauważyć, że aktywność badawcza dotycząca przemysłu 4.0 nie rozkłada się równo
pomiędzy kraje, a nawet nie widać jej związku z ich poziomem rozwoju. Na rysunku 4
przedstawiono kraje, w których prowadzono badania dotyczące omawianej kwestii.
W niektórych badaniach uczestniczył więcej niż jeden kraj. Największą aktywność widać
w Indiach i Brazylii. Kraje rozwinięte pojawiają się dopiero na dalszych miejscach.
S. Wawak
382 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
Rysunek 4. Kraje, w których prowadzono badania związane z przemysłem 4.0 opublikowane
w badanych czasopismach w latach 2020-2021
Źródło: wyniki badań.
Wśród artykułów odwołujących się bezpośrednio do przemysłu 4.0 lub jakości 4.0 w tytule
lub abstrakcie wyróżniono kilka grup tematycznych. Do najczęściej poruszanych przez badaczy
tematów należą:
ocena dostosowania metod jakości do przemysłu 4.0 (13 art.),
ocena gotowości wdrożenia przemysłu 4.0 (10 art.),
problemy wdrażania przemysłu 4.0 (6 art.),
definiowanie jakości 4.0 i rozważania teoretyczne (5 art.),
ocena koncepcji przemysłu 4.0 (4 art.).
W pozostałych artykułach poruszano m.in. kwestie gotowości wdrażania koncepcji jakości
4.0, dostosowania systemów zarządzania jakością do przemysłu 4.0, metod utrzymania maszyn
oraz aspektów informatycznych. W przypadku kilku artykułów odniesienie do przemysłu 4.0
w tytule nie miało istotnego przełożenia w tekście, a było jedynie frazą mającą przyciągnąć
czytelnika. Uwagę zwraca skupienie autorów na wstępnych badaniach, tj. ocenie, próbie
definiowania. Pozwala to wnioskować, że granice tego obszaru dopiero są określane i stanowi
on nowe atrakcyjne pole do prowadzenia badań.
Indie 14
Brazylia 8
Wielka Brytania 8
Włochy 7
Australia 6
Namibia 6
ZEA 6
Rosja 5
Irlandia 4
USA 4
Inne 34
Kierunki rozwoju…
383 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
6. Wnioski
Przegląd wybranych nowych kierunków rozwoju badań w zarządzaniu jakością pokazuje,
że zainteresowania badaczy są w dużej mierze stabilne i skupiają się na znanych już trendach.
Jednocześnie wyróżniono 6 kierunków badań, które rozszerzają dotychczas analizowaną
tematykę. Dwa z nich w dużej mierze wiążą się z nowymi wyzwaniami dla zarządzania jakością
związanymi z koncepcją przemysłu 4.0. Przegląd całej bazy analizowanych czasopism pod
kątem zainteresowania przemysłem 4.0 oraz jakością 4.0 wykazał, że budzi on rosnące
zainteresowanie badaczy, jednak badania znajdują się na wczesnym etapie.
Przyjęta metoda badawcza pozwoliła rozszerzyć listę analizowanych czasopism w stosunku
do poprzedniego badania, ale równocześnie posiada własne ograniczenia. Podstawowa część
badania została oparta na analizie abstraktów, których treść może nie odzwierciedlać
całkowicie pełnych tekstów artykułów. W celu zmniejszenia tego czynnika ryzyka, dla każdego
wybranego do analizy klastra dokonano przeglądu pełnej treści artykułów.
Korzystanie z abstraktów eliminuje z badania te artykuły, w których streszczenia zostały
napisane bardzo ogólnikowo i krótko. Algorytm może mieć wówczas problem z interpretacją
ich treści. Zwiększenie liczby analizowanych czasopism pozwoliło na zmniejszenie wpływu
innego ograniczenia, tj. zależności tematyki publikacji od preferencji komitetów redakcyjnych
czasopism. Nie zostało ono jednak całkowicie wyeliminowane.
S. Wawak
384 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
Bibliografia
1. Abuazza, O. A., Labib, A., & Savage, B. M. (2019). Development of an auditing framework
by integrating ISO 9001 principles within auditing. International Journal of Quality &
Reliability Management, 37(2), 328353. https://doi.org/10.1108/IJQRM-02-2019-0048
2. Acernese, A., Del Vecchio, C., Tipaldi, M., Battilani, N., & Glielmo, L. (2021). Condition-
based maintenance: An industrial application on rotary machines. Journal of Quality in
Maintenance Engineering, 27(4), 565585. https://doi.org/10.1108/JQME-10-2019-0101
3. Amoako, G. K., Dzogbenuku, R. K., & Abubakari, A. (2020). Do green knowledge and
attitude influence the youth’s green purchasing? Theory of planned behavior. International
Journal of Productivity and Performance Management, 69(8), 16091626.
https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2019-0595
4. Amrita, V., Thenarasu, M., Rameshkumar, K., Anbuudayasankar, S. P., Arjunbarath, G., &
Ashok, P. (2020). Development and selection of hybrid dispatching rule for dynamic job
shop scheduling using multi-criteria decision making analysis (mcdma). International
Journal for Quality Research, 14(2), 487504. https://doi.org/10.24874/IJQR14.02-10
5. Ananiadou, S., Rea, B., Okazaki, N., Procter, R., & Thomas, J. (2009). Supporting
Systematic Reviews Using Text Mining. Social Science Computer Review, 27(4), 509523.
https://doi.org/10/fr93xb
6. Brunetti, F., Matt, D. T., Bonfanti, A., De Longhi, A., Pedrini, G., & Orzes, G. (2020).
Digital transformation challenges: Strategies emerging from a multi-stakeholder approach.
The TQM Journal, 32(4), 697724. https://doi.org/10.1108/TQM-12-2019-0309
7. Carnerud, D. (2018). 25 years of quality management research outlines and trends.
International Journal of Quality & Reliability Management, 35(1), 208231.
https://doi.org/10.1108/IJQRM-01-2017-0013
8. Chang, K.-C., Hsu, Y.-T., Cheng, Y.-S., & Kuo, N.-T. (2021). How work engagement
influences relationship quality: The roles of work motivation and perceived service
guarantee strength. Total Quality Management & Business Excellence, 32(1112), 1316
1340. https://doi.org/10.1080/14783363.2019.1700107
9. Chen, Y.-S., Huang, A.-F., Wang, T.-Y., & Chen, Y.-R. (2020). Greenwash and green
purchase behaviour: The mediation of green brand image and green brand loyalty. Total
Quality Management & Business Excellence, 31(12), 194209.
https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1426450
10. Dahlgaard-Park, S. M., Chen, C.-K., Jang, J.-Y., & Dahlgaard, J. J. (2013). Diagnosing and
prognosticating the quality movement a review on the 25 years quality literature (1987
2011). Total Quality Management & Business Excellence, 24(12), 118.
https://doi.org/10.1080/14783363.2012.756749
11. Dereli, T., Durmuşoğlu, A., Delibaş, D., & Avlanmaz, N. (2011). An analysis of the papers
published in Total Quality Management & Business Excellence from 1995 through 2008.
Total Quality Management & Business Excellence, 22(3), 373386.
https://doi.org/10.1080/14783363.2010.532337
12. Grandinetti, R., Ciasullo, M. V., Paiola, M., & Schiavone, F. (2020). Fourth industrial
revolution, digital servitization and relationship quality in Italian B2B manufacturing firms.
An exploratory study. The TQM Journal, 32(4), 647671. https://doi.org/10.1108/TQM-01-
2020-0006
13. Hedlund, C., Stenmark, P., Noaksson, E., & Lilja, J. (2020). More value from fewer
resources: How to expand value stream mapping with ideas from circular economy.
International Journal of Quality and Service Sciences, 12(4), 447459.
https://doi.org/10.1108/IJQSS-05-2019-0070
Kierunki rozwoju…
385 Management and Quality Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2
14. Kaparthi, S., & Bumblauskas, D. (2020). Designing predictive maintenance systems using
decision tree-based machine learning techniques. International Journal of Quality &
Reliability Management, 37(4), 659686. https://doi.org/10.1108/IJQRM-04-2019-0131
15. Lappalainen, P., Saunila, M., Ukko, J., Rantala, T., & Rantanen, H. (2019). Managing
performance through employee attributes: Implications for employee engagement.
International Journal of Productivity and Performance Management, 69(9), 21192137.
https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2018-0356
16. Lenning, J., Gremyr, I., & Raharjo, H. (2022). What contributes to auditee satisfaction in
external ISO 9001 audits? The TQM Journal, ahead-of-print(ahead-of-print).
https://doi.org/10.1108/TQM-09-2021-0263
17. Lo, Q.-Q., & Chai, K.-H. (2012). Quantitative analysis of quality management literature
published in total quality management and business excellence (19962010). Total Quality
Management & Business Excellence, 23(56), 629651.
https://doi.org/10.1080/14783363.2012.669553
18. McInnes, L., Healy, J., & Astels, S. (2017). hdbscan: Hierarchical density based clustering.
Journal of Open Source Software, 2(11), 205. https://doi.org/10/ggfp85
19. Melo Filho, G. P., Martins, V. W. B., Rampasso, I. S., Quelhas, O. L. G., Souza Pinto, J.,
Silva, D., Osiro, L., & Anholon, R. (2021). Critical analysis of internal audit processes
carried out by Brazilian companies. The TQM Journal, ahead-of-print(ahead-of-print).
https://doi.org/10.1108/TQM-05-2021-0153
20. Talebzadeh, N., & Karatepe, O. M. (2019). Work social support, work engagement and their
impacts on multiple performance outcomes. International Journal of Productivity and
Performance Management, 69(6), 12271245. https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2018-
0195
21. Umar, M., Khan, S. A. R., Zia-ul-haq, H. M., Yusliza, M. Y., & Farooq, K. (2021). The role
of emerging technologies in implementing green practices to achieve sustainable
operations. The TQM Journal, ahead-of-print(ahead-of-print).
https://doi.org/10.1108/TQM-06-2021-0172
22. Wawak, S., Rogala, P., & Dahlgaard-Park, S. M. (2020). Research trends in quality
management in years 2000-2019. International Journal of Quality and Service Sciences,
12(4), 417433. https://doi.org/10.1108/IJQSS-12-2019-0133
23. Yang, W.-H., & Cheng, C.-S. (2021). Application of machine learning for classifying
anemia type to improve healthcare quality. Journal of Quality, 28(4), 283295.
https://doi.org/10.6220/joq.202108_28(4).0004
24. Zhang, W., Yoshida, T., & Tang, X. (2011). A comparative study of TF*IDF, LSI and
multi-words for text classification. Expert Systems with Applications, 38(3), 27582765.
https://doi.org/10/dp7268
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Purpose Industry 4.0 is dramatically affecting businesses behaviours and strategies, transforming products design, manufacture, operations and services. An outcome of this transformation is digital servitization. This paper aims to contribute to the extant literature about digital servitization in B2B contexts by analysing how I4.0-based servitization affects the quality of supplier–customer relationships. Design/methodology/approach The authors adopted a qualitative methodology based on an exploratory multiple case study. In particular, the study included 22 Italian B2B manufacturing firms whose I4.0-based digital servitization approaches are described and, then, analysed in relation to the quality of supplier–customer relationships. Findings The access to customers and data is critical to enable advanced digital services and for improving relationship quality; the levels of relational intimacy and informational openness lead to two subsequent levels of data-driven efficiency and data-driven effectiveness, impacting significantly on relationship quality and enabling relational innovation. Originality/value The research explores the link, so far underestimated, between digital servitization and relationship quality in industrial contexts.
Article
Full-text available
Purpose This study aims to demonstrate the suitability of text-mining toolset for the discovery of trends in quality management (QM) literature in 2000-2019. The hypothesis was formulated that as the field of study is mature, the most important trends are related to deepening and broadening of the knowledge. Design/methodology/approach A novel approach to trend discovery was proposed. The computer-aided analysis of full-texts of papers led to increased reliability and level of detail of the achieved results and helped significantly reduce researchers’ bias. Overall, 4,833 papers from 8 journal dedicated to QM were analysed. Findings Trends discovery led to the identification of 45 trends: 17 long-lasting trends, 4 declining trends, 11 emerging trends and 13 ephemeris trends. They were compared to the results of earlier studies. New trends and potential gaps were discussed. Practical implications The results highlight the trends that gain or lose popularity, thus they can be used to focus studies, as well as find new subjects, which are not so popular yet. The knowledge about emerging trends is also important for those quality managers who strive for improvement of their efficiency. Originality/value The research was designed to bypass the limitations of previous studies. The use of text mining methods and analysis of full texts of papers delivered more detailed and reliable data. Resignation from predefinition of classification criteria significantly reduced researchers’ bias and allowed the discovery of new trends, not identified in previous studies.
Article
Purpose This study aims to explore factors that contribute to auditee satisfaction in external audit fieldwork of ISO 9001, and relationships between these factors. Design/methodology/approach The purpose is addressed through a single case study and based upon data collected by a questionnaire. Data were analysed using probabilistic graphical models. Findings An auditor's knowledge of operations is shown to be the single most important factor contributing to auditee satisfaction in the study. Furthermore, establishing a co-operative audit atmosphere and focussing on business improvements support the co-creation of value in the interaction between auditor and auditee, while a focus on ISO compliance appears to be more of a hygiene factor. Research limitations/implications This paper is based on a study of one company and its interactions with one of the certification bodies for external auditing. Hence, the generalisability of the findings is limited by the case study method. Practical implications This paper identifies that an auditor's knowledge of operations and a focus on improvements and co-creation of value can improve auditee satisfaction and appreciation of the audit process. Originality/value Previous research has concluded that audit fieldwork is a key attribute associated with auditee satisfaction. This paper adds to this body of knowledge by empirically examining the specific factors within audit fieldwork that contribute to auditee satisfaction and focuses on value-creation in the audit process. By understanding these factors and moving towards a service perspective on audits with value co-creation as focus, it is possible to enhance the value of external audits.
Article
Purpose The current study investigates the effect of industry 4.0 on green practices, including green manufacturing and green logistics, in the context of emerging economies. Design/methodology/approach A cross-sectional data were collected from 234 manufacturing firms in Pakistan, and PLS-SEM was employed to test hypotheses. Findings With the advent of industry 4.0 in the current era, more emphasis is being given to the adoption of digital technologies in every field. The adoption of the green approach in supply chain management provides firms with socioeconomic and environmental benefits. The study results indicate that industry 4.0 positively affects green practices, including green manufacturing and green logistics. Moreover, the results also illustrate that these green practices have a substantial effect on the sustainability performance of the firms. Research limitations/implications This study provides an amplified understanding of the industry 4.0 technologies in the adoption of green practices. The outcomes also offer a policy framework for managers, legislators and manufacturers to promote green practices (i.e. green manufacturing and green logistics) in businesses. Originality/value Although several recent studies have tried to investigate the effect of green practices on sustainability performance. However, as per the author's best knowledge, very few studies have analyzed the influence of industry 4.0 on green practices (i.e. green manufacturing and green logistics) in the context of emerging economies.
Article
Purpose The purpose of this paper is to discuss recent trends in the circular economy and investigate how value stream mapping (VSM) can be extended to more fully include some of the critical aspects of circular economy. Design/methodology/approach The findings are based on previous research that has explored the usage of VSM to include aspects of the environment and sustainability aspects. These ideas are then expanded to new ways to use VSM by mapping value of a product as it is; used, maintained, re-used, remanufactured, recycled, incinerated or used for landfill. The authors test out this approach through application in the waste management sector to identify possibilities for improvement and new business opportunities in what now is considered waste. Findings This paper introduces an expanded version of VSM that refines the existing Lean toolbox for exploring value and mapping value in a circular economy. Practical implications The aim of this paper is to expand the relevance and practical value of VSM as the world economy increasingly moves toward a circular one. Originality/value Today, VSM is a widespread method within Lean manufacturing that scrutinizes value creation within an organization or within a value chain. This paper describes how VSM can be refined to explore value streams in the afterlife of a product and explore waste as a resource utilization opportunity.
Article
Purpose: The purpose of this paper is to describe a model for the design and development of a condition-based maintenance (CBM) strategy for the cutting group of a labeling machine. The CBM aims to ensure the quality of labels' cut and overall machine performances. Design/methodology/approach: In developing a complete CBM strategy, two main difficulties have to be overcome: (1) appropriately dealing with incomplete and low-quality production database and (2) selecting the most promising predictive model. The first issue has been addressed applying data cleansing operations and creating ad hoc methodology to enlarge the training data. The second issue has been handled developing and comparing an empirical model with a machine learning (ML)-based model; the comparison has been performed assessing capabilities thereof in predicting erroneous label cuts on data obtained from an operating plant located in Italy. Findings: Research results showed that both empirical and ML-based approaches exhibit good performances in detecting the operating conditions of the cutting machine. The advantage of adopting an ML-based model is that it can be used not only as a condition indicator (i.e. a model able to continuously provide the health status of an asset) but also in predictive maintenance policies (i.e. a CBM carried out following a forecast of the degradation of the item). Research limitations/implications: The study described in this manuscript has been developed on the practices of a labeling machine developed by an international company manufacturing bottling lines for beverage industry. The proposed approach might need some customization in case it is applied to other industries. Future researches can validate the applicability of such models on different rotary machines in other companies and similar industries. Originality/value: The main contribution of this paper lies in the empirical demonstration of the benefits of CBM and predictive maintenance in manufacturing, through the overcoming of a specific production issue. The large number of variables involved in thin label cutting lines (film thickness between 30 and 38 µm), the high throughput and the high costs due to production interruptions render the prediction of non-conforming labels an economically relevant, albeit challenging, goal. Moreover, despite the large scientific literature on CBM in rolling bearing and face cutting movements, papers dealing with rotary labeling machines are very unusual and unique.
Purpose The paper examines the role of green knowledge and green attitude in purchasing behavior of the youth in Ghana. This study focuses on investigating how green value and green trust mediates the relationship between green knowledge and green attitude and purchase behavior of the youth in Ghana. Design/methodology/approach A quantitative approach was used. A total of 417 respondents were selected using convenient sampling method. Respondents were selected at leading shopping malls (grocery stores) in Accra the national capital of Ghana. Data was analyzed using the partial least square (PLS). Structural equation modeling (SEM) was used to investigate the relationship among the variables. Findings The findings indicate that there is a positive and significant relationship between green knowledge and purchasing behavior and also that there is a positive and significant relationship between green attitude and purchasing behavior. The findings revealed further that green trust do not mediate the relationship between green knowledge and purchasing behavior but green value does. The findings suggest that green value is more important in purchasing decision of the youth in Ghana than trust. Research limitations/implications Research is essentially cross-sectional and longitudinal studies and can validate findings in the long term. The researchers admit that this research work which is carried out only in Ghana cannot be used to generalize an assumption for the entire youth in Africa and beyond. The sample size could be improved and the study could be conducted in other African countries for the purposes of comparison. Practical implications Business managers who are interested in sustainability of their firms and society at large can be guided by this insight that green knowledge and attitude influence purchase decisions of the youth. The findings that green trust do not mediate the relationship between green knowledge and purchasing behavior but green value does will guide managers on marketing and communication strategies especially toward the youth. Originality/value The model argues that the youth purchasing behavior is influenced by green knowledge and attitude. The model suggests that that green value is more important in purchasing decision of the youth in Ghana than trust. The model further points out that green trust do not mediate the relationship between green knowledge and purchasing behavior.
Article
Purpose This paper proposes adequate strategies that companies, public administrators and organisations in the education industry can undertake to successfully face the challenges of digital transformation in a regional innovation system. This research considers stakeholders that operate in the Tyrol–Veneto macroregion (the Tyrol, South Tyrol and Veneto areas), a significant case of moderately innovative European macroregion. Design/methodology/approach This study undertakes explorative research based on a qualitative method. It adopts a place-based multi-stakeholder approach to emphasise the role of three categories of stakeholders (companies, educational system and regional governments) in facing digital changes. More precisely, interviews with 60 stakeholders from the Tyrol–Veneto macroregion were conducted and examined via both text mining analysis and content analysis. First, correspondence factor analysis was performed using IRaMuTeQ software to identify homogeneous subsets of concepts (pillars–i.e., macroareas of strategic actions). Second, two coding phases were implemented using NVivo software to detect strategic fields of action and specific strategic actions undertaken to address the challenges of digital transformation. Findings The results highlight that digital transformation is a pervasive challenge of regional innovative system that requires a multifaceted set of strategic actions falling into three main pillars. The first pillar, named “culture and skills”, includes three strategic fields of action as follows: digital education, talents and digital culture. The second pillar, named “infrastructures and technologies”, points out the need of information, interaction and artificial intelligence as key strategic fields of action. The third pillar, named “ecosystems”, highlights the importance of investing in medium- to long-term visions, partnerships and life quality. In brief, this study shows that standalone interventions are insufficient to tackle digital transformation from a systemic perspective. Moreover, this study outlines the potential contribution of each category of stakeholder to foster the digitalisation of the Tyrol–Veneto macroregion. Practical implications This study highlights the importance of developing digital culture and skills before investing in digital infrastructure and technology in a moderately innovative macroregion. Companies should alter their vision before reconfiguring their business models, invest in smart working and establish contacts with start-ups. In addition, this study recommends that public administration should mainly invest in digital education and partnerships, while, in terms of education and training organisations, it suggests providing digital skills to several cohorts of both students and workers. Policy implications call for the creation of new occasions of cooperation among stakeholders by fostering “table talks” as strategic and policy actions and by making more financial resources available to encourage the digital transformation processes. Originality/value The results of this study may be adapted to the characteristics of other regional innovative systems and used as a reference point in terms of the improvement of business, market and local development.
Purpose The after-sale service industry is estimated to contribute over 8 percent to the US GDP. For use in this considerably large service management industry, this article provides verification in the application of decision tree-based machine learning algorithms for optimal maintenance decision-making. The motivation for this research arose from discussions held with a large agricultural equipment manufacturing company interested in increasing the uptime of their expensive machinery and in helping their dealer network. Design/methodology/approach We propose a general strategy for the design of predictive maintenance systems using machine learning techniques. Then, we present a case study where multiple machine learning algorithms are applied to a particular example situation for an illustration of the proposed strategy and evaluation of its performance. Findings We found progressive improvements using such machine learning techniques in terms of accuracy in predictions of failure, demonstrating that the proposed strategy is successful. Research limitations/implications This approach is scalable to a wide variety of applications to aid in failure prediction. These approaches are generalizable to many systems irrespective of the underlying physics. Even though we focus on decision tree-based machine learning techniques in this study, the general design strategy proposed can be used with all other supervised learning techniques like neural networks, boosting algorithms, support vector machines, and statistical methods. Practical implications This approach is applicable to many different types of systems that require maintenance and repair decision-making. A case is provided for a cloud data storage provider. The methods described in the case can be used in any number of systems and industrial applications, making this a very scalable case for industry practitioners. This scalability is possible as the machine learning techniques learn the correspondence between machine conditions and outcome state irrespective of the underlying physics governing the systems. Social implications Sustainable systems and operations require allocating and utilizing resources efficiently and effectively. This approach can help asset managers decide how to sustainably allocate resources by increasing uptime and utilization for expensive equipment. Originality/value This is a novel application and case study for decision tree-based machine learning that will aid researchers in developing tools and techniques in this area as well as those working in the artificial intelligence and service management space.