ArticlePDF Available

PROBLEMATYKA WYCHOWANIA chrześcijańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie

Authors:

Abstract

Problematyka wychowania chrześcijańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie Wstęp Współczesne społeczeństwo w literaturze naukowej nosi miano pluralistycznego, charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, przez co nabiera charakteru pluralistycznego zarówno w kwestiach społecznych, jak i kulturowych. Pluralizm oddziaływuje na mentalność ludzi oraz instytucji społecznych. Człowiek funkcjonujący w pluralistycznym społeczeństwie staje się odgórnie nastawiony na wybór, który z czasem przybiera skrajną formę imperatywu. Pluralistyczna wizja świata przedstawia człowiekowi szeroką gamę wyborów, zaczynając od dóbr materialnych (konsumpcyjnych), usług, aż po rozmaite style życia promowane w mediach (Mariański) 1. Ponowoczesna ideologia wprowadziła zmiany w dotychczasowym systemie norm i wartości, czego jednym z efektów jest kryzys wychowania, który można porównać do wachlarza, gdzie na jednym końcu jawi się postawa przesadnego kultu dziecka, a na drugim końcu podejście charakteryzujące się bezradnością w wychowaniu. W ponowoczesnym sposobie wychowania szacunek połączony z wymaganiami oraz granicami zostaje odsunięty, a na jego miejsce wprowadza się podporządkowanie się dziecku (Siewiora, 2011, s. 135). Termin wychowanie nasuwa pewne trudności w określeniu właściwej definicji, ponieważ jej odpowiednie nakreślenie podporządkowane jest przyjętej przez naukowca koncepcji człowieka, która rzutuje na prezentowaną definicję wychowania. Dodatkowo wychowanie jawi się jako złożona rzeczywistość, która ingeruje we wszystkie możliwości rozwojowe człowieka (Królikowska, 2008, s. 82). Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia problematyki wychowania chrześcijańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie. Mimo, że o tematyce ponowoczesności zostało napisanych wiele prac o charakterze naukowym, temat wychowania nadal stanowi istotna kwestię, o której powinno się prowadzić 1 J. Mariański, Społeczeństwo losu i społeczeństwo wyboru, w: Słownik katolickiej nauko społecznej,
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 41
mgr lic. Ewelina Marta Mączka
Wydział Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn
Problematyka wychowania chrześcijańskiego
w ponowoczesnym społeczeństwie
Wstęp
Współczesne społeczeństwo w literaturze naukowej nosi miano
pluralistycznego, charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-
gospodarczego, przez co nabiera charakteru pluralistycznego zarówno w kwestiach
społecznych, jak i kulturowych. Pluralizm oddziaływuje na mentalność ludzi oraz
instytucji społecznych. Człowiek funkcjonujący w pluralistycznym społeczeństwie
staje się odgórnie nastawiony na wybór, który z czasem przybiera skrajną formę
imperatywu. Pluralistyczna wizja świata przedstawia człowiekowi szeroką gamę
wyborów, zaczynając od dóbr materialnych (konsumpcyjnych), usług, po
rozmaite style życia promowane w mediach (Mariański)1. Ponowoczesna ideologia
wprowadziła zmiany w dotychczasowym systemie norm i wartości, czego jednym z
efektów jest kryzys wychowania, który można porównać do wachlarza, gdzie na
jednym końcu jawi się postawa przesadnego kultu dziecka, a na drugim końcu
podejście charakteryzujące się bezradnością w wychowaniu. W ponowoczesnym
sposobie wychowania szacunek połączony z wymaganiami oraz granicami zostaje
odsunięty, a na jego miejsce wprowadza się podporządkowanie się dziecku
(Siewiora, 2011, s. 135).
Termin wychowanie nasuwa pewne trudności w określeniu właściwej
definicji, ponieważ jej odpowiednie nakreślenie podporządkowane jest przyjętej
przez naukowca koncepcji człowieka, która rzutuje na prezentowaną definicję
wychowania. Dodatkowo wychowanie jawi się jako złożona rzeczywistość, która
ingeruje we wszystkie możliwości rozwojowe człowieka (Królikowska, 2008, s. 82).
Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia problematyki wychowania
chrześcijańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie. Mimo, że o tematyce
ponowoczesności zostało napisanych wiele prac o charakterze naukowym, temat
wychowania nadal stanowi istotna kwestię, o której powinno s prowadzić
1 J. Mariański, Społeczeństwo losu i społeczeństwo wyboru, w: Słownik katolickiej nauko społecznej,
http://www.kns.gower.pl/slownik/spoleczenstwo.htm [dostęp 02.03.2014].
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
dyskusje. W pierwszej części artykułu przedstawiona została ogólna charakterystyka
ponowoczesnej koncepcji rzeczywistości. W części drugiej autorka stara się w sposób
syntetyczny opisać wychowanie chrześcijański. W części trzeciej została podjęta
próba przedstawienia problematyki wychowania chrześcijańskiego w
ponowoczesnym społeczeństwie. Zamysłem autorki jest zaakcentowanie trudności i
zagrożeń oraz ukazanie pozytywnych aspektów wychowania chrześcijańskiego.
1. Ponowoczesne społeczeństwo
U progu XXI wieku stworzona została całkiem nowa osłona kulturową, w
której ważne miejsce zajmują procesy takie jak: globalizacja, przemiany
socjokulturowe oraz aksjologiczne, sekularyzacja, laicyzacja, a także pluralizm
religijny. Rozwój technologii, komunikacji oraz migracja umożliwiły ludziom, prócz
łączności, także zetknięcie się, doświadczenie różnych kultur i tradycji religijnych.
(Bronk, 2000, s. 605).
Relatywizm stanowi jedno z czołowych haseł ponowoczesnej kultury, która
posiada dwa oblicza, mianowicie z jednej strony akcentuje wolność człowieka, ale z
drugiej promuje aborcję i eutanazję. Jak widać, głoszona wolność oraz świadomość
jest tylko pozorna i złudna, ponieważ człowiek w ponowoczesności jest przytłaczany
przez masową ilość postaw, które powinien zaakceptować i według których
powinien kierować swoim życiem, ponieważ relatywizm opowiada się za wielośc
prawd, nie ma jednej stałej i ostatecznej wartości, gdyż wszystko jest względne.
Ponowoczesny relatywizm kwestionuje istnienie uniwersalnych kryteriów
racjonalności i obiektywności, głosi, że każda religia jest prawdziwa dla jej
wyznawców (tamże, s. 605). Ponadto w nowoczesności wszelkie kryteria dobra i zła,
prawdy i fałszu, zdrowia i choroby, normalności i zaburzeń zależą wyłącznie od
obowiązującej w danym momencie »poprawności« politycznej, od »sytuacji« czy od
subiektywnych przekonań danej osoby (Dziewiecki)2. Relatywizm tworzy nową
formę antropologii, która jawi się jako koncepcja ograniczona oraz naiwna, ponieważ
zbyt mocno akcentuje możliwości człowieka, a spycha na drugi plan wszelkie
zagrożenia oraz ograniczenia, będące nieodłączną częścią życia (tamże).
Relatywizm umożliwił w ponowoczesności uformowanie się hipermarketu z
ofertą nowej religijności bądź duchowości, gdzie człowiek może do koszyka wrzucać
najróżniejsze postawy i światopoglądy, czasem nawet sprzeczne ze sobą.
Ponowoczesna kultura stanowi pewien twór, składający się z różnych warstw (cech),
2 M. Dziewiecki, Ewangelizacja w ponowoczesności, w:
http://cywilizacja.ien.pl/?id=623, [dostęp: 12.02.2015].
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 43
często sprzecznych, ale jednocześnie oddziaływują na siebie, tworząc społeczeństwo
tylko na pozór spójne i szczęśliwe.
Inną cechą ponowoczesności jest nihilizm, który kieruje człowieka w stronę
obojętności we wszystkich sferach działalności człowieka. Nihilizm jest poglądem
filozoficznym, w którym postuluje się odejście od Boga. Człowiek-nihilista traci sens
życia, staje się zagubiony i podatny na wszelkie nowości, ponieważ wszystko ma
sens i zarazem go nie ma. Nihilizm prowadzi do tego, że człowiek przestaje się
czymkolwiek interesować, cokolwiek przeżywać stając się duchową i intelektualną
pustynią. Dla nihilisty ważna jest jedynie teraźniejszość pojmowana jako
tymczasowość, gdzie człowiek za wszelką cenę pragnie odnieść sukces niezależnie
od kosztów. Wszelkie trudności, a zwłaszcza porażki, uznawane za życiową
tragedię, która w konsekwencji prowadzi do apatii, a nawet depresji. Co więcej,
nihilista ucieka od odpowiedzialności oraz wszelkiej refleksji nad własnym życiem.
Wyznaje zasadę braku wszelkich barier, zarówno w odniesieniu do ludzi, jak
i uzyskaniu wymiernych efektów zaplanowanych celów, ponieważ człowiek
wyznający postawę nihilisty musi uzyskać zaspokojenie chwilowych doznań, a
wyznaczona perspektywa w dłuższej mierze nie ma sensu, gdyż przyszłość jawi się
jako nieprzejrzysta rzeczywistość. Działanie ma sens jedynie w sytuacji, gdy efekt
jest natychmiastowy, a zysk łatwy. Dla nihilisty życie staje się przypadkowym
zlepkiem wydarzeń, które są jednakowo bezsensowne (Dziewiecki)3.
Następną charakterystyczną cechą ponowoczesności występujące zmiany
w funkcjonowaniu podstawowych struktur społecznych, takich jak: rodzina, szkoła,
instytucje społeczne, kulturowe czy polityczne. Ta modyfikacja podstawowych
struktur społecznych powiązana jest z procesami urbanizacji, migracji,
industrializacji oraz łatwym dostępem do komunikacji masowej, choćby za sprawą
internetu. Konsekwencją tych przemian, są z jednej strony przekształcenia dotyczące
budowania oraz utrzymywania relacji międzyludzkich, które współcześnie stanow
wyzwanie dla części ludzi, a z drugiej załamanie się hierarchii wartości, gdzie
potrzeby materialne wysuwają się na pierwszy plan, kosztem potrzeb np. religijnych.
Można wysunąć tezę, że w ponowoczesności socjalizacja4 zyskuje prym nad
personalizacją5, przez co człowiek przestaje być podmiotem, a staje się przedmiotem
(Dziewiecki)6.
3 M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015]
4 Socjalizacja jest procesem integracji społecznej.
5 Personalizacja jest procesem, w którym człowiek odkrywa a następnie realizuje własne powołanie.
6 M. Dziewiecki. (2010), Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura - Media - Teologia",
nr 1, s. 49-64.
M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w:
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
Kolejnym hasłem ponowoczesności jest kult indywidualizmu. Zajmuje on
ważne miejsce w ponowoczesnej filozofii, ponieważ stawia człowieka w centrum
rzeczywistości, w której jednostka stanowi ostateczne kryterium oceny oraz
odniesienia. Indywidualizm prowadzi człowieka w kierunku świata dóbr
materialnych, którymi powinien się otoczyć oraz kolekcjonować jako trofea.
Człowiek staje się zarówno niewolnikiem, jak i ofiarą materializmu, który zamyka
mu drogę ku wartościom takim jak: dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna,
wierność, współodpowiedzialność, życie we wspólnocie oraz kontaktcie z Bogiem
(por. Mariański, 1995). Co więcej, indywidualizm eliminuje podstawowe wartości
jednostki, takie jak prawo do narodzenia i życia (bo ktoś silniejszy usiłuje żyć
kosztem kogoś słabszego), do wolności (bo wolny jest rynek, ale nie człowiek), do
wrażliwości moralnej i religijnej, ponieważ jest to niezgodne z tym poglądem
(Dziewiecki)7.
Następną cechą ponowoczesności jest hedonizm, promowany jako
alternatywna postawa życiowa, w której przyjemność jest dla człowieka
podstawowym kryterium postępowania. Głównym celem życia człowieka jest
osiągnięcie długotrwałego szczęścia oraz przyjemności. Hedonista nie rozróżnia tych
dwóch pojęć (szczęścia i przyjemności), ponieważ traktuje je jako synonimy.
Przyjemność jest dla hedonisty nałogiem, który nieustanie musi zaspakajać, co w
efekcie prowadzi go do szukania łatwych przyjemności, bez zobowiązań, a
zwłaszcza bez oceny molarnej. Popadając w nałóg przyjemności hedonista staje się
fanatykiem chwilowych przyjemności, które z czasem muszą dawać silniejsze
bodźce, przez co człowiek skłonny jest sięgać np. po narkotyki czy modne ostatnio
dopalacze. I tak hedonista dochodzi do mentalności supermarketu. Przechodzi koło
własnego życia jak koło sklepowych półek z towarami i wyciąga rękę po wszystko,
co przyciąga jego uwagę. Nie zdaje sobie sprawy z tego, stając się niewolnikiem
doraźnej przyjemności czyni to, co w rzeczywistości oddala go od trwałego szczęścia
(Dziewiecki, 2010)8.
Omawiając tematykę ponowoczesnego społeczeństwa nie można pominąć
kwestii dotyczących sekularyzacji, która wiąże się z szeroko pojętą rzeczywistością
ludzką (od rodziny, szkoły, pracy po ekonomię, kulturę czy politykę), oddzielającej
rzeczywistość od instytucji i norm religijnych. Sekularyzacja domaga się
natychmiastowego i całkowitego oddzielenia sacrum od profanum, gdyż
ponowoczesny człowiek afiszuje, że nie potrzebuje Boga (por. Mariański, 2004).
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015]
7 M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015]
8 Por. także: M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015]
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 45
Ponowoczesna religijność zostaje zdegradowana jedynie do powierzchownej
warstwy życia, która zasadniczo nie ma wpływu na wymiar ludzkiego życia. Co
więcej, ponowoczesność pozbawia sferę religijną jej podstawowego znaczenia, czyli
bycia kluczem do rozumienia człowieka i świata oraz kryterium ludzkiego działania
(Dziewiecki)9. W ponowoczesnej społeczności następuje pewna prywatyzacja wiary i
przekonań religijnych przy jednoczesnym zepchnięciu na margines tradycyjnych
instytucji religijnych.
Niemniej, ponowoczesne społeczeństwo podkreśla wrażliwość odnoszącą się
do duchowego wymiaru człowieka, ponieważ pytanie o duchowość dotyczy
każdego człowieka, bowiem wiąże się ono z akceptacją i realizacją w działaniu
uniwersalnych i ponadczasowych wartości (dobro, miłość, prawda, piękno) [...]
Duchowość identyfikowana jest także z przeżyciami religijnymi - chociaż przeżycia
te stanowią tylko jeden z jej wymiarów[...] (Kapała, Frąckowiak, 2008, s. 89). Z jednej
strony ponowoczesność promuje tendencje, w których religijność zostaje oderwana
od codziennego życia, gdzie praktyki religijne nie popularne, a tradycyjne formy
przezywania wiary i kultu zostają lekceważone. Z drugiej, na popularności zyskuje
alternatywna forma religijności, w postaci choćby nowej duchowości.
Konsekwencją odsunięcia Kościoła ze sfery społeczno-kulturowej jest
utworzenie wolnej przestrzeni, która została opanowana przez krzewicieli nowego
sensu, zarówno w kwestiach religijnych, jak i świeckich (tamże, s. 89).
Ponowoczesność przyjęła postawę indyferentyzmu religijnego, czyli obojętności
wobec Boga oraz religii. Według indyferentyzmu religijnego dla ponowoczesnego
człowieka nie ma zasadniczo różnicy, czy istnieje Bóg, czy nie. Jest on następstwem
relatywizmu oraz nihilizmu, ponieważ człowiek zobojętniał wobec wszystkich
obszarów działalności, również w sferze religijnej. Indyferentyzm religijny przejawia
się w dwóch formach: 1. w ujmowaniu religii jako kwestii popytu i podaży, jako
pewnych usług, a potem przeżyć10 oraz 2. ignorowaniu Boga (por. Dziewiecki)11.
9 M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015]
10 Człowiek ponowoczesny postrzega religię jako pewną transakcję handlową. Co więcej, rynek
religijny można porównać do supermarketu, w którym priorytet obejmują subiektywne potrzeby i
doznania. W konsekwencji prowadzi to do powstania własnej religii, w której człowiek łączy różne
treści, przekonania, wywodzące się z różnych, czasem odmiennych systemów. Można powiedzieć, że
ponowoczesny człowiek odsunął na boczny tor logiczne myślenie, które stanowi dla niego
nienowoczesną wartość. Jednak w „nowo” skomponowanej religii człowiek nie rozróżnia
podstawowych znaczeń, nie poddaje refleksji przeżyć religijnych oraz nie angażuje się w prawdziwą
wspólnotę z Bogiem (Szerzej - Dziewiecki - tamże).
11 Indyferentyzm religijny, przejawiający sie w formie całkowitej ignorancji Boga, zezwala na
akceptowanie w ponowoczesności postaci takich jak nieosobowy Absolut, energie życiowe,
nieosobowe duchy, los czy też przeznaczenie. Nie należy utożsamiać indyferentyzmu religijnego z
ateizmem czy bezsprzeczną postawą odrzucenia Boga, ponieważ indyferentyzm opiera się na
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
Powyższa charakterystyka ponowoczesności umożliwia (Mariański)12.
Przyjęcie tego typu filozofii życia kieruje człowieka w stronę życia opartego na
infantylnych iluzjach oraz groźnych ideologiach, które w konsekwencji prowadzą do
kryzysu wartości, gdzie tzw. cywilizacja śmierci zbiera swoje żniwo. Wszelkie
wartości uniwersalne przestają mi znaczenie, a całe życie człowieka obraca się
wokół kwestii konsumpcji rzeczy materialnych.
2. Charakterystyka wychowania chrześcijańskiego
Wychowanie chrześcijańskie cechuje się bogatą tradycją oraz długą historią
(dwa tysiące lat) i dlatego też stanowi złożoną rzeczywistość. Nadto warto
zaakcentować, że wychowanie chrześcijańskie nie stawia własnej wartości wyżej niż
inne koncepcje pedagogiczne dotyczące wychowania (por. Śliwerski, 2010)13.
Wychowanie chrześcijańskie jest elementem pedagogiki chrześcijańskiej, w
której wyróżnia się cztery obszary: pedagogi religijną14, pedagogikę katolicką15,
pedagogikę chrześcijańską16 oraz pedagogikę pastoralną17. Pomiędzy wyżej
obojętności względem Boga a nie jego negacji. Ponowoczesny człowiek przyjmuje w życiu postawę
bierności, która skutkuje apatią, zarówno względem własnej osoby, jak i swojego przeznaczenia. Taka
postawa rzutuje również na życie religijne ponowoczesnego człowieka, który nie interesuje się
Bogiem (Szerzej - Dziewiecki, tamże).
12 J. Mariański, Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura-Media-Teologia" 2010, nr 1,
w: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ewangelizacja-w-kulturze-ponowoczesnej-i-medialnej-artykul,
[dostęp: 02.03.2015].
13 Tematyka dotycząca wychowania chrześcijańskiego jest niezmiernie bogata i szeroka, przez co w tej
części artykułu autorka przedstawia głównie zarys dotyczący tematyki wychowania
chrześcijańskiego.
14 Pedagogikę religijną można opisać jako określony system wyznania, np. katolicki, prawosławny.
Ponadto pedagogika stanowi dyscyplinę naukową, umieszczaną pomiędzy pedagogiką, a teologią,
która trudni się interpretacją potencjału religijnego, a następnie relacją teorii i praktyki w różnych
środowiskach (Królikowska, 2008, por. także: Bagrowicz, 2004).
15 Pedagogika katolicka, stanowi system naukowy oparty na teologii oraz filozofii chrześcijańskiej
połączony z doświadczeniem wynikającym z wychowania (Woroniecki, 1999, s. 18.) W pedagogice
katolickiej mieści się wiele kierunków formacyjnych np. etyczny, katechetyczny czy socjologiczny. Co
więcej, w tym obszarze naukowym znajdują się nurty filozoficzne dotyczące wychowania, takie jak
tomizm czy augustynizm (Królikowska, 2008, s. 87-88).
16 Pedagogika chrześcijańska jako nauka została zapoczątkowana przez papieża Piusa XI w encyklice
Divini illius Magistri. Pedagogika chrześcijańska jest naukowym system wychowania, opartym na
podstawowych źródłach chrześcijaństwa, do których należy przede wszystkim Objawienie Boże zawarte w
Piśmie świętym, oraz na tradycji wychowawczej poszczególnych wyznań chrześcijańskich (Bagrowicz, 2005, s.
121).
17 Pedagogikę pastoralną traktuje się jako podłoże, na którym wznosi sie pedagogika chrześcijańska.
Pedagogika pastoralna wyznacza fundamentalne założenia, odnoszące się do ideału człowieka,
rozumianego jako „nowe stworzenie w Chrystusie”. Co więcej, ten obszar pedagogiki ustala
wskazania ewangeliczne, dotyczące wartości oraz postaw życiowych, takich jak miłość, pokora
realizowana w życiu świeckim, czy kapłańskim i zakonnym. W pedagogice pastoralnej wyróżnia się
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 47
wspominanymi obszarami zachodzą nieustanne i ścisłe relacje, gdyż pedagogika
katolicka stanowi opis praktycznych systemów, kierunków i prądów wychowania,
występujących historycznie lub współcześnie w społecznościach religijnych, zaś
pedagogika chrześcijańska tworzy dział normatywny, kierujący działaniem instytucji
wychowawczych (Królikowska, 2008, s. 89).18 Wychowanie chrześcijańskie dotyczy
wszystkich obszarów składających się na pedagogikę chrześcijańską.
W literaturze naukowej często zamiast wychowania chrześcijańskiego stosuje
się termin powołanie chrześcijańskie do wychowania, gdyż bezpośrednio odnosi się
do osób ochrzczonych w Kościele Katolickim, które poprzez sakrament chrztu
zostały powołane do relacji z Bogiem. Wychowanie chrześcijańskie nade wszystko
jest wychowaniem duchowym, w którym istotną rolę odgrywa Duch Święty, będący
(tamże, s. 90). Wychowanie chrześcijańskie stanowi wielowymiarowość o
charakterze teologicznym, jak i antropologicznym, gdzie zignorowanie bądź
opuszczenie jednego z wyżej wymienionych aspektów wpływa negatywnie na
proces wychowania. Działalność Kościoła, a zwłaszcza działalność wychowawcza,
jest rozpatrywana jako współdziałanie z Bogiem, gdzie źródłem jest postać Jezusa
Chrystusa (por. Królikowska, 2008, s. 93; Lèna, 1982, s. 33) i dlatego też osoba
stanowi centrum wychowania chrześcijańskiego.
Wychowanie chrześcijańskie posiada charakter personalistyczny, ponieważ
akcentuje dialogową relację pomiędzy wychowawcą a wychowankiem (Cichosz,
1997, s. 182; Kaźmierczak, 2003, s. 54). Co więcej, personalistyczne ujęcie
wychowania chrześcijańskiego powiązane jest z personalistyczną koncepcją
człowieka jako integralnej osoby. Człowiek to harmonijna całość, gdzie ciało i duch
tworzą compositum. Osoba jest zwartą, odrębną i niepowtarzalną rzeczywistością
psychiczną, świadoma siebie, swych przymiotów i praw (Adamski, 2013, s. 112).
Pośród wielu cech człowieka, personalizm akcentuje duchowość jako swoiste
wyzwanie dla osoby: wyzwanie do ciągłego trudu doskonalenia się, upodabniania
się do doskonałości Stwórcy (tamże, s. 112).
Kolejną istotna cechą jest nieśmiertelność, ponieważ podążanie ku
doskonałości stanowi dla osoby molarny obowiązek pochodzący z podmiotu, a nie z
zewnątrz. Proces wychowania współgra z dążeniem osoby do własnej doskonałości
oraz kształtowaniem ku dojrzałości. Człowiek nigdy nie jest w pełni zaktualizowany
dwa działy: 1. pedagogikę pastoralną szczegółową dotyczącą sfery praktycznej, gdzie porusza się
kwestie realizacji poszczególnych elementów pedagogiki w odniesieniu do współczesności; 2.
pedagogikę pastoralną fundamentalną odnoszącą się do zagadnień ogólnych (Królikowska s. 89).
18 W literaturze naukowej, dotyczącej pedagogiki chrześcijańskiej, można odnaleźć wiele definicji,
które opisują rzeczywistość. Przykładowe publikacje to np. S. Kunowski, Pedagogika pastoralna w
odnowie soborowej, w: M. Marczewski (red.), Pedagogika Patronalna, Lublin 2003, s. 21-22; S. Dziekoński,
Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004.
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
i tu zostaje wprowadzone pojęcie wychowania osoby, ponieważ rodzimy się
wyposażeni w zadatki i właściwości będące jeszcze w stanie embrionalnym, to jest w
stanie potencjalnym. Muszą one zostać rozwinięte u każdego jeśli ma się stawać
dojrzałą osobowością [...] (tamże, s. 112). Człowiek ma wkraczać i kształtować
własne życie wewnętrzne, aby dążyć ku doskonałości, a pomocą służy mu właśnie
wychowanie19. W terminologii katolickiej, opisując wychowanie, używa się
sformułowania, że człowiek może być „uprawiany duchowo”, w znaczeniu
doskonalenia życia duchowego, aby stawać się coraz bardziej człowiekiem
zasobnym w wartości duchowne oraz święte, które pozwolą na przekraczanie granic
doczesności oraz dążenie ku Transcendencji (tamże, s. 114).
Celem wychowania chrześcijańskiego o charakterze personalistycznym jest
ukształtowanie wychowanka do postawy dialogowej, która umożliwi mu odkrycie
sensu życia, zrozumienie wartości osoby oraz znaczenia relacji społecznych (por.
Buber, 1968, s. 442-461; Królikowska, 2008, s. 93). Cel wychowania chrześcijańskiego
w ujęciu personalistycznym można sprecyzować jako: zdobywanie duchowej i
wewnętrznej wolności poprzez poznanie, mądrość i miłość, osiąganie wewnętrznej
wolności poprzez podporządkowanie się dobru wspólnemu zapewniającemu rozwój
osoby, a także wydobywanie duchowości z osłon materii (za: Królikowska, 2008, s.
93).
W wychowaniu chrześcijańskim podkreśla się następujące wymiary:
indywidualny (personalistyczny) oraz społeczny20. Ponadto w wychowaniu
chrześcijańskim mieszczą się dwa poziomy działalności człowieka: naturalny21 oraz
religijny22. Dodatkowo Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum
Educations, formuje następujący cel wychowania chrześcijańskiego: zdąża
(wychowanie) nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej (poziom naturalny) [...],
19 Sobór Watykański II nawołuje, aby wszyscy ludzie prowadzili wewnętrzne życie (duchowe), w
postaci rozwijania umysłu, kształtowania woli, harmonizowania swych duchowych władz, rozwijania w sobie
uczuć społecznych i prowadzenia walki ze złem w oparciu o prawe sumienie (Adamski, 2013, s. 114)
20 Wymiar społeczny otwiera osobę na bycie dla innych oraz z innymi np. poprzez pracę.
21 Poziom naturalny dotyczy wychowania, które wiąże się z towarzyszeniem człowiekowi w rozwoju jego
wrodzonych potencjałów na poziomie fizycznym, umysłowym, duchowym (Królikowska, s. 93-94). W
Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum Educations zaakcentowano, że wszyscy ludzie
rasy, stanu i wieku mają, jako cieszący się godnością osoby, nienaruszalne prawo do wychowania,
odpowiadającego ich własnemu celowi, dostosowanego do wychowania, odpowiadającego ich własnemu celowi,
dopasowanego do właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie
nastawionego na braterskie z innymi narodami współżycie dla popierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi
(Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum Educations, nr 1. Dalej
skrót DWCCH).
22 Wychowanie chrześcijańskie wskazuje, że podstawowym prawem człowieka jest wychowanie
religijne osób ochrzczonych, które pragną poznać Boga oraz zjednoczyć się z Nim, natomiast w
wymiarze moralnym, człowiek pragnie żyć według cnót teologalnych (wiary, nadziei oraz miłości)
(Królikowska, 2008, s. 94).
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 49
lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzeni stopniowo
w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi
otrzymanego daru wiary [...] w ten sposób niech staja się ludźmi doskonałymi na
miarę wieku pełności Chrystusowej. (DWCH, nr 2).
Człowiek ochrzczony realizuje cele wychowania poprzez: katechizację23,
wychowanie do liturgii24, wychowanie przez modlitwę, ewangelizację, wychowanie
biblijne, wychowanie przez apostolat i wychowanie przez ekumenizm. Wymienione
powyżej elementy można ująć jako drogi wychowania chrześcijańskiego, których
fundamentem jest chrystocentryzm soteriologiczny, moralizm Chrystusowy,
personalizm teocentryczny i humanizm chrześcijański (Dziekoński, 2000, s. 145-165).
3. Wychowanie chrześcijańskie w ponowoczesnym społeczeństwie
W ponowoczesnym społeczeństwie wychowanie chrześcijańskie zyskuje
szczególne znaczenie, ponieważ odbywa się w społeczeństwie pluralistycznym,
które nieustanie oferuje człowiekowi różne wyzwania, nawet na płaszczyźnie
religijnej oraz moralnej. Współcześnie młody człowiek od początków swojego życia
jest oswajany z kulturą typu mieć, a nie być, co w konsekwencji prowadzi do
przestawienia wartości z dóbr duchowych na dobra materialne, zwłaszcza
konsumpcyjne. Dodatkowo, z wyzwaniami powiązana jest kwestia indywidualnych
wyborów, które człowiek podejmuje sam bez wpływu instytucjonalnych nacisków
czy tradycji o charakterze moralnym i religijnym (Adamski, 2013, s. 115). W znacznej
mierze indywidualizm to konsekwencja pluralistycznej koncepcji rzeczywistości, w
której to człowiek jest wolną jednostką, przez co wybory są zależne jedynie od niego.
Zewnętrzne instytucje takie jak: rodzina, szkoła, środowisko rodzinne, nie
stanowią j instytucji legislacyjnych. Powszechne pozwolenie na wolny,
indywidualny wybór człowieka staje się normą, a z czasem nawet koniecznością w
pluralistycznym społeczeństwie. Konsekwencją tego jest dezintegracja systemu
społeczno-moralnego, w którym uniwersalne wartości wyznawane w tradycyjnym
społeczeństwie zostają zepchnięte na dalszy plan, a czasem nawet wyparte z niego.
23 Katechizacja to szczególna forma posługi słowa, która doprowadza do dojrzałości nawrócenie
początkowe, do uczynienia z niego żywego, bezpośredniego i czynnego Wyzwania (Kongregacja
ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o katechizacji nr 82. Dalej skrót DOK). Katechizacja stanowi
integralną formację chrześcijańską, która odnosi sie do wszystkich elementów życia chrześcijańskiego.
Za cel katechezy należy uznać „konkretną pomoc w żywym, bezpośrednim i czynnym wyzwaniu
wiary” (DOK, nr 66). Katechezę należy rozumieć jako proces, podczas którego wspólnota wiernych
wspiera ochrzczonego, aby wzrastał w wierze.
24 Wychowanie do liturgii poprzez czynności liturgiczne wierny doświadcza oraz dostrzega
obecność Chrystusa w Kościele.
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
Społeczeństwo przestaje być spójną całością, którą obowiązują normy i przepisy dla
wszystkich ludzi. Pluralizm doprowadził do zakwestionowania jednej prawdy na
rzecz wielości – stąd efekt szerzącego się indywidualizmu i wolności wyboru. Ludzie
w społeczeństwie ponowoczesnym stają się bardziej otwarci na promowane idee i
światopoglądy (tamże, s. 115-116), ponieważ stykają się z nimi nieustanie, zarówno
w mediach (telewizji, czasopismach, radiu), jak i na stronach internetowych.
Podważenie jednej prawdy przez pluralizm, które doprowadziło do rozbicia
jednolitego systemu wartości i norm jednostkowych (...) oznacza, że społeczeństwo
przestaje być całością moralną, rządzącą się wspólnie obowiązującymi normami.
Dzieje się tak dlatego, że pluralizm strukturalno-aksjologiczny występuje w
mikroskali (indywidualne wybory) łatwo przesuwa się na płaszczyznę
makrospołeczną (Adamski, 2013, s. 116). Człowiek spośród oferty wyborów nastawia
się głównie na to, co jest łatwo dostępne oraz niewymagające wyrzeczeń, ponieważ
w osiągnięciu ponowoczesnego szczęścia nie trzeba się zbytnio trudzić, jedynie
chcieć.
Ponowoczesność oferuje fałszywą obietnicę lepszego życia, którą można
uznać za utopię. Niemniej, obietnica oferowana przez ponowoczesność jest
niezmiernie atrakcyjna dla dzieci, a zwłaszcza młodzieży, którzy nie są jeszcze w
pełni dorosłymi osobami. Obietnica tzw. łatwego i szybkiego szczęścia jest jednym z
największych zagrożeń ponowoczesności, gdyż oferuje ułudę opartą na świecie
materialnym konsumpcji (Dziewiecki)25.
Współczesność akcentuje w człowieku jedynie jego pozytywna stronę, a
zwłaszcza sferę emocjonalną, wraz z subiektywnymi przekonaniami, oraz cielesność.
Chrześcijańskie ujęcie wychowanka dostrzega w nim złożoną osobę, która kocha,
myśli oraz posiada pewne słabości i ograniczenia. Ponadto, realistyczne oraz
całościowe rozumienie wychowanka pozwala na wykształcenie w nim
realistycznego myślenia i zdolności do dojrzałej miłości. Ważnym elementem
wychowania jest tzw. wychowująca miłość, czyli miłość bezwarunkowa i
nieodwołalna, a jednocześnie dostosowana w słowach i czynach do niepowtarzalnej
sytuacji i zachowania danego wychowanka. W kontekście tak rozumianego
wychowania przez miłość konieczne jest stawianie wychowankowi rozsądnych
wymagań, uczenie dyscypliny, demaskowanie zagrożeń zewnętrznych i
wewnętrznych oraz egzekwowanie naturalnych konsekwencji popełnianych przez
wychowanka błędów (Dziewiecki)26.
25 M. Dziewiecki, Ewangelizacja w ponowoczesności, w:
http://cywilizacja.ien.pl/?id=623, [dostęp: 12.02.2015]
26 M. Dziewiecki, Ponowoczesność - człowiek - wychowanie, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html, [dostęp: 19.02.2015].
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 51
W erze ponowoczesności wychowawcy chrześcijańscy (rodzice, księża,
pedagodzy i inni) dobrze jakby posiadali mentalność zwycięzców, gdyż postawa ta
wiązałaby się z odwagą, za pomocą której mogli by pokazać młodym ludziom
chrześcijańską drogę życia, oparta na nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijański
wychowawca jawi się jako nauczyciel, który wskazuje drogę do pełnej radości z
życia, a nie jedynie sygnalizuje i ostrzega przed pewnymi zagrożeniami i błędami,
gdy wychowanek zejdzie z obranej drogi. Istotną cechą wychowawcy jest zaufanie i
cierpliwość, które budują zaufanie między wychowawcom a wychowankiem (por.
Dziewiecki)27.
Ponowoczesne społeczeństwo charakteryzuje się szeroko rozumianym
kryzysem wychowania, zwłaszcza widocznym w sferze religijnej, gdzie religijność
została odseparowana od wymiaru ludzkiego życia. Co więcej, ze sfery publicznej
przeszła do indywidualnej. Najpopularniejszym wyjaśnieniem niereligijnego
wychowania jest twierdzenie, że dziecko po osiągnięciu pełnoletności samo dokona
decyzji dotyczącej kwestii religijnych i wybierze drogę wiary lub ateizmu. Niemniej,
to dość „swobodne” podejście do wychowania religijnego dziecka jawi się jako
naiwne, gdyż rodzice właśnie odpowiedzialni za przygotowanie ich dziecka do
samodzielnego życia w dorosłości (Dziewiecki)28. Ponadto, część rodziców oraz
wychowawców postrzega wychowanie religijne jako pewien dodatek do normalnego
wychowania, z którym można poczekać, dziecko będzie podejmowało własne
decyzje. Dla kształtującej się osobowości dziecka wymiar religijny może stanowić
główne źródło rozumienia samego siebie oraz sensu własnego życia (tamże).
Wychowanie pozbawione rzeczywistości religijnej, dąży do utworzenia się dwóch
form wychowania ateistycznego oraz materialistycznego.
Ważnym elementem w wychowaniu chrześcijańskim jest kształtowanie
sumienia, o którym mówił Papież Jan Paweł II. Sumienie to drogowskaz, który
prowadzi człowieka przez całe jego życie, towarzyszy mu podczas dokonywania
wyborów i dlatego też należy je kształtować i wskazywać mu odpowiednie wzorce i
prymaty moralne. Co więcej, formacja sumienia prawego zakłada odzyskanie
powszechnej świadomości prymatu wartości moralnych, które są wartościami osoby
ludzkiej (VS, nr 101). Ważnym jest, aby w ponowoczesności przemóc powszechny
relatywizm moralny, a powrócić do chrześcijańskich wartości, które pomagają
ukształtować w człowieku odpowiednie, dojrzałe postawy (por. Adamski, 2013).
Wymiar religijny jawi się człowiekowi jako centrum zrozumienia własnej
osoby, własnego życia oraz wychowania. Wychowanie oparte na Bożej prawdzie o
27 Tamże.
28 M. Dziewiecki, Wychowanie religijne dodatek czy fundament?, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/md_religijnedodatek.html, [dostęp: 14.02.2015].
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
człowieku oraz na doświadczeniu miłości Boga do człowieka, jest jedną podstawą
wychowania realistyczne i pełnego (Dziewiecki)29. Wychowanie takie umożliwia
ponadto człowiekowi stanie się w pełni rozumną, dojrzałą osobą, która umie
podejmować decyzje, również te trudne.
Zakończenie
Chrześcijańska koncepcja wychowania stoi w opozycji do ponowoczesnego
wychowania, które w rzeczywistości ogranicza człowieka we wszystkich kategoriach
działania. Ponowoczesna antropologia każe człowiekowi nieustannie dokonywać
wyborów, szczególnie o charakterze konsumpcyjnym. Wychowanie chrześcijańskie
obejmuje całego człowieka, z jego zaletami oraz wadami, pomaga mu wzrastać w
każdym wieku czy sytuacji. Co więcej, centrum antropologii chrześcijańskiej jest
Jezus Chrystus, który stanowi wzór naśladowania dla każdego chrześcijanina.
Ważną cechą wychowania chrześcijańskiego jest akcentowanie, że człowiek ma być,
a nie mieć. Konsumpcja stanowi jedynie dodatek do podtrzymania codziennego
życia, który przede wszystkim mu służy, ale nie stanowi celu samego w sobie.
Ponowoczesność bazuje na ludzkiej naiwności oraz pragnieniu szczęścia, przez co
promowane przez filozofię ideały przykuwają zainteresowanie człowieka.
Ponowoczesność reklamuje hipermarket o szerokim wachlarzu różnych religijności
i światopoglądów, przez co jest poważnym wyzwaniem dla chrześcijaństwa, o
którym powinno się prowadzić dyskusje.
Bibliografia:
Adamski F. (2013), Pedagogika chrześcijańska pedagogiką personalistyczną, "Pedagogia
Christiana", nr 1/13, s. 107-120.
Bagrowicz J. (2004), Pedagogika religii (religijna), w: Wokół katechezy posoborowej, R.
Chałupniak, J. Kochela (red.), Opole.
Buber M. (1968), Wychowanie, "Znak", nr 20, s. 442-461.
Bronk A. (2000), Pluralizm religijny i prawdziwość religii, w: A. Zimny (red.), Religie w
Świecie współczesnym, Lublin, s. 605-631.
Cichosz M. (1997), Wychowanie chrześcijańskie -perspektywa teoretyczna i praktyczna
koncepcji, w: T. Kukołowicz, M. Nowak, (red.) Pedagogika ogólna. Problemy
aksjologiczne, Lublin.
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
Dziewiecki M., Ewangelizacja w ponowoczesności, w:
29 Tamże.
PROBLEMATYKA WYCHOWANIA
F I D E S E T R A T I O
Strona 53
http://cywilizacja.ien.pl/?id=623, [dostęp: 12.02.2015].
Dziewiecki M., Ponowoczesność - człowiek - wychowanie, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html,
[dostęp: 19.02.2015].
Dziewiecki M. (2010), Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura -
Media - Teologia", nr 1, s. 49-64.
Dziewiecki M. Ponowoczesność i ewangelizacja, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp
21.02.2015].
Dziewiecki M., Wychowanie religijne dodatek czy fundament?, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/md_religijnedodatek.html, [dostęp:
14.02.2015].
Dziekoński S. (2000), Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. do Soboru
Watykańskiego II, Warszawa, UKSW,.
Kapała J., Frąckowiak T. (2008), Duchowy rozwój człowieka - między biernością i
aktywnością, [w:] A. Keplinger (red)., Bierność społeczna. Studia
interdyscyplinarne, Warszawa , s.
Kaźmierczak P. (2003), Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła
II, Kraków.
Królikowska A. (2008), Pojęcie religijne młodzieży. Badania empiryczne denotacyjnego i
konotacyjnego rozumienia pojęć , Kraków, Igniatianum.
Kunowski S. (2003), Pedagogika pastoralna w odnowie soborowej, w: M. Marczewski
(red.), Pedagogika Patronalna, Lublin, s. 21-22
Léna M. (1982), Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa, "Communio", nr 2, s. 2-11.
Mariański J., a Społeczeństwo losu i społeczeństwo wyboru, w: Słownik katolickiej nauko
społecznej, http://www.kns.gower.pl/slownik/spoleczenstwo.htm [dostęp
02.03.2014].
Mariański J. (1995), Religijność pomiędzy nowoczesnością i ponowoczesnością?, "Przegląd
Religioznawczy", nr 2 (176), s. 55-72.
Mariański J. (2004), Ponowoczesność, a religia, w: M. Libiszowska-Żółtkowska, J.
Mariański (red.), Leksykon socjologii religii: zjawiska-badania-teorie,
Wydawnictwo Verbinum, Warszawa, s. 300-301.
Mariański J. (2010), Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura-
Media-Teologia" 2010, nr 1,
w: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ewangelizacja-w-kulturze-ponowoczesnej-i-
medialnej-artykul, [dostęp: 02.03.2015].
ISSN 2082-7067 1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY
Mariański J. (2010), Nowa duchowość - alternatywa czy dopełnienie religijności?, w: M.
Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość – dawne i
nowe formy, Wydawnictwo Nomos, Kraków, s. 19-34.
Sobór Watykański II (2012), Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum
Educations, "Biuletyn Katechetyczny" nr 4(84) s. 2-6.
Siewiora J. (2011), Wyzwanie ponowoczesności a formacja moralna realizowana na
katechezie, w: E. Osewska (red,), Wychowanie a wyzwanie ponowoczesności, s. 134-
146.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków.
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor, w:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_1.
html, [dostęp: 03.03.2015].
Woroniecki J., Program pedagogiki katolickiej, w: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka,
Oficyna Wyd., Stalowa Wola 1999
Skróty:
DWCH - Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum
educationis.
DOK - Dyrektorium ogólne o katechizacji.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The paper evaluates the specific character of Christian pedagogy. In order to do that, the author firstly characterizes example trends and direction in pedagogy; secular, radical-emancipation, technological-functional, Waldorf education, humanistic education and antipedagogy. The profile of Christian educational philosophy is revealed on its background. The author characterizes it, starting off with anthropological fundaments, created by Thomas Aquinas and Augustine of Hippo, as well as those which find its full development in personalistic philosophy. Presenting the anthropological personalistic philosophy, the author indicates key consequences brought by it in the field of pedagogy. Own considerations are supplemented by reference to documents of Church. The last part of the article tries to present how Christian upbringing operates in the society of choice developed on the turn of the century.
Pluralizm religijny i prawdziwość religii, w: A. Zimny (red.), Religie w Świecie współczesnym
  • A Bronk
Bronk A. (2000), Pluralizm religijny i prawdziwość religii, w: A. Zimny (red.), Religie w Świecie współczesnym, Lublin, s. 605-631.
Wychowanie chrześcijańskie -perspektywa teoretyczna i praktyczna koncepcji
  • M Cichosz
Cichosz M. (1997), Wychowanie chrześcijańskie -perspektywa teoretyczna i praktyczna koncepcji, w: T. Kukołowicz, M. Nowak, (red.) Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin.
Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej
  • M Dziewiecki
Dziewiecki M. (2010), Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura -Media -Teologia", nr 1, s. 49-64.
Wychowanie religijne dodatek czy fundament
  • M Dziewiecki
Dziewiecki M., Wychowanie religijne dodatek czy fundament?, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/md_religijnedodatek.html, [dostęp: 14.02.2015].
Duchowy rozwój człowieka -między biernością i aktywnością
  • J Kapała
  • T Frąckowiak
Kapała J., Frąckowiak T. (2008), Duchowy rozwój człowieka -między biernością i aktywnością, [w:] A. Keplinger (red)., Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Warszawa, s.
Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa
  • M Léna
Léna M. (1982), Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa, "Communio", nr 2, s. 2-11.
Religijność pomiędzy nowoczesnością i ponowoczesnością?
  • J Mariański
Mariański J. (1995), Religijność pomiędzy nowoczesnością i ponowoczesnością?, "Przegląd Religioznawczy", nr 2 (176), s. 55-72.
Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej
  • J Mariański
Mariański J. (2010), Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura-Media-Teologia" 2010, nr 1, w: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ewangelizacja-w-kulturze-ponowoczesnej-imedialnej-artykul, [dostęp: 02.03.2015].