Technical ReportPDF Available

Kohtuullinen muuttuva kustannus sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamallissa: Ehdotus tehostamiskannustimen kehittämiseksi 6. ja 7. valvontajaksoilla vuosina 2024-2031

Authors:

Abstract

Tämän selvityksen on laatinut ECKTA Oy Energiaviraston toimeksiannosta. Hankkeen toteutuksesta vastaa taloustieteen asiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka jäsenet ovat Professori Timo Kuosmanen (Turun kauppakorkeakoulu, hankkeesta vastaava johtaja), MMT Natalia Kuosmanen (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA) ja KTT Sheng Dai (Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu). Työryhmä kiittää Energiaviraston Verkot yksikön asiantuntijoita, erityisesti Lari Teittistä, Tiina Karppista ja Veli-Pekka Saajoa hankkeen aikana saadusta palautteesta ja kommenteista. Raportissa esitettävät tulkinnat, analyysit, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat ECKTA Oy:n työryhmän riippumattomasti esittämiä, eivätkä ne edusta Energiaviraston kantaa raportissa tarkasteltaviin asioihin.
ECKTA Oy
Kohtuullinen muuttuva kustannus sähkön
jakeluverkkoyhtiöiden valvontamallissa:
Ehdotus tehostamiskannustimen kehittämiseksi 6. ja 7.
valvontajaksoilla vuosina 2024-2031
Timo Kuosmanen
Natalia Kuosmanen
Sheng Dai
Loppuraportti
12.9.2022
ECKTA OY
2
Sisällys
Esipuhe 3
1. Johdanto 4
2. Tehostamiskannustimen periaatteet ja vaikuttavuus 6
2.1 Talousteoreettinen perusta 6
2.2 Liiketaloudellinen tulkinta 6
2.3 Mittatikkukilpailu 8
2.4 Tehostamiskannustimen vaikuttavuus 10
3. StoNED-menetelmän kehitys tutkimuskirjallisuudessa 13
3.1 Nykymenetelmän kuvaus 13
3.2 Ylisovittaminen ja mallin ennustekyky 14
3.3 Endogeenisuus ja kontrollifunktio 16
4. Muuttujat ja aineisto 18
4.1 Tarkasteltava ajanjakso 18
4.2 Panosmuuttujat 19
4.3 Toivotut tuotokset 21
4.4 Ei-toivotut tuotokset 23
4.5 Toimintaympäristö ja kontrollimuuttujat 24
5. Mallin ennustekyvyn testaaminen 26
5.1 Varjohinnat ja toimintaympäristön vaikutus nykymallin mukaisesti 26
5.2 Mallin ennustekyvyn kehittäminen 27
6. Vaihtoehtoisten muuttujaspesifikaatiot 30
6.1 Kiinteä panos: JHA vai NKA? 30
6.2 Häviösähkö kontrollimuuttujana 31
7. Tehokkuusanalyysi 33
8. Vertailulaskelmat ja vaikutusten arviointi 37
8.1 Jälleenhankinta-arvon korvaaminen nykykäyttöarvolla tehokkuuslukujen valossa 37
8.2 Nykykäyttöarvon varjohintojen vertailu 38
9. Kehittämisehdotukset 40
Lähteet 42
Tekninen liite: Selvityksessä tarkastellut mallispesifikaatiot 45
ECKTA OY
3
Esipuhe
Tämän selvityksen on laatinut ECKTA Oy Energiaviraston toimeksiannosta. Hankkeen toteutuksesta vastaa
taloustieteen asiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka jäsenet ovat Professori Timo Kuosmanen (Turun
kauppakorkeakoulu, hankkeesta vastaava johtaja), MMT Natalia Kuosmanen (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETLA) ja KTT Sheng Dai (Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu). Työryhmä kiittää Energiaviraston Verkot
yksikön asiantuntijoita, erityisesti Lari Teittistä, Tiina Karppista ja Veli-Pekka Saajoa hankkeen aikana saadusta
palautteesta ja kommenteista.
Raportissa esitettävät tulkinnat, analyysit, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat ECKTA Oy:n
työryhmän riippumattomasti esittämiä, eivät ne edusta Energiaviraston kantaa raportissa tarkasteltaviin
asioihin.
ECKTA OY
4
1. Johdanto
Sähkön jakeluverkkotoiminta on lainsäädännössä määritelty luonnolliseksi monopoliksi, jonka
hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto (EV). Muiden pohjoismaisten regulaattorien tavoin
EV soveltaa kohtuullisen tuoton valvontaan perustuvaa mallia, johon sisältyy yhtäältä verkkoon
sitoutuneen kiinteän pääoman kohtuullisen tuoton ja toisaalta toiminnasta aiheutuvan kohtuullisen
muuttuvan kustannuksen arviointi. Kohtuullisen muuttuvan kustannuksen on periaatteessa tulkittu
tarkoittavan tehokkaan toiminnan mukaista kustannustasoa.
Verkkoyhtiöiden tuotosprofiili on muuttunut viime vuosina. Yhteiskunnan digitalisaation ja liikenteen
sähköistymisen myötä toimialan käyttäjämäärä ja verkkopituus ovat jatkaneet tasaista kasvua. Toisaalta
talouden suhdanteiden ja koronakriisin myötä sähkön kulutus on vaihdellut vuodesta toiseen varsin
voimakkaasti. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut energian hintojen nousuun
Euroopassa, mikä vaikuttaa väistämättä myös Suomen sähkömarkkinoihin. Näiden shokkien myötä
tulevilla valvontajaksoilla sähkön kulutuksessa saattaa tapahtua suuria ja äkillisiä muutoksia. Siten
valvontamallissa sovelletun tehostamiskannustimen tulisi kyetä ennustamaan nykyistä paremmin
kohtuullista muuttuvien kustannusten tasoa myös tilastoaineistossa havaittavan vaihteluvälin
ulkopuolella.
Sähkön jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja kustannuskehitystä on julkisuudessa kritisoitu voimakkaasti
niin sähkön käyttäjien kuin myös poliitikkojen toimesta. Aiemmilla valvontajaksoilla
kannustinjärjestelmässä kiinnitettiin erityistä huomiota sähkön toimitusvarmuuteen ja säävarman
sähköverkon rakentamiseen. Viime vuosina yleinen mielipide näyttää kääntyneen vahvemmin
kokonaistaloudellista tehokkuutta korostavaksi. Tässä selvityksessä tarkasteltava tehostamiskannustin on
hyvin keskeinen jakeluverkkoyhtiöiden kustannuskehitystä hillitsevä komponentti valvontamallissa.
EV:n on johdonmukaisesti pyrkinyt soveltamaan tehostamistavoitteiden asettamisessa menetelmiä, jotka
perustuvat uusimpaan ja luotettavimpaan tutkimustietoon. Tämän kehitystyön loogisena jatkona EV tilasi
ECKTA Oy:ltä selvityksen tehokkuusmittauksen kehittämisestä sähkön jakeluverkkotoiminnan
valvonnassa 6. ja 7. valvontajaksoilla vuosina 2024-2031. Tässä loppuraportissa esitetään
tutkimushankkeen tulokset ja niihin perustuvat konkreettiset toimenpide-ehdotukset.
Hankkeen kolme keskeisin tavoitetta olivat seuraavat:
1) Kuvata tehostamiskannustimen taloustieteellinen perusta aikaisempaa selkeämmin.
2) Arvioida tehokkuusanalyysin ja erityisesti StoNED-menetelmän (Kuosmanen & Kortelainen,
2012; Kuosmanen ym., 2010, 2014) kohdalla tapahtunut kehitys ja sen hyödynnettävyys
suomalaisten sähkön jakeluverkonhaltijoiden tehokkuusmittauksessa.
3) Arvioida käytettävää mallispesifikaatiota muuttujien ja niiden määritelmien osalta.
Menetelmäkehityksen osalta keskeisin kehittämiskohde on mallin ennustetarkkuuden parantaminen
tulevilla valvontajaksoilla. Erityisesti ns. ylisovittamisen ehkäisemiseen on viime vuosina kiinnitetty
aikaisempaa enemmän huomiota tutkimuskirjallisuudessa. Toisaalta hankkeessa tarkastellaan myös
keinoja lieventää endogeenisuusharhaa kontrollifunktioon perustuvan mallin avulla. Muuttujien osalta
ECKTA OY
5
selvityksessä pohditaan erityisesti pääomakannan mittarina käytetyn verkon jälleenhankinta-arvon
korvaamista nykykäyttöarvolla, joka huomioi paremmin pääomakannan kulumisen ja siten kuvaa
paremmin verkon tämänhetkistä pääomapanosta. Lisäksi selvityksessä nostetaan esiin myös muita
mahdollisia ajankohtaisia kehittämistarpeita kuten valvontamallissa tarvittavat inflaatiokorjaukset, joiden
yksityiskohtaisempi tarkastelu rajataan kuitenkin tämän selvityksen ulkopuolelle.
Raportin rakenne on seuraava. Luvussa 2 tarkastellaan tehostamiskannustimen periaatetta ja perustellaan
tehostamiskannustimen logiikka regulaatioteorian näkökulmasta. Luvussa 3 luodaan lyhyt katsaus
tehokkuusmittauksen menetelmissä viime vuosina tapahtuneeseen kehitykseen ja
menetelmäinnovaatioiden soveltamismahdollisuuksiin EV:n valvontamallissa. Luvussa 4 kuvataan
selvityksessä käytetty tilastoaineisto ja muuttujat. Luvussa 5 testataan mallin ennustekykyä sovittamalla
ensin malli harjoitusaineistoon ja arvioimalla sen lkeen kuinka hyvin malli kykenee ennustamaan
kustannusten tulevaa kehitystä testijakson aikana. Luvussa 6 tarkastellaan vaihtoehtoisia
muuttujaspesifikaatioita mallin ennustetarkkuuden näkökulmasta. Luvussa 7 estimoidaan
tehottomuustermin odotusarvo ja raportoidaan selvityksessä ehdotetun muuttujaspesifikaation ja
estimointimenetelmän mukaisesti lasketut yhtiökohtaiset tehokkuusestimaatit. Luvussa 8 verrataan
lyhyesti muuttujaspesifikaation ja estimointimenetelmän vaikutuksia yhtiökohtaisiin tehokkuuslukuihin.
Yhteenveto kehittämisehdotuksista esitetään luvussa 9. Raportissa tarkastellut konveksin regression
vaihtoehtoiset spesifikaatiot esitetään yksityiskohtaisemmin raportin lopussa olevassa teknisessä liitteessä.
ECKTA OY
6
2. Tehostamiskannustimen periaatteet ja vaikuttavuus
2.1 Talousteoreettinen perusta
Mikrotalousteorian mukaan täydellisen kilpailun markkinoilla toimivan yrityksen kokonaistuotto (engl.
total revenue) on markkinoiden tasapainossa yhtä suuri kuin yrityksen kokonaiskustannus (engl. total cost)
(esim. Bernstein & Sappington 1999; Kuosmanen & Johnson, 2020). Toisin sanoen kilpailullisten
markkinoiden tasapainossa pätee yhtälö
Ylivoitto = kokonaistulo muuttuva kustannus kiinteä kustannus = 0
Vastaavaa periaatetta voidaan soveltaa paikallisen monopoliyhtiön kohtuullisen tuoton valvonnassa.
Kohtuullista kokonaistulon (engl. total revenue) tasoa voidaan arvioida kustannusten kautta siten, että
kokonaistulo kattaa toiminnan muuttuvat ja kiinteät kustannukset, mutta ylivoittoja ei sallita. Siten
kohtuullinen kokonaistulo voidaan määritellä kustannusten perusteella seuraavasti:
Kohtuullinen kokonaistulo = kohtuullinen muuttuva kustannus + kohtuullinen kiinteä kustannus (1)
Tämän yhtälön pohjalta valvova viranomainen voi ensin arvioida kohtuullisen kustannustason (yhtälön oikea
puoli), joka riittää kattamaa muuttuvat ja kiinteät kustannukset, ja sen jälkeen asettaa kokonaistulolle
kattotason (yhtälön vasen puoli). Kokonaistulo voidaan tulkita liikevaihdoksi, joka kattaa kaikki asiakkailta
perittävät maksut, jolloin kokonaistulolle asetettu kattotaso rajoittaa monopoliyhtiön mahdollisuuksia
korottaa loppukäyttäjiltä perittäviä yksikköhintoja ja muita maksuja kohtuuttoman korkeiksi.
2.2 Liiketaloudellinen tulkinta
On tärkeätä huomata, että talousteorian mukainen ylivoitto (economic profit) poikkea olennaisesti
laskentatoimessa käytetyn liikevoiton käsitteestä (accounting profit). Mikrotaloustieteessä liikevoittoon sisältyvä
tuotto sijoitetulle pääomalle lasketaan mukaan oman pääoman kustannukseen, joten se sisältyy kaavassa (1)
kiinteään kustannukseen. Vaikka kannustinmalli voitaisiin rakentaa yhtälön (1) mukaisesti liikevaihdon
kattotasoksi, EV:n valvontamallissa sovelletaan liiketaloudellista lähestymistapaa, jossa kokonaistulon sijaan
kattotaso asetetaankin taloustieteen termein tulkittuna kiinteälle kustannukselle. Tämän johtamiseksi yhtälö
(1) voidaan muokata yhtäpitävään muotoon seuraavasti:
Kohtuullinen kiinteä kustannus = kohtuullinen kokonaistulo kohtuullinen muuttuva kustannus (2)
Yhtälön (2) vasemmalla puolella oleva kiinteä kustannus voidaan tulkita liiketalouden termein pääoman
kokonaistuotoksi, kun taas yhtälön oikealla puolella oleva tuoton ja muuttuvan kustannuksen erotus
voidaan tulkita kohtuulliseksi liikevoitoksi, jolloin saadaan EV:n valvontamallissa sovellettu periaate:
Kohtuullinen pääoman tuotto = kohtuullinen liikevoitto (3)
ECKTA OY
7
Valvontaviranomainen voi arvioida pääoman tuotolle kohtuullisena pidettävän tason (yhtälön (3) vasen
puoli), ja asettaa sen perusteella kattotason monopoliyhtiön liikevoitolle. Edellä esitetyn perusteella
olennaisin ero liiketalouden termein esitetyn yhtälön (3) ja taloustieteellisen yhtälön (1) välillä on siinä,
että kattotaso asetetaan liikevaihdon (= kokonaistulo) sijasta liikevoitolle.
Kuitenkin kun keskitytään vertaamaan pääoman tuottoa ja liikevoittoa, yhtälöstä (3) supistuu muuttuva
kustannus kokonaan pois. Tätä puutosta on pyritty paikkaamaan toteutuneeseen liikevoittoon tehtävien
korjauserien avulla, joihin myös tässä selvityksessä tarkasteltu tehostamiskannustin lukeutuu.
Tehostamiskannustimen avulla muuttuva kustannus saadaan palautettua yhtälöön (3) määrittelemällä
kohtuullinen liikevoitto seuraavasti (yksinkertaisuuden vuoksi kaikki muut korjauserät jätetään tässä
tarkastelussa huomioimatta):
Kohtuullinen liikevoitto = toteutunut liikevoitto + tehostamiskannustin,
missä
Tehostamiskannustin = toteutunut muuttuva kustannus kohtuullinen muuttuva kustannus
EV:n soveltamassa tehostamiskannustimessa sovellettu kontrolloitavissa oleva operatiivinen kustannus
(KOPEX) voidaan taloustieteen termein tulkita kohtuulliseksi muuttuvaksi kustannukseksi. Siten
tehostamiskannustimen keskeisin tehtävä on palauttaa valvontamalliin muuttuvat kustannukset, jotka
muutoin vähennetään kuluina liikevoitosta (vrt. yhtälöt (2) ja (3)). Tehostamiskannustimen ansiosta
liiketaloudellinen kannustinmalli (3) on pääpiirteissään yhtenevä taloustieteellisen yhtälön (1) kanssa.
1
Valitettavasti muuttuvien kustannusten esittäminen pelkkänä korjauseränä on omiaan vähättelemään
tehostamiskannustimen taloudellista merkitystä. Jakeluverkkojen valvontaa koskevassa keskustelussa
tehostamiskannustin ja muuttuvat kustannukset sivuutetaan usein ilman minkäänlaista mainintaa (vrt.
esim. Collan, ym., 2022). Toisaalta silloin kun tehostamiskannustimesta keskustellaan, huomio kiinnittyy
liiaksi yhtiökohtaisiin tehokkuuslukuihin (%), kun sen sijaan olennaisinta on muuttuvan kustannuksen
kohtuullisen tason (€) määrittely. Tässä mielessä termi ”tehostamiskannustin” saattaa olla jossakin määrin
harhaanjohtava ja tehostamiskannustimen taloudellista ohjausvaikutusta vähättelevä. Muuttuvat
kustannukset on verkkoyhtiöille hyvin huomattava kuluerä: esimerkiksi toimialan yhteenlaskettu KOPEX
vuonna 2020 oli tässä selvityksessä käytetyn tilastoaineiston mukaan hieman yli 475 miljoonaa euroa, kun
vastaavasti kohtuullinen kiinteä kustannus (= sallittu pääoman tuotto) oli noin 600 miljoonaa euroa.
Mikäli valvontamallia halutaan tulevaisuudessa kehittää selkeämpään ja ymmärrettävämpään muotoon,
edellä esitetty taloustieteellinen yhtälö (1) tarjoaisi mielestämme yksinkertaisemman, mutta silti hyvin
perustellun vaihtoehdon. Korjatun liikevoiton sijaan kattotaso voitaisiin asettaa suoraan liikevaihdolle,
jolloin toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa tehtävät oikaisut jäisivät tarpeettomiksi.
2
1
Yksi merkittävä poikkeus on tehostamiskannustimelle asetetut katto- ja lattiatasot, jotka eivät perustu yhtälöön (1).
2
Toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta toteutetaan seuraavasti (Energiavirasto, 2021, Liite 2, Luku 1.1.2): ”Toteutuneen
oikaistun tuloksen laskennassa palautetaan (5.1) eriytetyn taseen mukainen palautuskelpoisten liittymismaksujen vuotuinen
muutos sekä eriytetyn tuloslaskelman mukaiset verkkovuokrat, liikearvosta tehdyt poistot, eriytetyn tuloslaskelman
suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset sähköverkon hyödykkeistä ja muihin kuluihin kirjattu verkonosuuden
myynnistä aiheutuva myyntitappio. Muihin tuottoihin kirjattu verkonosuuden myyntivoitto sen sijaan vähennetään (5.1)
toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. Tämän jälkeen vähennetään tuloksen korjauseränä rahoitusomaisuuden
kohtuulliset kustannukset (5.3). Lisäksi vähennetään kannustimien vaikutukset. Kannustimia ovat investointikannustin (6.1),
ECKTA OY
8
Yksinkertaisempi taloustieteeseen perustuva malli olisi kirjoittajien subjektiivisen arvion mukaan
helpompi kommunikoida eri sidosryhmille, mikä voisi lisätä sääntelyn läpinäkyvyyttä.
2.3 Mittatikkukilpailu
Kohtuullisen kustannustason arvioinnissa voidaan hyödyntää Shleiferin (1985) alun perin kehittämän
mittatikkukilpailua (engl. yardstick competition). Mittatikkukilpailun perusideana on luoda puitteet
kustannuskilpailulle paikallisten monopoliyhtiöiden välille, jotka eivät muutoin kohtaa hintakilpailua tai
uusia markkinoille pyrkiviä yrittäjiä. Toisin sanoen mittatikkukilpailussa paikalliset monopoliyhtiöt
joutuvat keskinäiseen kustannuskilpailuun vastaavalla tavoin kuin kilpailullisilla markkinoilla toimivat
yhtiöt.
Shleifer (1985) ei tarkastelussaan erottele muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia. Monissa energiatoimialan
sovellutuksissa mittatikkukilpailu on rajattu ainoastaan muuttuviin kustannuksiin (OPEX-regulaatio),
koska kiinteitä kustannuksia on nimensä mukaisesti lyhyellä aikavälillä vaikeata ellei jopa mahdotonta
sopeuttaa. Kuitenkin kiinteiden kustannusten huomioimatta jättäminen mittatikkukilpailussa voi
kannustaa verkkoyhtiöitä liiallisiin pääomainvestointeihin (ks. esim. Filippini & Wild, 2001; Weyman-
Jones, 2001). Toisaalta kokonaiskustannuksiin perustuva TOTEX-regulaatio voi rankaista yhtiöitä
kohtuuttomasti vuosikymmeniä aiemmin tehdyistä yli- tai ali-investoinneista, jolloin nykyisen kaltaista
regulaatiota ei vielä sovellettu.
Ratkaisuksi edellä kuvattuun OPEX- vs TOTEX-dilemmaan Kuosmanen & Johnson (2020) ehdottavat
ehdollista mittatukkukilpailua, jossa mittatikkukilpailu käydään muuttuvien kustannusten (OPEX)
suhteen ottaen huomioon myös kiinteät kustannukset. Kuvio 2.1 havainnollistaa ehdollisen
mittatikkukilpailun periaatteen verrattuna perinteisiin OPEX- ja TOTEX-pohjaisiin ratkaisuihin.
Kuviossa 2.1 muuttuviin kustannuksiin perustuvan OPEX-regulaation vertailutaso on piste kuvion
yläosassa, jossa muuttuva panos minimoidaan annetulla tuotoksen tasolla. Tämän vertailutason
saavuttaminen kuitenkin edellyttäisi mittavia investointeja kiinteään panokseen, jotka eivät ole
kokonaistaloudellisesti kannattavia. Tämä on OPEX-regulaation keskeinen ongelma. Vastaavasti
kokonaiskustannuksiin perustuvan TOTEX-regulaation mukainen vertailutaso on piste, jossa kuvioon
piirretty samakustannussuora ja panosten teknisiä korvaavuusmahdollisuuksia kuvaava isokvantti
kohtaavat. Tässä pisteessä saavutetaan alhaisin kokonaiskustannusten taso. Kuitenkin jos yritys on
aiemmin investoinut kiinteään pääomaan enemmän kuin kustannusten minimointi edellyttäisi, sen voi
olla hyvin vaikeata ellei mahdotonta sopeuttaa pääomakantansa nopeasti optimaaliselle tasolle.
Ehdollisen mittatikkukilpailun ideana on vakioida kiinteä panos lyhyellä aikavälillä, mutta ottaa se
kuitenkin huomioon muuttuvan kustannuksen kohtuullisen tason arvioinnissa. Ehdollisen mittatikun
vertailutaso on isokvantin piste, johon kuvioon piirretty nuoli osoittaa. Nuoli kuvaa
tehostamiskannustinta: nuolen lähtöpiste kuvaa nykyistä kustannustasoa ja päätepiste
tehostamiskannustimen vertailutasoa. Lyhyellä aikavälillä tehostamiskannustimen tarkoituksena on ohjata
laatukannustin (6.2), tehostamiskannustin (6.3) ja innovaatiokannustin (6.4). Laskennan lopputuloksena saadaan toteutunut
oikaistu tulos.”
ECKTA OY
9
yritystä siirtymään vaakasuoraan kohti isokvantin kuvaamaa tehokasta kustannusrintamaa. Pidemmällä
aikavälillä kiinteää panosta tulisi sopeuttaa kohti TOTEX-vertailutason mukaista kokonaiskustannukset
minimoivaa pistettä.
Kuvio 2.1: Ehdollisen mittatikkukilpialun havainnollistus
Lähde: Kuosmanen & Johnson (2020)
Käytännössä EV:n soveltama sähkön jakeluverkkoyhtiöiden tehostamiskannustin ensimmäisellä ja
toisella valvontajaksoilla 2005-2011 kohdistettiin laskennallisesti pelkästään muuttuviin kustannuksiin
(OPEX), vaikka vertailutason arviointi perustuikin kokonaiskustannuksiin (TOTEX). Tulkitsemme näin
ollen ensimmäisen ja toisen valvontajakson kannustimet OPEX-regulaatioksi. Kolmannella
valvontajaksolla 2012-2015 tehostamiskannustin perustui pelkästään OPEX:n vertailutasoon ja kiinteä
panos jätettiin tehostamiskannustimessa huomioimatta. Neljännellä ja viidennellä valvontajaksoilla 2016-
2023 OPEX:n tehokkaan vertailutason arvioinnissa huomioitiin myös kiinteä pääomakanta, jolloin näillä
valvontajaksoilla sovellettu tehostamiskannustin noudattaa ehdollisen mittatikkukilpailun periaatetta.
Tähän saakka kiinteään panokseen eli pääomakantaan ei tehostamiskannustimessa ole kohdistunut
tehostamistavoitetta, vaan verkonhaltijoita on pikemminkin pyritty kannustamaan investoimaan
säävarman jakeluverkon rakentamiseen. Tulevilla valvontajaksoilla kokonaistaloudellinen
kustannustehokkuus on yksi tärkeimmistä kehityshaasteista valvontamallissa. Mielestämme muuttuvien
kustannusten osalta 2016 käyttöön otettu ehdolliseen mittatikkukilpailuun perustuva KOPEX-
vertailutaso on edelleenkin suositeltava ratkaisu, jota ei ole tarpeellista muuttaa. Pääomakantaa ja
pääomainvestointeja reguloidaan valvontamallin muissa osissa, mm. pääoman yksikköhintojen sekä
investointikannustimen avulla. KOPEX:n vertailutason määrittelemisessä ehdollisen mittatikkukilpailun
mukaisesti tarvitaan kuitenkin pääomakantaa kuvaava muuttuja. Tässä selvityksessä tarkastellaan
isokvantti
kiinteä
panos
Ehdollinen mittatikku (tehostamiskannustin)
TOTEX-regulation vertailutaso
OPEX-regulaation vertailutaso
samakustannussuora
ECKTA OY
10
mahdollisuutta käyttää verkon nykykäyttöarvoa (NKA) jälleenhankinta-arvon (JHA) sijaan pääomakantaa
kuvaavana muuttujana.
2.4 Tehostamiskannustimen vaikuttavuus
Tehostamiskannustimen vaikuttavuuden arvioimiseksi Kuosmanen & Johnson (2020) ovat vertailleet
sähkön loppukäyttäjien maksamia keskimääräisiä siirtohintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja
Tanskassa. Vertailussa Eurostatin tilastoimista keskimääräisistä sähkön keskimääräisistä bruttohinnoista
(sisältäen energian ja siirron) on vähennetty keskimääräinen sähköenergian markkinahinta Nordpool
sähköpörssissä sekä kaikki verot (mm. sähkövero ja arvonlisävero), jolloin ljelle jää loppukäyttäjän
sähkön siirrosta maksama keskihinta (sisältäen kanta- ja jakeluverkkojen maksut) sekä sähkön myyjien
keskimääräinen preemio yli markkinahinnan. Puolivuosittaiset keskihinnat esitetään Taulukossa 2.1
erikseen kotitalous- ja yritysasiakkaille (taulukossa Q1-Q2 viittaa vuoden kahteen ensimmäiseen kvartiiliin
eli tammi-kesäkuuhun, Q3-Q4 taas loppuvuoteen heinä-joulukuu).
Taulukko 2.1: Keskimääräinen siirtohinta (€/MWh) Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina 2014-
2019.
Kotitalousasiakkaat Yritysasiakkaat
(vuosikulutus 2,5 5 MWh) (vuosikulutus 500 2000 MWh)
Lähde: Kuosmanen & Johnson (2020), Taulukko 1
Vaikka sähkön siirtohintojen nousua on kritisoitu voimakkaasti kotimaisessa mediassa, pohjoismainen
vertailu osoittaa siirtohintojen olevan Suomessa lähes samaa luokkaa kuin Tanskassa ja huomattavasti
alhaisempia kuin Ruotsissa ja Norjassa. Suomalainen sähköverkko osoittautuu tämän tarkastelun valossa
keskimäärin hyvin kustannustehokkaaksi. Vertailussa ei ole huomioitu eri maiden olosuhteita millään
tavoin. Esimerkiksi Norjassa sähköverkon rakentaminen ja ylläpito hankalissa vuoristo-olosuhteissa
nostaa kustannuksia. Pohjoismaista Tanskassa on korkein väestötiheys, vähäisin lumikuorma ja tasainen
maasto, joten etukäteen voisi olettaa keskimääräisten siirtohintojen olevan alhaisimpia Tanskassa.
Suomessa väestötiheys on alhaisempi ja sääolosuhteet ankarammat, joten liki Tanskan hintatasoon
yltäminen kielii sähköverkkojen kustannustehokkuudesta muihin Pohjoismaihin verrattuna.
Asiakkaiden maksama siirtohinta määräytyy pitkällä aikavälillä Energiaviraston soveltaman
valvontamallin perusteella. Valvontamallissa on tehostamiskannustimen lisäksi muitakin tärkeitä
elementtejä, joten sähköverkkojen kustannustehokkuutta ei voida suoraan lukea tehostamiskannustimen
ansioksi. Kuitenkin kohtuullisen tuoton sääntelyyn perustuva valvontamalli on hyvin samankaltainen
ECKTA OY
11
kaikissa Pohjoismaissa, eikä EV:n soveltama pääoman kohtuullinen tuottoaste ole ainakaan merkittävästi
alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Arviomme mukaan keskeisin ero vertailtujen Pohjoismaiden
välillä koskee nimenomaan tehostamiskannustinta, joka on kaikkien keskeisin kustannuksia hillitsevä
komponentti valvontamallissa.
Loppukäyttäjän näkökulmasta tehostamiskannustin lisää tasapuolisuutta siinä mielessä, että
jakeluverkkoyhtiöiden väliset tehokkuuserot eivät pitkällä aikavälillä vaikuta loppukäyttäjiltä perittäviin
tariffeihin. Tehostamiskannustin siirtää havaitut tehokkuuserot operatiivisissa kustannuksissa pääoman
tuottoa koskeviin bonuksiin ja sanktioihin, jolloin loppukäyttäjän kannalta ei ole suurta merkitystä kuinka
kustannustehokkaasti paikallinen jakeluverkkoyhtiö toimii. Toisaalta tehostamiskannustin myös
määrittelee olosuhteet, joiden puitteissa jakeluverkkoyhtiöt voivat siirtää toimintaympäristöstä johtuvia
kustannuksia loppukäyttäjien maksettavaksi. Koska KOPEX:n vertailutaso riippuu mm.
verkkopituudesta ja käyttäjämäärästä, väestön asukastiheys vaikuttaa myös loppukäyttäjiltä perittäviin
tariffeihin: haja-asutusalueella toimivien jakeluverkkoyhtiöiden operatiiviset kustannukset ovat
keskimäärin korkeammat kuin kaupunkiyhtiöillä ja tämä kustannusero siirtyy myös loppukäyttäjiltä
perittäviin maksuihin.
Energiavirasto (2022) on myös omassa selvityksessään tarkastellut tehostamiskannustimen vaikuttavuutta
verkkoyhtiöiden välillä. Kuviossa 2.2 esitetään tehostamiskannustimen jakauma vuonna 2020.
Verkkoyhtiöt on järjestetty suuruusjärjestykseen tehostamiskannustimen tuloksen mukaan; kuviossa
kukin viiva kuvaa yksittäistä yhtiötä. Yhtiöt, joiden tehostamiskannustin saa negatiivisen arvon ovat
toimineet asetettua KOPEX-vertailutasoa tehokkaammin, jolloin niille sallitaan korkeampi liikevoitto ja
pääoman tuottoaste. Vastaavasti yhtiöt, joiden tehostamiskannustin saa positiivisen arvon ovat toimineet
asetettua KOPEX-vertailutasoa tehottomammin, jolloin tehottomuus korvataan sähkön käyttäjille
alhaisemman liikevoiton ja pääoman tuottoasteen myötä. Enemmistö verkkoyhtiöistä toimi varsin lähellä
vuodelle 2020 määriteltyä tehokkaan muuttuvan kustannuksen tasoa, mutta ääripäistä löytyy hyvin
tehokkaina ja toisaalta tehottomina näyttäytyviä yhtiöitä.
Kuvio 2.3 puolestaan kuvaa tehostamiskannustimen kannustinvaikutuksen kehitystä ajan kuluessa koko
toimialan tasolla. Ensimmäisellä valvontajaksolla ja 2. valvontajakson alkuvuosina
tehostamiskannustimen mukainen kustannusnormi asettui varsin alhaalle, jolloin monet yhtiöt saivat
tehostamisbonuksia. Tehostamiskannustimen kustannusnormi muuttui ajan myötä tiukemmaksi
varsinkin 3. valvontajaksolla, jolloin kohtuullisen kustannustason estimoinnissa otettiin käyttöön
StoNED-menetelmä Kuosmasen ym. (2010) selvityksen pohjalta. Tällä jaksolla monille yhtiöiden oli
vaikeampi saavuttaa tehokkaan toiminnan mukainen KOPEX:n taso, jolloin monille yhtiöille kertyi
tehostamissanktioita. Tehostamiskannustimen kehittäminen jatkui siirryttäessä 4. ja 5. valvontajaksoille,
mutta menetelmäkehityksen lisäksi kustannusnormia laskettiin mm. asettamalla ns. yleisen
tehostamistavoitteen arvoksi nolla. Kaikki kuviossa havaittavat muutokset eivät tietenkään johdu
yksinomaan valvontamallissa tai -menetelmissä tapahtuneista muutoksista, vaan myös verkkoyhtiöiden
omalla toiminnalla on vaikutusta bonusten ja sanktioiden kertymiseen. Tehostamiskannustimen bonukset
ja sanktiot eivät välittömästi siirry kuluttajilta perittäviin tariffeihin, mutta pitkällä aikavälillä
tehostamiskannustimella on erittäin tärkeä rooli siirtohintojen nousua hillitsevänä tekijänä.
ECKTA OY
12
Kuvio 2.2: Tehostamiskannustimen yhtiökohtainen kannustinvaikutus vuonna 2020
Lähde: Energiavirasto (2022), Kuva 7.
Kuvio 2.3: Tehostamiskannustimen kannustinvaikutus jakeluverkoissa eri valvontajaksoilla
Lähde: Energiavirasto (2022), Kuva 8.
ECKTA OY
13
3. StoNED-menetelmän kehitys tutkimuskirjallisuudessa
3.1 Nykymenetelmän kuvaus
Ehdollisessa mittatukkukilpailussa muuttuvan panoskäytön tehokasta vertailutasoa arvioidaan annetulla
kiinteiden kustannusten, tuotosten ja muiden verkkoyhtiöitä ja niiden toimintaympäristöä kuvaavien
tekijöiden tasolla. Nyt meneillään olevalla valvontajaksolla 2020-2023 sovellettava rintamamalli voidaan
esittää formaalisti seuraavan yhtälön avulla (ks. Kuosmanen ym., 2014)
 󰇛󰇜  , (4)
missä
xi,t on yhtiön i muuttuva panos (KOPEX) vuonna t,
IR on panostarvefunktio, joka täyttää asetetut monotonisuus-, konveksisuus- ja skaalatuottoehdot,
xi,t on yhtiön i kiinteiden panosten vektori vuonna t,
yi,t on yhtiön i tuotosvektori vuonna t,
δ on heterogeenisuuden marginaalivaikutuksia kuvaava vektori,
zi,t on yhtiön i heterogeenisuutta kuvaavien tekijöiden vektori vuonna t,
ui,t on yhtiön i tehottomuus vuonna t,
vi,t on yhtiön i satunnaisvirhe vuonna t.
Malli (4) huomioi useita panos- ja tuotosmuuttujia, yhtiöiden ja niiden toimintaympäristöjen
heterogeenisuuden, erottelee tehottomuuden satunnaisvirheistä sekä hyödyntää paneeliaineistoa.
Käytännössä mallin estimointi StoNED-menetelmällä sisältää kolme vaihetta:
1) Ehdollisen odotusarvon 󰇛󰇜 estimointi konveksin regression (convex
nonparametric least squares, CNLS) avulla.
2) Tehottomuustermin odotusarvon 󰇛󰇜 estimointi vaiheen 1) regressioresiduaalien
perusteella hyödyntäen kernel dekonvoluutiomenetelmää (Hall & Simar, 2002).
3) Estimoidun kustannusrintaman muodostaminen ja yhtiökohtaisten tehokkuuslukujen laskenta
vaiheiden 1) ja 2) tulosten perusteella.
Nykyisin sovelletun mallin ja estimointimenetelmän tarkemmat yksityiskohdat esitettiin raportissa
Kuosmanen ym. (2014). Tässä selvityksessä keskitytään erityisesti vaiheen 1) konveksin regression
ennustetarkkuuden parantamiseen.
StoNED-menetelmän ensimmäisessä vaiheessa KOPEX:n ehdollinen odotusarvo estimoidaan käyttämällä
CNLS-mallia (Kuosmanen, 2008; Kuosmanen & Kortelainen, 2012). CNLS-mallin estimaatit saadaan
ratkaisemalla seuraava pienimmän neliösumman (PNS) ongelma

󰇛󰇜


siten että (5)
ECKTA OY
14
 󰇛󰇜 
  
   
 
 
Kokonaisvirhetermi  sisältää sekä tehottomuustermin  että virhetermin , parametri  kuvaa
panostarvefunktiota IR yritykselle i periodilla t, kertoimet  ovat tuotosten ja panosten
marginaalisia vaikutuksia muuttuvan panoksen käyttöön. Ei-toivotut tuotokset (eli ns. haitakkeet)
mallinnetaan siten, että rajoitetta  ei sovelleta ei-toivottuihin tuotoksiin, joten niiden
rajakustannus  voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kaikille toivotuille tuotoksille epäyhtälörajoite
 on voimassa. Konveksin pienimmän neliösummatehtävän tulkinnasta löytyy kattava esitys
artikkelissa Kuosmanen & Johnson (2020).
Pienimmän neliösumman ongelmassa on kvadraattinen tavoitefunktio sekä epälineaarisia rajoitteita, joten
sen ratkaiseminen vaatii tehokkaan epälineaarisen ohjelmoinnin (engl. nonlinear programming, NLP)
ratkaisualgoritmin. Ongelma on laskennallisesti vaativa, koska konkaavisuusrajoitteiden 󰆒
󰆒 󰆒 󰆒 lukumäärä kasvaa kvadraattisesti havaintojen lukumäärän
kasvaessa. Dai ym. (2021) ovat kehittäneet tehokkaan Python ohjelmointikieltä käyttävän
laskentatyökalun PyStoNED, joka hyödyntää uusimpia menetelmätyökaluja ja laskenta-algoritmeja.
PyStoNED paketti on vapaasti saatavissa internetosoitteessa: https://github.com/ds2010/pyStoNED.
3.2 Ylisovittaminen ja mallin ennustekyky
Tutkimuskirjallisuudessa on alettu viime vuosina kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota ns.
ylisovittamisen (overfitting) vähentämiseen (ks. esim. Keshvari, 2018; Mazumder ym., 2019; Yagi ym., 2020;
Bertsimas & Mundru, 2021; Dai, 2022). Mattsson (2020) kiteyttää ylisovittamisen käsitteen Tiede-lehden
kolumnissaan seuraavasti: ”Eräs aineistolähtöisen mallinnuksen suurimpia syntejä on ylisovittaminen.
Ylisovittaminen tarkoittaa, että mallinnetaan satunnaista kohinaa kiinnostavan ilmiön eli signaalin lisäksi.
Kolumnissaan Mattsson (2020) lainaa myös tunnettua matemaatikkoa John von Neumannia seuraavasti:
"Neljällä parametrilla sovitan aineistoon norsun, ja viidennellä saan sen heiluttamaan kärsäänsä".
Ylisovittaminen on kustannusrintamamallin estimoinnin kannalta relevantti aihe kahdesta syystä.
Ensinnäkin semiparametrinen malli sisältää suuren määrän estimoitavia parametreja, joita sitovat
kustannusrintaman muotoa koskevat teoreettiset rajoitteet (monotonisuus, konveksisuus ja
homogeenisuus). Toiseksi, kustannusrintamamalli estimoidaan aikaisempien valvontajaksojen
tilastoaineiston perusteella, mutta estimoituja parametriarvoja sovelletaan tulevan valvontajakson
kohtuullisen muuttuvan kustannustason määrittelemiseen. Tästä syystä mallin ennustekyky seuraavaa
valvontajaksoa ajatellen on jopa keskeisempi kysymys kuin mallin istuvuus saatavilla olevaan
havaintoaineistoon.
ECKTA OY
15
Käytännössä ylisovittamista voidaan vähentää rajoittamalla tuotosten ja panosten rajakustannuksia
kuvaavien varjohintojen  vaihteluväliä siten, että äärimmäisen suuria ja pien varjohintoja
pyritään välttämään, koska täysin vapaasti määräytyvät varjohinnat voivat johtaa epärealistisen suuriin
rajakustannuksiin. Tehostamiskannustimen periaatteenahan on rajoittaa KOPEX kohtuullisena
pidettävälle tasolle, mikä ytännössä tapahtuu asettamalla tuotosten rajakustannukset kohtuullisina
pidettävälle tasolle (vrt. STOTEX:n vertailutason laskennassa käytetyt varjohinnat, jotka esitetään Excel-
laskentatyökalun työkirjassa ”Laskenta”). Vaikka rajakustannuksissa on eroja yhtiöiden välillä, on
rajakustannusten vaihteluväliä perusteltua rajoittaa siten, että tuotosten ja kiinteän panoksen
rajakustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.
Varjohintojen rajoittamiseen on olemassa useita eri tapoja. Ensimmäinen vaihtoehto on lisätä mallin (2)
tavoitefunktioon ns. rangaistustermi (penalty term) seuraavasti (ks. esim., Dai ym., 2022):

󰇛󰇜

 

 


missä parametri asetetaan käyttäjän toimesta etukäteen. Symboli 
tarkoittaa varjohintojen Euklidista normia (ts. L2-normi). Parametrin arvoa kasvattamalla
rangaistustermi käytännössä pakottaa varjohinnat lähemmäksi nollaa, jolloin äärimmäisen suuret
varjohinnat karsiutuvat pois ja varjohintojen vaihteluväli pienenee. Tähän lähestymistapaan viitataan
jatkossa termillä L2-normi CNLS.
Toinen vaihtoehto on lisätä mallin (2) rajoitteisiin Lipschitz-normiin perustuva rajoite (ks. Mazumder
ym., 2019):
 
missä Lipschitz parametri L asetetaan etukäteen käyttäjän toimesta. Periaate on täysin sama kuin edellä
tarkastellussa L2-normi CNLS-mallissa, mutta tässä vaihtoehdossa sovelletaan rangaistustermin sijasta
sitovia epäyhtälörajoitteita. Tähän lähestymistapaan viitataan jatkossa termillä Lipschitz normi CNLS.
Molemmat edellä tarkastelluista akateemisessa kirjallisuudessa esitetyistä lähestymistavoista pyrkivät
karsimaan äärimmäisen suuria varjohintoja pakottamalla ne kohti nollaa. Kuitenkaan hyvin alhaiset
varjohinnat tai nollan suuruiset varjohinnat eivät ole tässä yhteydessä välttämättä toivottavia. Tämän takia
tässä selvityksessä tarkastellaan myös kolmatta vaihtoehtoa. Merkitään CNLS mallin (2) avulla estimoituja
varjohintoja symbolilla

 ja estimoitujen varjohintojen jakauman mediaania symbolilla
󰇛
󰇜󰇛
󰇜. Sen sijaan että varjohinnat pakotetaan kohti nolla, varjohintojen vaihteluväliä voidaan
rajoittaa kohti estimoitujen CNLS-varjohintojen jakauman mediaania asettamalla seuraavanlainen
Lipschitz rajoite:
 󰇛
󰇜 󰇛
󰇜 
ECKTA OY
16
Neljäs tarkasteltu vaihtoehto on rajoittaa Euklidisen normin sijaan kunkin panos- ja tuotosmuuttujan
vaihteluväliä erikseen. Tämän lähestymistavan merkittävin etu on se, että se sallii eri panos- ja
tuotosmuuttujien mitta-asteikkojen ja vaihteluvälien suuretkin poikkeamat. Vastaavanlaisia
painorajoituksia käytetään hyvin yleisesti kustannustehokkuuden analyysissä epätäydellisen
hintainformaation mallintamiseen (esim., Kuosmanen & Post, 2001; Camanho & Dyson 2005), mutta
tietääksemme painorajoituksia ei ole aikaisemmin sovellettu ylisovittamisen torjuntaan. Edellä esitetyn
tapaan lähtökohdaksi voidaan ottaa CNLS mallin (2) avulla estimoitujen varjohintojen jakauma.
Merkitään varjohintojen jakauman alinta desiiliä (ts. jakauman alin 10%) symboleilla 󰇛
󰇜󰇛
󰇜 ja
ylintä desiiliä (korkein 10%) symboleilla 󰇛
󰇜󰇛
󰇜. Tällöin muuttujakohtaiset vaihteluvälit voidaan
asettaa seuraavien epäyhtälörajoitteiden avulla:
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
Tähän lähestymistapaan viitataan jatkossa termillä WR CNLS (10%, 90%). Toisaalta rajoitteita voidaan
tiukentaa edelleen soveltamalla alimman ja ylimmän desiilin sijaan ala- ja yläkvartiileja (ts. jakauman alin
ja ylin 25%), joita merkitään symboleilla 󰇛
󰇜󰇛
󰇜 sekä 󰇛
󰇜󰇛
󰇜. Tällöin epäyhtälörajoitteet
voidaan kirjoittaa muodossa
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
Tähän lähestymistapaan viitataan jatkossa termillä WR CNLS (25%, 75%).
Edellä esitettyjen mallispesifikaatioiden laskennallinen toteutus konveksin regression PNS tehtävänä
esitetään tarkemmin teknisessä liitteessä.
3.3 Endogeenisuus ja kontrollifunktio
Endogeenisuusharha on perinteisesti hyvin suuri huolenaihe ekonometrian kirjallisuudessa (esim. Olley
& Pakes, 1996), mutta toistaiseksi mahdolliseen endogeenisuusharhaan on kiinnitetty verkkoyhtiöiden
regulaation käytännönsovelluksissa tai ylipäätään rintamamallien estimoinnissa varsin niukasti huomiota.
Tässä yhteydessä endogeenisuus johtuu pääasiassa siitä, että tehottomuustermi  voi korreloida
selittävinä muuttujina huomioitujen panos- ja tuotosmuuttujien tai toimintaympäristöä kuvaavien
tekijöiden kanssa. Mikäli esimerkiksi  ja  ovat positiivisesti korreloituneita, PNS-menetelmällä
estimoitu parametri voi yliarvioida toimintaympäristön vaikutusta nappaamalla mukaansa myös
tehottomuustermin epäsuoran vaikutuksen. Tällöin valvontamalli saattaa kompensoida liikaa
toimintaympäristöstä johtuvia kustannuseroja, jotka todellisuudessa johtuvatkin tehottomasta
toiminnasta.
Endogeenisuusharhan torjumiseen on olemassa monia keinoja. Tässä selvityksessä tarkastellaan
kontrollifunktioon perustuvaa lähestymistapaa (Olley & Pakes, 1996; Levinsohn & Petrin, 2003,
ECKTA OY
17
Ackerberg ym., 2015), joka tarjoaa varsin suoraviivaisen tavan endogeenisuusharhan korjaamiseen. Tätä
varten tarvitaan havaittavissa oleva kontrollimuuttuja , joka korreloi vahvasti tehottomuustermin 
kanssa. Käytännössä kontrollimuuttuja mallinnetaan samaan tapaan kuin muutkin z-muuttujat, mutta 
ei kuitenkaan itsessään ole eksogeeninen toimintaympäristöä kuvaava tekijä. Tällöin kontrollimuuttujan
 lisääminen malliin selittäväksi muuttujaksi estimointivaiheessa 1) auttaa vähentämään
endogeenisuusharhaa sitomalla itseensä tehottomuustermin vaikutukset, jotka muuten aiheuttaisivat
harhaa muissa mallin parametreissa. On syytä korostaa, että kontrollimuuttuja  mallinnetaan
eksplisiittisesti ainoastaan estimointivaiheessa 1), sen sijaan tehokkuusanalyysin vaiheissa 2) ja 3)
kontrollimuuttujaa ei käytetä, koska tavoitteena on estimoida tehottomuustermi .
Kontrollimuuttujaan ja sen estimointiin palataan tarkemmin alla luvuissa 4.5 ja 6.2.
ECKTA OY
18
4. Muuttujat ja aineisto
4.1 Tarkasteltava ajanjakso
Tässä selvityksessä tarkasteltava aineisto kattaa vuodet 20082020, tosin sanoen valvontajaksot 2-4
kokonaisuudessaan sekä 5. valvontajakson ensimmäisen vuoden. Rintamamallin estimoinnissa käytettävä
aineisto on ns. tasapainottamaton paneeli (engl. unbalanced panel), jossa on mukana kaikkiaan 86
jakeluverkonhaltijaa. Näistä 9 jakeluverkonhaltijaa on fuusioitunut toisen jakeluverkonhaltijan kanssa
tarkastelujakson aikana. Alalta poistuneet yhtiöt käsitellään aineistossa erillisinä havaintoyksikköinä siihen
saakka, kunnes toiminta itsenäisenä verkonhaltijana päättyy. Toisin sanoen fuusioituvia yhtiöitä ei
yhdistetä jälkikäteen laskennallisesti yhdeksi havaintopisteeksi. Fuusioituneet yhtiöt käsitellään yhtenä
havaintoyksikkönä siitä vuodesta lähtien, kun verkonhaltijoiden EV:lle ilmoittamat tiedot on yhdistetty
samaan yhtiöön.
Kuosmasen ym. (2010) raportissa tasapainottamattoman paneeliaineiston käyttäminen rintamamallin
estimoinnissa perustellaan seuraavasti:
1) Tasapainottamattoman aineiston käyttäminen kasvattaa havaintoaineiston otoskokoa, mikä parantaa
tilastollisen estimaattorin tarkkuutta verrattuna tasapainotettuun paneeliin, josta fuusioituneet yhtiöt
poistetaan jälkikäteen. Tasapainottamaton paneeli sisältää tässä tapauksessa 46 havaintopistettä enemmän
kuin tasapainotettu paneeli. Mikäli toimialan keskittyminen tapahtuu myös tulevaisuudessa, voi
havaintoaineiston koko olla merkittävä estimoinnin tarkkuuteen vaikuttava tekijä.
2) Fuusioituneiden yhtiöiden laskennallinen yhdistäminen jälkikäteen jättää huomioimatta fuusion myötä
syntyvät synergiaedut ja päällekkäisten toimintojen karsimisesta saatavat kustannussäästöt.
Panostarvefunktion skaalatuotto- ja konveksisuus-ominaisuuksien takia jälkikäteen laskennallisesti
yhdistetyn yhtiön tehokkuus on väistämättä alhaisempi, kuin kahden erikseen tarkastellun yhtiön
tehokkuuslukujen painotettu keskiarvo.
3) Paneeliaineiston tasapainottaminen jättää huomioimatta ns. luovaan tuhoon perustuvan
tuottavuuskasvun, joka perustuu siihen, että tehottomien yhtiöiden poistuessa toimialalta resurssit
kohdetuvat tehokkaammin toimiville yhtiöille. Olley & Pakes (1996) osoittavat amerikkalaisten
puhelinyhtiöiden aineistolla, että alalta poistuvien tehottomien toimijoiden vaikutus toimialan
tuottavuuteen voi olla merkittävä.
Euromääräiset panosmuuttujat on deflatoitu viimeisimmän vuoden eli 2020 rahanarvoon käyttäen
Tilastokeskuksen julkaiseman kuukausittaisen kuluttajahintaindeksin (KHI) huhti-kesäkuun pistelukujen
keskiarvoa EV:n soveltaman inflaatiokorjausmenettelyt mukaisesti. KHI:n pisteluvun kehitys vuoden
2005 jälkeen esitetään kuviossa 4.1. Vertailun vuoksi kuviossa esitetään myös rakennuskustannusindeksin
(RKI) kehitys vastaavana ajanjaksona. Koska yleinen hintataso kasvoi tarkastelujaksolla 2005-2020 varsin
tasaisesti ja maltillisesti, KHI:n ja RKI:n poikkeamilla ei tässä raportissa tarkastellussa aineistossa ole
havaittavaa merkitystä.
ECKTA OY
19
Kuvio 4.1: Euromääräisten panosmuuttujien deflatoinnissa sovelletun kuluttajahintaindeksin (KHI) sekä
rakennuskustannusindeksin (RKI) kehitys 2005-2022.
Vuoden 2020 jälkeen rakennuskustannusindeksi kasvoi kuluttajahintaindeksiä selvästi voimakkaammin.
Tämä johtunee koronapandemian aikana kasvaneesta rakennustarvikkeiden kysynnästä. Viime
kuukausina kuluttajahinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun erityisesti energian ja elintarvikkeiden
osalta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Mikäli KHI kasvaa seuraavan vuoden kuluessa huomattavasti
voimakkaammin johtuen sellaisten tuotteiden ja palveluiden kuluttajahintojen noususta, jolla ei ole mitään
tekemistä sähkön jakeluverkkojen kanssa, saattaa olla tarpeellista harkita KHI:n korvaamista jollakin
toimialan hintakehitystä paremmin kuvaavalla hintaindeksillä, mahdollisesti useamman hintaindeksin
yhdistelmällä. Tämän lisäksi eri vuosina kertyvien ali- ja ylijäämien inflaatiokorjaus olisi korkean inflaation
oloissa tarpeellinen. Inflaatiokorjausta ja siihen soveltuvia hintaindeksejä on pohdittua aiemmin
selvityksessä Kuosmanen & Pursiainen (2011).
4.2 Panosmuuttujat
Nykyisellä valvontajaksolla sovelletaan mallia, jossa huomioidaan kaksi erillistä panosmuuttujaa:
- KOPEX muuttuvana panoksena (engl. variable input), johon kohdistetaan tehostamistavoite.
- Verkon jälleenhankinta-arvo (JHA) kiinteänä panoksena (engl. fixed input), johon ei kohdistu
tehostamistavoitetta.
KOPEX ja JHA käsitellään erillisinä panosmuuttujina eikä niitä missään vaiheessa lasketa yhteen, jolloin
JHA voidaan käsitellä varantosuureena (pääomakannan arvo) muuntamatta si virtasuureeksi (esim.
ECKTA OY
20
pääoman vaihtoehtoiskustannus). Kahden erillisen panosmuuttujan malli mahdollistaa kiinteän
pääomakannan huomioimisen ilman, että siihen kohdistuu tehostamistavoitetta. JHA:n huomioiminen
panosmuuttujana parantaa mallin selitysastetta ja siten toimialan tehokkuus on suurempi verrattuna
malliin, jossa JHA jätetään huomioimatta.
Panosmuuttujien KOPEX ja JHA kehitys koko toimialan tasolla tarkastelujakson aikana esitetään
kuviossa 4.2 (indeksi 2008 = 100). Toimialan yhteenlaskettu KOPEX vaihteli voimakkaasti 2010-2016,
noihin vuosiin ajoittuvien myrskytuhojen johdosta. Tarkastelujakson viimeisinä vuosina verkkojen
säävarmuus on kehittynyt ja vuosivaihtelu on myös vähäisempää. Toimiajan yhteenlaskettu JHA kasvoi
varsin tasaisesti vuodesta 2011 lähtien.
Kuvio 4.2: Panosmuuttujien kehitys toimialan tasolla tarkastelujaksolla (indeksi, 2008 = 100).
Nykyisin sovellettujen panosmuuttujien lisäksi tässä selvityksenä lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta
korvata kiinteätä panosta kuvaava JHA verkon nykykäyttöarvolla (NKA). NKA lasketaan JHA:n pohjalta,
huomioiden lisäksi myös kiinteän pääoman laskennalliset tasapoistot. Siten NKA kuvaa paremmin verkon
pääomakannan arvoa kyseisenä vuonna.
Kuvio 4.3 havainnollistaa NKA:n ja JHA:n mukaisesti laskettujen pääomakantojen suuruusluokkaa
esittämällä niiden suhdeluvun koko toimialan tasolla sekä suhdeluvun yrityskohtaisen vaihteluvälin
tarkastelujakson aikana. Koko toimialan tasolla NKA oli noin puolet JHA:sta jakson alussa, mutta kasvoi
hieman yli 55 prosentin viimeisinä vuosina. Yhtiöiden välillä on kuitenkin suuria eroja: korkeimmillaan
NKA:n ja JHA:n suhdeluku ylitti 70%, alimmillaan suhdeluku jää alle 20%:n. Korkea NKA/JHA
suhdeluku on merkki siitä, että verkkoon on investoitu äskettäin joko korvausinvestointien tai verkon
laajentumisen myötä. Hyvin alhainen NKA/JHA suhdeluku puolestaan kielii siitä, että verkkoon
sitoutunut pääoma lähestyy teknis-taloudellisen käyttöikänsä loppua.
ECKTA OY
21
Kuvio 4.3: Verkon nykykäyttöarvon (NKA) ja jälleenhankinta-arvon (JHA) suhdeluvun kehitys ja vaihteluväli.
Tässä selvityksessä keskitytään erityisesti tutkimaan mitä vaikutusta JHA:n tai NKA:n käytöllä kiinteä
panosta kuvaavana muuttujana on kustannusrintamamallin ennustekyvyn näkökulmasta. Mallin
ennustekyvyn lisäksi on myös syytä huomioida pääomakannan laskennan kannustinvaikutukset (vrt.
Kuvio 2.1) Valinta JHA:n ja NKA:n väliltä koskee erityisesti korvausinvestointeja, jotka nostavat NKA:a,
mutta eivät vaikuta JHA:n tasoon. Siten korvausinvestoinnit eivät vaikuta KOPEX:n vertailutasoon
tehostamiskannustimessa, mutta todellisuudessa korvausinvestoinnit voivat ehkäistä vikatilanteita ja siten
vähentää operatiivisia kustannuksia, jolloin yhtiön tehokkuusluku voi korvausinvestointien myötä nousta.
Toisaalta NKA:n käyttöönotto toisi myös korvausinvestoinnit KOPEX:n vertailutason piiriin, mikä lisäisi
verkkoyhtiöiden kannustinta investoida kokonaistaloudellisesti.
4.3 Toivotut tuotokset
Toivottujen tuotosmuuttujien osalta seuraamme EV:n nykyisin soveltamaa käytäntöä, jossa tuotokset y
koostuvat kolmesta muuttujasta
y1 = Siirretty sähköenergia (GWh) jännitetasoittain painotettuna
y2 = Jakeluverkon kokonaispituus (km)
y3 = Verkkoon liitettyjen käyttäjien määrä (kpl)
Tuotosmuuttuja y1 kuvaa toteutunutta siirtopalvelua, kun taas tuotosmuuttujat y2 ja y3 ovat luonteeltaan
kapasiteettia kuvaavia tuotoksia. Tuotosmuuttujan y1 määrittelemisessä sovellamme kulutukseen ja
verkkoihin siirretyn sähkön määrää (GWh), joka on painotettu eri jännitetasojen (0,4 kV, 1-70 kV ja 110
kV) osalta käyttäen aiempaan tapaan seuraavia kiinteitä painokertoimia:
ECKTA OY
22
Jännitetaso: 0,4 kV 1 70 kV 110 kV
Painokerroin: 1 0,44560 0,20696
Painokertoimet on määritetty valtakunnallisten keskimääräisten siirtohintojen perusteella vuosina 2003-
2006 (ks. Kuosmanen ym., 2010). Käyttämällä kiinteitä painoja yli koko tarkastelujakson turvataan
tuotosmuuttujan y1 vertailukelpoisuus eri vuosien välillä.
Kuvio 4.4 havainnollistaa tuotosmuuttujien kehitys tarkastelujakson aikana koko toimialan tasolla
(indeksi 2005 = 100). Koska tuotosmuuttujat ovat varsin vakaita, muutosten havainnollistamiseksi kuvion
pystyakseli on skaalattu välille [90, 120], jolloin vuosimuutokset tulevat paremmin esiin (huom! kuvioiden
4.1 ja 4.2 erilainen asteikko). Kuvioiden skaalaus on syytä ottaa huomioon varsinkin siirretyn energian
vuosimuutoksia tarkasteltaessa: noin 6 pisteen muutos siirretyn energian indeksissä vuodesta 2009
vuoteen 2010 ei ole niin raju muutos, kuin miltä kuvion 4.3 silmämääräisen tarkastelun perusteella saattaa
vaikuttaa.
Kuvio 4.4: Tuotosmuuttujien kehitys toimialan tasolla tarkastelujaksolla (indeksi, 2008 = 100).
Tuotosmuuttujana käytetty siirretty sähköenergia (GWh) huomioi hyvin sähköverkon keskimääräisen
kuormituksen ja siitä aiheutuvat kustannukset. Sähköverkon suurinta kuormitusta kuvaavaa huipputehoa
(engl. peak load) tai verkon keskitehon ja huipputehon suhdelukua (engl. load factor) on myös joissakin
tutkimuksissa käytetty kustannusrintamamallin tuotoksina (ks. esim. Kopsakangas-Savolainen & Svento,
2008). Jakeluverkon kapasiteettia ei käytännössä voida mitoittaa pelkästään keskimääräisen kuormituksen
kannalta optimaaliseksi, vaan käytännössä yhtiöiden täytyy huomioida myös verkon huipputeho sähkön
toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Huipputehon käyttäminen valvontamallin tuotosmuuttujana olisi
kuitenkin hyvin ongelmallista mallin kannustinvaikutusten näkökulmasta: huipputehon tuotosmuuttujana
sisältävä malli loisi verkkoyhtiöille väärän kannustimen kasvattaa huipputehoa, kun sen sijaan
ECKTA OY
23
huipputehon aleneminen on toivottavaa. Huipputehon sijasta jakeluverkon potentiaalista kapasiteettia
kuvaavina tuotosmuuttujina käytetään jakeluverkon pituutta ja käyttäjämäärää.
4.4 Ei-toivotut tuotokset
Tarkastelujakson aikana useat verkkoyhtiöt kohtasivat erittäin merkittäviä myrskyjen aiheuttamia tuhoja
varsinkin vuosina 2010 ja 2011. Tämä näkyy selvästi kuviossa 4.5, joka havainnollistaa KAH:n kehitystä
koko toimialan tasolla tarkastelujakson aikana (indeksi 2005 = 100). Vertailun vuoksi kuvioon on otettu
mukaan myös KOPEX. Suurmyrskyt vuonna 2010 ja erityisesti vuonna 2011 nostivat useissa yhtiössä
KAH:n moninkertaiseksi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vaikka ilmastonmuutoksen myötä
sääolosuhteet vaihtelevat aikaisempaa enemmän, tarkastelujakson loppupuolella KAH-arvot pysyivät
maltillisempina, mikä voidaan laskea suurelta osin sähkön toimitusvarmuuteen tehtyjen mittavien
investointien ansioksi.
Kuvio 4.5: Keskeytyskustannuksen (KAH) kehitys toimialan tasolla tarkastelujaksolla (indeksi, 2008 = 100).
Kuosmasen ym. (2014) selvityksen pohjalta keskeytyskustannus KAH mallinnetaan nykyisin ei-toivottuna
tuotosmuuttujana eli haitakkeena. KAH ei ole luonteeltaan tuotantopanos: KAH:a kasvattamalla ei voida
saada aikaan yhtään enempää tuotosta, eikä KAH ole toiminnan kannalta välttämätön. KAH on sivutuote,
jota kukaan ei toivo, mutta jonka välttämisestä aiheutuu kustannuksia. Käytännössä KAH:n
mallintaminen haitakkeena tarkoittaa sitä, että KAH:n vaikutus KOPEX:iin voi olla positiivinen tai
negatiivinen. Yhtiöt, joiden KAH-arvo on alhainen, voivat käyttää korkeata laatutasoa ja jakeluvarmuutta
kilpailutekijänä mittatikkukilpailussa, kun yhtiöiden kustannustehokkuutta verrataan suhteessa muihin
yhtiöihin. Näille yhtiöille KAH:n varjohinta on negatiivinen. Toisaalta yhtiöt, joita kohtaa
poikkeuksellisen ankara myrsky, voivat KAH:n positiivisen varjohinnan myötä käyttää korkeita KAH-
arvoja perusteena korkeammille operatiivisille kustannuksille. Tämä on mielestämme perusteltua, koska
ECKTA OY
24
keskeytyksistä asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset sisältyvät myös KOPEX:iin. Käytännössä
positiivisen KAH-vaikutuksen kynnysarvo on erittäin korkea, koska KAH-arvojen täytyy olla
poikkeuksellisen suuria muihin jakeluverkonhaltijoihin verrattuna, jotta yhtiön toiminta vaikuttaisi
kilpailukykyiseltä yhtiöiden välisessä mittatikkukilpailussa. Normaalioloissa KAH:n vaikutus KOPEX:iin
on negatiivinen, joten KAH:n mallintaminen ei-toivottuna tuotoksena luo edelleen kannustimen panostaa
jakeluverkon kunnossapitoon.
Käsityksemme mukaan KAH:n laskentaperusteita on tarkoitus arvioidaan uudelleen laatukannustinta
koskevan selvitystyön yhteydessä. Arviomme mukaan KAH:n laskentaperusteisiin mahdollisesti tehtävillä
tarkistuksilla ei lähtökohtaisesti ole kovin suurta merkitystä tehostamiskannustimen kannalta. On
kuitenkin tärkeätä varmistaa, että KAH:n laskentaperusteet eivät muutu kesken tarkastelujakson;
kustannusrintamamallin estimoinnissa tulee käyttää paneeliaineistoa, jossa KAH on laskettu samalla
tavalla yli koko havaintojakson.
4.5 Toimintaympäristö ja kontrollimuuttujat
Tuotosmuuttujina mallinnetut verkkopituus ja käyttäjämäärä erottelevat varsin hyvin taajamissa ja haja-
asutusalueella toimivat verkkoyhtiöt toisistaan. Neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla sovelletussa
mallissa huomioitiin varsinaisten panos- ja tuotosmuuttujien lisäksi toimintaympäristöä kuvaavana
muuttujana verkkoon liitettyjen liittymien määrää jaettuna verkkoon liitettyjen käyttäjien määrällä (L/K
suhde). Tämä z-muuttuja ovat suhdelukuja, joka voidaan laskea EV:n keräämien tietojen perusteella ja
todentaa kohtuullisen luotettavasti. L/K suhdeluku ottaa huomioon kuinka suuri osuus käyttäjistä on
liitetty verkkoon saman liittymän kautta, esimerkiksi kerrostaloissa. L/K suhdeluku on rajattu nollan ja
ykkösen välille. L/K suhdeluku on pienin suurimmissa kaupungeissa toimivilla yhtiöillä, kun taas haja-
asutusalueella toimivilla verkkoyhtiöillä L/K suhdeluku on tasan 100% tai hyvin lähellä sitä. Tässä
selvityksessä L/K suhdelukua sovelletaan samalla tavoin kuin nykymallissa.
Uutena asiana tässä selvityksessä tutkitaan mahdollisuutta lieventää endogeenisuusharhaa ottamalla
estimointivaiheeseen mukaan myös kontrollimuuttuja (ks. luku 3.3). Tässä selvityksessä
kontrollimuuttujana käytetään häviösähköprosenttia, joka lasketaan häviöenergian ja verkkoon
vastaanotetun sähköenergian suhdelukuna. Häviösähköprosentin käyttö kontrollimuuttujana perustellaan
seuraavasti.
Vaikka sähkön siirrossa ja jakelussa häviää välttämättä aina jonkin verran energiaa, verkkoyhtiöt voivat
omalla toiminnallaan ainakin jossakin määrin vaikuttaa häviösähkön määrään. Yhtiöillä on tähän myös
taloudellinen kannustin, koska häviösähkö täytyy ostaa markkinahintaan. Teknisessä mielessä
häviösähkön osuus verkkoon syötetystä energiasta on verkon suorituskykyä kuvaava mittari, jota
käytetään usein myös kansainvälisissä vertailuissa. Suomessa häviösähkön osuus on keskimäärin melko
alhainen, vain muutamia prosentteja, mutta valitettavasti joidenkin jakeluverkkoyhtiöiden kohdalla
havaitaan jopa 20% ylittäviä häviösähköprosentteja useiden vuosien ajan. Tässä selvityksessä ei pureuduta
tarkemmin käytännön keinoihin häviösähkön vähentämiseksi, koska aiheesta on olemassa kattavasti mm.
insinööritieteisiin lukeutuvaa kirjallisuutta.
ECKTA OY
25
Häviösähköprosentti korreloi positiivisesti nykyisin sovelletun CNLS-mallin regressioresiduaalien kanssa
(korrelaatio 0,15), mikä tarkoittaa sitä, että nykymallin mukaan estimoidun tehottomuuden ja
häviösähköprosentin välillä on tilastollinen yhteys. Lisäksi havaitaan, ethäviösähköprosentti korreloi
negatiivisesti pääomamuuttujien NKA/JHA-suhdeluvun kanssa (korrelaatiokerroin -0,28), mikä viittaa
siihen, että käyttöiän loppua lähestyvissä verkoissa häviösähkön osuus on keskimäärin suurempi kuin
uudemmissa verkoissa. Toisaalta häviösähköprosentti korreloi positiivisesti L/K suhdeluvun kanssa
(korrelaatio 0,39), mikä viittaa siihen, että häviötä tapahtuu suhteellisesti enemmän haja-asutusalueella
kuin kaupunkiverkoissa. Tämän takia häviösähköprosenttikäyttö kontrollimuuttujana auttaa estimoimaan
toimintaympäristön vaikutuksen nykyistä luotettavammin ehkäisemällä häviösähkön vääristävää
vaikutusta.
Arviomme mukaan häviösähköprosentin käyttäminen kontrollimuuttujana konveksin regression
estimointivaiheessa auttaisi vähentämään endogeenisuusharhaa, mutta sen käyttöä
tehostamiskannustimessa toimintaympäristöä kuvaavana z-muuttujana ei kuitenkaan voida suositella.
Tärkein perustelu liittyy kannustimiin: koska häviösähkön ja KOPEX:n välillä on positiivinen tilastollinen
yhteys, joka säilyy positiivisena silloinkin kun kaikki malliin sisältyvät tekijät huomioidaan,
häviösähköprosentin sisällyttäminen kannustinmalliin positiivisella etumerkillä varustettuna loisi yhtiöille
väärän kannustimen kasvattaa häviösähkön määrää. Tämä ei tietenkään ole toivottavaa, vaan
valvontamallin pitäisi mieluummin kannustaa yhtiöitä toimiin häviösähkön vähentämiseksi. Tämä
ongelma voidaan poistaa siten, et häviösähköprosentti mallinnetaan estimointivaiheessa
kontrollimuuttujana, mutta sen vaikutus palautetaan regressiomallin residuaaleihin ennen
tehottomuustermin estimointia. Tällöin häviösähkön indikoima tekninen tehottomuus tulee
huomioiduksi kokonaisvirhetermissä, joka koostuu tehottomuustermistä u ja satunnaisvirhestä v.
ECKTA OY
26
5. Mallin ennustekyvyn testaaminen
5.1 Varjohinnat ja toimintaympäristön vaikutus nykymallin mukaisesti
Estimoitua rintamaa on mielekkäintarkastella panosten ja tuotosten varjohintojen näkökulmasta, koska
ne käytännössä määrittelevät muuttuvan kustannuksen KOPEX kohtuullisen tason. Varjohintojen
asettaminen perustuu tehokkuusanalyysin logiikkaan (vrt. mittatikkukilpailu): varjohinnat lasketaan siten,
että yhtiöiden toiminta näyttäytyy mahdollisimman suotuisassa valossa ja koko toimialan tehokkuus
maksimoituu. Todellisten markkinoiden puuttuessa rintamamallin varjohinnat voidaan tulkita
virtuaalisiksi markkinoiksi, joiden puitteissa yhtiöt kilpailevat kustannustehokkuudessa toisiin
verkonhaltijoihin verrattuna. Kullekin yhtiölle valitaan estimoitujen varjohintojen joukosta ne hinnat,
joiden perusteella arvioituna yhtiön toiminta näyttäytyy kaikkein kilpailukykyisimmässä valossa.
Nykyisin sovellettavan CNLS-mallin mukaisesti estimoidut varjohinnat esitetään taulukossa 5.1 erikseen
kahdelle eri ajanjaksolle 2008-2016 sekä 2017-2020. Taloustieteen näkökulmasta tarkasteltuna varjohinnat
voidaan tulkita tuotosten rajakustannuksiksi. Esimerkiksi siirretyn energian rajakustannuksen yksikkönä
Taulukossa 5.1 on senttiä per kilowattitunti, verkkopituuden euroa per kilometri ja käyttäjämäärän euroa
per käyttäjä. Euromääräisen JHA:n mittayksikkö on euroa per tuhat euroa ja KAH:n euroa per euro.
Taulukko 5.1: Panosten ja tuotosten estimoidut varjohinnat (alin desiili 10%, mediaani, ylin desiili 90%)
Vuodet 2008-2016
Energia
(s/kWh)
Verkko-pituus
(€/km)
Käyttäjämäärä
(€/käyttäjä)
JHA
(€/€1000)
KAH
(€/€)
Alin desiili (10%)
0,007
1
26,66
0,000
-2,607
Mediaani (50%)
0,962
241
42,45
0,313
-0,017
Ylin desiili (90%)
4,619
516
103,02
29,067
0,049
Vuodet 2017-2020
Alin desiili (10%)
0,006
0
0,44
0,000
-4,903
Mediaani (50%)
1,576
204
46,57
2,512
0,060
Ylin desiili (90%)
4,640
862
103,61
29,549
0,200
Yhtiökohtaiset ja vuosittaiset vaihtelut varjohinnoissa ovat erittäin suuria. Koska varjohintojen jakaumat
on hyvin vinot, seuraavissa tarkasteluissa keskitytään vertaamaan varjohintojen mediaaneja sekä alinta
(10%) ja ylintä (90%) desiiliä.
Siirretyn energian vaikutus operatiivisiin kustannuksiin on mediaaniyhtiölle lähes euron kilowattitunnilta,
mutta suurimmillaan vaikutus on yli 4 euroa kilowattitunnilta. Yhtiö, jonka jännitetasoittain painotettu
energian siirto on korkea suhteessa muihin tuotoksiin (esim. kaupunkiyhtiöt), näyttäytyy
tehokkuusmittauksen kannalta kilpailukykyisimmillään silloin, kun energian varjohinnaksi asetetaan
erittäin korkea lukuarvo. Tämä kuitenkin edellyttää, että siirretyn energian ja käyttäjämäärän
ECKTA OY
27
varjohinnoiksi asetetaan vastaavasti hyvin alhaiset arvot, jopa nolla.
3
On syytä huomata, että yksikään
yhtiö ei voi valita kaikille tuotoksille korkeita varjohintoja, vaan korkeamman varjohinnan käyttäminen
laskee automaattisesti muiden tuotosten varjohintoja. Näin varjohinnat pyrkivät huomioimaan yhtiöiden
ja niiden toimintaympäristöjen heterogeenisuuden: kustannusrintamamallissa yhtiöt kilpailevat
operatiivisilla kustannuksilla muita vastaavanlaisen tuotosprofiilin ja pääomakannan omaavia yhtiöitä
vastaan.
Taulukossa 5.1 esitetyt varjohintojen mediaanit ovat tasoltaan samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmassa
raportissa Kuosmanen ym. (2014) esitetyt, jossa tarkastelujaksona oli vuodet 2005-2012. Jakaumien
alimman ja ylimmän desiilin vertailu kuitenkin havainnollistaa, että vaihtelu eri yhtiöiden ja vuosien välillä
on hyvin suuri. Taulukosta havaitaan myös, että estimoitujen varjohintojen jakaumat muuttuvat
huomattavasti siirryttäessä aiemmalta jaksolta 2008-2016 tarkastelujakson viimeisiin vuosiin 2017-2020.
Tämä johtuu tuotosmuuttujissa tapahtuneessa rakenteellisesta muutoksesta, jossa verkkopituus ja
käyttäjämäärä ovat jatkaneet varsin tasaista kasvua, kun taas energian siirrossa kasvu näyttää pysähtyneen.
Tämä muuttaa verkkoyhtiöiden tuotosprofiilia ja vaikuttaa luonnollisesti myös varjohintoihin.
Panos- ja tuotosmuuttujien lisäksi toimintaympäristöä kuvaavana muuttujana käytettiin suhdelukua L/K
(= verkkoon liitettyjen liittymien määrä jaettuna verkkoon liitettyjen käyttäjien määrällä). Kuosmasen ym.
(2014) laatimassa raportissa L/K suhdeluvun estimoitu kerroin vuosina 2005-2012 oli 0,588. Tässä
selvityksessä L/K suhdeluvun estimoitu kerroin kasvoi lukuarvoon 0,777 jaksolla 2008-2016 sekä
edelleen lukuarvoon 1,111 viimeisellä jaksolla 2017-2020. L/K suhdeluvun positiivinen kerroin
tarkoittaa sitä, että mitä useampi käyttäjä on liittynyt verkkoon saman liittymäpisteen kautta, sitä
alhaisemmat ovat operatiiviset kustannukset. Kertoimen kasvu yli ajan viittaa siihen, että keskimääräinen
kustannusero maaseutuyhtiöiden ja kaupunkiyhtiöiden välillä näyttäisi kasvaneen ajan myötä. Tämä
perusteella emme kuitenkaan tiedä, onko kasvava kustannusero kasvu maaseutu- ja kaupunkiyhtiöiden
välillä perusteltu, vai onko taustalla mahdollisesti kasvaneet tehokkuuserot yhtiöiden välillä. Palaamme
tähän kysymykseen hieman tarkemmin luvussa 7.
5.2 Mallin ennustekyvyn kehittäminen
Luvussa 3.2 tarkasteltiin vaihtoehtoisia tapoja parantaa mallin ennustekykyä varjohintoja rajoittamalla.
Seuraavassa testataan mikä mallinnusvaihtoehto tuottaisi parhaan ennustetarkkuuden. Tätä varten
tarkastelujakso jaetaan seuraavassa kahteen osaan:
4
Harjoitusjakso (training set): vuodet 2008-2016
Testijakso (test set, validation set): vuodet 2017-2020
Vertailussa huomioitujen kustannusrintamamallien parametrit estimoidaan ensin harjoittelujaksolla
vuosien 2008-2016 aineiston perusteella. Tämän jälkeen harjoitusjaksolla estimoituja parametreja
3
Nollan suuruinen varjohinta tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotoksen rajakustannus on olematon. Rajakustannuksella
tarkoitetaan äärimmäisen pienen tuotoksen lisäyksen kustannusvaikutusta. Tuotoksen kasvaessa rajatuotos alkaa jossakin
vaiheessa väistämättä kasvaa, ts. tuotosta ei voi loputtomasti kasvattaa ilmaiseksi.
4
Termit harjoitusjakso ja testijakso on poimittu koneoppimisen kirjallisuudesta, jossa algoritmi koulutetaan harjoitusjakson
aikana, jonka jälkeen sen toimivuus testataan testijakson aikana.
ECKTA OY
28
sovelletaan vuosien 2017-2020 testijaksoon, jolloin voidaan tutkia kuinka hyvin eri mallispesifikaatiot
kykenevät ennustamaan KOPEX:n kehitystä seuraavien neljän vuoden ajanjaksolla. Käytännössä
nykyinen valvontamalli perustuu hyvin vastaavalla tavoin edellisten valvontajaksojen aineistosta
estimoituihin varjohintoihin, joita sovelletaan seuraavalla nelivuotisella valvontajaksolla. Siten tässä
tarkastelussa ennustekykyä testataan tarkastelujakson viimeisten neljän vuoden ajalta, vaikka jakso ei
käykään täysin yhteen valvontamallin valvontajaksojen kanssa.
Mallin ennustekyvyn mittarina käytetään hyvin yleisesti keskimääräisen neliövirheen neliöjuurta (root mean
squared error, RMSE), joka voidaan määritellä seuraavasti
  

 
missä  on mallispesifikaation h tuottama ennuste yhtiölle i vuonna t. RMSE voidaan laskea sekä
mallin sovittamiseen käytetylle harjoittelujaksolle (in-sample fit) että mallin ennustekyvyn mittaamisessa
käytetylle testijaksolle (out-of-sample fit). Mitä pienempi RMSE, sitä tarkempi ennuste.
Lähtökohtana vertailussa on muuttujien osalta nykyisin sovellettu mallispesifikaatio. Vertailtujen mallien
ennustetarkkuudet RMSE mittarilla esitetään taulukossa 5.2. Nykyisin sovellettu CNLS malli tuottaa
teorian mukaisesti parhaan mahdollisen ennustetarkkuuden (alhaisin RMSE) harjoittelujaksolla 2008-
2016. Valitettavasti mallin ennustekyky heikkenee huomattavasti kun mallin avulla yritetään ennustaa
tulevien vuosien kehitystä testijaksolla 2017-2020. Ennustetarkkuuden heikkeneminen harjoittelujaksolta
testijaksolle siirryttäessä on selvä merkki ylisovittamisena tunnetun ilmiön vaikutuksesta.
Taulukko 5.2: Vaihtoehtoisten mallien ennustetarkkuus RMSE
Malli Harjoittelujakso Testijakso
2008-2016 2017-2020
Nykymalli (perus CNLS) 2220 71909666
L2-normi CNLS 5398 5629
Lipschitz-normi CNLS (0) 2304 3195
Lipschitz-normi CNLS (mediaani) 2249 2827
WR CNLS (10%, 90%) 2223 2710
WR CNLS (25%, 75%) 2270 2785
Kaikki vertailussa tarkastellut keinot varjohintojen rajaamiseksi mielekkäämmän vaihteluvälin puitteisiin
istuvat hieman huonommin harjoittelujakson aineistoon vuosilta 2008-2016, mutta vastaavasti niiden
ennustekyky vuosien 2017-2020 testijaksolla on huomattavasti parempi kuin perus-CNLS -mallin.
Ylisovittamisen ehkäiseminen varjohintojen vaihteluväliä rajoittamalla on selvästi suositeltava
kehittämisehdotus.
Kaikkein parhaan ennustekyvyn tässä vertailussa tuottaa ns. painorajoitettu WR CNLS -malli, jossa
alkuperäisen CNLS-mallin varjohintojen jakaumasta leikataan pois alin ja ylin desiili (ts. pienimmät 10%
ECKTA OY
29
varjohinnoista ja suurimmat 10% varjohinnoista). Muihin vaihtoehtoihin verrattuna WR CNLS -mallin
etuna on se, että kunkin panos- ja tuotosmuuttujan varjohintoja rajoitetaan erikseen, huomioiden kunkin
muuttujan mittakaava ja vaihteluväli. WR CNLS -malli sallii edelleenkin yhtiökohtaiset varjohinnat, jolloin
sen selitysaste harjoitusjaksolla ei juurikaan heikkene verrattuna perus-CNLS -malliin. Painorajoitteiden
ansiosta WR CNLS -mallin ennustekyky säilyy lähes yhtä hyvän myös testijaksolla vuosina 2017-2020.
Tämän vertailun perusteella suosittelemme varjohintojen rajoittamista WR CNLS -mallin avulla.
Painorajoite voidaan helposti lisätä mallin estimointivaiheessa, eikä se vaadi muutoksia nykyiseen
tehostamiskannustimeen.
Painorajoitusten havainnollistamiseksi Taulukossa 5.3 esitetään edellisessä vertailussa parhaan
ennustetarkkuuden testijaksolla saavuttaneessa WR CNLS (10%, 90%) -mallissa sovelletut varjohintojen
vaihteluvälit tuotos- ja panosmuuttujille. Nykyisin sovelletun CNLS-mallin tavoin WR CNLS -malli hakee
kullekin havainnolle optimaaliset varjohinnat, kuitenkin niin, että pysytään Taulukossa 5.3 esitettyjen ala-
ja ylärajojen puitteissa. Rajaamalla epärealistisen korkeat ja toisaalta nollan suuruiset rajakustannukset
tarkastelun ulkopuolelle mallin ennustetarkkuus havaintoaineiston ulkopuolella paranee huomattavasti.
Taulukko 5.3: Painorajoitetussa WR CNLS (10%, 90%) -mallissa sovelletut varjohintojen vaihteluvälit
Energia
(s/kWh)
Verkko-pituus
(€/km)
Käyttäjämää
(€/käyttäjä)
JHA
(€/€1000)
KAH
(€/€)
Alaraja
0,019
1,40
22,48
0,001
-2,119
Yläraja
4,251
375, 72
85,28
15,536
0,049
Luvun lopuksi on paikallaan muistuttaa, miksi mallin ennustekykyä on tarpeellista kehittää.
Verkkoyhtiöiden tuotosprofiili on muuttunut viime vuosina sähkön kulutuksessa tapahtuneen vaihtelun
myötä. Erilaisten shokkien ja kriisien myötä tulevilla valvontajaksoilla sähkön kulutuksessa voi tapahtua
suuria, äkillisiäkin muutoksia. Siten kustannusrintamamallin tulisi kyetä ennustamaan nykyistä paremmin
kohtuullista muuttuvien kustannusten tasoa myös tilastoaineistossa havaitun vaihteluvälin ulkopuolella.
Varjohintojen rajaaminen realistisempaan vaihteluväliin tukisi parhaiten tätä tavoitetta.
ECKTA OY
30
6. Vaihtoehtoiset muuttujaspesifikaatiot
6.1 Kiinteä panos: JHA vai NKA?
Seuraavassa tarkastellaan kuinka pääomakantaa kuvaavana muuttujana käytetyn JHA:n korvaaminen
NKA:lla vaikuttaisi kustannusrintamamallin ennustetarkkuuteen. Tarkastelussa keskitytään nykyisin
käytössä olevaan CNLS-malliin sekä sen painorajoitettuun WR CNLS (10%, 90%) laajennukseen, joka
edellisessä luvussa esitetyssä vertailussa tuotti kaikkein tarkimmat ennusteet havaintojaksoa seuranneiden
neljän vuoden jaksolla. Edellisen luvun tavoin vertailemme ennustetarkkuutta jakamalla havaintojakson
kahteen osaan (harjoitusjakso 2008-2016 ja testijakso 2017-2020) ja mittaamalla ennustetarkkuutta
keskineliöpoikkeaman (RMSD) avulla. Vertailun tulokset esitetään taulukossa 6.1.
Taulukko 6.1: Pääomamuuttujien JHA ja NKA vaikutus ennustetarkkuuteen RMSE
Malli Harjoitusjakso Testijakso
2008-2016 2017-2020
CNLS-malli
Kiinteä panos JHA 2220 71909666
Kiinteä panos NKA 2187 67171117
WR CNLS (10%, 90%) -malli
Kiinteä panos JHA 2223 2710
Kiinteä panos NKA 2204 2677
Tulosten perusteella voidaan todeta, että NKA:n käyttö kiinteänä panosmuuttujana parantaisi mallin
ennustetarkkuutta paitsi harjoitusjaksolla, erityisesti myös testijaksolla. Ennustetarkkuuden paraneminen
alhaisemman keskineliöpoikkeaman muodossa havaitaan sekä nykyisin sovelletussa CNLS-mallissa että
sen painorajoitetussa WR CNLS laajennuksessa. Paras ennustetarkkuus saadaan kun käytetään WR CNLS
-mallia, jossa kiinteänä panoksena NKA. Taulukon 6.1 vertailu havainnollistaa, että ennustetarkkuuden
kannalta varjohintojen rajoittamisella on huomattavasti suurempi merkitys kuin JHA:n korvaamisella
NKA:lla.
Ennustetarkkuuden lisäksi on syytä tarkastella kiinteän panosmuuttujan vaikutusta estimoituihin
varjohintoihin, jotka käytännössä määrittelevät KOPEX:n kohtuulliseksi katsotun vertailutason.
Estimoitujen varjohintajakauman mediaanit sekä ala- ja ylädesiilit raportoidaan vertailluille
mallispesifukaatioille taulukossa 6.2.
Koska NKA on väistämättä pienempi kuin JHA, on kiinteän panosmuuttujan varjohinta vastaavasti
suurempi mallispesifikaatioissa, joissa kiinteänä panoksena on NKA.
5
Kiinteällä panosmuuttujalla on
kuitenkin myös jonkin verran vaikutusta tuotosmuuttujien varjohintojen jakaumiin. Taulukosta 6.2
havaitaan, että erityisesti siirretyn energian mediaanivarjohinta kasvaa sekä CNLS että WR CNLS
malleissa kun JHA korvataan NKA:lla. Jakauman alimmassa ja ylimmässä desiilissä vaikutus on pienempi.
5
Kuviossa 4.3 havaittiin, että NKA on keskimäärin hieman yli puolet JHA:sta. Kun JHA korvataan NKA:lla yhtälössä (4),
täytyy pääomamuuttujan varjohintojen vastaavasti kasvaa, jotta kokonaisvirhetermin ε varianssi saadaan minimoitua.
ECKTA OY
31
Myös KAH-muuttujan osalta mediaanivarjohinta pienenee jonkin verran. Verkkopituuden ja
käyttäjämäärän varjohinnoissa kiinteän panosmuuttujan vaikutus on varsin vähäinen.
Taulukko 6.2: Pääomamuuttujien JHA ja NKA vaikutus varjohintojen jakaumiin
Energia Verkko- Käyttäjä- JHA, NKA KAH
pituus määrä
CNLS, JHA
Alin desiili (10%) 0,007 0,001 26,662 0,000 -2,607
Mediaani (50%) 0,962 0,241 42,449 0,313 -0,017
Ylin desiili (90%) 4,619 0,516 103,015 29,067 0,049
CNLS, NKA
Alin desiili (10%) 0,008 0,001 15,301 0,001 -2,683
Mediaani (50%) 1,252 0,267 42,756 1,809 -0,052
Ylin desiili (90%) 5,101 0,446 86,932 21,054 0,055
WR CNLS, JHA
Alin desiili (10%) 0,017 0,002 27,407 0,000 -1,997
Mediaani (50%) 0,969 0,215 41,451 0,268 -0,013
Ylin desiili (90%) 4,168 0,308 89,369 9,911 0,045
WR CNLS, NKA
Alin desiili (10%) 0,018 0,001 21,147 0,002 -2,148
Mediaani (50%) 1,134 0,235 42,207 1,501 -0,102
Ylin desiili (90%) 4,299 0,381 85,957 16,026 0,049
6.2 Häviösähkö kontrollimuuttujana
Toinen muuttujia koskeva kehittämisidea koskee häviösähköprosentin käyttöä estimointivaiheessa
kontrollimuuttujana, jonka avulla voidaan ehkäistä mahdollista endogeenisuusharhaa. Empiirinen
tarkastelu osoittaa, että häviösähköprosentin sisällyttäminen malliin kontrollimuuttujana parantaa hieman
ennustetarkkuutta sekä havaintoaineistossa että tulevina vuosina. Kontrollimuuttujan lisääminen WR
CNLS (10%, 90%) malliin laskee ennustevirhettä RMSE vuosien 2008-2016 harjoitusjaksolla lukuarvoon
2218, kun vastaava luku ilman kontrollimuuttujaa on 2223. Mikä tärkeintä, vuosien 2017-2020 testijaksolla
ennustevirhe laskee arvoon 2696, kun ilman kontrollimuuttujaa ennustevirhe on 2710.
Vaikka kontrollimuuttujan vaikutus ennustetarkkuuteen jää varsin pieneksi, sen huomioiminen mallissa
voi kuitenkin vaikuttaa tuotos- ja panosmuuttujien varjohintoihin ja siten KOPEX:n vertailutasoon.
Taulukossa 6.3 esitetään vertailun vuoksi varjohintojen jakauman tunnusluvut CNLS- ja WR CNLS -
malleissa kun kontrollimuuttuja huomioidaan tai jätetään huomioimatta (tässä kiinteänä panoksena NKA
harjoitusjaksolla 2008-2016). Käytännössä kontrollimuuttujan vaikutus tuotosmuuttujiin jää melko
marginaaliseksi, mikä viittaa siihen, että myös nykyisin sovellettu malli on varsin robusti
endogeenisharhan suhteen.
ECKTA OY
32
Taulukko 6.3: Kontrollimuuttujana käytetyn häviösähköprosentin vaikutus varjohintojen jakaumiin
Energia Verkko- Käyttäjä- NKA KAH
pituus määrä
CNLS, ilman kontrollimuuttujaa
Alin desiili (10%) 0,008 0,001 15,301 0,001 -2,683
Mediaani (50%) 1,252 0,267 42,756 1,809 -0,052
Ylin desiili (90%) 5,101 0,446 86,932 21,054 0,055
CNLS, kontrollimuuttuja mukana
Alin desiili (10%) 0,009 0,001 18,201 0,000 -2,589
Mediaani (50%) 1,237 0,261 41,045 1,355 -0,047
Ylin desiili (90%) 5,047 0,432 86,118 20,506 0,054
WR CNLS, ilman kontrollimuuttujaa
Alin desiili (10%) 0,018 0,001 21,147 0,002 -2,148
Mediaani (50%) 1,134 0,235 42,207 1,501 -0,102
Ylin desiili (90%) 4,299 0,381 85,957 16,026 0,049
WR CNLS, kontrollimuuttuja mukana
Alin desiili (10%) 0,019 0,001 22,481 0,001 -2,119
Mediaani (50%) 1,162 0,232 41,835 1,479 -0,101
Ylin desiili (90%) 4,251 0,376 85,278 15,536 0,049
Kaikkein huomattavin vaikutus Taulukossa 6.3 havaitaan kiinteänä panoksena käytetyn NKA:n
varjohinnoissa; mediaani laskee selvästi kun kontrollimuuttuja otetaan mukaan malliin, erityisesti perus-
CNLS mallissa. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska jo edellä totesimme, että häviösähköprosentin ja
NKA/JHA suhdeluvun välillä on tilastollinen yhteys.
Kontrollimuuttujan käyttö samoin kuin muutkin esitetyt kehittämisehdotukset vaikuttavat myös
toimintaympäristöä kuvaavan L/K -suhdeluvun kertoimeen. WR CNLS-mallissa, jossa kontrollimuuttuja
on huomioitu, L/K-suhdeluvun kerroin saa arvon 0,872, mikä on hieman korkeampi kuin nykyisen
CNLS-mallin tuottama lukuarvoon 0,777 jaksolla 2008-2016, mutta toisaalta alhaisempi kuin jaksolla
2017-2020 saatu lukuarvo 1,111. Koska häviösähkön osuus on keskimäärin suurempi haja-asutusalueella
kuin tiheämmin asutuissa kaupungeissa, mahdollisten tehokkuuserojen vääristävä vaikutus saadaan
kontrollimuuttujan avulla puhdistettua L/K -suhdeluvun kertoimesta. Koska L/K -suhdeluku saa
aikaisempaa korkeamman lukuarvon kontrollimuuttujasta huolimatta, tämä viittaa siihen, että
maaseutuyhtiöiden ja kaupunkiyhtiöiden välisten kustannuserojen kasvua voidaan pitää perusteltuna.
Kontrollimuuttujan lisääminen estimointivaiheessa on arviomme mukaan tehokas keino ehkäistä
mahdollista endogeenisuusharhaa. Nykymalliin verrattuna kontrollimuuttujan vaikutus jää tällä
ajanjaksolla kuitenkin lopulta varsin vähäiseksi.
ECKTA OY
33
7. Tehokkuusanalyysi
Olemme edellä korostaneet varjohintojen merkitystä KOPEX:n kohtuullisen tason määrittelemisessä.
Siirtymäajan päätyttyä neljännellä valvontajaksolla yhtiökohtaisilla tehokkuusluvuilla ei enää tulevilla
valvontajaksoilla ole niin suurta merkitystä kuin aikaisemmin. Silti tehokkuusluvut herättävät
mielenkiintoa, joten tässä luvussa tarkastellaan tehokkuuslukuja, jotka saadaan soveltamalla
painorajoitettua WR CNLS-menetelmää ehdotettuun mallispesifikaatioon, jossa verkon JHA on korvattu
NKA:lla ja häviösähköprosentti on mukana kontrollimuuttujana. Ajanjaksona käytetään koko
havaintojaksoa 2008-2020.
Koska häviösähköprosentti huomioidaan mallissa mukana kontrollimuuttujana, mutta sitä ei lueta
mukaan toimintaympäristöä kuvaavaksi z-muuttujaksi, tulee häviösähköprosentin estimoitu vaikutus
lisätä WR CNLS -mallin residuaaleihin ennen tehottomuustermin estimointia. Tällöin häviösähkö tulee
luetuksi kokonaisvirhetermiin, joka koostuu tehottomuustermistä u sekä satunnaisvirheestä v.
Häviösähköprosentilla korjattujen residuaalien jakaumaa havainnollistetaan kuviossa 7.1, joka esittää
korjattujen residuaalien jakauman kernel-menetelmällä estimoidun tiheysfunktion. Tiheysfunktio kuvaa
satunnaismuuttujan u + v E(u) jakaumaa. Kuviosta havaitaan, että jakauma on hieman oikealle vino,
mikä johtuu epäsymmetrisestä tehottomuustermistä u, joka on kustannusrintamamallin mukaisesti
oikealle vino ja positiivinen (vrt. Kuosmanen ym., 2014, Kuvio 5.1).
Kuvio 7.1: Kernel-menetelmällä estimoidut residuaalien jakaumien tiheysfunktiot
Tehottomuustermin odotusarvo (E(ui)) estimoidaan aiemman Kuosmasen ym. (2014) laatiman
selvityksen tavoin soveltaen Hallin & Simarin (2002) esittämällä kernel dekonvoluutioon perustuvaa
menetelmää, joka ei vaadi rajoittavia jakaumaoletuksia. Ehdotetussa WR CNLS mallissa keskimääräiseksi
tehokkuudeksi saadaan 89%, mikä on yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin Kuosmasen ym. (2014)
selvityksessä saatu lukuarvo 88%.
ECKTA OY
34
Ehdotetun mallin tuottamien tulosten havainnollistamiseksi verkkoyhtiöiden keskimääräiset
tehokkuusestimaatit valvontajaksoilla 2, 3 ja 4 sekä tehokkuusluku 5. valvontajakson ensimmäisenä
vuonna 2020 esitetään taulukossa 7.1. Taulukosta on jätetty pois tarkastelujakson aikana fuusioituneet
yhtiöt.
Taulukko 7.1: Verkkoyhtiökohtaiset tehokkuuslukujen keskiarvot valvontajaksoilla 2 (2008-2011), 3 (2012-2015),
4 (2016-2019) sekä tehokkuusluku 5. valvontajakson ensimmäisenä vuonna 2020
Verkkoyhtiö
valvontajakso
2
3
4
vuosi
2020
Alajärven Sähkö Oy
93%
88%
79%
77%
Alva Sähköverkko Oy
94%
98%
102%
107%
Caruna Espoo Oy
86%
74%
81%
80%
Caruna Oy
93%
79%
113%
100%
Elenia Verkko Oyj
103%
99%
101%
108%
Enontekiön Sähkö Oy
87%
97%
87%
71%
ESE-Verkko Oy
98%
95%
94%
81%
Esse Elektro-Kraft Ab
77%
69%
50%
49%
Forssan Verkkopalvelut Oy
88%
84%
91%
89%
Haminan Energia Oy
66%
66%
43%
36%
Haukiputaan Sähköosuuskunta
64%
74%
78%
73%
Helen Sähköverkko Oy
81%
89%
101%
108%
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
132%
107%
105%
80%
Iin Energia Oy
81%
74%
63%
53%
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy
88%
89%
80%
50%
Jeppo Kraft Andelslag
123%
93%
73%
97%
Jylhän Sähköosuuskunta
78%
66%
84%
73%
Järvi-Suomen Energia Oy
118%
99%
105%
95%
Kajave Oy
74%
67%
62%
73%
Kemin Energia ja Vesi Oy
74%
67%
77%
81%
Keminmaan Energia ja Vesi Oy
100%
95%
90%
99%
Keravan Energia Oy
62%
74%
76%
70%
Keuruun Sähkö Oy
84%
63%
60%
66%
Koillis-Lapin Sähkö Oy
87%
71%
75%
84%
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
110%
93%
104%
99%
Kokemäen Sähkö Oy
117%
89%
88%
85%
Kokkolan Energiaverkot Oy
117%
110%
118%
90%
Kronoby Elverk Ab
109%
87%
83%
88%
KSS Verkko Oy
91%
91%
98%
103%
Kuopion Sähköverkko Oy
88%
90%
91%
87%
Kuoreveden Sähkö Oy
96%
83%
84%
92%
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
89%
92%
97%
93%
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
112%
91%
101%
97%
Lahti Energia Sähköverkko Oy
100%
106%
113%
108%
Lammaisten Energia Oy
77%
83%
105%
93%
Lankosken Sähkö Oy
129%
99%
114%
106%
ECKTA OY
35
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
86%
78%
101%
93%
Lehtimäen Sähkö Oy
97%
90%
85%
79%
Leppäkosken Sähkö Oy
80%
86%
90%
81%
Muonion Sähköosuuskunta
91%
81%
74%
58%
Naantalin Energia Oy
68%
68%
77%
75%
Nivos Verkot Oy
70%
56%
62%
83%
Nurmijärven Sähköverkko Oy
85%
79%
78%
74%
Nykarleby Kraftverk Ab
75%
65%
65%
69%
Okun Energia Oy
75%
63%
68%
55%
Oulun Energia Sähköverkko Oy
116%
130%
132%
120%
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy
172%
120%
121%
119%
Paneliankosken Voima Oy
120%
103%
114%
96%
Parikkalan Valo Oy
71%
77%
82%
95%
PKS Sähkönsiirto Oy
91%
90%
76%
67%
Pori Energia Sähköverkot Oy
103%
105%
114%
97%
Porvoon Sähköverkko Oy
108%
92%
99%
102%
Raahen Energia Oy
62%
61%
56%
56%
Rantakairan Sähkö Oy
124%
105%
90%
83%
Raseborgs Energi Ab
57%
55%
72%
89%
Rauman Energia Sähköverkko Oy
89%
97%
100%
85%
Rovakaira Oy
91%
87%
97%
92%
Rovaniemen Verkko Oy
68%
71%
88%
89%
Sallila Sähkönsiirto Oy
101%
98%
109%
101%
Savon Voima Verkko Oy
104%
99%
99%
78%
Seiverkot Oy
61%
78%
158%
209%
Sipoon Energia Oy
106%
92%
91%
85%
Tampereen Sähköverkko Oy
97%
106%
116%
107%
Tervolan Energia ja Vesi Oy
103%
95%
83%
59%
Tornion Energia Oy
92%
85%
106%
106%
Tornionlaakson Sähkö Oy
129%
102%
92%
86%
Tunturiverkko Oy
101%
97%
80%
72%
Turku Energia Sähköverkot Oy
77%
77%
91%
95%
Vaasan Sähköverkko Oy
100%
101%
95%
64%
Vakka-Suomen Voima Oy
84%
85%
84%
70%
Valkeakosken Energia Oy
82%
86%
69%
62%
Vantaan Energia Sähköverkot Oy
93%
82%
102%
112%
Vatajankosken Sähkö Oy
80%
76%
71%
67%
Verkko Korpela Oy
127%
108%
101%
99%
Vetelin Energia Oy
88%
68%
55%
64%
Vimpelin Voima Oy
82%
76%
71%
66%
Äänekosken Energia Oy
84%
73%
64%
68%
Vaikka mallin muuttujiin ja estimointimenetelmään on tässä tehty muutoksia verrattuna aikaisempaan
Kuosmasen ym. (2014) selvitykseen, tehokkuuslukujen osalta tulokset ovat varsin hyvin linjassa
aikaisemmassa selvityksessä saatujen tulosten kanssa. Aikaisemmassa selvityksessä mainitut Oulun
ECKTA OY
36
Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy ovat kyenneet toimimaan edelleen
selvästi estimoitua kustannusrintamaa tehokkaammin. Myös kolme suurinta verkkoyhtiötä, Caruna Oy,
Elenia Verkko Oyj ja Helen Sähköverkko Oy, ovat saavuttaneet tarkastelujakson viimeisinä vuosina
tehokkaan toiminnan mukaisen KOPEX:n tason tai jopa alittaneet sen. Valitettavasti monilla pienemmillä
yhtiöillä tehokkuusluvut ovat laskeneet selvästi tarkastelujakson aikana. Korkea tehokkuus on aineiston
perusteella positiivisesti yhteydessä investointien kanssa: yhtiökohtaisten tehokkuuslukujen ja verkon
suhteellista ikää kuvaava NKA/JHA suhdeluvun välinen korrelaatio on positiivinen 0,12.
Tehokkuuslukujen huomattavimmasta tulosparannuksesta vastasi Seiverkot Oy, jonka kaikki
tuotosmuuttujat kasvoivat selvästi tarkastelujakson aikana, mutta tästä huolimatta KOPEX vuonna 2020
jäi alle puoleen vuoden 2008 tasosta. Tehokkuusluvun erittäin korkea lukuarvo 209% viittaa siihen, että
kyseinen yhtiö on käyttänyt alle puolet kustannusrintamamallin perusteella tehokkaaksi KOPEX:n tasoksi
arvioidusta kustannuksesta. Estimoitu kustannusrintama ei ole ehdoton minimitaso, jota alhaisempi
KOPEX olisi mahdotonta saavuttaa, kuten Seiverkot Oy:n esimerkki osoittaa. Mikäli KOPEX:n
vertailutaso asetettaisiin kaikkein tehokkaimpien havaintojen perusteella siten, että 100%:n tasoa ei voida
ylittää, kaikki Taulukossa 7.1 esitetyt tehokkuusluvut täytyisi käytännössä puolittaa. Valitettavasti
tehokkuuslukujen hajonta yhtiöiden välillä kasvoi tasaisesti neljännen valvontajakson aikana.
Lopuksi on syytä korostaa, että taulukossa esitetyt tehokkuusluvut ovat suuntaa antavia, ei niitä
sovelleta sellaisenaan valvontamallissa, vaan tulevilla valvontajaksoilla sovellettava malli suositellaan
estimoitavaksi uudestaan ottaen huomioon mm. vuosien 2021-2022 tilastoaineisto, joka ei vielä tämän
selvityksen puitteissa ollut käytettävissä. Myös mallin rakenteeseen, muuttujiin ja myös yksittäisten
yhtiöiden lukuarvoihin voi tulla muutoksia ja korjauksia, jotka saattavat vaikuttaa yhtiökohtaisiin
tehokkuusestimaatteihin. Tämä selvitys on laadittu Energiavirastolta saadun tilastoaineiston pohjalta, eikä
selvityksen laatijat vastaa aineistossa mahdollisesti piilevistä virheistä.
ECKTA OY
37
8. Vertailulaskelmat ja vaikutusten arviointi
8.1 Jälleenhankinta-arvon korvaaminen nykykäyttöarvolla tehokkuuslukujen valossa
Keskeisin mallin muuttujia koskeva kehittämisehdotuksemme koskee pääomakantaa kuvaavan verkon
JHA:n korvaamista NKA:lla. Tarkastelemme seuraavaksi tämän muutoksen vaikutusta regressiomallin
residuaaleihin ja siten tehokkuuslukuihin sekä nykyisin sovellettavan CNLS-mallin etehdotetun WR
CNLS -mallin perusteella.
Kuviossa 8.1 esitetään CNLS-mallin residuaalien hajontakuvio: kuvion piste kuvaa yksittäistä havaintoa
kun pääomakantaa mitataan JHA:n mukaisesti (vaaka-akseli) ja NKA:n mukaisesti (pystyakseli). Koska
pisteparvi asettuu hyvin lähelle 45 asteen suoraa, JHA:n korvaaminen NKA:lla ei vaikuta useimpien
yhtiöiden osalta kovinkaan paljon tehokkuuslukuihin. 45 asteen suoran yläpuolella olevissa
havaintopisteissä tehokkuusluku kasvaisi siirryttäessä NKA:n käyttöön, suoran alapuolella olevissa
havaintopisteissä tehokkuusluku laskisi.
Kuvio 8.1: CNLS-mallin residuaalien vertailu kun pääomakannan mittarina käytetään verkon JHA:a (vaaka-akseli)
tai NKA:a (pystyakseli).
Vertailun vuoksi kuviossa 8.2 esitetään vastaavanlainen hajontakuvio painorajoitetun WR CNLS-mallin
residuaaleille. Myös tässä mallissa suurin osa havaintopisteistä sijaitsee hyvin lähellä 45 asteen suoraa,
jolloin JHA:n tai NKA:n käytöllä ei ole suurta vaikutusta tehokkuuslukujen kannalta. Erityisesti kaikkein
tehokkaimpien yhtiöiden osalta vaikutus jää marginaalisesti; näiden yhtiöiden residuaalit ovat negatiivisia.
ECKTA OY
38
Sen sijaan keskimääräistä alhaisemman tehokkuuden yhtiöissä NKA:n käyttö voi laskea tehokkuuslukua
huomattavammin. Aineiston perusteella tehokkuuslukujen ja NKA/JHA suhdeluvun välillä on
positiivinen korrelaatio, mikä viittaa siihen, että yhtiöt jotka ovat panostaneet korvausinvestointeihin
toimivat myös tehokkaammin KOPEX:n osalta.
Kuvio 8.2: Painorajoitetun WR CNLS-mallin residuaalien vertailu kun pääomakannan mittarina käytetään verkon
JHA:a (vaaka-akseli) tai NKA:a (pystyakseli).
8.2 Nykykäyttöarvon varjohintojen vertailu
Taloustieteen kirjallisuudessa Averch-Johnson vaikutuksella viitataan säänneltyjen yritysten
taipumukseen kerätä ylivoittoa pääomaintensiteettiä kasvattamalla (Averch & Johnson, 1962).
Kuosmanen & Nguyen (2020) ovat esittäneet, että myös pohjoismaisten regulaattorien soveltama
kohtuullisen tuoton äntelyyn perustuva malli voi olla altis Averch-Johnsonin vaikutuksella. Tässä
alaluvussa tarkastellaan pääoman tuottoastetta NKA:n varjohintojen näkökulmasta.
Kustannusrintamamallin varjohinnat mahdollistavat kiinteän ja muuttuvan panoksen suhteellisen
hintavertailun. Varjohinta voidaan tulkita Kuviossa 2.1 havainnollistetun panos-isokvantin
tangenttisuoran kulmakertoimeksi. NKA:n varjohinnan avulla voidaan laskea kiinteän ja muuttuvan
panoksen välinen substituutiojousto. Hyvin korkea NKA:n varjohinta voi viitata siihen, että yhtiö ei ole
investoinut tarpeeksi, kun taas hyvin alhainen NKA:n varjohinta saattaa kieliä yli-investoinneista. Averch-
Johnson vaikutuksen perusteella säännellyllä toimialalla voidaan odottaa alhaisia varjohintoja. Toisaalta
toimitusvarmuuden nimissä verkonhaltijoita on kannustettu investoimaan eikä ylisuuria investointeja ole
ECKTA OY
39
tehostamiskannustimessa pyritty systemaattisemmin rajoittamaan. Lisäksi on syytä muistaa, että myös
tehostamiskannustin perustui ensimmäisillä valvontajaksoilla OPEX-normiin (vrt. Kuvio 2.1), mikä voi
osaltaan kannustaa kokonaistaloudellisen tehokkuuden kannalta liian korkeaan pääomaintensiteettiin.
NKA:n varjohintojen jakauman histogrammi esitetään kuviossa 8.3. Varjohinnat on estimoitu tässä
selvityksessä ehdotetun kustannusrintamamallin mukaisesti vuosien 2008-2020 aineistosta.
Histogrammissa on huomioitu kaikki vuonna 2020 toimintaa jatkaneet yhtiöt koko tarkastelujakson ajalta.
Kuvio 8.3: NKA:n tehokkuuskorjattujen varjohintojen jakauman histogrammi
Kuviosta 8.3 havaitaan, että varjohintojen implikoimat pääoman tuottoasteet jäävät hyvin alhaiselle
tasolle, mikä viittaa hyvin korkeaan pääomaintensiteettiin. Yli puolet estimoiduista varjohinnoista jää alle
0,3% tason (histogrammin korkein pylväs). Varjohintojen korkein desiili on noin 1,3%-1,6%
(oikeanpuoleisin pylväs). Mikäli pääoman tuottoaste todellisuudessa ylittää Kuviossa 8.3 esitetyt
prosenttiluvut, olisi pääomaintensiteetin laskeminen operatiivisia kustannuksia lisäämällä
kokonaistaloudellisesti kannattavaa.
EV:n valvontamenetelmissä sovellettu kohtuullinen tuottoaste vaihtelee vuosittain riskittömän
korkotason muuttuessa. Esimerkiksi kohtuullisena tuottoasteena sovellettu pre-tax WACC oli 3,97%
vuonna 2022, kun vastaava luku vuonna 2017 oli huomattavasti korkeampi 7,05%. Korkea tuottoero pre-
tax WACC:n ja Kuviossa 8.3 esitetyn NKA:n varjohinnan jakauman välillä voi viitata Averch-Johnson
vaikutukseen: heidän mallissaan säännelty monopoli maksimoi voittoa hyödyntämällä sallitun
tuottoasteen ja todellisen tuottoasteen välistä eroa, mikä johtaa pääomaintensiteetin kasvuun ja alhaiseen
pääoman rajatuottoon. Edellä esitetyn varjohintojen vertailun perusteella yhdenkään yhtiön kohdalla ei
näy merkkejä liian alhaisista pääomainvestoinneista. Kannustinmallin kokonaistaloudellisen
ohjausvaikutuksen näkökulmasta ylimitoitettuja investointeja tulisi pyrkiä pidemmällä aikavälillä
rajoittamaan. Ehdolliseen mittatikkukilpailuun perustuvassa tehostamiskannustimessa pääomakanta
otetaan annettuna, joten pääomainvestointien kannustimet rajataan tämän hankkeen ulkopuolelle.
ECKTA OY
40
9. Kehittämisehdotukset
Tässä raportissa kuvattu hanke keskittyi sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamallin
tehostamiskannustimen kehittämiseen 6. ja 7. valvontajaksoilla. Tässä luvussa esitetään tiivistelmä
hankkeen tulosten pohjalta laadituista kehittämisehdotuksista. Lisäksi teemme yhteenvedon muista
selvityksessä esiin nousseista kysymyksistä, jotka raportin laatijoiden mielestä kaipaisivat lisäpohdintaa,
mutta jotka rajataan tämän selvitystyön ulkopuolelle.
Tehostamiskannustimen osalta esitämme seuraavat kehittämisehdotukset:
StoNED-menetelmän kehitys:
- Mallin ennustetarkkuuden parantaminen varjohintojen vaihteluväliä rajoittamalla. Selvityksen
perusteella painorajoitettu WR CNLS -malli tuottaa tässä aineistossa parhaan ennusterkkuuden.
- Mahdollisen endogeenisuusharhan ehkäiseminen käyttämällä WR CNLS -mallin parametrien
estimointivaiheessa kontrollimuuttujaa, jonka vaikutus palautetaan mallin residuaaleihin ennen
tehokkuusestimointia.
Mallin muuttujat:
- Verkon jälleenhankinta-arvon (JHA) korvaaminen nykykäyttöarvolla (NKA) auttaisi edelleen
parantamaan mallin ennustetarkkuutta ja kannustaisi verkkoyhtiöitä huomioimaan
kokonaistaloudellisuuden verkkoinvestoinneissa.
- Kontrollimuuttujaksi suositellaan häviösähköprosenttia, joka on yhteydessä jakeluverkon
tekniseen suorituskykyyn.
Edellä esitettyjen kehittämisehdotusten lisäksi olemme selvityksessä kiinnittäneet huomiota
valvontamallissa sovellettaviin inflaatiokorjauksiin, joita olisi ajankohtaista pohtia seuraavia
valvontajaksoja ajatellen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan KHI:n vuosimuutos oli 7,8% kesäkuussa
2022, mikä on huomattavasti korkeampi kuin mihin on viime vuosina totuttu. Inflaation kiihtyessä
euromääräisten suureiden inflaatiokorjauksessa käytetty KHI saattaa tulevaisuudessa yli- tai aliarvioida
jakeluverkkoyhtiöiden muuttuvien kustannusten hintakehitystä. Korkean inflaation oloissa ei myöskään
ole perusteltua laskea yhteen eri vuosina kertyviä kyseisen vuoden nimellisin hinnoin laskettua yli- ja
alijäämiä.
6
Inflaatiokorjausten osalta suosittelemme Kuosmasen ja Pursiaisen (2011) esittämää reaalisen
yli- ja alijäämän mallia, jossa valvontamallin kaikki euromääräiset suureet lasketaan kiinteän perusvuoden
hinnoin koko valvontajakson ajan.
Valvontamallin tulevaisuuden kehitystarpeita silmällä pitäen selvityksessä pohdittiin myös lyhyesti
mahdollisuutta siirtyä liikevoiton sijasta liikevaihtoa rajoittavaan sääntelyyn. Vaikka pääoman kohtuullisen
tuoton sääntely on periaatteessa varsin hyvin linjassa taloustieteessä paremmin tunnetun kokonaistuoton
6
Seuraava esimerkki pyrkii havainnollistamaan miksi vuosittaisiin yli- ja alijäämiin olisi perusteltua tehdä inflaatiokorjaus
ennen niiden laskemista yhteen. Olkoon yhtiön X ylijäämä vuonna t kyseisen vuoden nimellisin hinnoin laskettuna miljoona
euroa. Vuonna t+1 yhtiön X alijäämä on miljoona euroa kyseisen vuoden nimellishinnoin. Tällöin vuosina t ja t+1 kertynyt
yhteenlaskettu yli/alijäämä on nimellishinnoin laskettuna nolla euroa. Oletetaan esimerkin vuoksi, että hintataso nousee 7%
vuodesta t vuoteen t+1. Mikäli vuosittaisiin yli/alijäämiin tehtäisiin inflaatiokorjaus ennen niiden laskemista yhteen, yhtiölle
kertyisi esimerkissä reaalisesti ylijäämää 70 000 euroa vuoden t hinnoin ja 65 421 euroa vuoden t+1 hinnoin.
ECKTA OY
41
sääntelyn (revenue cap regulation) kanssa, liikevaihdon sääntelyyn perustuva malli voisi auttaa
yksinkertaistamaan valvontamallin rakennetta sekä tuomaan muuttuvien kustannusten merkityksen
selkeämmin esiin, jolloin valvontamallin kommunikointi eri sidosryhmille saattaisi osaltaan helpottua.
Näin merkittävä muutos valvontamallin periaatteisiin vaatisi kuitenkin huomattavasti tarkempia
selvityksiä, mahdollisesti jopa lakimuutoksia.
Lopuksi toivomme että tämä raportti voisi esitettyjen konkreettisten kehittämisehdotusten lisäksi auttaa
lukijaa hahmottamaan tehostamiskannustimen taloustieteellisen toimintaperiaatteen ja sen merkityksen
kohtuullisen tuoton säätelyyn perustuvassa valvontamallissa aikaisempaa paremmin ja toisi siten lisäarvoa
valvontamenetelmiä koskevaan keskusteluun.
ECKTA OY
42
Lähteet
Ackerberg, D.A., K. Caves & G. Frazer (2015) Identification Properties of Recent Production Function
Estimators, Econometrica 83(6), 2411-2451.
Averch, H. & L.L. Johnson (1962) Behavior of the firm under regulatory constraint, American Economic
Review 52, 1052-1069.
Bernstein, J.I. & D.E.M. Sappington (1999) Setting the X Factor in Price-Cap Regulation Plans, Journal of
Regulatory Economics 16, 526.
Bertsimas D. & N. Mundru (2021) Sparse convex regression, INFORMS Journal on Computing 33, 262-
279.
Camanho, A.S. & R.G. Dyson (2005) Cost efficiency measurement with price uncertainty: a DEA
application to bank branch assessments, European Journal of Operational Research 161(2), 432-446.
Collan, M., K. Huhta, P. Järventausta & M. Liski (2022) Lausunto Energiavirastolle sähkönsiirron ja
jakelun tariffien laskentamenetelmistä, Työ- ja elinkeinoministeriö VN/2314/2021, Helsinki.
Dai, S. (2022) Variable selection in convex quantile regression: L1-norm or L0 norm regularization?
European Journal of Operational Research (accepted)
Dai, S., Y.H. Fang, C.-Y. Lee & T. Kuosmanen (2021) pyStoNED: A Python Package for Convex
Regression and Frontier Estimation, arXiv preprint arXiv:2109.12962.
Dai, S., T. Kuosmanen & X. Zhou (2022) Non-crossing convex quantile regression, arXiv preprint
arXiv:2204.01371.
Energiavirasto (2021) Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020
31.12.2023 valvontajaksolla, Helsinki.
Energiavirasto (2022) Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitus-varmuus ja valvonnan
vaikuttavuus 2021 Tuloksellisuuden ja ohjausvaikutusten kehittyminen vuosina 2016-2020 suhteessa
aiempiin valvontajaksoihin, Helsinki.
Filippini, M. & J. Wild (2001) Regional differences in electricity distribution costs and their consequences
for yardstick regulation of access prices, Energy Economics 23(4), 477-488.
Hall, P. & L. Simar (2002) Estimating a changepoint, boundary, or frontier in the presence of observation
error. Journal of the American Statistical Association 97: 523-534.
Keshvari, A. (2018) Segmented concave least squares: A nonparametric piecewise linear regression,
European Journal of Operational Research 266, 585-594.
ECKTA OY
43
Kopsakangas-Savolainen, M. & R. Svento (2008) Estimation of cost-effectiveness of the Finnish
electricity distribution utilities, Energy Economics 30(2): 212-229.
Kuosmanen, T. (2008) Representation theorem for convex nonparametric least squares, Econometrics
Journal 11 (2), 308-325.
Kuosmanen, T. & A.L. Johnson (2020) Conditional yardstick competition in energy regulation, The Energy
Journal 41 (Special Issue).
Kuosmanen, T. & M. Kortelainen (2012). Stochastic non-smooth envelopment of data: Semi-parametric
frontier estimation subject to shape constraints. Journal of Productivity Analysis 38(1), 11-28.
Kuosmanen, T., M. Kortelainen, K. Kultti, H. Pursiainen, A. Saastamoinen & T. Sipiläinen (2010)
Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Ehdotus
tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella
valvontajaksolla 2012-2015, Sigma-Hat Economics Oy, Helsinki 31.8.2010.
Kuosmanen, T. & T. Nguyen (2020) Capital bias in the Nordic revenue cap regulation: Averch-Johnson
critique revisited, Energy Policy 139, 111355.
Kuosmanen, T. & T. Post (2001) Measuring economic efficiency with incomplete price information: With
an application to European commercial banks, European Journal of Operational Research 134(1), 43-58.
Kuosmanen, T. & H. Pursiainen (2011) Inflaatiokorjaus ja siihen sovellettavat hintaindeksit
sähköverkkotoiminnan valvontamallissa, Sigma-Hat Economics Oy, Helsinki.
Kuosmanen, T., A. Saastamoinen, A. Keshvari, A. Johnson & C. Parmeter (2014) Tehostamiskannustin
sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamallissa, Sigma-Hat Economics Oy, Helsinki.
Levinsohn, J. & A. Petrin (2003) Estimating Production Functions Using Inputs to Control for
Unobservables Get access Arrow, Review of Economic Studies 70(2), 317341.
Mattsson, T. (2020) Täydellisesti sopiva malli antaa huonompia ennusteita kuin yksinkertaisempi
epätäydellinen malli, Tiede: https://www.tiede.fi/blogit/rajankayntia/taydellisesti-sopiva-malli-antaa-
huonompia-ennusteita-kuin-yksinkertaisempi.
Mazumder, R., A. Choudhury, G. Iyengar & B. Sen (2019) A computational framework for multivariate
convex regression and its variants, Journal of the American Statistical Association 114, 318-331.
Olley, G.S. & A. Pakes (1996) The dynamics of productivity in the telecommunications equipment
industry, Econometrica 64: 12631297.
Shleifer, A. (1985) A theory of yardstick competition. Rand Journal of Economics 16(3), 319-327.
ECKTA OY
44
Weyman-Jones, T. (2001) Yardstick and incentive issues in UK electricity distribution price controls.
Fiscal Studies 22(2), 233247.
Yagi, D., Y. Chen, A.L. Johnson & T. Kuosmanen (2020) Shape-constrained kernel weighted least
squares: Estimating production functions for Chilean manufacturing industries, Journal of Business &
Economic Statistics 38(1), 43-54.
ECKTA OY
45
Tekninen liite: Selvityksessä tarkastellut mallispesifikaatiot
CNLS malli (Kuosmanen, 2008; Kuosmanen & Johnson, 2021)

󰇛󰇜


siten että (CNLS)
 󰇛󰇜 
  
   
 
 
L2-normi CNLS (Dai, Kuosmanen, Zhou, 2022)

󰇛󰇜

 

 


siten että (L2-normi CNLS)
 󰇛󰇜 
  
   
 
 
Lipschitz-normi CNLS (Mazumder ym., 2019)

󰇛󰇜


siten että (Lipschitz-normi CNLS 0)
 󰇛󰇜 
  
   
 
 
 
Laajennettu Lipschitz-normi CNLS mediaanilla
ECKTA OY
46

󰇛󰇜


siten että (Lipschitz-normi CNLS Med)
 󰇛󰇜 
  
   
 󰇛
󰇜 󰇛
󰇜 
 
 
WR CNLS (10%, 90%)

󰇛󰇜


siten että (WR CNLS, 10%, 90%)
 󰇛󰇜 
  
   
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
 
 
WR CNLS (25%, 75%)

󰇛󰇜


siten että (WR CNLS, 25%, 75%)
 󰇛󰇜 
  
   
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
󰇛
󰇜 󰇛
󰇜
 
 
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
The curse of dimensionality is a recognized challenge in nonparametric estimation. This paper develops a new L0-norm regularization approach to the convex quantile and expectile regressions for subset selection. We show how to use mixed-integer programming to solve the proposed L0-norm regularization approach in practice and build a link to the commonly used L1-norm regularization approach. A Monte Carlo study is performed to compare the finite sample performances of the proposed L0-penalized convex quantile and expectile regression approaches with the L1-norm regularization approaches. The proposed approach is further applied to benchmark the sustainable development performance of the OECD countries and empirically analyze the accuracy in the dimensionality reduction of variables. The results from the simulation and application illustrate that the proposed L0-norm regularization approach can more effectively address the curse of dimensionality than the L1-norm regularization approach in multidimensional spaces.
Article
Yardstick competition is a regulation regime that forces local monopolies to compete against a variable cost or total cost benchmark. The variable cost benchmark ignores the fixed capital, creating a strong incentive to over-invest, whereas the total cost benchmark assumes all costs to be variable, ignoring the investment risk. We propose theoretical, methodological, and operational advances to increase applicability of yardstick competition in energy regulation. In the proposed conditional yardstick regime capital is treated as a fixed input, and the local monopolies compete against the variable cost conditional on the fixed input. We develop a benchmarking method that can handle multiple outputs, heterogeneity, and shape constraints to ensure incentive compatibility. We discuss the real-world application of the proposed regime to the Finnish electricity distribution firms in 2016-2023. We argue that smarter regulation of network industries can contribute to lower risk premiums and help to achieve win-win solutions both in terms of reliability and affordability.
Article
In this paper, segmented concave least squares (SCLS) is introduced. SCLS is a nonparametric piecewise linear regression problem in which the estimated function is (monotonic) concave and the number of linear segments (k) is pre-specified. Ordinary least squares (k = 1) and concave least squares (k = n, the number of observations) are two extreme cases of this problem. An application of SCLS is to estimate a hedonic function. Using this method, observations are categorized into k groups and a piecewise linear hedonic function is estimated such that there is one linear segment for every group. The estimated hedonic function holds the principle of diminishing marginal utility. In this paper, SCLS is used to categorize hotels in Finland into three groups. A trade-off between the number of groups and the goodness of fit measure is used to determine the number of groups. Based on the similarities of the pricing methods, hotels in the sample are endogenously classified and the shadow prices for each group are calculated. The results reveal that the hotels do not value hotel attributes similarly and there are significant differences among groups. Hedonic pricing model via SCLS provides a novel categorization of hotels that cannot be obtained by using ordinary least squares.
Article
This paper enhances cost efficiency measurement methods to account for different scenarios relating to input price information. These consist of situations where prices are known exactly at each decision making unit (DMU) and situations with incomplete price information. The main contribution of this paper consists of the development of a method for the estimation of upper and lower bounds for the cost efficiency (CE) measure in situations of price uncertainty, where only the maximal and minimal bounds of input prices can be estimated for each DMU. The bounds of the CE measure are obtained from assessments in the light of the most favourable price scenario (optimistic perspective) and the least favourable price scenario (pessimistic perspective). The assessments under price uncertainty are based on extensions to the Data Envelopment Analysis (DEA) model that incorporate weight restrictions of the form of input cone assurance regions. The applicability of the models developed is illustrated in the context of the analysis of bank branch performance. The results obtained in the case study showed that the DEA models can provide robust estimates of cost efficiency even in situations of price uncertainty.
Article
In the typical regulatory scheme a franchised monopoly has little incentive to reduce costs. This article proposes a mechanism in which the price the regulated firm receives depends on the costs of identical firms. In equilibrium each firm chooses a socially efficient level of cost reduction. The mechanism generalizes to cover heterogeneous firms with observable differences. Medicare's prospective reimbursement of hospitals by using diagnostically related groups is a scheme very similar to the one outlined here.
Article
Despite the popularity of price-cap regulation in practice, the economic literature provides limited guidance on how to determine the X factor, which is the rate at which inflation-adjusted output prices must fall under price-cap plans. We review the relevant basic principles, and then determine how to set the X factor: (1) when only a subset of the firm's products are subject to price-cap regulation, and when product-specific costs and productivity cannot be measured; (2) when changes in regulated prices affect the economy-wide inflation rate; and (3) in the presence of such structural changes as strengthened competitive forces. Copyright 1999 by Kluwer Academic Publishers
Article
Electricity distribution is a primary candidate for regulation since it is a natural monopoly whose costs it would be inefficient to duplicate in a competitive market. In the UK since privatisation of the electricity industry in 1990, this regulation has emphasised incentives for cost efficiency through the use of RPI-X price capping applied to 14 regional distribution businesses. The paper examines the issues that have arisen in implementation, including the practice of bench-marking the operating and capital expenditures of different companies. It analyses how the price set at the beginning of each review period depends on the determination of cost yardsticks, the weighted average cost of capital and the regulatory asset base of the companies. The analytical model is used to evaluate Ofgem’s 1999 Distribution Price Control Review and compares it with other European distribution price regulations.
Article
We examine a nonparametric least-squares regression model that endogenously selects the functional form of the regression function from the family of continuous, monotonic increasing and globally concave functions that can be nondifferentiable. We show that this family of functions can be characterized without a loss of generality by a subset of continuous, piece-wise linear functions whose intercept and slope coefficients are constrained to satisfy the required monotonicity and concavity conditions. This representation theorem is useful at least in three respects. First, it enables us to derive an explicit representation for the regression function, which can be used for assessing marginal properties and for the purposes of forecasting and ex post economic modelling. Second, it enables us to transform the infinite dimensional regression problem into a tractable quadratic programming (QP) form, which can be solved by standard QP algorithms and solver software. Importantly, the QP formulation applies to the general multiple regression setting. Third, an operational computational procedure enables us to apply bootstrap techniques to draw statistical inference. Copyright © 2008 The Author. Journal compilation © Royal Economic Society 2008
Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 -31.12
  • Energiavirasto
Energiavirasto (2021) Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 -31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 -31.12.2023 valvontajaksolla, Helsinki.