ResearchPDF Available

Abstract

Maikling gabay sa pagsulat ng praymer na inihanda para sa mga estudyante ng/sa Filipino sa kolehiyo.
Gabay sa Pagsulat ng Praymer
1
Ano ang praymer?
Sa Pilipinas, ang praymer ay tumutukoy sa anumang dokumento o artikulo na
naglalayong makapagbigay ng pangkalahatang impormasyon sa isang paksa, polisiya,
batas, o penomenon para sa sinumang mambabasa na nais magkaroon ng panimula o
karagdagang impormasyon kaugnay ng alinman sa mga iyon.
Ano ang nilalaman ng isang praymer?
Karaniwan itong naglalaman ng mga tanong at mga sagot kaugnay sa isang partikular na
paksa. Samakatwid, naglalaman ito ng detalyado pero madaling-intindihing impormasyon
hinggil sa isang partikular na paksa.
Para saan ang mga praymer?
Ang mga praymer ay karaniwang ginagamit para sa edukasyong pangmadla o edukasyon
ng publiko hinggil sa isang isyung nakakaapekto sa mga mamamayan. Halimbawa,
madalas na lumilikha ang mga organisasyong sektoral at multisektoral ng mga praymer
tungkol sa mga panukalang batas (House/Senate Bills) na may posibleng impact sa isa
o higit pang sektor ng mga mamamayan. Kung gayon, ang mga praymer ay ay
naglalayong mapataas ang antas ng kaalaman at kamalayan ng mga mamamayan
tungkol sa mga isyung nakakaapekto sa kanila. Kaugnay nito, ang mga praymer ay
nakatutulong din upang mabigyang-inspirasyon ang mga mambabasa na suportahan o
kaya ay tutulan ang isang panukalang batas o isang umiiral na polisiya. Sa mga
sitwasyong ang praymer ay nakatuon sa mga hindi magagandang epekto ng isang
panukalang batas o kaya’y polisiya, karaniwang may inihahapag din na alternatibong
panukala o polisiya. Sa pangkalahatan, ang mga praymer ay hindi lang para sa
edukasyon kundi para rin sa pag-aksyon ng mga mambabasa dahil inaasahang ang mga
mamamayang may sapat na kaalaman sa isang isyu ay higit na magkakaroon ng
kumpiyansa/tiwala sa sarili para magpahayag, manindigan, at umaksyon kaugnay ng
nasabing isyu.
Paano isinusulat ang isang praymer?
Para maisulat ang isang praymer, kailangan munang magsaliksik ang susulat ng
praymer. Kailangan basahin niya ang mga umiiral na materyal/sanggunian kaugnay ng
isyu/paksang gagawan ng praymer. Pagkatapos, dapat tukuyin ang mga karaniwang
tanong ng mga wala pang background o kayay limitado pa ang kaalaman sa paksa ng
praymer. Ang mga tanong na ito ang magsisilbing balangkas o outline ng lalamnin ng
praymer.
May mga halimbawang praymer ba na maaaring maging padron?
Narito ang ilang mga praymer na maaaring maging padron sa pagsulat:
https://tanggolwika.org/2022/08/31/halimbawa-ng-mga-praymer/
1
Isinulat ni David Michael San Juan (convener ng Tanggol Wika at propesor sa DLSU-Manila) para sa
LCFILIB (Komunikasyon ng Pananaliksik) course ng DLSU-Manila.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.