PresentationPDF Available

Începuturi de cercetare a fortificației liniare Cioclovina-Ponorici. Informații arheologice, mineralogie și alte analize de laborator,

Authors:

Abstract

Cercetările realizate în perioada 2012-2016 de o echipă mixtă de arheologi, geologi și arhitecți au avut ca stimul obținerea de noi informații (completate cu analize de laborator) despre una din fortificaţiile din Munţii Șureanu mai puțin cunoscută și implicit documentată. Realizarea unei documentări bibliografice preliminare a relevat numeroase neclarităţi care ar necesita studiul pe teren și recoltarea de probe pentru primele analize de laborator. Cu denumirea de Fortificația liniară Cioclovina-Ponorici se identifică dispozitivul defensiv dezvoltat pe o lungime de peste 2400 m, conturat la sud de cetatea Piatra Roșie, respectiv la est de peștera Cioclovina și nord-vest de valea Ponorici, înconjurând pe latura sudică Vf. Chiciura. Acesta este format dintr-un material compozit în care argila și calcarul arse se amestecă neuniform și în proporții absolut variabile, iar prin structura și duritatea pe care le poate atinge, are caracteristici unice dacă se discută ipoteza în care s-a obținut in situ. Dincolo de truismul că, de fapt, toate obiectivele real sau prezumtiv militare ale războaielor daco-romane ar trebui văzute cu proprii ochi, orice cercetător cu ceva experienţă ştie că drumul spre iad este pavat cu idei nobile, dar şi că un studiu detaliat este un deziderat imposibil de împlinit pe termen scurt, atunci când cercetarea este şi nefinanţată. Astfel, acest material prezintă o sinteză a etapelor parcurse și aduce în fața celor implicați sau interesați, informații considerate nu numai utile, dar și importante ca bază pentru un segment de istorie cu mai multe semne de întrebare decât răspunsuri.
Valentina Cetean
dr. Valentina Cetean
INSTITUTUL GEOLOGIC AL
ROMÂNIEI
dr. Eugen S. Teodor
MUZEUL NAȚIONAL DE
ISTORIE A ROMÂNIEI
dr. Aurora Pețan
UNIVERSITATEA „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca
Începuturi de
cercetare a
fortificației liniare
Cioclovina-Ponorici.
Informații
arheologice,
mineralogie și alte
analize de laborator
LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ
POZIȚIONARE GEOLOGICĂ -GEOGRAFICĂ
Piatra Roșie
Țâfla
J3-ap1 -Calcare bioclastice, peloide, micritice
(indeosebi algale), ooidice, biolititice
cm1,2 -Arenite cuarţoase, greywacke feldspato- litice,
sublitarenite, roci argilo- siltice uneori cărbunoase,
conglomerate cuarţoase şi polimictice
Piatra Roșie
Cioclovina
POZIȚIONARE GEOGRAFICĂ ȘI AMPLASAMENT
Cu denumirea de Fortificația liniară Cioclovina-Ponorici se identifică dispozitivul defensiv dezvoltat pe
o lungime totală de peste 2400 m, conturat la sud de cetatea Piatra Roșie, respectiv la est de peștera
Cioclovina și nord-vest de valea Ponorici, înconjurând pe latura sudică Vf. Chiciura (1022 m altitudine).
TRONSOANE ȘI ALTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE
Ansamblul de
fortificații de
la Ponorici-
Chiciura şi
sectorizarea
(tronsoanele
de studiu)
Fotografie de pe tronsonul 1. Vedere spre est. Terase antropice
Schița de profil topografic al troianului
modificată în sensul respectării scării orizontale, menționate în figura originară
TRONSOANE ȘI ALTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE
ELEMENTE DE TEHNICĂ CONSTRUCTIVĂ ȘI LOGISTICĂ
Estimarea
cubajului
necesar
lucrărilor
liniare
Foarte probabil,
lucrarea a fost
planificată şi executată
într-un singur sezon
(max. 6 luni în zonă);
Forța de muncă
estimată doar pentru
ridicarea fortificației =
8500 de oameni;
Volum manipulat =
min. 35 mii m3de
material de construcție
(piatră, argilă, lemn).
Despre troian
Troianul de la Cioclovina-Ponorici se înscrie prin caracteristicile sale
principale în seria fortificațiilor de pământ liniare, adaptate în zona de
munte la specificul geologic al substratului (calcar și argilă) și morfologia
terenului de apărat.
Analizele de laborator au confirmat materialul din care este alcătuită
fortificația liniară s-a obținut din amestecul neomogen al unor materii prime
inițiale de natură argiloasă, carbonatică și subordonat silicioase, supuse unor
procesele de ardere (cu o perioadă oxidantă) la temperaturi suficient de înalte
încât sa producă transformări de structură.
METODICA DE INVESTIGARE a materialului din fortificație
1. Observații macroscopice (teren și laborator), probarea și analiza
vizuală a acestora și la lupă binoculară, eșantionare probe pentru
investigări detaliate ;
2. Microscopie optică -Analize mineralogice în secțiuni subțiri -
4 probe (compozit, material ceramic, material carbonatic) - cu
punerea în evidență a principalelor minerale, a aspectului structural intern și a
proceselor secundare datorate modului de formare și a celor desfășurate sub efectul
factorilor exogeni;
3. Analize termodiferențiale - 2 probe (compozit, material ceramic);
4. Analiză chimică (elementală / oxidică) prin fluorescență de raze X
2 probe (compozit, material ceramic);
5. Analizele fizice informative pe 13 probe;
6. Microscopie electronică 1 probă compusă (compozit cu zone
ceramice și carbonatice).
Observații macroscopice
Material argilos ars (ceramic)
Material carbonatic
Materialul argilos regăsit pe
toată lungimea troianului are
aspectul unei ceramici brute,
asemănător unei matrici
argiloase de multe ori cu aspect
sinterizat, cu incluziuni (claste)
angulare și subangulare mai
grosiere, de natură argiloasă și
subordonat (procentual și
dimensional) cuarțoasă.
Materialului inițial carbonatic (tip
calcar clastic) s-a transformat într-o
masă carbonatică mult mai poroasă
(prin pierderea apei, descompunere
+/-reprecipitare), cu scăderea
densității și modificarea aspectului
structural. El putea juca și rol de
fondant (scăderea temperaturii) în
procesul de ardere.
Observații macroscopice - COMPOZIT
Materialul compozit tipic troianului conține sub
2% apă de constituție și material organic, sub
5% carbonați curați (recenți), cca. 20-25%
material argilos cu stuctură amorf -
cristalizată și material carbonatic (evident
supus anterior unui proces termic în urma
căruia a căpătat aspect poros tipic pietrei de
var); în probele analizate, peste 70% a fost
material care nu s-a descompus sub 1000oC.
Observații macroscopice lupă binoculară
Gradul diferit de ardere este marcat de
porozitatea (primară sau secundară) diferită
(pori izolați sau interconectați, inclusiv cu
suprafața), respectiv compactitatea mai
ridicată.
Porii secundari (în general alungiți sau cvasi-
sferici) sunt rezultați prin descompunerea și
reacțiile în timpul arderii, dar și prin
retragerea porilor în jurul clastelor mai mari
sau procese de dizolvare de-a lungul timpului.
N//
N// N//
N//
2 mm 0.35 mm
0.35 mm
2 mm
Microscopie optică în lumină polarizată refractată
Matricea argiloasă este o
mixtură sinterizată cu structură
de tip amorfă-cristalină,
formată din minerale de tipul
illitului, smectitelor și uneori a
caolinitului, oxizilor de fier și
micelor.
Culoarea materialului argilos ars
variază de la ru-cărămiziu la
brun, funcție în special de
gradul de ardere (negru = opac
optic = material ars la
temperaturi înalte, asemănător
aspectului ceramic).
Clastele sunt de tipul
cristaloclastelor: cuarț,
feldspat, amfiboli, ilmenit și
resturi de sol agregate
hematitice (hidroxizi de fier).
Element [wt.%]
Oxigen
57.18
Silicon
35.09
Aluminium
3.28
Iron
2.98
Calcium
1.47
MATERIAL
CERAMIC
Element [wt.%]
Oxigen
58.24
Calcium
31.41
Silicon
7.08
Aluminium
3.27
VAR NESTINS +/-
MATERIAL CERAMIC
Microscopie electronică
OXID DE CALCIU
(CaO) = var nestins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
keV
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
cps/eV
O Ca
Ca
Element
AN [wt.%]
Oxigen
8
59.22
Calcium
20
40.78
CONSIDERAȚII LA FINAL DE ETAPĂ
Dacă se analizează comasat volumul de material de construcție implicat
(peste 35 mii m3) aferent unei lungimi a fortificației de peste 1,8 km
numai pe expunerea sudică a Muntelui Chiciura, condițiile reevaluate de
desfășurare a unui proces termic cu astfel de materii prime (care nu
implică restricțiile dintr-un cuptor clasic), dar și diferențele foarte mari
atât de aspect, cât şi de porozitate şi densitate a materialului compozit
ce alcătuiește troianul, demonstrează că linia „tehnologică” de la
Ponorici era mai mult o improvizație, decât o „rețetă”.
Nu se exclude din start posibilitatea ca acel compozit fie rezultatul nu al
unei tehnologii de edificare, ci al unei acţiuni sistematice de distrugere
a amenajării (în perioada imediat următoare confruntării militare).
Rangă de fier pentru desprinderea stâncilor, găsită în spatele tronsonului 1. Lungime: 101 cm
Continuare...
-Realizarea unei secțiuni arheologice prin fortificație;
-Analize RX pe materialul argilos ars și a celor recente adiacente;
-Construirea unor ipoteze cu parametri de intrare diferiți:
ex. temperatură minimă atinsă în procesul de construcție;
-Investigări geofizice (electrometrice, magnetometrice, ground
penetration radar);
-Continuarea analizelor pe mai multe probe (chimice, ceramice,
mineralogice);
-Construirea unor ipoteze privind:
modul în care putea fi ridicată o asemenea lucrare de apărare,
impresionantă prin dimensiuni și tehnica de obținere in situ;
condițiile fizice în care s-a realizat procesul termic asupra
materialului combinat argilos și carbonatic ;
elemente privind forța militară sau a celei suport care a staționat
candva dincolo de fortificația liniară Cioclovina-Ponorici.
Article
Full-text available
t. This article presents some theoretical aspects related to historical archaeology and mountain landscape archaeology research domains. There were noted various research projects from Transylvania that involved archaeological discoveries found at altitudes above 800 m. Regarding historical archaeology in Romania, the concept and methodology of approaching the recent past, is a field of research that includes only a few recent projects. That is why the Contumaz Pricske project was synthetically presented, for researching a quarantine that operated between 1732-1808 in eastern Transylvania, on the border between the Habsburg Empire and Moldova. This research involved the exploitation of documentary sources from various archives, the use of cartographic sources and conducting archaeological excavations.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.