BookPDF Available

De Keulenaer, S., Van Altert, K., Ponsaers, P. (2003). Wegwijzer Bijzondere Inspectiediensten , Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 175.

Authors:
1. FEDERALE DIENSTEN
1.1. Diensten van de Eerste Minister
Onder dit ministerie ressorteren geen bijzondere inspectiediensten.
1.2. Ministerie van Ambtenarenzaken
Onder dit ministerie ressorteren geen bijzondere inspectiediensten.
1.3. Ministerie van Justitie
DIENST VEILIGHEID INZAKE KERNENERGIE
1NAAM:Dienst Veiligheid inzake Kernenergie
Departement:
Federaal: Ministerie van Justitie
Andere:
Bevoegdheden:
Hoedanigheid van Officier Ja
van Gerechtelijke Politie 1. Volgrecht en inbeslagname
2. Huiszoekingen
3. Aanhoudingsrecht
4. Beroep doen op de openbare macht
Zij zijn eveneens hulpofficier van de
procureur des Konings
Andere bijzondere 1. Hun bevoegdheid strekt zich
bevoegdheden het ganse grondgebied.
2. Zij hebben vrije toegang tot de inrichtin-
gen, laboratoria, werkplaatsen, opslag-
plaatsen en alle andere plaatsen die aan
veiligheidsmaatregelen zijn onderworpen
en aan hun bewaking zijn toevertrouwd.
3. Zij hebben voor de opsporing en de vast-
stelling van de inbreuken op de wet van 4
augustus 1955 betreffende de veiligheid
van de staat inzake kernenergie en het KB
van 14 maart 1956 gelijke bevoegdheid, en
FEDERALE DIENSTEN
zelfs voorrang ten opzichte van alle ande-
re officieren van gerechtelijke politie, met
uitzondering van de magistraten die de
bevoegdheid van officier van gerechtelijke
politie bezitten.
Materies:
Belangrijkste wetten: 1. Wet van 4 augustus 1955 betreffende de
veiligheid van de staat op het gebied van
de kernenergie.
2. Koninklijk besluit van 14 maart 1956 aan-
gaande de uitvoering van de wet van 4
augustus 1955 betreffende de veiligheid
van de staat op het gebied van de kern-
energie.
3. Wet van 20 juli 1978 houdende geëigende
beschikkingen teneinde de Internationale
Organisatie van Atoomenergie toe te laten
inspectie- en verificatiewerkzaamheden
door te voeren op Belgisch grondgebied, in
uitvoering van het Internationaal Ak-koord
van 5 april 1973 bij toepassing der §§ 1 en
4 van artikel 3 van het verdrag van 1 juli
1968 inzake de niet-verspreiding van kern-
wapens.
4. Wet van 24 juli 1984 houdende goedkeu-
ring van het Verdrag inzake externe bevei-
liging van kernmateriaal, en van de bijla-
gen, opgemaakt te Wenen en te New York
op 3 maart 1980.
5. Wet van 17 april 1986 betreffende de uit-
voering van de artikelen 7 en 8 van het ver-
drag inzake externe beveiliging van kern-
materiaal, opgemaakt te Wenen en New
York op 3 maart 1980.
6. Wet van 11 december 1998 betreffende de
classificatie en de veiligheidsmachti-
gingen.
Omschrijving van taken: De Dienst Veiligheid inzake Kernenergie
staat in voor de controle op de naleving van
de veiligheidsmaatregelen die van toepassing
zijn op:
1. de documenten en materialen met het ken-
merk “geheim”, “uiterst geheim” en ”ver-
trouwelijk”
2. de terreinen en gebouwen bestemd voor
opzoekingen en productiemethodes inzake
kernenergie
3. de personen die bovenvermelde documen-
ten en materialen in hun bezit hebben,
ermee werken, kennis moeten nemen van
informatie die eruit voortkomt of moeten
deelnemen aan de controle van de veilig-
heidsmaatregelen.
Zij is eveneens belast met de opsporing en
vaststelling van de inbreuken op de wet van 4
augustus 1955 betreffende de veiligheid van
de staat op het gebied van de kernenergie en
het KB van 14 maart 1956 tot uitvoering van
deze wet.
De voornaamste taken van de veiligheidsoffi-
cier zijn de controle op de overmaking van
documenten en materialen waarvoor de voor-
afgaande machtiging van de commissaris
voor atoomenergie is vereist (safecards), en
de verrichting van enquêtes aangaande de
persoonlijkheid teneinde de aanstelling van
personen in punt drie mogelijk te maken (cle-
arence).
Actiemiddelen:
PV opstellen: Ja, met bewijskracht tot bewijs van het tegen-
deel.
Andere: De clearence kan worden ingetrokken met als
gevolg een lagere positie of ontslag.
Afhandelingswijze: Wanneer men beslist de clearence in te trek-
ken, wordt niet altijd een PV opgesteld. Het al
dan niet opstellen van een pv hangt af van het
feit dat aan het licht gekomen is.
Verslagen / Rapporten:
Ja
Nee Nee
Rapportage m.b.t. PV-productie :
Adres:
Centrale North Gate 1
Emile Jacqmainlaan 150
1000 Brussel
tel: 02/205.62.38
fax: 02/205.62.37
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.