PresentationPDF Available

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SÜRECİ DENEYİMLERİ: AKADEMİK MOTİVASYON

Authors:
VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
20-23 Temmuz 2022 / Hatay
VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences
20-23 July 2022 / Hatay
127
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SÜRECİ
DENEYİMLERİ: AKADEMİK MOTİVASYON
Arş. Gör. Yağmur KAYA
Yıldız Teknik Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ykaya@yildiz.edu.tr
Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY
Akdeniz Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
arzutasdelen@akdeniz.edu.tr
Özet
Pek çok ülkeyi etkileyen COVID-19 salgını ile dünyada ve ülkemizde uyum sağlanması gereken bir
dönem yaşanmaya başlanmıştır. Bu salgın ile çeşitli alanlarda birçok değişim yaşanmıştır. Ülkemizi de etkileyen
bu değişimlerden biri de çevrimiçi eğitim sürecidir. Çevrimiçi eğitim yeni bir süreç olduğu için ilk başlarda pek
çok bilinmeyeni içinde barındırmıştır. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarına
ilişkin görüşlerini ortaya koyarak özellikle eğitim alanında bilinmeyenleri aydınlatabilmektir. Çalışmada nitel
araştırma yöntemlerinden olgubilim araştırma deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu
Türkiye’deki üniversitelerde lisans öğrenimine devam eden 15 öğrenciden oluşmaktadır. Amaçlı örnekleme
türlerinden kartopu örnekleme yöntemi ile çalışma grubu oluşturulmuştur. 15 öğrencinin her biri ile yapılan
bireysel görüşmeler çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde araştırmacılar
tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde
içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi sonucunda 3 ana temaya ulaşılmıştır: Akademik motivasyon,
COVID-19 eğitim sürecinde yaşanan problemler ve çevrimiçi eğitim sürecine ilişkin öğrenci görüşleri.
Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitim süresince çeşitli problemler deneyimledikleri
belirlenmiştir. Bu sorunlardan bazıları: Akademik motivasyon eksikliği, internet sorunları, ailesel problemlerdir.
Yaşadıkları bu sorunların yanında çevrimiçi eğitim sürecinden verim aldıkları durumlar da belirlenmiştir.
Bunlardan birisi, ders kayıtları yapıldığı için öğrencilerin dersleri tekrar izleyebilme fırsatı bulmalarıdır. Sonuç
olarak çevrimiçi eğitim sürecine yönelik olumlu ve olumsuz yanların belirlenerek COVID-19 salgın süreci
sonrasında da sürmeye devam eden çevrimiçi eğitimin yürütülmesi konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın verileri psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon, COVID-19 çevrimiçi eğitim süreci
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.