ArticlePDF Available

Zarwanica – Missionary Marian Pilgrimage Center in the Greek-Orthodox Church in Ukraine

Authors:

Abstract

338Roman Kordonskyy, Ewelina MączkaHistoriaUkrainie. W drugiej czêœci przedstawiono terminologiê oraz historiê pielgrzymowania, uwzglêdniaj¹crównie¿ jego wymiar teologiczny. W trzeciej czêœci scharakteryzowano Zarwanicê w ujêciu historycz-no-religijnym. Celem artyku³u jest przedstawienie Zarwanicy jako miejsca, w którym „prawda” jestspojeniem wielu p³aszczyzn, czyli: historii narodu ukraiñskiego, dziejów kultury duchowej i materialnej,sztuki, a nade wszystko historii wiary, religii oraz duchowoœci. Pielgrzymi przybywaj¹cy do tegoœwiêtego miejsca mog¹ odczuæ wielowiekow¹ historiê oraz obecnoœæ Bo¿¹. W Zarwanicy spotykaj¹siê tysi¹ce chrzeœcijan obrz¹dku wschodniego i nie tylko. Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e niniejszyartyku³ przyczyni siê do upowszechnienia tego miejsca odpustowego nale¿¹cego do Koœcio³a grekoka-tolickiego, które naznaczone zosta³o cudownymi zjawiskami, uznanymi oficjalne przez Koœció³, a wierniznajd¹ tam duchowe wzbogacenie.ZARWANICA – MISSIONARY MARIAN PILGRIMAGE CENTERIN THE GREEK-ORTHODOX CHURCH IN UKRAINEIn the article an attempt was undertaken to present the phenomenon of Zarwanica (Ukraine)as a holy place, which is a very important Marian veneration center in the Greek-Orthodox Church.Attention should be paid to the fact that pilgrimage centers constitute a huge spiritual value within folkpiety and the whole church community. The typical background for the folk piety is the existence ofsuch a holy place which is the basis for the pilgrimage movement, prayer and spiritual reflection. Inthe first part of the thesis we get informed of the best known places like that in Ukraine. In thesecond part, the terminology and the history of pilgrimages, including their theological aspect isprovided. In the third, Zarwanica is described in its historical and religious setting. The aim of thearticle is to present Zarwanica as a place, in which “the truth” is the focal point of several levels: thehistory of the Ukrainian nation, history of spiritual and material culture, art, and above all history offaith, religion, and spirituality. Pilgrims arriving at this holy place can feel the centuries-old history andGod’s presence. Zarwanica is the meeting place of thousand of Christians representing the Easternrite, yet not only them. Publishing the knowledge of Zarwanica aims at making this place popular withOrthodox Church believers, also because of miracles that have happened here, which are officiallyrecognized by the Church, and where people can experience spiritual enrichme
STUDIA WARMIŃSKIE 51 (2014)
ISSN 0137-6624
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð
Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Słowa kluczowe: pielgrzymka, miejsca odpustowe, Zarwanica, Ukraina, ikony.
Keywords: pilgrimage, place of pilgrimage, Zarwanica, Ukraine, icons.
Schlüsselworte: Pilgerfahrt, Wallfahrtsorte, Zarwanica, Ukraine, Ikonen.
HISTORIA
Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ïàëîìíè÷åñòâî êàê ÿâëåíèå ðåëèãèîçíîé æèçíè áûëî èçâåñòíî åùå
ñ äðåâíèõ âðåìåí (Äðåâíåãî Åãèïòà, Ãðåöèè è Ðèìà). Â êóëüòóðàõ
Áëèæíåãî Âîñòîêà èìåëèñü òðàäèöèîííûå äíè, âî âðåìÿ êîòîðûõ îíî
ïðåäïðèíèìàëîñü (íàïðèìåð, â áèáëåéñêèå âðåìåíà ñîâåðøàëèñü
õîæäåíèÿ âåðóþùèõ â Èåðóñàëèì âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Ïàñõè).
Õðèñòèàíàìè áûëà ïðèíÿòà åâðåéñêàÿ òðàäèöèÿ. Îíè ñîâåðøàëè
õîæäåíèÿ ê Ñâÿòîé Çåìëå, à çàòåì è ê åâðîïåéñêèì ñâÿòûíÿì, êîãäà
Ïàëåñòèíà îêàçàëàñü âî âëàñòè ìóñóëüìàí â 638 ã. Ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿ-
òûì ìåñòàì ïðàêòèêîâàëîñü óæå â ðàííåì õðèñòèàíñòâå. Â ñðåäíèå âåêà
âåðóþùèìè ïîñåùàëèñü òàêèå ìåñòà, ãäå èìåëèñü ôèãóðû ñâÿòûõ èëè
îáðàçû, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü ÷óäîòâîðíûìè. Ê íèì âåëè ñïåöèàëüíûå
ìàðøðóòû. Â òàêèõ ìåñòàõ ñòðîèëè öåðêâè, ìîíàñòûðè è ïðèþòû äëÿ
ïàëîìíèêîâ, ãäå âåðóþùèå ìîãëè ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èì äóõîâíóþ
è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü. Íà Óêðàèíå ñîõðàíèëîñü ìíîæåñòâî ñâèäå-
òåëüñòâ ïðåäïðèíèìàâøèõñÿ ïàëîìíè÷åñòâ â ðàçëè÷íûå ñâÿòûå ìåñòà,
îñîáåííî â Ìàðèéñêèõ ñâÿòûíÿõ.
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Roman Kordonskyy, Katerdra Filozofii i Antropologii (doktorant); mgr Ewe-
lina M¹czka, Katedra Filozofii i Antropologii (doktorantka), Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olszty-
nie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, r.kordonski@gmail.com, ewelinamaaczka@wp.pl.
324 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
Óêðàèíñêàÿ ãðåêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü1 áûëà áëàãîñëîâëåíà Ãîñïî-
äîì Áîãîì ìíîãèìè ñâÿòûìè ìåñòàìè, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî ÿâëåíèå
Èèñóñà Õðèñòà, Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è ñâÿòûõ. ×óäîòâîðíûå ÿâëåíèÿ
ñîïðîâîæäàëèñü ìíîãî÷èñëåííûìè èñöåëåíèÿìè áîëüíûõ, êîòîðûå
áûëè çàñâèäåòåëüñòâîâàíû âåðóþùèìè è öåðêîâüþ. Áîëüøèíñòâî
ñâÿòûõ ìåñò áûëè ïðèçíàíû ïàëîìíè÷åñêèìè åùå â XVII è XVIII ââ2.
 äàííîé ñòàòüå, ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ îáùèõ õàðàêòåðèñòèê ñàìûõ
èçâåñòíûõ ìåñò èíäóëüãåíöèè íà Óêðàèíå áóäåò îïèñàíà ïðàêòèêà
ïàëîìíè÷åñòâà ê ñâÿòûì ìåñòàì ñ òî÷êè çðåíèÿ èñòîðèè è ðåëèãèè.
Òðåòüÿ ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ ïîñâÿùåíà Ìàðèéñêîìó ïàëîìíè÷åñêîìó
öåíòðó Óêðàèíñêîé Ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè Çàðâàíèöå åðíîïîëüñêàÿ
îáëàñòü, Óêðàèíà). Îáçîð èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ è ïàëîìíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè áóäåò ñîñòàâëÿòü íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü îïèñàíèÿ. Ìåñòà
ïàëîìíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ îãðîìíîé öåííîñòüþ â êîíòåêñòå äóõîâíîé
ïðàâåäíîñòè è äëÿ âñåãî öåðêîâíîãî ñîîáùåñòâà.
Ñâÿòûå ìåñòà Óêðàèíû ÿâëÿþòñÿ öåëüþ ïàëîìíè÷åñòâà, ìîëèòâû
è äóõîâíîãî èçúÿâëåíèÿ. Âíèìàíèå àâòîðîâ ñòàòüè óäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
ìåñòàì ïàëîìíè÷åñòâà ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, îçíàìåíîâàííûõ
÷óäîòâîðíûìè ÿâëåíèÿìè, êîòîðûå áûëè îôèöèàëüíî ïðèçíàíû öåðêîâüþ
è ÿâëÿþòñÿ äëÿ âåðóþùèõ (è íå òîëüêî3) ìåñòîì äóõîâíîãî èñöåëåíèÿ.
1. Õàðàêòåðèñòèêà íàèáîëåå èçâåñòíûõ ìåñò
ïàëîìíè÷åñòâà íà Óêðàèíå
Êðóïíåéøèìè öåíòðàìè ïàëîìíè÷åñòâà íà Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ Êèåâ
(Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ, Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà) è Ïî÷àåâ (Ïî÷àåâñêàÿ ëàâðà).
1Óêðàèíñêàÿ ãðåêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü (óêð. Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà,
ÓÃÊÖ) êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü âîñòî÷íîãî îáðàçöà (ãðåêîêàòîëè÷åñêàÿ), îáëàäàþùàÿ ñòàòóñîì
âåðõîâíîãî àðõèåïèñêîïàòà, äåéñòâóþùàÿ íà Óêðàèíå è â áîëüøèíñòâå ñòðàí óêðàèíñêîé äèàñïîðû,
ïðèçíàþùàÿ âëàñòü è àâòîðèòåò ïàïû. Öåðêîâü òàêæå èìååò íàçâàíèÿ: Óíèàòñêàÿ öåðêîâü èëè
Óêðàèíñêàÿ êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü. Äîìèíèðóþùåé ðåëèãèåé íà Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíñòâî, íà
êîòîðîå ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 95% âåðóþùèõ, èç íèõ 54,5% ïðàâîñëàâíûå, 18,6% êàòîëèêè.
Óêðàèíñêîå õðèñòèàíñêîå ïàëîìíè÷åñòâî èçâåñòíî ñ XI â. è èìåëî ñëîæíûé ïóòü ðàçâèòèÿ.
Òðàäèöèÿ ïàëîìíè÷åñòâà ñîõðàíèëàñü è àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Ñì.: B. Heydenkorn, Polityczna dzia³al-
noæ metropolity Szeptyckiego, Zeszyty Historyczne 72 (1985), s. 113; P. Pelc, Po³o¿enie prawne Kocio-
³a Greckokatolickiego w Polsce po drugiej wojnie wiatowej, Warszawa 1990, s. 19.
2Ñ. Òèìî, Ïðîùà äî ñâÿòèõ ì³ñöü. ²êîíà â æèòò³ Öåðêâè ³ õðèñòèÿíèíà, Ëüâ³â 2011,
ñ. 5455.
3Áûëî çàôèêñèðîâàíî ìíîãî ñëó÷àåâ ïîêàÿíèé, âîçâðàòà ê âåðå â Áîãà, ÷óäåñíîãî
èñöåëåíèÿ âåðóþùèõ è íåâåðóþùèõ (íàïðèìåð, ïîêàÿíèå àïîñòîëà Ïàâëà è åãî äåÿíèÿ ïîñëå ýòîãî
ñîáûòèÿ).
325
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
Ýòè õðèñòèàíñêèå ñâÿòûíè èìåþò ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå äëÿ óêðàèíñêîé ïà-
ëîìíèêîâ. Ïîïóëÿðíûìè ñðåäè âåðóþùèõ ÿâëÿþòñÿ ñîáîðû Ìèõàéëîâñêèé
è Âëàäèìèðñêèé â Êèåâå è äð. Âàæíûìè ðåëèãèîçíûìè îáúåêòàìè
ñ÷èòàþòñÿ: Ñâÿòîãîðñêèé ìîíàñòûðü â Äîíåöêîé îáëàñòè, Êðàñíîãîðñêàÿ
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêàÿ îáèòåëü, Ìîòðîíèíñêèé è Ìãàðñêèé ìîíàñòûðè
×åðêàññêîé îáëàñòè, Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð ã. ×åðíèãîâà, Ñâÿòî-
-Áîðèñîãëåáñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè4.
 çàïàäíîì ðåãèîíå Óêðàèíû ê ïîïóëÿðíûì îáúåêòàì óêðàèíñêîãî
ïàëîìíè÷åñòâà îòíîñÿòñÿ: Ñîáîð Ñâÿòîãî Þðèÿ, Óñïåíñêàÿ öåðêîâü,
Ëàòèíñêèé ñîáîð âî Ëüâîâå, Êðåõîâñêèé ìîíàñòûðü (íåäàëåêî îò Ëüâîâà),
Ãîøåâñêèé ìîíàñòûðü (Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.), Çàðâàíèöà (Òåðíîïîëü-
ùèíà) è äð.  äàííîì ðåãèîíå îáúåêòàìè ïàëîìíè÷åñòâà òàêæå ÿâëÿþòñÿ:
Çèìíåíñêèé Ñâÿòîãîðñêèé Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü, êîòîðûé âîçâûøàåòñÿ
íà Ñâÿòûõ Õîëìàõ íàä ð. Ëóã âîçëå ñ. Çèìíåå, Âîëûíñêàÿ îáëàñòü;
Ìåæèðèöêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü XVXVII ââ. â ñ. Ìåæèðè÷ íà
Ðîâåíùèíå; Êîðåöêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü XVXVII ââ. íà
Ðîâåíùèíå; Äåðìàíñêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü-êðåïîñòü XVXVII ââ.
(ñ. Äåðìàíü, Ðîâåíñêàÿ îáëàñòü); Ñâÿòî-Óñïåíñêàÿ Óíèâñêàÿ Ëàâðà
Ñòóäèéñêîãî óñòàâà, ðàñïîëîæåííàÿ â Ìåæãîðüå Ïåðåìûøëÿíñêîãî ðàéîíà
(íà Ëüâîâùèíå); Ëàâðñêèé ìîíàñòûðü ñâ. Îíóôðèÿ (Ñòàðîñàìáîðñêèé ðàéîí
Ëüâîâñêîé îáëàñòè); Ìàíÿâñêèé ñêèò ìîíàñòûðü-êðåïîñòü (XVII â.),
êîòîðûé ñòàë ýêñêóðñèîííî-òóðèñòè÷åñêîé âèçèòêîé Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
îáëàñòè; Ïèäêàìèíåöêèé ìîíàñòûðü Îòöîâ Ñòóäèòîâ (Áðîäîâñêèé ðàéîí,
Ëüâîâñêîé îáëàñòè), Ïîäçåìíûé ìîíàñòûðü â c. Ñòðàä÷å, (ßâîðîâñêèé
ðàéîí, Ëüâîâñêàÿ îáëàñòü)5.
Ñðåäè íîâåéøèõ ìåñò ìàññîâîãî ïàëîìíè÷åñòâà èçâåñòíî íåáîëü-
øîå ïîñåëåíèå âîçëå ãîðîäêà Êóëèêîâ (Æîëêîâñêèé ðàéîí Ëüâîâñêîé
îáëàñòè), à òàêæå ñ. Ãðóøåâ, ãäå â 1987 ã. ïðîèçîøëî ÿâëåíèå Ìàòåðè
Áîæèåé (Äðîãîáû÷ñêèé ðàéîí, Ëüâîâñêàÿ îáëàñòü).  ñ. Çàãëèíà íåäàëåêî
îò ã. Ðàâà-Ðóññêàÿ òå÷åò ñâÿòîé èñòî÷íèê ïîä íàçâàíèåì Ìàðóñÿ.
Ïîäîáíûé èñòî÷íèê èìååòñÿ òàêæå â óðî÷èùå Âèøíåâåö ìåæäó ñåëàìè
Ñèëåö è Åçóïèëü â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûé íàçûâàþò
Äóõîâûì Êîëîäöåì.
Ñðåäè ÷óäîòâîðíûõ èêîí, êîòîðûå ïðèâëåêàþò ïàëîìíèêîâ,
ñàìûìè èçâåñòíûìè ÿâëÿþòñÿ: ×óäîòâîðíàÿ èêîíà Ìàòåðè Áîæüåé
Êðèñòèíîïîëüñêîé XVII â. . ×åðâîíîãðàä) è èêîíà Ìàòåðè Áîæüåé
4Ñ.Ï. Êóçèê, Ãåîãðàô³ÿ òóðèçìó, Êè¿â 2011, http://pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geo-
grafiya_turizmu_-_kuzik_sp (23.03.2014).
5Ibidem, 6.3  ðåëèãèîçíî-ïàëîìíè÷åñêèé òóðèçì.
326 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
Òàðòàêîâñêîé â ñ. Òàðòàêîâ (Ñîêàëüñêîãî ðàéîíà Ëüâîâñêîé îáëàñòè);
Ñèìáèðñêàÿ ×óäîòâîðíàÿ èêîíà; Èêîíà Ìàòåðè Áîæüåé ïîêðîâèòåëüíèöû
Çàêàðïàòüÿ â Ìóêà÷åâñêîì ìîíàñòûðå; Áîðîíÿâñêàÿ ×óäîòâîðíàÿ èêîíà
Áîæüåé Ìàòåðè â ñ. Áîðîæåâî (Õóñòñêîãî ðàéîíà Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè).
Ñàìûìè èçâåñòíûìè ìåñòàìè ïàëîìíè÷åñòâà â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
ìåòðîïîëèè ÿâëÿþòñÿ Ãîøåâ (óêð. Ãîø³â), Êðûëîñ (óêð. Êðèëîñ), Ïîãîíÿ
(óêð. Ïîãîíÿ) è äð.
 ñîâåòñêîå âðåìÿ, êîãäà Óêðàèíà áûëà êîììóíèñòè÷åñêîé ñòðàíîé,
áîëüøàÿ ÷àñòü ãðåêî-êàòîëè÷åñêèõ öåðêâåé íå áûëà äîñòóïíà äëÿ
âåðóþùèõ, ïîñêîëüêó âëàñòÿìè áûëî çàïðåùåíî ïðîâåäåíèå ðåëèãèî-
çíûõ îáðÿäîâ â öåðêâÿõ6.
Ìíîæåñòâî ñòàðèííûõ õðàìîâ áûëî ðàçðóøåíî, à òå, ÷òî ñîõðàíèëèñü
äî íàøèõ äíåé, áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû èç ãðåêî-êàòîëè÷åñêèõ
â ïðàâîñëàâíûå. Ïîçèòèâíûì ïîñëåäñòâèåì áûëî òî, ÷òî ñîõðàíèëîñü
ìíîæåñòâî öåííûõ ðåëèãèîçíûõ ïàìÿòíèêîâ. 1991 ã. áûë ïåðåëîìíûì
êàê äëÿ ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, òàê è äëÿ âñåé Óêðàèíû: ñòðàíà
îáðåëà íåçàâèñèìîñòü, à ðåëèãèÿ ïåðåøëà èç ïîäïîëüÿ è ïîëó÷èëà ñòàòóñ
îôèöèàëüíîé7. Â ýòî âðåìÿ ïðîèñõîäèëî âîçðîæäåíèå ìíîãèõ ðåëè-
ãèîçíûõ îáðÿäîâ, â ÷àñòíîñòè ïàëîìíè÷åñòâà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
òàêèå ìåñòà êàê Çàðâàíèöà, Óíèâ, Êðåõîâ èëè Ãîøåâ ñòàëè èçâåñòíû âî
âñåì ìèðå êàê ìåñòà ïàëîìíè÷åñòâà ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, êîòîðûå
ïîñåùàþòñÿ âåðóþùèìè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé.
2. Ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûì ìåñòàì
Ïîä òåðìèíîì ïàëîìíè÷åñòâî ïîíèìàåòñÿ ïîõîä ÷åëîâåêà èëè
ãðóïïû ëèö ê ìåñòàì, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ñâÿùåííûìè, ïîñêîëüêó îíè
ñâÿçàíû ñ ÷óäîòâîðíûìè áîæåñòâåííûìè ÿâëåíèÿìè. ×åëîâåê îòïðà-
âëÿåòñÿ ê ñâÿòûì ìåñòàì ñ öåëüþ ïîêëîíåíèÿ, ìîëèòâû è ïîêàÿíèÿ8.
Ïàëîìíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì íàáîæíîñòè (ðåëèãèîçíîãî
ñîçíàíèÿ), êîòîðàÿ áûëà èçâåñòíà åùå ñ äðåâíèõ âðåìåí. Ê ïðèìåðó,
6Ãðåêî-êàòîëè÷åñêèå öåðêâè èñïîëüçîâàëèñü êàê çåðíîõðàíèëèùà è ñêëàäû, à òàêæå êàê
ìåñòî ñîäåðæàíèÿ ñêîòà.
7Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè êîììóíèçìå Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ôóíêöèîíèðîâàëà ëåãàëüíî,
à ãðåêîêàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ïî ïðè÷èíå ïðèçíàíèÿ ñóâåðåíèòåòà Ïàïñêîãî Ïðåñòîëà áûëà ïðèçíàíà
«ïðåäàòåëüñêîé» ïî îòíîøåíèþ ê ïðàâîñëàâèþ. Ìàññîâûì ïðåñëåäîâàíèÿì ïîäâåðãàëèñü
âåðóþùèå è îñîáåííî äóõîâåíñòâî, à ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè â ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè áûëè
çàïðåùåíû.
8J. Ablewicz, Pielgrzymka jako znak wiêty, Ateneum Kap³añskie 393 (1977), s. 58; por.
W. Piwowarski, £osiery do Gietrzwa³du, Studia Warmiñskie 14 (1977), s. 154.
327
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
ïàëîìíè÷åñòâî â äðåâíåì Èçðàèëå áûëî îáÿçàííîñòüþ êàæäîãî åâðåÿ.
Áîëüøèíñòâî õîæäåíèé ñîâåðøàëîñü ê ñâÿòûíÿì, îáîçíà÷åííûõ ñàìèì
Áîãîì, èëè â êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî åãî ÿâëåíèå. Îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ
ìåñò ïàëîìíè÷åñòâà áûë Èåðóñàëèìñêèé õðàì. Âî âðåìåíà Èèñóñà
êàæäûé åâðåé îòïðàâëÿëñÿ â ïóòåøåñòâèå òðè ðàçà â ãîä íà ïðàçäíèêè:
Ïåñàõ (Ïàñõà), Øàâóîò (Ïÿòèäåñÿòíèöà) è Ñóêêîò (Ïðàçäíèê êóùåé).
Ãîðà Ñèíàé áûëà ñâÿùåííûì ìåñòîì äëÿ åâðååâ, êîòîðîå øèðîêî
óïîìèíàëîñü â Âåòõîì Çàâåòå. Ïðîðîêó Èëèå Áîãîì áûëî ïîðó÷åíî èäòè
40 äíåé è íî÷åé íà ãîðó Ñèíàé, ãäå îí äîëæåí áûë óâèäåòü Áîãà. Ïñàëìû
119132 Âåòõîãî Çàâåòà (óêð. Ñòåïåííèõ) ñîäåðæàò ïàëîìíè÷åñêèå ïåñíè,
êîòîðûå âîñïåâàþò âîñõîæäåíèå ïàëîìíèêîâ íà ãîðó Ñèíàé, â Õðàì
Ãîñïîäåíü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì âîñõîæäåíèÿ äóø â Öàðñòâî Íåáåñíîå9.
Âî âðåìÿ ïàëîìíè÷åñòâà íàáîæíûå åâðåè ÷èòàëè è ïåëè ïñàëìû,
ñëåäñòâèåì ÷åãî ñòàëî ñîçäàíèå ñîîáùåñòâà ëþäåé îäíîé âåðû, êîòîðûå
ñòðåìèëèñü íàéòè ñâîé ïóòü.
Èèñóñ ïðèäàë íîâûé ñìûñë åâðåéñêîé òðàäèöèè ïàëîìíè÷åñòâà.
Åâàíãåëèñò Ëóêà, îïèñûâàÿ ïðåáûâàíèå äâåíàäöàòèëåòíåãî Èèñóñà
â Èåðóñàëèìå, óêàçûâàë íà íîâóþ öåëü ïàëîìíè÷åñòâà, ñîãëàñíî êîòîðîé
õðàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê äîì Îòöà, òî åñòü êàê ìåñòî âñòðå÷è ÷åëîâåêà
ñ Áîãîì. Â Åâàíãåëèè îò Èîàííà Èèñóñ ãîâîðèò ñàìàðÿíêå, ÷òî òîëüêî
èñòèííî âåðóþùèå áóäóò ïîêëîíÿòüñÿ Îòöó â äóõå è èñòèíå (Èí. 4, 23).
Íîâûé Çàâåò ñîäåðæèò ïîó÷åíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âåçäåñóùèé Áîã íå
æèâåò â õðàìàõ, ïîñòðîåííûõ ëþäüìè (Äåÿí. 17, 24). Òàêîå ðàäèêàëüíîå
èçìåíåíèå óêàçûâàåò íà íîâóþ öåëü õîæäåíèé âåðóþùèõ, êîòîðûå
äîëæíû ñîâåðøàòüñÿ íå ê òåì æå ñàìûì ìåñòàì, èìåþùèì âåêîâûå
òðàäèöèè ïîêëîíåíèÿ, à ê Èèñóñó Õðèñòó, êîòîðûé ñòàë öåëüþ âñåõ
ïàëîìíè÷åñòâ.
 ñàìîñîçíàíèè ìîëîäîé õðèñòèàíñêîé îáùèíû íà ïåðâûé ïëàí
ñòàíîâèëàñü öåðêîâü êàê ñîîáùåñòâî ó÷åíèêîâ Èèñóñà Õðèñòà, ãäå
êàæäûé âåðóþùèé ÿâëÿëñÿ ÷àñòüþ Òåëà Õðèñòîâà è Õðàìà Ñâÿòîãî Äóõà.
Ïðèñóòñòâèå Áîãà îòðàæàëîñü ó÷àñòèåì âñåõ êðåùåíûõ â æèçíè öåðêâè, íî
ïðåæäå âñåãî â òàèíñòâå Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ (Åâõàðèñòèè) è çàïîâåäè
áðàòñêîé ëþáâè10.
Ãëàâíàÿ ñóùíîñòü õðèñòèàíñòâà ñîäåðæèòñÿ íå â åãî èäåÿõ è ïðèíöè-
ïàõ, à â ðåàëüíîì ó÷àñòèè ÷åëîâåêà â æèçíè è ñìåðòè Èèñóñà Õðèñòà,
à çàòåì åãî ïîñëåäîâàòåëåé: àïîñòîëîâ, ìó÷åíèêîâ è ñâÿòûõ. Ñâÿòûå ìåñòà
è ðåëèêâèè, ïî÷èòàåìûå õðèñòèàíàìè, ñâÿçàíû ñ ïàìÿòüþ î Èèñóñå,
9Ñì. ks. W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983, s. 387415.
10 Â Íàãîðíîé ïðîïîâåäè Èèñóñ ïðèçûâàë ê ñîáëþäåíèþ çàïîâåäè áðàòñêîé ëþáâè.
328 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
à òàêæå î ñâÿòûõ è èõ æèçíè íà Çåìëå. Ýòî íå còîëüêî ïàìÿòü î ïðîøëîì,
ñêîëüêî æèâàÿ ïàìÿòü, ëåæàùàÿ â îñíîâå âñåõ ëèòóðãè÷åñêèõ ïðàêòèê,
òàêèõ êàê èíäóëüãåíöèè è ïàëîìíè÷åñòâà. Ïàìÿòü î ïðîøëîì ïîñòîÿííî
ïðèñóòñòâóåò âî âðåìÿ ñâÿùåííûõ ñîáûòèé è èõ íåìèíóåìîì çäåñü
è ñåé÷àñ âî âñå âðåìåíà11.
Ïðàêòèêà ïàëîìíè÷åñòâà ñóùåñòâóåò ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí. Ýòîò
òåðìèí âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîêàÿíèå, ïðîùåíèå ãðåõîâ è ìîëèòâó. Êðîìå
òîãî, ïîêàÿíèå ñîäåðæèò ýëåìåíò ñðåäíåâåêîâîé ïðàêòèêè, êîãäà
ïàëîìíèêè, âîçâðàùàâøèåñÿ èç Ñâÿòîé Çåìëè ïðèíîñèëè â ñâîè äîìà
ïàëüìîâûå âåòâè (îò ëàò. ïàëîìà), îòñþäà  íàçâàíèå ïàëîìíè÷åñòâà.
Ñ êîíöà IV â. ïàëîìíèêè îòïðàâèëèñü ê Ñâÿòîé Çåìëå ÷åðåç
åãèïåòñêèå ïóñòûíè. Îäíèì èç ïåðâûõ èçâåñòíûõ ìó÷åíèêîâ áûë ñâÿòîé
Ñèìåîí Ñòîëïíèê. ×àñòî â ýòèõ ñâÿòûõ ìåñòàõ ïðîèñõîäèëè ïîêàÿíèÿ
(íàïðèìåð, Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ12, V âåê), ñïàñåíèÿ, à òàêæå óäîâëåòâîðåíèÿ
ìîëèòâåííûõ ïðîñüá. Ïàëîìíèêè ïðèâîçèëè â ñâîè äîìà èçîáðàæåíèÿ
ñâÿòûõ ìåñò, ðåëèêâèé è ñóâåíèðû (òàêèõ êàê ïàëüìîâûå ëèñòüÿ), è äàæå
ýëåìåíòîâ òåõ æå ðåëèêâèé.
Ïàëîìíè÷åñòâî èìååò ãëóáîêèé äóõîâíûé ñìûñë. Âñÿ æèçíü
÷åëîâåêà è ñóùåñòâîâàíèå öåðêâè ÿâëÿåòñÿ äîðîãîé â Öàðñòâî Áîæüå.
 Áèáëèè è â âîñïîìèíàíèÿõ íàáîæíûõ õðèñòèàí îáðàç äîðîãè
èñïîëüçóåòñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî (íàïðèìåð, Ó÷åíèå Ãîñïîäà íàðîäàì
12 àïîñòîëàìè Äèäàõå). Îí ñèìâîëèçèðóåò ïðàâåäíûé ïóòü ÷åëîâå-
÷åñêîé æèçíè, êîòîðûé äîëæåí áûòü íàïðàâëåí ê äîáðó. Òàêæå îí
óêàçûâàåò íà ïîâåäåíèå è íåïðåðûâíîñòü æèçíåííîãî ïóòè, êîòîðûìè
îáîçíà÷åíî ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâåêà â ìèðå. Ìèññèÿ Èèñóñà Õðèñòà,
êîòîðàÿ áûëà îïèñàíà â Åâàíãåëèè, ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíîé äîðîãîé
ê èçðàèëüñêèì çåìëÿì: ê Èåðóñàëèìó, Ãîëãîôå è Âîñêðåøåíèþ.
Âñÿ æèçíü ÷åëîâåêà îòìå÷åíà ïîñòîÿííûì ñòðåìëåíèåì â Öàðñòâî
Áîæüå, áîðüáîé ñ ïðîáëåìàìè ñîáñòâåííîãî ïóòè è íàäåæäîé âîçâðàùå-
íèÿ â äîì Îòöà (Åâ. îò Èîàíí. 14, 02). Â Áîæåòâåííîé Ëèòóðãèè â ìîëèòâàõ
îòðàæàþòñÿ äîðîãè ê ñâÿòûì ìåñòàì Èåðóñàëèìó è Êîíñòàíòèíîïîëþ,
êîòîðûe âèäíû ïî àíòèôîíàì è ñîáñòâåííî ëèòóðãèè. Öåíòðîì ýòîãî
ëèòóðãè÷åñêîãî ïàëîìíè÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ àëòàðü è òàáåðíàêëü (îò ëàò. Ta-
bernaculum øàò¸ð, ïðîîáðàç Ñêèíèÿ ñ Êîâ÷åãîì Çàâåòà), êîòîðûå
ñèìâîëèçèðóþò Áîæèé àëòàðü â Öàðñòâå Íåáåñíîì13.
11 Ñì. ks. J. Neumann, Koció³ trzeciego tysi¹clecia, Warszawa 2006, s. 187191.
12 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/craughwell_swieci00.html (20.03.2014).
13 Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Äîâ³äíèê ïàòð³àðøîãî ïàëîìíèöüêîãî öåíòðó ÓÃÊÖ, Âèäàâíèöòâî
ÍÂÔ Êàðïàòè ³ Àòëàñè, Êè¿â 2011, c. 158.
329
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
Ïðàêòèêà ïàëîìíè÷åñòâà áûëà ïðèçíàíà öåðêîâüþ, åþ îäîáðåíà
è ðåêîìåíäîâàíà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ÷åëîâåê ìîæåò ñîâåðøàòü ìîëèòâó
è ïðàêòèêîâàòü àñêåòè÷åñêèå ðèòóàëû, êîòîðûå îæèâëÿþò ïàìÿòü,
÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ âåðóþùèõ, ó÷àñòâóþùèõ â íèõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî ñâÿòûå ìåñòà èìåþò îñîáóþ àòìîñôåðó, â êîòîðîé ìîæíî ïî÷óâñòâî-
âàòü äóõ ëþäåé è ñîáûòèé.
 õðèñòèàíñêèõ èñòî÷íèêàõ èìåþòñÿ çàâåðåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà,
Äåâû Ìàðèè è ñâÿòûõ â òîì, ÷òî îíè äàëè îñîáîå áëàãîñëîâåíèå òåì
ìåñòàì, à òàêæå â òîì, ÷òî îíè ïðèñóòñòâóþò òàì âñåãäà. Ýòî îòíîñèòñÿ
ê áîëüøèì äóõîâíûì öåíòðàì: Èçðàèëþ, Àòîñó èëè Ïå÷åðñêîé Ëàâðå
â Êèåâå, à òàêæå ê ëîêàëüíûì äóõîâíûì öåíòðàì. Ìåñòà ïàëîìíè÷åñòâà
îòìå÷åíû îñîáîé íàìîëåííîé àòìîñôåðîé, ÷òî ìîòèâèðóåò ìíîãèõ
âåðóþùèõ ñîâåðøàòü ïàëîìíè÷åñòâà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî öåðêîâü ïðèçûâàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîé
ïðàêòèêå. Ïðåäîñòåðåãàÿ âåðóþùèõ îò ÿçû÷åñêîãî êóëüòà, îíà ïðèçûâàåò
ê ïî÷òåííîìó îòíîøåíèþ ê ñâÿòûì ìåñòàì, ðåëèêâèÿì, òðàêòîâàíèþ èõ
êàê òóðèñòè÷åñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.
Ñâÿòîé Ãðèãîðèé Íèññêèé îáðàùàë âíèìàíèå íà ôèçè÷åñêèé àñïåêò
ïàëîìíè÷åñòâà è íà åãî íåîáÿçàòåëüíîñòü. Îñîáåííî çíà÷åíèå èìååò âåðà
â âåçäåñóùíîñòü Áîãà, â Åãî ïðèñóòñòâèå â öåðêâè, Áèáëèè, ëèòóðãèè
è åâõàðèñòèè, à ïîêëîíåíèå åìó äîëæíî ïðîÿâëÿòüñÿ â êàæäîì ìåñòå
÷åðåç ëþáîâü è äóõîâíóþ æèçíü, â äóõå è èñòèíå. Èçíà÷àëüíûé
âíóòðåííèé ìèð õðèñòèàíñòâà ñîõðàíèëñÿ äî íàøèõ äíåé. Îñíîâîé
âåðû öåðêâè ÿâëÿåòñÿ âîïëîùåíèå Èèñóñà Õðèñòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó
âñå âîêðóã áûëî îñâÿùåíî ïóòåì ïðèíÿòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà
è Âîñêðåñåíèÿ. Òàêîå ïîâñåìåñòíîå îñâÿùåíèå íå ïîäðàçóìåâàåò
ðàçäåëåíèå ìèðà íà ñâÿòûå è íå ñâÿòûå ìåñòà. Ýòî ðàçäåëåíèå
ïðîèçîøëî ïîñëå ïåðâîðîäíîãî ãðåõà, ñîâåðøåííîãî íàøèìè ïðàðîäè-
òåëÿìè, ïîýòîìó öåðêîâü ïðèçûâàåò ê ïðàâèëüíîìó ïîíèìàíèþ
ñâÿùåííûõ ìåñò è ïàëîìíè÷åñòâà14.
Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ñôîðìèðîâàëèñü ôóíäàìåíòàëüíûå ïðèíöèïû,
êàñàþùèåñÿ ïàëîìíè÷åñòâà. Íà ïðàêòèêå îíè ïîçâîëÿþò âåðóþùèì
èçáåæàòü îøèáîê è ïîìîãàþò ïðîÿâèòü èñòèííîå õðèñòèàíñêîå
îòíîøåíèå ê ïàëîìíè÷åñòâó. Áîã îäèíàêîâî ïðèñóòñòâóåò â êàæäîì
ñóùåñòâå (Äåÿí. 17, 27-28), ïîýòîìó ÷åëîâåê íå îáÿçàí èäòè ê ñâÿòûì
ìåñòàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ðàññòîÿíèè â íåñêîëüêî òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,
÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ Íèì. Óñïåõ âñòðå÷è îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
14 Ibidem, ñ. 159.
330 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
èñêðåííèì æåëàíèåì âåðóþùåãî ê ñìèðåííîé ëþáâè â ñî÷åòàíèè ñ âåðîé,
ìîëèòâîé â òèøèíå è îáðàùåíèåì ê ñàìîìó ñåáå15.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, êîòîðûé
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïàëîìíè÷åñòâî ñòàëî ïîïóëÿðíûì è èìååò òóðèñòè÷åñêèé
õàðàêòåð, îòîäâèãàÿ äóõîâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ íà âòîðîé ïëàí16.
Ðóêîâîäñòâóÿñü íåîñïîðèìûìè äóõîâíûìè öåííîñòÿìè ïàëîìíè÷åñòâà,
ñëåäóåò ïîìíèòü î òîì, ÷òî âñòðå÷à ñ Áîãîì îêàæåòñÿ ðåàëüíîñòüþ, åñëè
÷åëîâåê áóäåò êàèòüñÿ è ìîëèòüñÿ, ïðèìåò ó÷àñòèå â Ëèòóðãèè è Ñâÿòîì
Ïðè÷àñòèè â äóõå âåðû è ëþáâè.  ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åëîâåê äîëæåí
ñ÷èòàòü Áîæüå Öàðñòâî ñâÿòûì ìåñòîì, ê êîòîðîìó îí áóäåò ñòðåìèòüñÿ
ñ ìîëèòâîé. Òàê êàê Áîã â ñâîèõ äåéñòâèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ
ñâîáîäíûì, îí äàåò ÷åëîâåêó íåîáõîäèìóþ ìèëîñòü áåçâîçìåçäíî.
Îäíàêî íå ñòîèò çàáûâàòü î ìîëèòâå è î ó÷àñòèè â ëèòóðãèè. ×åëîâåê äîë-
æåí ñàì ýòîãî æåëàòü. Áîã òâîðèò ÷óäåñà â îòâåò íà æåëàíèÿ ÷åëî-âå÷åñêèõ
ñåðäåö. Â Âåòõîì Çàâåòå ïñàëîìùèê ïèøåò: Òû íå ðàäóåøüñÿ æåðòâå è íå
õî÷åøü åå, äàæå åñëè áû ÿ å¸ äàë. Áîæå, ìîÿ æåðòâà êàþùàÿñÿ äóøà,
íå ïðåçèðàé, Áîæå, ñåðäöå ñìèðåííîå è êàþùååñÿ (Ïñ. 51, 18-19). Ñîãëàñíî
Åâàíãåëèþ îò Ìàòôåÿ, Èèñóñ Õðèñòîñ ãîâîðèò òàêèå ñëîâà: Èç ýòèõ
êàìíåé Áîã ìîæåò âîñêðåñèòü äåòåé Àâðààìîâûõ (Ìô. 3, 9).
×åëîâåê äîëæåí îñòåðåãàòüñÿ îïàñíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ìàãèåé
äóõîâíûõ ïðàêòèê. Îøèáî÷íîå ìûøëåíèå ÷åëîâåêà õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì,
÷òî îí òðåáóåò èëè õî÷åò êóïèòü ó Áîãà áëàãîäàòü èëè äàðû. Ìîëèòâû,
ïðåäïèñàíèÿ, ïîñòû èëè ïàëîìíè÷åñòâî íà ñàìîì äåëå íóæíû ÷åëîâåêó,
à íå Áîãó. ×åëîâåê òàêèì ñïî ñîáîì ãîòîâèòñÿ ê ïîëó÷åíèþ äàðà îò Áîãà.
Ýòè ñïîñîáû ïîêàçûâàþò ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà è òî, ãîòîâ ëè îí åãî
ïðèíÿòü17.
Êðîìå òîãî, öåëüþ ïàëîìíè÷åñòâà, à òàêæå âñåé õðèñòèàíñêîé
æèçíè ÿâëÿþòñÿ íå äàðû Áîãà, à ñàì Áîã. Âñòðå÷à è ïðè÷àñòèå ñ Íèì
ÿâëÿþòñÿ âåëè÷àéøèì äàðîì. Õðèñòèàíå, âîñïèòàííûå íà Ñëîâå Áîæüåì
ïîíèìàþò òî, ÷òî Îòåö ñêàçàë ñòàðøåìó ñûíó â åâàíãåëüñêîé ïðèò÷å: Ñûí
ìîé, òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå, ÷òî ó ìåíÿ åñòü, ïðèíàäëåæèò òåáå
(Ëê 15, 31). Òàêîå ïîíèìàíèå è îñîçíàíèå Áîæüåé ëþáâè è åãî
ïðèñóòñòâèÿ îòêðûâàåò â ÷åëîâåêå áëàãîäàòü, êîòîðûå ãîðàçäî áîãà÷å
è áîëüøå òîãî, ÷òî ìû ìîæåì ñåáå ïðåäñòàâèòü18.
15 Ñì. î. Ñ. Êèÿê, Àïîëîãåòèêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 1997, c. 254266; Kodeks Prawa Kano-
nicznego Jana Paw³a II, Poznañ 1984, k. 11861190.
16 Â. Âèííè÷åíêî, ³äðîäæåííÿ íàö³¿, Êè¿â 1990, ñ. 124126.
17 ³äïóñòîâ³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2007, c. 111.
18 Ibidem, ñ. 113; por. Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 159.
331
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
Ïàëîìíè÷åñòâî äîëæíî áûòü âðåìåíåì ìîëèòâû, â êîòîðîé ÷åëîâåê
íå äîëæåí çàáûâàòü î ëþáâè ê áëèæíèì. Ñîáèðàÿñü â ïóòåøåñòâèå,
÷åëîâåê íå äîëæåí óáåãàòü èç äîìà, îò ñåìüè è îò îáùåñòâà, à òàêæå
äîëæåí èìåòü äðóçåé è âðàãîâ â ñåðäöå. Ïàëîìíè÷åñòâî ýòî âðåìÿ
ïàìÿòè î Áîãå è î áëèçêèõ íàì ëþäÿõ, ìîëèòâû çà íàñ è çà âåñü ìèð.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïðåäóïðåæäàþò î ÷ðåçìåðíîì óâëå÷åíèè
ïàëîìíè÷åñòâîì, êîòîðîå ìîæåò ïðèíåñòè âðåä âûïîëíåíèþ íàøèõ
åæåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé, ñïîñîáñòâîâàòü ïðåíåáðåæåíèþ ñåìüåé èëè
÷ðåçìåðíûì òðàòàì âðåìåíè è äåíåã. ×åëîâåê, êîòîðûé èñêðåííå èùåò
Áîæüåãî ïðèñóòñòâèÿ, âñåãäà íàéäåò åãî â ãëóáèíå ñâîåãî ñåðäöà. Åñëè îí
ïîíèìàåò îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû õðèñòèàíñêîãî ïàëîìíè÷åñòâà,
îíî íàáèðàåò èñòèííóþ äóõîâíóþ öåííîñòü è áóäåò èçáàâëåíî îò
êðàéíîñòåé.
Ãëàâíûì ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà äëÿ õðèñòèàí áûëà è îñòàåòñÿ
Ñâÿòàÿ Çåìëÿ. Îäíàêî, êðîìå ìåñò, îñâÿùåííûõ çåìíîé æèçíüþ Èèñóñà
Õðèñòà, â èñòîðèè ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà ïîÿâèëîñü ìíîãî äðóãèõ ìåñò,
ïî÷èòàåìûõ âåðóþùèìè. Ýòî ìåñòà, ñâÿçàííûå ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ
àïîñòîëîâ (Ðèì, Ýôåñ, Êîðèíô), à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ìåñòà çàõîðî-
íåíèé ìó÷åíèêîâ, òàêèõ êàê ðåëèêâèè ñâÿòîãî Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî
ðåöèÿ) èëè Ñâÿòîé Âàðâàðû Èëèîïîëüñêîé (Êèåâ, Óêðàèíà). Ê òàêèì
ìåñòàì òàêæå îòíîñÿòñÿ ìîíàñòûðè: åãèïåòñêèå ìîíàñòûðè, ãîðà Àôîí,
Ñèíàé, Ëàâðû íà Óêðàèíå; ìåñòà ïîêëîíåíèé ÷óäîòâîðíûì èêîíàì:
Çàðâàíèöà, Ïî÷àåâ, Óíèâ, Ãîøåâ, Êðåõîâ è äð. Âåðóþùèå ÷àñòî ïîñåùàþò
õðàìû ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè Ëóðä, Ôàòèìà, Ìåæäóãîðüå,
êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ñîâðåìåííûìè ÿâëåíèÿìè Áîãîðîäèöû.
Zarwanica  îñîáåííî âàæíîå ìåñòî äëÿ âåðóþùèõ ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè, èìåþùåå áîãàòóþ è äðåâíþþ èñòîðèþ. Ýòî îäèí èç äâàäöàòè
ñàìûõ èçâåñòíûõ â ìèðå Ìàðèéñêèõ äóõîâíûõ öåíòðîâ. Êàæäûé ãîä ýòî
ìåñòî ïîñåùàþò òûñÿ÷è âåðóþùèõ ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ èêîíå Çàðâàíèöêîé
Áîæüåé Ìàòåðè.
3. Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð  Zarwanica
Çàðâàíèöà (óêð. Çàðâàíèöÿ)  ñåëî, ðàñïîëîæåííîå â Òåðåáîâëÿíñêîì
ðàéîíå (óêð. Òåðåáîâëÿíñüêèé) Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè íà Óêðàèíå. Äëÿ
õðèñòèàí âñåãî ìèðà Çàðâàíèöà èçâåñòíà ÷óäîòâîðíîé èêîíîé è öåëèòåëü-
íûì èñòî÷íèêîì, â îêðåñòíîñòÿõ êîòîðîãî ÿâëÿëàñü Áîãîìàòåðü.  íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íà ýòîì ìåñòå ïîñòðîåí Çàðâàíèöêèé äóõîâíûé öåíòð
332 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
êîìïëåêñ öåðêîâíûõ ñîîðóæåíèé ñî Ñâÿòèëèùåì Ïðåñâÿòîé Äåâû
Ìàðèè Çàðâàíèöêîé, êîòîðûé ïðèíàäëåæèò Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòî-
ëè÷åñêîé öåðêâè.
Ñîãëàñíî ëåãåíäå, íà÷àëî Çàðâàíèöû ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì
÷óäîòâîðíîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ìåñòî, ðàñïîëàãàþùååñÿ íà
ð. Ñòðûïà áûëî íàäåæíûì óáåæèùåì äëÿ õðèñòèàí âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ
ìîíãîëî-òàòàðñêîé îðäû íà òåððèòîðèþ Êèåâñêîé Ðóñè. Â 1240 ã., êîãäà
Êèåâ áûë ïîëíîñòüþ ðàçðóøåí, óöåëåâøèå ìîíàõè áåæàëè íà çàïàä.
Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî îäèí èç êèåâñêèõ ìîíàõîâ, ÷óäîì ñïàñåííûé âî
âðåìÿ íàøåñòâèÿ, îêàçàëñÿ â Ãàëèöèè íà ð. Ñòðûïà. Äîëãèé ïóòü è ãîëîä
ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ìîíàõ, â íàäåæäå íà ïîìîùü Ïðåñâÿòîé Ìàòåðè
Áîæèåé, çàñíóë. Âî ñíå îí óâèäåë ðàéñêèé óãîëîê, à â åãî îòðàæåíèè
ÿâèëàñü Äåâà Ìàðèÿ ñ äâóìÿ àíãåëàìè, äåðæàùèìè â ðóêàõ áåëûå ëèëèè.
Ïðîñíóâøèñü, ìîíàõ çàìåòèë, ÷òî ðÿäîì áüåò èñòî÷íèê, à íàä íèì
ïðîÿâèëàñü ÿðêèõ öâåòîâ èêîíà Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè ñ ìëàäåíöåì íà
ðóêàõ. Ïîêëîíèâøèñü åé, ýòî ìåñòî îí íàçâàë Çàðâàíèöåé, ïîñêîëüêó
èìåííî çäåñü ìîíàõ âïàë (óêð. çàðâàâñÿ) â ñîí. Ñî âðåìåíåì íà ýòîì
ìåñòå îí ïîñòðîèë ÷àñîâíþ è ïîìåñòèë òàì èêîíó Áîãîðîäèöû19.
 1389 ã., ïîñëå áèòâû ñ òóðêàìè íà Êîñîâîì ïîëå ñåðáñêèå ìîíàõè
ïðèâåçëè ñ ñîáîé ðåëèãèîçíûå êíèãè è ÷óäîòâîðíûå èêîíû, íàçâàâ ñâîé
íîâûé äîì Ñåðáàíèöåé. Âïîñëåäñòâèè îíî ïðèîáðåëî íàçâàíèå
Çàðâàíèöà20. Èç äðóãèõ ïèñüìåííûõ óïîìèíàíèé ñëåäóåò, ÷òî ïîñåëåíèå
áûëî ñ òðåõ ñòîðîí îêðóæåíî ð. Ñòðûïîé. Åñëè ñìîòðåòü íà íåãî ñâåðõó,
êàæåòñÿ, ÷òî ðåêîé îòëîìëåí êóñîê çåìëè, íà êîòîðîé ðàñïîëàãàåòñÿ ñåëî21.
Èçâåñòèå î ÷óäîòâîðíîì èñòî÷íèêå áûñòðî ðàçíåñëàñü ïî îêðå-
ñòíûì äåðåâíÿì, è âåðóþùèå íà÷àëè ïàëîìíè÷åñòâî ê íåìó. Ëþäè ñòàëè
ñ÷èòàòü Çàðâàíèöó ìåñòîì ïîêëîíåíèÿ, ãäå ìíîãèå ïàëîìíèêè âèäåëè
÷óäåñíûå ÿâëåíèÿ. Ñîãëàñíî ïèñüìåííûì ñâèäåòåëüñòâàì, áëàãîäàðÿ
÷óäîòâîðíûì èêîíå è èñòî÷íèêó, òðåìáëîâñêèé ïðèíö Âàñèëüêî áûë
èñöåëåí. Â áëàãîäàðíîñòü çà èñöåëåíèå ïðèíö ïîñòðîèë öåðêîâü â Çàðâà-
íèöå, â êîòîðóþ áûëà ïåðåíåñåíà èêîíà22. Â ñëåäóþùèå íåñêîëüêî ëåò
ëþäè ñòàëè ñåëèòüñÿ âîêðóã öåðêâè. Òàê áûëî îñíîâàíî ïîñåëåíèå
Çàðâàíèöà. Ïåðâîå óïîìèíàíèå î íåì äàòèðóåòñÿ 1458 ã. Ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè îíî ïîëó÷èëî ñòàòóñ ñåëà23.
19Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 151.
20 Ñì. î. Â. Ô³ðìàí, Çàðâàíèöÿ, Òåðíîï³ëü 2008, c. 9.
21 Ñì. o. À. Ìåëüíèê, Çàðâàíèöÿ, Ðîãàòèí 1925, ñ. 24.
22 M.A. Konopski, Zarwanica narodowe sanktuarium Ukrainy, http://www.kresy.pl/kresope-
dia,religie?zobacz/zarwanicanarodowe-sanktuarium-ukrainy (20.03.2014).
23 Ï. Áóáí³é, Â. Áàëþõ, Çàðâàíèöÿ, Òåðíîï³ëü 2008, c. 12.
333
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
 ïîñëåäóþùèå ãîäû â Çàðâàíèöå áûë ïîñòðîåí çàìîê ñ îáîðî-
íèòåëüíûìè âàëàìè. Â 1662-1688 ãã. òàòàðû è òóðêè íåîäíîêðàòíî
íàïàäàëè íà äåðåâíþ, ïðè÷èíÿÿ åé çíà÷èòåëüíûé óùåðá: æãëè äîìà,
õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ìîíàñòûðü è öåðêîâü. Íåñìîòðÿ íà ýòè
ñîáûòèÿ èêîíó óäàëîñü ñîõðàíèòü. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òóðåöêèõ âîéí
áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ öåðêîâü, â êîòîðóþ ïåðåíåñëè èêîíó. Â 1740 ã.
â ýòó öåðêîâü áûëè ïîìåùåíè ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà ñ îáðàçîì ðàñïÿòîãî
Ñïàñèòåëÿ, êîòîðûé â 1742 ã. áûë êîðîíîâàí ìèòðîïîëèòîì Àíàñòàñèåì
(Øåïòèöêèì).  1754 ã. äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñãîðåëà. Ãðàô À. Mîí÷èíñêèé
â òîì æå ãîäó îñíîâàë íîâóþ êèðïè÷íóþ öåðêîâü Ñâÿòîé Òðîèöû,
ñîõðàíèâøóþñÿ äî íàøèõ äíåé. Â ïîñëåäóþùåå âðåìÿ èêîíû Ïðåñâÿòîé
Äåâû Ìàðèè è ðàñïÿòîãî Ñïàñèòåëÿ è áûëè ïåðåíåñåíû â íîâûé õðàì.
Çäàíèå öåðêâè áûëî ïîñòðîåíî â ôîðìå êðåñòà ñ çàêðóãëåííûì àïñèäîé
è äâóìÿ ñîñåäíèìè ïîñòðîéêàìè. Ôàñàä öåðêâè óêðàøåí áàðî÷íûì
ùèïöîì, à ñòåíû áûëè óêðåïëåíû êîíòðôîðñàìè. Êðûøà âûïîëíåíà íà
äâå ñòîðîíû, íà êîòîðîé âîçâûøàåòñÿ áàøíÿ24.
 1867 ã. Ïàïà Ïèé IX äàë ðàçðåøåíèå íà êîðîíàöèþ èêîíû è ïðèäàë
õðàìó ñòàòóñ ñâÿòèëèùà. Ýòî ñîáûòèå ñïîñîáñòâîâàëî ðàñïðîñòðàíåíèþ
êóëüòà Ìàðèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó Çàðâàíèöà ñòàëà èçâåñòíûì öåíòðîì
ïàëîìíè÷åñòâà, êîòîðûé ñòàëè ïîñåùàòü òûñÿ÷è âåðóþùèõ.
 1893 ã. áåðåæàíñêèå ñòðîèòåëè25 ñîîðóäèëè ÷àñîâíþ â áëàãîäàð-
íîñòü Áîæüåé Ìàòåðè, êîòîðàÿ çàùèòèëà ãîðîä îò ýïèäåìèè ÷óìû.
 19141916 ãã. â ðåçóëüòàòå áîåâûõ äåéñòâèé áûë ñîææåí ìîíàñòûðü
âìåñòå ñ áîëüøåé ÷àñòüþ ñåëà, ñîõðàíèëàñü òîëüêî öåðêîâü.  1922 ã.
ïðè ïîääåðæêå ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ (Øåïòèöêîãî) áûë ïîñòðîåí
ìîíàñòûðü Ñòóäèòîâ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ñâ. Èîàííà Ïðåäòå÷è.
Ìîíàñòûðü èìåë ñâîþ âîäÿíóþ ìåëüíèöó è ïåêàðíè. Ìíîãîêðàòíî
÷óäîòâîðíóþ èêîíó ïîñåùàë ìåòðîïîëèò À. Øåïòèöêèé, à çàòåì è ïàòðèàðõ
Èîñèô (Ñëèïûé)26.
 1944 ãîäó àðìèåé áûëà ïîëíîñòüþ ñîææåíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü,
äâà ãîäà ñïóñòÿ ìîíàñòûðü, à â 1961 ã. áûëà óíè÷òîæåíà ÷àñîâíÿ. Ïðè
ñîâåòñêîé âëàñòè ÷óäîòâîðíûé èñòî÷íèê áûë èçîëèðîâàí êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé è îõðàíÿëñÿ, ÷òîáû âåðóþùèå íå èìåëè ê íåìó äîñòóïà.
Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ñîâåòñêèõ âëàñòåé, íå óäàëîñü ïîëíîñòüþ èñêîðåíèòü
ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè. Áîãîñëóæåíèÿ äëÿ âåðóþùèõ è ïàëîìíèêîâ
24 Ibidem, ñ. 1416.
25 Êàæäîå óêðàèíñêîå ïîñåëåíèå ñëàâèëîñü ñâîèìè ìàñòåðàìè. Ãîðîä Áåðåæàíû â Çàïàäíîé
Óêðàèíå áûë èçâåñòåí ñòðîèòåëÿìè. Ñì.: Ð. ѳëåöüêèé, Òðàäèö³éíà áóä³âåëüíà îáðÿäîâ³ñòü óêðà¿íö³â,
Ëüâ³â 2011.
26 Âåëèêèå ëþäè è ñëóãè íàðîäà, ðàáîòàëè íà áëàãî ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.
334 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
ïðîõîäèëè â ëåñó èëè äîìàõ ìåñòíûõ âåðóþùèõ. Èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè
áûëà çàìóðîâàíà â ñòåíå îäíîãî èç ñåëüñêèõ äîìîâ27.
 1975 ã. ìèòðîïîëèò Âëàäèìèð (Ñòåðíþê) íàçíà÷èë î. Âàñèëèÿ
Ñåìåíþêà íàñòîÿòåëåì Çàðâàíèöêîé öåðêâè, êîòîðàÿ áûë ïîëíîñòüþ
ðàçðóøåíà ñîâåòñêèìè âëàñòÿìè. Â ýòîì æå ãîäó áûëà îáðàçîâàíà òàéíàÿ
ñåìèíàðèÿ âî ãëàâå ñ î. Âàñèëèåì. 23 íîÿáðÿ 1989 ã. î. Âàñèëèé âìåñòå
ñ î. Çåíîíîì Ìîíàñòûðñêèì è î. ßíîì ßêèìîé âïåðâûå çà ïÿòüäåñÿò ëåò
îòñëóæèëè Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â öåðêâè. Â 1988 ã. åïèñêîïîì Ïàâëîì
(Âàñèëèêîì) ïðîâîäèëîñü ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå
òûñÿ÷åëåòèþ Êðåùåíèÿ Êèåâñêîé Ðóñè, íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîäåéñòâèå
ýòîìó ñîâåòñêèõ âëàñòåé. Â 1991 ã. ïðèõîæàíå, ìåñòíûå æèòåëè è ñåìèíà-
ðèñòû íà÷àëè âîññòàíîâëåíèå ÷àñîâíè ó èñòî÷íèêà, ãäå áûëè ïðîâåäåíû
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è êðåñòíûé õîä. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû áûë
âîññòàíîâëåí ìîíàñòûðü è ñåëî. Òàêæå áûë ðåêîíñòðóèðîâàí äîì
ïàëîìíèêà è áîëüøàÿ òðàïåçíàÿ. Â 2005 ã. äóõîâíîìó öåíòðó ñ Ñîáîðîì
Áîãîìàòåðè áûëà ïðèñóæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàãðàäà â îáëàñòè
àðõèòåêòóðû. 22 èþëÿ 2000 ã. ãëàâà ÓÃÊÖ êàðäèíàë Ëþáîìèð (Ãóçàð)
îñâÿòèë öåðêîâü28.
Èññëåäîâàíèå ÷óäîòâîðíîé èêîíû ïîêàçàëî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñòàðåéøèõ ñîõðàíèâøèõñÿ èçîáðàæåíèé Áîãîìàòåðè íà
Óêðàèíå. Èêîíà äàòèðóåòñÿ XIIXIII ââ29. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êóëüò
Áîæüåé Ìàòåðè îáúåäèíÿåò ïîëÿêîâ è óêðàèíöåâ, ïîñêîëüêó âåðóþùèå
îáîèõ íàðîäîâ îòïðàâëÿëèñü â ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòîìó ìåñòó íà
ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû (28 àâãóñòà).
3.1. Öåðêîâü Ïðåñâÿòîé Òðîèöû è Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè
â Çàðâàíèöå
Õðàì Ïðåñâÿòîé Òðîèöû áûë ïîñòðîåí â 1754 ã. ïîñëå òîãî, êàê
áûëà ñîææåíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü. Ãðàô Ìîí÷èíñêèé ïîæåðòâîâàë
ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå èñïîëüçîâàëñÿ
êàìåíü èç çàìêà â ñ. Ïîëèñþêè (óêð. Ïîë³ñþêè), êîòîðûé áûë ðàçðóøåí
òàòàðàìè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà â öåðêîâü áûëè ïîìåùåíû
èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè è Ðàñïÿòîãî Ñïàñèòåëÿ. Èêîíà Áîãîðîäèöû áûëà
óñòàíîâëåíà íàä ëåâûì áîêîâûì àëòàðåì, à èêîíà ñ ðàñïÿòèåì Èèñóñà
Õðèñòà íàä ãëàâíûì àëòàðåì. Êðîìå ÷óäîòâîðíûõ èêîí â öåðêâè
27 Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 151.
28 Ibidem, ñ. 152.
29 Â. óùèíñüêèé, ϳä òâîþ ìèë³ñòü ïðèá³ãàºìî, Áîãîðîäèöå ijâî, ˳òåðàòóðî-êðàºçíàâ÷èé
æóðíàë, ¹ 16, Áð³äùèíà 2004, ñ. 1920.
335
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
íàõîäèëñÿ ðåëèêâàðèé ñ ìîùàìè ìó÷åíèêîâ âðåìåí ðàííåãî õðèñòèàíñòâà.
 1867 ã. áûëà êîðîíîâàíà ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Çàðâàíèöêîé Áîæüåé
Ìàòåðè. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ õðàì ñëóæèë çåðíîõðàíèëèùåì. Èêîíû áûëè
ñïðÿòàíû â äîìàõ ìåñòíûõ âåðóþùèõ. Òîëüêî â 1988 ã. Çàðâàíèöêàÿ
èêîíà Áîãîìàòåðè áûëà îôèöèàëüíî ïåðåäàíà öåðêâè30. Â 1990 ã. â õðàìå
íàáëþäàëîñü ÷óäîòâîðíîå ÿâëåíèå ìèðîòî÷åíèå ñâÿòûõ ìîùåé.
3.2. Ìîíàñòûðü Ïðåñâÿòîé Òðîèöû â Çàðâàíèöå
 1922 ã. áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ (Øåïòèöêîãî)
â Çàðâàíèöå áûë ïîñòðîåí ìîíàñòûðü Ñâ. Èîàííà Ïðåäòå÷è Ñòóäèöêîãî
Óñò àâ à 31. Ïåðâûì èãóìåíîì (óêð. iãóìåí) ìîíàñòûðÿ áûë Êëåìåíò
Øåïòèöêèé, à íàñòîÿòåëåì î. Íèêîí Öóñíÿê. Ìîíàõè-ñòóäèòû
çàíèìàëèñü äóõîâíûì ñëóæåíèåì äëÿ êàê ìåñòíûõ âåðóþùèõ, òàê è äëÿ
ïàëîìíèêîâ. Æèòåëè ñåë Ñàïîâà è Ïîëèñþêè áûëè ïðèõîæàíàìè ýòîé
öåðêâè32.
Ìîíàõè, êðîìå äóõîâíîãî ñëóæåíèÿ òàêæå çàíèìàëèñü îáðàçî-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñðåäè æèòåëåé ñåë. Ïðè ìîíàñòûðå èìåëàñü
áèáëèîòåêà, êîòîðàÿ áûëà äîñòóïíà âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ÷èòàòåëÿì.
Ìîíàñòûðü èìåë ñîáñòâåííîå õîçÿéñòâî, â êîòîðîå íàíèìàëèñü íà ðàáîòó
ñåëüñêèå æèòåëè. Ó ð. Ñòðûïà áûëà ìåëüíèöà, êîòîðàÿ ïîñëå ðåêîí-
ñòðóêöèè, êðîìå ìóêè òàêæå âûðàáàòûâàëà ýëåêòðè÷åñòâî äëÿ ìîíàñòûðÿ
è ñåëà. Ìîíàõè æåðòâîâàëè áåäíûì è èíâàëèäàì õëåá èç ñîáñòâåííîé
ïåêàðíè33 .
Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ Çàïàäíîé Óêðàèíû ê ÑÑÑÐ ìîíàñòûðü áûë
çàêðûò, à ìîíàõè áûëè èçãíàíû. Âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
ñòóäèòû âåðíóëèñü è âîññòàíîâèëè ìîíàñòûðñêèå ïîìåùåíèÿ è öåðêîâü.
 1944 ã. ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîëíîñòüþ ðàçðóøèëà ìîíàñòûðü è öåðêîâü.
Íà òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ áûë îáðàçîâàí ñîâõîç. Íåñìîòðÿ íà ýòè
ñîáûòèÿ, öåðêîâü íå ïðåêðàòèëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, óéäÿ â ïîäïîëüå.
30 Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 153.
31  êîíöå XIX â. íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà âîçíèêëè äâå ìîíàøåñêèå îáùèíû, ÷ëåíû
êîòîðûõ áûëè óíèòàìè. Â 1901 ã. àðõèåïèñêîï Àíäðåé Øåïòèöêèé îáúåäèíèë èõ â ìîíàøåñêèé
îðäåí, êîòîðûé â 1906 ã. ïðèíÿë ïðàâèëà æèçíè ìîíàõîâ, íàçûâàåìûå «Ñòóäèöêèì Óñòàâîì». Îíè
áûëè ðàçðàáîòàíû ïàòðèöèåì Ñòóäèîñîì (V âåê, Êîíñòàíòèíîïîëü), êîòîðûå áûëè äîïîëíåíû ñâ.
Òîäîðîì Ñòóäèòîì (759826). Ñì. J. Marecki, Zakony w Polsce, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/D/
DZ/marecki/zakony_wstep.html (23.03.2014).
32 Ñì. Ì. Êóçüìîâè÷-Ãîëîâ³íñüêà, Çàðâàíèöÿ: ëèñòêè ñïîìèí³â, Òåðíîï³ëü: Äæóðà 2000,
224 ñ. 33 Ñì. Ì. Ñàãàéäàê, Ï. Áóáí³é, Çàðâàíèöÿ ó äóõîâíîìó ³ õóäîæíüîìó ñëîâ³, ñïîãàäàõ ³ ïåðåêà-
çàõ, [á. â.], 1993, c. 3451.
336 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
 òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îíà ôóíêöèîíèðîâàëà â îäíîì èç ÷àñòíûõ äîìîâ
â Çàðâàíèöå. Ïîäçåìíûé ìîíàñòûðü äåéñòâîâàë äî 1986 ã. Èçâåñòíûìè
ñëóæàùèìè ìîíàñòûðÿ áûëè: ßêóá Íàãóðíèê (+1966), Íàçàð Ãàëàãóñ
(+1980) è Ãàáðèýëü (äàòà ñìåðòè íå èçâåñòíà). Íàñòîÿòåëåì ìîíàñòûðÿ
â òî âðåìÿ áûë î. Ïëàòîí Áóäçûíüñêèé (+1972), à çàòåì î. Àðñåí (+1987).
Ìîíàõè âñå âðåìÿ õðàíèëè èêîíó Áîæüåé Ìàòåðè. Îíè ÷àñòî ïðÿòàëè åå
â ëîõìîòüÿõ, ÷òîáû óáåðå÷ü îò ÊÃÁ. Íåêîòîðûå ìåñòíûå æèòåëè
ïîñòóïàëè ãåðîè÷åñêè, ÷àñòî ïðÿ÷à ó ñåáÿ ìîíàõîâ è èêîíó. Ñðåäè òàêèõ
æèòåëåé áûëè Ïàâåë è Ô¸êëà Äåðêà÷óâ è Þëèÿ Ìîíàñòûðñêàÿ34.
11 èþëÿ 1993 ã. íåäàëåêî îò ÷óäîòâîðíîãî èñòî÷íèêà, áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì î. Ñåáàñòüÿíà áûëî îñâÿùåíî ìåñòî ïîä íîâûé ìîíàñòûðü.
Âñêîðå áûë ïîñòðîåí ìîíàñòûðü Ïðåñâÿòîé Òðîèöû è öåðêîâü Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Âî ìíîãèõ ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ óêàçûâàåòñÿ,
÷òî àðõèòåêòîðîì ìîíàñòûðÿ áûë Ðîìàí Ñóëûê, êîòîðûé òàêæå ñîñòàâèë
ïðîåêò öåðêâè35. Ñ 23 èþíÿ 2009 ã. â ìîíàñòûðå íàõîäÿòñÿ ìîùè Ïðàòóëèí-
ñêèõ ìó÷åíèêîâ36.
Çàêëþ÷åíèå
Ïîíÿòèÿ ÷óäà è ÷óäåñíîãî ïîäðàçóìåâàþò íåâîîáðàçèìûå, íåïî-
ñòèæèìûå äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà äåéñòâèÿ ñâåðõúåñòåñòâåííûõ ñèë,
êîòîðûå âëèÿþò íà âîîáðàæåíèå, ñîçíàíèå è ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà.
Ëþáûå ðàçìûøëåíèÿ î ÷óäåñàõ áûëè è äî ñèõ ïîð ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé
÷àñòüþ ðåëèãèè, à òàêæå ÷àñòüþ òðàäèöèîííûõ íàðîäíûõ âåðîâàíèé.
 óêðàèíñêîì ôîëüêëîðå âåðà â ÷óäåñà ïðèñóòñòâóåò ñ äðåâíåéøèõ
âðåìåí, ýõî êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ â õðèñòèàíñòâå äî íàøèõ äíåé37.
Çàðâàíèöà íåáîëüøîå ñåëî, êîòîðîå íå âñåãäà óêàçàíî íà êàðòàõ,
õîòÿ îíî åæåãîäíî ïîñåùàåòñÿ ïî÷òè ìèëëèîíîì ïàëîìíèêîâ. Êðîìå
34 Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 155.
35 î. Â. Ô³ðìàí, Çàðâàíèöÿ, Òåðíîï³ëü 2008, c. 4860.
36 Ïðàòóëèíñêèå ìó÷åíèêè 13 ãðåêî-êàòîëè÷åñêèõ ìîíàõîâ, êîòîðûå â 1874 ã. áûëè
ðàññòðåëÿíû öàðñêèìè âîéñêàìè çà îòêàç ñäà÷è èì õðàìà. Ñì. T. Krawczak, Likwidacja Unii
w Królestwie Polskim. Wydarzenia w Drelowie i Pratulinie w styczniu 1874. Uw³aszczenie próby
pozyskania ch³opów przez cara, w: J. Skowronek, U. G³owacka-Maksymiuk (red.), Martyrologia Unitów
Podlaskich w wietle najnowszych badañ naukowych, t. 1, Siedlce 1996, s. 979; http://www.grekokato-
licy.pl/artykuly/swieci/xix-wiek/historia-meczennikow-pratulinskich.html (20.03.2014).
37 Ñì. Â. Äÿê³â, Ôîëüêëîð ÷óäåñ ó ï³äðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ 1920-õ ðîê³â, Ëüâ³â 2008, ñ. 1452;
Â. Þçâåíêî, Ôàíòàñòè÷í³ êàçêè â ñèñòåì³ æàíð³â ôîëüêëîðó, Êè¿â 1975, ñ. 7682; Ë. Äóíàºâñüêà,
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà êàçêà, Êè¿â 1987, ñ.127; Êîëÿäêè òà ùåäð³âêè. Çèìîâà îáðÿäîâà ïîåç³ÿ
òðóäîâîãî ðîêó, Êè¿â 1965, ñ. 4748.
337
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
òîãî, âñå áîëüøå è áîëüøå ïîëÿêîâ ïîñåùàþò ýòî ñâÿòîå ìåñòî. Â áóäóùåì,
âîçìîæíî, áóäåò óñòàíîâëåíà ÷àñîâíÿ âî èìÿ óêðàèíñêî-ïîëüñêîãî
ïðèìèðåíèÿ. Ïîäîáíàÿ ñâÿòûíÿ èìååòñÿ â Ëàãåâíèêàõ (Ïîëüøà). Òàêàÿ
èíèöèàòèâà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü çàæèâëåíèþ ìíîãèõ ðàí, ïðè÷èíåííûõ
äðóã äðóãó çà âðåìÿ îáùåé èñòîðèè.
Çàðâàíèöà ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì, â êîòîðîì ïðàâäó ìîæíî óâèäåòü
ñ íåñêîëüêèõ ñòîðîí. Ýòî êàñàåòñÿ èñòîðèè óêðàèíñêîãî íàðîäà, èñòîðèè
ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû, èñêóññòâà è ïðåæäå âñåãî èñòîðèè ðåëèãèè
è äóõîâíîñòè. Ïàëîìíèêè, ïðèåçæàþùèå ê ýòîìó ñâÿòîìó ìåñòó ìîãóò
ïî÷óâñòâîâàòü åãî ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ è ïðèñóòñòâèå Áîãà. Ýòî òî
ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò âñòðå÷à òûñÿ÷ õðèñòèàí âîñòî÷íîãî îáðÿäà.
Çäåñü ïðîâîäÿòñÿ áîãîñëóæåíèÿ, êðåñòíûå õîäû, Ëèòóðãèè è ïàñòûðñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü. Áûëî çàôèêñèðîâàíî ìíîæåñòâî ôàêòîâ ÷óäîòâîðíîãî
èñöåëåíèÿ ëþäåé è èõ ïîêàÿíèÿ. Ïîñêîëüêó òûñÿ÷è ïàëîìíèêîâ
ïðèáûâàþò ñþäà, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ èêîíå Çàðâàíèöêîé Áîæüåé
Ìàòåðè, áûë ñîçäàí òóðèñòè÷åñêèé öåíòð, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ
îòåëè, îáùåæèòèÿ, àðåíäóåìîå æèëüå, ñòîëîâóþ, à ïî îáåèì ñòîðîíàì
óëèöû øèðîêî ðàçâèòà òîðãîâëÿ. Òàì åñòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè
ðàçëè÷íûå ðåëèãèîçíûå ñóâåíèðû: èêîíû, ÷åòêè, êíèãè, ñâå÷è, êðåñòû,
à òàêæå ñëàäîñòè è íàïèòêè. Äëÿ íåêîòîðûõ ñâÿòûå ìåñòà ÿâëÿþòñÿ
ìåñòîì âåäåíèÿ áèçíåñà, äëÿ äðóãèõ äóõîâíîå ìåñòî, êóäà ïðèåçæàþò,
÷òîáû ïåðåæèòü âñòðå÷ó ñ Áîãîì è ïðîñèòü Ïðåñâÿòóþ Äåâó Ìàðèþ
î áëàãîñëîâåíèè.
Ïîíèìàíèÿ ÷óäà ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîëüêëîðà â Çàïàäíîé Óêðàèíå
âàæíî íå òîëüêî â èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîì êîíòåêñòå, íî ñ òî÷êè
çðåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé òðàäèöèè è ðåëèãèè. Èññëåäîâàòåëè, èçó÷àþùèå
ýòè ìåñòà, èìåþò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü íàöèîíàëüíûå öåííîñòè íà
ôîíå äóõîâíî-ðåëèãèîçíîé ïðîáëåìàòèêè êàê â äðåâíîñòè, òàê è â íàøå
âðåìÿ.
ZARWANICA – MARYJNE CENTRUM ODPUSTOWE
W KOŚCIELE GRECKOKATOLICKIM NA UKRAINIE
W artykule podjêto próbê przedstawienia fenomenu Zarwanicy (Ukraina) jako miejsca wiête-
go, które jest wa¿nym orodkiem kultu maryjnego w Kociele greckokatolickim. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e miejsca odpustowe stanowi¹ ogromn¹ wartoæ duchow¹ w ramach pobo¿noci ludowej
oraz ca³ej wspólnoty kocielnej. Wierni pielgrzymuj¹ do tych miejsc, modl¹ siê, a tak¿e maj¹ czas na
refleksjê duchow¹. W pierwszej czêci pracy omówiono najbardziej znane miejsca odpustowe na
(STRESZCZENIE)
338 Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka
Historia
Ukrainie. W drugiej czêci przedstawiono terminologiê oraz historiê pielgrzymowania, uwzglêdniaj¹c
równie¿ jego wymiar teologiczny. W trzeciej czêci scharakteryzowano Zarwanicê w ujêciu historycz-
no-religijnym. Celem artyku³u jest przedstawienie Zarwanicy jako miejsca, w którym prawda jest
spojeniem wielu p³aszczyzn, czyli: historii narodu ukraiñskiego, dziejów kultury duchowej i materialnej,
sztuki, a nade wszystko historii wiary, religii oraz duchowoci. Pielgrzymi przybywaj¹cy do tego
wiêtego miejsca mog¹ odczuæ wielowiekow¹ historiê oraz obecnoæ Bo¿¹. W Zarwanicy spotykaj¹
siê tysi¹ce chrzecijan obrz¹dku wschodniego i nie tylko. Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e niniejszy
artyku³ przyczyni siê do upowszechnienia tego miejsca odpustowego nale¿¹cego do Kocio³a grekoka-
tolickiego, które naznaczone zosta³o cudownymi zjawiskami, uznanymi oficjalne przez Koció³, a wierni
znajd¹ tam duchowe wzbogacenie.
ZARWANICA – MISSIONARY MARIAN PILGRIMAGE CENTER
IN THE GREEK-ORTHODOX CHURCH IN UKRAINE
In the article an attempt was undertaken to present the phenomenon of Zarwanica (Ukraine)
as a holy place, which is a very important Marian veneration center in the Greek-Orthodox Church.
Attention should be paid to the fact that pilgrimage centers constitute a huge spiritual value within folk
piety and the whole church community. The typical background for the folk piety is the existence of
such a holy place which is the basis for the pilgrimage movement, prayer and spiritual reflection. In
the first part of the thesis we get informed of the best known places like that in Ukraine. In the
second part, the terminology and the history of pilgrimages, including their theological aspect is
provided. In the third, Zarwanica is described in its historical and religious setting. The aim of the
article is to present Zarwanica as a place, in which the truth is the focal point of several levels: the
history of the Ukrainian nation, history of spiritual and material culture, art, and above all history of
faith, religion, and spirituality. Pilgrims arriving at this holy place can feel the centuries-old history and
Gods presence. Zarwanica is the meeting place of thousand of Christians representing the Eastern
rite, yet not only them. Publishing the knowledge of Zarwanica aims at making this place popular with
Orthodox Church believers, also because of miracles that have happened here, which are officially
recognized by the Church, and where people can experience spiritual enrichment.
ZARWANICA – MARIENZENTRUM IN DER GRIECHISCH-ORTHODOXEN
KIRCHE IN DER UKRAINE
In dem Artikel wurde versucht, das Phänomen Zarwanica (Ukraine) als eine heilige Stätte, die
ein wichtiges Zentrum der Marienverehrung in der griechisch-orthodoxen Kirche ist, darzustellen.
Man muss in Betracht ziehen, dass die Wallfahrtsorte einen großen spirituellen Wert im Rahmen der
Volksfrömmigkeit und der ganzen Kirchengemeinschaft ausmachen. Die Basis, welche für die Gläubi-
gen die heilige Stätte sicher ist, gibt ihnen auch den Grund für ihr Pilgern, Gebet und spirituelle
Besinnung. Im ersten Teil lesen wir über die bekanntesten Wallfahrtsorte in der Ukraine. Im zweiten
Teil des Artikels wird die Terminologie geliefert, sowie die Pilgerfahrtengeschichte in ihrem theologi-
schen Aspekt. Im dritten Teil wird Zarwanica selbst auf dem historisch-religiösen Hintergrund cha-
rakterisiert. Das Ziel des Artikels ist es, Zarwanica als Ort darzustellen, wo die Wahrheit viele
(SUMMARY)
(ZUSAMMENFASSUNG)
339
Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
Studia Warmińskie 51 (2014)
Ebenen verbindet, solche wie die Geschichte des ukrainischen Volkes, die Geschichte der spirituellen
und materiellen Kultur, der Kunst und vor allem die Geschichte des Glaubens, der Religion und der
Spiritualität. Die Pilger, die hierher kommen, spüren die mehrere Jahrhunderte alte Geschichte und die
Anwesenheit Gottes. Zarwanica ist ein Ort, wo tausende Christen nicht nur des östlichen Ritus
zusammenkommen. Die Präsentation der mit Zarwanica zusammenhängenden Thematik soll dazu
führen, diesen Ort, der zur griechisch-orthodoxen Kirche gehört, beliebt zu machen, und zwar auch
deshalb, weil er mit wunderbaren Erscheinungen gekennzeichnet ist, die von der Kirche anerkannt
worden sind und ein Ort ist, an dem man spirituell bereichert werden kann.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Ôàíòàñòè÷í³ êàçêè â ñèñòåì³ aeàíð³â ôîëüêëîðó, Êè¿â 1975, ñ. 7682; Ë. Äóíàºâñüêà, Óêðà¿íñüêà íàðîäíà êàçêà, Êè¿â 1987, ñ.127; Êîëÿäêè òà ùåäð³âêè. Çèìîâà îáðÿäîâà ïîåç³ÿ òðóäîâîãî ðîêó
  • Â Þçâåíêî
Â. Þçâåíêî, Ôàíòàñòè÷í³ êàçêè â ñèñòåì³ aeàíð³â ôîëüêëîðó, Êè¿â 1975, ñ. 7682; Ë. Äóíàºâñüêà, Óêðà¿íñüêà íàðîäíà êàçêà, Êè¿â 1987, ñ.127; Êîëÿäêè òà ùåäð³âêè. Çèìîâà îáðÿäîâà ïîåç³ÿ òðóäîâîãî ðîêó, Êè¿â 1965, ñ. 4748.