ArticlePDF Available

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARINDA “ANAYASA HUKUKU” DERSLERİNİN ÖNEMİNİN KPSS ALAN BİLGİSİ/KAMU YÖNETİMİ SORULARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
2022 / Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı / 106-119
Araştırma Makalesi
Gönderim Tarihi:10.06.2022 Kabul Tarihi: 21.06.2022 Yayınlanma Tarihi: 24.07.2022
Atıf: Güler, F., (2022). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin
Öneminin KPSS Alan Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı 106-119
DOI: 10.54831/vanyyuiibfd.1129132
ISSN 2651-3943
e-ISSN 2757-8941
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARINDA “ANAYASA
HUKUKU” DERSLERİNİN ÖNEMİNİN KPSS ALAN BİLGİSİ/KAMU YÖNETİMİ
SORULARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih GÜLER
1
Öz
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri başta olmak üzere sosyal/siyasal bilgiler tabanlı fakülteler
bünyesinde kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri, kamu sektörünün farklı
kademelerinde görev alacak nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir. Kamu sektöründe
görev alacak personellerin taşımaları gereken önemli özelliklerden biri “asgari bir hukuk perspektifine sahip
olmak” olduğu söylenebilir. Bu hukuki perspektifin şekillenmesinde önemli disiplinlerden birisi anayasa
hukukudur. Çalışmada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü müfredatlarında anayasa
hukukunun yeri ve önemi ele alındıktan sonra KPSS Lisans Alan Bilgisi sorularında anayasa hukukunun ağırlığı
ve dağılımı ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Anayasa, Alan Bilgisi.
Jel Kodları : H 83,K 19, I 21.
EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF "CONSTITUTIONAL LAW" COURSES IN
POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDERGRADUATE
PROGRAMS ON KPSS FIELD KNOWLEDGE/PUBLIC ADMINISTRATION QUESTIONS
Abstract
Political Science and Public Administration/Public Administration departments aim to train qualified personnel
to work at different levels of the public sector within the faculties of social/political sciences, especially the
Faculties of Economics and Administrative Sciences. It can be said that one of the important characteristics of
the personnel who will work in the public sector is to have a minimum legal perspective. One of the important
disciplines in shaping this legal perspective is constitutional law. İn the study after discussing the place and
importance of constitutional law in the curriculum of the Department of Political Science and Public
Administration/Public Administration, the weight and distribution of constitutional law will be revealed in the
KPSS Field Knowledge questions.
Keywords: Political Science and Public Administration, Public Personnel Selection Examination, Constitution,
Field Knowledge.
Jel Classification : H 83,K 19, I 21.
1
Dr. Öğr. Gör., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ,. fatih.guler@comu.edu.tr,ORCID: 0000-0002-5365-5700.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
107
GİRİŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinin temel amaçlarından biri kamu
sektörünün aradığı niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirmektedir. Kamu sektöründe istihdam
edilmeyi arzu eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının katılması
gereken KPSS, İdari Yargı Hakimliği, Kaymakamlık sınavları gibi sınavlar söz konusudur (Akpınar,
2017:99). Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri öğrencilerine
başta KPSS olmak üzere belirli rekabetçi meslek sınavlarına girmek üzere akademik bilgi, beceri ve
yetenekle donatan bir eğitim verilmektedir (Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı, 2015:2)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümler de mezunlarına KPSS merkezli bir
eğitim verme eğiliminde olabilirler. Fakat örneğin İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümleri gibi
bölümler doğası gereği kural olarak kamu sektöründen ziyade özel sektörün aradığı nitelikte bireyler
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite öğrencilerinin öncelikli olarak kamu sektöründe istihdam
edilmeye yönelik eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda (Atmaca&Uysal,2020:481) Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinin temel odağının kamu sektörü olması sebebiyle
KPSS’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri açısından İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerden farklı bir kategoride değerlendirilmeleri gerektiği açıktır.
Anayasa hukuku hem normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan anayasayı inceleyen bir bilim
dalı olması hem de devlet organları arasındaki ilişkileri ele alması sebebiyle kamu yönetimi ile
yakından ilgilidir. Anayasa hukukunun siyaset bilimi ve hukuk arasında köprü durumunda olması ve
her ikisiyle de bağlantılı olması Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri
açısından istisnai bir şekilde konumlanmasına imkan vermektedir (Hazır, 1990:4). Bölüm isimlerinin
ve içeriğinin Kamu Yönetiminden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine evrildiği günümüzde siyasi
konuların temelini teşkil eden anayasa hukukunun Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi
bölümleri açısından anlam ve önemi artmaktadır.
Kamu yönetimi doktrininde anayasal konuların ağırlığı ve önemi üzerinde durulan konulardan
bir tanesidir. Gerçekten de kamu yönetiminin incelenmesindeki başlıca yaklaşımlardan biri
anayasal/yasal yaklaşımdır (Özer,2012: 72). Bunun yanında siyaset bilimi ile anayasa hukukunun
ayrıştırılması istenci doktrindeki eski ve köklü tartışmalardandır (Eisenmann, 1956: 43-44). Fakat
anayasa hukuku ile siyaset bilimi arasındaki güçlü bağ (Çiçek,2019: 385) kamu idareleri olan merkezi
yönetim ve yerel yönetimlerin anayasa ile tesis edilmesi gerçeği karşısında (Atmaca &Mecek,2020:
2071) ülkemizde yönetimin hukuk perspektifiyle incelenmesi sürecinin devam ettiği ifade edilmelidir
(Güler,1995: 8).
Çalışmada ülkemizde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri ile ilgili
genel bilgiler verildikten sonra, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerindeki
anayasa hukuku ile ilgili dersler hakkında bilgiler verilecektir. Son olarak 2006-2021 yılları arasında
Fatih GÜLER Van YYU İİBF Dergisi Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı, 106-119
108
KPSS Kamu Yönetimi Lisans Alan Bilgisi ve Genel Kültür testlerinde anayasa hukuku ile ilgili
soruların konu dağılımı ve ağırlığı değerlendirilecektir.
1. YÖNTEM
Çalışmada genel itibariyle doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/ Kamu Yönetimi programlarının tespitinde ÖSYM YKS 2021-Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzunda lisans programları arasında yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri incelenmiştir. Kılavuzda yer alan İkinci Öğretim, Açık Öğretim,
Uzaktan Öğretim ve yabancı dille öğretim yapan programlar değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Çalışmada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri müfredatlarındaki
anayasa hukuku ile ilgili derslerin ağırlığının tespit edilmesinde bu derslerden bir kısmının seçmeli
dersler arasında yer alması, seçmeli derslerin müfredatlardaki ağırlığının tespit edilmesini
gerektirmiştir. Anayasa hukuku ile ilgili derslerden seçmeli olanların AKTS değerlerinin doğrudan
yansıtılmasının farklı bir sonuç ortaya çıkarması ihtimali sebebiyle çalışmada Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri müfredatlarındaki ağırlığının tespit edilmesinde = (Anayasa
Hukuku ile İlgili Zorunlu Derslerin AKTS değeri + Anayasa Hukuku ile İlgili Seçmeli Derslerin
AKTS değerinin yarısı /240)*100 formülasyonu kullanılmıştır. Çalışmada KPSS Lisans Alan Bilgisi
Kamu Yönetimi test sorularında ve Genel Kültür test sorularında anayasa hukuku ile ilgili konuların
dağılımlarının tespitinde ÖSYM web adresinde yer alan kaynaklardan yararlanılmıştır.
2. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ PROGRAMLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılı verilerine göre öğrenci alımı yapan Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerine yer verilmiştir.
Tablo 1: Bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi Programı Bulunan
Üniversiteler
1
ADIYAMAN
34
ERCİYES
KOCAELİ
2
AFYON KOCATEPE
35
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
KÜTAHYA DUMLUPINAR
3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN
36
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
MANİSA CELÂL BAYAR
4
AKDENİZ
37
FIRAT
MARMARA
5
AKSARAY
38
GAZİANTEP
MERSİN
6
AMASYA
39
GİRESUN
MUĞLA SITKI KOÇMAN
7
ANADOLU
40
GÜMÜŞHANE
MUNZUR
8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ
41
HARRAN
MUŞ ALPARSLAN
9
ANKARA
42
HATAY MUSTAFA KEMAL
NECMETTİN ERBAKAN
10
ARDAHAN
43
HİTİT
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ
11
ARTVİN ÇORUH
44
IĞDIR
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR
12
ATATÜRK
45
İNÖNÜ
NİŞANTAŞI
13
ATILIM
46
İSTANBUL AREL
NUH NACİ YAZGAN
14
AVRASYA
47
İSTANBUL AYDIN
ONDOKUZ MAYIS
15
AYDIN ADNAN MENDERES
48
İSTANBUL GEDİK
ORDU
16
BALIKESİR
49
İSTANBUL GELİŞİM
OSMANİYE KORKUT ATA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
109
17
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
50
İSTANBUL KENT
PAMUKKALE
18
BARTIN
51
İSTANBUL MEDENİYET
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
19
BATMAN
52
İSTANBUL MEDİPOL
SAKARYA
20
BAYBURT
53
İSTANBUL RUMELİ
SAMSUN
21
BEYKENT
54
İSTANBUL
SELÇUK
22
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ
55
İSTİNYE
SİİRT
23
BİNGÖL
56
KAFKAS
SİNOP
24
BİTLİS EREN
57
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ
İMAM
SİVAS CUMHURİYET
25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL
58
KAPADOKYA
SÜLEYMAN DEMİREL
26
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
59
KARABÜK
ŞIRNAK
27
BURSA ULUDAĞ
60
KARADENİZ TEKNİK
TARSUS
28
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
61
KARAMANOĞLU MEHMETBEY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL
29
ÇANKIRI KARATEKİN
62
KASTAMONU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA
30
DİCLE
63
KIRIKKALE
TRAKYA
31
DOĞUŞ
64
KIRKLARELİ
UŞAK
32
DOKUZ EYLÜL
65
KIRŞEHİR AHİ EVRAN
VAN YÜZÜNCÜ YIL
33
DÜZCE
66
KİLİS 7 ARALIK
YALOVA
YOZGAT BOZOK
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT
Kaynak: www.osym.gov.tr
Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 101 üniversitenin 104 fakültesinin bünyesinde Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi programı yer almaktadır. 2009 yılında bu sayının 64
olduğu düşünüldüğünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi programı sayılarında ciddi
bir artış olduğu söylenebilir(Ömürgönülşen,2010:136-138). Ancak bu artışın sağladığı genişlemenin
beraberinde bir derinleşme getirdiğini söylemek güçtür (Orhan&Suluhan, 2019:68). 2009 yılında
bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi programı bulunan üniversiteler
içerisinde vakıf üniversitelerinin oranı yaklaşık %10 iken 2021 yılında bu oranın yaklaşık %15 olması,
Kamu Yönetiminden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine doğru evrilmenin bir sonucu olduğu
söylenebilir.
Tablo 2: Devlet /Vakıf Üniversitesi Dağılımı
Üniversite
Bölüm Sayısı
Devlet Üniversitesi
89
Vakıf Üniversitesi
15
Kaynak: www.osym.gov.tr
2009 yılında 64 programdan 48 programın Kamu Yönetimi, 16 programın Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi olması, 2021 yılında ise 104 programdan 20 programın Kamu Yönetimi, 84
programın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olması program ismi ve içeriğinin değişmesine yönelik
eğilimi açıkça göstermektedir (Ömürgönülşen,2010:136-138). Bu verilerden hareketle Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinin bürokrasi ve idare hukuku merkezli yaklaşımdan
uzaklaşarak dünya üniversitelerine benzer bir yapılanma sürecine girdiği ifade edilebilir (Bağce,
2010:28).
Fatih GÜLER Van YYU İİBF Dergisi Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı, 106-119
110
Tablo 3: Bölüm İsimleri
Bölüm Adı
Bölüm Sayısı
Kamu Yönetimi
20
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
84
Kaynak: www.osym.gov.tr
Vakıf üniversitelerinin neredeyse tamamı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini kullanmayı tercih
ederken İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ismi de ağırlıklı olarak vakıf üniversitelerince
kullanılmaktadır. Kamu Yönetimi programlarının ise neredeyse tamamı İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesindedir.
Tablo 4: Bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi Programı Bulunan
Üniversitelerin Fakülteleri
Fakülte Adı
Bölüm Sayısı
İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi
85
Siyasal Bilgiler Fakültesi
8
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
8
İşletme Fakültesi
2
İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi
1
Kaynak: www.osym.gov.tr
3. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ PROGRAMLARININ
MÜFREDATLARINDA ANAYASA HUKUKU İLE İLGİLİ DERSLERİNİN YERİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinde Siyaset ve Sosyal Bilimler,
Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk olmak üzere dört ana bilim dalı
bulunmaktadır. Hukuk ana bilim dalı bünyesinde okutulan derslerin başında ise anayasa hukuku dersi
gelmektedir (Alkuş,2010:26). Anayasa hukuku ile ilgili derslerin Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri müfredatlarındaki ağırlığının tespit edilmesi KPSS Kamu
Yönetimi Lisans Alan Bilgisi sorularında anayasa hukuku ile ilgili soruların ağırlığını karşılaştırma
imkanı sağlayacak olması açısından oldukça önemlidir. Daha önceden yapılan bir alan araştırmasında
anayasa hukuku ile ilgili derslerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri
müfredatlarındaki ağırlığı %4,13 olarak tespit edilmiştir (Brower,2013:135). Bu çalışmada
müfredatlardaki ağırlığın tespit edilmesinde ne gibi bir usul takip edildiğine dair açıklama
yapılmamıştır. Yöntem bölümünde belirtilen ilkeler çerçevesinde anayasa hukuku ile ilgili derslerin
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri müfredatlarındaki ağırlığı %3,01 olarak
tespit edilmiştir.
Aşağıdaki tablodan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü müfredatlarında
anayasa hukuku ile ilgili en az bir zorunlu derse yer verildiği görülmektedir. Bunun yanında ağırlıklı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
111
olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü müfredatlarında anayasa hukuku ile
ilgili iki zorunlu derse yer verildiği görülmektedir. Müfredatlarında bir zorunlu bir seçmeli anayasa
hukuku ile ilgili derse yer veren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinde ise
Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku derslerinden birinin seçmeli birinin zorunlu olduğu
görülmektedir. Çalışmanın genelinde görüldüğü gibi anayasa hukuku ile konuların KPSS’de asimetrik
bir ağırlığı mevcuttur. KPSS neticelerini önemseyen/önemsemesi gereken Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinin müfredatlarında anayasa hukuku ile ilgili en az iki zorunlu
dersin yanında Anayasa Yargısı gibi KPSS’de ağırlığı olan bir alanı seçmeli ders olarak yer vermenin
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Fakat 13 Kasım 2015 tarihinde Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu
Yönetimi Eğitimi Çalıştayında zorunlu dersler arasında “Türk Anayasa Düzeni” önerilmesine rağmen
“Anayasa Hukukun Genel Esasları” dersinin zorunlu dersler olarak ve seçmeli dersler havuzunda
önerilen dersler arasında yer almadığı görülmektedir.
Tablo 5: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi Bölümlerinde Anayasa Hukuku ile
İlgili Derslerinin Zorunlu/Seçmeli Dağılımı
Müfredatta Anayasa Hukuku ile İlgili Ders Sayısı
Bölüm Sayısı
1 Zorunlu
39
2 Zorunlu
45
1 Zorunlu 1 Seçmeli
16
2 Zorunlu 1 Seçmeli
3
2 Zorunlu 2 Seçmeli
1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinin müfredatlarındaki anayasa
hukuku ile ilgili derslerin isimlerine bakıldığında özellikle hukuk fakültelerinde pek rastlanmayan
“Türk Anayasa Düzeni” dersine yer verildiği görülmektedir. Gerek KPSS soru perspektifi gerekse de
Anayasa hukuku doktrininde kabul görmüş “Anayasa Hukukunun Genel Esasları” ve “Türk Anayasa
Hukuku” ayrımının ders isimleri sürecinde göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
Tablo 6: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi Bölümlerinde Anayasa Hukuku ile
İlgili Derslerin Adları
Müfredatta Anayasa Hukuku ile İlgili Dersin Adı
Bölüm Sayısı
Anayasa Hukuku
76
Türk Anayasa Hukuku
33
Türk Anayasa Düzeni
31
Anayasa Hukukuna Giriş
15
Anayasa Hukuku 1
3
Anayasa Hukuku 2
3
Anayasa Hukukunun Genel Esasları
3
Fatih GÜLER Van YYU İİBF Dergisi Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı, 106-119
112
Anayasa
2
Anayasa Yargısı
2
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı
1
Türk Anayasa Tarihi
1
Türk-Amerikan Anayasalarının Kurucu Ruhu
1
Güncel Anayasal Sorunlar
1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinin müfredatlarındaki anayasa
hukuku ile ilgili derslerin ağırlıklı olarak 2. , 3. ve 4. yarıyıllarda yer aldığı görülmektedir. Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinin anayasa hukuku dersi ile erken
tanışmasının diğer hukuk derslerine temel teşkil etmesi açısından pedagojik olarak tutarlı olduğu ifade
edilebilir.
Tablo 7: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi Bölümlerinde Anayasa Hukuku ile
İlgili Müfredatlardaki Yarıyılları
Anayasa Hukuku ile İlgili Dersin Yarıyılı
Ders Sayısı
1.Yarıyıl
3
2. Yarıyıl
67
3. Yarıyıl
55
4. Yarıyıl
29
5. Yarıyıl
8
6. Yarıyıl
1
7. Yarıyıl
6
8. Yarıyıl
3
4.SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ PROGRAMLARI
MEZUNLARI AÇISINDAN ANAYASA HUKUKUNUN YERİNİN KPSS LİSANS/ALAN
BİLGİSİ SORULARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
KPSS Lisans Alan Bilgisi Kamu Yönetimi test sorularında anayasa hukuku ile ilgili konuların
dağılımları Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Hukuku olarak iki başlıkta ele
alınmıştır. Anayasa Hukukunun Genel Esasları ile ilgili soruların görece az olması sebebiyle bu
bölümdeki sorular bölümlere ayrılmadan toplu olarak verilmiş olup Türk Anayasa Hukuku ile ilgili
sorular bölümlerine ayrılmak suretiyle tablolaştırılmıştır. Bu konu başlıklarının tespiti ile ilgili olarak
doktrinde farklı sınıflandırmaların olduğu söylenebilir. Çalışmada ise Kemal Gözler’in kitaplarında
benimsediği bölümsellik esas alınmıştır.
Tablo 8: Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Hukuku Konu Başlıkları
Anayasa Hukukunun Genel Esasları
Türk Anayasa Hukuku
Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Anayasa Hukuku Kavramı
Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
Anayasa Kavramı
Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
113
Kurucu İktidar
Temel İlkeler
Devlet Kavramı
Temel Hak ve Hürriyetler
Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet
Siyasî Partiler
Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet
TBMM Üyelerinin Seçimi
Hükûmet Sistemleri
TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü
Demokrasi Kavramı
TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni
Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri
Yasama
Seçimler
TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Yasama Organı
Yürütme
Yürütme Organı
Cumhurbaşkanı
Yargı Organı
Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
Temel Hak ve Hürriyetler
Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü
Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı
Yargı
Anayasa Yargısı
Anayasa Değişikliği
Kaynak: Gözler, K. (2020). Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına
Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin.
Giriş, Bursa: Ekin. Gözler, K. (2021).Türk Anayasa
Hukukuna
2006-2021 yılları arasında KPSS başvuru kılavuzları incelendiğinde anayasa sorularının Kamu
Yönetimi testindeki ırlığının %15 olacağı ifade edildiği görülmektedir. Fakat anayasa hukuku
konularının siyaset bilimi, yönetim hukuku ve Türk siyasi hayatı konuları ile kısmen örtüşmesi
sebebiyle diğer bölümlerdeki sorularla birlikte anayasa sorularının Kamu Yönetimi testindeki ağırlığı
artmaktadır. Yıllara göre dağılım incelendiğinde sadece bir yılda anayasa sorularının Kamu Yönetimi
testindeki oranının %20’nin altında olduğu diğer yıllarda ise genelde %25-%30 bandında olduğu, bu
oranının son yıllarda giderek arttığı ve %35’e kadar ulaştığı ifade edilebilir. Konular arasında dengeli
bir dağılım olmakla birlikte Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler, Yürütme ve Anayasa Yargısı
bölümlerinin ağırlığının görece yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 9: Yıllara Göre Anayasa Hukuku ile İlgili Sorularının Kamu Yönetimi Alan Bilgisi
Testinde Konu Başlıklarına Göre Dağılımı
SO.U
AN.
OSM.
CUM.
TEM.
TEMEL
SİY.
TBBM
TBBM
TBMM
TBBM
YÜR.
CUMHUR-
YÜR.
YARGI
AN.
AN.
TOPLAM
ORT.(%)
SAYISI
HUK.
AN.
DÖN.
İLK.
HAK
PAR.
ÜYE.
ÜYE.
İÇ
YAPISI
VE
GÖREV
BAŞKANI
DÜZEN.
YARG.
DEĞ.
GEN.
GEL.
AN.
VE
SEÇİMİ
HUKUKİ
DÜZENİ
VE
İŞLEM.
GEL.
HÜRR.
STATÜSÜ
YET.
2006
40
3
1
1
4
1
1
11
27.5
2007
40
2
1
1
2
2
1
1
1
1
12
30
2008
40
2
1
1
1
3
8
20
2009
40
1
1
1
1
2
1
7
17.5
2010
40
1
2
2
1
2
1
1
10
25
2011
40
4
1
1
1
1
3
2
1
14
35
Fatih GÜLER Van YYU İİBF Dergisi Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı, 106-119
114
2012
40
6
1
2
2
1
12
30
2013
40
2
1
2
1
1
1
1
9
22.5
2014
30
2
2
1
1
1
7
23.3
2015
30
2
2
1
1
1
1
8
26.6
2016
30
3
1
1
1
1
1
8
26.6
2017
40
5
1
2
1
1
1
1
12
30
2018
40
2
2
1
1
1
1
1
1
10
25
2019
40
4
1
2
1
1
1
10
25
2020
40
4
1
2
1
1
1
3
1
14
35
2021
40
5
1
1
1
2
10
25
47
4
19
4
13
7
7
2
2
6
15
14
4
3
13
2
162
26.5
Tablo 10: Yıllara Göre Anayasa Hukuku ile İlgili Sorularının Kamu Yönetimi Testinde İç
Alanlara Göre Dağılımı
SİYASET
BİLİMİ
ANAYASA
YÖNETİM
HUKUKU
TÜRK
SİYASİ
HAYATI
TOPLAM
2006
3
6
1
1
11
2007
0
6
5
1
12
2008
1
6
0
1
8
2009
0
6
1
0
7
2010
2
6
2
0
10
2011
4
6
3
1
14
2012
2
6
3
1
12
2013
1
6
1
1
9
2014
2
4
0
1
7
2015
2
4
1
1
8
2016
2
4
1
1
8
2017
4
6
2
0
12
2018
2
6
2
0
10
2019
3
6
0
1
10
2020
3
6
3
2
14
2021
4
6
0
0
10
2006-2021 yılları arasında KPSS başvuru kılavuzları incelendiğinde anayasa sorularının Genel
Kültür (Temel Yurttaşlık Bilgisi) testindeki ağırlığı %5 olacağı ifade edildiği görülmektedir. Fakat
anayasa hukuku konularının inkılap tarihi, idare, insan hakları hukuku, devletler umumi ve özel
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
115
hukuku genel kamu hukuku ve hukuk başlangıcı konuları ile kısmen örtüşmesi sebebiyle diğer
bölümlerdeki sorularla birlikte anayasa sorularının ağırlığı artmaktadır. Konular arasında dengeli bir
dağılım olmakla birlikte Temel Hak ve Hürriyetler, Cumhurbaşkanı ve Yargı bölümlerinin ağırlığının
görece yüksek olduğunu söylenebilir.
Tablo 11: Yıllara Göre Anayasa Sorularının Genel Kültür Testinde Konu Başlıklarına
Göre Dağılımı
SO.U
AN.
OSM.
CUM.
TEM.
TEMEL
SİY.
TBBM
TBBM
TBMM
TBBM
YÜR.
CUMHUR-
YÜR.
OHAL
YARGI
AN.
AN.
TOPLAM
ORT.(%)
SAYISI
HUK.
AN.
DÖN.
İLK.
HAK
PAR.
ÜYE.
ÜYE.
İÇ
YAPISI
VE
GÖREV
BAŞKANI
DÜZEN.
YAR.
DEĞ..
GEN.
GEL.
AN.
VE
SEÇİMİ
HUKUKİ
DÜZENİ
VE
İŞLEM.
GEL.
HÜRR.
STATÜSÜ
YET.
2006
60
1
2
1
1
1
1
1
8
13.3
2007
60
1
2
1
1
1
1
2
1
10
16.6
2008
60
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
16.6
2009
60
1
1
1
1
1
1
1
7
11.6
2010
60
2
1
1
1
1
1
1
1
9
15
2011
60
1
1
1
1
2
1
7
11.6
2012
60
3
1
1
2
2
9
15
2013
60
1
1
1
1
1
5
8.3
2014
60
1
2
1
1
1
2
8
13.3
2015
60
1
1
1
3
6
10
2016
60
1
1
1
1
2
6
10
2017
60
1
1
2
1
1
1
1
8
13.3
2018
60
1
1
1
1
1
1
1
7
11.6
2019
60
1
1
1
1
1
5
8.3
2020
60
1
1
1
1
1
5
8.3
2021
60
1
1
1
1
1
5
8.3
4
17
7
3
10
1
7
1
5
9
8
13
9
14
5
1
115
11.9
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü mezunları açısından anayasa hukuku
ile ilgili soruların ağırlığının tespit edilmesi hem sınava hazırlanan adaylar için hem de Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümünün karar vericileri ve paydaşları açısından önem arz
etmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümü mezunları açısından en önemli
puan Kamu Yönetimi testinin ırlığının %60 olduğu, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin
ağırlığının %20 olduğu P-29 puanıdır. Yukarıdaki tablolarda tespit edilen Kamu Yönetimi Alan Bilgisi
ve Genel Kültür testindeki anayasa hukuku ile soruların ortalama ağırlığı ile KPSS P-29 puanında
anayasa hukukunun ağırlığı %18,3 olarak tespit edilmiştir.
Fatih GÜLER Van YYU İİBF Dergisi Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı, 106-119
116
Tablo 12: KPSS P-29 Puan Türünde Anayasa Konuların Ortalama Ağırlığı
TEST
AĞIRLIK
ANAYASA HUKUKU İLE
İLGİLİ SORULARININ ORANI
AĞIRLIK
GENEL YETENEK
0.2
0
0
GENEL KÜLTÜR
0.2
11.97
2.394
KAMU YÖNETİMİ
0.6
26.51
15.906
TOPLAM
18.3
ÖSYM 2021 yılında 2019 ve 2020 yıllarına ait KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları
Değerlendirme Raporu yayınlamıştır. 2020 KPSS kamu yönetimi testinde yer alan soruların doğru
cevaplanma ve boş bırakılma oranlarına ilişkin tablo incelendiğinde kamu yönetimi testi ortalama
doğru cevap oranı %36,20 iken anayasa hukuku ile ilgili sorularının doğru cevaplanma oranının
yaklaşık %40 olduğu görülmektedir. 2019 KPSS kamu yönetimi testinde yer alan soruların doğru
cevaplanma ve boş bırakılma oranlarına ilişkin tablo incelendiğinde Kamu Yönetimi Testi doğru
cevaplanma oranlarının ortalaması %33,87 iken anayasa hukuku ile ilgili sorularının doğru
cevaplanma oranının yaklaşık %45 olduğu görülmektedir. Bu verilerden hareketle Kamu Yönetimi
Testindeki anayasa hukuku ile ilgili soruların doğru cevaplanma oranının ortalamanın üstünde olduğu
söylenebilir.
SONUÇ
Anayasa hukuku gerek normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan anayasayı inceleyen bir bilim
dalı olması gerekse devlet organları arasındaki ilişkileri ele alması sebebiyle kamu yönetimi ile yakın
ilişki içerisindedir. Bilindiği üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümlerinde
dört ana bilim dalından biri hukuk bilim dalı olup, bu bilim dalının “sina qua non” dersi ise anayasa
hukukudur.
Kamu yönetimi açısından bu öneme rağmen anayasa hukuku ile ilgili derslerin Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri müfredatlarındaki ağırlığı %3,01 olarak tespit edilmiştir.
Bu oranın düşük olmasının sebepleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi bölümleri
müfredatlarındaki anayasa hukuku ile ilgili derslerden sadece birinin zorunlu ders olarak tespit
edilmesi, anayasa hukuku ile ilgili ikinci bir dersin ya müfredatta yer alamaması ya da seçmeli ders
olarak yer almasından kaynaklandığı söylenebilir.
Müfredatlardaki bu düşük orana rağmen 2006-2021 yılları arasında KPSS P-29 puanında
anayasa hukukunun ağırlığı ortalama %18,3 olarak tespit edilmiş olması anayasa hukukunun KPSS
özelinde asimetrik ağırlığı olarak ifade edilebilir. KPSS P-29 puanında anayasa hukukunun bu
asimetrik ağırlığı çerçevesinde; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kamu Yönetim bölümlerinin temel
amaçlarından birinin kamu sektörüne nitelikli bireyler yetiştirmek olduğu ve kamu sektöründe
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
117
istihdam edilmenin ön koşullarından birinin KPSS olduğu gerçeği karşısında Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/Kamu Yönetim bölümü müfredatlarında anayasa hukuku derslerinin ağırlığının tekrar
değerlendirilmesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Akpınar, A. (2017).Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eğitimi: Eğitim-İstihdam İlişkisine
İlişkin Bir İnceleme. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
Alkuş, O. (2010). Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma. Lisans Düzeyinde
Kamu Yönetimi Eğitim ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi (pp.9-18), Kahramanmaraş:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları.
Atmaca, Y. & Uysal, Y. (2020).Üniversite Öğrencilerinin Kamu Personeli ve Kamu Personel Sistemi
Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Analiz: Gediz Meslek Yüksekokulu Örneği. Journal of
Awareness, Cilt 5, Sa. 4, 463-484.
Bağce, E. (2010). Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma. Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümlerinin Dünyadaki Durumu (pp.19-34), Kahramanmaraş:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları.
Çiçek, S. (2019). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eğitim-Öğretimi: Alanyazınsal Gelişim Ve
Eğilimler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Denizli.
Eisenmann, C. (1956). Siyasi İlimlerin Konusu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, Cilt 11, Sa. 4, 23-51.
Gözler, K. (2020). Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa: Ekin,
Gözler, K. (2021). Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin,
Güler, B. A. (1995) Sempozyum Genel Raporu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü Ulusal Seksiyonu Kamu Yönetimi Disiplini
Sempozyumu Bildirileri (pp. 1-4), TODAİE: Ankara.
Hazır, H. (1990).Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler).Konya: Selçuk Üniversitesi
Basımevi.
Kamu Yönetimi itimi Çalıştayı (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı Tartışma
Oturumları Özet Sonuç Raporu. 13 Kasım 2015. Isparta.
Fatih GÜLER Van YYU İİBF Dergisi Van YYÜ 40. Yıl Özel Sayısı, 106-119
118
Mecek, M. &Atmaca, Y. (2020). Yerel Yönetimlerin İdari Yapısına İlişkin Mevzuat Analizi.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sa. 76, 2068-2087.
Orhan, G. & Suluhan, E. (2019). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin Geleceği: Değişen
Talepler Karşısında Politika Önerileri . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Cilt 33, Sa. 46, 55-75.
Ömürgönülşen, U. (2010). Türkiye’de Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretiminde Yakın Dönemde
Yaşanan Gelişmeler: Mevcut Durum, Sorun Alanları ve Gelişme Eğilimleri . Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 65, Sa. 03, 123-161.
Önder, M. & Brower, R.S. (2018). Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does
Turkish Public Administration Differ. Journal of Public Affairs Education, Cilt 19, Sa. 1, 117-
139.
ÖSYM, 2006 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3341/2006-kpss1-
kilavuzu.html, erişim tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2007 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3286/2007.html, erişim tarihi
8.6.2022.
ÖSYM, 2008 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3231/2008.html, erişim tarihi
8.6.2022.
ÖSYM, 2009 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3175/2009.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2010 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3099/2010.html, erişim tarihi
8.6.2022.
ÖSYM, 2011 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3037/2011.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2012 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3001/2012.html, erişim tarihi
8.6.2022.
ÖSYM, 2013 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,2928/2013.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2014 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,2881/2014.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2015 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,8960/2015.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programlarında “Anayasa” Derslerinin Öneminin KPSS Alan
Bilgisi/Kamu Yönetimi Soruları Üzerinden Değerlendirilmesi
119
ÖSYM, 2016 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,10271/2016.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2017 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,13006/2017.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2018 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,13606/2018.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2019 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,15561/2019.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2019 yılı KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu,
https://www.osym.gov.tr/TR,20935/2019-kpss-lisans-alan-bilgisi-sinavlari-degerlendirme-
raporu.html, erişim tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2020 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,19161/2020.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2020 yılı KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu,
https://www.osym.gov.tr/TR,20937/2020-kpss-lisans-alan-bilgisi-sinavlari-degerlendirme-
raporu.html, erişim tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, 2021 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,20976/2021.html, erişim
tarihi 8.6.2022.
ÖSYM, YKS 2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz05082021.pdf, erişim tarihi
8.6.2022.
Özer, M.A.(2012). Yeni Kamu Yönetimi. Ankara: Barış.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Türk Kamu Yönetimi’nin sahip olduğu sorunlar ile kamu personelleri ve kamu personel sistemi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kamu personelleri ile ilgili çeşitli eleştirel yaklaşımlara rağmen kamu personeli olma konusunda gençler arasında oldukça yaygın bir eğilim söz konusudur. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin kamu personelleri ve kamu personel sistemi konusundaki düşünce ve değerlendirmelerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kamu personeli ve kamu personel sistemi ile ilgili düşünce ve değerlendirmelerinin ve kamu personeli olma konusundaki yaklaşımlarının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçlarla, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine anket soruları yöneltilmiştir. Anket, çoktan seçmeli, liste, kategori ve sıralama soru tiplerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır. Çalışmada, kamu personelleri ve kamu personel sistemi konusunda öğrencilerin büyük bir oranda olumlu düşünceye sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca, kararsız öğrenci oranlarının yüksekliği de dikkat çekmektedir. Son olarak, öğrencilerin kamu personeli olma konusundaki eğilimlerinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Article
Full-text available
z Üniversitelere önemli yatırımların yapıldığı bir dönemde yükseköğretime olan talebin düşmesi hem akademinin sorunu, hem de batık maliyetler ve kaynakların verimli kullanılamaması nedeniyle bir kamu maliyesi sorunudur. Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren bazı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri sayılarında ve öğrenci sayılarında gözlemlenen değişimin tarihsel bir değerlendirmesi yapılarak, son dönemde gözlemlenen yerleşen öğrenci sayılarındaki azalmanın ardındaki olası nedenler ve bölümlerin mevcut durumları tartışmaya açılacaktır. Çalışmada kontenjan ve yerleştirme sayılarının eş zamanlı olarak açıklanmaya başlandığı 2002 yılından 2018 yılına kadar olan döneme ait ÖSYM verileri kullanılarak yıllara göre bölüm sayıları, kontenjanları ve yerleştirme sayıları ve oranlarındaki değişim incelenecektir. 2012 yılına kadar bölüm sayısı, bölüm kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayılarında bir artış gözlemlenmekteyken, sonrasında, 2016 yılı hariç, yerleşen öğrenci sayılarında önemli azalmalar gözlemlenmektedir. Büyük şehirlerdeki ve köklü üniversiteleri olan gelişmiş il merkezlerindeki devlet üniversiteleri bünyesindeki bölümlerin kontenjanlarını * Bu makale, 21-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde düzenlenen 16. Kamu Yönetimi Forumu'nda (KAYFOR 16) sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildirinin genişletilmiş halidir.
Article
Full-text available
This article gives a broad overview of Turkish public administration research over the past 20 years and Turkey’s current situation of public administration education. It presents descriptive findings and discusses, compares, and contrasts them with previous research in the United States and Turkey. It examines public administration theory, research, and education together because, in an integrated body of scholarship, the three should reflect each other. Evidence in this study illustrates that the field of public administration in Turkey is quite different from American public administration, but that the elements of theory, research, and teaching are consonant with each other.
Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma
  • O Alkuş
Alkuş, O. (2010). Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma. Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitim ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi (pp.9-18), Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları.
Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma
  • E Bağce
Bağce, E. (2010). Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin Dünyadaki Durumu (pp.19-34), Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları.
Siyasi İlimlerin Konusu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • C Eisenmann
Eisenmann, C. (1956). Siyasi İlimlerin Konusu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sa. 4, 23-51.
Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş
  • K Gözler
Gözler, K. (2020). Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa: Ekin, Gözler, K. (2021). Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin,
Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler)
  • H Hazır
Hazır, H. (1990).Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler).Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
  • Başvuru Kılavuzu
ÖSYM, 2007 yılı KPSS Başvuru Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,3286/2007.html, erişim tarihi 8.6.2022.