ArticlePDF Available

Comparative evaluation of desalination methods by life cycle analysis: reverse osmosis and thermal processes (MASZESZ Hírcsatorna)

Authors:

Abstract

Napjainkban az ivóvízhiány egyre nagyobb méreteket ölt, elsősorban a gyors népességnövekedés, az éghajlatváltozás, a pazarló túlhasználat és a szennyezés miatt. A jelenlegi körülmények között a világ lakosságának egynegyede nem jut jó minőségű ivóvízhez. Sőt, 2050-re a világ népességének fele, akár 5 milliárd ember is érintett lehet. Ezért más megoldást kell alkalmazni azokon a területeken, ahol nincs elegendő édesvíz. Az egyik lehetséges irány a tengervíz sótalanítása, amely az egyik legpraktikusabb megoldás az ivóvízhiány problémájának megoldására a csekély édesvízkészlettel rendelkező olajkitermelő, gazdag országok esetében. A három leggyakrabban alkalmazott sómentesítési technológia a fordított ozmózis (RO), a többfokozatú gyors desztilláció (MSF) és a többszörös hatású desztilláció (MED). Két módszer alapján vizsgáltuk a tengervíz sótalanítását: életciklus elemzést (LCA) végeztünk a SimaPro Life Cycle Analysis szoftver 9.1-es verziójával, illetve karbonlábnyom (carbon footprint) elemzést készítettünk. A három sómentesítési technológia esetében elemeztük a fosszilis és megújuló energiaforrásokkal előállított ivóvíz üvegházhatásúgáz-kibocsátását (ÜHG). Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy az RO-technológia CO2-kibocsátása jelentősen alacsonyabb, mint a termikus technológiáké (MSF és MED). Az RO kombinálása megújuló energiával minősült a leginkább környezetbarátnak; kiemelkedő előnyöket biztosít az emberi egészség és az ökoszisztéma minősége szempontjából. Ez a technológia a jövőben még fejlődhet a hosszabb élettartamú, olcsóbb membránok előállításával, továbbá a folyamat energiaigénye a modern energia-visszanyerő rendszerek alkalmazásával még alacsonyabb lehet.
24 25
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani a Soproni
Vízmű Zrt-nek, hogy a rendelkezésünkre bo-
csájtották a hálózatok adatait kutatási célokra.
A cikkben bemutatott munka az NKFI OTKA
K-135436 "Biztonságos ivóvízellátó rendszerek"
kutatási projekt keretében valósult meg.
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
SZERZŐ:
Wéber Richárd: 1992-ben született Pécsett. 2015-ben szerezte BSc diplomáját
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Karán,
míg ugyanitt 2017-ben az MSc-t. Ezután kezdte kutatását a Hidrodinamikai
Rendszerek Tanszéken PhD hallgatóként, disszertációjának címe „Sebezhető-
ség és szenzorelhelyezés ivóvízhálózatokban”, témavezetője Dr. Hős Csaba,
egyetemi docens. Az értekezését 2021 áprilisában nyújtotta be, a hivatalos
védés várhatóan 2021 nyarán lesz. A tanszéken már évtizedes múltra tekint
vissza a különböző csőhálózatok vizsgálata, elsősorban ivóvízhálózatok állnak
a fókuszban. A vizsgálatok során a cél az utóbbi évtizedek komplex hálóza-
telmélet eszközök alkalmazása ivóvízhálózatok esetén. Eddig 5 nemzetközi folyóirat cikket (köztük 3
impakt faktorral rendelkezőt) és 7 nemzetközi konferenciakiadványt jegyezhet magáénak.
IRODALOMJEGYZÉK
SÓMENTESÍTÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍ
ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL:
FORDÍTOTT OZMÓZIS ÉS TERMIKUS ELJÁRÁSOK
DULOVICS SZIMPÓZIUM -INNOVÁCIÓS DÍJ
DO THI HUYEN TRANG, TÓTH ANDRÁS JÓZSEF
BME-VBK KÉMIAI ÉS KÖRNYEZETI FOLYAMATMÉRNÖKI TANSZÉK, KÖRNYEZETI ÉS FOLYAMATMÉRNÖKI
KUTATÓCSOPORT
Kulcsszavak:
Sómentesítés, Fordított ozmózis (RO), Többfokozatú gyors desztilláció (MSF), Többszörös hatású
desztilláció (MED)
Napjainkban az ivóvízhiány egyre nagyobb méreteket ölt, elsősorban a gyors népességnövekedés,
az éghajlatváltozás, a pazarló túlhasználat és a szennyezés miatt. A jelenlegi körülmények között
a világ lakosságának egynegyede nem jut jó minőségű ivóvízhez. Sőt, 2050-re a világ népességének
fele, akár 5 milliárd ember is érintett lehet. Ezért más megoldást kell alkalmazni azokon a területeken,
ahol nincs elegendő édesvíz. Az egyik lehetséges irány a tengervíz sótalanítása, amely az egyik
legpraktikusabb megoldás az ivóvízhiány problémájának megoldására a csekély édesvízkészlettel
rendelkező olajkitermelő, gazdag országok esetében.
A három leggyakrabban alkalmazott sómentesítési technológia a fordított ozmózis (RO), a több-
fokozatú gyors desztilláció (MSF) és a többszörös hatású desztilláció (MED). Két módszer alapján
vizsgáltuk a tengervíz sótalanítását: életcikluselemzést (LCA) végeztünk a SimaPro Life Cycle Ana-
lysis szoftver 9.1-es verziójával, illetve karbonlábnyom (carbon footprint) elemzést készítettünk.
A három sómentesítési technológia esetében elemeztük a fosszilis és megújuló energiaforrásokkal
előállított ivóvíz üvegházhatásúgáz-kibocsátását (ÜHG). Ennek eredményeként megállapítottuk,
hogy az RO-technológia CO2-kibocsátása jelentősen alacsonyabb, mint a termikus technológiáké
(MSF és MED). Az RO kombinálása megújuló energiával minősült a leginkább környezetbarátnak;
kiemelkedő előnyöket biztosít az emberi egészség és az ökoszisztéma minősége szempontjából.
Ez a technológia a jövőben még fejlődhet a hosszabb élettartamú, olcsóbb membránok előállítá-
sával, továbbá a folyamat energiaigénye a modern energia-visszanyerő rendszerek alkalmazásával
még alacsonyabb lehet.
26 27
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
1. BEVEZETÉS
A Föld felszínének mintegy 71%-át borítja víz,
ennek csak egy kis része tekinthető iható víznek,
azaz a Föld vízkészletének 2,5%-a. Összességé-
ben a vízkészletek alig 0,7%-a áll az emberek
rendelkezésére1. Ebből a mennyiségből kell kie-
légítenünk a jelenleg élő 7,9 milliárd ember egyre
növekvő vízfogyasztását (150-400 L/fő naponta
2
).
A növekvő vízfogyasztás mellett az emberi né-
pesség várhatóan növekedni fog3. A Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Orga-
nisation for Economic Co-operation and De-
velopment-OECD) előrejelzése szerint 2050-re
a lakosság mintegy 40%-a vízhiányos régiókban
fog élni
4
. Nehéz elképzelni, hogy a Földön élő
emberek több mint felének nem lesz hozzáférése
tiszta, iható vízhez. Azokon a területeken, ahol
nincs elég elérhető édesvízforrás, más megol-
dást kellett találni. A tengervíz sómentesítésének
folyamata hatékony alternatívának bizonyult.
A sómentesítési technológiákat először a második
világháború alatt alkalmazták nagyobb lépték-
ben a Közel-Keleten, az általános vízhiány miatt.
A népesség növekedésével és az ivóvízkészlet
csökkenésével egyre szélesebb körben terjedtek
el5, 6. Világszerte a sómentesítő üzemek száma
2010 óta évente átlagosan mintegy 6,8%-kal nő,
az átlagos éves kapacitásbővülés pedig mintegy
4,6 millió m
3
/nap. 2020 februárjában 20971 só
-
mentesítési projekt volt 16876 üzembe helyezett
létesítménnyel, amelyek kapacitása 97,2 millió m3/
nap édesvíztermelés7. Napjainkban már több mint
150 ország alkalmazza a sómentesítési techno-
lógiákat, amelyekkel mintegy 300 millió ember
számára biztosítanak tiszta vizet8. A sómentesítő
üzemek világszerte a tengerpartok mentén össz-
pontosulnak. A part menti sómentesítő üzemek
általában nagyobbak, mint a szárazföldön lévő
sómentesítő üzemek. A legnagyobb sómentesí-
tési kapacitás ott van, ahol a legnagyobb a kőolaj
elérhetősége (a legtöbb sómentesítő üzem fosszilis
tüzelőanyagokat használ), például az Egyesült
Államokban és Észak-Afrikában.
A sómentesítési technológia ivóvizet biztosít az em-
berek számára olyan helyeken is, ahol az ivóvíz
egyébként problémát jelentene. A termelt víz
öntözésre is felhasználható, például a száraz és
aszályos területeken, ami csökkentheti egy adott
terület importfüggőségét, hozzájárulhat a helyi
gazdasághoz és az élelmiszerellátás javításához
9,
10. Évtizedek óta bevált és működő technológiákat
alkalmaz, ami megbízható eljárás. Azonban több
hátrányos tulajdonsága is lehet működésük közben
a sómentesítési üzemeknek, például a kibocsá-
tott sósvíz, illetve üvegházhatású gázok, továbbá
a mérgező vegyi anyagok kibocsátása, a vízkivételi
tevékenységek és a magas energiafogyasztás stb.
A sómentesítés lényegében egy olyan folyamat,
amelynek során az édesvizet elválasztják a brakk-
vagy sós vízből. Ehhez a folyamathoz energi-
ára (hő-, illetve villamos energia) van szükség.
A sómentesítési technológiákat két fő csoportra
oszthatjuk:termikus eljárások (hagyományos
technológia) ésmembrános eljárások (modern
technológia). A termikus- ésmembrános eljárások
tulajdonságait az. táblázat foglalja össze. A felso-
rolt sómentesítési technológiák közül a három
leggyakrabban alkalmazott: fordított ozmózis
(RO), többfokozatú gyors desztilláció (Multi-Sta-
ge Flash Distillation, MSF) és többszörös hatású
desztilláció(Multiple-Eect Distillation, MED)11, 12.
Mára az RO által végzett sómentesítés a tech-
nológiák 69%-át teszi ki a világ teljes telepített
sómentesítési kapacitásában (65,5 millió m3/nap).
Osztályozás Termikus Membrán
Sómentesítési technológia MED, MSF RO
Elválasztási mechanizmus Fázisváltozás Oldódás-Diúzió
Az energiaigény fő típusa Termikus/hő Elektromos
Hajtóerő Nyomás/elektromos
Fajlagos energiafogyasztás Magas Alacsony
A termikus eljárás során fázisváltozás történik,
amelyben a betáplált vizet üzemi hőmérsékleten
és nyomáson melegítik. A vízgőz a tiszta vízhez
hasonlóan lecsapódik, sókat és más nem illékony
anyagokat hagyva maga után. A termikus folya-
matok hő- és mechanikai energia felhasználása
nagyobb a membrános eljárásokhoz képest.
A legtöbb műveleti folyamat több lépésből áll. A hő
újrafelhasználása az egymás utáni kondenzációs
és párologtatási folyamatokon keresztül történik14.
A MED és MSF desztilláció elméleti működését
az1. és 2. ábra mutatja. A MED-ben az egyes fo-
kozatok gőzei a következő egymást követő sza-
kaszban kondenzálódnak. A forró csöveket ezután
1. táblázat. A sómentesítési technológiák áttekintése13.
1. ábra. A többszörös hatású desztilláció (MED) sema-
tikus diagramja15.
2. ábra. A többfokozatú gyors desztilláció (MSF) se-
matikus diagramja15.
tengervízzel permetezik, hogy a víz elpárologjon;
ezt a folyamatot megismételjük a következő sza-
kaszban. A sóoldatot az egyes szakaszok alján
összegyűjtik, és a következő szakaszban keringetik,
vagy kivezetik a rendszerből15. Az MED egységeket
többféleképpen lehet elhelyezni, a hőcserélők
típusától (vízszintes vagy függőleges), a sóoldat
vagy a gőz áramlási irányától (előre, hátra, pár-
huzamos) stb. függően. Az energiahatékonyság
érdekében a gőzt általában erőmű gőzturbinájából
szívják el, vagy más ipari folyamatokból szárma-
zó hulladékenergiákat hasznosítanak. Az MSF
szintén hőátadásos sómentesítési technogia,
amely a víz elpárologtatásából és kondenzáci-
ójából álló, energiaigényes folyamat. A párolgási
28 29
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
és kondenzációs lépések több lépcsőben kap-
csolódnak egymáshoz, így a párolgás látens hő-
jét a bejövő víz előmelegítésével nyerik vissza.
Az eljárás elve az, hogy a sós víz elpárolog, a víz
és a só szétválasztható. A párolgás többször (akár
15-20-szor) történik sorba kapcsolt kamrákban
és alacsony nyomáson, így a víz alacsonyabb
hőmérsékleten forr16. Az MSF a leginkább elterjedt
termikus sómentesítő eljárás. Előnye, hogy alkal-
mazása során csak néhány adalékanyagot igényel.
A korrózió azonban nagyon gyakori jelenség, ha
nem rozsdamentes acélt használnak.
3. ábra. A RO sematikus diagramja17.
4. ábra. A vizsgált sómentesítési folyamat életútjának szakaszai22.
A fordított ozmózisos eljárásnál a víz folyékony
fázisban marad, és féligáteresztő membránok
segítségével választják el a vizet, illetve a sót
a tápvíztől. A folyamat során a tengervizet
átnyomják amembránon, és a só a membrán
mögött marad. A nyomást a nagyobb koncent-
rációjú oldatra alkalmazzuk, így az oldószer
az ozmózissal ellentétben, a kisebb koncent-
rációjú oldat felé áramlik. Ez tiszta vizet, illetve
sókoncentrátumot eredményez. Előnye, hogy
magas a visszanyert tiszta víz és az ehhez fel-
használt tengervíz mennyisége, és nemcsak
a sót, hanem az egyéb káros anyagokat is
kiszűri
18
. Hátránya azonban a membránok
estleges eltömődése, illetve a sokszor magas
külső nyomás alkalmazásának szükséges-
sége14. Az RO elméleti működését a 3. ábra
mutatja. A szilárd anyagok eltávolítását célzó
előkezelés után a tengervizet egy nagynyo-
mású szivattyú (High Pressure Pump-HPP)
sűríti az RO sómentesítő egység ellátására.
Az RO keresztáramlásban valósul meg úgy,
hogy a betáplált áram a membrán felületével
párhuzamosan áramlik, miközben a keverék
egyes komponensei áthaladnak a membránon
és elhagyják a permeátum oldalát. A betáplálás
iránya csökkenti a koncentráció polarizáció
lehetőségét, mivel a betápláló áram lemos-
sa a szűrt molekulákat a membrán felületé-
ről
19
. A sómentesítés teljes energiafogyasztása
csökkenthető a membrán tulajdonságainak
javításával és/vagy egy további energia-visz-
szanyerő rendszerrel, amelyet általában ennek
a hidraulikus energiának a visszanyerésére és
a betáplálási áramba történő átvitelére használ-
nak. Ez a rendszer segít csökkenteni a HPP-k
energiaszükségletét és méretét20.
A sómentesítési eljárások nagy mennyiségű
energiát igényelnek, amit általában fosszi-
lis tüzelőanyagok biztosítanak. A megújuló
energiaforrások felhasználása a sómentesítési
technológiák működtetésére jó alternatíva a só-
mentesítés éghajlati hatásainak csökkentésére,
valamint édesvíz előállítására a távoli, súlyos
vízhiányos, a közcélú elektromos hálózathoz
való kedvezőtlen vagy kivitelezhetetlen csatla-
kozási területeken. A leggyakrabban telepített
nap-, geotermikus és szél- vagy hibrid szoláris/
szél-sómentesítő berendezések kis kapacitá-
súak. A megújuló energiák közül a napener-
gia a legnépszerűbb és legszélesebb körben
alkalmazott a világon. Ennek az az oka, hogy
a napenergia ingyenes természetes hőforma,
amely közvetlenül sómentesítési eljárások ese-
tében felhasználható. A száraz területek gyakran
sok lehetőséget rejtenek a napenergia felhasz-
nálására. A viszonylag alacsony üzemeltetési
és fenntartási költségek ellenére a megújuló
energiarendszerek tőkeigénye magas; ebből
következően a megtermelt víz költsége magas.
A megújuló energiatechnológiák rohamos
fejlődésével azonban várhatóan csökkenni
fognak a költségek, aminek hatására a vízter-
melés költsége is csökkenni fog.
2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
2.1 ÉLETCIKLUS-ELEMZÉS
Az életciklus-elemzés egy termék, folyamat vagy
szolgáltatás teljes életútja során vizsgálja annak
környezetre gyakorolt potenciális hatásait. A jelen
tanulmányban végzett életciklus-elemzés célja
a három leggyakrabban alkalmazott sómente-
sítési eljárás (MSF, MED, RO) összehasonlítása
a környezeti hatások szempontjából. Továbbá
az is vizsgáljuk, hogy a különböző megújuló
energiaforrások használata hogyan befolyásolja
az eredményeket. A tanulmány csak az üzem
működési szakaszát veszi figyelembe, amely
magában foglalja a szükséges energia és vegyi-
anyagszükségletet. Az elemzéshez Szaúd-Arábi-
ából származó adatokat használtunk, a víztermék
alapegysége 1 m3 volt. Az egyes sómentesítő
üzemek rendszerhatárait a 4. ábra mutatja be.
A bemeneti és kimeneti adatokat egy meglévő
tanulmányból gyűjtöttük össze és a 2. táblázat-
ban soroltuk fel, amelyben minden paraméter
1 m
3
ivóvíz előállításához tartozik. Az adatok
a németországi Szövetségi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Mi-
nisztérium 2007-es jelentésén alapulnak21.
30 31
MSF MED RO M.e
Bemenet
Tengervíz 10 9 3 m3
Hő energia 290 267. 5 -MJ
Elektromos energia 4 2 4 kWh
Fertőtlenítő-
szer Klór 20.5 18.5 3.5 g
Vízkőoldószer
Foszforsav -27 6 g
Kénsav 20 -195 g
Klór
eltávolítása
Nátrium
-biszulfit -18 9 g
Habzásgátló Propilénglikol 10.9 - g
Koaguláló-
szer
Alumínium-
klorid - - 6.75 g
Vas-klorid - - 53.7 g
Flokkulálószer Poliakrilamid - - 6.3 g
Ásványi
anyagpótlás
Kalcium-
hidroxid 0.5 0.5 0.5 g
Kimenet
Klór 0.7 0.7 0.7 g
Foszforsav -10 - g
Kénsav 8 - 6 g
Réz (a szerkezetianyagok
korróziójából) 0.03 20 -mg
Propilénglikol 0.09 0.09 - g
Nátrium-klorid 45 45 45 kg
Hulladékhő 73.44 114.24 -MJ
2. táblázat Egy tipikus sómentesítő üzem leltári adata 1 m3 ivóvíz előállítására21.
Az életciklus-elemzés során a SimaProszoftver
9.1-es verzióját használtuk. Ebben a tanulmány-
ban a következő hatáselemzési és értékelési
módszereket alkalmaztuk: IMPACT 2002+ V2.14
és IPCC 2013 GWP 100a V1.03.
Az IMPACT 2002+ módszertan egyesíti a kö-
zépponti és a kár (vagy végpont) megközelítést,
az életciklus-leltár minden típusú eredményét
14 középponti kategórián keresztül kapcsolja
össze négy kárkategóriával. Ezeket a középponti
kategóriákat egy vagy több kárkategóriához ren-
deli, és a minőségi környezetben bekövetkezett
változásokat képviseli. Azonban vannak bizonyos
korlátai, számos hatáskategóriát nem vett teljes
mértékben figyelembe, például a tengeri környe-
zetre gyakorolt hatásokat, a zajt, az ökotoxicitást
és a fémek emberre gyakorolt toxicitását stb.
Az IPCC 2013-as GWP 100a módszere egy
olyan környezeti értékelési módszer, amely
az üvegházhatású gázok kibocsátását kilog-
ramm CO2-egyenértékben fejezi ki 100 éves
időtávlatban. A módszer elég egyszerű, mivel
csak egy hatáskategóriát vesz figyelembe, így
nincs lehetőség normalizálásra vagy súlyozásra.
A különböző gázkibocsátásokat globális felme-
legedési potenciáljuk (Global Warming Poten-
tial-GWP) szerint jellemzik, és a különböző kibo-
csátások klímaváltozási hatáskategóriák szerinti
aggregálása az egyik leggyakrabban használt
módszer az életciklus-elemzés hatásvizsgálatá-
ban. Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsá-
tásának jellemzési értékei az éghajlatváltozással
foglalkozó kormányközi munkacsoport (Panel
on Climate Change-IPCC) által közzétett globális
felmelegedési potenciálokon alapulnak. A GWP
arányos a szén-dioxid hatásával. A GWP a glo-
bális felmelegedéshez való relatív hozzájárulás
becslésére szolgáló mutató, amely egy adott
üvegházhatású gáz kilogrammonkénti légköri
kibocsátásának hatását méri egy kilogramm
szén-dioxid-kibocsátás hatásához képest23.
2.2 TÖBBKRITÉRIUMOS DÖNTÉSELEMZÉS
A többkritériumos döntéselemzés (Multi-Criteria
Decision Analysis-MCDA) egy olyan segédeszköz
a tanulmányban vizsgált döntéshozatali folya-
mathoz, amely viszonylag könnyen képes több
(egymásnak ellentmondó) kritériumot értékelni.
A TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to the Ideal Solution) egyszerű, érthető,
képes az egyes alternatívák relatív teljesítmé-
nyének mérésére a legjobbtól a legrosszabbig.
A TOPSIS alapkoncepciója az ideális megol-
dáshoz legközelebbi szabvány szerinti alternatí-
va kiválasztása
24
. A klasszikus TOPSIS-módszer
a döntéshozóktól származó numerikus adatokra
támaszkodik, amelyek segítenek a problémák
felépítésében, az elemzés elvégzésében, az alter-
natívák összehasonlításában és rangsorolásában.
Ebben a cikkben a sómentesítési technológiák
MCDA-ja klasszikus TOPSIS-módszerrel lett ele-
mezve. A politikai, gazdasági, társadalmi, tech-
nológiai, jogi és környezeti tényezők (PESTLE)
elemzésén alapuló bemeneti értékeknek a szám-
szerűsítése is elvégeztük a vizsgálatok során.
3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
3.1 ÉLETCIKLUS-ELEMZÉS
3.1.1 HAGYOMÁNYOS ENERGIAFORRÁS
Az 5. ábrán látható a három technológia alape-
setének az összehasonlítása az IMACT 2002+
módszer négy kárkategóriája (emberi egészség,
SZAKMAI  TUDOMÁNYOS ROVAT
32 33
ökoszisztéma minősége, klímaváltozás, erőforrá-
sok csökkenése) alapján. Az látható, hogy mind
a négy kárkategóriát tekintve az RO a legkevésbé
környezetkárosító, a termikus technológiák jóval
nagyobb mértékben károsítják a környezetet. A 6.
ábrán látható a három technológia alapesetének
az összehasonlítása az IPCC 2013 módszer alap-
ján, ahol a hatások nyomon követésének idejét 100
évnek választottuk meg. Az eredményeket tekintve
az IMPACT 2002+ klímaváltozásra vonatkozó
eredményeivel szinte azonos értékeket ad. Jelen
esetben is a fő forrás a folyamatok energiaigénye
és az értékek azzal arányos növekedése figyelhető
meg. Megfigyelhető, hogy az MSF bocsátja ki
a legtöbb CO
2
-t, 3,3-szor magasabb, ezt követi
az MED, ami 3,1-szer magasabb, mint az RO.
5. ábra. A különböző sómentesítési eljárások összeha-
sonlítása IMPACT 2002+ módszer alapján.
6. ábra. A különböző sómentesítési eljárásoknak össze-
hasonlítása az IPCC 2013 GWP 100a módszeralapján.
3. táblázat. A minőségi kritérium alternatív értékelései a klasszikus TOPSIS-módszer esetén. 1- Szegény; 3-
Közepesen gyenge; 5- Megfelelő; 7- Közepesen jó; 9- Jó; 2,4,6,8- Köztes értékek között.
7. ábra. A különböző energiaforrású sómentesítési eljárá-
sok széndioxid kibocsátása IPCC 2013 módszer alapján.
8. ábra. A PESTLE faktorok MCDA eredményei TOPSIS
Pontszámmal: minél magasabb, annál jobb.alapján.
3.1.2 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS
Ezt követően a technológiákat egyenként
hasonlítottuk össze oly módon, hogy a ha-
gyományos energiaforrásokról megújulókra
váltottuk. Alapesetben a termikus technológi-
ákhoz a hőenergiát egy olaj alapon működő
hőerőmű biztosította, az elektromos energiát
pedig mindhárom esetben a szaúd-arábiai
elektromos áram keverék fedezte a kiindu-
lási pontokban. A megújuló energiaforrások
viszonya 7. ábrán látható. Általánosságban is
elmondható, hogy minden módszer és kárkate-
gória tekintetében óriási fejlődés tapasztalható.
A szélenergia valamivel jobb eredményeket
hozott, mint a napenergia. A szélenergián be-
lül a szárazföldi és tengeri erőművek között
egyik esetben sincs jelentős különbség. Tehát
az üzemeltetési fázist tekintve és egyéb körül-
ményektől eltekintve a szélenergia mondha-
tó a legkörnyezetbarátabbnak. A szélenergia
és az MSF-technológia kombinációja hoz-
za a legjobb javulást, a környezetbe kerülő
CO
2
-kibocsátás 99,7%-át képes csökkenteni,
az alapesetben mért 16,371 kg CO
2
-egyenér-
tékről 0,038 kg CO2-egyenértékre, ha a szá-
razföldi szélenergiával helyettesítjük. Ezt követi
a MED-technológia, amely 99,5%-kal csökkenti
a CO2-kibocsátást a környezetbe, végül pe-
dig az RO, amely csak 96,5%-os csökkenést
eredményez. A termikus sómentesítés sokkal
nagyobb mennyiségű energiát igényel, mint
a membrántechnológia, így ha ezt az energiát
megújuló energiával helyettesítjük, a környezeti,
ökológiai rendszerekre, erőforrásokra gyakorolt
hatás még nagyobb lesz.
3.2 TÖBBKRITÉRIUM DÖNTÉSELEMZÉS
A vizsgált PESTLE-tényezőket (Politikai, Gazdasági,
Társadalmi, Technológiai, Jogi, Környezeti) az MCDA
számszerű bemeneteként használtuk, amelyben
a társadalmi és környezeti tényezők az IMPACT
2002+ módszer alapján végzett hatásvizsgálat
eredményei. A politikai és jogi, technológiai, illet-
ve gazdasági tényezőket a TOPSIS-pontszámuk
alapján értékeltük, ahol a magasabb érték jobbnak
számít (3. táblázat). A politikai és jogi felülvizsgálat
azt mutatja, hogy a sómentesítési technológia
fejlődését illetően nem tapasztalható szignifikáns
különbség a Nyugat-Európai régió országai kö-
zött. A gazdasági tényező értékelése a közzétett
termékegységköltségeken alapul: az RO techno-
lógiával előállított 1 m3 tiszta víz ára a legolcsóbb
PESTLE Tényező RO MSF MED
Politikai és Jogi 7 7 7
Technoló giai 9 7 7
Gazdagsági 9 5 7
(0,52-0,56 USD/m3), majd a MED (0,52-1,01 USD/
m3), végül az MSF(0,52-1,75 USD/m3) következik25.
Az RO magasabb pontszámot kapott a technológiai
tényezőben, mint a másik két technológia, mert
még manapság is komoly fejlesztési potenciál ta-
pasztalható ezen a membrános eljárási területen.
A 8. Ábra a PESTLE faktorok TOPSIS-pontszámmal
történő MCDA-eredményeit mutatja.
A kritériumok súlyozását az4. táblázatban mutat-
juk be. A tényezők súlya szubjektív input, tehát
erősen függ a döntéshozó személyes vélemé-
nyétől. Ebben a tanulmányban a környezeti
tényezőt tekintettük a legnagyobb súllyal vezető
tényezőnek, amelyet a társadalmi és gazdasági
tényezők követtek. Végül a technológiai, politikai
és jogi tényezők következtek.
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
34 35
4. táblázat. Kritériumsúlyok skálája a TOPSIS-módszerben. 0,005- Nagyon-nagyon alacsony (VVL); 0,125- Nagyon
alacsony (VL); 0,175- Alacsony (L); 0,225- Közepes alacsony (ML); 0,275- Közepes (M); 0,325- Közepes magasság
(MH); 0,375 - Magasság (H); 0,425- Nagyon magas (VH); 0,475- Nagyon-nagyon magas (VVH).
Politika
és Jog Szociális Technológia Gazdaság Környezet
Skálája VVL-VL MH VVL-VL L H
Súly 0,0625 0,325 0,0625 0,175 0,375
Gazdagsági 9 5 7
Az MCDA-elemzés összefoglalásaként elmond
-
ható, hogy a legjobb alternatívának az RO bi-
zonyult, 1,00 TOPSIS-pontszámmal. A követke-
ző a MED, 0,11-es pontszámmal. Az értékelés
alapján a legrosszabb alternatíva az MSF-alapú
technológia. Az MSF TOPSIS-pontszáma nulla,
mivel minden tényezőszintjét negatív ideális
megoldásként értékelhetjük.
4. ÖSSZEFOGLALÁS
Az elemzésünkben három sómentesítési tech-
nológia (RO, MSF, MED) alapesetét hasonlítottuk
össze, ahol kezdetben fosszilis tüzelőanyagok
biztosították a folyamatok energiaszükségletét.
Összességében a különböző hatáselemzési el-
járások hatáskategóriáinak eredményei hasonló
tendenciát mutattak. Megállapítottuk, hogy
az alapvetően fosszilis energiát használó RO
volt a legkörnyezetbarátabb, a legalacsonyabb
hatással volt az ökoszisztémára, a természetes
erőforrásokra és az emberi egészségre. Fontos
megjegyezni, hogy az elemzés csak a műkö-
dési szakaszt vizsgálta. A membrános eljárások
esetében még rengeteg innovációs lehetőség
rejlik, és ezen a területen folyamatosfejlődés
tapasztalható napjainkban is. A technológia
kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy
a membránok működtetése során előfordul-
hatnak eltömődések, illetve az RO-membránok
élettartama jelenleg 5-7 év.
Megállapítottuk, hogy a fosszilis energiaforrásról
bármely más, megújuló energiaforrásra való
átállás legalább egy nagyságrenddel csökken-
tette a kárkategóriák értékét. A nap- és a szé-
lenergia között azonban nem találtunk jelentős
különbséget. Nagy előnyük, hogy a beruházást
követően üzemeltetésük nem jár károsanyag-ki-
bocsátással, viszont maga a beruházás költsége
magas. A legnagyobb hátrány, hogy ezeknek
az energiaforrásoknak a rendelkezésre állása
korántsem állandó, hanem szezonális, és mi-
vel az energiatárolás problémája jelenleg nem
megoldott, nem támaszkodhatunk kizárólag
a megújulókra. Azt is figyelembe kell venni,
hogy ezeknek az erőműveknek az élettartama
jóval rövidebb, mint a hagyományos erőmű-
veké. Ez pedig a gazdasági hatékonyságukat is
megkérdőjelezi.
A legnagyobb potenciál az RO-ban, illetve
a kombinált energiaforrásokban rejlik. A memb-
rános technológia a jövőben várhatóan továbbra
is fejlődni fog. Hosszabb élettartamú, olcsóbb
membránok előállítása várható, továbbá az el-
rásenergiaigénye is csökkenhet a modern ener-
gia-visszanyerő rendszereknek köszönhetően.
Jelen tanulmány bővebb kifejtése megtalálható
a Water folyóiratban megjelent publikációnkban.
(Do Thi et al., Water 2021, 13(21), 3023, doi:
10.3390/w13213023)
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A publikáció az OTKA 128543, az OTKA 131586,
a MEC 140699 és az NTP-NFTÖ-21-B-0014
pályázatok támogatásával készült.
IRODALOMJEGYZÉK
SZERZŐ:
Do Thi Huyen Trang: vietnámi hallgató, 2017-ben szerezte a BSc. diplomáját
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a környezetmérnöki
szakon, míg ugyanitt 2020. júniusában az MSc fokozatot. 2020. szeptembertől
a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszéken PhD hallgató. Kutatási
területei: szennyvíztisztítás, membránműveletek, életciklus-elemzés.
Dr. Tóth András József: 2015-ben szerezte a PhD fokozatot a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Azóta a Kémiai és Környezeti
Folyamatmérnöki Tanszéken dolgozik a Környezeti és Folyamatmérnöki Ku-
tatócsoportban (www.envproceng.eu). Kutatási területei: szennyvíztisztítás,
hulladékgazdálkodás, membránműveletek, illetve desztillációs módszerek
fejlesztése.
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.