Article

FEAR AS AN EFFECTIVE ELEMENT OF SOVIET SOCIAL ENGINEERING IN THE TEACHER'S DAILY OCCURRENCE (BASED ON AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Bunt pokolinnia. Rozmovy z ukrainskymy intelektualamy
  • B Berdykhovska
  • O Hnatiuk
Berdykhovska, B., & Hnatiuk, O. (2004). Bunt pokolinnia. Rozmovy z ukrainskymy intelektualamy. Kyiv: Dukh i Litera. Retrieved from: https://chtyvo.org.ua/authors/ Ola_Hnatiuk/Bunt_pokolinnia/ [in Ukrainian].
Usna istoriia prymusu do pratsi: metod, konteksty, teksty. Kharkiv: NTMT
  • H Hrinchenko
Hrinchenko, H. (2012). Usna istoriia prymusu do pratsi: metod, konteksty, teksty. Kharkiv: NTMT [in Ukrainian].
Usna istoriia: stanovlennia, problematyka, metodolohichni zasady. Ukraina Moderna
  • O Kis
Kis, O. (2006). Usna istoriia: stanovlennia, problematyka, metodolohichni zasady. Ukraina Moderna, 11, 7-24 [in Ukrainian].
Instrumentarii dlia roboty z sakralnymy obiektamy: vid antychnykh do radianskykh chasiv
  • H Pocheptsov
Pocheptsov, H. (2008). Instrumentarii dlia roboty z sakralnymy obiektamy: vid antychnykh do radianskykh chasiv. Politychnyi menedzhment, 3, 3-16. Retrieved from https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/pocheptsov_instrumentarii.pdf [in Ukrainian].
Po toi bik sebe: sotsialno-psykholohichni ta kulturni naslidky Holodomoru i stalinskykh represii
  • I Reva
Reva, I. (2019). Po toi bik sebe: sotsialno-psykholohichni ta kulturni naslidky Holodomoru i stalinskykh represii. Kyiv: K.I.S. Retrieved from http://resource.history. org.ua/item/0013676 [in Ukrainian].
USE (Universalnyi slovnyk-entsyklopediia
  • Sotsiotekhnika
Sotsiotekhnika. USE (Universalnyi slovnyk-entsyklopediia). Retrieved from http:// slovopedia.org.ua/29/53409/21054.html [in Ukrainian].
Henderni vymiry radianskoi povsiakdennosti 1960 -seredyny 1980-kh rokiv
  • O Stiazhkina
Stiazhkina, O. (2010). Henderni vymiry radianskoi povsiakdennosti 1960 -seredyny 1980-kh rokiv. [Gender dimensions of soviet everyday life in 1960 -mid.
Liudyna v radianskii provintsii: osvoiennia (vid)movy. Donetsk: DonNU
  • O Stiazhkina
Stiazhkina, O. (2013). Liudyna v radianskii provintsii: osvoiennia (vid)movy. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].
Ekstremalna ta kryzova psykholohiia: Terminolohichnyi slovnyk
  • O Timchenko
Timchenko, O. (Ed.). (2010). Ekstremalna ta kryzova psykholohiia: Terminolohichnyi slovnyk. Kharkiv: KhNADU, NUTsZU. Retrieved from http://repositsc.nuczu. edu.ua/handle/123456789/4139 [in Ukrainian].