BookPDF Available

Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога : монографія / за наук. ред. І.П. Воротникової

Authors:

Abstract

The monograph is devoted to the issues of continuous professional development of pedagogical workers in the conditions of innovative transformations of postgraduate education and digitalization of society. Psychological and pedagogical are covered aspects of introduction of remote technologies for professional development teachers. Emphasis is placed on the implementation of educational programs for teacher training in distance and blended learning and on the results of scientific research on the use of various forms of learning in their own professional activity. The publication is addressed to scientists, graduate students, students of postgraduate pedagogical education, teachers, teachers and students higher education, managers and teachers of general secondary education
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут післядипломної освіти
ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЗМІШАНЕ
НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА
Монографія
За науковою редакцією Воротникової І.П.
Київ — 2022
kubg.edu.ua
 37.091.12.018.4
48
 
      
(протокол № 9 від 28 жовтня 2021 року)
Рецензенти:
Панченко Любов Феліксівна,    
   «   . 
»,       
«  »  ,  
, ;
Тихонова Тетяна Валентинівна,   , -
      -
  ,   , 
      -
     :  /
. . ...—  : . - . . -
, 2022. — 256 .
ISBN 978-617-658-027-0
      
      -
   .  -
      
.       -
        -
        
 .
  , ,   -
 ,  ,   
 ,      -
 .
УДК 37.091.12.018.4
© , 2022
©     , 2022
ISBN 978-617-658-027-0
48
kubg.edu.ua
ЗМІСТ
Передмова...................................................... 5
РОЗДІЛ 1
НЕПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВУМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТАІННОВАЦІЙНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ....................12
1.1.    
    
  ..................................12
1.2.    
    .............................27
1.3. -  
    ............... 39
1.4.     
    
 .................................................46
1.5.   
  , 
   .......................54
Висновки до1 розділу ...................................... 76
РОЗДІЛ2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ......................78
2.1.   
 .....................................78
2.2.   - ...............92
Висновки до2 розділу ..................................... 108
kubg.edu.ua
РОЗДІЛ 3
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
ВУМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТАЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ..........110
3.1.   
   
  .............................110
3.2.     
  :    .....125
3.3.    
   .............................139
3.4.    
   .......................152
3.5.     
« » ( «»)
   
( )  ..............................167
Висновки до3 розділу ..................................... 183
РОЗДІЛ4
ДИСТАНЦІЙНЕ ТАЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ
ВПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА .........................185
4.1.     
    
  ( ) ...............185
4.2.    
« » ...................................198
4.3.  - 
    ........206
4.4.   
  .................................214
4.5.      
      ...... 224
Висновки до4 розділу ..................................... 241
Відомості про авторів ........................................243
Список використаних джерел ..................................246
kubg.edu.ua
5
ПЕРЕДМОВА
     -
      -
      
   ,  -
  ,    
 ,    -
      -
.
    --
     ’ 
     (
 (  ),  ,  -
   ,     — ,
      
 / - )1 
      
   ,   -
  .
     
      
 : ., ., ., .,
. , . , . , . , . ,
., . .
 . . « -
  »    
    , ,   
1      -
.      21  2019 .  800.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
kubg.edu.ua
6
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
.: « ,   , ,
       -
    »2.
      
     
     
   .
Напрями досліджень
•      
 .
•       -
    .
• -   
 .
•     -
   .
•       
  .
• -   : , -
, , .
•      
 .
•      -
.
•  -   
  .
  16    :
•      
  ,  -
      -
      ,
     , -
    --
        
,     (1 розділ);
2  ..,  ..     :
.  : -  « », 2020. . 4.
kubg.edu.ua
7
Передмова
•       
    (, , )
  -  -
   ’ (2 розділ);
•      -
      -
     -
      
  ;   -
     
   (   
),     -
      
(3 розділ);
•      -
 ,    
    (4розділ).
    -
 - --
 «   
    
  », 
   - -
 -   -
     -
    (https://www.youtube.com/channel/
UCdyAqPAO0UxjMH2gOY7PgFw).
РІШЕННЯ
 - -
«Дистанційне тазмішане навчання як засіб реалізації індивіду-
альної траєкторії професійного зростання педагога»
(м.Київ, 15 квітня 2021 року)
 -  «
       
  »,   «-
  -   » (-
 147 03.02.2021),    -
kubg.edu.ua
8
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
 ’    
   .
    256 , -
: 119 , 87 - , 31 
  (  ), 22 
  , , , ,
  .    -
 152   24  .  -
    (36,3%)  
(28,1%).
     -
 54 .
       -
     ,
      
   ,   -
     
.      -
       ; -
, , ,    
    .  -
  -   -
   STEM-  -
  .
     
     -
       -
  ,     
      
   .
 ,      -
        -
 ,    ’  .
     
,      
 .   ,  
      
    :
kubg.edu.ua
9
Передмова
•   - ,
   ,    
     -
 ;
•      -
     -
      , 
      -
    ,      
;
•      -
 ;
•      
’   -’;
•    ’  -
     ;
•        -
      
  ;
•       
 ’     
  ;
•   - -
      
 , ,    
.
    (  -
 ,     -
).
1.     
      
 .     -
       -
 (МОН України).
2.      -
       
      -
     ,  .
kubg.edu.ua
10
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
     
  - (інститути післядипломної
педагогічної освіти).
3.      
     -
     -
,  -    (ін-
ститути післядипломної педагогічної освіти).
4.       
(   25.04.2013 466)   
      -
   ,   -
      ,
     
  (МОН України).
5.     
   ,    
,      -
      -
 (заклади післядипломної освіти).
6.     
      -
      
       (МОН
України).
6.       -
    (заклади освіти).
7.    , 
 ,    -
,    ,  
      ,
  (заклади освіти).
8.      -
       -
 (МОН, обласні тарайонні управління освіти).
10.     () ’-
      
 ’    -
kubg.edu.ua
11
Передмова
     (органи місцевого са-
моврядування, заклади освіти).
11.   ,  -
     -
(заклади освіти).
12.      
     (МОН).
13.    
     (МОН).
   48 ,  
   ,  :
•   -   -
     
   (17 статей);
•   (16 статей)   -
      -
  (https://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.
html);
•      
 «    »
(8статей) (https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu).
     
    ’  
   ’    -
        -
       
.
   (, ,  -
,  )    -
-    -
       
«» (http://kpmot.ipo.kubg.edu.ua).
І.П.Воротникова
kubg.edu.ua
12
РОЗДІЛ 1
НЕПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1.1. Синергетичний підхід до конструювання
технологій управління професійним розвитком
педагогічних працівників вумовах відкритої освіти
Микола Кириченко,
Ольга Просіна
       -
 ,     -
  .     -
     
        
     .  
COVID-19     ,  -
    , :
—    ( 20)  
     -
     ;
—     (
 ,  )  ’   -
   , , , ,  -
    ;
—    ,  
  ,   -
   .
     -
     
  .    , -
       -
kubg.edu.ua
13
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
    . , 
       
 :     
 ,     ,  -
     
,     
 —      .
        
,  ,    
3D- — ’   ’,  ,
 .   ’  -
      -
,   – .,  
   . - «»,  -
, ’    -
  ,     
  ,    -
     
  .  .,  -
    ,    
    ,  — -
 ,    -
 ,     
 ,     [9].
,     -
    ,    
       -
    - -
-      
      ,  -
  ,   , 
.
      
    ,   
 управління — синергетика — система  -
   : , ,  .
 . (1980)  «» -
        . 
kubg.edu.ua
14
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
      — 
«7-S»,   . .  «  -
 » ,    -
    ’ , 
      . 
    «s»:  (strategy), -
 (structure),  (system),  (sta),  (style), 
(skills),   (shared values).   
      ,
        
 [17]. ,    -
 ,     
    
 ,    ,  
     .
     .  .’
[2], ,   ()  -
 « », «  »,
 (-)   -
  ,    
 .   - .-
: «     ,  -
 ,   ,    . 
    « »,  , 
 ,      . -
    , 
  «»,   .  
!» [16]. ,   ,
      -
 ,     .
   .   :
« ,     -
    . ...   -
  ,   , ,  
 ,   ,    -
,  » [19].   
  ,  ,    -
       
kubg.edu.ua
15
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
   ,   ,
        [10].
     
  . ..  
  , ,    
,    ,
     ,    -
     [20].
.      
      ,  -
     ,  -
      
 ,     [4]. -
     ., ,  -
      
     ,  
 ,  , , -
.    —  , 
      -
     ,  
     
  ,   [21].
      
    
     .
      
    . -
,        .
      -
 ,     -
 ,   ,  
  ,     -
  .
       -
,     -
 [18]. ,  , ,   
     
   ,   : -
kubg.edu.ua
16
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
, «  ,    
,    ’ ;    , 
  ,    ,  
      ,  
      
 —  ; ’    -
       
 ,     
  ;     
     ’;  
   , » [18].
, ,       
   ,  
  .
    , ,
,    ,  
     [8].  -
   ,  
     ,   ,  
      ,  
 ,    ,   , 
    , 
  .
 ,    -
     , 
  , ,     [12].
      -
      ,    -
    
   ,  «  -
     ’ 
    » [23].
     
     -
     : 
 —     —   -
 —    — 
  .
kubg.edu.ua
17
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
,      , --
   .  « » -
    —  «  -
» [19].     . , , 
«  —     .
    , -
  ,  … ...-
       -
 …» [22].
,     -
       -
 ,   , , -
, ,     [11].
      -
       
    ,
       -
 . «   ,  -
.       ,
    » [22].  « »
    ’,    .
 .  .,   «
»  ,   , -
,    ,  -
     -
 …       
     -
 .     : ,
 , , , ;
    ,  
   ,  , -
 ,      . -
      ,
     , -
   .  , 
  ,   ,   -
    ,  -
    [14].
kubg.edu.ua
18
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
  . ,    -
,   ,    
  / ,   -
  - -
.     
       
- ,    -
      , 
    [6, 7].  —
  «  »   -
   , —  
  , ,    -
 ;   ,  
   .  
      ,  
        -
 . ,   
’      -
,      -
  -    .
  ,  , -
     , 
- ’    , -
        (-
)- () (  ),   -
-    , 
 ().      
 ’    , 
       
,     .
       -
     —  (Learning
Management Systems, LMS).     -
        
.     , 
  ,      ,
   ,  
     . 
kubg.edu.ua
19
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
 ,    ,      
 ,     .
,       -
, ,     , -
       -
   (lifelong learning.)  
(life-wide learning) [15].
Технології професійного розвитку педагогів.  -
     
      -
,    ,   
  - -- , -
       -
,   . , . 
 ’   , 
 :   , 
    , 
   ,   «-
 »,    [13]. 
       -
,        -
   .
      
«»     ’  
     -
       -
  «»,    
    , -
      -
    -
 ,     -
- .   —  -
     
  .. —    
    - -
   ,   -
   ,  -  
.      
kubg.edu.ua
20
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
      -
  ,    , 
 ,   , -
  ,    -
  .
Проєкт міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння
освіти дорослих» як технологія управління професійним розвит-
ком педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. -
    , , -
,   .    
 ,    : -
      , 
,  ;      
,   -  -
  ,     -
;  -  ; 
     
  ,   -
,        [3].
      -
   , , 
’ ,      -
 ,      -
      
.       -
 ,    ,
 ,   . -
     
   - 
  ’   -
,     . -
       -
    [24].
 ’   : -
-, , ;   -
 ,      ;
     ,   -
        .
kubg.edu.ua
21
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
     принцип сооргані-
зації.  ’    -
   ,   
 .    
      -
 . ,   ,    -
 ,    
      
   .
      -
      (рис. 1.1.1).
-   ’   -
  : , --
, -, -
-.
Проблемний
сегмент
діагностика
розподілене
лідерство
освітній дизайн
поліваріантність
курсів
Управлінсько-
організаційний
сегмент
проблема
співорганізація
створення
прототипів
підвищення
кваліфікації
Проєктувально-
конструкторський
сегмент
завдання
індивідуальна освітня
експериментальне
актуальний зміст
курсів
Результативно-
рефлексивний
сегмент
рішення
траєкторія
впровадження
прогнозування
подальшої
діяльності
Освітня платформа — Український відкритий університет післядипломної освіти
Рис. 1.1.1.   
  
kubg.edu.ua
22
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
Проблемний сегмент проєкту    
     -
    .  
  «  …»   
 ,    « -
    ».   
       
    ,  -
   ,    -
,  .    
 «  …»  ,  
  ,     -
  , , ,     
,    .  :    -
 -  ,    
’     . 
   ,        -
      ,   
   . ,  -
     
    
    ,  
  ,    
.
Управлінсько-організаційний сегмент проєкту  -
  розподіленого лідерства. .. [2] ..
    ,    ’ 
, , .    ,   -
 ,  ,   
      -
,    .
Проєктувально-конструкторський сегмент 
      
    , -
    ,   
-  -.   ,   -
 ,    « »,  -
  (рис. 1.1.2) [1].
kubg.edu.ua
23
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
емпатія
визначення
проблеми
генерація
ідей прототипування
тестування
Рис. 1.1.2. ’  -
    - -
 Stanford d.school  ’  : , -
 ,  ,  
[1].       ’-
 ,    .
Результативно-рефлексивний сегмент  
  : , -
,  ,    -
 ,   ,  
  .
      -
     
 «    »
 «   «»   -
    « -
      
   »   
    .
  —    -
      -
      -
     .
 5  9  2021.      -
       
437      . 
        -
:    ( ),
     .
kubg.edu.ua
24
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
     Zoom  Google
Classroom.
-    
      ( -
—      ,
 —     -
   ).
      .
    .
      -
  .
  . « 4.0»: 
, , .
      -
 .
    
      -
 .
 Google     -
 .
Післямова.     -
   .    
,     ’   
 .      -
        -
,     -, 
   ,   -
   . ,   
  ,      -
   ,     -
  ,    ’
   ,  
.
  ,,   
      
  .   
      ,
,      
kubg.edu.ua
25
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
   ,  ,
    ,
      -
,       -
 .
Список використаних джерел
1. Hasso Plattner Institute of Design at Stanford. URL : https://engineering.
stanford.edu/get-involved/give/hasso-plattner-institute-design
2. Lipman-Blumen J. Connective leadership: Female leadership styles in the
21-century workplace. Sociological Perspectives, 35(1). 1992. P.183–203.
3. Mykola Kyrychenko, Olʹha Prosina, Tetiana Kravchynska, Yaroslava Shven.
e adult education in nonlinear world: non-formal education in the system
of postgraduate education of the Ukrainian Open University// 
     :   :
 .-. . .  / . .: ..,
.. . (12–13 , . , 2020 .).  : 
.., 2021. 279 . .59–66.
4.  .  :  . URL: https://
elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22275/1/N_Batechko_NDLOSV_2017_1-2_
OD.pdf
5. ’.    —  . Укра-
їнська національна ідея: реалії таперспективи розвитку. 2006.  17.
URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8320/1/03.pdf
6.  ..     
. Педагогічний дискурс : .  . , 2010. . 7.
.30–35.
7.  ..     : -
. .: , 2008. 684 
8.  ..      .
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. -
:  , 2014. . 56. . 208–217
9.  .  :  . Україн-
ський соціологічний журнал. 2016.  1–2. .26–30. URL:http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Ukrsocj_2016_1-2_5
10.   . URL: http://esu.com.ua/search_
articles.php?id=35417
11.  ..,  ..,  ..,  .. -
   :    
kubg.edu.ua
26
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
    . Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгомано-
ва.  5:  :  . .77. 2020.
12. ..    
    . Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна.
: .  .  56. 2017. .56–62.
13.  ..    . .:
  , 1994. 192 .
14.  ..,  ..    
  . Інформаційні технології ізасоби навчан-
ня. 2014. 39. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN
15.  .     : 
. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018.
 2(76). .75–86
16.  .   ,    . Независимая газета.
05.03.96. URL: https://www.ng.ru/
17.  .    : (  -
) : .  . / . , .  ; . .  . ., .5–27,
.. .  : , 1986. 418 .; 21 .  .: In searcho
of excellence / omas J. Peters, Robert H. Waterman (New York).
18.  ..,  ..   . -
    « ». 2013. (3) URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1865
19.  . ,   :  -
   //   . 1980. . 131. . 2.
.185–207, 195.
20. ., .    -
  . URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2014_1_12
21. .     
. Вища освіта України. 2016.  3. . 24–29.
22.  i  :  / . ... .: -
  , 2014. 314 .
23.  .    
. Науковий вісник Чернівецького університету. . 
. . .  726–727.
24.  .,  .,  .,  .  -
     
      . -
:   .., 2013. 524 .
kubg.edu.ua
27
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
1.2. Тенденції використання цифрових технологій
для навчання протягом життя
Ірина Воротникова
 ,   -
 ,      -
   ,    -
       
 ,    
     
      .
 ,    ,  ,
      .
  1000    ,   96%
 ,    , -
        -
,    , , 
1,4       
2020 2026  [1].
    « », 
  ,      -
    . -
        .
«      -
   ,     
,   ,      -
   ,    -
 .       , -
,    » [2].
  —  ,  -
 ,     , -
  ,    -
        ,
  .
  ,    -
        
      ’-
kubg.edu.ua
28
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
  . ,   
      .
  EDX,   1000 ,   -
        
       ,
39%  ,     -
  ,   -
.       -
 ,   ,   ,  
,    .    ,
 41 %  (рис. 1.2.1)    
    ,   
   [3].
Individuals Employers Higher Education Government
* Percentages have been rounded and may not total to 100%.
Рис. 1.2.1.    «  
   ?»[3]
« ,    -
 ,      
      ...» [4, 16].
        -
,    -  -
 .     
 ,        -
 ,    . , , -
    ,  » [5, 40].
     
    — 51%
kubg.edu.ua
29
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
.  8       -
  ,  ’  -
  10      
[6].
     
      . -
     -
  ,  ,   
 -   .  -
AR/VR-   ’, , -
  2023  [8, 20].
  2015 .     
    (Digital Single Market policy,
DSMP),       , -
-,      :
       -
  ,      
    ;   -
     
;     
    , -
 ,      
   .
     
  ,   
 ,      -
      
 .     
 ,    
    ,  .
      -
    .
      
  Statista  - ,
       -
,      
,       -
 .
kubg.edu.ua
30
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
    
      -
  .   (рис. 1.2.2) -
  [8]    -
 .
2014
2022
165.36
243.8
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
Market size in million U.S. dollars
Sources: Additional Information:
PR Newswire; Various sourcec(ReportLinker) Worldwide; Various sourcec (ReportLinker); 2014
@ Statista 2018
Рис. 1.2.2.  - 2014 2022  (  .) [7]
      -
  -,     -
  .   -
,      ,  
     , 
      -
,     .
     (m-learning) -
  « »    -
     : -
 -    ,  ,
kubg.edu.ua
31
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
 ,     , 
 micro-learning,     [9, 4].
      -
 ,    ,   -
  (рис. 1.2.3). ,   
(https://learning.linkedin.com)     
    ,    -
 13000   .
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*2019*2020*2021*
Number of users in billions
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0.97
1.22 1.4 1.59
1.91
2.14 2.28 2.46 2.62 2.77 2.9 3.02
Sources: Additional Information:
eMarketer Worldwide; eMarketer; 2010 to 2017
@ Statista 2019
Рис. 1.2.3.    , 2010–2021., 
       .
      [10, 16] ,
   ,   
«5Rs»—  , ,  .
       
  ’    -
  .    
     
,      -
 .     ,
kubg.edu.ua
32
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
 ,    . 
      
     , 
 .
       
-, ,    -
  ,     , -
        , 
,   .  ,  , -
   ,      
  ,    
 [10, 22].
K. Tyner  ’    -
,    :   -
.   ,  , 
     , , -
     —
’, , ,  ,  -
    ,
  ,   -
   [11].
  ,   
      - -
    Massive Open Online
Courses (MOOC). , Google Translatotron  -
  «-»,   -
 ,  ,  , —  
 —     . 
       -
  .
      , 
      -
,     ,   
   : , , ,
  .    
 - Coursera,   
1800       65  
,  :   -
kubg.edu.ua
33
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
,  , ,   -
. 2012     15  -
,       
   —  ,  
,     [12, 647].
    -
,   200  ,    
 , 39%     3, 
      -
     .
  ,     -
  ,   
   ,  ,  
, , , .    
 (AR)   (VR) ,  
      .
       
 , , ,  .  
      . 
       
    .   
,        
,    .     -
,   ,      
.      ,
      ,   
,   , :  -
   ,       
,        
,    . ,   --
    ,     -
  . ,  
     
      -
    ,
3 News Oce MIT. Study on MOOCs provides new insights on an evolving space.
URL: http://news.mit.edu/2015/mit-harvard-study-moocs-0401
kubg.edu.ua
34
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
      , -
      ,  -
,     
     
   .   
      
.      ,
,      -
 .
    , -
  —   .   -
 ’    .   
 ,     
  .
      -
  .   -
      e-
      ’
 -,    ,
      
 [12].     -
 ,      -
 [13].
     
.   «Springer Nature»  -
 ,    4. 
      -
 - .   -,
    Springer Nature  .
    ’  -
 53 .  .     -
,     ( ,
  , , )  .
 ,     ,
      
4 A Machine-Generated Summary of Current Research.Lithium-Ion Batteries. 2019.
URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-16800-1
kubg.edu.ua
35
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
      ,   -
   ,  .
  ,  -
 ,    ,  
 ,  ,    -
,   ,  .  
 ,       .
    ,     -
    [14].
     -
        
   ,   
,    . -   -
      ,   , 
   ,   ,  
    .
       -
        -
  -,     -
      
     .
   (Blended learning)  -
      
    [15].  , ,
    ,  ,  , 
,   ,    - 
 .
      -
       
   (, https://www.microso.com/
uk-ua/education/educators, https://www.intel.com/content/www/us/en/
education/intel-education.html)   - .
Intel Corporation     -
      , 
    ,    -
    (https://www.intel.com/content/www/us/
en/education/solutions/transforming-education-next-generation-guide.
html)    .
kubg.edu.ua
36
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
     -
 ,       -
  . ,    , -
       , 
  .    4.0 : -
 ,  ,   
 ,    ,  
      ’-
     -
   [16].
      , 
  , ,   -
.      -
     , -
   .  , ,
      
     .
   -  -
    .   -
     , -
 MOOC,      
  ’. ,   
,     . -
  ,  ,     -
  .  ’   
   ,    -
   -.   (Google,
Intel, Microso, IBM )   
      .  -
 (Facebook, Linkedin, ResearchGate, Mendeley  .) 
         
,     .
     -
    ,   
,     , 
.       
 ,   , -
 .    
kubg.edu.ua
37
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
     -
,       
    .
      -
 ,     ,
    , , 
 .
  ,     -
   ,   
,      -
,   .  ,  
    ,  
      .
     
      -
      -
  .
Cписок використаних джерел
1. World Economic Forum Insight Report Towards a Reskilling Revolution
A Future of Jobs for All, Geneva: World Economic Forum. 2018. URL: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Reskilling_Revolution.pdf ( -
: 15.10.2020).
2. TOM Systems.      . URL:
https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-
majbutnye ( : 15.10.2020).
3. EdX. EdX Announces Results Of New Survey On Reskilling Trends.
JUN 11, 2019. URL: https://blog.edx.org/edx-announces-results-new-survey-
reskilling-trends ( : 15.10.2020).
4. Porter M. E. On competition. Harvard Business Press, 2008. 542 p.
5.  ..    : , ,
.  : , , / . ..-
. .:  , 2008. C. 9–48.
6.  ..,  .. HR-Digital:  
   . Вестник евразийской науки.
2017. 9.1(38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hr-digital-tsifrovye-
tehnologii-v-upravlenii-chelovecheskimi-resursami/ ( :
15.10.2020).
kubg.edu.ua
38
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
7. Statista. Digital Market Outlook. URL: https://www.statista.com/outlook/
digital-markets ( : 15.10.2020).
8. Becker S. A and all. NMC horizon report: 2017 higher education edition.
e New Media Consortium, 2017. pp. 1–60. URL: https://www.learntechlib.
org/p/174879/ ( : 15.10.2020).
9. Buchem I., Hamelmann H. Microlearning: a strategy for ongoing
professional development. ELearning Papers, 2010. 21(7). P. 1–15.
10. Innovating Pedagogy: Exploring new forms of teaching, learning and
assessment, to guide educators and policy makers. e Open University, 2017.
42p.
11. Tyner K. Literacy in a digital world: Teaching and learning in the age
of information. Routledge, 2014. 304 p. URL: https://www.taylorfrancis.com/
books/9781410601971 ( : 15.10.2020).
12. Kaltheuner N.-Estelle, e Virtual University. European Heart Journal.
Volume 39. 8. 21.02.2018. P.645–648. URL: https://doi.org/10.1093/eurheartj/
ehy041 ( : 15.10.2020).
13. Peng H., Ma S., Spector J.M. Personalized Adaptive Learning: AnEmerging
Pedagogical Approach Enabled by a Smart Learning Environment. In: Chang
M. et al. (eds) Foundations and Trends in Smart Learning. Lecture Notes in
Educational Technology. Springer, Singapore First Online. 15.03.2019. URL:
https://doi.org/10.1007/978-981-13-6908-7_24 ( : 15.10.2020).
14. Ferguson R., Coughlan T., Egelandsdal K., Gaved M., Herodotou C.,
Hillaire, G, Misiejuk K. Innovating Pedagogy 2019: Open University Innovation
Report 7. 2019. URL: https://iet.open.ac.uk/le/innovating-pedagogy-2019.pdf
( : 15.10.2020).
15. Philipsen B., Tondeur J., Pareja Roblin N., Vanslambrouck S., Zhu C.
Improving teacher professional development for online and blended Learning:
A Systematic Meta-Aggregative Review. Educational Technology Research and
Development, 2019. DOI: 10.1007/s11423-019-09645-8.
16.   .   ? URL:
https://delo.ua/business/chetverta-promislova-revoljucija-chogo-nam-
ochikuvati-334676/ ( : 18.05.2021).
kubg.edu.ua
39
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
1.3. Науково-методичні засади використання
цифрових інструментів восвітньому процесі
Ольга Захар
    ’ -
     , -
      
 .   « »  -
 ,      
 ,  -
 [5].    
 -   -
 ,      
   -,  
      -
,      -
,     .
       -
      -
  COVID-19,  2020 ,   -
    ,  0,6%  
   ,    
      -
  [1, 6].    
       -
       
    .
  - -
       
 .
.      -
        
    .  , 
     , -
       -
 -   ,  
-   . .  -
kubg.edu.ua
40
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
 ,      
    ’-
       -
-  - 
  ’  
     -
      [2, 20].
    . 
     , 
       
  ,    
  .  ,
   ,   
,     -
       
     ,   -
       ,
    ,   
      
  [7, 3]
. ,      
    ,  
     
[10].
    , -
  , , ,  -
     
 ,   . , . -
, ., ., ., . .
  ,     -
     -
      .
      --
      -
,       .
-    -
       -
  ,    «», -
kubg.edu.ua
41
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
       
  «  »  2029 ,
   ,  -
    .
       -
-  ,  
,     -
    ;   -
 -    -
  ,   
 [3].
      
 -   -
  (3)   :
3.1 —     ,
    , 
  ;
3.2 —     -
 ( )   ()  ;
3.3 —     -
  [9, 7].
     -
       
.       -
  .
•      -
  ?
       -
      ?
•      
 ?
     ,   
  ’  .
      08  2020
  1115 «    »
      
    : « -
     ( )», «-
kubg.edu.ua
42
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
  », «  »
.   ,  «  
      -
      -
 -  (
 ),  - -
,        -
 .     
,   ,  
,    » [4, 2].  -
 ,     
      -
   ,   .  ,
      -
   ,    -  -
.     —  
    1 3   
,       -
  .
      -
,     ,   -
 ,     . ,  -
 ,       
   . , 
      -
  2021     -
   15%    -
       . ,
       
,   ,      -
  ,   ’,   
 .   ,    -
,        -
,   ,     
    ,  
,        .
        
 ,       
kubg.edu.ua
43
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
 ,      
      .
      
 :      
 -,       -
. 2019      -
     ,  ,
     ()  -
     -   
 - ,  
     -
 ,     
  .
      
    ,  :
• ;
• ;
•  ;
•    ;
• -;
•      -
  ;
•      
;
•    (Experience API ) [8].
       -
  ,   ,   
, -, —     -
       
.   .    , 
      — 
       
  .
      -
. .     
   ,    
 ,    -
.      , -
kubg.edu.ua
44
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
   :  , 
, ,   ,   
   , ,    
[6,77–78].
     -
 .      , -
       -
        , 
,       
     . -
   ’    -
    «  
 ».     
:     ,    -
   ,   -
  .      
     
.
•        -
 ?
•       ?
•         
   ?
•       —  
 ()   ?
       -
     .
  ,   ,  -
      
  :
      
 ;
      -
;
     (-
    );
     
 ;
kubg.edu.ua
45
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
—      -
;
     
  .
      
  ,    -
      -
      -
 .     
     ,  
         -
  , ,      -
.
       -
.     
     -
     
.
Список використаних джерел
1.      
        ( -
 -   ). URL: http://
www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/monitorynh-systemy-osvity/255-diialnist/
monitorynh-systemy-osvity/monitorynh-systemy-osvity-2020/1365-
monitorynhu-systemy-osvity-2020
2.  ..     ’-
-      // -
-   :    -
  : . . . / . .. , .. ; .:
.. , .. . , 2019. . 20–25.
3.     . URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16
4.      ( -
      30.09.2020  1115). URL: https://mon.
gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-
zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-
2020-roku
kubg.edu.ua
46
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
5.   « ». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19#Text
6.  ..      -
    : …  .  : 13.00.02.
  - . .. . ., 2003. 605 .
7. . , . , . , . , . ,
., . , . .    -
  ().   - 
. 2019. . . 1–53.
8.         .
     (  
   29.05.2019  749). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0666-19#Text
9.      «
     », « 
  », «   (  -
 )» (   , 
    23  2020   2736). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text
10. Tondeur J., Aesaert K., Pynoo B., Fraeyman N., ErstadO. Developing
a validated instrument to measure preservice teachers’ ICT competencies:
Meeting the demands of the 21st century. British Journal of Educational
Technology. 2016. [Online]. DOI: 10.1111/bjet.12380
1.4. Умови впровадження відкритих
освітніх ресурсів для професійного розвитку
педагогічних працівників вУкраїні
Вікторія Наумова
      
 ,   ’- -
     -
 ,  . ,   .,
    ,   -
     [1].
      -
 ’      -
kubg.edu.ua
47
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
   .  ,  
      
   ,  : 1) -
      
      -
      
 ; 2)   
      -
      -
 .
     -
,       
 ., ., ., .,
..     -
       -
  .    
 , ,  
    -
      -
 ( .). ,  «  -
     ?»  -
     : 1) 
 , ; 2)  -
 ; 3)  - -
,  , ; 4)-  -
,   ; 5)   , ,
-    ; 6)
 :  , , , 
 , , ,  -
 - (MOOC); 7)  --
   ,   
; 8)    [3, 99].
 ,     
        -
  .
, ’     -
 ,   . , .,
., ., ., ..  -
kubg.edu.ua
48
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
    [2; 3; 4; 5; 6; 7],  -
      
       
  ’ .
     
       -
     . ,  -
       
 -,    -
      
.
    
      -
  .
      
 ,   ,  .
   ,   . ,
’   ,   
      -
  ’  [5].   -
      
        ,
    ,    .
,      -
      ,  
     -
 .
 ’    ,    
     ,   
 (     — «-
 »)  ,    -
       
,    ,  -
       
       [2; 8].
      
  ([6], [8], [9], [10]), ,   
        -
kubg.edu.ua
49
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
      
,   ,     
       (
OpenCourse Ware ).
  ,   —
 ,    ,   -
    ,     -
  .     
 ,  , , , , ,
 ,   -  , 
 ,      
,    [9].
      —  
  ,        -
.       -
,  -, , , , ,
    . ,  
    ,  -
        
    .
,     -
  . .  (ARRChNU), 
 « » (DSpace at UOSA), 
  .  (elONUar ). 
      -
,     
      -
.    «- »
   eKMAIR — (Electronic Kyiv-Mohyla
Academy Institutional Repository),   ,
     --
 ,     -
.      
      
 ...   ,  -
      , -
 .      
 :   «-
kubg.edu.ua
50
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
  »;  ;   
« » .
      -
 ,   ,    
 ,     -
Prometheus, EdEra, Osvitoria,  Google Educator Group (GEG)
.
  . ,    -
     ’ 
   - ,
       
  .    -
       -
    ,  -
  [2].
   (., ., . -
)       
  ,   -
 -   [7].
. ,  «   -
       
  .  -
    , 
       -
,     … 
     
   » [4, 111].  ’
  ’   ,
   .
.   ,    -
   ,    [2].
. ,  «   -
    ,   
  ,   -
 .  ,     ,  -
 ,     
  ,   
 » [5, 16].
kubg.edu.ua
51
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
       -
      ,  
      .   -
    ,  
 ,   , , ,
      
[9]. ,      .
      
     , 
,       -
     ,  
     .   
   .
      
      -
   , : 1) 
   - -
        ;
2)     
      -
     [5]; 3)  
    ,    
    ; 4) -
     -
     .
     , .-
[1; 2], . [4], . [6], . [8], -
       -
     :
1)      
-  (  -
    (, -
, ),    
   (, 
),      
 );
2)      -
    : -
kubg.edu.ua
52
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
  ,     
     
’ ,   ;  -
-     -
    ;
3)  -  ,  
  (,  , -
  ,   , -
-  );
4)     
    , 
    ,  -
    .
       -
 ,     
      ’
     -
  .
      -
      -
:    ,  
- ;   -
     
 ;  - 
;     
    . -
      
  .
    
      -
       
  .   
     : 
-     
   ;  
     
 ;     -
   .
kubg.edu.ua
53
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
Список використаних джерел
1.  ..   , -  
 -    . Інформа-
ційні технології восвіті. 2011. . 10. . 8–23.
2.  ..  ’-  -
     - 
-  . Теорія іпрактика управління соціаль-
ними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2013. 1.
.81–98.
3.  .,  .    -
  -  (  -
). Освітологічний дискурс. 2018. 3–4(22–23). . 95–106.
4.  ..     -
  . Відкрите освітнє е-середовище сучасного уні-
верситету. 2019.  6. . 101–118
5.  ..,  ..    
   . Інформаційні технології і засоби нав-
чання. 2014.  39. 1. URL: https://lib.iitta.gov.ua/6503/ ( :
20.10.2020).
6.  ..,  ..  - .
ScienceRise: Pedagogical Education. 2016. 10(6). . 4–9.
7.  .., ..,  ..   -
     . URL:
https://hnpu.academia.edu/TOleinik ( : 20.10.2020).
8.  ..,  ..   
    Maxima  -
 .  : .-.   ..,
2014. 57 .
9. Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education.
URL: http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=364 (
: 20.10.2020).
10. Laurillard D. Open teaching: e key to sustainable and eective open
education. In T. Iiyoshi and M. S. V. Kumar (Eds.). Opening Up Education: e
Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content,
and Open Knowledge, 2008. . 319–335. Cambridge, MA: MIT Press.
kubg.edu.ua
54
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
1.5. Можливості професійного розвитку
педагогічних працівників уформальній,
неформальній таінформальній дистанційній освіті
Ірина Воротникова
       
     ’,  -
    , 
   . ’ 
,       -
       
2013 [13],      
      -
  .
      -
       -
     
     
      -
    .
   ,  -
  (,   ,
      
  ),  - -
  ,   -
 ,      -
     ,  -
   .
    
, ,   
 ,     ,
      , -
, , ,  .
  —   ’ -
 ,      -
   ,  
kubg.edu.ua
55
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
  [6, 733].    -
      ,
   , , ,
, , ,  -
 .     -
,  ,  , ,  ,
, ,  .
    -
   : ., ., .,
., ., ., .’ . 
       -
  :  ,  -
     
      ,
  ; - ,  -
     ,  ,
    ,  , — 
   .
.  70-      
«   »    -
 :  ,  ,   -
,     ;   -
       ,
 , , ; 
      
 ,    , , -
,      ;  -
       ,
 , ,  ,      
  , , , -
,  ,   ,  -
  [18].
     -
-   (.-,
., ., ., ., ., .-
, J.Atkinson, C.Maslach, M.Knowles .). 
      
 .
kubg.edu.ua
56
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії ...
.     -
    :  
    ; --
, -  -,  ; -
    , - 
;      ;
 ,     --
  ;    [16, 19].
  8  « » : «  
     , -
  .     , 
   ’  ,   -
  ,      
» [7].
     -
     ., ., .-
, ., ., .   . -
    «  »,
 ,    ,  -
     -
    (, , ).
    ,   -
-    
 ,    .
     . -
: «    -
     
,    .   -
      
      , 
     
       -
     , 
      , -
   [12, 390 ].
      
     -
   ,   -  
kubg.edu.ua
57
Розділ 1. Неперервний професійний розвиток педагогічного працівника ...
      
,    .
     -
      
      
  : ., . , . -
, . , . , . , . , . ,
.  .
      -
      , 
 «    », -
        
,     ,
   ,  -
   [8].
.   .     «-
  »     -
      
      -
 .     -
      
:  ’ ; ,   -
 ;  ; -,
 .  ,  
      
 ,      
,   ,   -
   —    , -
,       -
  [2].
. ’    
,       
        -
.  ,     -
  ,     
: ,   ()  
,     
« », 