MethodPDF Available

Latvijā sastapto pieaugušo bruņurupuču sugu lauka noteikšanas shēma [Field identification scheme for adult turtle species found in Latvia] (In Latvian)

Authors:

Abstract

Field identification of the turtle species, caught in Latvia: Caretta caretta, Pelodiscus sinensis, Testudo (Agrionemys) horsfieldi, Testudo hermanni gercegovina, Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta troostii, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Mauremys caspica,
Pupiņš M., Pupiņa A. (2013): Latvijā sastapto pieaugušo bruņurupuču sugu lauka noteikšanas shēma. –DU Ekoloģijas Institūts, LZD: 2 lpp.
1
LATVIJĀ SASTAPTO PIEAUGUŠO BRUŅURUPUČU
SUGU LAUKA NOTEIKŠANAS SHĒMA
Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa
Daļa informācijas saņemta projekta LIFE LIFE09NAT/LV/000239 "Reto rāpuļu un abinieku
aizsardzība Latvijā" gaitā. Projektu LIFE-HerpetoLatvia līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE
Programma
www.life-herpetolatvia.biology.lv
Atslēgas jautājumi
Atbildiet uz jautājumiem , vai un sekojiet bultiņām
Bruņurupuču sugu nosaukumi
Uz priekšējām kājām ir 1 nags
Loggerheda bruņurupucis
Caretta caretta
(Latvijas suga) 2.att.
Uz priekšējām kājām ir 3 nagi
Ķīnas mīkstādainais bruņurupucis
Pelodiscus sinensis (3.att.)
Kājas ir bez pleznām
Uz priekšējām kājām ir 4 nagi
Vidusāzijas bruņurupucis
Testudo horsfieldi (4.att.)
Hermana bruņurupucis (5.att.)
Testudo hermanni gercegovina
Uz galvas sāniem divi gareniski
plankumi
Plankumi ir sarkani vai oranži
Sarkanausu bruņurupucis (6.att.)
Trachemys scripta elegans
Camberlenda bruņurupucis
Trachemys scripta troostii (7.att.)
Uz priekšējām kājām dzelteni apaļīgi
plankumi
Eiropas purva bruņurupucis
Emys orbicularis
(Latvijas suga, LIFE-HerpetoLatvia
suga) (1.att.)
Uz kakla dzeltenīgas svītras
Vēderbruņas melnas
Balkānu bruņurupucis (8.att.)
Mauremys rivulata
Agrāk nezināma suga, nelegāli
izlaista Latvijā. Zvaniet
herpetologiem 29621191
Kaspijas bruņurupucis
Mauremys caspica (9.att.)
Projekta LIFE-HerpetoLatvia mērķis ir atbalstīt purva
bruņurupuču, gludenās čūskas, sarkanvēdera
ugunskrupju populāciju palielināšanos Latvijā un
nodrošināt to ilgtspējīgu eksistēšanu ar in-situ, ex-situ
un likuma aizsardzības metožu kombināciju.
Projekta pamata uzdevumi: izveidot atbilstošu biotopu
un koridoru tīklu atslēgas populācijām; jaunas Natura
2000 teritorijas izveide sarkanvēdera ugunskrupju
lielākai populācijai; gludenās čūskas sugas
aizsardzības plāna sagatavošana; purva bruņurupuču,
sarkanvēdera ugunskrupju pavairošana zookultūrā un
juvenīlu īpatņu izlaišana dabā.
Natura 2000 Eiropas daba Jums. Projekta teritorija ir
Eiropas Natura 2000 tīkla daļa. Tā izvēlēta sakarā ar to,
ka tajā atrodas dažas Eiropas visapdraudētākās sugas
un biotopi. Visas Eiropas Savienības valstis strādā
kopā Natura 2000 tīklā, lai saglabātu Eiropas dabas
mantojuma bagātību un daudzveidību visu labā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2013): Latvijā sastapto pieaugušo bruņurupuču sugu lauka noteikšanas shēma. –DU Ekoloģijas Institūts, LZD: 2 lpp.
2
Latvijā sastapto pieaugušo bruņurupuču sugu lauka noteikšanas tabulas fotoattēli
Author Brian Gratwicke
1.att. Eiropas purva bruņurupucis
Emys orbicularis
2.att. Loggerheda bruņurupucis Caretta
caretta
3.att. Ķīnas mīkstādainais
bruņurupucis
Pelodiscus sinensis
4.att. Vidusāzijas bruņurupucis
Testudo horsfieldi
5.att. Hermana bruņurupucis
Testudo hermanni gercegovina
6.att. Sarkanausu bruņurupucis
Trachemys scripta elegans
7.att. Camberlenda bruņurupucis
Trachemys scripta troostii
8.att. Balkānu bruņurupucis
Mauremys rivulata
9.att. Kaspijas bruņurupucis
Mauremys caspica
Lūdzu, ziņojiet autoriem par novērotiem Latvijā rāpuļiem: eco@apollo.lv; tālr.: +371 29621191
Ideja, sugu noteikšanas algoritms, teksts, fotogrāfijas (izņemot tos, kam noradīti citi autori), zīmējumi, dizains © Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa.
Darba autortiesības ir aizsargātās ar LR likumu "Par autortiesībām un blakustiesībām". Materiāla jebkuras izmantošanas gadījumā atsauce
uz tabulu un autoriem obligāta. Kontakti ar autoriem: e-mail: eco@apollo.lv; tālr.: +371 29621191. Shēma ir brīvi pieejama šeit:
www.latgaleszoo.biology.lv; www.life-herpetolatvia.biology.lv
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.