ArticlePDF Available

Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme / Where is Luxury Tourism Headed? A Conceptual Evaluation

Authors:

Abstract

The ever-growing demand for luxury travel, depending on the development of global economies, is a niche market on its own in international tourism. For this reason, countries, tourism regions and businesses are in a race in the design of products or services to meet the demand for luxury tourism. However, tourists who demand luxury tourism show some differences compared to other masses. In this context, research; It is designed to showcase current developments in the luxury tourism industry and explore what the market is waiting for. In the study, which adopted a qualitative approach, the document analysis technique was used. Scientific data has been obtained from academic studies, company documents, journals and declarations of various tourism organizations. The results revealed that many different types of luxury tourism experience have developed, as well as that tourists who demand luxury tourism care about their unique individual experiences. Suggestions made depending on the inferences were presented to the reader's information while the research was concluded.
Cilt / Volume: 2
Sayı / Issue: 1
Yıl / Year: 2022
Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. /
Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a
year.
Bölgesel Kalkınmada Kamu Yatırımlarının Önemi:
Ağrı İli Örneği / The Importance of Public
Investments in Regional Development: The Case of
Ağrı
Hasan ARPAÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Nazife Özge BEŞER
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
1-14
Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir
Değerlendirme / Where is Luxury Tourism
Headed? A Conceptual Evaluation
Burak ATASOY
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi Azerbaycan
Örneği / Human Resources Management in Tourism
The Case of Azerbaijan
A. Fatih AKCAN
Nişantaşı Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Zeynab KHAMAYEVA
Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kültürel Zekâ ve Örgütsel Zekâ: Karşılaştırmalı Bir
Çalışma / Cultural Intelligence and Organizational
Intelligence: A Comparative Study
Yavuz Sezer OĞUZHAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu Piri
Reis Meslek Yüksekokulu
Ayşe Nihan ARIBAŞ
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
15-24
25-37
Otomotiv Sektöründe Markalara Yönelik Kişilik
Analizi Uygulaması: Aaker'in Marka Kişiliği
Boyutlarının İncelenmesi / Application of
Personality Analysis for Brands in the Automotive
Industry: Investigation of Aaker's Dimensions of
Brand Personality
S. Ece YILMAZ
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi, Rektörlük/Kariyer Planlama
Yalçın KÖKLÜ
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Onur ÇELİK
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com
"Bilimin evreninde a sınıfı gezinti" / "Class a journey through the universe of science"
ISSN: 2792-0380 ISSN: 2792-0380 (online)
MART / MARCH
Turistika, 2(1), 2022
[ 38 ]
Yıl/Year: 2022
Cilt/Volume: 2
Sayı/Issue: 1
Geliş Tarihi/Received Date: 28/02/2022
Kabul Tarihi/Accepted Date: 18/03/2022
LÜKS TURİZM NEREYE GİDİYOR? KAVRAMSAL BİR
DEĞERLENDİRME
ATASOY, Burak (Arş. Gör.), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.
E-posta: burakatasoy@subu.edu.tr ORCID: 0000-0002-9742-8112
Özet
Küresel ekonomilerin gelişimine bağlı olarak sürekli büyüyen lüks seyahat talebi, uluslararası turizmde kendi başına
bir niş pazar konumundadır. Bu nedenle ülkeler, turizm bölgeleri ve işletmeleri lüks turizm talebini karşılamak üzere
ürün veya hizmetlerin tasarımında bir yarış halindedir. Ancak lüks turizm talebinde bulunan turistler, diğer kitlelere
göre bazı farklılıklar sergilemektedirler. Bu bağlamda araştırma; lüks turizm endüstrisindeki mevcut gelişmeleri
ortaya koyma ve pazarın beklentilerinin neler olduğunu keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Nitel yaklaşım benimsenen
çalışma da doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Bilimsel veriler, akademik çalışmalar, şirket
dokümanları, dergiler ve çeşitli turizm kuruluşlarına ait bildirilerden elde edilmiştir. Sonuçlar, lüks turizm
deneyiminin çok farklı türlerinin geliştiğini ve yanı sıra lüks turizm talebinde bulunan turistlerin, kendilerine özgü
bireysel deneyimleri önemsediğini ortaya koymuştur. Çıkarımlara bağlı olarak getirilen öneriler, araştırma nihayete
erdirilirken okuyucunun bilgisine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lüks Turizm, Uzay Turizmi, Sanal Turizm, E-spor, Instagram
WHERE IS LUXURY TOURISM HEADED? A CONCEPTUAL
EVALUATION
Abstract
The ever-growing demand for luxury travel, depending on the development of global economies, is a niche market
on its own in international tourism. For this reason, countries, tourism regions and businesses are in a race in the
design of products or services to meet the demand for luxury tourism. However, tourists who demand luxury
tourism show some differences compared to other masses. In this context, research; It is designed to showcase
current developments in the luxury tourism industry and explore what the market is waiting for. In the study, which
adopted a qualitative approach, the document analysis technique was used. Scientific data has been obtained from
academic studies, company documents, journals and declarations of various tourism organizations. The results
revealed that many different types of luxury tourism experience have developed, as well as that tourists who
demand luxury tourism care about their unique individual experiences. Suggestions made depending on the
inferences were presented to the reader's information while the research was concluded.
Keywords: Lux Travel, Space Tourism, Virtual Tourism, E-spor, Instagram
Atıf Bilgisi / Reference Information
Atasoy, B. (2022). Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme, Turistika, Mart, 2(1), 38-50.
ISSN: 2792-0992 ISSN: 2792-0380 (online)
"Bilimin evreninde a sınıfı gezinti" / "Class a journey through the universe of science"
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 39 ]
GİRİŞ
İnsanların statüleri ve yaşam stilleri, katıldıkları
turizm türlerini etkilemektedir. Son dönemlerde
büyük bir gelişme gösteren lüks turizm, bu
alanlardan biridir. Lüks seyahat, olağanın dışında bir
turistik deneyim arayan ve maddi kaynakların
karşılığı olarak ürün veya hizmet kalitesinde
olabildiğince mükemmeli arzulayan bir kitleye
sahiptir. Toplumların refah seviyesinin gelişimine
bağlı olarak lüks mal ve hizmetlere olan talep
artmıştır. Bireyler, tatil kararı verirken ekonomik
statülerini daha çok dikkate almıştır (Novotna &
Kunc, 2019). Sıradan fiziksel ürün veya hizmet
sunmanın lüks turizm pazarları için ayırt edici bir
strateji olmadığının farkına varan birçok toplum ise
deneyimleri benzersiz kılma arayışına yönelmiştir.
Çünkü insanlar, ürün veya hizmetlerin deneyim
unsurunda olağandışılığı arama eğilimindedir. Lüks
turizme olan ilginin artması bu eğilimin bir örneğidir
(Veríssimo & Loureiro, 2013).
Dünya turizm ekonomisi verilerine göre 2011-
2015 yılları arasında lüks seyahatin büyüme oranı
(%4,5), küresel seyahati geçmiştir (Dykins, 2016).
Bununla birlikte küresel turizm içerisinde 1,54
trilyon dolar değeriyle lüks turizm önemli bir
konuma erişmiştir (ILTM, 2019). Lüks turizmin
ekonomik etkilerinin bu denli büyük olmasının arka
planında çeşitli faktörler söz konusudur. Bunların
başında şüphesiz tüketici eğilimlerinin ürün veya
hizmetleri şekillendirmesi gelmektedir.
Akademisyenler ve pazarlamacıların, lüks turizm
davranışını anlaması ve bu doğrultuda stratejiler
geliştirmeleri, turizm bölgelerinin ekonomik
kazançları açısından elzemdir. Alanyazında birçok
çalışma lüks turizmle ilgileniyor olsa da (Sukmawati
vd., 2018; Brenner & Aguilar, 2002; Conrady &
Ruetz, 2020; Thurlow & Jaworski, 2014; Iloranta,
2022; Thirumaran & Raghav, 2017; Demir & Sarıbaş,
2014), gelinen konum itibariyle lüks seyahatin neleri
kapsadığı ve pazarın karakteristik özelliklerinin neler
olduğunu ortaya koyan çalışma sınırlı sayıdadır. Bu
bağlamda araştırmanın gayesi lüks turizmin
trendlerini belirlemek ve ürün ve hizmetleri talep
eden pazar kitlesinin davranışlarını açıklamaktır. Bu
bağlamda internet siteleri başta olmak üzere
bilimsel araştırmalar ve çeşitli yazılı kaynaklar
incelenerek nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Ardından yürütülen
araştırmanın metodolojisi, bulguları ve sonuç olmak
üzere çeşitli bilgiler okuyucunun bilgisine
sunulmuştur.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Lüks Turizm
Günümüzde insanlar, sıradan ürün veya
hizmetleri satın alma veya deneyimlemenin ayırt
edici bir özellik olmadığını düşünmektedir. Gelişen
teknolojinin yanı sıra artan ürün veya hizmet
çeşitliliği insanların olağanüstü yani farklı olana
ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Lüks seyahat tercihi bu
eğilime örnek olarak gösterilebilir (Maria &
Loureiro, 2012). Aslında her turizm türünün bir lüks
yanının olduğundan söz edilmektedir (Correia &
Kozak, 2014).
İnsanların lüks tutkusu yeme-içme
deneyimlerinde de görülmektedir. Lüks
restoranlarda yeme-içme deneyimi yaşamanın çoğu
insan tarafından önemli bir boş zaman etkinliği
olarak kabul edildiği söylenebilir. Chen ve Peng
(2018), restoranlara ilişkin algılanan, sembolik ve
hedonik değerlerin tüketicilerin restoranlara yönelik
tutumlarını etkilediğini belirtmektedir. Yazarlar
insanların lüks restoranlara yönelik, kaliteli ürünlere
sahip oldukları (gıda, atmosfer ve hizmetler),
tüketicilere iyi hissetmelerine fırsat verdikleri ve
insanlara zenginlik ve statü kazandırdıkları şeklinde
algılamalarının olduğundan söz etmektedir. Statü,
lüks seyahatin bir motivasyon kaynağı olarak kabul
edilmektedir (Zhang & Tse, 2018).
Turizmde lüks kavramı, insanların göze
çarpmayan özgün, daha anlamlı ve kişisel
deneyimlerini kapsayan seyahat anlayışlarını
içermektedir (Iloranta, 2019). Sukmawati vd.,
(2018), lüks turizm kavramının insanlar tarafından
birinci sınıf tesisler ve olanaklarla
ilişkilendirildiğinden söz etmektedir. Araştırmada, 5
yıldızlı ve üzeri konaklama tesisleri, kiralık uçaklar,
özel jet ve yatlar birinci sınıf ürün veya hizmetlere
örnek olarak gösterilmektedir. Ayrıca çalışmada lüks
seyahatin göreceli olduğundan, bazı insanların her
ürün için birinci derece standartları istediğinden
(altın kaplama musluk ve mermer küvet gibi) söz
edilmektedir.
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 40 ]
Lüks kavramı, temel insan ihtiyaçlarının
geliştirilmesiyle ilişkilendirilmekte ve kişiden kişiye
değişebilmektedir. Örneğin, bir zamanlar Batı
Avrupa'da şeker lüks olarak kabul edilirken şimdi
toplu tüketim malı olarak ifade edilmektedir (Maria
& Loureiro, 2012). İnsanlar basit ve sıradan bir
deneyimi lüks turizm kavramında
değerlendirebilmektedir. Örneğin, Kosta Rika’daki
yaban hayatı ve kuşlarla çevrili bir konumda Arenal
yanardağı çevresinde yer alan orman otelindeki bir
tatil bu kapsamda düşünülebilir. Ya da tatilcilerin
çiftliklerde kalmak ve çalışmak için para ödemesi
lüks seyahat içerisinde değerlendirilebilecek başka
bir örnektir.
Zhang and Tse (2018), lüks seyahatin alışveriş
ve lüks yemek deneyimi gibi zaman ve para
gerektiren aktiviteleri içerdiğinden söz etmektedir.
Yazar insanların, zaman ve para harcamasından
dolayı lüks seyahati zenginlik ve statü aracı olarak
değerlendirildiğinden söz etmektedir. Ayrıca lüks
seyahatin bir tüketim biçimi olduğu ve zaman
zaman para israfı olarak değerlendirilebileceği ifade
edilmiştir. Öte yandan lüks tutkusu, insanların otel
seçimlerinde söz konusu olabilmektedir. Padma ve
Ahn (2020), temizlik, hoş görünüm, konfor, sessizlik
ve oda kalitesi gibi konuların misafirlerin
memnuniyetini etkilediğinden söz etmektedir.
Yazarlar, lüks otel hizmetleri, hızlı check-in, temiz ve
ferah kaliteli oda, personel karşılama ve lüks
otomobille karşılama gibi konularda hizmet
sağlayan lüks otelin sorumluluklarına dikkat
çekmektedir.
1.2. Sanal Turizm
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük
gelişmelerden dolayı içinde bulunduğumuz dönem,
dijital çağ olarak kabul edilmektedir. Bu teknoloji
tabanlı gelişmelerin dünya endüstrileri üzerindeki
etkisi her geçen gün daha derinden hissedilmektedir
(Voronkova, 2018). Endüstrilerin alışkanlıklarını
değiştiren dijital çağdaki son teknolojik
inovasyonlardan biri de sanal ve artırılmış gerçeklik
sistemleridir. Bu sanal sistemler, geniş bir kullanım
yelpazesine sahip zla gelişen bir teknoloji olarak
ifade edilebilir. Özellikle turizm endüstrisi sanal
sistemlerin kullanımının oldukça yaygın olduğu
endüstriler arasında yer almaktadır (Rainoldi vd.,
2018).
Çok sayıda destinasyon ve turizm ürünüyle
kaılaşan turistler, bilgi edinmek, istek ve
beklentilerini karşılayan destinasyonları seçmek ve
arzu ettikleri tatil deneyimini yaşamak amacıyla
elektronik ortamlar aracılığıyla tatil planlaması
yapmaktadır. Zaman ve maliyet açısından elektronik
sistemler ve internetin daha avantajlı olması bu
durumun arka planını olarak düşünülebilir (Rahman
& Bhowal, 2017). Sanal sistemler turist
deneyimlerinin planlanması, yönetilmesi, teşvik
edilmesi ve deneyimlenmesi noktasında önemli bir
rol oynamaktadır (Loureiro vd., 2020). Öte yandan
turistlerin destinasyona çekilmek, kültürel ve doğal
miras varlıklarının korunmak istendiği durumlarda
yine sanal turizm seçeneği tercih edilmektedir.
Somut veya soyut turizm ürünlerinin sanal turizm
aracılığıyla sunulması, turistleri destinasyonlara
çekebilmekte turist güvenliğinin sağlanamadığı
durumlarda turistlere sanal deneyim
yaşatılabilmektedir (Voronkova, 2018).
Sanal gerçeklik sistemlerinin temeli ilk olarak
1929’da Edward Link tarafından geliştirilen uçuş
simülatörü ile atılmıştır (Ticknor, 2019). O tarihten
itibaren teknolojiyle paralel olarak gelişerek
günümüzdeki konumuna gelmiştir. Atari ve VPL
Research gibi şirketler 1980’li yıllarda geliştirdikleri
donanım ve yazılımlarla sanal sistemlerin bugünkü
başarısında önemli bir yere sahiptir. Sanal gerçeklik
sistemleri gerçek dünyayı, bir hayali alanı veya
nesneyi bilgisayar aracılığıyla insan zihninde görsel
ve işitsel açıdan canlandırabilen sistemler olarak
ifade edilebilir (O’Connor, 2019).
Sanal turizm, turistik yerleri ziyaret etmek
isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı seyahate
çıkamayan insanların, fiziksel dünyada bulunan
turistik unsurları sesli, yazılı ve görsel veriler
aracılığıyla deneyimlemesini içeren sanal seyahatler
olarak tanımlanmaktadır (Yeganegi & Zarghami,
2015). Bugünkü teknolojisiyle sanal gerçeklik
sistemleri aracılığıyla turizmde birçok farklı alanda
sanal turlar yapılmaktadır. Örneğin müzelerin
sunduğu sanal turlar, bir müzeyi ziyaret
edemeyenler veya ziyaretlerinden önce müze
hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için büyük
avantaj sağlamaktadır (Kabassi vd., 2019).
New Jersey merkezli şirket “Travel World VR”,
360° videolar ve sinematik prodüksiyonlarıyla
seyahat acentacılığına farklı bir boyut
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 41 ]
kazandırmıştır. Sanal turizm aracılığıyla
destinasyonlarını tanıtmakta ve turistlere seyahat
etmek için ilham vermektedir. Havacılık
endüstrisinde ise “Skylights” firması 2016 yılından
beri yolcularına sunduğu sinema filmleri ve 360°
belgeseller ile sanal sistemleri kullanan ilk hava
firması olmayı başarmıştır (Rogers, 2020). Sonuç
olarak, Covid-19 salgını neticesinde insanların evden
dışarı çıkamaması evden sanal turizm aracılığıyla
yapılan seyahatleri gündeme getirmiştir. Bu
kapsamda insanlar çeşitli müze ve destinasyonları
sanal tur ile ziyaret etmiştir (Tablo 1). Sanal ve
artırılmış gerçeklik sistemleri sayesinde yakın
zamanda kuzey ışıklarını (Norveç), ateş böceği
mağaralarını (Yeni Zelanda), Iguazu şelalelerinde
(Arjantin), Banff ulusal parkı(Kanada) ve Phi Phi
Adalarını (Tayland) gezmek ve izlemek mümkün
kılınabilecektir.
Tablo 1: Sanal tur yapılan müzeler.
British Museum
London
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York
Rijksmuseum
Amsterdam
Musée d’Orsay
Paris
The Broad
Los Angeles
Uffizi Gallery
Florence
Museum of Broken Relationships
Zagreb
MASP
São Paulo
National Gallery of Victoria
Melbourne
Picasso Museum
Barcelona
National Gallery of Art
Washington DC
Thyssen-Bornemisza Museum
Madrid
Art Institute of Chicago
Chicago
Tate Modern
London
Kaynak: Lovell, (2020)’den araştırmacı tarafından düzenlenmiştir.
1.3. Uzay Turizmi
Her yıl Washington’daki ulusal hava ve uzay
müzesi gibi birçok uzayla ilişkin kamp ve alanlar,
milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir.
Ayrıca insanlar uzun yıllardır “yıldızlara ulaşma ve
uzayda uçma” arzusuna sahiptir. Bugün askeri ve
politik amaçlar doğrultusunda gelişen teknoloji bu
rüyanın gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Şimdilik dünya ve çevresinde gerçekleşen uzay
turizmi gelecekte diğer gezegenlere ve yıldızlara
yapılan seyahatlerden meydana gelmesi
beklenmektedir (Cohen, 2017).
Bugün uzay yarışının soğuk savaş döneminden
farklı olduğu ve hükümetlerden ziyade şirketlerin
daha çok rol oynadığına dikkat çekilmektedir.
Yeniden kullanılabilir roketleri geliştiren şirketler
aynı zamanda uzay turizmi ajansı görevi
üstlenmektedir. Bu şirketler arasında XCOR
Aerospace (Lynx roket uçağı), Virgin Galactic
(SpaceShipTwo), SpaceX (Dragon uzay aracı),
Reaction Engines (Skylon uzay uçağı) ve EADS
Astrium (Phoenix) gibi devler yer almaktadır
(Forganni, 2017).
Uzay turizminin ilk nemlerinde insanların
sadece küçük bir kısmının (Milyarder ya da aşırı
zengin kişiler) dünya dışına seyahatlere katılacağı
düşünülmektedir. Benzer şekilde uzay turizminin,
diğer turizm çeşitleri gibi kitlesel olmak yerine ilk
dönemlerde sermaye sahiplerinin katılacağı
programlardan oluşacağı ifade edilmektedir
(Spector & Higham, 2019). Uzay turistleri, merak,
eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra
astronotlar gibi uzayda keşif çalışmalarında
bulunmak amacıyla uzay programlarına katılan
bireyleri içermektedir (Forganni, 2017).
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 42 ]
Smith (2000), insanların binlerce yıldır
geliştirdikleri dünyadan ayrılarak uzayda
yaşamasının yeni bir kültür olacağından söz
etmektedir. Yazar, uzayda lüks mekanlar, mutfak
gelenekleri, ana caddeler ve otel işletmeleri gibi
unsurların olmayacağından söz etmektedir. Ancak
uzayda yaşam ve seyahat içinde adımlar atıldığını
söylemek mümkündür. Gateway kurumu, “Von
Braun” adında yapay yer çekimine sahip bir uzay
istasyonu biçimde otel kurmayı hedeflemektedir.
Uzay turistlerine deneyimleme şansı verecek olan
istasyon, otel konseptinde hizmet vereceği
belirtilmektedir (Gateway Foundation, 2020). 450
kişi kapasiteye sahip otelde spor salonları,
restoranlar ve diğer yaşanabilir alanların olacağı
belirtilmektedir (Gohd, 2019).
Chang ve Chern (2017) çalışmasında SpaceX’in
2018 yılı için ay çevresine yapacağı seyahatte iki
özel vatandaşı kabul ettiği ve 7 milyonerin 2001 ve
2009 yılları arasında uluslararası hava istasyonunu 8
kez ziyaret ettiğini belirtmektedir. Yazar her iki
örnekte maliyet unsuruna dikkat çekmektedir. İlk
turistik uzay seyahatlerinde katılımcıların yüksek
bedeller ödeyeceği düşünülebilir. Dünyanın ilk
yörünge dışına çıkan turisti ise bu görüşü
desteklemektedir. Amerikalı işadamı “Dennis Tito”
Nisan 2001’de Rus Soyuz uzay aracılığıyla 20 milyon
dolarlık bir servetle ilk uzay turisti olmuştur (Wail,
2011). 2023 yılında ise bir grup artist ve sanatçının
Spacex firması tarafından Ay’a gönderileceği
belirtilmektedir. Japon e-ticate devi Zozo’nun
kurucusu Y, Maezawa ve seçtiği birkaç sanatçının bir
ay süresince ay seyahatine çıkması beklenmektedir
(BBC, 2018).
1.4. E-spor ve Turizm
Günümüz destinasyonları teknolojinin
gelişmesi ve insanların sosyal medya araçlarına daha
fazla kullanması gibi faktörlerden dolayı turizm
rekabetini çok yakından hissetmektedir. Bu
kapsamda geliştirilen rekabet stratejileri içerisinde
mobil ve sanal uygulamalara yönelim söz konusudur
(Corrêaa & Kitano, 2015). Çünkü turizm bir deneyim
endüstrisidir ve teknolojik araçlar buna imkân
vermektedir (Xu vd., 2013)
Bir takıma mensup olma ve karşı takımla
rekabet etmek amacıyla düzenlenen video oyun
etkinlikleri çok daha profesyonelleşerek büyük
kitlelerin katıldığı devasa organizasyonlara
dönüşmüştür. Bu durum insanlar tarafından “e-
spor” olarak nitelendirilmektedir (Illy & Florack,
2018). E-spor, insanların kapalı alanlardaki izleyici
etkinliklerinde çoğunlukla nakit para ödülü için
rekabet halinde oynadıkları video oyunları şeklinde
tanımlanmaktadır (Esports Association, 2017).
Milyonlarca insanın elektronik oyunlarda
geçirdikleri zaman göz önüne alındığında turizm
açısından oyunların büyük bir pazarlama fırsatı
sunduğu söylenebilir (Xu vd., 2013). 2019 yılında
%3’lük bir büyüme ile küresel oyun pazarının 120,1
milyar dolarlık devasa bir rakama ulaştığı ifade
edilmektedir (Superdata, 2020).
Vorlová (2015) araştırmasında oyunların,
insanlara öğrenme, sosyalleşme, stresi azaltma,
meydan okuma gibi beceriler kazandırdığı ve yanı
sıra bireylerin algı, dikkat, hafıza ve karar verme gibi
içsel süreçlerini iyileştirdiğinden söz etmektedir. Bu
bağlamda oyuncularının etkinliklere katılım
motivasyonlarını anlamak turizm pazarlamasında
kritik öneme sahiptir (Xu vd., 2016). Oyun endüstri
devi Atari bu durumun farkına vararak video oyun
temalı ilk oteli 2020 yılında açacağını belirtmektedir.
Bu kapsamda ilk olarak Phoenix kentinde ve daha
sonra Austin, Chicago, Las Vegas, San Jose ve
Seattle gibi şehirlerde açılması planlanan oyun
otelleri e-spor etkinliklerine ev sahipliği yapacağı
belirtilmiştir. Bu kapsamda otellerde kurulan oyun
stüdyolarının sanal ve artırılmış gerçeklik
sistemleriyle donatılması hedeflenmektedir (Atari).
E-sporlar, büyük kitleler önünde takımlar ve
bireysel olarak rekabetçi oyun oynamayı ifade
etmektedir. Bugün e-sporlar gittikçe büyüyen ve
karlı bir pazarı belirtmektedir (Taylor, 2016). Fakat
fiziksel aktivite göstermediği için e-spor, bazı
insanlar tarafından spor olarak kabul
edilmemektedir (Hamari & Sjöblom, 2017). Chikish,
Carreras and Garc (2019), es-por organizasyonlarına
katılımın ana motivasyonu eğlence ve birlikte zaman
geçirme olarak belirtilmektedir. İnsanlar, dünyanın
en iyi oyuncularının rekabet etme, en sevdikleri
oyuncularla tanışma ve tutkularını yüzlerce benzer
düşünen hayranla paylaşma amacıyla e-spor
etkinliklerine katılmak için seyahate çıkmaktadır.
İnsanların bu hareketliliği ise e-spor turizmi
kavramını ortaya çıkarmaktadır (Dilek, 2019).
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 43 ]
2019 yılında League of Legends dünya
şampiyonasını yaklaşık 4 milyon ve Fortnite dünya
kupasını ise 2 milyondan fazla insan izlemiştir
(Esports Charts, 2020). Böyle giderse olimpiyatlarda
e-spor şampiyonları izlememiz ya da e-spor’un
kendi başına olimpiyat olabileceği düşünülebilir.
Turizm kapsamında ele alındığında e-spor
etkinliklerine oyuncu veya izleyici olarak katılmak
oyun turizmi olarak değerlendirilebilir. Milyarlarca
insanın oynadığı oyunları tıpkı olimpiyatlar gibi
izleme ve eğlenceye ortak olma adına e-spor
etkinliklerine katılan turistlerin önemli bir pazara
işaret ettiği söylenebilir. Bu kapsamda e-spor, dünya
çapında milyonlarca kitleye ulaşan elektronik
oyunların bazı kişiler tarafından belirli ödül veya
sponsorlukları elde etmek amacıyla takımlar veya
bireysel olarak rekabet ettiği oyunları ve bu
etkinlikleri izlemek amacıyla insanların yaptıkları
seyahatleri kapsadığı söylenebilir.
1.5. Instagram ve Turizm
İnternet tabanlı sosyal medyanın ortaya
çıkması, bireylerin binlerce insan, ürün, hizmet ve
şirketler hakkında iletişim kurmasını mümkün
kılmıştır. O dönemden itibaren sosyal medya,
turizmi pazarlamasında teşvik edici bir rol
oynamıştır (Fatanti & Suyadnya, 2015). Bugün
yeme-içme, alışveriş ve tatil kararlarımızı almadan
önce sıkılıkla internet ve sosyal medya
uygulamalarına başvurduğumuz söylenebilir.
Instagram, yaklaşık 500 milyon kullanıcı ve günde 80
milyondan fazla fotoğrafın paylaşıldığı sosyal medya
platformu olarak ifade edilebilir. Instagramda
paylaşılan turistik fotoğraflar, insanların ilgisini
çekmekte ve söz konusu destinasyonlara yönelmesi
üzerinde etkili olabilmektedir (Miller, 2017).
Facebook ait olan Instagram’ın, insanların
seyahat simleri üzerinde dikkate aldığı bir husus
olduğu söylenebilir. Turistler tatil için nereye
gideceklerini bir zamanlar tatil broşürlerinden veya
rehber kitaplardan ilham alırken, şimdi karar
vermek için popüler paylaşımların yapıldığı
destinasyonlara yönelmektedir (globemagazine).
Turistik fotoğrafların paylaşımı, bir destinasyon
veya bölgenin algılanması ve incelenmesinde kritik
role sahiptir (Virdee, 2017). Fatanti and Suyadnya
(2015) çalışmasında beğenme, yorum yapma ve
coğrafi konum etiketi koyma gibi özellikleri
neticesinde Instagram’ın farklı bir sosyal medya
olduğunu ve tur operatörleri tarafından
kullanıldığını ifade etmektedir. Çünkü Instagram,
destinasyonlar için destekleyici bir faktör olarak
kabul edilmektedir. Artık destinasyonlar,
Instagram’ın etkisinin farkında ve tüketiciler
etkilemek için bu sosyal medya uygulamasından
nasıl yararlanacağının yollarını aramaktadır (Nixon
vd., 2017). Şekil 1’e göre 2017 yılında Londra 88
milyon 78 bin, New York 88 milyon 51 bin, Paris 75
milyon, Dubai 58 milyon ve İstanbul 50 milyon
olmak üzere Instagram gönderilerinde
etiketlenmiştir. Bu rakamlar, insanların tatilleri
esnasında Instagram’ı ne kadar yaygın olarak
kullandığına ve değişen turist davranışlarına işaret
etmektedir.
Şekil 1. 2017 yılı Instagram’da en çok etiketlenen popüler şehirler
Kaynak: Statista, (2018). *rakamlar milyon bazındadır.
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 44 ]
2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİ
Bu araştırma; nitel araştırma yaklaşımlarından
doküman incelemesi tekniğine başvurmuştur. Bu
kapsamda incelenen veriler; bilimsel yayınlar, dergi
makaleleri, şirketler tarafından yayınlanan belgeler
ve turizmle ilgili basına ait kaynaklardır. Ham veriler,
içerik analizine tabi tutularak konu derinlemesine
incelenmiştir. İçerik analizi, görüşmelerin, notların,
yazılı dokümanlarda bulunan içeriklerin sistematik
bir biçimde analizinin gerçekleştirilmesi olarak ifade
edilmektedir (Bal, 2016). Araştırma spesifik olarak
aşağıdaki sorulara yanıt arar;
Lüks turizm trendleri nelerdir?
Lüks turizm, klasik turizmden farklı mıdır?
Lüks turizm pazarının karakteristik özellikleri
nelerdir?
Lüks turizm, gelecekte nereye doğru
ilerlemektedir?
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında incelenen verilerden
hareketle elde edilen bazı bulgular şöyle
açıklanabilir. Bugün lüks turizm pahalılık, konfor ve
sıra dışı deneyimlerle ilişkilendirilmektedir. Bu
görüşün destekleyicisi olarak tespit edilen bazı lüks
turizm trendleri şu şekildedir. Örneğin İsveç’in Lule
nehri üzerindeki “Arctic Bath” yüzen otel buna
örnek olarak verilebilir (Fotoğraf 1). Spa ve sağlıklı
yaşamı geliştirmek temasına sahip olan lüks otelde
buz banyosuna yapmak ve kuzey ışıklarını izlemek
mümkündür (Street, 2020).
Fotoğraf 1. Arctic Bath
Kaynak: Booking.com
Antarktika’ya lüks seyahat hizmeti sunan
“White Dessert” bir başka örnek olarak ele alınabilir.
Turistler Antarktika’da 12 kişi kapasiteli White
Desert Whichaway” kampında teknoloji ve çevre
dostu kapsüllerde konaklayabilmektedir (Fotoğraf
2). Buzullarda atv, bisikletle gezi ve tırmanış gibi
sayısız etkinliğin gerçekleştirildiği kampın fiyatı kişi
başı 13.500 ile 92.500 dolar arasında değişmektedir
(globetrender, 2020).
Elektronik ticaret devi Alibaba’ya ait 290 odalı
ultra modern ve robotların hizmet ettiği yapay zeka
donanımlı FlyZoo oteli bir başka lüks seyahat
örneğidir (Fotoğraf 3). Çin’in Hangzhou kentinde yer
alan otelde yapay zeka destekli robotlar hizmet
vermektedir. Otelde odalara erişmek için anahtar
yerine yüz tanıma sistemi kullanılmaktadır. Akıllı
robotlar misafirlerin çamaşırları ve yiyecek
siparişlerini almakta ve hazırlamaktadır. Alibaba’nın
sesli komut teknolojisi sayesinde konuklar, oda
sıcaklığını değiştirebilir, perdeleri kapatabilir
aydınlatmayı ayarlayabilir ve oda servisi siparişi
verebilir (Cadell, 2019).
İzlanda Reykjavik'te yer alan Galaxy Pod Hostel,
uzay temalı bir diğer lüx oteldir (Fotoğraf 4). Her
kapsülde okuma lambaları, askılar, aynalar, güvenli
bir dolap, bir gizlilik perdesi, kapılar, şarj istasyonları
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 45 ]
ve Star Wars filmlerinden çıkmış gibi görünen
aydınlatmaları içermektedir. Otel odaları dört, sekiz
veya yirmi dört kişilik birimlerden oluşmaktadır.
Ayrıca altı kişiyi uyuyan sadece bayanlara yönelik bir
öğrenci yurdu da bulunmaktadır (Romand, 2019).
Fotoğraf 2. White Dessert
Kaynak: InsideHook
Fotoğraf 3. Flyzoo Hotel
Kaynak: DesignFul
Luxury Action şirketi tarafından dünyanın en
kuzeyinde yer alan North Pole Igloos otelinin
2020’de hizmete açılması beklenmektedir.
Turistlerin ısıtmalı camlarla donatılmış 10 igloda
nisan ayı içerisinde konaklayacağı belirtilmektedir
(Fotoğraf 5). Cam tavanlar ve duvarlar doğayı ve
kuzey ışıklarını izleme fırsatı sunmaktadır. Gezginler,
bölgeye sadece helikopterle 1 ay süreliğine
gidebilecektr. Ancak ziyaretçiler bu bir aylık kampın
bedeli olarak kişi başı 95.000 Euro gibi devasa bir
ücret ödemek zorundadır (Bloom, 2019).
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 46 ]
Fotoğraf 4. Galaxy Pod Hostel
Kaynak: Galaxy Pod Hostel
Fotoğraf 5. North Pole Igloos
Kaynak: Forbes
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında yürütülen doküman
incelemesi, kişiye özel ürün veya hizmet sunan lüks
turizm pazarının son yıllarda büyümeye devam
ettiğini ortaya koymuştur. Sonuçlar lüks turizmin
sadece ünlüler, kamu yöneticileri, iş insanları ve
politikacılar gibi varlıklı kitlenin aksine farklı
demografik özelliklere sahip kimseler tarafından da
tercih edildiğini göstermiştir. İnsanların ekonomik
refah artışı ve yanı sıra tur operatörleri tarafından
çeşitli turların geliştirilmesinin bu durumun
arkasında yer alan unsurlar olarak tespit edilmiştir.
Kataya’nın (2021) da ifade ettiği gibi lüks turizm çok
farklı alanlarda gelişebilmektedir. Bu durum lüks
turizmi seçen misafirlerin davranışlarını analiz
etmeyi zorlaştırmaktadır. Ancak sonuçlar kendilerini
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 47 ]
seçkin olarak nitelendiren lüks turistlerin, kitle
turistlerin aksine daha çok konfor sunan ve daha az
talep edilmiş turizm ürün veya hizmetlerine
yöneldiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte lüks
turizmi tercih eden gezginlerin, klasik konaklama
anlayışının ötesinde egzotik veya otantik ağırlama
hizmeti sunan maddi olarak daha pahalı tesisleri
tercih ettiğine ulaşılmıştır. Karakterleri açısından
lüks turizm misafirleri, aileleriyle seyahat etmekte
ve yeni kültürleri tanıma eğilimindedir. Bu bakımdan
araştırma sonuçları Demir ve Sarıbaş’ın (2014)
görüşleriyle örtüşmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre lüks turizm, diğer
turizm türlerinin hepsini içerir ancak esas alınan
ürün veya hizmetlerin kalitesidir. Bu kalite lüks
misafirlerin katıldığı turizm yaklaşımlarına ödeyeceği
bedeli olağandışı miktarlara ulaştırmaktadır. Tüm bu
tespitler ışığında turizm pazarlama ve
stratejistlerinin, lüks turizm misafirlerinin kendine
özgü davranışlarına odaklanan bir tanıtım ve
pazarlama süreçlerine yönelmelerinin doğru bir
yaklaşım olacağı söylenebilir. Bununla birlikte turizm
uygulayıcıları, müşteri ve ürün odaklı bir strateji
geliştirilebilir. Mevcut ürün veya hizmetler
iyileştirilerek, lüks turizm talebine karşılık verecek
farklı deneyimler tasarlanabilir.
Birçok araştırmada olduğu gibi bu çalışmanın
da bazı kısıtlardan söz edilmelidir. Araştırmanın en
büyük kısıtı, literatür taramasından ileriye
gidilmemesidir. Araştırmacı mevcut durumu ortaya
koymak için internet siteleri ve yazılı dokümanları
incelemiştir. Bu kapsamda gelecekte yürütülecek
araştırmalar, derinlemesine görüşmeler yaparak
lüks turistlerin davranışlarını daha kapsamlı analiz
edebilir. Bununla birlikte her gün farklılaşan lüks
turizm yaklaşımları, turizm acentaları ve tur
operatörlerinin tanıtım araçları irdelenerek ortaya
konabilir. Bunun yanı sıra lüks turizm misafirlerinin
motivasyonlarını ortaya koymak adına bir nicel
araştırma tasarımında bulunulabilir.
Etik Kurul İzni
Bu makale etik kurul izni gerektiren bir çalışma
grubunda yer almamaktadır.
Katkı Oranı Beyanı
Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamıştır.
Çıkar Çatışması Beyanı
Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar
çatışması bulunmamaktadır.
Kaynakça
Atari, Home - Atari hotels. https://atarihotels.com/
Erişim: 12.10.2021
Bal, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. Sentez
Yayıncılık.
BBC. (2018). Yusaku Maezawa: The Japanese
billionaire who wants to fly to the Moon
BBC,News.
https://www.bbc.com/news/world-asia-
45557840 Erişim: 17.11.2021
Bloom, L. B. (2019). Would you pay $105,000 to stay
in an igloo in the North Pole? Forbes.
https://www.forbes.com/sites/laurabegleybl
oom/2019/09/18/would-you-pay-105000-to-
stay-in-an-igloo-in-the-north-
pole/#9315bc71cc43 Erişim: 05.08.2021
Booking.com. (t.y.). Hotel arctic bath, Harads,
Sweden - Booking.com. Retrieved April 9,
2020,https://www.booking.com/hotel/se/arc
tic-bath.html#availability_target Erişim:
21.12.2021
Brenner, L., & Aguilar, A. G. (2002). Luxury tourism
and regional economic development in
Mexico. The professional geographer, 54(4),
s.500-520.
Cadell, C. (2019). At Alibaba’s futuristic hotel,
robots deliver towels and mix cocktails -
Reuters. https://www.reuters.com/article/us-
alibaba-hotels-robots/at-alibabas-futuristic-
hotel-robots-deliver-towels-and-mix-
cocktails-idUSKCN1PG21W Erişim: 15.05.2021
Chang, E. Y. W., & Chern, R. J. S. (2017). A study and
discussion on the cost issue of suborbital and
orbital space tourism. Proceedings of the
International Astronautical Congress, IAC,
8(1),s.52545261.
https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000334
Chen, A., & Peng, N. (2018). Examining consumers’
intentions to dine at luxury restaurants while
traveling. International Journal of Hospitality
Management, 71(December 2017), s.5967.
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.11.009
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 48 ]
Chikish, Y., Carreras, M., & Garc, J. (2019). eSports :
A new era for the sports industry and a new
impulse for the research in sports (and)
economics? Funcas, April, s.3364.
Cohen, E. (2017). The paradoxes of space tourism.
Tourism Recreation Research, 42(1), s.2231.
https://doi.org/10.1080/02508281.2016.123
9331
Conrady, R., Ruetz, D., & Aeberhard, M. (2020).
Luxury tourism. Market trends, changing
paradigms and best practices. Editorial:
Springer.
Corrêaa, C., & Kitanoa, C. (2015, February).
Gamification in tourism: Analysis of brazil
quest game. In Proceedings of ENTER (Vol.
2015).
Correia, A., & Kozak, M. (2014). Luxury tourism.
Encyclopedia of Tourism, 2(1), s.12.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-
6_279-1
Demir, C., & Sarıbaş, Ö. (2014). Luxury tourism in
Turkey. International Journal of
Contemporary Economics and Administrative
Sciences, 4(1-2), s.1-20.
DesignFul. (t.y.). Flyzoo Hotel: Alibaba’s futuristic
hotel opens in Hangzhou, China.
https://kohler.design/flyzoo-hotel/ Erişim:
09.04.2021
Dilek, S. E. (2019). E-Sport events within tourism
paradigm: A conceptual discussion.
International Journal of Contemporary
Tourism Research, 3, s.1222.
https://doi.org/10.30625/ijctr.525426
Dykins, R. (2016). Shaping the future of luxury
travel: future traveller tribes 2030. Amadeus
AIT Group SA, Madrid.
Esports Association, (2017). Esports : The world of
competitive gaming An overview (Issue
October). www.britishesports.org Erişim:
19.10.2021
Esports Charts. (2020). The most popular esports
tournaments of 2019.
https://escharts.com/blog/most-popular-
tournaments-2019 Erişim: 08.05.2021
Fatanti, M. N., & Suyadnya, I. W. (2015). Beyond
user gaze: How Instagram creates tourism
destination brand? Procedia- Social and
Behavioral Sciences, 211(September),
s.10891095.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.145
Forganni, A. (2017). The potential of space tourism
for space popularisation: An opportunity for
the EU Space Policy? Space Policy, 41(April),
s.4852.
https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2017.04.0
05
Galaxy Pod Hostel (t.y.). 4 Bed Dorm - Queen-size
pods - Galaxy Pod Hostel Iceland.
https://galaxypodhostel.is/accommodations/
4-bed-dorm Erişim: 10.04.2021
Gateway Foundation. (2020). Von Braun Class
Station Gateway Foundation.
https://gatewayspaceport.com/von-braun-
station/
globemagazine. (t.y.). Instagram tourism and its
influence on our photos | Gobe Magazine.
https://mygobe.com/explore/instagram-
tourism-photography/ Erişim: 03.05.2021
globetrender. (2020). Antarctica’s White Desert
camps are the ultimate escape from
civilisation.
https://globetrender.com/2020/04/03/white
-desert-camp-antarctica/ Erişim: 21.07.2021
Gohd, C. (2019). Yes, the “Von Braun” space hotel
idea is wild. But could we build it by 2025? |
Space. https://www.space.com/gateway-
foundation-von-braun-space-station.html
Erişim: 10.08.2021
Hamari, J., & Sjöblom, M. (2017). What is eSports
and why do people watch it? Internet
Research, 27(2), s.211232.
https://doi.org/10.1108/IntR-04-2016-0085
Illy, D., & Florack, J. (2018). E-Sport und let’s plays.
Ratgeber Videospiel- Und
Internetabhängigkeit, s.2529.
https://doi.org/10.1016/b978-3-437-22991-
6.00005-8
Iloranta, R. (2019). Luxury tourism service provision
- Lessons from the industry. Tourism
Management Perspectives, 32(July), 100568.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100568
Iloranta, R. (2022). Luxury tourisma review of the
literature. European Journal of Tourism
Research, s.30.
InsideHook. (t.y.). White Desert Antarctica Hotel -
InsideHook.
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 49 ]
https://www.insidehook.com/article/this-
five-star-antarctica-hotel-is-literally-fit-for-a-
king Erişim: 24.06.2021
International Luxury Travel Market (ILTM, 2019),
Defining the global luxury travel ecosystem,
https://view.iltm.com/wp-
content/uploads/2019/11/The-Global-
Luxury-Travel-Ecosystem-FINAL-1.pdf Erişim:
01.02.2021
Kabassi, K., Amelio, A., Komianos, V., & Oikonomou,
K. (2019). Evaluating museum virtual tours:
The case study of Italy. Information
(Switzerland), 10(11), s.111.
https://doi.org/10.3390/info10110351
Kataya, A. (2021). Current trends and issues of
luxury tourism. Empirical research on supply
and demand effects of Covid-19
pandemic. Annals of the University Dunarea
de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics &
Applied Informatics, 27(2).
Loureiro, S. M. C., Guerreiro, J., & Ali, F. (2020). 20
years of research on virtual reality and
augmented reality in tourism context: A text-
mining approach. Tourism Management,
77(October 2019).
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104
028
Lovell, L. (2020). Check Out These Amazing Virtual
Museum Tours. TımeOutIn.
https://www.timeout.com/travel/virtual-
museum-tours Erişim: 27.07.2021.
Maria, S., & Loureiro, C. (2012). Experience
marketing and the luxury travel industry.
Tourism & Management Studies, 1(2005),
s.17.
http://tmstudies.net/index.php/ectms/issue/
view/17
Miller, C. (2017). How Instagram is changing travel.
https://www.nationalgeographic.com/travel/
travel-interests/arts-and-culture/how-
instagram-is-changing-travel/ Erişim:
20.04.2021
Nixon, L., Popova, A., & Önder, I. (2017). How
Instagram influences visual destination
image: A case study of Jordan and Costa Rica.
In ENTER2017 eTourism conference, Rome,
Italy.
Novotná, M., Kunc, J. (2019). Experience Matters!
Luxury consumption patterns and motivation
of the Czech affluent society. Deturope.
11(2), s.121-14.
O’Connor, S. (2019). Virtual reality and avatars in
health care. clinical nursing research, 28(5),
s.523528.
https://doi.org/10.1177/1054773819845824
Padma, P., & Ahn, J. (2020). Guest satisfaction &
dissatisfaction in luxury hotels: An application
of big data. International Journal of
Hospitality Management, 84(February 2019).
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102318
Rahman, S., & Bhowal, D. A. (2017). Virtual Tourism
and Its Prospects for Assam. IOSR Journal of
Humanities and Social Science, 22(2), s.91
97. https://doi.org/10.9790/0837-
2202019197
Rainoldi, M., Driescher, V., Lisnevska, A., Zvereva,
D., Stavinska, A., Relota, J., & Egger, R. (2018).
Virtual reality: An ınnovative tool in
destinations’ marketing. the gaze: Journal of
Tourism and Hospitality, 9, s.5368.
https://doi.org/10.3126/gaze.v9i0.19721
Rogers, S. (2020). How Virtual reality could help the
travel & tourism İndustry İn the aftermath of
the coronavirus outbreak.
https://www.forbes.com/sites/solrogers/202
0/03/18/virtual-reality-and-tourism-whats-
already-happening-is-it-the-
future/#e805d8928a6a Erişim: 09.03.2021
Romand, A. (2019). This futuristic hostel in ıceland
looks like ıt’s straight out of “Star Wars”.
Travel Leisure.
https://www.travelandleisure.com/hotels-
resorts/galaxy-pod-star-wars-hostel-iceland
Erişim: 26.08.2021
Smith, V. L. (2000). Space tourism: The 21st century
“frontier.” Tourism Recreation Research,
25(3), s.515.
https://doi.org/10.1080/02508281.2000.110
14920
Spector, S., & Higham, J. E. S. (2019). Space tourism
in the Anthropocene. Annals of Tourism
Research, 79(May), s.102772.
https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.10277
2
Atasoy Lüks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme
Turistika, 2(1), 2022
[ 50 ]
Statista. (2018). Most popular cities worldwide on
Instagram as of December 2017, by hashtags.
https://www.statista.com/statistics/655550/
most-hashtagged-cities-on-instagram/ Erişim:
26.05.2021
Street, F. (2020). Luxury floating hotel opens in
Sweden | CNN Travel.
https://edition.cnn.com/travel/article/arctic-
bath-floating-hotel-sweden-opens/index.html
Erişim 19.10.2021
Sukmawati, N. M. R., Ernawati, N. M., & Nadra, N.
M. (2018). Luxury tourism: A perspective of
facilities and amenities. International Journal
of Applied Sciences in Tourism and Events,
2(1), s.32.
Superdata. (2020). 2019 year in review: Digital
games and interactive media SuperData, a
Nielsen Company.
https://www.superdataresearch.com/reports
/2019-year-in-review Erişim 25.07.2021
Taylor, N. (2016). Play to the camera: Video
ethnography, spectatorship, and e-sports.
Convergence, 22(2), s.115130.
https://doi.org/10.1177/1354856515580282
Thirumaran, K., & Raghav, M. (2017). Luxury
tourism, developing destinations: Research
review and trajectories. Asian Journal of
Tourism Research, 2(2), s.137-5
Thurlow, C., & Jaworski, A. (2014). Visible-invisible:
The social semiotics of labour in luxury
tourism. Elite mobilities, s. 176-193.
Ticknor, B. (2019). Virtual reality and correctional
rehabilitation: a game changer. Criminal
Justice and Behavior, 46(9), s.13191336.
https://doi.org/10.1177/0093854819842588
Veríssimo, M., & Loureiro, S. M. C. (2013).
Experience marketing and the luxury travel
industry. Tourism & Management Studies,
s.296-302.
Virdee, I. (2017). Photographic tourism research:
Literature review. Unpublished manuscript.
Retrieved August, s.29.
Vorlová, N. (2015). Gamification in Tourism : Study
of the motivation of the Chinese tourist
players.
Voronkova, L. P. (2018). Virtual tourism: On the way
to the digital economy. IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering,
463(4). https://doi.org/10.1088/1757-
899X/463/4/042096
Wail, M. (2011). First space tourist: How a u.s.
millionaire bought a ticket to orbit | Space.
https://www.space.com/11492-space-
tourism-pioneer-dennis-tito.html Erişim
15.12.2021
Xu, F., Tian, F., Buhalis, D., & Weber, J. (2013).
Marketing tourism via electronic games:
Understanding the motivation of tourist
players. 2013 5th International Conference
on Games and Virtual Worlds for Serious
Applications, VS-GAMES 2013.
https://doi.org/10.1109/VS-
GAMES.2013.6624235
Xu, F., Tian, F., Buhalis, D., Weber, J., & Zhang, H.
(2016). Tourists as mobile gamers:
Gamification for tourism marketing. Journal
of Travel and Tourism Marketing, 33(8),
s.11241142.
https://doi.org/10.1080/10548408.2015.109
3999
Yeganegi, K., & Zarghami, P. (2015). The role of
virtual tourism in creating national wealth.
International Journal of Management, IT and
Engineering, 5(10), s.113.
Zhang, E. Y., & Tse, T. S. M. (2018). Tapping into
Chinese luxury travelers. Journal of China
Tourism Research, 14(1), s.7199.
https://doi.org/10.1080/19388160.2018.143
7102
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
This study aims to provide a holistic and comprehensive picture of the current state of luxury tourism research. In order to do so, 119 articles published between 2004-2019 were analysed by content analysis and a systematic literature review. Based on the analysis of the systematic literature review, the study synthesised the theoretical research streams on luxury tourism research. The studies approached the context via ten different key features. The findings suggest that current luxury tourism research concentrates on quantitative studies, conducted mainly in contexts that present traditional luxury tourism products. The synthesis of the theoretical streams identifies that research is based on marketing literature, and this is discussed with four different approaches (1) consumer consumption, (2) brand management, (3) service marketing, and (4) consumer behaviour-oriented perspective. Luxury tourism is a multidimensional and broad concept that requires attention in academic research. The study also gives suggestions for future research opportunities.
Article
Full-text available
Tourism is fundamental to economic development generating a continuous flow of people and investments, contributing to regional development, producing national and international wealth and stimulating the transfer of resources between countries. The benefits of tourism must contribute to the economic and social development of regions and citizens in all respects. Beyond the ultimate refinement, luxury is a way of life. Due to the quality of the services offered by luxury hotels, the prices charged by them are higher, because both the quality of the products and the service are at a higher quality level. Lately, luxury tourism has placed a great deal of emphasis on personalized services, which give guests an added comfort as well as confidence. The aim of this article is to review the recent research on current issues of luxury tourism market generated by the Covid-19 imposed restrictions. The main findings show that the sector changes as a result of government antiCovid initiatives will almost certainly have an impact on the overall demand and supply of tourism products. Increased wealth disparity may lead to further fragmentation of the tourism market, with a corresponding rise in prices for both affordable and luxury locations.
Article
Full-text available
The affluent society and its leisure lifestyle and luxury consumption can influence the future tourism trends. One key prerequisite shaping the future of luxury tourism is the shift in values from the material to the experiential purchases. It is related to the assumption that money spent on experiences can satisfy various people's needs. Moreover, the luxury consumption displays wealth and social status. This exploratory study, based on the questionnaire survey among clients of one of the Czech luxury tour operators, analyses the Czech luxury tourism market segment and reveals the luxury-driven attitudes and consumption patterns. In conclusion, the findings are compared with the results of similar foreign studies. The results suggest that Czech luxury tourists are both similar in a lot of cases (age group, motivation, type of accommodation, preferred destinations etc.) and different in comparison to the traditional European markets, especially regarding the financial possibilities. Most of the Czech tourists are willing to pay considerably lower amounts of money for luxury holidays. The frequency of their luxury holidays is also significantly lower. In this respect, but also for example in special interest (eco-friendly goods and services), the Czechs fall behind the European luxury tourists.
Article
Full-text available
Virtual tours in museums are an ideal solution for those that are not able to visit a museum or those who want to have a small taste of what is presented in the museum before their visit. However, these tours often encounter severe problems while users interact with them. In order to check the status of virtual tours of museums, we present the implementation of an evaluation experiment that uses a combination of two multi-criteria decision making theories, namely the analytic hierarchy process (AHP) and the fuzzy technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). AHP has been used for the estimation of the weights of the heuristics and fuzzy TOPSIS has been used for the evaluation of virtual tours of museums. This paper presents the exact steps that have to be followed in order to implement such an experiment and run an example experiment for virtual tours of Italian museums.
Book
Over the past two decades, through unprecedented levels of prosperity and changing values, luxury tourism has transformed into a new consumption pattern. This book analyzes the topic in detail with contributions from both recognized scientists and prominent executives in the luxury business. It shows how the concept of luxury has shifted from material to immaterial dimensions, and outlines new trends that will shape the luxury market in the future. The content includes carefully selected leading examples from the most important segments of the tourism market, along with concrete recommendations and best practices. Sharing unique insights, the book is a must-read for those working in the tourism industry, as well as lecturers and university students of tourism.
Article
Virtual reality (VR) and Augmented Reality (AR) have undergone technical evolutions over the last few decades including improvements in immersion and the feeling of telepresence. Several examples of the applications of such techniques can be found in stores, tourism, hotel, restaurants, and destinations. Yet, a comprehensive analysis of studies employing such techniques in tourism-related studies is difficult to find. The current study uses citation network analysis and text-mining techniques to conduct a full-text analysis of 56 journal papers and 325 conference proceedings related to VR and AR in the tourism context. This paper intends to (i) provide an overview of the VR and AR-related tourism studies network and discuss them over time, (ii) present the most important topics and studies emerging from this literature, (iii) suggest avenues for further research. Findings reveal 10 core topics in journal papers and 11 core topics in conference proceedings, which are presented together with an overview of the published studies and the main authors.
Article
There is growing acceptance that we are living through a transition between geological ages, from the Holocene to the Anthropocene. This paper examines the burgeoning space tourism industry in relation to the Anthropocene. The development of outer space has significant implications for Earth's inhabitants, yet only a small cadre of individuals, companies, and governments are involved in this process. Space tourism provides a germane context for conceptualising the ongoing debates regarding the extent to which Anthropos - humankind as an undifferentiated, unitary geological force - is responsible for the impacts that have culminated in the Anthropocene. We apply the Capitalocene framework to elucidate how the factors that brought the Anthropocene to fruition are now extending beyond Earth.
Article
This study explores service providers' perceptions of luxury tourism service provision and increases the understanding of luxury tourism services. The research was conducted in Finland, which does not have a strong luxury culture and does not represent a traditional luxury tourism destination. Rather, it is an unexplored and promising destination for tourists who seek unique and untraditional luxury experiences. To examine luxury, eleven narrative interviews were analyzed. The study suggests that Finnish luxury is a new form of luxury, and to understand the core of a luxury tourism offering service providers need to have had their own experiences of luxury, know the context they are operating in and what the customers' expectations of luxury are. Additionally, the level of privacy of the experience affects the service. The goal of service providers in the Finnish context is to offer the customer favorable prerequisites for experiencing a hedonic or eudaimonic well-being experience.