ArticlePDF Available

Դատահաշվապահական փորձաքննության գործընթացի կազմակերպումն ու պլանավորումը

Authors:

Abstract

In any country, including Armenia, organizing and planning forensic accounting examination plays a triggering role in the growth and development of the accounting sector. In this process, the choice of a respective forensic accountant plays a key role, since the selected professional needs to be highly qualified with thorough knowledge of accounting, skilled in control of accounting processes, and with the required knowledge of laws and legislative acts. The article refers to all the stages of forensic accounting and provides required clarifications regarding each stage. Keywords: Forensic accounting, forensic examination, organization, planning, forensic accountant, accounting, and analytical work. В любой стране, в том числе в Армении, весьма важным представляется организация и планирование судебно-бухгалтерской экспертизы, содействующей улучшению ведения бухгалтерского учета. Особое значение в процессе организации и планирования имеет выбор эксперта-бухгалтера, обусловленный тем обстоятельством, что он должен владеть фундаментальными и профессиональными знаниями, практическими навыками по осуществлению бухгалтерских и контрольных работ, а также иметь в необходимой мере юридическую подготовленность. В работе освещены этапы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и предоставлена их характеристика. Ключевые слова: судебная бухгалтерия, экспертиза, организация, планирование, эксперт-бухгалтер, бухгалтерские и аналитические работы.
180
²Üܲ ´²Ú²¸Ú²Ü,
ï.·.Ã., ÐäîÐ ¹áó»Ýï
ÐÐ ¶²² Ø.øáóÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ïÝï»ë³-
·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ·Çï³ß˳ïáÕ
¸²î²Ð²Þì²ä²Ð²Î²Ü öàðÒ²øÜÜàôÂÚ²Ü ¶àðÌÀܲòÆ
β¼Ø²ÎºðäàôØÜ àô äȲܲìàðàôØÀ
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñáÝÙ³Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÙÇ ·áñÍÁÝóó ¿, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó ×Çßï ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ ¿: öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý,
Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑݳñùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍٳٵ` ѳٳËÙµáÕ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý
ѻﳽáïáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ÙdzëÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹ñ³Ù³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ½³ñ·³óáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ³ß˳-
ï³ÝùÇ ³é³ñϳݻñÇ ¨ Ñ»Ýó ³ß˳ïáõÅÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ:1 öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïÙ³Ý
·áñÍÁÝóóÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝϳÛáõݳóÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñÁ` ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý,
ѻﳽáï³Ï³Ý, ѳٳËÙµÙ³Ý ¨ ³Ý÷á÷áË, áñáÝó í»ñ³µ»ñÛ³É ³í»ÉÇ å³ñ½ ¨ ѳݷ³Ù³Ý³ÉÇó
å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ Ý»ñϳ۳óÝ»Ýù ·Í³å³ïÏ»ñ 1-Á: ²Û¹ ÷áõÉ»ñÇó
ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³ÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏáõ٠ϳï³ñíáÕ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³-Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙÁ:
öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏáõ٠ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñå-
ã³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÙÇ ß³ñù ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝóÇó ϳñ¨áñÁ Ý³Ë ¨ ³é³ç ¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÝ ¿` ѳٳӳÛÝ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó` Áëï ÏáÝÏñ»ï Ñ»ï³ùÝÝíáÕ ·áñÍÇ ¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏÙ³Ý:
¶Í³å³ïÏ»ñ 1
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ ¨ ÷áõÉ»ñÁ
1 В.В.Шадрин “Основы бухгалтерской учета и судебно-бухгалетерской экспертизы”, Москва 2000, с. 376.
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³Ýó-
ϳóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳÝÓ-
ݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ:
- öáñÓ³·»ï-ѳßí³-
å³ÑÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ:
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³Ýó-
ϳóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áñ-
Ó³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ
ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í
ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ý
áõëáõÙݳëÇñáõÙ:
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³Ýó-
ϳóÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝ-
Ý»ñÇÝ ï»ÕÛ³Ï
å³Ñ»Éáõ áñáßÙ³Ý
ÁݹáõÝáõÙ ÷áñÓ³·»ï-
ѳßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó:
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ
ѳÝÓÝí³Í ÝÛáõûñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
áõëáõÙݳëÇñáõÙ:
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³Ýó-
ϳóÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³-
ÝáõÃÛ³Ý ÙßÏáõÙ:
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³Ýó-
ϳóÙ³Ý åɳÝ-ųٳ-
ݳϳóáõÛóÇ Ï³½ÙáõÙ:
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »½-
ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³-
¹ñáõÙ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñ-
ÙÇÝÝ»ñÇÝ:
- Æñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý í»ñ³-
µ»ñÛ³É Ï³é³í³ñáÕ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñ-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕáõÙ:
- öáñÓ³·»ïÇ Ñ³ñó³-
ùÝÝáõ٠ݳ˳ùÝÝáõ-
ÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ:
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³½-
ٳϻñåã³Ù»ÃṳϳÝ
ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ
- öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ³ß˳-
ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ:
- öáñÓ³·»ïÇ ³ß˳ï³Ý-
ùÁ ѳٳϳñ·ãÇ Ñ»ï:
- гٳϳñ·ãÇ áñáßÙ³Ý
ѳٳñ ËݹÇñÝ»ñÇ ³é³-
ç³¹ñáõÙ:
- öáñÓ³·»ïÇ Ñ³ñóÙ³Ý
µ³í³ñ³ñáõÙ:
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
ѳٳËÙµáõÙ
- öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ-
¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ËÙµ³íá-
ñáõÙ ¨ ѳٳϳñ·áõÙ:
- ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³-
ËÙµáõÙ ¨ ³Ýóϳóí³Í
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý í»-
ñ³µ»ñÛ³É »½ñ³Ï³óáõ-
ÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ:
- ¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³-
Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõ
ÃÛ³Ùµ
³ñӳݳ·ñí³Í Çñ³-
í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ý-
˳ñ·»ÉÙ³Ý í»ñ³µ»ñ-
Û³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÙ:
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ÝóϳóÙ³Ý ÷áõÉ»ñÁ
γ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý лﳽáï³Ï³Ý
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ-
¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙ
¨ ³Ù÷á÷áõÙ
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
ѳٳËÙµáõÙ
öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙ-
ݳñÏáõÃÛ³Ý Ý³Ë³-
å³ïñ³ëï³Ï³Ý
³ß˳ï³ÝùÝ»ñ
181
ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ í»ñçÇÝ ·áñÍÁÝóóáõÙ Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝÇ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÁ, áñÁ
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿` »ÉÝ»Éáí ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÉáõÍÙ³Ý ¹ñí³Í ѳñó»ñÇ µáí³Ý¹³Ïáõ-
ÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ÷áñÓ³·»ïÝ áõëáõÙݳëÇñíáÕ Ñ³ñó»ñÇ ·Íáí å»ïù ¿ áõݻݳ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý
ÑÇÙݳíáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý áõ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍݳϳÝ
ÑÙïáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ:
²ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÁ ÏáÝÏñ»ï ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇÝ
¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ ï³ÉÇë ¿ ѳٳå³ï³ë˳Ý
ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÙdzÛÝ Ý³ ëÏëáõÙ ¿ áõëáõÙݳëÇñ»É ·áñÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ:
سëݳíáñ³å»ë ݳ å³ñ½³µ³ÝáõÙ ¿, û »ñµ ¨ áñï»Õ ¿ å»ïù ëÏë»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóáõÙÁ,
»ñµ ³ÛÝ ³í³ñï»É, ÇÝã Ó¨áí Ý»ñϳ۳óÝ»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ áõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨
÷áñÓ³·»ïÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ áõëáõÙݳëÇñáõÙ ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí³Í
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: ܳ Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, û ³ñ¹Ûá±ù
ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ` ·áñÍáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í ѳñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ, ³ñ¹Ûá±ù
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³ÛÉ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏóáõÙ ·áñÍÇÝ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ïáõÏ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÝóϳóÙ³Ý: àõëáõÙݳëÇñ»Éáí Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ` ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÁ
ѻﳽáïáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, û ·áñÍáõÙ Ý»ñ³éí³Í ¨ ùÝݳñÏíáÕ Ñ³ñó»ñÁ áñù³Ýáí »Ý
ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ:
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³½áïÙ³ÝÁ ¹ñí³Í ÝÛáõûñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ ¨ åɳÝ-
ųٳݳϳóáõÛóÇ Ï³½ÙáõÙÁ: Àݹ áñáõÙ, áõëáõÙݳëÇñíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ýÇݳÝ-
ë³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÏïÁ, ·áõÛù³·ñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ϳï³ñí³Í
ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³Ïï»ñÁ, ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÁ, ÝÛáõóϳÝ
å³ï³ë˳ݳïáõ ³ÝÓ³Ýó ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²ÛëÇÝùÝ` µáÉáñ ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕûñÁ, áñáÝù
ÑÇÙù »Ý ùñ»³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ, ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïÙ³Ý
Ýå³ï³ÏÇÝ ¨ åɳÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ, ÑݳñùÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ
áñáß³ÏdzóáõÙÝ ¿:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï µ³óÇ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÇó ϳñ¨áñíáõÙ ¿ ¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý åɳÝ-ųٳݳϳóáõÛóÇ Ï³½ÙáõÙÁ,1 áñÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
ûñ³óáõó³ÛÇÝ, ³ñ³·³óí³Í` ϳËí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇó ¨ ³ÝÓ³Ýó ù³Ý³ÏÇó, áñáÝù
»ÝóñÏí»É »Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ϳ٠ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí, ÇÝãå»ë ݳ¨
å³Ûٳݳíáñí³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, û ù³ÝÇ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³Ñ ¿ ½µ³Õí³Í
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáí:
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÷áõÉÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿
ѻﳽáï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ Ñ»Ýó ÷áñÓ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³
³ß˳ï³ÝùÁ ѳٳϳñ·ãÇ Ñ»ï, áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛÇÝ, ѳٳϳñ·ãÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ËݹÇñÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñáõÙÁ, ÷áñÓ³·»ï-
ѳßí³å³ÑÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ ¨ ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙÁ:
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ¨ ³Ù÷á÷Ù³Ý ÷áõÉÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïÙ³Ý 2 ٳϳñ¹³Ï.
1. ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ѻﳽáïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
ËÙµ³íáñáõÙ ¨ ѳٳϳñ·áõÙ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ` ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ùµ
ѳÛïݳµ»ñí³Í Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³ÝÁ ѳٳÑáõÝã:
2. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ Çñ ¿áõÃÛ³Ùµ
Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÝ ¿,
¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ³ñӳݳ·ñí³Í Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ-
1 Е. Р. Россинской, Н. Д. Эриашвили ,, Судебно-бухгалтерск ая экспертиза’’ Москва 2000, с. 126-130.
182
·»ÉÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ ¿,
ݳ˳ùÝÝáõÃÛ³Ý, ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÷áñÓ³·»ïÇÝ Ñ³ñó³ùÝÝáõÙÝ ¿:
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ
ѳٳϳñ·í³Í ѻﳽáïáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³ó³Í íÇ׳ñÏ»ÉÇ
Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ¿ ¹ñ³Ýó ûñÇÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
¸³ï³í³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í »Ý Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ùÝÝíáÕ
ùñ»³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ,1 Ç ÃÇíë ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñÇ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ý߳ݳÏÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý ݳ¨ ¹ñ³ ³ÝóϳóÙ³Ý Å³ÙÏ»ï-
Ý»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ëϽµÇ ¨ ³í³ñïÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ
ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ:
öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝ ï³Éáí ÷áñÓ³·»ïÇÝ Ï³Ù
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ËÙµÇÝ, å»ïù ¿ å³ñï³¹Çñ å³Ñå³Ý»Ý Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ý߳ݳÏí³Í ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: àõëïÇ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ïíÛ³É Ñ³Ý-
·³Ù³ÝùÁ, ÷áñÓ³·»ïÁ ϳ٠÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ËÙµÇ Õ»Ï³í³ñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ÝóϳóÙ³Ý åɳÝ-ųٳݳϳóáõÛó: ÊÙµÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù ջϳí³ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ý ѳÝÓݳ-
ñ³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ µ³ÕϳóáõóÇã Ù³ë»ñÇ ¨ áñáßáõÙ ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
í»ñçݳųÙÏ»ïÁ: ²Ûëå»ë, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ÝáñÙ³ïÇí³Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ ¨
ѳÝÓݳñ³ñí³Í ÝÛáõûñÇ ·Íáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ùÝݳñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ³·»ïÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ϳ½Ù»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ý ¨ áñáᯐ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÇ ËÙµ³íáñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ` Áëï
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, ųٳݳϳ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ Ýß³ÝÝ»ñÇ: ø³ÝÇ áñ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ
ϳï³ñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ (áñáÝù å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý µáÉáñ ÷áõÉ»ñÁ)
ͳËëíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí³Í ÝáñÙ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, áõëïÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ ÷áñÓ³·»ïÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: öáñÓ³·Çï³Ï³Ý
ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ųٳݳÏÇ åɳݳíáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÏÇñ³é»É ³ÛÝåÇëÇ ·Çï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñáÝó í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ѳٳϳñ·í³Í ó³Ýó³ÛÇÝ
åɳݳíáñáõÙÝ áõ ϳé³í³ñáõÙÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ×Çßï ϳ½Ù³Ï»ñå»É ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý
³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ûåïÇÙ³É Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ` Ýå³ëï»Éáí ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ýí³½Ù³ÝÁ: ò³Ýó³ÛÇÝ åɳݳíáñáõÙÁ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ³ÛÝ
ųٳݳϳóáõÛóÇÝ, áñáÝù ϳÛáõÝ ã»Ý, ¨ Çñ³íÇ׳ÏÇ ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ
¹ñ³Ýù ÝáñÇó ϳ½Ù»É:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ó³Ýó³ÛÇÝÇ` ûñ³óáõó³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó»ñÁ ã»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ Ùáï
ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ, ÇÝãå»ë ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ý˳ï»ëÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³ß˳ï³ÝùÇ
ϳï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÑÇÙݳíáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ó³Ýó³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó»ñáõÙ
Áݹ·ñÏí³Í ѳçáñ¹³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÝ ³í»ÉÇ å³ñ½ å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ Ý»ñϳ۳óí³Í ¿
Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ (ï»°ë ³ÕÛáõë³Ï 1-Á):
ò³Ýó³ÛÇÝ åɳݳíáñÙ³Ý ¨ ϳé³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÝ »Ý åɳݳíáñáõÙÁ, ϳÝ-
˳ï»ëáõÙÁ ¨ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñݳñ³íáñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ÙÇÝ㨠¹ñ³Ýó ³é³ç³Ý³ÉÁ:
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ, áñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Íñ³·ñíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³-
ï³ñáõÙÁ, ó³Ýó³ÛÇÝ ¿, áñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ϳñ·³íáñ»Éáõ ϳé³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ
ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
1 А. А. Малышко, Л. Д. Соловьева “Судебная бухгалтерия”. Минск “Тетра Система” 2008, с. 206.
18
3
²ÕÛáõë³Ï 1
¸³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ó³Ýó³ÛÇÝ
ųٳݳϳóáõÛóáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ1
Ñ/Ñ ²ß˳ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳ٠¹»åù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
1
1. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ
2. öáñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ ÁÝïñáõÙ
3. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó ѳÝÓݳñ³ñÙ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ
4. Æñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí³Í ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ
ÏáÕÙÇó
5. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í ÝÛáõûñÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÙ
6. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ
7. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý åɳÝ-ųٳݳϳóáõÛóÇ Ï³½ÙáõÙ
8. úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, ÝáñÙ³ïÇí³Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ` Áëï
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
9. öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ` Áëï ÁÝïñí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý
10. гٳϳñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ó¨³íáñáõÙ
11. гٳϳñ·ãÇ áñáßÙ³ÝÁ ¹ñí³Í ѳñó»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
12. öáñÓ³·»ïÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ³ñóÙ³Ý µ³í³ñ³ñáõÙ
13. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ËÙµ³íáñáõÙ áõ ѳٳϳñ·áõÙ
14. ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁݹѳÝñ³óáõÙ áõ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ
15. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ϳ۳óí³Í Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³½·áõß³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
16. öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ϳ۳óñ³Í »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
17. γé³í³ñáÕ Ù³ñÙÝÇÝ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³½·áõß³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
18. ܳ˳ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÷áñÓ³·»ïÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÙ
19. ¸³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÷áñÓ³·»ïÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÙ
1 ò³Ýó³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëϽµáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ ѳݹÇë³ó»É ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ËÙµÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ù³Ñ³ßí³-
å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ëáßáñ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ ³ÝóϳóÙ³Ý ûñÇݳÏÁ:
184
¸²î²Ð²Þì²ä²Ð²Î²Ü öàðÒ²øÜÜàôÂÚ²Ü ¶àðÌÀܲòÆ
β¼Ø²ÎºðäàôØÜ àô äȲܲìàðàôØÀ
²Üܲ ´²Ú²¸Ú²Ü,
ï.·.Ã., ÐäîÐ ¹áó»Ýï
ÐÐ ¶²² Ø.øáóÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ïÝï»ë³-
·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ·Çï³ß˳ïáÕ
гٳéáï³·Çñ
ò³Ýϳó³Í »ñÏñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ г۳ëï³ÝáõÙ Çñ ϳñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓݳÝáõÙ »Ý ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳß-
í³éÙ³Ý ·áñÍÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ ¹ñ³
åɳݳíáñáõÙÁ: гïϳå»ë í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·áñÍÁÝóóáõÙ Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝÇ ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³ÑÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ,
å³Ûٳݳíáñí³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ݳ å»ïù ¿ ïÇñ³å»ïÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, ѳßí³å³-
Ñ³Ï³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ áõݻݳ ³ÝÑñ³Å»ßï ã³÷áí
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ:
²ß˳ï³ÝùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ ϳï³ñí³Í ¹³ï³Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇÝ ¨
¹ñ³Ýó å³ñ½³µ³ÝÙ³ÝÁ:
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹³ï³Ñ³ßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ, åɳݳíáñáõÙ, ÷áñÓ³·»ï-ѳßí³å³Ñ, ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý
& í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
АННА БАЯДЯН, к.э.н., доцент АГЭУ
научный сотрудник Института
экономики им. М. Котаняна НАН РА
Аннотация
В любой стране, в том числе в Армении, весьма важным представляется организация и планирование
судебно-бухгалтерской экспертизы, содействующей улучшению ведения бухгалтерского учета.
Особое значение в процессе организации и планирования имеет выбор эксперта-бухгалтера, обусловленный
тем обстоятельством, что он должен владеть фундаментальными и профессиональными знаниями, практичес-
кими навыками по осуществлению бухгалтерских и контрольных работ, а также иметь в необходимой мере юри-
дическую подготовленность.
В работе освещены этапы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и предоставлена их характеристика.
Ключевые слова: судебная бухгалтерия, экспертиза, организация, планирование, эксперт-бухгалтер,
бухгалтерские и аналитические работы.
THE PROCEDURES OF ORGANIZING AND PLANNING FORENSIC ACCOUNTING EXAMINATION
ANNA BAYADYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics
National Academy of Sciences, Republic of Armenia
Abstract
In any country, including Armenia, organizing and planning forensic accounting examination plays a t riggering role
in the growth and development of accounting sector.
In this process the choice of a respective forensic accountant plays a key role, since the selected professional
needs to be highly qualified with thorough knowledge of accounting, skilled in control of accounting processes, and with
the required knowledge of laws and legislative acts.
The article refers to all the stages of forensic accounting and provides required clarifications regarding each stage.
Keywords: Forens ic accounting, forensic examination, organization, planning, forensic accountant, accounting and analytical
work.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.