Conference PaperPDF Available

Siyasal Katılımın Farkı Bir Yüzü: Siyasi Parti İl ve İlçe Başlanlıklarında Kadın Temsili

Authors:
766
SİYASAL KATILIMIN FARKLI BİR YÜZÜ: SİYASİ PARTİLERİN İL VE İLÇE
BAŞKANLIKLARINDA KADIN TEMSİLİ
Fatih GÜLER1
ÖZET
Siyasi partilerin işlevlerinden birisi toplumda var olan sorunların tespit edilmesini
sağlamaktır. İktidarda olan siyasi partiler için bu sorunların çözülmesini sağlamak, diğer
partiler açısından ise bu sorunların çözümü için önerilerde bulunmak, siyasi iktidarın ve idari
makamların pratikleri konusunda görüşlerini bildirmek bu işlevin mütemmim cüzüdür. Kadın
hakları ile ilgili toplumsal sorunların tespiti ve çözümü konusunda en basit ve en etkin
yöntemlerden birinin kadınların etkili ve yetkili siyasal pozisyonlarda görevlendirilmesini
sağlamak olduğu söylenebilir. Siyasi partiler gerek parti tüzüklerinde yer verdikleri cinsiyet
kotaları marifetiyle gerekse de fiili uygulamalarıyla milletvekili seçimlerinde, genel merkez
karar ve yürütme organlarında, yerel yönetim organları seçimlerinde, il ve ilçe yönetim
kurullarında kadın temsilinin arttırma yönünde bir eğilimde oldukları söylenebilir. Konuyla
ilgili yapılan alan araştırmaları da bu temsilin düzeyinin tespiti yönünde yoğunlaşmıştır. Fakat
siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarında kadın temsilinin düzeyi ise daha az araştırılan ve
dikkat çeken bir alan olmuştur.
Çalışmada siyasi partilerin web adreslerinden, valilik ve kaymakamlıkların protokol
listelerinden elde edilen veriler ışığında, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin 2022 yılı
Ocak ve Şubat aylarında görevde bulunan il ve ilçe başkanları arasındaki kadın temsili
araştırılmıştır. Milletvekili, yerel yönetim organları ve merkez karar ve yönetim kurullarında
görece yüksek kadın temsili oranın il ve ilçe başkanlıklarında oldukça düşük olduğu
görülmüştür. Kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların çözülmesi ve kadın hakları ile ilgili
farkındalığın arttırılmasını sağlamak amacıyla kadınların siyasi partilerin il ve ilçe
başkanlıklarında görevlendirilmesi için kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan tüzük
hükümlerine ve uygulamalara yer verilmesi oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Siyasal Katılım, Kadın Temsili, Siyasi Parti, İl Başkanı, İlçe Başkanı.
1 Dr., Öğr. Gör., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu, fatih.guler@comu.edu.tr, ORCID NO:
0000- 0002-5365-5700.
767
A DIFFERENT FACE OF POLITICAL PARTICIPATION: WOMEN'S
REPRESENTATION IN PROVINCIAL AND DISTRICT PRESIDENCY OF
POLITICAL PARTIES
ABSTRACT
One of the functions of political parties is to identify the problems existing in society. It
is an integral part of this function to ensure that these problems are solved for the political
parties in power. Other political parties make suggestions for the solution of these problems
and express their views on the practices of the political power and administrative authorities. It
can be said that one of the simplest and most effective methods in solving social problems
related to women's rights is to ensure that women are assigned to effective political positions.
It can be said that political parties tend to increase the representation of women in parliamentary
elections, headquarters decision and executive bodies, both by the gender quotas they include
in their party statutes and by their actual practices. Field studies on the subject have also focused
on determining the level of this representation. However, the level of women's representation
in the provincial and district presidencies of political parties has been an area that has been less
researched and attracted attention.
In the study datas obtained from the web addresses of the political parties and the
protocol lists of the governorships and district governorships. The representation of women
among the provincial and district presidents of the political parties that have a group in the
Grand National Assembly of Turkey in January and February 2022 was analyzed. It has been
observed that the relatively high rate of female representation in parliamentarians, local
government bodies and central decision and administrative boards is quite low in provincial
and district presidencies. In order to solve the problems faced by women and to raise awareness
about women's rights, it is very important to include the provisions of the statutes and practices
that provide positive discrimination to women to be appointed in the provincial and district
presidencies of political parties.
Keywords: Political Participation, Women's Representation, Political Party, Provincial
President, District President.
1. GİRİŞ
Kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı maruz kaldıkların sorunların çözümü çok yönlü bir
bakış açısını gerekli kılmaktadır. Bu çözümlerin siyasi, hukuki, idari, mali, sosyo-ekonomik,
demografik, ltürel veçheleri bulunmaktadır. Fakat bu sorunların daha kolay çözüme
kavuşmasını sağlayacak etkili yollardan birisi ise kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı maruz
kaldıkları sorunların çözümü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kamusal otoritelere
kadınların görevlendirilmesini sağlamak olduğu söylenebilir.
Her geçen gün kadınların bürokraside ve siyasette etkili ve yetkili pozisyonlarda görev
aldığı gözlemlenmektedir. Örneğin kadın milletvekili oranı her seçim döneminde artmaktadır.
1995 yılında %2,3 olan kadın milletvekili oranı, 1999 yılında %4, 2002 yılında %4,3, 2011
yılında %14, 2018 yılında % 17,3 olmuştur (Gençkaya, 2011: 10,16) (Şahin, 2022:79). 2021
yılında nya genelinde parlamentolardaki kadın milletvekili oranı yüzde 25.5 olması
768
(Demirel,2021) ülkemizdeki oranın düşük olduğunu göstermekle birlikte kadın milletvekili
oranının yükselmesinin millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
kadın hakları ile ilgili farkındalığını arttırmada yadsınamaz önemi haizdir (Karışık ve Karaoğlu,
2021:162).
Bürokraside de kadınların etkili makamlarda görevlendirilmesine yönelik çabaların
olduğu ifade edilmelidir. Örneğin her ilde en az bir kadın il milli itim müdür yardımcısı
görevlendirilmesine (Özgenç, 2022) ve her il müftülüğünde en az bir kadın il müftü yardımcısı
görevlendirilmesine (Gökçeoğlu, 2018) dair alınan prensip kararlar da bu çerçevede ifade
edilmelidir.
Fakat kadınların etkili kamu otoritelerinde görevlendirilmesine yönelik bu farkındalık
taşra ve yerele doğru uzandıkça ciddi manada azalmaktadır. Esasen kadın hakları ile ilgili
sorunların azaltılmasına yönelik makro politikalar oldukça önemli olmakla birlikte, bu makro
politikaları taşrada hayata geçiren kadrolarda da kadın oranın artması oldukça önemlidir. Tablo-
1’de görüldüğü gibi yerel nitelikteki hizmetlerin en önemli basamağını teşkil eden
belediyelerde kadın belediye başkanı oranı artma eğiliminde olmasına rağmen oldukça
düşüktür (Üste,2017:115-124) (Yanar,2019:73-76). Dünya genelinde kadın belediye başkanı
oranın %5 olması ülkemizdeki oranı değerlendirme yapma imkanı sağlamaktadır (Gençkaya ve
Yanar, 2021:402).
Yıl Toplam Belediye Sayısı Kadın Belediye Başkanı Oran
2004 3193 18 0,56
2009 2903 26 0,89
2014 1351 40 2,9
2019 1355 44 3,2
Tablo-1 Kadın Belediye Başkanları
Siyasi partilerin işlevlerinden birisi toplumda var olan sorunların tespit edilmesini
sağlamaktır. İktidarda olan siyasi partiler için bu sorunların çözülmesini sağlamak, diğer
partiler açısından ise bu sorunların çözümü için önerilerde bulunmak, siyasi iktidarın ve idari
makamların pratikleri konusunda görüşlerini bildirmek bu işlevin mütemmim cüzüdür. Siyasi
partiler gerek parti tüzüklerinde yer verdikleri cinsiyet kotaları (Sitembölükbaşı,2007:32)
marifetiyle gerekse de fiili uygulamalarıyla milletvekili seçimlerinde, genel merkez karar ve
yürütme organlarında kadın temsilinin arttırma yönünde bir eğilimde oldukları ylenebilir.
Konuyla ilgili yapılan alan araştırmaları da bu temsilin düzeyinin tespiti yönünde
yoğunlaşmıştır. Fakat siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarında kadın temsilinin düzeyi ise
daha az araştırılan ve dikkat çeken bir alan olmuştur. Bu çerçevede çalışmada siyasi partilerin
il ve ilçe başkanlıklarındaki kadın oranı araştırılmıştır.
769
2. SİYASİ PARTİLERİN İL VE İLÇE BAŞKANLARI
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre siyasi partiler “ilçe-il-genel merkez” şeklinde
teşkilatlanmaktadır. Mahalle/köy delegeleri ilçe başkanını, ilçe delegeleri ise il başkanını
seçmektedirler (Gökçe, 2014: 71). Her ne kadar istisnai olarak il/ilçe başkanlarının genel
merkez tarafından görevden alınma imkânı (İyimaya, 2006) söz konusu olsa da bunun sınırlı
bir süreyi kapsıyor olması gerçeği karşısında il/ilçe başkanlarının görev alanları içerisinde fiili
bir etki alanı olduğu kabul edilmelidir.
İllerde il başkanı, ilçelerde ise ilçe başkanı, siyasi partilerin kılcal damarları olan
teşkilatlarının lokomotifi ve en etkili unsurudur. Gerek 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun
ve siyasi parti tüzüklerinin verdiği yetkiler gerekse de siyasi/idari etki alanları il ve ilçe
başkanlarını yönetim kurulu üyelerinde önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Bu çerçevede il ve
ilçelerde siyasi partinin tüzel kişiliğini temsil etme hak ve yetkisini haiz olan il/ilçe
başkanlarının görev sahaları içerisinde her türlü idari otorite ile temas etme imkânları sebebiyle
özellikle yerel nitelikleri sorunların çözülmesi konusunda farklı bir konuma sahip oldukları
ifade edilebilir.
Gerçekten de “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk
Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğine” re Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il/ilçe başkanları bakanlıkların il/ilçe
teşkilatındaki başkan ve müdürlerinden önce tebrikata girme hakkına sahip olması bu durumun
önemli bir göstergesidir. İktidarda olan siyasi partilerin il/ilçe başkanlarının ise bu konuda diğer
siyasi partilerin il/ilçe başkanlarına göre daha etkin bir pozisyonda olmak zorunda oldukları
söylenebilir.
3. YÖNTEM
Siyasi partilerin il/ilçe başkanlıklarında kadın temsil oranın artmasının kadınların
cinsiyetlerinden kaynaklı maruz kaldıkların sorunların çözümü açısından önemli sonuçlar
doğurabilecek nitelikte olduğu ylenebilir. Bu temsil oranının artması konusunda bir
farkındalığın oluşması için ilk önce bu alandaki temsil oranın tespit edilmesi gerekmektedir. Bu
oran tespit etmeyi hedefleyen çalışmanın iki sınırlılığı mevcuttur. Birincisi verilerin toplanması
diğeri ise il ve ilçe başkanlığı sürecinin dinamik yapısı ve verilerin güncelliğidir.
Siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarındaki kadın oranın tespit edilebilmesi için siyasi
partilerin il ve ilçe başkanlarının bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bilgiler açık kaynaklardan
derlenmiştir. İlk olarak varsa bu bilgiler siyasi partinin genel merkez internet sayfasından temin
edilmiştir. Bu yöntemle verilerin yaklaşık %30’u toplanabilmiştir.
Geri kalan veriler için valilik ve kaymakamlıkların “protokol listelerinden”
yararlanılmıştır. Bu yöntemle verilerin yaklaşık %60’ı toplanabilmiştir. Bazı kaymakamlıkların
internet sayfasında protokol listesi hiç bulunmamaktadır, bazı kaymakamlıkların internet
sayfasında ise protokol listesi yer almasına rağmen siyasi partilerin ilçe başkanlarına yer
verilmediği görülmüştür. Ayrıca bazı kaymakamlıkların protokol listelerinde güncelleme tarihi
yer almasına rağmen bazı kaymakamlıkların protokol listelerinde güncelleme tarihinin yer
almadığı, bazı kaymakamlıkların protokol listelerindeki güncelleme tarihinin ise 2019 ve 2020
yılları olduğu görülmüştür.
770
Geri kalan veriler için ise diğer açık kaynaklardan istifa edilmiştir. Bu yöntemle
verilerin yaklaşık %9’u toplanabilmiştir. Geri kalan %1’lik veriye hiçbir kaynaktan
ulaşılamamış olup bu siyasi parti ilçe başkanlıklarının erkek olduğu kabul edilmiştir.
Araştırmanın diğer bir sınırlılığı ise siyasi parti il ve ilçe başkanlıklarının dinamik bir
süreç olmasıdır. Siyasi partilerin il ve ilçe başkanları 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre
en çok üç yıl seçilebilmekte olup bu süreç her bir siyasi partinin iç yapısı ve düzeni açısından
farklı tarih aralıklarına rastlayabilmektedir. Bunun yanında siyasi partilerin il ve ilçe
başkanlıklarında istifa ve/veya görevden alma gibi gerekçelerle de değişim yaşanabilmektedir.
Bu çerçevede verilerin en kısa sürede toplanmasına gayret edilmiş olup, veriler 2022 yılının
Ocak ve Şubat aylarını kapsamaktadır.
Çalışma kapsamına anacak siyasi partilerin tespitinde kurumsallaşmış partilerin ele
alınmasının daha sağlıklı olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kriter olarak son beş genel
seçime katılma ve hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunma tespit
edilmiştir. Bu partiler Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi
Hareket Partisidir.
4. SİYASİ PARTİLERİN İL VE İLÇE BAŞKANLARINDA KADIN TEMSİLİ
İlk önce siyasi partilerin il başkanlıklarında kadın temsili oranı ele anacaktır.
Çalışmanın yapıldığı dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde iki (Edirne, Kırşehir),
Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde dört (Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Kütahya), Milliyetçi
Hareket Partisi bünyesinde iki (Tunceli, Ardahan) il başkanı kadındır. Bu çerçevede siyasi
partilerin il başkanlıklarında kadın temsili oranı Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi
Hareket Partisinde %2,5, Cumhuriyet Halk Partisinde %5’tir. Görüldüğü üzere üç siyasi partide
de kadın il başkanı oranı birbirine yakınıdır ve bu oranın oldukça düşük olduğu kabul
edilmelidir.
İkinci olarak siyasi partilerin ilçe başkanlıklarında kadın temsil oranı ele anacaktır.
Tablo-2’de görüldüğü üzere Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde yirmi dört, Cumhuriyet
Halk Partisi bünyesinde kırk üç, Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde altı ilçe başkanı kadındır.
2022 yılı itibariyle ilçe sayısı 922’dir (İçişleri Bakanlığı, 2022). Bu çerçevede siyasi partilerin
ilçe başkanlıklarında kadın temsili oranı Adalet ve Kalkınma Partisinde %2,6, Cumhuriyet Halk
Partisinde %4,6, ve Milliyetçi Hareket Partisinde ise %0,6’dır. Görüldüğü üzere üç siyasi
partide de kadın ilçe başkanı oranı birbirine yakınıdır ve bu oranın oldukça düşük olduğu kabul
edilmelidir.
Coğrafi bölgeler bazında bir değerlendirme yapıldığında Marmara ve İç Anadolu
bölgelerinde kadın ilçe başkanın temsil edildiği il sayısının diğer coğrafi bölgelere göre anlamlı
ölçüde yüksek olduğu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadın ilçe başkanın
temsil edildiği il sayısının ise diğer coğrafi bölgelere göre anlamlı ölçüde düşük olduğu
gözlemlenmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisinin kadın ilçe başkanının olduğu illerin coğrafi bölgeler
arasından homojen bir şekilde dağıldığı, Cumhuriyet Halk Partisinin kadın ilçe başkanının
olduğu illerin Karadeniz ve Marmara bölgesinde kısmen fazla olduğu, Milliyetçi Hareket
Partisinin kadın ilçe başkanının olduğu illerin İç Anadolu lgesinde smen fazla olduğu
gözlemlenmiştir.
771
İl
Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk P
artisi
Milliyetçi Hareket
1
ADANA
0
0
0
2
ADIYAMAN
0
1
0
3
AFYONKARAHİSAR
0
0
0
4
AĞRI
0
0
0
5
AKSARAY
0
0
1
6
AMASYA
0
0
0
7
ANKARA
1
1
0
8
ANTALYA
1
2
1
9
ARDAHAN
2
0
0
10
ARTVİN
0
1
0
11
AYDIN
1
1
0
12
BALIKESİR
1
3
0
13
BARTIN
0
0
0
14
BATMAN
0
0
0
15
BAYBURT
0
0
0
16
BİLECİK
0
1
0
17
BİNGÖL
0
1
0
18
BİTLİS
0
0
0
19
BOLU
0
0
0
20
BURDUR
0
0
0
21
BURSA
0
2
0
22
ÇANAKKALE
1
0
0
23
ÇANKIRI
0
0
0
24
ÇORUM
0
0
0
25
DENİZLİ
0
1
0
26
DİYARBAKIR
1
1
0
27
DÜZCE
0
1
0
28
EDİRNE
0
0
0
29
ELAZIĞ
0
0
0
30
ERZİNCAN
0
0
0
31
ERZURUM
0
0
0
32
ESKİŞEHİR
0
0
1
33
GAZİANTEP
0
0
0
34
GİRESUN
0
0
0
35
GÜMÜŞHANE
0
0
0
36
HAKKÂRİ
0
0
0
37
HATAY
0
0
0
772
38
IĞDIR
0
0
0
39
ISPARTA
1
0
0
40
İSTANBUL
1
3
1
41
İZMİR
5
4
0
42
KAHRAMANMARAŞ
0
1
0
43
KARABÜK
0
0
0
44
KARAMAN
0
0
0
45
KARS
0
0
0
46
KASTAMONU
0
3
0
47
KAYSERİ
0
0
0
48
KIRIKKALE
0
0
0
49
KIRKLARELİ
0
0
0
50
KIRŞEHİR
0
0
0
51
KİLİS
0
0
0
52
KOCAELİ
0
2
0
53
KONYA
2
0
1
54
KÜTAHYA
0
1
0
55
MALATYA
0
0
0
56
MANİSA
0
2
0
57
MARDİN
0
0
0
58
MERSİN
0
0
0
59
MUĞLA
0
0
0
60
MUŞ
0
0
0
61
NEVŞEHİR
1
1
0
62
NİĞDE
0
0
0
63
ORDU
2
1
0
64
OSMANİYE
0
1
0
65
RİZE
0
0
0
66
SAKARYA
0
1
0
67
SAMSUN
1
0
0
68
SİİRT
0
0
0
69
SİNOP
0
0
0
70
SİVAS
0
2
0
71
ŞANLIURFA
0
0
0
72
ŞIRNAK
1
0
0
73
TEKİRDAĞ
0
2
0
74
TOKAT
0
0
0
75
TRABZON
0
1
0
773
76
TUNCELİ
1
1
0
77
UŞAK
0
0
1
78
VAN
0
0
0
79
YALOVA
0
0
0
80
YOZGAT
1
0
0
81
ZONGULDAK
0
1
0
TOPLAM
24
43
6
KADIN İLÇE
BAŞKANI ORANI 2,6 4,6 0,6
Tablo-2 Kadın İlçe Başkanları
5. SONUÇ
Kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı maruz kaldıkların sorunların çözümünde etkili
yollardan bir tanesi kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı maruz kaldıkları sorunların çözümü ile
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kamusal otoritelere kadınların görevlendirilmesini
sağlamak olduğu söylenebilir. Kadınların bu makamlardaki temsil oranın tespiti ile ilgili olan
alan araştırmaları ise belirli noktalara odaklanmıştır. Bu çerçevede çalışmada, bakir bir alan
olan siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarındaki kadın oranı araştırılmıştır.
Kırk bir ilimizde Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi
Hareket Partisi bünyesinde kadın il veya ilçe başkanın mevcut olmaması, üç siyasi partiye ait
il başkanlıklarındaki kadın oranının %2,5- %5 bandında olması, üç siyasi partiye ait ilçe
başkanlıklarındaki kadın oranının %0,6- %4,6 bandında olması gerçeği karşısında siyasi
partilerin il ve ilçe başkanlılarındaki temsil oranının düşük olduğu gözlemlenmektedir.
Kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların çözülmesi ve kadın hakları ile ilgili
farkındalığın arttırılmasını sağlamak amacıyla kadınların siyasi partilerin il ve ilçe
başkanlıklarında görevlendirilmesi için kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan tüzük
hükümlerine ve uygulamalara yer verilmesi oldukça önemlidir.
KAYNAKÇA
GENÇKAYA, Ö. F. (2011). Kadın Milletvekillerinin Yasama ve Denetim Faaliyetleri ve
Rolleri 1935-2007. Yasama Dergisi, 18, ss.5-34 .
GENÇKAYA, Ö. F. , YANAR, E. (2021) Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Yönetimler:
Kadın Belediye Başkanları Fark Yaratıyor Mu?. R. KELEŞ- E. ALACADAĞLI (Sivil Toplum
Demokrasi Ve Kent Yönetimi), Ankara: Astana Yayınları.
GÖKÇE, A. F. (2014). Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasi ve Disiplin Algısı: Türkiye.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9) , ss.65-79.
GÖKÇEOĞLU, H. (2018). Bütün illere kadın müftü yardımcısı. 05.02.2022 tarihinde
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/butun-illere-kadin-muftu-yardimcisi-2586806 sitesinden
alındı.
774
DEMİREL, E. (2021). UN Women IPU Siyasette Kadın 2021” haritasına göre:
Parlamentolarda, bakanlıklarda, devlet ve hükümet başkanlıklarında kadın oranı arttı, ancak
kadınların temsili hala yetersiz. 05.02.2022 tarihinde https://turkey.un.org/tr/115804-un-
women-ipu-siyasette-kadin-2021-haritasina-gore-parlamentolarda-bakanliklarda-devlet-ve
sitesinden alındı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2022). Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri. 03.04.2022
tarihinde https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx sitesinden alındı.
İYİMAYA, A. (2006). Siyasal Partilerde Teşkilat Yönetimi Görevden Almanın Hukuki Rejimi,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 66, ss.133-172.
KAŞIKIRIK, A., KARAOĞLU, N. (2021). Kadın Milletvekillerinin Yasama Performansına
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Bir Bakış . Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları
Dergisi, 1 (2) , ss.156-162.
ÖZGENÇ, M. (2022). MEB’den her ile kadın yönetici. 03.04.2022 tarihinde
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mebden-her-ile-kadin-yonetici-42027090 sitesinden
alındı.
SİTEMBÖLÜKBAŞI, D. (2007). Kadınların Siyasal Hayata Etkin Katılımının Bir Aracı Olarak
Seçimlerde Kota Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 12 (1) , ss.13-36.
ŞAHİN, Z. (2022). Türkiye’de Seçimlerin Cinsiyeti: Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze
Milletvekili Genel Seçimleri Ve Kadın Temsili (1935-2018), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, (29), ss. 73-96.
ÜSTE, R. (2017). Yerel Seçimlerin Cinsiyeti: Seçimler ve Kadın Temsili . Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18 (1) , ss.101-131.
YANAR, E. (2019). Türkiye’de Kadın Belediye Başkanları, İstanbul, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Critics across the political spectrum have worried that ordinary uses of words like ‘racist’, ‘sexist’, and ‘homophobic’ are becoming conceptually inflated, meaning that these expressions are getting used so widely that they lose their nuance and, thereby, their moral force. However, the charge of conceptual inflation as well as responses to it are standardly made without any systematic investigation of how ‘racist’ and other expressions condemning oppression are actually used in ordinary language. Once we examine large linguistic corpora to see how these expressions are actually used, we find that English speakers have a rich linguistic repertoire for qualifying the degree to which and dimensions along which something is racist, sexist, homophobic, and so on. These facts about ordinary usage undermine the charge of conceptual inflation. Without awareness of facts about ordinary usage, theorists risk making linguistic prescriptions that are unnecessary or counterproductive.
Article
Full-text available
Z Kent konseyleri, yerelde halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlayan ve yöneten-yönetilen kesimi "birlikte yönetim" anlayışı etrafında birleştiren demokratik bir oluşumdur. Kent konseyleri, 1980'lı yıllardan itibaren değişen yönetim anlayışının bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Günümüz yönetim anlayışında, temsili demokrasinin yaratmakta olduğu sıkıntılara bir çözüm olarak düşünülen "kent konseyleri", sosyal yardımlaşma ve dayanışma, çevreye duyarlılık, ortak karar alma, sivil toplumun gücünü arttırma, yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlama gibi birçok önemli işleve sahiptir. Bu işlevler, kent konseylerinin birer yerel demokrasi aracı olmasını sağlamıştır. Öte yandan, kent konseyleri uygulama noktasında yaşadığı sıkıntılardan ötürü, yeterince işlevsel olamamaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacını; yerel demokrasinin gelişimi sürecinde kent konseylerinin rolü ve işlevselliğinin alan araştırması üzerinden ölçülmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmada, uygulama alanı, Bursa Kent Konseyi ve Yalova Kent Konseyidir. Alan araştırması, eski ve yeni kent konseyi genel sekreterleri düzeyinde, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, kent konseylerinin yerelde demokratik kültürün yerleştirilmesinde önemli rollerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak, kent konseylerinin işlevselliğini doğrudan etkileyen katılım, mevzuat, örgütsel ve bütçe noktalarında yaşanan problemlerin yapıyı etkisiz kıldığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, önerilerin geliştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Conference Paper
Full-text available
Covid 19 pandemisi ilk olarak Çin'de görülmüştür ancak son 1,5 yıldır tün dünyada ciddi kayıplar verilmektedir. Virüs kalabalık ortamları sevmektedir. Kentlerde bulaş riskinin yüksek olması sebebiyle, kentsel yaşamın ve çevreye karşı duyarlılığın geliştirilmesi önemlidir. Pandemi-çevre arasında nedensellik ilişkisinde, viral tehditlerin tek nedeni olarak çevresel bozulmaları göstermek hem zor hem yanlış bir yaklaşımdır. Ancak, sağlıksız doğal çevre, bozulmuş kentsel ortamlar ve anormal iklim koşulları sonucu insanlığın viral hastalıklarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Çalışmada, bu varsayımlardan hareketle; pandemi koşullarında kent ve çevre ilişkisi, çevresel davranış ve duyarlılık temelinde ele alınmak istenmektedir. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Göller Bölgesi örneğinde 1662 kişiden oluşan örneklemden elde edinilen bulgular sunulacaktır. Çalışmada, “Pandemi öncesinin ve pandemi sonrasının kentinde çevresel duyarlılık nasıldır?” sorusuna yanıt aranmış ve bu konunun sosyo-ekonomik özelliklere göre farklılaşma durumu analiz edilmiştir. Pandemi öncesinde kent ve çevresi ve bu çevreye karşı duyarlı olmak gibi bir sorgunun tüm katılımcılar genelinde yapılmadığı anlaşılmıştır. Pandemi deneyiminin ardından ise katılımcılar, “çevreye ve onu kirletmemeye karşı duyarlı olmak” konusunda olumlu bir tutum ortaya koymuşlardır.
Article
Full-text available
In this study, the literature review method was applied and the effect of the Covid-19 pandemic on globalization and nation states was examined. Pandemics in the world and especially the effects of the Covid-19 pandemic on human life in general were mentioned. It included predictions about the impact of the Covid-19 pandemic on globalization and how the global system will evolve. During the Covid-19 pandemic, the performance of the European Union, one of the important actors of the global system, was emphasized. After mentioning the reactions of the USA and China, two important powers of the global system, to the pandemic, the predictions about their place in the global system were mentioned. The increasing power and importance of nation states in the international area after Covid-19 pandemic was emphasized. Finally Turkey's performance in the pandemic process has been evaluated in general.
Chapter
This volume provides the first comprehensive overview of the state of policy analysis in Turkey for an international audience, providing an in-depth review of the context, constraints, and dominant modes of policy analysis performed by both state and non-state actors.
Article
Popular models on the threat–politics association suggest that threats cause right-wing political preferences. Failed replications, crossnational variation, and examples of threats causing left-wing preferences suggest this relationship is more complicated. We introduce a model of the reciprocal threat–politics relationship that reconciles prior conflicting findings and raises new questions.