PresentationPDF Available

Researching In and Beyond Vietnamese Museums: Conducting Fieldwork from the War Remnants Museum // Nghiên cứu trong và ngoài phạm vi các bảo tàng Việt Nam: thực hiện thực địa từ Bảo tàng chứng tích chiến tranh // Recherche dans et au-delà des musées vietnamiens : faire du terrain depuis le musée de la guerre

Authors:

Abstract

Slides from presentation at "Conducting field research in social sciences" methodological seminar, 9-10 June 2021, Van Lang University, Ho Chi Minh City. Presentation explains changes made to methodological approach to PhD fieldwork in light of COVID-19 disruption in Vietnam. Presentation: https://www.youtube.com/watch?v=Xkchd5CwU64

Researching in and
beyond Vietnamese
museums
Nghiên cứu trong
ngi phạm vi các bảo
ng Việt Nam
Rachel Tough
PhD Candidate - Nghiên
Cứu Sinh
Instead of an institutional ethnography based on long term immersion at one
field site, I now propose:
A material culture approach, conducting object biographies with ‘focus
families’, focusing on the materiality of conflict
Retaining future collaborative work with the museum as an option if the
pandemic situation improves
!"#
!$%&'()*!*&+,
-#.&/01!234#5
/46!)78&!9#-
:146
;!,<=$>?@<-&A
+>A<B%
CDEFGHFG
IJKJEICD
LJKHGFDEM
NOHDHPQP
FGDHRFCST
What role do objects play in the everyday
struggle to make life meaningful? How do
ordinary people make sense of their lives?
18 month ethnographic study based on an
ordinary London street, researching
aspirations, memories, stories of thirty
households.
Các đồ vật có vai trò gì trong cuộc mưu
sinh thường nhật để làm cho cuộc sống
thêm ý nghĩa? Những người bình dân làm
thế nào để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa?
18 tháng nghiên cứu dân tộc học trên một
con phố bình thường ở London; nghiên cứu
những khát vọng, ký ức và câu chuyện của
ba mươi hộ gia đình.
This study examined numerous aspects of the
home and daily life-from decoration, display,
furniture to eating, sleeping, gift-giving, recycling
and worship.
Twenty ‘focus families’ in the Kansai region
selected. Researcher visited these families
regularly for a year, living for 4 weeks in 5 of the
homes.
‘Ngôi nhà Nhật Bản: Văn hóa vật chất trong ngôi
nhà hiện đại’
Nghiên cứu này đã xem xét nhiều khía cạnh của
ngôi nhà và cuộc sống thường ngày - từ phong
cách trang trí, bày biện, nội thất tới việc ăn, ngủ,
tặng quà, tái chế và thờ cúng
UV&&4! WQ)&$?
=*F&X&2!
:&-$,0!
2!#)7WY.-)7&3
'Z[
MU S EUM AN T H ROPOLOGY
RE C ENT SC H O LARSHI P
NGH I Ê N CU Đ Ư Ơ NG
ĐI N H Â N HC B O TÀN G
K\))!])=^_AUVV`abUVcUd
E==)!!)ef))==\
)g)#)#)=h)\!)
K)=])=g0!=)
L\00)))=AK==))
=!=))#=A)=))\))
^\#!)#=)d
C%)=i=6*=i/)*.j/
6<_A^UVV`d#b^UVcUd
$%&7@:Ai
54k%/:)*A>#i$#);&,$,l3
*6mn!!%) =i=/)*4
3.j
Dựa trên những nghiên cứu đang thực hiện đm hiểu vcác
con hm Sài n – nn tố đóng vai t không gian chuyển tiếp
trong đô thị, quan sát những thực trạng biến đổi của những
không gian chật hẹp y (quá trình mở rộng , quá trình hiện đại
hóa, đời sống n minh của cư n hẻm).
ECELJbHC
CoFIHpTHoF
oKHHoFEqHMKrNsFDts^CuEFDvFGDHRFCSTd
Existing literature on
covid 19 in Vietnam
s luận về đại
dịch COVID-19 Việt
Nam
#^UVUVd#DCbCeg=
)CotHLecwt!CxK#yUz
)cVcccc)cUU{Z
F#tb^UVUVdE=#zAnthropology
in Action#z27^yd#cZec`I|`#UVUc#g!z
)\\\]=)!\]=)
U`yU`VyVy0!=
!qz^UVUVdzCotHLecwL))g!D
CbC#t!#zE=
F\#zcUc#zZYeZw#zLoHz
cVcV{VcwZU{UVVUVUVc`}cUVw
A)g
\~
J!=I=•A
TJE=A=€
\•I=€ L+Nguyễn Viết Dũng
p)#J^UVV`d•DgE=q=E)|)
I=FTh#International Journal of
Transitional Justice#cwceccZ
p!#b^UVcVdb)!)#J==)gC=
C!t!h#L))#T)gD\h
b
p=#pbq!#|^UVc}dLooking Back on the Vietnam
War: Twenty First Century Perspectives. F\p)\A
I)T)))
L=)#H^UVcVdThe Japanese House: Material Culture in the
Modern Home#qI=
_=#b^cwwYdzDiscipline and Punish: The Birth of the
PrisonF\MAtpA)
REFERENCES
CƠ S LÝ LUN
(TÀI LIU THAM
KHO)
_A#b^UVV`dEpistemic Injustice: Power and the Ethics of
Knowingo0go0gT)))
Q#q^UVccdq=b!)J)!L)
)=|)F)h#The International Journal of Transitional
Justice,YZyZeZYY
b=#K#G#C#o)\=#b^UVc{d•Fb)!H)
H)=Jpb==C)!h#
Museum and Society,c}^Udcy{ecY}
b#|^UVcUdThe Epistemology of Resistance#o0go0g
T)))
b==#L=^UVV{dThe Comfort of Things, C!=))
F#t^UVcyd|)b!‚J)g
I!!American Literary History#UY^cd#cZZec}y
REFERENCES
F#^cw{wd•p\b!D)q)q0b5!h#
Representations#zU}#`eUZ
==#G^UVVUdPostcolonial Vietnam: Visions of the Present and Past#
L!LAT)))
K\A=#C^UVV}d•I!D))=)g
b!Q\=C!t!h#Cultural
Anthropology#Uc^cdyeyV
K\#I^UVV`dL)=t=bA)=b!)\
KqCultural Anthropology#UU}}ƒwy
#DD^UVVcdThe Country of Memory: Remaking the Past in Late
Socialist Vietnam./pA=zT)gC=g))
REFERENCES
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.