ChapterPDF Available

Blockchain - zdecentralizowane zaufanie

Authors:

Abstract

Bitcoin wprowadził innowację na wielu płaszczyznach. Jako pierwszy rozwiązał problem osiągania konsensusu w sieciach otwartych, stworzył zagadkę ekonomiczną w postaci globalnej waluty deflacyjnej, pozwolił na transfer pieniędzy tym, którzy wcześniej byli wykluczeni bankowo, ale przede wszystkim stworzył fundamenty pod platformę zdecentralizowanego zaufania. Zapoczątkował technologie zdecentralizowanych aplikacji, które dotychczas nie mogły istnieć bez zaufanej trzeciej strony. W pracy opisana została ta ostatnia płaszczyzna.
10. Blockchain: zdecentralizowane zaufanie
Stanisław Barański
Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska, Gdańsk
stanislaw.baranski@pg.edu.pl
Streszczenie
Bitcoin wprowadził innowację na wielu płaszczyznach. Jako pierwszy roz-
wiązał problem osiągania konsensusu w sieciach otwartych, stworzył za-
gadkę ekonomiczną w postaci globalnej waluty deflacyjnej, pozwolił na
transfer pieniędzy tym, którzy wcześniej byli wykluczeni bankowo, ale
przede wszystkim stworzył fundamenty pod platformę zdecentralizowa-
nego zaufania. Zapoczątkował technologie zdecentralizowanych aplikacji,
które dotychczas nie mogły istnieć bez zaufanej trzeciej strony. W pracy
opisana została ta ostatnia płaszczyzna.
Słowa kluczowe: blockchain, zaufanie, kryptowaluty, Bitcoin, Ethe-
reum
10.1 Wprowadzenie
Zaufanie jest fundamentalnym komponentem relacji społecznych. Mówimy, że
ufamy komuś, kiedy spodziewamy się uczciwego zachowania, czyli postępowania
według ustalonych zasad.
Korzystając z mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, przestrzeni
w chmurze, ufamy, że nasze dane są odpowiednio zabezpieczone oraz że dostawca
nie używa ich do innych celów niż świadczenie nam usług. Poddając się badaniom
genetycznym, ufamy, że nasze dane nie są dostępne dla pracowników laborato-
rium. Pożyczając koledze samochód, ufamy, że odda nam go w nienaruszonym
stanie. W sytuacji gdyby się tak nie stało, ufamy, że sąd uczciwie rozwiąże kon-
flikt na naszą korzyść. Sprzedawca, który sprzedaje nam swój towar, ufa nam,
że pieniądze które otrzymał nie są podrobione oraz że w przyszłości będzie mógł
kupić za nie inny towar. Jeśli płatność otrzymał przelewem, ufa bankowi, że
ten nie cofnie przelanych mu pieniędzy. Ufa również, że bank nie zablokuje mu
jego środków. Oddając głos w wyborach, ufamy, że nasz głos zostanie uwzględ-
niony podczas liczenia oraz że zostanie poprawnie zaliczony dla zaznaczonego
kandydata. Ufamy, że tylko uprawnieni wyborcy mogą oddać głos oraz że każdy
wyborca może oddać tylko jeden głos. Na koniec, ufamy, że wyniki, które zostaną
ogłoszone nie zostały zafałszowane.
Zaufanie jest spoiwem łączącym grupy społeczne. Pozwala się rozwijać i spra-
wia, że nasze życie staje się prostsze. Socjologowie są zgodni co do tego, że
153
“codzienne życie społeczne, które uznajemy za naturalne, jest bez zaufania po
prostu niemożliwe” [14], zaufanie jest również “podstawową potrzebą transak-
cyjną” [21] (cyt. według [23]). Co jednak, jeśli chcielibyśmy osiągnąć ten sam,
a nawet większy poziom zaufania, ale bez instytucji zaufania publicznego?
10.2 Zaufanie do waluty
Zacznijmy od waluty, bo to od niej zaczyna się historia zdecentralizowanego
zaufania. Aby jakakolwiek waluta miała wartość, musi być deficytowa — jej
ilość lub chociaż dostęp do niej musi być ograniczony. Pierwszą walutą tego
typu było złoto, jego naturalne ograniczenie oraz koszt wydobycia idealnie speł-
niały te założenie. Złoto było walutą, która pozwalała na transakcje bez zaufanej
trzeciej strony, było jednak niepraktyczne w transporcie oraz niewielkich płat-
nościach. System bankowy rozwiązał ten problem wprowadzając papiery warto-
ściowe; każdy mógł zdeponować w banku złoto w zamian za certyfikat (banknot)
pozwalający w późniejszym czasie na odzyskanie zdeponowanego złota, tworząc
w ten sposób “papierowe” złoto, które było łatwiejsze w transporcie oraz po-
zwalało na mniejsze transakcje. Bank gwarantował, że liczba banknotów zawsze
będzie odzwierciedlać ilość złota w depozycie, a ludzie ufali, że faktycznie tak
będzie. O ile zagwarantować, że liczba złota nie przewyższy liczby banknotów,
nie jest trudno, o tyle zagwarantować, że liczba banknotów nie będzie większa
niż ilość rezerw złota, nie jest tak łatwo. Tworzenie banknotów jest o wiele mniej
kosztowne niż wydobywanie złota.
Podczas I wojny światowej większość krajów Europy popadła w ogromne
długi spowodowane wydatkami na działania wojenne. Banki pożyczały pienią-
dze, jednak przez standard złota ich zasoby były ograniczone. Kraje jednak
potrzebowały kredytu, aby móc dalej się rozwijać. Rozwiązaniem tego problemu
miało być tymczasowe zerwanie ze standardem złota, pozwalającym na do-
druk pieniądza bez pokrycia kruszcem, co za tym idzie sztuczne pobudzenie
gospodarki. Niestety, tymczasowe rozwiązania często okazują się ponadczasowe.
W normalnej sytuacji odejście od parytetu złota spowodowałoby niepokoje spo-
łeczne. Wyjątkowa sytuacja jaką jest depresja, wojna lub kryzys pozwoliła jednak
na wprowadzenie takich zmian na stałe. Do dziś większość krajów nie powróciła
do standardu złota, a waluty fiducjarne — które bazują na zaufaniu do emi-
tenta — nie mają pokrycia w żadnym surowcu. Jej wartość bazuje na monopolu
jako legalnego środka płatniczego, popycie generowanym przez podatki oraz na
zaufaniu pomiędzy dwoma stronami transakcji [11, 20].
10.3 Historia kryptowalut
Po odejściu od parytetu złota oraz po powstaniu Internetu pojawiła się dodat-
kowa motywacja do stworzenia waluty, która posiadałaby deficytowe cechy złota,
nie była kontrolowana przez żaden rząd, była anonimowa, której transfer byłby
tak prosty i szybki jak wysyłanie e-maila.
154
W 1998 Wei Dai zaproponował walutę b-money [1], której wytwarzanie wy-
maga rozwiązywania zagadek kryptograficznych. Zagadka powinna być w klasie
problemów NP, tak aby znalezienie rozwiązania było trudne — wymagało po-
święcenie mocy obliczeniowej, a zweryfikowanie poprawności było łatwe. Przy-
kładem może być znajdowanie liczby, która podana do funkcji skrótu zwróci
liczbę z pewnego przedziału. Formalnie taką zagadkę możemy zapisać:
znajdź xN,takie że, H(x)< c, (10.1)
gdzie Hjest funkcją skrótu np. SHA-256, a cjest liczbą definiującą po-
ziom trudności — im mniejsza, tym ciężej znaleźć xspełniające nierówność;
cmożna również interpretować jako liczba wymaganych zer w wyniku funkcji
skrótu (patrz rysunek 10.1).
Rysunek 10.1. Zagadka kryptograficzna typu dowód pracy (ang. proof-of-work)
Szansa na znalezienie skrótu zaczynającego się od jednego zera wynosi 50%,
od dwóch zer 25%, trzech 12,5%; poziom trudności rośnie wykładniczo wraz
ze wzrostem wymaganych zer. Rozwiązywanie zagadki konsumuje moc oblicze-
niową, która jest deficytowym zasobem. Ilość wytworzonej waluty odpowiada
ilości pracy włożonej w rozwiązanie zagadki. W b-money, ilość otrzymanej wa-
luty obliczana jest poprzez stosunek kosztu rozwiązania zagadki na najbardziej
optymalnym komputerze do ceny statystycznego koszyka zakupowego.
Każdy, kto rozwiąże taką zagadkę, może wymienić dowód (wartość x) na
jednostki b-money. Dowód rozgłaszany jest w sieci peer-to-peer (p2p) które po
otrzymaniu poprawnie rozwiązanej zagadki, aktualizują stan konta autora do-
wodu pracy (ang. proof-of-work). Podmioty w sieci identyfikowane są za pomocą
pseudoanonimowych adresów (kluczy publicznych), a weryfikacja ich tożsamości
jest możliwa za pomocą podpisów cyfrowych stworzonych przy pomocy klucza
prywatnego.
Aby uniemożliwić podwójne tworzenie waluty, każdy węzeł w takiej sieci p2p
zapisuje w swojej bazie danych wszystkie dowody, które otrzymał, nie pozwalając
na duplikaty.
Załóżmy sytuację, w której Alice identyfikująca się kluczem publicznym KA
chce przesłać pieniądze do Boba identyfikującego się kluczem publicznym KB.
Transfer odbywa się przez stworzenie transakcji «Ja KAprzekazuję xjednostek
z konta KAna konto KB. Podpisano KA» i rozesłanie jej wszystkim węzłom
w sieci. Po otrzymaniu wiadomości, każdy węzeł sprawdza poprawność podpisu
oraz czy stan jednostek przypisanych do konta KAjest nie mniejszy niż x, na-
stępnie obciąża konto KAkwotą xi dodaje tą wartość do konta KB.
155
Pomysł b-money był niestety mało praktyczny, zakładał istnienie idealnego
rozgłoszenia, gdzie każda transakcja bezproblemowo i natychmiastowo zostaje
odebrana przez każdego uczestnika sieci, zakładał, że każdy węzeł będzie za-
wsze dostępny oraz nie będzie zachowywał się szkodliwie (nie będzie węzłem
bizantyjskim[16]). B-money nigdy nie został wcielony w życie.
W 2005 r. Nick Schabo oficjalnie opublikował koncept zdecentralizowanej
cyfrowej waluty BitGold [2]. Podobnie jak Wei Dai, chciał jak najbardziej od-
zwierciedlić charakterystyczną cechę złota — deficytowość, jednak w świecie cy-
frowym, na dodatek w sposób zdecentralizowany, bez zaufanej trzeciej strony.
Podobnie jak b-money nowe jednostki tworzone są przez rozwiązanie zagadki
kryptograficznej. Dowód pracy oznaczany jest znakiem czasowym (ang. time-
stamp) przez rozproszony system serwisów, a następnie dodawany do — również
rozproszonego — rejestru tytułów własnościowych. Każda zagadka kryptogra-
ficzna bazuje na poprzednim rozwiązaniu zagadki, tworząc łańcuch dowodów
(patrz rysunek 10.2).
Rysunek 10.2. Łańcuch dowodów w BitGold
Podobnie jak b-money, BitGold nie był odporny na węzły bizantyjskie, a roz-
proszona sieć serwerów rejestru tytułów własnościowych oraz serwerów znakują-
cych czas nie miała motywacji do zachowywania się poprawnie.
10.4 Bitcoin
Dopiero w 2008 r. anonimowy autor pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opu-
blikował dokument pod tytułem “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Sys-
tem”, wyjaśniający jak osiągnąć otwarty, bezpieczny i zdecentralizowany system
płatności peer-to-peer [18]. Biorąc pod uwagę b-money oraz BitGold, Bitcoin
wprowadził niewiele innowacji. Jednak wystarczająco dużo aby zrewolucjonizo-
wać system bankowy, a później również inne systemy oparte na zaufanej trzeciej
stronie.
10.4.1 Problem podwójnego wydawania
Bitcoin tak samo jak jego poprzednicy użył algorytmu proof-of-work [9], jednak
nie tylko do wytwarzania nowych jednostek, ale przede wszystkim do osiągnię-
156
cia globalnego konsensusu — rozwiązując w ten sposób problem podwójnego
wydawania (ang. double spending problem). Problemu, który dotychczas rozwią-
zywany był przez centralny podmiot — lub jak w przypadku BitGold przez
konsorcjum podmiotów. Problem podwójnego wydawania polega na trudności
stwierdzenia, czy dana jednostka waluty nie została już wcześniej wydana, in-
nymi słowy, czy wcześniej nie została opublikowana transakcja, która wydaje te
same jednostki waluty.
Rozważmy przykład z rysunku 10.3; Alice jest w posiadaniu ciągu bitów,
które reprezentują pewną ilość waluty, Alice chcąc kupić od Boba telefon, wysyła
mu ciąg bitów, Alice jednak jest nieuczciwa i zawczasu zrobiła sobie kopie tych
bitów, następnie wydaje je ponownie, tym razem kupując od Carol samochód.
Przewinienie to zostaje niezauważone do momentu, gdy zarówno Bob i Carol
będą chcieli wydać swoje środki u jednego sprzedawcy — Davida, który nie
będzie chciał przyjąć ciągu bitów, które już wcześniej otrzymał.
Rysunek 10.3. Problem podwójnego wydawania, w którym Alice wydaje dwa razy
swoje środki, a David nie jest w stanie określić, kto jest ich faktycznym właścicielem
W przypadku banknotów problem ten jest rozwiązany przez fizyczne prze-
mieszczenie, oraz nielegalność i trudność w kopiowaniu ich. W cyfrowym świecie
nic nie stoi na przeszkodzie, aby zduplikować ciąg bitów i przesłać go do wielu
osób, wydając jedną jednostkę wiele razy. W systemach z zaufaną trzecią stroną
na ten problem odpowiada centralna jednostka (np. Visa, Mastercard lub sam
bank), która autorytatywnie odpowiada, która transakcja miała miejsce wcze-
śniej, unieważniając kolejną. Na taką centralną jednostkę można patrzeć jak na
zegar, który znakuje czasem każdą transakcję.
10.4.2 Serwer znakowania czasem
Problem znakowania czasem jest łatwy dla pojedynczego serwera, ponieważ jed-
noznacznie może stwierdzić, która transakcja pojawiła się jako pierwsza, a która
157
jako druga. Dla systemów rozproszonych nie jest to już tak oczywiste, ponie-
waż każda jednostka może obserwować inną kolejność zdarzeń. Problem spoty-
kany pod nazwą rozproszonego znakowania czasem, ma swoje korzenie w teorii
względności[15] — dwie informacje wysłane dwoma różnymi kanałami (np. za-
pchanym łączem i wolnym łączem) pojawiają się w różnym czasie u odbiorcy,
zakłamują faktyczną kolejność zdarzeń, tj. pierwsza wiadomość, która została
wysłana wolniejszym łączem, może dotrzeć później do odbiorcy, niż druga wiado-
mość wysłana szybszym łączem. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy odbior-
ców jest wiele i każdy z nich obserwuje inną kolejność. Rozwiązaniem problemu
jest total-order broadcast, w którym węzły uzgadniają między sobą wspólną ko-
lejność, tworząc w ten sposób wirtualny zegar.
10.4.3 Konsensus
Ustalanie wspólnej kolejności jest szczególnym przypadkiem problemu rozwią-
zywanego przez algorytm konsensusu. Węzły muszą dojść do porozumienia od-
nośnie pewnej wartości, którą w tym przypadku jest kolejności zdarzeń.
Tradycyjne algorytmy konsensusu, jak Paxos[17] czy Raft[19] rozwiązują ten
problem, jednak nie są odporne na węzły bizantyjskie (węzły, które mogą wy-
syłać sprzeczne informacje do różnych węzłów w sieci). Dzięki pracy Lessiego
Lamporta [16] wiemy, że algorytm konsensusu może tolerować nwęzłów bizan-
tyjskich, jeśli łączna liczba węzłów w sieci wynosi co najmniej 3n+ 1, czyli aby
sieć tolerowała co najwyżej jeden węzeł bizantyjski, musi składać się z łącznie
czterech węzłów, dla dwóch węzłów bizantyjskich minimalna liczba węzłów wy-
nosi siedem itd. Algorytmem tego typu jest PBFT [13], jednak nawet on nie
sprawdzi się w sieciach p2p.
Wszystkie dotychczas wymienione algorytmy bazują na głosowaniu większo-
ściowym, w którym wspólnie uznaną wersją jest ta, która otrzymała większość
głosów.
W sieciach otwartych — gdzie węzły mogą dowolnie dołączać i odłączać —
liczba członków nie jest stała, dlatego określenie większości głosów jest problema-
tyczne. Sytuacja staje się jeszcze gorsza, gdy uwzględnimy atak sybila, w którym
to jeden podmiot dołącza do sieci wieloma tożsamościami osiągając zakłamaną
opinie większościową. Przez długi czas problem osiągania konsensusu w otwar-
tych sieciach p2p pozostawał nierozwiązany.
10.4.4 Dowód pracy jako rozwiązanie konsensusu na globalną skalę
Bitcoin rozwiązał ten problem w genialny sposób. Słuszną kolejnością zdarzeń
jest ta kolejność, której została poświęcona największa ilość pracy obliczeniowej,
bez znaczenia, czy pokrywa się z fizyczną kolejnością zdarzeń. Co istotne, taki
mechanizm pozwala każdemu na uczestniczenie w algorytmie konsensusu, przy
jednoczesnej odporności na atak sybila; dzieje się tak, ponieważ w algorytmie
konsensusu z wykorzystaniem proof-of-work, na wynik nie wpływa liczba głosów
— jak ma to miejsce w algorytmach bazujących na głosowaniach ilościowych —
lecz sumaryczna moc obliczeniowa, która jest taka sama przy podawaniu się za
158
jeden, jak i wiele podmiotów. Co więcej, protokół Bitcoin gwarantuje poprawne
działanie tak długo, jak większość sieci (liczona w mocy obliczeniowej) zachowuje
się poprawnie, t.j. conajmniej 51% jest uczciwa.
Aby zrozumieć, jak Bitcoin to osiągnął, musimy spojrzeć na każdą część
z osobna.
10.4.5 Transakcje
W Bitcoinie transfer pieniędzy pomiędzy Alice i Bob odbywa się poprzez stworze-
nie transakcji «Ja KAzmieniam właściciela bitcoinów które otrzymałam w po-
przedniej transakcji o skrócie hna konto o adresie KB. Podpisano KA.» Każdy
może zweryfikować taki transfer cofając się w łańcuchu transakcji dochodząc do
miejsca w którym dana jednostka została stworzona. Jeśli w którymś miejscu
skrót transakcji się nie zgadza bądź podpis cyfrowy jest niepoprawny, transakcja
jest odrzucana.
Wciąż pozostaje jednak problem podwójnego wydawania. Co jeśli Alice stwo-
rzy dwie transakcje,
1. «Ja KAzmieniam właściciela bitcoinów które otrzymałam w poprzedniej
transakcji o skrócie hna konto o identyfikatorze KB. Podpisano KA».
2. «Ja KAzmieniam właściciela bitcoinów które otrzymałam w poprzedniej
transakcji o skrócie hna konto o identyfikatorze KC. Podpisano KA».
Jedną transakcję wyśle do Boba, a drugą do Carol. Obydwaj pomyślnie prze-
prowadzą weryfikację. W konsekwencji Alice dwa razy wyda środki o skrócie h.
Bitcoin znalazł rozwiązanie tego problemu bez zaufanej trzeciej strony.
Transakcje grupowane są w bloki; następnie skrót takiego bloku publiko-
wany jest w miejscu, gdzie nie da się go usunąć ani zaprzeczyć, że istniał, np.
zamieszczając w gazecie codziennej. Tysięcy wydrukowanych egzemplarzy nie da
się zmienić, co za tym idzie nie da się zmienić zamieszczonego w nich skrótu.
W konsekwencji każdy może zaufać, że dany skrót zostanie tam na zawsze. Takie
powiązanie kryptograficznego skrótu z gazetą działa jak znak czasowy. Transak-
cje zawarte w bloku, którego skrót ukazał się we wczorajszej gazecie, są uznawane
za wcześniejsze od transakcji zawartych w bloku, którego skrót ukazał się w dzi-
siejszej gazecie. Dodatkowo, aby zachować integralność w sytuacji, gdy gazeta
wyda dwa egzemplarze jednego dnia, lub jakiegoś dnia nie wyda wcale, do funk-
cji skrótu podajemy zarówno blok, jak i skrót z poprzedniego bloku, otrzymując
w ten sposób kryptograficzne powiązany łańcuch bloków (ang. blockchain).
Wracając do przykładu z Alice, która chciałaby wydać dwa razy swoje bit-
coiny. Rysunek 10.4 przedstawia hipotetyczny blockchain oparty o gazetę co-
dzienną. Pierwszego dnia, Alice otrzymała 100 jednostek bitcoinów (dla uprosz-
czenia pomijamy ich pochodzenie), transakcja trafia do pierwszego bloku, któ-
rego skrót trafia do gazety z pierwszego dnia. Alice uzgadnia z Bobem, że prześle
mu 100 bitcoinów w zamian za telefon, następnie z Carol że również prześle jej
100 bitcoinów w zamian za samochód. Bob i Carol zgadzają się pod warunkiem,
że ich transakcja pojawi się w bloku w gazecie z drugiego dnia. Alice próbuje
159
Rysunek 10.4. Blockchain oparty o gazetę codzienną
opublikować dwie transakcje, pierwszą do Boba, drugą do Carol. Bob akceptuje
transakcję i wydaje telefon dla Alice; Carol widząc, że środki Alice zostały już
przelane, nie akceptuje transakcji. Alice może próbować kolejnego dnia w ga-
zecie z dnia trzeciego, lecz Carol przechodząc po łańcuchu rozpozna, że konto
Alice, po transakcji z Bobem, jest puste. David przyjmie transakcje od Boba,
ponieważ nakładając wszystkie (poprawne) transakcje otrzyma stan w którym
Bob jest w posiadaniu 100 bitcoinów.
Nietrudno się jednak nie zgodzić, że waluta cyfrowa oparta o gazety nie jest
najlepszym rozwiązaniem. Bitcoin osiągnął jednak ten sam mechanizm znako-
wania czasem przy użyciu zdecentralizowanej sieci p2p, oraz innowacyjnego po-
dejścia do osiągania konsensusu za pomocą algorytmu dowodu pracy.
Dowód pracy w Bitcoinie polega na poszukiwaniu liczby, która w połączeniu
z blokiem i podaniu do funkcji skrótu SHA-256 zwróci liczbę która zapisana
binarnie rozpocznie się od zadanej długości zer. Każde dodatkowe zero wykład-
niczo zwiększa trudność zagadki. Wymagana liczba zer zależy od sumy mocy
obliczeniowej całej sieci; jeśli kolektywna móc obliczeniowa rośnie, wzrasta liczba
wymaganych zer, jeśli moc spada, wraz z nią liczba wymaganych zer na początku
skrótu. Protokół Bitcoin stara się produkować bloki co 10 min — innymi słowy,
co 10 min ten “globalny zdecentralizowany zegar” znakuje czasem aktualny blok.
Zmiana transakcji w bloku jest możliwa, ale wymaga ponownego obliczenia
dowodu pracy dla zmodyfikowanego bloku. Co więcej, ponieważ każdy kolejny
blok wskazuje na skrót poprzedniego bloku, dla każdego kolejnego bloku rów-
nież trzeba policzyć nowy dowód pracy. Jednak to nie koniec, aby sieć przyjęła
taką zmianę musi ona “wyprzedzić” aktualny łańcuch bloków; wyprzedzenie jest
możliwe jeśli podmiot jest w stanie produkować nowe dowody pracy szybciej niż
reszta sieci, stąd też założenie, że sieć jest bezpieczna tak długo, jak większość
mocy obliczeniowej sieci jest kontrolowana przez uczciwe podmioty.
160
10.4.6 Motywacja ekonomiczna
Węzły chcą wykonywać dowody pracy i konsumować energię ponieważ za znale-
zienie zagadki czeka ich nagroda w postaci bitcoinów. Dopóki wartość nagrody
jest większa niż koszt energii elektrycznej dopóty liczenie dowodów pracy —
nazywane również kopaniem (ang. mining) — jest opłacalne i znajdą się ludzie
którzy będą chcieli taka inwestycje podjąć.
Nagroda za każdy blok zmniejsza się w czasie, początkowo wynosiła 50 BTC,
i co każde 210 tys. bloków (około cztery lata) zostaje zmniejszona o połowę,
następuje tak zwane dzielenie (ang. halving). W latach 2012-2016 nagroda wy-
nosiła 25 BTC, od 2016 do 2020 o połowę mniej — 12,5 BTC, aktualnie wynosi
6,25 BTC, a po roku 2140 wynosić będzie zero. Jak w takim razie węzły będą
zmotywowane do liczenia dowodów pracy i zabezpieczania sieci? Poprzez system
prowizji. Każda transakcja w sieci Bitcoin może zawierać “napiwek” dla górnika,
jest on dobrowolny, jednak górnicy zachowując się racjonalnie wybierają transak-
cje, z których otrzymają największe wynagrodzenie. Im bardziej sieć obciążona,
tym większe opłaty transakcyjne, tym większe wynagrodzenie dla górników. Me-
chanizm opłat transakcyjnych jest również istotny ze względu na ochronę sieci
przed atakiem odmowy dostępu (ang. deny-of-service). Gdyby transakcje nie wy-
magały opłat, z łatwością można byłoby zalać sieć mikrotransakcjami. Opłaty
transakcyjne sprawiają, że takie działanie jest nieopłacalne.
10.4.7 Podsumowanie
W ten sposób Bitcoin jako pierwszy osiągnął system płatności bez zaufanej trze-
ciej strony. W tym systemie sprzedawca nie musi ufać kupującemu, że ten nie wy-
dał wcześniej swoich jednostek gdzie indziej. Sam może to zweryfikować w swojej
lokalnej kopii blockchaina. Ma też pewność, że nikt nie wykona obciążenia zwrot-
nego, ponieważ jest to trudne obliczeniowo, co za tym idzie, bardzo kosztowne
do wykonania.
Bitcoin zagwarantował, że liczba wszystkich jednostek w systemie nigdy nie
przekroczy 21 mln bitcoinów. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że liczba ta
będzie malała; spowodowane jest to nieustanną utratą środków przez zgubione
klucze prywatne oraz przelewów na nieistniejące konta. W teorii zmniejszająca
się podaż i zwiększający się popyt prowadzić musi do wzrostu ceny. W praktyce
jednak istnieje wiele czynników z powodu których nie musi się tak dziać.
10.5 Ethereum
Bitcoin osiągnął coś więcej niż system płatności w modelu p2p. Zbudował system
bezstronnej, otwartej, neutralnej, motywowanej prawami wolnego rynku oraz
zdecentralizowanej zaufanej trzeciej strony, której zaufanie nie leży w wierze
w uczciwość, lecz w prawa matematyki.
Po kilku latach Vitalik Buterin, Gavin Wood oraz kilku innych twórców za-
uważyli, że potencjał technologii stojącej za Bitcoinem jest dużo większy niż sam
transfer pieniędzy [12, 22].
161
Dotychczas, gdy ktoś chciał zmodyfikować lub rozszerzyć funkcjonalność Bit-
coina, musiał zmodyfikować protokół i postawić całkowicie nową sieć, następnie
przekonać górników, aby poświęcili swoją moc obliczeniową na liczenie dowo-
dów pracy (co za tym idzie zabezpieczali sieć) dla jego projektu, a nie Bitcoina.
Powodowało to dwa problemy, po pierwsze waluta taka musiała mieć już jakąś
wartość, aby kopanie jej było opłacalne. Po drugie górnik, który przenosił swoją
moc obliczeniową na kopanie innej kryptowaluty, zabierał ją z kopania Bitcoina,
co za tym idzie obniżał jego bezpieczeństwo.
Ethereum rozwiązało ten problem tworząc platformę wykonawczą dla progra-
mowalnych transakcji, tzw. smart kontraktów. Podczas gdy transakcja w Bitco-
inie stanowi o zmianie właściciela bitcoinów, smart kontrakt może być dowolnym
programem wykonywanym w ramach transakcji. Transakcja może — podobnie
jak w Bitcoinie — być zwykłym przelewem waluty, może mieć też inne znacze-
nie jak na przykład oddanie głosu w wyborach, zablokowanie środków w ramach
lokaty, wzięcie pożyczki, wynajem krótkoterminowy samochodu, zmiana wła-
ściciela nieruchomości, nadanie uprawnień lekarzowi do wykonania obliczeń na
naszych danych medycznych, obstawienie zakładu bukmacherskiego, i wiele in-
nych.
Transakcje wykonywane są na wirtualnej maszynie Ethereum (ang. Ethereum
Virtual Machine, EVM), która jest maszyną quasi-Turing-skończoną — pozwala
na implementację dowolnego algorytmu wraz z rozgałęzieniami oraz pętlami;
quasi oznacza, że nie występuje problem stopu — maszyna nie może się zapętlić
w nieskończoność, gdyż każda instrukcja procesora konsumuje kryptowalutę; jeśli
transakcja zużyje wszystkie dostępne środki, zostaje przerwana.
Na sieć Ethereum można patrzeć jak na publiczny klaster węzłów. na któ-
rych uruchomiony jest JVM (Java Virtual Machine), do którego każdy może
wysłać bytecode do wykonania. Zadanie wykonywane jest przez wszystkie wę-
zły w klastrze; trwały stan (zapisywany między wykonaniami smart kontraktu)
przechowywany jest w łańcuchu bloków; algorytm konsensusu zapewnia, że każdy
węzeł w sieci posiada tą samą wersję łańcucha; użytkownik wysyłający bytecode
musi również “podpiąć swoją kartę płatniczą”, z której węzły konsumują środki
za każdą instrukcje procesora. EVM w porównaniu do JVM, nie posiada do-
stępu do interfejsu sieciowego, ani innego interfejsu systemowego. Aby uniknąć
wyścigów, EVM nie obsługuje wielowątkowości, a wykonywany smart kontrakt
nie może komunikować się z niczym innym, niż inne smart kontrakty. EVM może
zapisywać swój stan do dedykowanej dla niego przestrzeni w łańcuchu bloków,
która również jest dodatkowo płatna.
Wykonanie smart kontraktu jest transparentne i możliwe do zweryfikowania.
Ethereum stworzyło platformę do aplikacji, które posiadają wszystkie cechy bez-
pieczeństwa, transparentności, oraz odporności na cenzurę, jakie posiadał Bit-
coin. Aplikacje tworzone w oparciu o Ethereum zostały nazwane Decentralized
Applications (DApps), a całe podejście do tworzenia całkowicie zdecentralizo-
wanych aplikacji zostało okrzyknięte mianem web 3. Aplikacje tego typu cechuje
decentralizacja wszystkich komponentów: backendu, frontendu, przechowywania
danych, wymiany wiadomości oraz systemu nazw. Zamiast tworzyć aplikację,
162
która komunikuje się z centralnym serwerem, który korzysta z prywatnej bazy
danych, można stworzyć aplikację, która komunikuje się ze smart kontraktami,
a dane przechowuje w sieciach p2p (np. IPFS [10] lub Ethereum Swarm [6]).
Takie podejście oferuje wiele zalet niedostępnych dla zcentralizowanych apli-
kacji:
1. Dostępność — sieci Ethereum działa jak ogromny klaster, awaria nawet wielu
węzłów nie powoduje braku dostępności aplikacji. Co więcej, każdy użyt-
kownik może uruchomić swój własny lokalny węzeł Ethereum przeprowa-
dzając interakcje bezpośrednio z nim, uniezależniając się od jakiegokolwiek
dostawcy.
2. Transparentności — każda transakcja, stan konta, smart kontrakt oraz jego
stan w blockchainie jest dostępny publicznie dla każdego.
3. Niezmienialność — każda interakcja z blockchainem zostaje zapisana w nim
na zawsze, zapewniając niezaprzeczalność. Każdy smart kontrakt zawsze bę-
dzie miał ten sam kod, zapewniając determinizm wykonywania. Każda treść
będzie miała ten sam skrót, zapewniając jednoznaczność nazewnictwa.
4. Odporność na cenzurę — sieć Ethereum działa na globalną skalę, nie jest
kontrolowana przez żadną organizację ani żaden kraj. Każdy węzeł jest fi-
nansowo motywowany do przetwarzania wszystkich transakcji bez względu
na ich pochodzenie i przeznaczenie. Zatrzymanie sieci Ethereum jest tak
samo ciężkie jak zatrzymanie każdej innej sieci p2p.
Wszystkie te zalety mają jednak swoją cenę. Tworzenie zdecentralizowanych
aplikacji wymaga zmiany podejścia w projektowaniu, wytwarzaniu oraz wdra-
żaniu. Raz opublikowany smart kontrakt nie może być zmieniony, co powoduje
duży nacisk na wytwarzanie kodu wysokiej jakości. Tworzenie smart kontrak-
tów można porównać do tworzenia sprzętu komputerowego, naprawa każdego
błędu wymaga kosztownych akcji serwisowych oraz wpływa negatywnie na re-
nomę marki. Niektóre błędy są katastrofalne w skutkach i pociągają za sobą
utratę środków, których nie da się odzyskać [3].
Używanie aplikacji tego typu oferuje dużo wolności, ale w zamian wymaga
wiele odpowiedzialności. Użytkownicy są właścicielami swoich danych, w przy-
padku utraconego klucza prywatnego nie ma możliwości przywrócenia go, nie
ma żadnego wsparcia technicznego, do którego można się zgłosić.
10.6 Otwarte problemy
Wiele aplikacji nie może istnieć w paradygmacie web 3 z powodu (1) słabej
skalowalności (mierzonej w liczbie transakcji na sekundę), (2) wysokich opłat
transakcyjnych, (3) braku regulacji prawnych, (4) słabej prywatności, (5) ogra-
niczonej interoperacyjności pomiędzy systemami, (6) braku standaryzacji.
Skalowalność jest problematyczna, ponieważ jest związana z trylematem ska-
lowalności [5, 7] który cechują trzy właściwości. System blockchainowy chciałby
posiadać każdą z nich, ale można wybrać tylko dwie:
163
1. Skalowalność — kolektywna przepustowość przetwarzania transakcji całej
sieci większa niż przepustowość jednego węzła w sieci.
2. Decentralizacja — węzeł sieciowy powinien być możliwy do uruchomienia na
przeciętnym laptopie konsumenckim.
3. Bezpieczeństwo — sieć powinna być odporna na znaczną część (idealnie 50%)
szkodliwych węzłów partycypujących w algorytmie konsensusu.
Większość blockchainów wybiera bezpieczeństwo, pozostawiając wybór między
skalowalność a decentralizację. Tradycyjne blockchainy, jak Bitcoin czy Ethe-
reum, wybierają decentralizację, kosztem skalowalności osiągając jedynie 3-15
transakcji na sekundę. Te które stawiają na skalowalność, podnoszą wymagania
sprzętowe oraz wprowadzają “superwęzły”, stając się mocno zcentralizowane.
Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów transakcyjnych próbuje się osią-
gnąć na kilka sposobów: wprowadzeniem shardingu, który sprawi, że każdy węzeł
w sieci będzie przetwarzał nie wszystkie, lecz podzbiór transakcji w ramach swo-
jego shardu; kolejnym pomysłem jest wprowadzenie rozwiązań drugiej warstwy,
na której to węzły nie będą musiały komunikować się nieustannie z blockcha-
inem, lecz wysyłać mu zbiorcze transakcje co jakiś czas. Rozwiązania drugiej
warstwy można implementować na wiele sposobów, jednym z nich (najbardziej
obiecującym [4]) jest technologia zk-rollup [8], która pozwala na weryfikację wy-
konanych transakcji bez konieczności wykonywania ich na każdym węźle oraz
zapewnia wysoki poziom prywatności poprzez zastosowanie dowodów wiedzy ze-
rowej (ang. zero-knowledge proofs).
Różne projekty blockchanowe rozwiązują każdy z tych problemów w nieco
inny sposób, sprawiając, że środowisko to jest chaotyczne i brak mu standa-
ryzacji; prawnikom natomiast przysparza wyzwanie precyzyjnego zdefiniowania
technologii w kontekście prawnym.
10.7 Wnioski końcowe
Fenomenem technologii blockchain nie jest rozproszona i bezpieczna baza da-
nych, nie jest nim również możliwość uruchamiania smart kontraktów; fenome-
nem jest platforma zdecentralizowanego zaufania umożliwiająca tworzenie apli-
kacji, które wcześniej mogły istnieć tylko w modelu z centralną zaufaną jed-
nostką.
Kryptowaluty są jedynie pierwszą — a zarazem fundamentalną — aplikacją
tej technologii. Są dowodem dojrzałości, wiarygodności i rzetelności. Pozwalają
na finansowanie dalszych prac — elementu, bez którego wiele projektów open-
source upada. Co najistotniejsze, zapewniają model bezpieczeństwa bazujący na
teorii gier i prawach wolnego rynku.
Kolejnymi aplikacjami są usługi rządowe, internetowe wybory, tokenizacja
udziałów w organizacjach (tzw. ICO), katalogi zasobów cyfrowych, instrumenty
finansowe (tzw. DeFi), zakłady bukmacherskie, rynek energetyczny w modelu
peer-to-peer, systemy nazw domen, a wiele z nich wciąż czeka na odkrycie.
164
Bibliografia
1. b-money. http://www.weidai.com/bmoney.txt, (Accessed on 06/08/2021).
2. Bit gold | satoshi nakamoto institute. https://nakamotoinstitute.org/
bit-gold/, (Accessed on 06/08/2021).
3. The dao attack: Understanding what happened – coindesk. https://
www.coindesk.com/understanding-dao-hack-journalists, (Accessed on
06/14/2021).
4. A rollup-centric ethereum roadmap. https://ethereum-magicians.org/t/
a-rollup-centric-ethereum-roadmap/4698, (Accessed on 10/06/2021).
5. Sharding-faqs | ethereum wiki. https://eth.wiki/sharding/Sharding-
FAQs, (Accessed on 06/14/2021).
6. Swarm. https://www.ethswarm.org/, (Accessed on 06/13/2021).
7. Why sharding is great: demystifying the technical properties.
https://vitalik.ca/general/2021/04/07/sharding.html, (Accessed
on 06/13/2021).
8. Zk-rollups - ethhub. https://docs.ethhub.io/ethereum-roadmap/layer-
2-scaling/zk-rollups/, (Accessed on 10/06/2021).
9. Back, A., et al.: Hashcash — a denial of service counter-measure (2002).
10. Benet, J.: Ipfs-content addressed, versioned, p2p file system. arXiv preprint
arXiv:1407.3561 (2014).
11. Bordo, M.D., Kydland, F.E.: The gold standard as a rule: An
essay in exploration. Explorations in Economic History (4),
423–464 (1995). https://doi.org/10.1006/exeh.1995.1019, https:
//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014498385710194.
12. Buterin, V., et al.: Ethereum white paper. GitHub repository 1, 22–23
(2013).
13. Castro, M., Liskov, B., et al.: Practical byzantine fault tolerance. In: OSDI.
vol. 99, pp. 173–186 (1999).
14. Good, D.: Individuals, interpersonal relations, and trust. Trust: Making and
breaking cooperative relations pp. 31–48 (2000).
15. Lamport, L.: Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system.
In: Concurrency: the Works of Leslie Lamport, pp. 179–196 (2019).
16. Lamport, L., Shostak, R., Pease, M.: The byzantine generals problem. In:
Concurrency: the Works of Leslie Lamport, pp. 203–226 (2019).
17. Lamport, L., et al.: Paxos made simple. ACM Sigact News (4), 18–25 (2001).
18. Nakamoto, S.: Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Tech. rep.
(2019).
19. Ongaro, D., Ousterhout, J.: In search of an understandable consensus algori-
thm. In: 2014 {USENIX}Annual Technical Conference ({USENIX}{ATC}
14). pp. 305–319 (2014).
20. Song, H., Sierakowski, T.: Wojna o pieniądz: prawdziwe źródła kryzysów
finansowych. Wydawnictwo "Wektory"(2010), https://books.google.pl/
books?id=jUuVpwAACAAJ.
21. Turner, J.H.: Face to face: Toward a sociological theory of interpersonal
behavior. Stanford University Press (2002).
165
22. Wood, G.: Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger
.
23. Zemła, Ł., et al.: Zaufanie. fundament społeczeństwa. Studia Politicae Uni-
versitatis Silesiensis (4-5), 322–328 (2009).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Hashcash was originally proposed as a mechanism to throttle systematic abuse of un-metered internet resources such as email, and anonymous remailers in May 1997. Five years on, this paper captures in one place the various applications, improvements suggested and related subsequent publications, and describes initial experience from experiments using hashcash.
Article
A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.
Article
Updating classic sociological theory and utilizing the results of recent research in evolutionary and neurphysiological theory, this ambitious work aims to present no less than a unified, general theory of what happens when people interact. ---------- Jonathan H. Turner is Distinguished Professor of Sociology at the University of California, Riverside. Among his many books are On the Origins of Human Emotions: A Sociological Inquiry into the Evolution of Human Affect (Stanford, 2000) and A Theory of Social Interaction (Stanford, 1988). ---------- What are the processes and mechanisms involved in interpersonal behavior, and how are these constrained by human biology, social structure, and culture? Drawing on and updating classic sociological theory, and with special reference to the most recent research in evolutionary and neurophysiological theory, this ambitious work aims to present no less than a unified, general theory of what happens when people interact. Despite modern technologies that mediate communication among individuals, face-to-face interaction is still primal and primary. This book argues against recent social theory that postulates a dramatic change in the nature of human relationships under postmodernity and, instead, asserts that despite undeniable and accelerating change in people’s environments, certain basic human tendencies toward emotionally inflected, physically present social interaction remain strong. Turner builds on first principles he locates in the work of Mead, Freud, Schutz, Durkheim, and Goffman. After brief overviews of previous work on the embeddedness of social interaction in sociocultural systems and in human biology, each chapter presents elements of the microdynamics involved in encounters: emotions, motivations (transactional needs), culture (normative conventions), role processes, status, demographics, and ecology. Each chapter ends with a series of testable propositions, which are then streamlined into a series of summary principles intended to motivate future research. The book concludes with some cautious hypotheses on the potential influence of microprocesses on broader social dynamics. ---------- “The heart of this book is an admirable summary of work done on interpersonal relations over the last century in sociology. There is not a better work available to encapsulate the positions of theorists like Mead, Schutz, Freud, Durkheim, and Goffman, or to frame the basic issues in the field, such as emotional, role, status, and ecological forces in face to face interaction.�—Canadian Journal of Sociology Online
Article
In this paper, we show that the monetary rule followed by a number of key countries before 1914 represented a commitment mechanism preventing the monetary authorities from changing planned future policy. The experiences of these major countries suggest that the gold standard was intended as a contingent rule. By that we mean that the authorities could temporarily abandon the fixed price of gold during an emergency (such as wartime) on the understanding that convertibility at the original price of gold would be restored when the emergency passed.
Ipfs-content addressed, versioned, p2p file system
  • J Benet
Benet, J.: Ipfs-content addressed, versioned, p2p file system. arXiv preprint arXiv:1407.3561 (2014).
In search of an understandable consensus algorithm
  • D Ongaro
  • J Ousterhout
Ongaro, D., Ousterhout, J.: In search of an understandable consensus algorithm. In: 2014 {USENIX} Annual Technical Conference ({USENIX}{ATC} 14). pp. 305-319 (2014).
Wojna o pieniądz: prawdziwe źródła kryzysów finansowych. Wydawnictwo "Wektory
  • H Song
  • T Sierakowski
Song, H., Sierakowski, T.: Wojna o pieniądz: prawdziwe źródła kryzysów finansowych. Wydawnictwo "Wektory"(2010), https://books.google.pl/ books?id=jUuVpwAACAAJ.
Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger
  • G Wood
Wood, G.: Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger .