Conference PaperPDF Available

آثار روانشناختی شیوع کرونا ویروس بر وضعیت سلامت روان پرستاران و راهکارهای کاهش آن: مقاله مروری

Authors:

Abstract

شیوع ویروس کرونا پیامدهایی بر سلامت روان پرستاران داشته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات روانی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت سلامت روانی پرستاران و راهکارهای کاهش آن انجام شد. این مقاله یک مطالعه از نوع مروری بود. در مطالعه حاضر، مقالات مرتبط با مرور متون از پایگاه های داده علمی (Magiran ، SID ، PubMed ، Web of Science ، PsycInfo و Scopus)استخراج شد. محدودیت جستجو بر اساس معیارهای ورود در بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۰ در بین مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی و فارسی اعمال گردید. در جستجوی اولیه ۱۴۸ مطالعه مرتبط یافت شد. پس از حذف موارد تکراری و بررسی عناوین و چکیده ها ۲۹ منبع شناسایی و پس از غربالگری و ارزیابی توسط دو نویسنده ، ۱۸ مقاله جهت مرور نهایی ابعاد تاثیرات روانی شیوع ویروس کرونا انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پرستاران با علائم روانشناختی مانند افسردگی، اختلالات خواب،اختلال استرس پس از سانحه مواجه هستند. عوامل موثر بر مشکلات روان شامل جنس، سن، تاهل، سابقه کار، میزان حمایت مدیران و مداخلات حمایتی سلامت روان شامل مدل های روان شناختی، خدمات بهداشت روان آنلاین، استفاده از رسانه ملی بود.بخش قابل توجهی از پرستاران ازنظر روانی تحت تاثیر طیف گستردهای از پیامدهای روا نشناختی قرارگرفت هاند، لذا نیاز به افزایش دانش و آگاهی نسبت به بررسی تاثیرات این ویروس بر روی پرستاران و همچنین کسب تجربیات موفق سایر کشورها در حفظ وضعیت سلامت روان پرستاران ضروری به نظر می رسد.
ژورل وات -ﯿﯿ
ﯿﯿدر ا
CIVILICA.com
:ان
وری :آن راری وران روان وﺿﯿووس وﯿع رواآر
:ار
(1400 : ل ) اری ودرن ، ا اﯿاﯿ
16 : ات اد
:ن
ن
اا
، ﺷ
، ﺷ
م
داه
، ﭘری
وه
، ﮐدن
ری
ار
رس
-
و
داه
، ﻫ
ر
و
در
وه
، ﻫ
ر
و
در
دی
دای
-زاده اﯿﯿ
ن
اا
م
داه
، ﭘ
ات
ن
اا
، آد
م
، ﻟن
م
داه
، ﭘری
وه
، ﭘری
روان
ار
رس
-اری ﯿ
اا
، ﮔد
، ﮔد
م
داه
، ﭘری
داه
، ﺳان
و
ری
وه ،
دای
-م دق ﯿ
ن
:
وووس ﯿع رواﯿات رف ا. اداران روان ﯿوووس ﯿع
، ﺣﺿ در . د وری ع از ا. ام آن رار وران رواوﺿﯿ
Magiran ، SID ، PubMed ، Web of Science ،) داده ی ه از ن ور
ززه در ورود ﯿری اس ود. ااج (ScopusوPsycInfo
۱۴۸اوﯿی در . دال رواﯿزن ه ت ﯿدر ۲۰۲۰۲۰۱۹د
،ه دو یارزب وی از و۲۹ﯿه ورﯿوواری ارد ف از .
رواران داد ن . اب وووس ﯿع ﯿاوااد ور ۱۸
، ، ﺳ، روان ت ا. ااز اس ال ، اب ات ، اد
راز اده ، آروان ات ، روای روان ات وان ﯿان ، ﮐر
ﯿز ا ، ﻫ ارروا ﯿی از دی ﯿﯿرواازران از .د
در رﯿت ﯿوران روی ووس اﯿات رآوااا
.رﺿوری ران روان ﺿﯿ
:ﯿی ت
رواات ، روا ات ، روان ، ران ، ﮐوووس
:ﯿﯿه در ﯿ
https://civilica.com/doc/1325374
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.