ThesisPDF Available

Η χρήση των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων στη Διδακτική της Ειδικής Μετάφρασης: μια Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση [The use of Corpora in the Teaching of Specialised Translation: a Theoretical and Practical Approach]

Authors:

Abstract

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η χρήση των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων στη Διδακτική της Ειδικής Μετάφρασης: μια Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση» εστιάζει στο αντικείμενο των ειδικών ad hoc σωμάτων κειμένων, της κατασκευής, δηλαδή, εξατομικευμένων κειμενικών συλλογών, για τους σκοπούς της ειδικής μετάφρασης, με τη χρήση ενός εξελιγμένου εργαλείου αυτόματης συγκρότησης σωμάτων κειμένων. Στόχος της διατριβής αποτελεί, πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση του βαθμού διάδοσης των σωμάτων κειμένων και της τεχνολογίας σωμάτων κειμένων στα προγράμματα εκπαίδευσης μεταφραστών των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και η αναζήτηση ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού –στο πλαίσιο της ειδικής μετάφρασης– τρόπου αξιοποίησης αυτής της πηγής τεκμηρίωσης. Η συμβολή της διατριβής εντοπίζεται σε δύο επίπεδα: • Αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό στην έρευνα για την αξιοποίηση του WebBootCat, ενός εργαλείου αυτόματης κατασκευής σωμάτων κειμένων, και των καινοτόμων εργαλείων ανάλυσης του Sketch Engine. • Προτείνει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που βασίζεται στη συνδυαστική χρήση ενός εργαλείου αυτόματης κατασκευής σωμάτων κειμένων (WebBootCat) και μίας μεταφραστικής μνήμης (όπως το Trados), εντάσσοντας δυναμικά και πρακτικά, στην εκπαίδευση μεταφραστών, δύο σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης της μεταφραστικής πράξης. Συνολικά, η έρευνά μας διαπιστώνει την απουσία των σωμάτων κειμένων και της τεχνολογίας σωμάτων κειμένων, από τα μεταφραστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και η διατριβή θέτει τα θεμέλια για την αξιοποίηση ενός εξελιγμένου εργαλείου αυτόματης κατασκευής σωμάτων κειμένων από πηγές του διαδικτύου, το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση μεταφραστικών μνημών δύναται να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του μεταφραστή (σύμφωνα με το προφίλ δεξιοτήτων που ορίζει το δίκτυο «Ευρωπαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση») σε γλωσσικό, μεταφραστικό και τεχνολογικό επίπεδο. This doctoral thesis entitled "The use of Electronic Corpora in the Teaching of Specialised Translation: a Theoretical and Practical Approach" focuses on the subject of ad hoc specialised corpora, i.e. the compilation of individualised text collections using a sophisticated automatic corpus-building tool, for the purposes of specialised translation. More specifically, the aim of this doctoral thesis is to investigate the degree of integration of corpus use and corpus technology in translator training programs offered by the Greek higher education institutions and to explore a user-friendly and effective way of exploiting this source of documentation. The contribution of this doctoral thesis lies in: • Indicating a significant research gap concerning the use of WebBootCat, an automatic corpus-building tool, and the Sketch Engine innovative corpus analysis tools. • Proposing an educational model based on the combined use of an automatic corpus-building tool (WebBootCat) and a translation memory (such as Trados), thus, integrating dynamically and practically into translator training two modern computing tools to support the act of translating. Overall, our research shows that corpora and corpus technology are not included among the translation tools used in educational environments, and this doctoral thesis lays the foundation for the exploitation of a sophisticated tool for automatically constructing corpora from relevant web pages, which in combination with the use of translation memories it can contribute to the improvement of the translator’s competences (according to the translator competence profile developed by the European Master’s in Translation) on linguistic, translational and technological level.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Chapter
Full-text available
Recent technological advances have given rise to a wider availability of Machine Translation (MT) systems for various language pairs, while the advent of neural machine translation (NMT) models have led to an improved MT quality, especially regarding fluency and in comparison to statistical machine translation (SMT) models. MT is thus increasingly used in industrial settings, a fact that has also attracted interest in the ways that translators and post-editors are, or should be, trained. This case study seeks to explore the effort involved in post-editing NMT and SMT outputs, and the ways in which the quality of MT systems used as well as the errors found in the raw MT output should be taken into consideration in post-editing (PE) training. To this end, the study examines, by means of eye-tracking and keystroke logging data, the performance of twenty professional Greek translators while postediting SMT and NMT outputs.
Article
Full-text available
With a focus on the synergies between practice and research, and the way they can inform each other in the education and training of future interpreters and translators, this article discusses pedagogical approaches in T&I education and makes training-of-trainers recommendations to be followed when choosing T&I teachers in courses that match the needs of today’s markets and the new realities of contemporary higher education. Aiming to cross the divide between practitioners and researchers and between T&I training and education, the article proposes that higher education institutions promote the presence of both the vocational and the academic in the classroom by recognising the status of practitioner-researchers and valuing the experiential. To fulfil their pedagogical duties and roles, any practitioner, academic, or practisearcher involved in a T&I course should undertake teacher training and acquire the teaching expertise necessary to properly guide and advise future T&I professionals. Higher education institutions should ensure that their T&I trainers and educators acquire the didactic knowledge, at both micro and macro levels, needed to guide trainees along solid pedagogical lines.
Article
In the current context of rapid and constant evolution of global communication and specialised discourses, the need for devising methods for ensuring both high quality levels of specialised translation and successful translation training is becoming a true challenge. Steady renewal in knowledge paradigms leads to an increase in term coinage, modifications in lexical and phraseological patterns, and accommodations in discourse conventions. This situation requires teachers in specialised translation to train future translators to develop the skills meant to help them adapt rapidly to change. The tools brought by corpus linguistics offer access to the language-in-the-making and continuously emerging knowledge fields. However, methods for their efficient exploitation in translation classes can still be improved. In the current study, we present the translation-teaching framework devised specifically for such contexts. It is based on corpus linguistics, terminology management, collaboration with experts, and the quantitative analysis of the quality of finished translations, which can then, in turn, be used to improve the overall framework and to provide research material on specialised translation problems.