Chapter

Kavramsal Metafor Teorisi Açısından Korece

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Bilişsel dilbilim, zihnin ve bedensel deneyimin anlamı oluşturduğunu, şekillendirdiğini göstermektedir. Kavramsal metaforlar ise bilişsel dilbilimin en çok ilgi gören konularındandır. Metaforların Antik Yunan'da kabul edildiğinin aksine günlük dilin bir parçası olduğunu ve insanların bu metaforları iradi değil bilinçsizce ürettiklerini ve bunlarla konuştuklarını iddia eder. Metaforu düşünceyle ilişkilendiren ilk araştırmacılar olmasa da 1980 yılında Lakoff ve Johnson'un metaforun kavram dünyamıza ait olduğunu iddia etmeleriyle Kavramsal Metafor Teorisi literatüre girmiştir. Bir bilişsel bilimci George Lakoff ve felsefe profesörü Mark Johnson İngilizceden topladıkları günlük dile ait örneklerle Metaphors We Live By adlı kitabı yayımlamışlardır. Kitap yayımlandıktan sonra dünyada çok ses getirmiş ve o günden bu yana araştırmacılar birçok dilden veriler toplayarak kavramsal metafor teorisine örnekler sunmuşlardır. Bu örnekler kavramsal metafor teorisinin evrensellik iddiasını desteklemekle beraber metafor söz konusu olduğunda dillerde birtakım farklılıklar olduğunu da göstermiştir. Dolayısyla gerçekleştirilen çalışmalarda kültürün ve bağlamın metaforun insan zihninde oluşumunda ne kadar belirleyici olduğu açığa çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada kavramsal metaforların Korece açısından dilde nasıl tezahür ettiği gösterilmeye çalışılacaktır.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.