Research ProposalPDF Available
Siyaset ve Toplum
Araştırmaları Dergisi
Makale Çağrısı
Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi, başta Siyaset Bilimi olmak üzere sosyal, beşerî ve
idari bilimler temel alanında yapılan çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Dergimiz, bu alanlardaki güncel küresel akademik tartışmaları hem teorik hem de ampirik düzeyde
yakından takip ederek hem bu tartışmalara katkıda bulunmayı hem de bu tartışmaların yerel düzeydeki
yansımalarına yayın hayatında öncelikle yer vermeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla, dergimizde
yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar içinde bu hususa önem veren çalışmalara öncelikle yer
verilecektir. Yukarıda çizilen çerçevede hazırlanan çalışmalar nicel veya nitel analiz yöntemlerini
kullanabileceği gibi karma model de yöntem olarak benimsenebilir. Bununla beraber teorik ve felsefi
incelemeler de dergimizin kapsamı alanına girmektedir.
Ayrıca dergimiz; günümüzde artık normalleştirilmiş olan bilmesinlerci (obskürantist) akademik
dile karşı mümkün olduğunca kolay anlaşılır olabilmeyi hedefleyen okur dostu bir dergi olmayı ilke
edindiğinden dolayı çalışmalarını gönderecek yazarlara okur dostu bir yaklaşımı benimsemelerini
tavsiye etmektedir. Bu doğrultuda yazarlardan ricamız, metinde nesnelliği de görmezden gelmeden ama
kısaca i-language olarak ifade edilen edilgen yüklemlerden kaçınarak kendi savlarını ve iddialarını
birinci tekil ağızdan ifade etmeleridir.
Dergimizin ilk sayısı olan 2022 Haziran sayısı için aşağıda belirtilen alanlarda hazırlanmış
İngilizce veya Türkçe dillerinde yazılmış araştırma makalesi, kitap değerlendirmesi ve benzeri
akademik çalışmalarınızı makale gönder sekmesi üzerinden dergimize ulaştırabilirsiniz.
Makale Son Gönderim Tarihi: 30.04.2022 Makale Göndermek İçin: www.siyasetvetoplum.org
Alanlar
a.) Siyaset Bilimi
Karşılaştırmalı Siyaset
Siyasal Düşünceler Tarihi
Siyaset Felsefesi
Türk Siyasi Hayatı
Siyasi İdeolojiler
Türk ve İslam Siyasi
Düşüncesi
Siyaset Psikolojisi
Siyasal Antropoloji
b.) Uluslararası İlişkiler
Siyasi Tarih
Uluslararası Hukuk
Diplomasi Tarihi
Küreselleşme
Terörizm
Güvenlik
Dış Politika
c.) Sosyoloji
Güvenlik Sosyolojisi
Göç Sosyolojisi
Siyaset Sosyolojisi
Uluslararası İlişkiler
Sosyolojisi
d.) Bölge Çalışmaları (Asya Çalışmaları,
Çin Çalışmaları vb.)
e.) Osmanlı Çalışmaları
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.