ArticlePDF Available

Vývoj cen výpěstků stromů v oceňování dřevin rostoucích mimo les

Authors:
Article

Vývoj cen výpěstků stromů v oceňování dřevin rostoucích mimo les

Abstract

Pro oceňování dřevin rostoucích mimo les se v ČR velmi často využívá tzv. Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK ČR, a to zejména za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé při kácení či poškození dřevin. Příspěvek v úvodu shrnuje východiska této metodiky, která je založena na nákladovém ocenění. Podstatná část textu příspěvku představuje výsledky revize a aktualizace cen výpěstků stromů používaných v nákladovém způsobu oceňování. Diskutujeme vývoj charakteristických cen rostlinného materiálu pro různé skupiny taxonů a velikostní kategorie stromů. Výsledky revize cen budou využity pro úpravu nastavení cenové úrovně dřevin v příští aktualizaci Metodiky AOPK ČR. Development of prices of tree nursery products in the context of woody plants appraisal Summary The Methodology of woody plants appraisal by Nature Conservation Agency of the Czech Republic is a tool frequently used for assessment of plants growing out of forest, and in particular for compensation of environmental damage in case of plant felling or plant damage. The article briefly explains the foundation in cost-based assessment, and presents the results of revision of selected cost items in detail. We discuss the development of characteristic prices of plant material for taxon groups and size categories of trees. The results will be applied in the next revision of Methodology of NCA CR.
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ školkařství
OK
OK
OK
OK
OK
OK
O
RA
RA
RA
RA
RA
RA
SN
SN
SN
SN
SN
SN
S
É
É
É
É
É
É
É
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HR
HR
HR
HR
HR
HR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
NI
NI
NI
NI
NI
NI
CT
CT
CT
CT
CT
CT
C
Í
Zahradnictví 12/2019
38
V současnosti se v České republice
rozvíjí řada přístupů zabývajících se
vyjádřením hodnoty, oceňováním
přírodního prostředí apřínosů, které
přírodní prostředí přímo či nepřímo
poskytuje společnosti (např. Höni-
gová et al. 2012; Melichar et al. 2016;
Daněk et al. 2018; Seják et al. 2018;
Kolařík et al. 2018). Jedním z hlav-
ních motivů vývoje a aplikace me-
tod oceňování přírodního prostředí
je potřeba vyjádřit, k jaké ztrátě
celospolečenské hodnoty či k jaké
ekologické újmě dochází v případě
poškození či odstranění přírodních
prvků (azejména zeleně), například
při výstavbě. Znalost celospolečenské
hodnoty zeleně může pomoci při
zdůvodnění, zda aproč zeleň zacho-
vat, apřípadně ospravedlnit náklady
vynakládané na výsadbu dřevin
apéči o ně. Odhad ekologické újmy
je podstatný pro stanovení, jakým
způsobem ztracené funkce zeleně
nahradit například výsadbou nových
dřevin.
Oceňování mimolesní
zeleně
Pro oceňování dřevin rostoucích vmi-
molesním prostředí existuje vícero
přístupů (Kolařík et al. 2018; Bulíř 2013,
2018; Machovec, Grulich, Vacek 2013;
oceňovací vyhláška MF ČR č. 441/2013
Sb.), znichž Metodika oceňování dřevin
rostoucích mimo les Agentury ochrany
přírody akrajiny ČR (Kolařík et al. 2018;
dále Metodika AOPK ČR) je jedním ze
současněnejpoužívanějších přístupů
k oceňování dřevin v ČR. Aktuálně
je Metodika AOPK ČR používána
především všemi úrovněmi orgánů
ochrany přírody (od obcí po MŽP ČR)
jako doporučený postup v oblasti
ochrany přírody akrajiny pro potřeby
odhadu společenské hodnoty kácené
či poškozené dřeviny, resp. pro vy-
číslení ekologické újmy vzniklé ká-
cením v souvislosti s příslušnými
ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb.,
oochraně přírody akrajiny (viz MŽP ČR
2017). Ocenění dřeviny podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
akrajiny provádí orgán ochrany přírody
a je vázáno na správní proces povo-
lování kácení dřevin (§ 9 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.) či proces kompen-
zace následků při neoprávněném
poškození dřeviny (§ 86 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.). Hodnota dřevin
stanovená Metodikou AOPK ČR může
být také podkladem pro stanovení
pokuty za nedovolený zásah do
dřeviny rostoucí mimo les na zákla-
dě přestupkového řízení (§ 87 záko-
na č. 114/1992 Sb.). Dále metodi-
ku používají i jiné subjekty pro
vlastní hodnocení, zejména vlastníci
a správci mimolesních pozemků,
soudní znalci azpracovatelé EIA do-
kumentací a posudků. Metodika
AOPK ČR je dostupná na adrese
www.ocenovanidrevin.nature.cz,
včetně internetové kalkulačky pro
ocenění dřevin.
Princip nákladového
ocenění dřevin
Metodika AOPK ČR vychází z ná-
kladového ocenění, stejně jako jiné
Vývoj cen výpěstků stromů v oceňování
dřevin rostoucích mimo les
Development of prices of tree nursery products in the context
of woody plants appraisal
Ing. Kateřina Kaprová, Ph.D.
Souhrn
Pro oceňování dřevin rostoucích mimo les se vČR velmi často využívá Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK ČR, ato
zejména za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé při kácení či poškození dřevin. Příspěvek vúvodu shrnuje východiska této
metodiky, která je založena na nákladovém ocenění. Podstatná část textu příspěvku představuje výsledky revize aaktualizace cen
výpěstků stromů používaných vnákladovém způsobu oceňování. Diskutujeme vývoj charakteristických cen rostlinného materiálu
pro různé skupiny taxonů avelikostní kategorie stromů. Výsledky revize cen budou využity pro úpravu nastavení cenové úrovně
dřevin vpříští aktualizaci Metodiky AOPK ČR.
Summary
The Methodology of woody plants appraisal by Nature Conservation Agency of the Czech Republic is atool frequently used for
assessment of plants growing out of forest, and in particular for compensation of environmental damage in case of plant felling or
plant damage. The article briefly explains the foundation in cost-based assessment, and presents the results of revision of selected
cost items in detail. We discuss the development of characteristic prices of plant material for taxon groups and size categories of trees.
The results will be applied in the next revision of Methodology of NCA CR.
0 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
4 000 Kč
4 500 Kč
5 000 Kč
100–150 150–200 200–250 10–12 12–14 14–16 16–18 18–20 20–25
velikostní kategorie dřeviny
Listnaté stromy 1
Listnaté stromy 2
Listnaté stromy 3
Graf 1 – Charakteristické ceny rostlinného materiálu v ČR v roce 2018 podle velikosti
výpěstku (v cm výšky, resp. cm obvodu kmene) – skupiny listnatých stromů
školkařství OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ
O
OK
OK
OK
OK
OK
OK
O
RA
RA
RA
RA
RA
RA
S
SN
SN
SN
SN
SN
SN
S
É
É
É
É
É
É
É
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HR
HR
HR
HR
HR
HR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
NI
NI
NI
NI
NI
NI
C
CT
CT
CT
CT
CT
CT
C
Í
Zahradnictví 12/2019 39
české metodiky oceňování dřevin
inaprostá většina zahraničních meto-
dik oceňování dřevin vyvíjených var-
boristice, například:
metodika oceňování okrasných
rostlin na trvalém stanovišti (Bulíř
2013), která vychází z Kochovy
metody používané v Německu
aRakousku, kde je uznávána sou-
dy pro náhrady škody na okras-
ných rostlinách (Ibid.);
metoda CTLA – Guide for Plant
Appraisal využívaná v USA jako
oficiálně schválený nástroj pro
územní plánování (Cullen 2007) –
ztéto metody vychází také meto-
diky používané ve Slovinsku pro
oceňování vlesnictví (Nižaradzeo-
vá 2009);
nebo metoda CAVAT – Capital
Asset Value for Amenity Trees po-
užívaná ve Velké Británii (Neilan
2017).
Hodnota dřevin vMetodice AOPK ČR
primárně odráží náklady potřebné pro
vypěstování dřeviny do určité velikosti
akvality. Podle Pearce (2001, s. 93–95)
se konkrétně jedná o ocenění meto-
dou tzv. nákladů na obnovu (replace-
ment cost). Hlavní myšlenkou přístupu
nákladového ocenění v Metodice
AOPK ČR je prioritizování kompenzace
odstraněných dřevin aobnovy jimi po-
skytovaných přínosů výsadbou no-
vých dřevin. Už od první verze metodi-
ky vzniklé v roce 2009 (Kolařík et al.
2009) zkušenosti vývojového týmu
ukazují, že nákladový přístup koceně-
ní dřevin je dobře srozumitelný profe-
sionálním arboristům, soudním znal-
cům, správcům zeleně, vlastníkům
dřevin iširoké veřejnosti.
Nákladové ocenění se používá jak pro
odhad ekologické újmy ke kompenza-
ci (Kolařík et al. 2018), tak pro aproxi-
maci celospolečenské hodnoty dřevin
(Pearce 2001). Celospolečenská hod-
nota dřeviny zahrnuje hmotné i ne-
hmotné přínosy – například zadržová-
ní vody, sekvestrace uhlíku, působení
na mikroklima či estetickou hodno-
tu dřeviny. Nákladové ocenění jako
metoda aproximace celospolečenské
hodnoty dřeviny (Pearce 2001) nemusí
plně zachycovat všechny aspekty celo-
společenské hodnoty dřeviny aje pak
pouze jejím spodním odhadem. Napří-
klad Peper et al. (2007) ukazují, že ná-
klady na péči o dřeviny v New Yorku
jsou 5,6x nižší než výše uvedených ce-
lospolečenských přínosů. Jednotlivé
celospolečenské přínosy, které tyto
dřeviny poskytují obyvatelům města,
zmiňovaná studie oceňuje s využitím
přístupů vyčíslujících nejprve jejich fy-
zickou úroveň a následně peněžní
hodnotu – například skrze náklady na
zamezení znečištění či skrze analý-
zurozdílů vcenách nemovitostí.
Nákladová hodnota vMetodice AOPK
ČR tvoří základ pro ocenění dřevin
(nejčastěji dřevin určených ke kácení),
asouvztažně také základ pro výpočet
hodnoty kompenzačního opatření za
kácené dřeviny formou výsadby nové
dřeviny. Umožňuje tedy přímo určit,
kolik jedinců dřevin vjakém druhovém
složení nahradí funkce odstraněné
zeleně. Výpočet nákladové hodnoty
kompenzačního opatření v Metodice
AOPK ČR se skládá ze tří položek, ato
hodnoty rostlinného materiálu – vý-
pěstků stromů, hodnoty výsadby dře-
viny včetně doplňkového materiálu
a hodnoty povýsadbové péče. Délka
povýsadbové péče je stanovena na tři
roky pro stromy s výškou 100 až
200cm ana pět let pro stromy sobvo-
dem kmene 10–18 cm. Tyto hodnoty
jsou spočteny pro jednotlivé velikostní
kategorie dřevin a v následných kro-
cích ocenění podle Metodiky AOPK ČR
jsou s ohledem na stav a lokaci
konkrétní oceňované dřeviny korigo-
vány za účelem definování nejpravdě-
podobnějších nákladů na obnovu
(acelospolečenské hodnoty) konkrét-
ní dřeviny.
Hodnoty rostlinného materiálu, hod-
noty výsadby dřeviny včetně doplň-
kového materiálu ahodnoty povýsad-
bové péče doposud používané vMe-
todice AOPK ČR (Kolařík et al. 2018)
vycházejí z šetření cen k roku 2008,
které bylo zpracováno pro verzi Meto-
diky AOPK ČR 2009 (Kolařík et al. 2009).
Pro přepočet těchto cen na aktuální
cenovou úroveň se používají údaje
oprůměrné roční míře inflace publiko-
vané Českým statistickým úřadem.
Vsoučasnosti dochází vrámci projektu
TAČR TL01000020 k celkové revizi
ainovaci Metodiky AOPK ČR, jejíž pod-
statnou částí je také revize položek
nákladového ocenění. Tento článek
představuje první výsledky aktualizace
košů cen sestavením nákladových po-
ložek platných kroku 2018. Konkrétně
se zde zabýváme cenami rostlinného
materiálu – výpěstků stromů, včlenění
podle skupiny taxonů avelikostní kate-
gorie dřeviny. Tyto ceny v Metodice
slouží primárně pro ocenění kompen-
zace ekologické újmy zkácených dře-
vin formou výsadby nových jedinců
dřevin.
Listnaté stromy 3 (Gleditsia triacanthos) ve velikosti 10/12
0 Kč
200 Kč
400 Kč
600 Kč
800 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 400 Kč
1 600 Kč
1 800 Kč
2 000 Kč
100–125 125–150 150–175 175–200 200–225 225–250 250–300
velikostní kategorie dřeviny
Jehličnaté stromy 1
Jehličnaté stromy 2
Graf 2 – Charakteristické ceny rostlinného materiálu v ČR v roce 2018 podle velikosti
výpěstku (v cm výšky) – skupiny jehličnatých stromů
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ školkařství
OK
OK
OK
OK
OK
OK
O
RA
RA
RA
RA
RA
RA
SN
SN
SN
SN
SN
SN
S
É
É
É
É
É
É
É
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HR
HR
HR
HR
HR
HR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
NI
NI
NI
NI
NI
NI
CT
CT
CT
CT
CT
CT
C
Í
Zahradnictví 12/2019
40
Metodika
Pro účely ocenění kompenzační vý-
sadby nových jedinců dřevin rozdělu-
jeme taxony stromů vsouladu sMe-
todikou AOPK ČR do skupin, které
vychází zpříloh č. 39 a 40 oceňovací
vyhlášky č.441/2013 Sb. Pro oceně-
ní rozlišujeme celkem pět skupin
stromů, přičemž skupiny listnatých
stromů jsou totožné jako skupiny ta-
xonů uvedené voceňovací vyhlášce
č. 441/2013 Sb. Jehličnaté stromy
jsou vMetodice AOPK ČR rozděleny
do dvou skupin, zatímco ve vyhlášce
do tří skupin. Rozlišujeme tedy násle-
dující skupiny stromů:
listnaté stromy 1: kmenné tvary běž-
ných základních druhů apyramidál-
ních abarevných kultivarů rodu to-
pol;
listnaté stromy 2: kmenné tvary běž-
ných avzácnějších základních druhů
včetně barevných atvarových kulti-
varů jasanovce javorolistého (javoru
jasanolistého), olší avrby bílé;
listnaté stromy 3: kmenné tvary běž-
ných avzácnějších a cennějších zá-
kladních druhů včetně barevných
atvarových kultivarů akultivarů list-
natých stromů skupiny II rodů bříza
atrnovník;
jehličnaté stromy 1: stromy borovi-
covitého ajedlovitého typu (zahrnu-
je taxony ze skupin jehličnaté stromy
I, II aIII podle oceňovací vyhlášky);
jehličnaté stromy 2: stromy cypřiš-
kovitého typu – cypřišky, zeravy, ja-
lovce (zahrnuje taxony ze skupin
jehličnaté stromy IaII podle oceňo-
vací vyhlášky).
Velikostní kategorie stromů analyzova-
né v tomto článku zahrnují všechny
kategorie, publikované ve verzi Meto-
diky zroku 2018 (Kolařík et al. 2018, ta-
bulka 18), ato: listnaté stromy – špičáky
svýškou 100–200 cm avysokokmeny
a alejové stromy s obvodem kmene
10–18 cm ajehličnaté stromy svýškou
100–250 cm. Navíc jsou velikostní
kategorie stromů rozšířeny: pro listna-
té stromy okategorie 200–250 cm
výšky, 18–20 a 20–25 cm obvodu
kmene, pro jehličnaté stromy okate-
gorii 250–300 cm výšky. Ceny rostlin-
ného materiálu byly aktualizovány na
základě poptávky cen u dodavatelů.
Ceny jednotlivých druhů dřevin podle
velikostních kategorií byly získány zce-
níků zhruba 20 okrasných a lesních
školek vČeské republice, ato pro rok
2018, popř. 2017. Následně bylo pro-
vedeno srovnání cen podle hlavních
taxonů vjednotlivých skupinách dře-
vin a velikostních kategorií dřevin.
Vzhledem ktomu, že ceny nevykazují
normální rozdělení, byl jako reprezen-
tativní hodnota v jednotlivých skupi-
nách dřevin využit medián hodnot,
obdobně jako při původním zpracová-
ní cen pro Metodiku AOPK ČR vroce
2009. Pro stanovení reprezentativní
ceny bylo dále provedeno srovnání
mediánu cen rostlinného materiálu
dodávaného sedmi největšími školka-
mi s celkovým mediánem ceny. Vý-
sledná cenová hodnota vjednotlivých
skupinách představuje vážený aritme-
tický průměr, ato s váhou 8 pro me-
dián cen sedminejvětších dodavatelů
a váhou 2 pro celkový medián ceny.
Výsledná cenová úroveň je dále uvádě-
na jako tzv. charakteristická cena.
Výsledky revize
charakteristických cen
Výsledné charakteristické ceny výpěst-
ků stromů v jednotlivých skupinách
listnatých stromů podle velikostní ka-
tegorie vČR v roce 2018 představuje
graf 1. Graf 2 uvádí výsledky pro skupi-
ny jehličnatých stromů vjednotlivých
velikostních kategoriích. Dále uvádíme
výsledky porovnání charakteristických
cen výpěstků stromů zjištěných pro
rok 2018 s původními cenami z roku
2008, které jsou v současnosti dosud
využívány vMetodice AOPK ČR (Kola-
řík et al. 2018, tabulka 18). Původní
charakteristické ceny vycházejí zšetře-
ní cen kroku 2008 apro účely meziroč-
ního porovnání jsou upraveny oinflaci
na cenovou úroveň roku 2018. Úprava
cen z roku 2008 byla provedena
(vsouladu sMetodikou AOPK ČR) svy-
užitím inflačního koeficientu 1,21 plat-
ného pro rok 2018, vycházejícího zofi-
ciálních údajů oprůměrné roční míře
inflace, zveřejňovaných Českým statis-
tickým úřadem. Porovnání charakteri-
stických cen výpěstků v jednotlivých
skupinách stromů vČR je provedeno
podle velikostních kategorií stromů,
a to pro všechny velikostní kategorie
využívané ve verzi metodiky z roku
2009. Výsledky porovnání pro skupiny
listnatých stromů představuje graf 3;
pro skupiny jehličnatých stromů pak
graf 4.
Výsledky ukazují, že u všech skupin
stromů se charakteristické ceny pro
rok 2018 liší od charakteristické ceny
používané v současné době v Meto-
dice AOPK ČR (tj. ceny zroku 2008 po
přepočtení na cenovou úroveň roku
2018). Uvětšinyskupin avelikostních
kategorií stromů jsou charakteristické
Listnaté stromy 3 ve velikosti 16/18
–50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
100–150 150–200 10–12 12–14 14–16 16–18
velikostní kategorie dřeviny
Listnaté stromy 1
Listnaté stromy 2
Listnaté stromy 3
Graf 3 – Procentní změny charakteristických cen rostlinného materiálu podle velikosti výpěstku
(v cm výšky, resp. cm obvodu kmene) v ČR – skupiny listnatých stromů (rok 2018 vs. rok 2008*)
Pozn.: *Přepočteno na cenovou úroveň roku 2018 s využitím průměrné roční míry inflace Č
školkařství OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ
O
OK
OK
OK
OK
OK
OK
O
RA
RA
RA
RA
RA
RA
S
SN
SN
SN
SN
SN
SN
S
É
É
É
É
É
É
É
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HR
HR
HR
HR
HR
HR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
NI
NI
NI
NI
NI
NI
C
CT
CT
CT
CT
CT
CT
C
Í
Zahradnictví 12/2019 41
ceny vyšší v roce 2018 než aktuálně
používané přepočtené ceny z roku
2008. Většinou sice není vývoj charak-
teristické ceny příliš výrazný (zhruba
do 20 %), některé kategorie však vy-
kazují mnohem dramatičtější nárůst
cen. Charakteristické ceny list-
natých stromů – špičáků (svýškou
100–200 cm) výrazně narostly proti
hodnotám současně používaným
vMetodice AOPK ČR (graf 3). Ušpičáků
ve velikostní kategorii 150–200 cm
výšky je nárůst cen nejvýznamnější –
zde se charakteristická cena pro
všechny skupiny listnatých stromů
zvýšila více než dvojnásobně. Charak-
teristické ceny sazenic listnatých
stromů ve tvaru vysokokmenu
aalejového stromu (stromy sobvo-
dem 10–18 cm) byly v jednotlivých
velikostních kategoriích vyšší o7–30 %
vroce 2018 proti hodnotám současně
používaným v Metodice AOPK ČR
(graf 3). To platí pro téměř všechny
velikostní kategorie a skupiny listna-
tých stromů ve tvaru vysokokmenu
a alejového stromu, s výjimkou veli-
kostní kategorie 14–16 a 16–18 cm
obvodu u3. skupiny listnatých stromů
ve tvaru vysokokmenu a alejového
stromu, kde došlo ke snížení cen zhru-
ba o 8 %. Charakteristické ceny
výpěstků jehličnatých stromů
(graf 4) pro rok 2018 proti cenám pou-
žívaným vMetodice AOPK ČR narostly
či poklesly proti hodnotám vMetodi-
ce AOPK ČR, ato v závislosti na veli-
kostní kategorii dřeviny. Pokles cen či-
nil nejvýše zhruba 17 %, nárůst až
kolem 30 %.
Obecně lze konstatovat, že vývoj cha-
rakteristických cen výpěstků listnatých
stromů ve tvaru vysokokmenu aalejo-
vého stromu ajehličnatých stromů za
posledních deset let vzásadě odpoví-
dá vývoji cen pro jiné komodity. Změ-
na cenové hladiny nepřesahuje 30 %,
přičemž se jedná převážně o mírný
nárůst ceny, pokles byl zaznamenán
pouze výjimečně uněkterých jehlična-
tých stromů. Odlišný vývoj nastal vpří-
padě výpěstků listnatých stromů – špi-
čáků, u nichž je patrný významnější
nárůst charakteristických cen. Z po-
drobnější analýzy dat vyplývá, že jed-
nou zpříčin je změna vnabídce školek,
kde proti roku 2008 významně narostl
podíl dražších taxonů, zejména kulti-
varů. Dalšími příčinami jsou změny
v zastoupení školek (některé školky
nabízející dříve dřeviny za nižší cenu již
na trhu nepůsobí), určitý podíl má též
celkový nárůst cen dřevin, který je
vyšší proti inflaci.
Závěr
Metodika AOPK ČR (Kolařík et al. 2018)
je často využívaným nástrojem pro
oceňování dřevin rostoucích mimo les.
Vychází znákladového ocenění dřevin,
stejně jako většina českých izahranič-
ních přístupů k oceňování vyvíjených
arboristy. Článek představil výsledky
revize nákladového ocenění položek
rostlinného materiálu (výpěstků stro-
mů) kroku 2018, aporovnání soceně-
ním z roku 2008, které je používáno
vaktuální metodice primárně pro oce-
nění náhrady ekologické újmy formou
kompenzačních výsadeb dřevin. Vý-
sledky revize cen ukazují, že za posled-
ních deset let došlo převážně kmírné-
mu nárůstu charakteristických cen
v jednotlivých skupinách a velikost-
ních kategoriích stromů. Zatímco větši-
na cen narostla (po odpočtení inflace)
oméně než 20 %, výrazná je například
změna cen listnatých stromů – špičáků
(svýškou 100–200 cm). Prezentované
výsledky budou promítnuty do nasta-
vení cenové úrovně dřevin vpříští ak-
tualizaci Metodiky AOPK ČR, která je
plánována na rok 2021. Věříme však, že
výsledky analýzy cenové úrovně vý-
pěstků stromů uvedené vtomto člán-
ku jsou zajímavé nejen zmetodického
hlediska, ale také pro odbornou praxi
ve správě zeleně ipro školkařskou vý-
robu, zakládání arekonstrukci zeleně.
Text
Ing. Kateřina Kaprová, Ph.D.,1
Ing. Eva Smolová,2
Ing. Andrea Szórádová, Ph.D.,3
1Centrum pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy,
2ATEM – Ateliér ekologických
modelů, s. r. o.,
3SAFE TREES, s. r. o.
Foto A. Szórádová
Článek byl odborně recenzován.
Použitá literatura je kdispozici uau-
torek článku.
Tento příspěvek byl podpořen Tech-
nologickou agenturou ČR v rámci
projektu TL01000020 „Ověření kalku-
lace společenské hodnoty dřevin ros-
toucích mimo les za účelem výpočtu
rozsahu kompenzačních opatření při
jejich kácení“. Za tuto podporu děku-
jeme.
Listnaté stromy 2 (Pyrus sp.) ve velikosti 12/14
–20%
–10%
0%
10%
20%
30%
40%
100–125 125–150 150–175 175–200 200–225 225–250
velikostní kategorie dřeviny
Jehličnaté stromy 1
Jehličnaté stromy 2
Graf 4 – Procentní změny charakteristických cen rostlinného materiálu podle velikosti
výpěstku (v cm výšky) v ČR – skupiny jehličnatých stromů (rok 2018 vs. rok 2008*)
Pozn.: *Přepočteno na cenovou úroveň roku 2018 s využitím průměrné roční míry inflace Č
Technical Report
Full-text available
Veřejně dostupná technická zpráva detailně popisuje inovovaný metodický postup. Zatímco inovovaná metodika oceňování dřevin AOPK ČR ve verzi k roku 2021 obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu pro uživatele komentován pouze stručně, komplexní podklady k metodice a inovaci metodického postupu pro rok 2021 jsou shrnuty ve veřejně dostupné Technické zprávě k Metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les (verze 2021), která metodiku AOPK ČR (verze 2021) v tomto směru doplňuje. Technická zpráva je určena pro pokročilejší uživatele i širší odbornou veřejnost v oborech ochrany přírody, územního plánování, ekosystémových služeb, ekonomických nástrojů či environmentálního vzdělávání. Obsahuje informace nezbytné pro možné budoucí aktualizace metodiky. Text technické zprávy není zaměřen úzce pouze na metodiku AOPK ČR, ale zabývá se i tématy, která jsou řešena napříč ochranou životního prostředí, i napříč vědeckými obory a obory z praxe - tato témata tvoří rámec pro samotný metodický postup. ENG: Technical report accompanying the Methodology for non-forest woody plants appraisal including calculation of compensatory measures for felled or damaged woody plants NCA CR (version 2021); The publicly available technical report describes the updated methodological procedure in detail. While the updated methodology NCA CR on tree assessment (version 2021) contains mainly the updated valuation procedure, which is only briefly commented so that the text retains clarity, the comprehensive background to the methodology and the innovation of the methodological procedure for 2021 is summarised in the publicly available Technical Report on the Methodology for Valuation of Woody Plants Growing Outside Forests (version 2021), which complements the AOPK CR methodology (version 2021) in this respect. The Technical Report is intended for more advanced users and for the wider professional public in the fields of nature conservation, spatial planning, ecosystem services, economic instruments and environmental education. It contains information necessary for potential future updates of the methodology. The text of the technical report is not narrowly limited to the methodology itself, but addresses also broader topics relevant across environmental protection, as well as across various scientific and practitioner disciplines - these topics form the framework for the methodology itself.
Article
Full-text available
The study aims at integral evaluation of biodiversity change in the Czech Republic in the period of transition (years 1990-2006). The analysis is composed of several steps. Using CORINE Land Cover data and the concept of Mean Species Abundance index, we link the assessment of land cover changes to predicted biodiversity levels. Further, the development of regionally differentiated MSA indicator is analysed using the index decomposition analysis method, distinguishing three driving factors of biodiversity change-MSA intensity, composition effect and scale effect. The results show that the most important factor of the MSA increase in the analysed period 1990-2006 is the scale effect; on the other hand, the composition of the regional economies does not play a crucial role for the biodiversity. The last part of the article estimates how the MSA changes in the analysed period are related to welfare of society that is associated with provisioning, regulating and cultural services of the ecosystems. We find that key aspect contributing to the total social welfare associated with the land cover changes in the Czech Republic in the analysed period are the regulating services of the ecosystems.
Article
Full-text available
This study aims to explore spatially explicit economic values of ecosystem services provided by ecosystems and habitats in 25 Protected Landscape Areas (PLAs) in the Czech Republic, with a more detailed overview of three selected PLAs (Beskids Mountains, Český les Mountains and Odra River Basin). In the methodology, combination of the Consolidated Layer of Ecosystems of the Czech Republic (CLES) and the EKOSERV database allowed us to utilize the ecosystem and economic valuation data in a specific geographic context using a GIS-based approach. The total value of ecosystem services in all 25 PLAs reached € 51 billion/year, with the surface area significantly influencing the total average value of a particular PLA. When transformed to value per unit area, the values varied from €1.2 to €6.5 million/km ² /year. The results suggest a dominant role of forest ecosystems in the composition of the economic value provided by ecosystem services in the PLAs. Economic valuation of benefits provided by protected areas can help to realize the social importance of these sites and to support policy and decision-making processes.
Article
Arboriculturists and urban foresters frequently need to put a monetary value on amenity trees. There is interest in the UK in exploring various alternatives to currently familiar valuation methods. This paper describes the basic concepts of amenity, value, valuation and amenity value to provide a conceptual framework for valuation and a well documented context within which consider one specific valuation alternative: the CTLA guidance and methods developed for amenity tree valuation in North America. The CTLA guidance and methods are grounded in generally accepted principles of professional valuation practice, rely on readily available data and are well developed and ready to use. A Regional Plant Appraisal Committee (UKI-RPAC) has introduced supplemental guidance for the region.
Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. Průhonice: VÚKOZ, v. v. i
 • P Bulíř
BULÍŘ, P. Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. Průhonice: VÚKOZ, v. v. i., 2013. 200 s. ISBN 978-80-87674-02-4.
Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti: Aktualizované tabulky
 • P Bulíř
BULÍŘ, P. Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti: Aktualizované tabulky 2018. Průhonice: VÚKOZ, v. v. i., 2018. 144 s.
Guide to plant appraisal 10th edition -Draft
 • Council
 • Landscape Appraisers
COUNCIL OF TREE AND LANDSCAPE APPRAISERS. Guide to plant appraisal 10th edition -Draft 2017. Atlanta: International Society of Arboriculture, 2017. 296 s.
Survey on grassland ecosystem services
 • I Hönigová
 • D. -Lorencová Vačkářů
 • E K -Melichar
HÖNIGOVÁ, I. -VAČKÁŘŮ, D. -LORENCOVÁ, E. K. -MELICHAR, J. -GOTZL, M. -SONDEREGGER, G. -OUŠKOVÁ, V. -HOŠEK, M. -CHOBOT. Survey on grassland ecosystem services. Report to the EEA -European Topic Centre on Biological Diversity. Praha: AOPK ČR, 2012. 78 s. ISBN 978-80-87457-25-2.
Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny -Metodika AOPK ČR. 2. vyd. Praha: AOPK ČR
 • J. -Romanský Kolařík
 • F Vojáčková
KOLAŘÍK, J. -ROMANSKÝ, M. -POULÍK, J. -SZÓRÁDOVÁ, A. -ÚRADNÍČEK, L. -KREJČIŘÍK, P. -SMÝKAL, F. -VOJÁČKOVÁ, B. -MIKULÁŠEK, J. -REŠ, B. -WÁGNER, P. -ŽĎÁRSKÝ, M. -SVITÁKOVÁ, Š. Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny -Metodika AOPK ČR. 2. vyd. Praha: AOPK ČR, 2013. 118 s. ISBN 978-80-87457-82-5.
Oceňování dřevin rostoucích mimo les -metodika. 1. vyd. Praha: AOPK ČR
 • J. -Romanský Kolařík
 • A Sebera
 • A Smýkal
KOLAŘÍK, J. -ROMANSKÝ, M. -POULÍK, J. -KLIMEŠOVÁ, A. -SEBERA, J. -ÚRADNÍČEK, L. -KREJČIŘÍK, P. -SZÓRÁDOVÁ, A. -SMÝKAL, F. -REŠ, B. Oceňování dřevin rostoucích mimo les -metodika. 1. vyd. Praha: AOPK ČR, 2009. 93 s. ISBN 978-80-87051-72-6.