ArticlePDF Available

Hantaran Bahasa Melayu yang Tular di Facebook: Analisis dari Aspek Kandungan dan Atribut Linguistik

Authors:

Abstract

Pertambahan pengguna Facebook yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat telah menjadikan Facebook salah satu medium sumber maklumat utama dalam media sosial. Hantaran yang mendapat banyak perhatian dalam kalangan pengguna Facebook ini telah mencipta fenomena yang dikenali sebagai penularan, iaitu hantaran yang dikongsikan dengan puluhan ribu pengguna dalam tempoh masa yang singkat dan dengan cara yang lebih cepat berbanding media arus perdana. Kajian lepas telah meneliti hantaran yang tular dalam bidang perniagaan dan kebanyakan hantaran tersebut ditulis dalam bahasa Inggeris. Kajian ini pula bertujuan untuk menganalisis hantaran bahasa Melayu di Facebook yang tular dari aspek kandungan dan struktur linguistik. Melalui kaedah analisis teks, kajian ini melibatkan 100 hantaran Facebook merangkumi pelbagai topik yang telah tular dengan saiz korpus kira-kira 10,000 patah perkataan. Kajian ini merakamkan kandungan dan atribut bahasa setiap hantaran dalam jadual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tema utama kandungan hantaran yang tular berunsur nasihat yang berkaitan dengan topik keluarga. Bagi atribut linguistik pula, kekerapan penggunaan kata ganti nama diri adalah sangat tinggi dan dari segi gaya penulisan didapati bahawa penghujahan dan penceritaan ialah gaya penulisan yang paling popular dalam hantaran yang tular. Oleh itu, kajian ini memberikan input kepada penyedia kandungan yang bergiat aktif di media sosial untuk menghasilkan kandungan yang boleh menjangkau lebih ramai pengguna.
© Dewan Bahasa dan Pustaka. 2021. This work is licensed under the term of the Creative Commons
Attribution (CC BY) (http://creative commons.org/licenses/by/4.0/)
ISSN: 1511-9084 e-ISSN: 2462-1889
Peroleh:
Received:26/7/2021 Semakan:
Revised 19/9/2021 Terima:
Accepted:29/9/2021 Terbit dalam talian:
Published online:5/12/2021
HANTARAN BAHASA MELAYU YANG TULAR
DI FACEBOOK: ANALISIS DARI ASPEK
KANDUNGAN DAN ATRIBUT LINGUISTIK
(Viral Malay Postings on Facebook: An Analysis of Content and
Linguistic Attributes)
Chuah Kee Man*
kmchuah@unimas.my
Niniefadzillea Iswandi
niniefadzilleaiswandi@gmail.com
Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak.
Pengarang koresponden (Corresponding author): *
Rujukan artikel ini (To cite this article): Chuah Kee Man &
Niniefadzillea Iswandi. (2021). Hantaran bahasa Melayu yang tular
di Facebook: Analisis dari aspek kandungan dan atribut linguistik.
Jurnal Bahasa, 21(2), 217‒240. http://doi.org.10.37052/jb21(2)no3
Abstrak
Pertambahan pengguna Facebook yang terdiri daripada pelbagai
lapisan masyarakat telah menjadikan Facebook salah satu medium
sumber maklumat utama dalam media sosial. Hantaran yang mendapat
banyak perhatian dalam kalangan pengguna Facebook ini telah
mencipta fenomena yang dikenali sebagai penularan, iaitu hantaran
yang dikongsikan dengan puluhan ribu pengguna dalam tempoh masa
yang singkat dan dengan cara yang lebih cepat berbanding media arus
perdana. Kajian lepas telah meneliti hantaran yang tular dalam bidang
perniagaan dan kebanyakan hantaran tersebut ditulis dalam bahasa
Inggeris. Kajian ini pula bertujuan untuk menganalisis hantaran
bahasa Melayu di Facebook yang tular dari aspek kandungan dan
218
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
struktur linguistik. Melalui kaedah analisis teks, kajian ini melibatkan
100 hantaran Facebook merangkumi pelbagai topik yang telah tular
dengan saiz korpus kira-kira 10,000 patah perkataan. Kajian ini
merakamkan kandungan dan atribut bahasa setiap hantaran dalam
jadual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tema utama kandungan
hantaran yang tular berunsur nasihat yang berkaitan dengan topik
keluarga. Bagi atribut linguistik pula, kekerapan penggunaan kata
ganti nama diri adalah sangat tinggi dan dari segi gaya penulisan
didapati bahawa penghujahan dan penceritaan ialah gaya penulisan
yang paling popular dalam hantaran yang tular. Oleh itu, kajian ini
memberikan input kepada penyedia kandungan yang bergiat aktif di
media sosial untuk menghasilkan kandungan yang boleh menjangkau
lebih ramai pengguna.
Kata kunci: Tular, hantaran bahasa Melayu, Facebook, analisis teks,
linguistik
Abstract
The increasing use of Facebook among users from different walks
of life has made it one of the main sources of information on social
media. The extra attention given by users to Facebook posts has
created a phenomenon known as “virality” in which a post can
be shared with hundreds of thousands of users within a short time
and much faster than the mainstream media. While previous studies
have investigated viral postings from the perspective of business
and mostly in the English language, this study aims to linguistically
analyze Malay language postings on Facebook that cause them to
go viral in terms of content and linguistic attributes. Through textual
analysis of 100 Facebook postings of various topics that went viral
and with a corpus size of about 10,000 words, this study captured
the content and language attributes of each post and tabulate them
accordingly. The results showed that the main theme of the content
of viral postings is largely related to family-related advice, while the
most common linguistic feature is the use of personal pronouns. In
terms of writing style, it was found that argumentative and anecdotal
styles are the most popular. The ndings from this study have provided
valuable input to content producers in creating content that would
reach out to more users.
Keywords: Viral, Malay postings, Facebook, textual analysis,
linguistics
219
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
PENGENALAN
Pertambahan pengguna di media sosial mendorong banyak pengkaji untuk
melihat semula teori komunikasi tradisional dan bagaimana media baharu
mengubah cara manusia berkomunikasi. Rasmussen (2018) menyatakan
bahawa platform komunikasi digital menjadikan manusia mendambakan
perhatian untuk memastikan komunikasi kekal lebih lama, iaitu dengan
menghasilkan sesuatu maklumat yang mampu menarik perhatian orang
lain. Keadaan ini menyebabkan kebanyakan pengguna Internet sering
menghasilkan sesuatu hantaran agar menjadi tular dan keadaan ini dikenali
sebagai “virality” atau penularan. Trend ini juga memberikan peluang
kepada organisasi perniagaan dan penganjur kempen untuk melariskan
keluaran mereka melalui pemasaran tular (Beeler, 2000; Harlow et al.,
2020).
Penularan sesuatu kandungan sering dirujuk sebagai tahap kecepatan
sesuatu kandungan merebak dalam komuniti sama ada dari mulut ke mulut
atau dengan cara lain termasuk melalui media sosial (Han, Lappas, &
Sabnis, 2020; Strapparava, Guerini, & Özba, 2011). Menurut Strapparava
et al. (2011), dalam proses penyebaran terdapat beberapa komponen
penting yang memainkan peranan. Komponen ini merangkumi kehendak
penyebar dan pembaca, struktur rangkaian cara informasi itu disebarkan
dan kandungan sesuatu informasi. Andersen dan Søe (2021) turut
mengatakan bahawa sekiranya kandungan yang tular tidak dikaji dengan
sistematik, penyebaran informasi palsu atau negatif akan sukar dikawal.
Walaupun sebahagian besar unsur penularan digunakan dalam konteks
pemasaran (Mills, 2012; Sung, 2021), kajian berkaitan penggunaan bahasa
telah menarik minat penyelidik bahasa sejak beberapa tahun kebelakangan
ini. Hal ini berlaku kerana sesuatu kandungan hanya boleh menjadi tular
jika terdapat strategi tertentu dalam penggunaan bahasa selain faktor
latar belakang penulis atau penyedia sesuatu kandungan yang mungkin
sudah dikenali dalam kalangan masyarakat seperti selebriti ataupun tokoh
terkemuka. Chu (2011), misalnya, menyatakan bahawa hantaran secara
berkumpulan dalam Facebook boleh menjadi tular jika gaya penulisannya
menyasarkan pengguna tertentu walaupun tidak mengandungi unsur
media seperti grak atau video. Oleh itu, dapatan kajian Chu (2011)
menunjukkan pengaruh ciri-ciri linguistik yang tinggi untuk menentukan
penularan kandungan tertentu.
Kajian lepas yang berkaitan dengan penularan sesebuah kandungan
yang dihasilkan pengguna dalam media sosial memberikan tumpuan
220
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
terhadap kesannya kepada perniagaan dan masyarakat, terutamanya dalam
bidang pemasaran sosial (Bennett, 2017). Pihak pemasaran dalam media
sosial seolah-olah berminat terhadap hantaran yang dapat menjangkau
lebih banyak pelanggan sasaran dan gaya kandungan yang berguna. Walau
bagaimanapun, kebanyakan kajian ini dilakukan meneliti unsur-unsur
peranan multimedia seperti video, meme dan imej animasi (Chuah, 2013;
Chuah et al., 2020; Dale et al., 2017; Taecharungroj & Nueangjamnong,
2015). Tidak banyak kajian berkaitan dengan hantaran di media sosial
yang memberikan penekanan khusus terhadap aspek linguistik. Kajian
yang menganalisis unsur linguistik kebanyakannya dilakukan dalam
konteks bahasa Inggeris dan dalam skop pemujukan (Al-Rawi, 2019;
Strapparava et al., 2011), semantik (Nurul Azyan & Mardina, 2021; Wan
Robiah & Wan Soah, 2021) dan teknik retorik (contohnya, berdasarkan
etos, patos dan logos yang dikemukakan oleh Aristotle). Terdapat kajian
yang melihat secara khusus terhadap topik hantaran tertentu secara umum
(Hall, Breeden, & Giacobe, 2019).
Oleh itu, masih ada peluang dan ruang luas untuk mengkaji ciri-ciri
hantaran tular dalam media sosial terutamanya dalam kandungan berasaskan
teks. Hal ini demikian kerana walaupun tanpa bantuan visual, hantaran
berasaskan teks semata-mata masih boleh mendapat perhatian berjuta-juta
pengguna. Perkara ini menjadi lebih menarik jika diteliti apabila sesuatu
hantaran yang ditulis dalam bahasa tempatan seperti bahasa Melayu dapat
tersebar kepada jumlah pembaca yang besar walaupun bahasa tersebut
bahasa minoriti dalam platform media sosial. Situasi ini seolah-olah
mencadangkan bahawa terdapat unsur-unsur linguistik tertentu yang
digunakan dalam hantaran tersebut sehingga berjaya menjadi tular. Kajian
lanjut perlu dijalankan untuk mengungkapkan dengan lebih lanjut tentang
unsur-unsur yang dominan dalam sesebuah kandungan hantaran tular.
Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada objektif, iaitu ciri-ciri
kandungan dan atribut linguistik penting dalam hantaran bahasa Melayu
yang tular di Facebook.
SOROTAN LITERATUR
Tahap Penularan dalam Media Sosial
Secara umumnya, penularan ditakrifkan sebagai “kecenderungan sesebuah
kandungan untuk tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut dalam sesebuah
komuniti” (Strapparava et al., 2011, p. 357). Apabila sesuatu kandungan
221
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
menjadi tular, kandungan tersebut cenderung untuk tersebar secara serta-
merta dan dalam masa beberapa jam sahaja dapat menjangkau beribu-
ribu pengguna atau pembaca. Jika penularan sering berlaku, keadaan ini
mampu menjejaskan tiga komponen, iaitu si penyebar atau penulis, dan
pengguna atau pembaca sasaran, serta ciri-ciri kandungan itu sendiri (Mills,
2012). Unsur penyebar atau penulis lebih mudah untuk dijelaskan melalui
hantaran yang disiarkan oleh personaliti terkenal yang lebih cenderung
menjadi tular daripada pengguna biasa. Pengguna sasaran memberikan
tumpuan pada cara sesuatu hantaran yang mampu memahamkan mereka
tentang apa-apa yang mereka inginkan. Kandungannya pula merujuk
secara khusus tentang cara kandungan hantaran dihasilkan dan harus
dikaji secara mendalam (Mills et al., 2019).
Dari segi skop pemasaran perniagaan, Borges-Tiago, Tiago dan Cosme
(2019) mengkaji aspek yang mendorong pengguna media sosial untuk
terlibat dalam komunikasi tular. Mereka melakukan tinjauan terhadap
292 pengguna media sosial melalui soal selidik dalam talian. Soal selidik
ini memberikan tumpuan terhadap lima skala pengukuran: penggunaan
internet, tekanan sosial, nada emosi, rangsangan dan makna. Setiap skala
ini mengandungi item yang memerlukan peserta untuk memberikan
maklum balas. Dengan menggunakan model persamaan struktur, dapatan
kajian menunjukkan bahawa kandungan yang membawa makna seolah-
olah mempengaruhi pengguna berkongsi maklumat dan berkomunikasi.
Mereka juga mendapati bahawa pengguna tegar media sosial cenderung
menghargai makna kandungan lebih daripada kumpulan lain (kumpulan
yang didorong oleh faktor sosial dan carian). Kajian mereka mencadangkan
bahawa kandungan untuk setiap hantaran dalam media sosial adalah
penting untuk menjadikannya maklumat yang tular dan pertimbangan
yang teliti adalah perlu untuk memastikan bahawa kandungan yang
bermakna kepada pengguna dapat diketengahkan. Dalam hantaran bahasa
Melayu, perkara ini juga boleh berlaku apabila semakin banyak kandungan
dihasilkan dalam bahasa tersebut. Pertambahan pengguna bahasa Melayu
dalam platform media sosial turut menyumbang kepada pengembangan
kandungan dalam bahasa tersebut.
Hantaran Bahasa Melayu di Facebook
Status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa majoriti di
Malaysia (Azlinda, 2013; Asmah, 1987) menjadikan jumlah kandungan
dalam bahasa Melayu yang dihasilkan dan disebar di media sosial adalah
222
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
besar dan kecenderungan untuk menjadi tular adalah lebih tinggi. Dari
segi penggunaan bahasa, pengkaji terdahulu menunjukkan minat yang
lebih mendalam terhadap penggunaan slanga dan singkatan. Nasiroh et
al. (2011), misalnya, telah menghasilkan korpus singkatan bahasa Melayu
yang digunakan di media sosial. Kajian mereka menganalisis 1,000
hantaran dalam media sosial dan mengenal pasti penggunaan singkatan
bahasa Melayu yang agak jarang digunakan. Sesetengah singkatan ini
ialah “x” yang bermaksud “tidak”, “aq” yang merujuk “aku” dan “camne
yang merujuk “macam mana”. Singkatan ini dilihat mengikut trend seperti
yang berlaku kepada bahasa dominan lain, misalnya bahasa Inggeris. Hal
ini juga memberikan gambaran sepintas lalu penggunaan bahasa Melayu
yang dapat dilihat dalam kebanyakan kandungan media sosial.
Dalam konteks kajian tempatan, Karim dan Maslida (2015) mengkaji
pengaruh bahasa Melayu dalam masyarakat Jawa di Malaysia. Mereka
menyatakan bahawa dalam pelbagai platform media sosial, bahasa Jawa
lebih banyak digunakan dalam perbualan walaupun dalam sesetengah
situasi, mereka juga mencampuradukkannya dengan bahasa lain. Perkara
ini sangat menarik untuk diketahui bahawa bahasa Jawa masih lagi
digunakan oleh masyarakat Jawa di Malaysia. Khususnya, kolokal Jawa
atau “ngoko” yang sangat terkenal dalam kalangan penceramah. Walaupun
begitu, terdapat kekurangan dari segi penggunaan bahasa Jawa secara
keseluruhan. Hal ini berlaku disebabkan oleh status bahasa Melayu yang
lebih dominan dan dipengaruhi oleh faktor platform media sosial yang
dipenuhi dengan lebih banyak penggunaan bahasa Melayu. Kajian oleh
Karim dan Maslida (2015) juga telah memberikan pandangan berharga
mengenai trend penggunaan bahasa Melayu dan Jawa dalam media sosial
khususnya dalam Facebook. Kajian ini mencadangkan bahawa hantaran
bahasa Melayu dalam media sosial adalah tepat pada masanya dan berguna
untuk lebih memahami trend dalam kalangan pengguna bahasa Melayu.
Aspek Kandungan
Analisis berhubung dengan hantaran Facebook dalam bahasa Melayu
yang tular di media sosial merangkumi dua aspek utama, iaitu ciri-ciri
kandungan dan linguistik. Berdasarkan kerangka SPIN (Mills, 2012),
aspek kandungan meliputi penyebar atau penulis, pengguna sasaran
dan unsur yang terdapat dalam kandungan itu sendiri. Bagi sesebuah
kandungan, Mills (2012) menyatakan terdapat dua elemen utama, iaitu
kebolehsamaan dan kebolehcapaian. Kebolehsamaan ialah sejauh
223
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
mana sesuatu kandungan itu terlibat dengan pengguna lain, manakala
kebolehcapaian pula ialah kesanggupan mereka untuk menyebarkan
kandungan tersebut. Sesuatu kandungan akan menjadi tular jika kedua-
dua elemen yang dinyatakan tersebut adalah tinggi. Walau bagaimanapun,
Mills (2012) tidak mengemukakan secara khusus jenis kandungan yang
dapat mencapai kebolehsamaan dan kebolehcapaian yang tinggi.
Kwon, Abbar, dan Jansen (2016) mengkaji rangka kerja Mill secara
empirikal dengan menggunakan 1000 artikel berita dalam bahasa
Arab untuk dianalisis. Kajian mereka merangkumi kedua-dua sifat
kandungan dan linguistik dalam analisis termasuk analisis tambahan yang
menggunakan aplikasi Linguistic Inquiry and Word Count Tool (LIWC)
yang dibangunkan oleh Tausczik and Pennebaker (2010) dan instrumen
analisis sentimen. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa topik sesuatu
artikel bukanlah ramalan unsur penularan bagi artikel berita bahasa Arab.
Mereka menyatakan bahawa aspek linguistik dan gaya penulisan artikel
ialah sifat ramalan yang paling tepat untuk penularan berita bahasa Arab.
Kwon et al. (2016) juga telah mengaitkan atribut linguistik pilihan leksikal,
sintaksis (struktur ayat) dan bahasa kiasan. Hal ini menunjukkan persamaan
dengan kajian oleh Strapparava et al. (2011) yang juga melibatkan unsur
bahasa pemujukan dalam analisis mereka, iaitu teks media sosial dalam
platform Digg yang terdiri daripada 135,367 cerita. Kajian mereka
berfungsi sebagai rujukan kepada penyelidik untuk menentukan ciri-ciri
yang perlu dimasukkan dalam kajian akan datang.
Atribut Linguistik
Atribut linguistik merujuk aspek linguistik dalam sesuatu hantaran atau
penulisan seperti morfologi, sintaksis semantik, dan pragmatik. Dalam
kajian ini, fokus atribut linguistik adalah terhadap penggunaan sesuatu
perkataan dan gaya penulisan dalam hantaran Facebook yang dilakukan
oleh pengguna di Malaysia. Kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat
beberapa atribut linguistik yang boleh dikesan sebagai unik kepada
pengguna di Malaysia. Dalam kajian Ting dan Chai (2013) mengenai
ciri-ciri bahasa teks perbincangan yang ditulis oleh pelajar Malaysia,
mereka mendapati penggunaan perkataan “because”, penyambung kasual
dan kata kerja modal terutamanya “will” dan “can” lazim digunakan.
Walaupun kajian yang dijalankan ini berkaitan dengan penulisan dalam
bahasa Inggeris, kajian ini memberikan petunjuk tentang gaya penulisan
yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia, begitu juga ketika mereka
224
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
menulis dalam bahasa Melayu. Terdapat kepentingan untuk meneliti ciri-
ciri linguistik kandungan yang tular dari pelbagai perspektif dan bukan
hanya berfokus pada penggunaan bahasa kiasan atau pemujukan semata-
mata. Pilihan menggunakan ciri bahasa tertentu seperti yang didedahkan
dalam kajian lepas juga perlu dilihat semula. Oleh itu, kajian ini bertujuan
untuk mengenal pasti sifat-sifat penting yang muncul daripada kandungan
tular yang dihasilkan dalam bahasa Melayu di media sosial, khususnya di
Facebook.
Dalam kajian Maslida (2018), atribut linguistik dalam perkongsian
media sosial yang diberikan perhatian ialah kata ganti nama diri.
Penggunaan kata ganti nama diri dalam kalangan pengguna media sosial
diteliti dan dapatan kajian beliau mendapati tiga bentuk kata ganti diri
menjadi trend, iaitu kata ganti diri singkatan (ku, ko, mu), kata ganti nama
diri dialek (den, dio, ekau) dan kata ganti diri kontemporari (korang, uol, dy).
Perbandingan lanjut mendapati pengguna media sosial tidak menggunakan
kata ganti diri secara sewenang-wenangnya walaupun dalam konteks tidak
formal. Status sosial dan hubungan peribadi didapati menjadi faktor utama
dalam pemilihan kata ganti nama diri. Namun begitu, kajian beliau adalah
terhad pada perbualan yang berlangsung dalam WhatsApp.
Di samping itu, terdapat maklumat tambahan yang penting dalam
kajian Piskorski, Sydow dan Weiss (2008) tentang atribut linguistik
tertentu dapat dikenal pasti melalui hantaran yang tular. Kajian mereka
mendapati lebih daripada 200 ciri berasaskan linguistik yang mampu
menunjukkan perbezaan antara kelas spam dan bukan spam. Korpus yang
mereka gunakan juga dapat mengenal pasti unsur-unsur linguistik yang
terdapat dalam set data yang besar. Walaupun kajian ini lebih tertumpu
pada unsur spam, namun spam dan hantaran tular berkongsi sifat yang
sama kerana kedua-duanya cenderung untuk tersebar dengan lebih cepat
daripada biasa. Oleh itu, adalah penting bagi pengkaji bahasa Melayu
untuk mengetahui bahawa atribut linguistik tertentu dalam hantaran boleh
digunakan untuk membentuk corak bagi klasikasi pada masa akan datang.
Dalam konteks kajian ini, penelitian terhadap atribut linguistik dalam
hantaran Facebook yang tular dapat membantu pengkaji bahasa Melayu
untuk menentukan gaya penggunaan masa kini dan menilai perubahan
makna yang berlaku seiring dengan perubahan zaman (Wan Robiah &
Wan Soah, 2021). Secara tidak langsung, ciri-ciri utama yang menjadikan
sesuatu hantaran itu tular dapat digunakan sebagai panduan untuk
memastikan usaha menyebar luas maklumat atau memasarkan produk dan
225
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
perkhidmatan dapat dilakukan dengan lebih berkesan terutamanya jika
kumpulan yang disasarkan ialah golongan belia.
KERANGKA TEORI
Kajian ini menggunakan kerangka SPIN (Mills, 2012) sebagai panduan
dalam mereka bentuk proses pengumpulan dan analisis data. Kerangka
tersebut menggariskan empat elemen penting dalam penularan hantaran
di media sosial, iaitu penyebaran (spreadability), percambahan
(propagativity) , integrasi (integration) dan fokus (nexus). Namun begitu,
disebabkan fokus kajian ini adalah terhadap bahasa, hanya elemen kualiti
kandungan (content richness) dalam percambahan yang digunakan.
Kualiti kandungan dalam hantaran yang tular melibatkan beberapa aspek
penting tetapi yang paling utama adalah dari segi topik kandungan dan
cara kandungan tersebut disampaikan (Mills, 2012). Berpandukan prinsip
tersebut, pengkaji telah merangkumkan fokus kajian terhadap kekuatan
kandungan dalam Rajah 1. Aspek kandungan yang menilai jenis tema,
topik dan skop hantaran harus disampaikan dengan cara yang betul dan
proses ini melibatkan dua atribut linguistik yang penting, iaitu pemilihan
perkataan dan gaya penulisan.
Rajah 1 Kerangka teori kajian tentang ciri-ciri hantaran tular.
Atribut
Linguistik
• Pilihan Perkataan
• Gaya Penulisan
Kualiti
Kandungan
Yang Tular
Aspek
Kandungan
• Topik
• Tema
226
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
METODOLOGI KAJIAN
Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif dengan
mengaplikasikan linguistik korpus sebagai asas kajian. Reka bentuk
penyelidikan kualitatif dipilih kerana sebahagian besar data ialah deskriptif
walaupun beberapa data yang dikuantitikan diperoleh melalui perisian
tertentu untuk membolehkan data deskriptif dinilai dengan lebih baik.
Secara khususnya, analisis kandungan juga telah dilakukan dalam kajian
ini. Kaedah yang dinyatakan adalah sesuai untuk konteks kajian ini kerana
kaedah ini dapat mencari tema asas dalam kandungan yang dianalisis.
Seperti yang dikemukakan oleh Bryman (2004), analisis kandungan
tertumpu pada tema atau kategori makna yang timbul hasil daripada proses
analisis. Oleh itu, dengan menggunakan analisis kandungan kualitatif,
penyelidik dapat memahami fenomena penggunaan bahasa sebenar dalam
kandungan hantaran yang tular.
Prosedur Pengumpulan Data dan Penghasilan Korpus
Dalam proses pengumpulan data dan penghasilan korpus, pengkaji
menggunakan Facebook Advanced Search untuk mencari hantaran bahasa
Melayu yang dikongsi secara umum di Facebook dan harus menepati
syarat yang telah ditetapkan dalam Rajah 2. Semua hantaran haruslah
dihasilkan secara peribadi oleh pengguna Facebook di Malaysia dan bukan
dari syarikat atau organisasi. Untuk kajian ini, sesuatu hantaran dianggap
tular apabila jumlah Likes/Reactions dan Share melebihi 500 kali (seperti
yang disyorkan oleh Weng, Menczer, & Ahn, 2013).
Hasil carian tersebut telah disalin dan dikumpulkan untuk tujuan
analisis lanjut. Identiti penulis tidak diambil kerana fokus analisis adalah
tertumpu pada kandungan dan bukan populariti penulis. Kemudian,
hantaran yang dipilih disusun dari yang paling tular sehingga yang
Rajah 2 Senarai semak hantaran dalam Facebook.
Senarai Semak Posting dalam Facebook
Posting ditulis dalam bahasa Melayu
Posting telah dikongsi lebih daripada 500 kali
Posting tidak mengandungi grak sahaja
Posting tidak mengandungi bahan terlarang (lucah, penciplakan, dsbg)
227
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
paling kurang tular. Selepas itu, berdasarkan senarai hantaran, proses
penyaringan dijalankan untuk mengecualikan hantaran yang tidak perlu
atau tidak relevan. Tujuan utama proses ini adalah untuk memastikan
kandungan hantaran mempunyai teks untuk dianalisis dan tidak ada
unsur-unsur tambahan seperti grak yang mungkin mengganggu tafsiran
kandungan. Tambahan pula, tindakan ini dilakukan untuk mengelakkan
kandungan berasaskan spam daripada dimasukkan secara tidak sengaja
dalam analisis. Proses ini diteruskan sehingga mencapai bilangan hantaran
yang ditetapkan iaitu 100 hantaran yang tular dengan saiz korpus kira-kira
10,000 perkataan.
Prosedur Analisis Data
Bagi mengenal pasti ciri-ciri kandungan hantaran Facebook yang tular
untuk ciri-ciri kandungan dalam hantaran bahasa Melayu yang tular di
Facebook, pengkaji menggunakan aplikasi LIWC (Tausczik & Pennebaker,
2010) yang mampu memproses teks berdasarkan penggunaan kata
mengikut tema atau ciri-ciri yang dikehendaki. Aplikasi ini membantu dari
segi pengklasikasian hantaran dalam topik tertentu dan membolehkan
pengkaji mengetahui jenis topik yang lebih tular daripada topik lain.
Pengkaji kemudian menyemak pengkategorian ini untuk memastikan
ketepatannya. Selepas dikategorikan berdasarkan topik, kandungan
hantaran tersebut dianalisis secara tematik seperti yang disarankan oleh
Braun dan Clarke (2012). Dalam proses ini, pengkaji membaca semula
setiap hantaran yang tular dan menyemak sama ada cadangan tema yang
dijana melalui aplikasi LIWC boleh diterima atau tidak. Setiap hantaran
dikelaskan mengikut tema yang paling menonjol. Contohnya, sekiranya
hantaran itu mengandungi lebih daripada 50% kandungan tentang isu
keluarga, hantaran tersebut akan dikelaskan dalam tema “keluarga”. Proses
semakan ini dilakukan selama tiga kitaran untuk memastikan kategori
tema yang ditentukan adalah tepat.
Bagi mengenal pasti atribut linguistik dalam hantaran Faebook yang
tular pula, pengkaji memberikan perhatian khusus terhadap kekerapan
penggunaan perkataan dan gaya penulisan. Untuk kekerapan penggunaan
perkataan, pengkaji menggunakan aplikasi AntConc (Anthony, 2006)
untuk mendapatkan kiraan kekerapan perkataan dalam hantaran yang
dikumpul. Semua hantaran dikumpulkan dalam satu fail (kira-kira 10,000
patah perkataan) dan dimasukkan dalam AntConc untuk dijana senarai
kekerapan lengkap. Rajah 3 menunjukkan contoh senarai kekerapan
228
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
Rajah 3 Contoh hasil janaan kekerapan penggunaan perkataan oleh aplikasi
AntConc.
perkataan yang dijana untuk satu hantaran Facebook. Senarai penuh
kekerapan pengunaan perkataan kemudiannya dianalisis lebih lanjut untuk
mengenal pasti perkataan yang paling kerap digunakan dalam hantaran
Facebook yang tular.
Untuk atribut gaya penulisan pula, pengkaji telah merujuk gaya
penulisan yang dicadangkan oleh Devitt (2004). Gaya penulisan yang
dimasukkan dalam proses analisis tematik termasuklah penghujahan,
penceritaan/anekdot, penerangan, huraian fakta, dan jenaka/satira.
Pengkaji membaca setiap hantaran dan menentukan gaya penulisan yang
utama.
DAPATAN DAN PERBINCANGAN
Bahagian ini disusun mengikut objektif kajian dan disusuli dengan
perbincangan dapatan kajian berdasarkan kepada perbandingan dengan
kajian-kajian lepas.
halal
malaysia
yang
di
pengesahan
premis
sijil
untuk
jakim
makanan
bahagian
beli
dahulu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
8
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
229
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
Ciri-ciri Kandungan Hantaran Bahasa Melayu yang Tular
Berdasarkan 100 hantaran yang dianalisis dalam kajian ini, Jadual 1
menunjukkan tema utama yang paling menonjol dan bilangan kekerapan
hantaran yang telah dikenal pasti untuk setiap tema.
Kebanyakan hantaran yang tular adalah dalam kategori nasihat/
petua dan mempromosi diri. Skop topik pula banyak berkisar tentang
keluarga. Selain tema utama, dapat diperhatikan bahawa topik keluarga
dan kesihatan adalah yang paling dominan dalam hantaran bahasa Melayu
yang tular. Jadual 2 menunjukkan beberapa sampel hantaran tular yang
telah dikumpulkan dalam kajian ini.
Contoh yang disenaraikan dalam Jadual 2 menunjukkan topik lazim
yang
mendorong pengguna untuk berkongsi hantaran dan menyebabkannya
Tema Topik Hantaran Yang Tular Jumlah
Nasihat/Petua Keluarga 18 41
Keagamaan 8
Kesihatan 7
Amaran/Pengajaran 3
Kewangan 3
Hiburan 2
Mempromosi diri Kesihatan 9 30
Keluarga 8
Nasihat 7
Hiburan 4
Keagamaan 2
Gosip Selebriti 7 17
Keluarga 6
Keagamaan 4
Marah/Perli Amaran/Pengajaran 5 13
Keluarga 3
Kesihatan 3
Kewangaan 2
Jadual 1 Tema utama hantaran bahasa Melayu yang tular di Facebook dari segi
topik.
230
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
Jadual 2 Sample hantaran berdasarkan tema utama.
Tema Topik Contoh Hantaran Yang Tular
Nasihat/
Petua
Keluarga “Abang nak kahwin lagi…”
Melawak ke, xde niat ke, saja2 ja ke, ketahuilah yg
hati seorang isteri tu dah pun terguris dgn kenyataan
diatas…
Lelaki yg waras dan berakal takkan sebut langsung
akan ayat ini kerana dia tahu yg isterinya akan ingat
sampai bila2 walaupun ianya sekadar satu gurauan…
Kesannya sgt2 mendalam bg seorang isteri...
Gosip Keagamaan Kes api terbit sendiri ni lama dah berlaku, tapi baru
baru ni dia mai pulak. Ini konpem kerja sihir. Dah ramai
perawat pi merawat. Hilang sat, jadi lagi. Benda ni
dihantar berulang ulang utk menyeksa jiwa tuan rumah
dengan izin Allah.
Teringin gak nak pi tengok. Tapi apakan daya jauh
yakmat. Moga tuan rumah ni banyak bersabar dengan
ujian dan jangan berputus asa meminta bantuan Allah.
Kepada yang menghantar, sedar sedarlah. Dunia ni tak
lama mana pun.
Yang dok kata ini semua auta la, ada minyak bawah
tanah la, zaman moden takda sihir la, ketahuilah
bahawa sihir itu wujud, dalilnya banyak dalam Al-
Quran. Bermula dari surah al-Baqarah Tuhan dah sebut
tentang Harut dan Marut.
Terkenang masa Ayah aku kena game sihir dulu sampai
batuk keluar darah. Ayah dah tak boleh rawat sendiri,
dia panggil kawan dari Perlis mai tolong rawat. Aku
dengan arwah Abg Long yang pi buang bungkusan sihir
tu kat Sungai Prai. Masa bawak bungkusan tu, naik
basikal 2 orang berasa macam 5 orang dok tumpang
sekali. Last2, kami tolak ja basikal sampai ke Titi Karen.
231
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
Tema Topik Contoh Hantaran Yang Tular
Marah/
Perli
Kewangan Sahabat2 B40...
Dengan bantuan 1600 ini, kita akan menjadi kaya...!!!
Kedudukan kewangan kita akan setaraf dgn founder2
produk...!!!
Org kaya pun jeles bila kerajaan bagi 1600 kat kita...
1600 ni, dia guna bayar gaji bibik dia ja...1600 ni, dia
guna beli selipar dia ja...1600 ni, dia bleh belanja dlm
masa kurang setengah jam...
Tapi bila kerajaan khususkan bantuan kewangan sebyk
1600 kepada golongan B40, maka katanya “the poor
will become richer...”
Dah lama tak mencarut, tp mls nak mencarut plak...
U might be good in what u do, especially business, but
do you really have senses?
Bila Allah s.w.t bagi kekayaan kpd kita, itu adalah
satu ujian yg berat utk kita sebenarnya...if u felt lucky
to have a life like that, then u r wrong...kekayaan akan
membutakan hati dan membuatkan diri semakin hanyut
sekiranya digunakan bukan pd tempat yg sepatutnya...
menjadi tular. Perkara ini menarik untuk diteliti kerana hantaran tersebut
turut dikongsi oleh kaum bukan Melayu di Malaysia. Hal ini menandakan
bahawa wujudnya pengaruh silang budaya terhadap hantaran tersebut
serta kesesuaian topik yang dapat dikaitkan dengan kebanyakan rakyat
Malaysia.
Atribut Linguistik dalam Hantaran Bahasa Melayu yang Tular
Dua analisis telah dilakukan untuk meneliti atribut linguistik utama dalam
hantaran yang tular. Analisis tersebut ialah kekerapan perkataan dan gaya
penulisan yang dikenal pasti dalam hantaran tular.
Kekerapan Perkataan
Jumlah kekerapan yang dijana untuk analisis adalah sangat banyak dan
untuk tujuan kajian ini, hanya perkataan yang berada dalam senarai 20
tertinggi digunakan sebagai asas untuk analisis kerana perkataan yang
berada di luar julat ini menunjukkan kekerapan yang kecil (seperti 1
232
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
Jadual 3 Kekerapan penggunaan perkataan dalam hantaran yang tular.
Kedudukan Kekerapan Perkataan
1 226 Dia
2 199 Kita
3180 Saya
4 84 Orang
5 69 Kau
6 68 Anak
7 58 Mereka
8 49 Aku
9 46 Hati
10 40 Ayah
11 39 Suami
12 38 Masa
13 36 Org
14 35 Arwah
15 34 Duit
16 28 Mak
17 27 Isteri
18 22 Malaysia
19 21 Kawan
20 21 Kubur
sehingga 10). Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3, perkataan yang
paling kerap digunakan berada dalam kelas kata ganti diri seperti “dia,
kita, saya, kau, mereka, aku”. Kelas kata yang turut kerap digunakan ialah
kata nama seperti “orang, hati, ayah, suami, masa”. Perkataan ini dapat
dikaitkan dengan tema hantaran yang tular yang lebih menjurus kepada
topik kekeluargaan dan hal mempromosikan peribadi diri.
Gaya penulisan
Gaya penulisandalam hantaran berkait rapat dengan pilihan struktur
ayat (sintaksis) dan perkataan. Nahu bahasa Melayu yang digunakan
di media sosial bersifat tidak formal dan kebiasaannya tidak mengikut
233
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
peraturan yang betul (Asmah, 2009). Namun begitu, gaya penulisan
yang dominan masih dapat dikenal pasti khususnya dari segi cara sesuatu
perkara itu disampaikan. Jadual 4 menunjukkan taburan hantaran yang
tular di Facebook mengikut gaya penulisan yang telah dinyatakan oleh
Devitt (2004). Gaya penulisan yang paling popular ialah penghujahan
(yang tidak seharusnya berdasarkan kepada fakta) dan penceritaan atau
bersifat anekdot. Penulisan yang sekadar memberikan penerangan atau
menghuraikan sesuatu fakta juga agak kerap digunakan.
Jadual 5 menunjukkan beberapa contoh hantaran yang dikelaskan
mengikut gaya penulisan yang dinyatakan.
Jadual 4 Gaya penulisan dalam hantaran yang tular.
Gaya Penulisan Jumlah hantaran
Penghujahan/Perdebatan 36
Penceritaan/Anekdot 27
Petunjuk/Penerangan 15
Huraian Fakta 10
Jenaka/Satira 7
Lain-lain 5
Jumlah 100
Jadual 5 Contoh hantaran tular berdasarkan gaya penulisan.
Gaya
Penulisan
Contoh Hantaran
Penghujahan/
Perdebatan
Beberapa doktor sosial media sudah penat dan akan berehat
dari menyampaikan info tentang 2019 nCoV, kerana menerima
kecaman dari beberapa orang netizen yang mempolitikkan
isu kesihatan dan terlalu paranoid. Mereka sekarang beralih
menulis pasai isu budak-budak Uni dok study kat McD dan
suruh pelanggan lain senyap.
Haaa saya pula, block saja mereka semua yang tiada adab,
dan tutup public comment, supaya followers-followers yang
awesome boleh terus mengikuti perkembangan-perkembangan
terbaru tanpa membaca komen dari mereka yang suka
menakutkan rakyat. Saya tak payah laa cakap pasai budak-
budak study kat McD tu.
234
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
Gaya
Penulisan
Contoh Hantaran
Penceritaan/
Anekdot
Agaknya saya jarang upload gambar tgh shooting drama/lem ..
sebab itu ramai yang DM saya panggil saya ustaz tanya hukum
hakam agama.
Saya bukan ustaz... saya bukan PU... saya bukan Dai. Saya tak
pernah sertai program tersebut. JadiSaya tak mahu title ustaz.
Biarlah gelaran itu diberikan kepada yang betul-betul layak dan
ada tauliah. Saya tiada tauliah agama. Tanya pada ahli yang
betul.
Saya tak mahu menjadi tnah pada agama Islam. Kerana Saya
hanya seorang pelakon biasa , seorang artis cina muslim sahaja.
Apabila saya sharing tentang keindahan Islam masih belum
layak di gelar ustaz.
Baik bagi kita, tapi belum tentu baik untuk orang lain.
Petunjuk/
Penerangan
Nota Ingatan Untuk Para Suami dan Ayah.
Bila anak kecil, anak gadis atau isteri kalian tiba-tiba keluar urat
hijau di tangan, kaki atau pipi dan perutnya seperti mengandung
di tengah malam.
Jangan teruskan tidur. Bangun peluk mereka dan tiup 7x Al-
fatihah di ubun kepalanya.
Sapu pati atau minyak angin Bidara di kedua ibu kaki, nadi
tangan dan tangannya.
Anak kecil anda boleh mati serta merta,anak gadis atau isteri
boleh meninggal semasa tidur.
Ini disebabkan:
1. Mereka dalam ketakutan melampau terlihat sesuatu yang
menakutkan, mimpi yang menakutkan sehingga terjaga secara
mengejut sehingga aliran jantung terlalu kencang megepam
darah dan memecahkan pembuluh darah.
2. Mereka terlalu stress,kecewa, menangis tanpa air mata tanpa
diketahui puncanya.
3. Anak kecil sangat ketakutan dan akan terus meninggal. Selalu
didianogsis sebagai sawan.
Saintik research disebabkan oleh symptom darah tinggi dan
kencing manis yang serious.
Antara sebabnya ialah sihir yang dihantar, saka yang kelaparan
tidak diketahui pemiliknya dan kerja Jin Ummu Shibyan yang
membawa kuman yang menyebabkan implikasi dalam aliran
darah.
Baca ayat perlindungan 3 Kali , niatkan untuk anak anda.
Sambungan Jadual 5
235
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
Gaya
Penulisan
Contoh Hantaran
Huraian
Fakta
TERKINI! PENTING!!!
Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai
bahawa inuenza kali ini adalah serius. Kaedah pencegahan
adalah dengan mengekalkan kerongkong anda dalam keadaan
lembap, jangan biarkan kerongkong anda kering. Oleh itu, jangan
biarkan anda dahaga kerana sekali membran di kerongkong
anda kering, virus akan menyerang tubuh anda dalam masa 10
minit. Minum 50-80cc air suam, 30-50cc untuk kanak-kanak,
mengikut umur. Setiap kali anda merasakan tekak anda kering,
jangan tunggu, teruskan minum air. Jangan minum banyak pada
satu masa kerana ia tidak membantu, sebaliknya minum secara
kerap supaya tekak anda lembap. Sehingga akhir Mac, jangan
pergi ke tempat-tempat yang sesak, gunakan topeng seperti yang
diperlukan terutamanya dalam kereta api atau pengangkutan
awam. Elakkan makanan goreng atau pedas dan perbanyakkan
makanan yang mengandungi vitamin C.
Gejala / keterangan adalah
1. demam tinggi berulang
2 batuk berpanjangan selepas demam
3. Kanak-kanak lebih mudah terdedah
4. Dewasa biasanya berasa tidak selesa, sakit kepala dan berkaitan
dengan pernafasan
5: sangat senang berjangkit
Jenaka/
Satira
Saya jumpa doktor gigi 2 kali setahun
Kali ini Sakit gigi.. tak tau la.. kena cabut ke .. cam ne ni .
Takut? Tak adalah. Saya bersunat pon usia 38thn. Setahun
sebelum saya syahadah.
Senyum selalu
Selalu bersangka baik
InsyaAllah hati tenang
Sambungan Jadual 5
Dapatan daripada kajian ini menunjukkan hasil yang menarik dari segi
memahami atribut hantaran bahasa Melayu yang tular di Facebook. Untuk
analisis objektif pertama kajian, iaitu ciri-ciri kandungan hantaran bahasa
Melayu yang tular di Facebook, dapatan menunjukkan bahawa sebahagian
besar hantaran bahasa Melayu yang tular di Facebook berunsurkan nasihat
dan berkaitan dengan topik keluarga, bermula dari perkahwinan sehingga
kesejahteraan sesebuah keluarga tersebut. Dapatan ini tidak selari dengan
236
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
dapatan kajian lain seperti yang dijalankan oleh Aswani, Kar, Aggarwal, dan
Ilavarsan (2017) melalui analisis semantik terhadap hantaran di Facebook
yang tular. Mereka mendapati bahawa hantaran yang bersifat promosi
adalah lebih cenderung untuk tular. Rahayu (2020) yang menjalankan
kajian yang hampir sama di Indonesia pula mendapati hantaran yang
berkaitan fakta kesihatan adalah lebih tular walaupun kebanyakan hantaran
tersebut mengandungi maklumat atau berita palsu.
Di samping itu, dapatan kajian ini mungkin berkaitan dengan
keutamaan dan sentimen pengguna Facebook di Malaysia yang masih
memartabatkan nilai-nilai kekeluargaan (Aziyah, 2015). Hantaran yang
dikongsi oleh rakan-rakan tentang hal-hal keluarga lebih cenderung untuk
dikongsikan semula dan dapat menjangkau sebilangan besar pengguna
dalam masa yang singkat. Terdapat beberapa bukti dalam hantaran tular
yang menyatakan bahawa keakraban dan sesuatu perkara yang bermakna
menjadi penyumbang utama kepada penularan dan bukan disebabkan oleh
populariti penulis seperti selebriti semata-mata. Seperti yang dikemukakan
oleh Borges-Tiago et al. (2019), tanpa mengira peribadi seseorang dalam
talian, kemungkinan untuk terlibat dalam komunikasi tular adalah lebih
tinggi apabila kandungannya dianggap bermakna kepada mereka. Oleh itu,
dalam kajian ini, pengguna sasaran (rakyat Malaysia) sering menjadi topik
yang berkaitan dengan keluarga.
Dalam analisis untuk objektif kedua, iaitu atribut linguistik penting
dalam hantaran bahasa Melayu yang tular di Facebook, dapatan
menunjukkan bahawa hantaran tular mengandungi banyak perkataan
dalam kategori kata ganti diri dan kata nama yang berkaitan dengan
keluarga. Perkara ini berkaitan rapat dengan dapatan objektif pertama
kerana tema utama kebanyakan hantaran tular yang dikumpulkan dalam
kajian ini lebih tertumpu pada topik keluarga. Namun begitu, kajian lepas
telah menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti diri bukanlah perkara
yang luar biasa untuk hantaran tular ditulis dalam nada yang bersifat
peribadi. Sebagai contoh, Camarero et al. (2018) dalam kajian mereka
terhadap 240 laman Facebook menunjukkan bahawa hantaran yang ditulis
dengan menggunakan kata ganti yang lebih bersifat peribadi dan dari
sudut pandangan penulis lebih cenderung menjadi tular daripada yang lain.
Maslida (2018) juga menerangkan bahawa dalam situasi atau domain yang
melibatkan kekeluargaan, penggunaan kata ganti diri tidak dapat dielakkan
dan keadaan ini mempunyai pertalian dengan sifat kesantunan berbahasa.
Dari segi gaya penulisan pula, dapatan kajian ini menunjukkan
penghujahan/ perdebatan dan gaya penceritaan/anekdot merupakan yang
237
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
paling popular. Hal ini berbeza dengan dapatan kajian Taecharungroj dan
Nueangjamnong (2015) yang mendapati jenaka/satira lebih cenderung untuk
mempunyai jumlah pembaca yang tinggi dan menjadikannya tular dengan
pantas. Perkara ini mungkin disebabkan oleh tujuan pengguna Facebook di
Malaysia untuk mendapatkan perhatian dengan menggunakan hujah-hujah
yang kuat dan juga menghasilkan kisah latar belakang (yang digemari oleh
pembaca kandungan bahasa Melayu). Pengkaji turut mendapati bahawa
dalam hantaran tular yang bersifat penghujahan, penggunaan fakta adalah
tidak kerap dan lebih ke arah pandangan dan pengalaman peribadi. Dapatan
sebegini mungkin boleh membawa kepada isu penyebaran maklumat palsu
seperti yang dihuraikan oleh Rahayu (2020). Selain itu, teknik penceritaan
juga sangat berkesan dalam menarik minat pembaca khususnya dari segi
pemujukan. Namun begitu, disebabkan oleh perkembangan media digital,
teknik penceritaan dalam bentuk penulisan didapati semakin terhakis
kerana pengguna media sosial lebih cenderung untuk menggunakan video
untuk bercerita.
KESIMPULAN
Kajian ini memberikan gambaran umum mengenai ciri-ciri atau atribut
hantaran bahasa Melayu yang menjadikannya tular di Facebook. Dapatan
kajian ini telah menunjukkan bahawa pengguna Malaysia di Facebook lebih
suka menyebarkan hantaran yang berkait rapat dengan situasi sekeliling
mereka (peribadi dan keluarga). Kecenderungan ini menyebabkan pengguna
terus berkongsi kandungan tersebut kepada orang lain. Malah, gosip tentang
selebriti tidak sebegitu tular seperti hantaran yang berkaitan dengan isu
keluarga. Gaya penulisan yang bersifat penghujahan dan penceritaan juga
adalah dominan dan perlu diberikan perhatian khusus sekiranya penyedia
kandungan media sosial ingin menjadikan hantaran mereka lebih tular.
Namun begitu, kajian ini mempunyai batasan yang tersendiri. Pertama,
hantaran tular yang dikumpulkan adalah dari Mac 2018 hingga Mac 2020
dan terhad kepada hantaran daripada pengguna di Malaysia sahaja. Kedua,
penularan sesuatu hantaran juga mungkin dipengaruhi oleh faktor lain
yang di luar kawalan pengkaji, umpamanya pengaruh politik. Akhir sekali,
hantaran tular yang dikaji ialah hasil penulisan pengguna Facebook sendiri
dan bukannya daripada laman Facebook syarikat atau organisasi. Kajian
pada masa akan datang boleh memperluas skop kajian dengan meneliti
atribut linguistik yang lain.
238
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
RUJUKAN
Al-Rawi, A. (2019). Tular news on social media. Digital Journalism, 7(1), 63-79.
Andersen, J., & Søe, S. O. (2020). Communicative actions we live by: The
problem with fact-checking, tagging or agging fake news–the case of
Facebook. European Journal of Communication, 35(2), 126-139.
Anthony, L. (2006). Concordancing with AntConc: An introduction to tools and
techniques in corpus linguistics. JACET Newsletter, 155.
Asmah Haji Omar. (1987) The National language and commmunication in
multilingual societies. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu mutakhir (Edisi Kelima). Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Aswani, R., Kar, A. K., Aggarwal, S., & Ilavarsan, P. V. (2017). Exploring content
virality in Facebook: A semantic based approach. In the Conference on
e-Business, e-Services and e-Society (pp. 209-220). Springer, Cham.
Aziyah Abu Bakar, A. (2015). Komunikasi keluarga dan pengurusan konik:
Dari persepektif remaja Melayu (Family communication and conict
management: From the perspective of Malay youth). Jurnal Pengajian
Media Malaysia, 17(1), 11-28.
Azlinda Abdul Rahman. (2013). Bahasa Melayu: Antara peluasan, penyempitan
dan kecelaruan. Journal of Techno Social, 5(1).
Bennett, R. (2017). Relevance of fundraising charities’ content-marketing
objectives: perceptions of donors, fundraisers, and their consultants. Journal
of Nonprot & Public Sector Marketing, 29(1), 39-63.
Beeler, A. (2000). Virus without a cure. Advertising Age, 71(17), 54–60.
Borges-Tiago, M. T., Tiago, F., & Cosme, C. (2019). Exploring users’ motivations
to participate in tular communication on social media. Journal of Business
Research, 101, 574-582.
Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D.
L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), APA handbook
of research methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative,
qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57–71). American
Psychological Association. https://doi.org/10.1037/13620-004
Camarero, C., Garrido, M. J., & San Jose, R. (2018). What works in Facebook
content versus relational communication: a study of their effectiveness
in the context of museums. International Journal of Human–Computer
Interaction, 34(12), 1119-1134.
Chu, S. C. (2011). Viral advertising in social media: Participation in Facebook
groups and responses among college-aged users. Journal of Interactive
Advertising, 12(1), 30-43.
239
Chuah Kee Man, niniefadzillea iswandi
Chuah, K. M. (2013). Aplikasi media sosial dalam pembelajaran Bahasa Inggeris:
Persepsi pelajar universiti. Issues in Language Studies, 2(1). https://doi.
org/10.33736/ils. 1680.2013
Chuah, K. M., Kahar, Y. M., & Ch’ng, L. C. (2020). We “Meme” Business:
Exploring Malaysian youths’ interpretation of internet memes in social
media marketing. International Journal of Business and Society, 21(2),
931-944. https://doi.org/10.33736/ijbs.3303.2020
Dale, K. R., Raney, A. A., Janicke, S. H., Sanders, M. S., & Oliver, M. B. (2017).
YouTube for good: A content analysis and examination of elicitors of self-
transcendent media. Journal of Communication, 67(6), 897-919.
Devitt, A. J. (2004). Writing genres. SIU Press.
Hall, C. M., Breeden, N. C., & Giacobe, N. (2019). Gone tular: Content
characteristics and relative quality of highly shared school psychology‐
related content on Pinterest. Psychology in the Schools, 56(6), 959-976.
Han, Y., Lappas, T., & Sabnis, G. (2020). The importance of interactions between
content characteristics and creator characteristics for studying virality in
social media. Information Systems Research, 31(2), 576-588.
Harlow, S., Kilgo, D. K., Salaverría, R., & García-Perdomo, V. (2020). Is the
whole world watching? Building a typology of protest coverage on social
media from around the world. Journalism Studies, 21(11), 1590-1608.
Karim Harun & Maslida Yusof. (2015). Komunikasi bahasa Melayu-Jawa dalam
media sosial. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication,
31(2), 617-629.
Kwon, S., Abbar, S., & Jansen, B. J. (2016). Identifying virality attributes of
Arabic Language news articles. In Qatar Foundation Annual Research
Conference Proceedings (Vol. 2016, No. 1). HBKU Press.
Maslida Yusof. (2018). Trend ganti nama diri bahasa Melayu dalam konteks media
sosial. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(2).
Mills, A. J. (2012). Virality in social media: The SPIN framework. Journal of
Public Affairs, 12(2), 162-16.
Mills, A. J., Pitt, C., & Ferguson, S. L. (2019). The relationship between fake news
and advertising: Brand management in the era of programmatic advertising
and prolic falsehood. Journal of Advertising Research, 59(1), 3-8. http://
doi.org/10.2501/JAR-2019-007
Nasiroh Omar, Ahmad Farhan Hamsani, Nur Atiqa Sia Abdullah & Siti Zaleha
Zainal Abidin. (2017). Construction of Malay abbreviation corpus based
on social media data. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(3),
468-474.
Nurul Azyan Zunaidi & Mardina Mahadi, M. (2021). Analisis kata pikat dalam
media sosial: Satu kajian semantik. Jurnal Bahasa, 21(1), 129‒162. http://
doi.org. 10.37052/jb21(1)no7
240
JURNAL BAHASA JILID 21 BIL. 2 DISEMBER 2021
Piskorski, J., Sydow, M., & Weiss, D. (2008, April). Exploring linguistic features
for web spam detection: a preliminary study. In Proceedings of the 4th
international workshop on Adversarial information retrieval on the
web (pp. 25-28).
Rahayu, R. N. (2020). Analisis berita hoax Covid-19 di media sosial di Indonesia.
Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(9), 60-73.
Rasmussen, T. (2018). Social theory and communication technology. Routledge.
Strapparava, C., Guerini, M., & Özbal, G. (2011, October). Persuasive language
and virality in social networks. In International Conference on Affective
Computing and Intelligent Interaction (pp. 357-366). Springer, Berlin,
Heidelberg.
Sung, E. C. (2021). The effects of augmented reality mobile app advertising: Tular
marketing via shared social experience. Journal of Business Research, 122,
75-87.
Taecharungroj, V., & Nueangjamnong, P. (2015). Humour 2.0: Styles and types
of humour and virality of memes on Facebook. Journal of Creative
Communications, 10(3), 288-302.
Tausczik, Y. R., & Pennebaker, J. W. (2010). The psychological meaning of words:
LIWC and computerized text analysis methods. Journal of Language and
Social Psychology, 29(1), 24-54.
Ting, S. H., & Chai, A. S. (2013). Textual and language features of students’
written discussion texts. Issues in Language Studies, 2(2), 67-81.
Wan Robiah Osman & Wan Soah Osman. (2021). Dinamik bahasa media dalam
talian: Sumbangan terhadap perkamusan Melayu di Malaysia. Issues in
Language Studies, 10(1), 37-58. https://doi.org/10.33736/ils.2546.2021
Weng, L., Menczer, F., & Ahn, Y. Y. (2013). Virality prediction and community
structure in social networks. Scientic Reports, 3, 2522.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Kajian ini meneliti kata pikat atau pick-up line khususnya dalam bidang semantik dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mansoer Pateda (2001). Pendekatan tersebut terdiri daripada empat aspek makna, iaitu pengertian, nilai rasa, nada dan maksud. Berlaku pertambahan perkataan baharu yang timbul untuk istilah kata pikat ini yang digunakan dalam media sosial selaras dengan arus pemodenan bahasa. Kata pikat merupakan strategi yang digunakan oleh lelaki untuk berkomunikasi dengan perempuan yang diminatinya dengan niat untuk menjalinkan hubungan atau memulakan perkenalan. Kajian lepas banyak dilaksanakan di negara Barat, namun belum ada kajian bertulis yang dilakukan di negara Brunei setakat ini. Selain itu, terdapat juga yang salah faham mengenai kata pikat dengan ayat penyata. Bagi menentukan aspek makna (Pateda, 2001), kajian ini meneliti ciri-ciri yang terdapat dalam beberapa ayat kata pikat yang pernah diujarkan oleh orang Brunei secara khusus yang dipilih oleh pengkaji melalui dua aplikasi media social, iaitu Instagram dan YouTube. Persoalan yang timbul dalam kajian ini ialah sejauhmanakah pendekatan Pateda (2001), iaitu empat aspek makna dapat dilihat dalam ayat kata pikat. Ciri-ciri yang terdapat dalam ayat kata pikat juga diteliti. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat keempat-empat aspek makna tersebut berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh untuk setiap kata pikat, dan pada masa yang sama jelas memainkan peranan dalam pemahaman makna kata pikat yang ingin disampaikan oleh penutur.
Article
Full-text available
Kemajuan teknologi maklumat berteraskan rangkaian jalur lebar antarabangsa telah mengubah komunikasi konvensional kepada komunikasi moden dalam talian. Komuniti dalam talian yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia, gender, pendidikan dan status yang dilihat menggunakan bahasa dan menukar makna sesuatu kata dengan sewenang-wenangnya. Sesuatu kata yang digunakan oleh komuniti ini ada kalanya menjadi tular secara drastik dan meluas. Oleh itu, makalah ini meneliti kata-kata yang tular di media dalam talian dengan memanfaatkan Teori Tangan Ghaib oleh Keller (1994). Kajian ini juga menggunakan tiga buah kamus terpilih, iaitu A Malay-English Dictionary oleh Wilkinson (1901), Kamus Bahasa Melayu oleh Windstedt (1960), dan Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) dalam memperlihatkan kepelbagaian makna menerusi masa dan enjin carian Google Trends untuk melihat trend carian popular netizen. Hasil kajian mendapati kesemua kata yang tular di media dalam talian berubah makna dan menyimpang daripada maksud asalnya di dalam kamus. Perubahan ini lazimnya disebabkan oleh perbezaan dalam sesebuah masyarakat daripada faktor sekeliling seperti sosioekonomi, sosiopolitik dan sebagainya. Oleh itu, kajian berkenaan perubahan bahasa masyarakat ini dapat menyumbang kepada pemerian makna baharu dalam kamus yang memberikan impak kepada pertambahan khazanah makna dalam kosa kata masyarakat dan menjadi pendokumentasian penting dalam memartabatkan bahasa negara bangsa.
Article
Full-text available
Social media marketing is gaining momentum in recent years due to its ability in reaching out to the target audience in a short period of time. Many forms of social media marketing strategies have been introduced and tested and one that is widely used is Internet memes. Despite its widespread use, there is a need to know if iconicity of memes would be affected when they are used in local contexts. Iconicity refers to the match between form (images and texts) and meanings. This paper reports findings from a qualitative study that investigated the iconicity of memes used in marketing by analysing their language features in relation the feedback obtained from the target respondents namely Malaysian youths. A total of 50 respondents were involved and they were told to rate 30 memes in terms of their level of understanding and interpretation. The subsequent in-depth interviews were conducted on five respondents. The findings show that most of the memes were high in terms of iconicity and only seven of them were low. The predominant language features were also analysed and memes with low iconicity tend to use complex sentences, full of short forms and slangs as well as imperative words. The findings from this study may not be generalised but it has provided insightful outcomes for local businesses in planning their social media marketing especially those that plan to capitalise on the rising trend of Internet memes.
Article
Full-text available
Previous research suggests that mainstream media coverage around the world follows a “protest paradigm” that demonizes protesters and marginalizes their causes. Given the recent increase in global protest activity and the growing importance of social media for activism, this paper content analyzes 1,438 protest-related English and Spanish news stories from around the world that were shared on social media, examining framing, sourcing, and marginalizing devices across media outlet type, region, language, and social media platform in order to create a typology of how the protest paradigm operates in an international and social media context. Results showed type of protest, location of protest, and type of media outlet were significantly related to whether news stories adhered to the protest paradigm. Social media shares were predicted by region of media outlet, English-language media, and type of protest.
Article
Full-text available
The study examined textual and language features of discussion texts written by university students. The discussion texts were written by 100 students enrolled in an English for Academic Purposes course at a Malaysian university. The advantages-disadvantages essay was analysed using Feez’s (1998) framework for discussion texts. The results showed that about half of the students were unable to state the issue clearly in the introduction and assess the issue based on foregoing arguments in the conclusion. For the arguments, the topic sentences and supporting details were satisfactory. Analysis of the language features in the student discussion texts revealed that conditional clauses were seldom used to present hypothetical situations to move the arguments forward but connectors were frequently used, particularly “because”. More causal connectors were used than sequential connectors because of the need for reasoning in discussion texts. Shifts in arguments were signaled using adversative connectors but these were used less frequently than additive connectors for connecting similar ideas. The discussion texts were also characterised by the frequent use of modal verbs for hedging and boosting, mainly “can” and “will”. The study shows that while the student texts had the relevant language features of discussions, they sometimes lacked the characteristic textual structure of discussion texts.
Article
Augmented reality (AR) tools can increase the effectiveness of traditional marketing approaches. This study tests the effectiveness of AR advertising in the specific context of holiday mobile app marketing. Applying the experience economy framework to the AR marketing response process, this study investigates consumer responses to AR mobile app advertising by measuring shared social experience (which is associated with user-generated viral marketing behavior) and purchase intentions. Results show that immersive new brand experiences enabled by AR positively influence consumer responses. These findings suggest that practitioners should consider combining AR marketing tools with existing marketing approaches to facilitate shared social experience (i.e., unpaid brand endorsement) and increase purchase intentions. Doing so could help marketing campaigns stand out, particularly during competitive holiday marketing periods. Article download: https://authors.elsevier.com/a/1bjhwXj-jVaaV
Article
Why does a social media post go viral? Two approaches to understand this mystery are content-based research and creator-based research. Both content characteristics and creator characteristics have been examined for their influence on virality. But the relationships between them are rarely discussed. We propose an extension to our existing conceptual framework to study the interactions between content and creator variables. And we demonstrate the significance of the interactions using data from 800,000 tweets. We find that by adding content-–creator interactions, the predictive power of the model improves significantly, which underlines the importance of the interactions for studying virality in social media. We also provide insights for managers on shaping their social media presence and strategy to use social media popularity for marketing and brand building.
Article
In this article, we question the efforts undertaken by Facebook in regard to fact-checking, tagging, and flagging instances or appearances of fake news. We argue that in a global world of communication, fake news is a form of communicative action, which we must learn to deal with rather than try to remove. The very existence of fake news is a political question inscribing itself in the history of political communication and thus in the long run a question about the democratic conversation. This conversation must and will always be a conversation where arguments (emotional or not) are discussed in a common place. In other words, there is no technical fix, such as automated flagging or tagging, to the ‘solution’ for democratic conversation. We must insist on the democratic value of listening to the other. The outcome can never be one of getting it right by algorithmic means.
Conference Paper
Our research is focused on expanding the reach and impact of Arabic language news articles by attracting more readers. In pursuit of this research goal, we analyze attributes that result in certain news articles becoming viral, relative to other news articles that do not become viral or so viral. Specifically, we focus on Arabic language news articles, as Arabic language articles have unique linguistic, cultural, and social constrains relative to most Western languages news stories. In order to understand virality, we take two approaches, a time series and linguistical, in an Arabic language data of more than 1,000 news articles with associated temporal traffic data. For data collection, we select (Kasra, “a breaking”) ( http://kasra.co /) is an Arabic language online news site that targets Arabic language speakers worldwide, but particularly in the Middle East North Africa (MENA) region. We gathered more than 3,000 articles, originally, then gathered traffic data for this set of articles, reducing the set to more than 1,000 with complete traffic data. We focus first on the temporal attributes in order to categorize clusters of virality with this set of articles. Then, with topical analysis, we seek to identify linguistical aspects common to articles within each virality cluster identified by time series. Based on results from the time series analysis, we cluster articles based on common temporal characteristics of traffic access. Once clustered by time series, we analyze each cluster for content attributes, topical and linguistical, in order to identify specific attributes that may be causing the virality of articles within each times-series cluster. To compute dissimilarity for time-series, we utilize and evaluate the performance of several state-of-the-art time series dissimilarity-based clustering approaches, such as dynamic time warping, discrete wavelet transformation, and others. To identify the dissimilarity algorithm with the most discriminating power, we conduct a principal component analysis (PCA), which is a statistical technique used to highlight variations and patterns in a dataset. Based on findings from our PCA, we select discrete wavelet transformation-based dissimilarity as the best times-series algorithm for our research because the resulting principal axes explain more proportion of variability (75.43 percent) relative to the other time-series algorithms that we had employed. We identify five virality clusters using times series. For topic modeling, we employ Latent Dirichlet allocation (LDA) for this portion of the research. LDA is a generative probabilistic model for collections of discrete data, such as text, LDA explains similarities among groups of observations within a data set. For text modeling, the topic probabilities of LDA provide an explicit representation of a document. For the topical classification analysis, we use Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), which is a sentiment analysis tool. LIWC is a text processing program based on occurrences of words in several categories covering writing style and psychological meaning. Prior empirical work shows the value of a LIWC linguistic analysis for detecting meanings in various experimental settings, including attention focus, thinking style, and social relationships. In terms of results, surprising, the article topic is not predictive of virality of Arabic language news articles. Instead we find that linguistical aspects and style of the news article is the most predictive attribute for predicting virality for Arabic news articles. In analyzing the attributes of virality in Arabic language news articles, our research finds that, perhaps counter intuitively, the topic of the article does not impact the virality. Instead, we find that style of the article is the most impactful attribute for predicting virality for Arabic news articles. Building on these findings, we will leverage aspects of the news articles with other factors to develop tools to assist content creators to more effectively reach their user segment. Our research results will assist in understanding the virality of Arabic news and ultimately improve readership and dissemination of Arabic language news articles.