Article

Improving the communication of stakeholders in logistics processes - a case study

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Streszczenie. W artykule zostały opisane podstawowe pojęcia, rodzaje i elementy procesu komunikowania się w ujęciu jakościowym i ilościowym. Scharakteryzowano rodzaje potrzeb, które pozwala nam realizować komunikowanie, oraz opisano wytyczne, które powinny być spełnione w celu efektywnego komunikowania się w przedsiębiorstwie. Summary. The paper presents basic terms, types and elements of a communication process in a quality and quantity perspective. Described are types of needs, that a communication makes possible to meet, as well as directions that have to be followed in order to provide an effective communication in an enterprise. 1. Podstawowe pojęcia i funkcje procesu komunikowania w zarządzaniu Samo słowo komunikacja wywodzi się z łaciny od czasownika communicare, czyli "czynić wspólnym", który z kolei pochodzi od przymiotnika communis, czyli wspólny, dającego początek słowu komuna, wspólnota 1. Termin komunikowanie się możemy rozpatrywać pod kątem wielu aspektów, przykładowo Ewa Masłyk-Musiał zwraca uwagę na dwa podstawowe ujęcia tego procesu:  jakościowe-dzielące się na: przedmiotowe, poznawcze (dotyczące podejmowania decyzji) i wartościujące, 1 Adair J.: Anatomia Biznesu. Komunikacja. Studio EMKA, Warszawa 2000, s. 17.
Article
Full-text available
Nowadays, companies are increasingly forced to fight against competition. The number of competitors on the market is constantly growing, and customer’s demands on the products offered by the companies are increasing. The role of customers on the market has changed in recent years. Customers are more active than before, i.e. they started to actively co-create value, so they stopped being passive to the purchase process. Organizations that make appropriate use of the increase in customer activity can count on large benefits for the company. One of the methods to increase competitiveness is continuous introduction of new technologies based on the Internet, which recently resulted in easier cooperation between customers and suppliers, making and settling transactions, coordination of orders in the supply chain thanks to e.g. solution supporting electronic exchange of EDI documents. Therefore, the development of information and communication technologies has significantly influenced the development of organization through its improvement. This paper presents the importance of new technologies for the customer that improve the process of its service in a selected clothing sales network in Poland.
Article
Full-text available
This article presents the issues of quality research and improvement of logistics processes in the area of distribution of one of selected industrial enterprises. The case described concerns the producer of raw chemical materials, who acts as a supplier for industrial customers. The studied company, due to dynamic changes in product demand, very often outsources the distribution of raw materials to external transport companies. This solution results in limited supervision over commissioned processes, which may lead to increased probability of customer dissatisfaction. The article presents the results of the study of the quality of logistic processes implemented or commissioned in the examined enterprise. The assessment was based on the results of the customer satisfaction survey and the results of the analysis of received complaints regarding deliveries. Analysis of the causes of complaints allowed to identify the actions necessary to improve the quality of logistics processes. This article contains, among others, the criteria for the assessment of transport service providers and a set of recommendations to reduce the risks associated with logistics processes of deliveries.
Chapter
Full-text available
Major P., Spałek S. " Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych " , [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2017, ISBN 978-83-941281-1-1, str. 200-211. Skuteczna komunikacja w zespole projektowym jest istotnym elementem wpływającym na powodzenie projektu. Współcześnie istnieje wiele metod przekazywania informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. W artykule przedstawiono istotę komunikacji w zespołach projektowych, podstawowy model porozumiewania się oraz wybrane kanały i narzędzia przekazywania informacji na podstawie przeglądu literatury. Następnie dokonano wstępnej analizy tradycyjnych i współczesnych narzędzi wykorzystywanych do komunikacji w projekcie oraz ich wpływu na przekazywany komunikat.
Article
Full-text available
Komunikowanie wewnątrz organizacji jest procesem o złożonej systematyce celów i wielu płaszczyznach oddziaływania na jej funkcjonowanie. Dla zapewnienia właściwego przebiegu komunikacji wewnętrznej, zarządzający przedsiębiorstwem powinni nieustannie monitorować stopień realizacji wszystkich wytyczonych przed nią zadań. Główne cele niniejszego artykułu stanowią: analiza systematyki celów komunikacji wewnętrznej, ich hierarchizacja oraz ocena skuteczności działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników. Rozważania oparto o wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań ilościowych (ankieta bezpośrednia i internetowa) oraz jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe). Summary Communication in the organization is a process with a complex systematics of goals and it has an impact on many areas of company's functioning. Therefore managers should continuously monitor the level of internal communications objectives achievement to ensure its proper course. The main purposes of this paper are: to analyze the systematics of internal communications goals, to establish its hierarchy and to evaluate the effectiveness of
Book
Full-text available
Free download also available here https://books.google.fi/books?id=JTXLQgSiZN4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Marita%2BVos%22&hl=en&sa=X&ei=dtCZVKKxFav9ygOJiIDICw&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Article
This essay examines multitudinous definitions of ‘communication’ in the light of the meaning of ‘concept’ as reflected in the literature of the philosophy of science. The examination produced 15 main themes from the definitions. Among the 15 conceptual components there are three upon which the definitions rather critically divide. These three points of conceptual split are examined for their impact on theory construction in communication. Some suggestions are made for conceptual clarification.
Interdyscyplinarność nauk o jakości
 • T Borys
Borys, T. (2012). Interdyscyplinarność nauk o jakości. Zarządzanie i Finanse, 10(3), 7-23.
Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w CRM
 • I Dembińska-Cyran
Dembińska-Cyran, I. (2004). Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w CRM. In: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc (Eds.), Zarządzanie relacjami z klientem. (pp. 87-165). Warszawa: Difin.
Podstawy komunikowania społecznego
 • B Doberek-Ostrowska
Doberek-Ostrowska, B. (1999). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Hansa Communication: Studio Emka
 • W Głodowski
Głodowski, W. (2006). Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Hansa Communication: Studio Emka.
Corporate community involvement Jak przedsiębiorstwa mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia społeczności, wśród których funkcjonują
 • P Hąbek
Hąbek, P. (2008). Corporate community involvement Jak przedsiębiorstwa mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia społeczności, wśród których funkcjonują. Problemy Jakości, 40(5), 19-23.
Corporate Conversations: A Guide to Crafting Effective and Appropriate Internal Communications
 • S Holtz
Holtz, S. (2004). Corporate Conversations: A Guide to Crafting Effective and Appropriate Internal Communications. New York: AMACOM.
Determinanty skutecznej komunikacji instytucjonalnej. Niepodległość i Pamięć
 • E Jaska
Jaska, E. (2018). Determinanty skutecznej komunikacji instytucjonalnej. Niepodległość i Pamięć, 25/2(62), 183-202,
Internet. Współczesne medium komunikacji społecznej
 • S Juszczyk
Juszczyk, S. (2011). Internet. Współczesne medium komunikacji społecznej. Edukacja i Dialog, 5-6, 42-46.
Opracowanie sposobu poprawy komunikacji
 • M Kania
Kania, M. (2017). Opracowanie sposobu poprawy komunikacji interesariuszy na przykładzie wybranego projektu (Master's thesis). Silesian University of Technology, Zabrze.
Komunikacja w nowej roli
 • E Karpowicz
Karpowicz, E. (2002). Komunikacja w nowej roli. In: H. Król (Ed.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi (pp. 151-166). Warszawa: WSPiZ.
Obsługa klienta, jako podstawa konkurencyjności firm w łańcuchach dostaw
 • D Kempny
Kempny, D. (2009). Obsługa klienta, jako podstawa konkurencyjności firm w łańcuchach dostaw. In: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżanowski (Eds.), Logistyka (pp. 27-98). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), jako element infrastruktury logistycznej
 • M Kowalczyk
 • A Nartowska
Kowalczyk, M. and Nartowska, A. (2013). Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), jako element infrastruktury logistycznej. Logistyka, 5, 102-105.
Komunikacja międzyludzka
 • Z Nęcki
Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Antykwa.
Informacja i komunikacja w zarządzaniu
 • J Ober
Ober, J. (2007). Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie
 • A Olsztyńska
Olsztyńska, A. (2002). Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. In: H. Mruk (Ed.), Komunikowanie się w biznesie (pp. 167-178). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji
 • T Pszczołowski
Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
Jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • P Smolnik
Smolnik, P. (2016). Jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Autobusy, 6, 1546-1553.
Współczesne systemy komunikowania
 • B Sobkowiak
Sobkowiak, B. (1997). Współczesne systemy komunikowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rola i znaczenie komunikacji w organizacji -raport z badań
 • B A Sypniewska
Sypniewska, B.A. (2013). Rola i znaczenie komunikacji w organizacji -raport z badań. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XVIII, 81-101.
Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im
 • J Szaban
Szaban, J. (2003). Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Organizacja i zarządzanie
 • A Wajda
Wajda, A. (2003). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWE.
Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka
 • R Wolniak
 • B Skotnicka
Wolniak, R., Skotnicka, B. (2005). Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Komunikowanie się jako podstawa relacji społecznych
 • M Zalewska
Zalewska, M. (2006). Komunikowanie się jako podstawa relacji społecznych. In: W. Błaszczyk (Ed.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych (pp. 156-172). Warszawa: PWN.