Conference PaperPDF Available

ANALYSIS OF MAIN BEARING LUBRICATION CHARACTERISTICS FOR SINGLE CYLINDER HYDRA RESEARCH ENGINE

Authors:

Abstract

The main journal bearing lubrication characteristics performance of the Ricardo Single Cylinder Hydra Research Engine was investigated under three different engine speeds (1500, 3000 and 4500 rev/min). In this study Ricardo Suite Software was used. Calculations were made with the Mobility method, which is frequently used by bearing designers in the industry and provides fast solutions in main bearing calculations. It was investigated the maximum oil film pressure, the minimum oil film thickness, hydrodynamic power loss, and supply oil flow rate on the dynamically loaded main bearing vary as the engine speed increases. Variations of the parameters affecting journal bearing lubrication characteristics performance with respect to the increase in engine speed are shown table form and graphically. The supply oil flow rate of oil increased by 1.81% when the engine speed increased from 1500 rev/min to 3000 rev/min and increased by 3.17% when it increased from 1500 rev/min to 4500 rev/min. At engine speed of 1500 rev/min, the maximum oil film pressure is 25.5 MPa, the engine speed is 3000 rev/min, the maximum oil film pressure is 13.1 MPa, and the engine speed is 4500 rev/min, the maximum oil film pressure is 24.8 MPa. According to this study, it was concluded that it is appropriate to operate the Single Cylinder Ricardo Hydra Research Engine at low rev/min.
2
6.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ
KONGRE BAŞKANI
PROF. DR. Yusuf ŞAHİN
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA
Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 22/2021
KASIM-2021
Yayıncı Sertifika No: 52866
E-ISBN: 978-625-7367-27-1
Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları
Bu kongre kitabının her türlü yayın hakkı GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI’na aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan,
kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayını, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Kitapta
yer alan her bölüm ve makale/bildirilerin sorumluluğu, görseller, grafikler, direkt alıntılar ve etik kurul ve kurum iznine yönelik
sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Bu yönde Oluşabilecek Herhangi Hukuki bir olumsuzlukta Yayınevi başta olmak üzere kitabın
hazırlanmasına destek sağlayan kurumlar, kitabın düzenlenmesi ve tasarımından sorumlular kurum(lar) ve kitap editörleri, ha-
kemler, düzenleme kurulu, kongre kurulları, bilim kurulu ve diğer kurullar ile yayınevi hiçbir konuda “maddi ve manevi” bir yü-
kümlülük ve hukuki sorumluluğu kabul etmez ve etmesi istenemez; hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her türlü hukuki yüküm-
lülük ve sorumluluk “maddi ve manevi” yönden ilgili bölüm yazar(lar)ına aittir. Bu yöndeki haklarımızı maddi ve manevi yönden
GÜVEN PULUS GRUP DANIŞMANLIK “YAYINCILIK”A.Ş. olarak ve kongre kurulları adına saklı tutarız. Herhangi bir hukuki so-
runda/durumda İSTANBUL mahkemeleri yetkilidir. Güven Plus Grup Danışmanlık bünyesinde hazırlanan ve yayınlan bu eser ISO:
10002:2014-14001:2004-9001:2008-18001:2007 belgelerine sahiptir. Bu eser TPE “Türk Patent Enstitüsü” tarafından “Güven Plus
Grup A.Ş.2016/73232” ve “2015/03940” nolu tescil numarası ile markalı bir eserdir. Bu bilimsel/akademik kongre kitabı ulusal ve
uluslararası nitelikte olup, “2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında de-
ğerlendirilmekte“ olup, akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır. Çok bölümlü ve yazarlı olan bu kongre kitabı E-ISBN’li olup Kültür
Bakanlığı Milli Kütüphaneler tarafından ve 18 Farklı Dünya Ülkesiyle Anlaşmalı olan Milli Kütüphanenin E Erişim sistemi tarafından da
taranmaktadır. Bu kitap maddi bir değer ile alınıp satılamaz. Kitap bölüm yazarlarından, destekleyenlerden, kitap emeği geçenlerden
Güven Plus Grup A.Ş. Yayıncılık herhangi bir maddi bir gelir elde etmemiş ve talepte bulunmamıştır. Kitap yer alan bölüm, makaleler-
den alıntı yapmak ve ilgili bölüm ile makaleye atıf yapılmak koşulu ile kaynak gösterilmek üzere bilimsel ya da ilgili araştırmacılar
tarafından kullanılabilir. Yayın evimiz ve kongre kurulları kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği kanunlarına uygun
hareket eder. Kongre katılımcılarının da bu yönde hareket etmesini zorunlu kılar. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak işbu
kongre kitabına sahip olan bireylerin ilgili kanun, yönetmelik ve uygulamalara göre hareket etmesi bir zorunluluktur. Bunun aksi
hareket edenler oluşan hukuki, maddi ve manevi sorun ile zorunlulukları peşinen kabul etmiş sayılır.
Metin ve Dil Editörleri
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Prof. Dr. Ashok JAMMI
Prof. Dr. Arbakariya ARIFF
Doç. Dr. Gökşen ARAS
Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA
Kapak ve Grafik Tasarım
Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ
Ozan DÜZ
Sayfa Düzeni
Burhan Maden
Baskı-Cilt
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: +902128014061- 62
Fax:+902128014063 Mobile:+9053331447861
KİTAP/DERGİ/KONGRE İMTİYAZ SAHİBİ
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: +902128014061-62-63 -
+905331447861 info@guvenplus.com.tr, www.guvenplus.com.tr
3
4
İçindekiler
TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
SHORT COMMUNICATION: BIOMASS CORROSION INHIBITORS AS EFFECTIVE
ADDITIVES IN CORROSION PREVENTION .............................................................................. 48
Arinzechukwu CHIDIEBERE, Christogonus AKALEZI, Christopher ALISA, Husnu GERENDI
Emeka OGUZIE ............................................................................................................................................ 48
KAMU KURUMU YAPIM İŞİ DENETİM HİZMETLERİ İÇİN BİR RİSK ANALİZİ
YÖNTEMİ ÖNERİSİ.......................................................................................................................... 55
İsmail BİNGÖL, Fahri BİRİNCİ................................................................................................................... 55
DESIGN OF ASTINSAT-1 AND STRUCTURAL ANALYSIS, USE OF GENERATIVE
DESIGN ................................................................................................................................................ 65
Alper ŞANLI, Alim Rüstem ASLAN ........................................................................................................... 65
AFRP ve TWGFRP SARGILI BETONLARIN DAYANIMI ......................................................... 72
Handan ADIBELLİ, Muhammed VARIŞLI ................................................................................................. 72
CUSTOMER SEGMENTATION AND PROFITABILITY ESTIMATION THROUGH
MACHINE LEARNING METHODS IN THE BANKING SECTOR ........................................... 79
Esma ÇIRA, Şükran ŞEKER ........................................................................................................................ 79
SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYONLA ANTİBİYOTİK GİDERİMİ ........................... 88
Esra DAŞGIN, Belgin KARABACAKOĞLU ............................................................................................. 88
KAMU KURUMLARINDA YAPIM İŞİ DENETİM HİZMETLERİNİN MEVCUT
DURUMUNUN ANALİZİ .................................................................................................................. 95
İsmail BİNGÖL, Fahri BİRİNCİ................................................................................................................... 95
KATAFOREZ KAPLAMADA YATAY YÜZEYLERDE OLUŞAN GÖRÜNTÜ
BOZUKLUKLARI VE NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI .................................................... 106
Neşe TEKKALMAZ, Belgin KARABACAKOĞLU ................................................................................. 106
-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLARIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME
PARAMETRELERİNİN DAİRESELLİK HATASINA ETKİSİ ................................................. 115
Meltem ALTIN KARATAŞ ........................................................................................................................ 115
İZMİR BUCA-ONAT TÜNELİ ÇIKIŞ PORTALI ŞEV STABİLİTESİNİN SAYISAL
OLARAK MODELLENMESİ VE GERİ ANALİZİ ..................................................................... 125
Dilara İBOŞ, Yüksel YILMAZ ................................................................................................................... 125
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KAYNAK FİKSTÜRLERİNDE YER ALAN
KENETLEME GRUPLARININ VAKA ANALİZİ ....................................................................... 133
Kemal ÖZER ............................................................................................................................................... 133
KİMYASAL VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA PAMUK
KUMAŞLARA ÖN İŞLEM UYGULANMADAN RENKLENDİRME İŞLEMİNİN
YAPILARAK KUMAŞ ÜRETİMİ .................................................................................................. 141
Aslı ATAR, Sedat AKSU, Ferhat GÜMÜŞ ................................................................................................ 141
İÇİNDEKİLER
5
POLİAMİD/ELASTAN KUMAŞLARIN ENZİMATİK HİDROLİZ YOLUYLA DÜŞÜK
SICAKLIKTA BOYANMASI .......................................................................................................... 146
F. Nilay ÇAĞMAN, A. Burak SOYSAL, N. Gökçe KARADAĞ, Rıza ATAV ........................................ 146
THE INFLUENCE OF ROLLING RESISTANCE ON VEHICLE'S PERFORMANCE .......... 155
Sara HALOUI, Can HASIMOGLU, Princley EPI KOLLE ........................................................................ 155
SODYUM POLİAKRİLATIN SU BAZLI SONDAJ ÇAMURU ÜZERİNE ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 164
Özge DÜREN, Emine YALMAN, Mustafa Göktan AYDIN, Tolga DEPCİ ............................................. 164
ANALYSIS OF CONNECTING ROD BEARING LUBRICATION CHARACTERISTICS FOR
SINGLE-CYLINDER HYDRA RESEARCH ENGINE ................................................................ 171
Musa DEMİR, Sertan TURAN, Hakan ADATEPE .................................................................................... 171
NANOMATERYALLERİN GENOTOKSİK ETKİLERİ ............................................................ 179
E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN .......................................................................................................... 179
-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLARIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME
PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ ............................................... 186
Meltem ALTIN KARATAŞ ........................................................................................................................ 186
NANOMALZEMELER ve ÇEVRESEL RİSKLERİ .................................................................... 196
E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN .......................................................................................................... 196
ANALYSIS OF MAIN BEARING LUBRICATION CHARACTERISTICS FOR SINGLE
CYLINDER HYDRA RESEARCH ENGINE ................................................................................ 204
Musa DEMİR, Sertan TURAN, Hakan ADATEPE .................................................................................... 204
MERDİVEN TASARIMININ KAZALARA ETKİSİ ................................................................... 212
Murat DARÇIN, E.Selcen DARÇIN .......................................................................................................... 212
AKILLI KORSE İLE POSTÜR UYARI SİSTEMİ ....................................................................... 220
Eren YILDIZ, M.Taylan DAŞ .................................................................................................................... 220
CÜRUF KATKILI KIRMIZI ÇAMUR ESASLI GEOPOLİMER HARÇLARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ........................................................................................ 227
İrem UNKAR, Mahmoud ZIADA, Savaş ERDEM .................................................................................... 227
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MOTOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL
KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ-II ........................................................................ 236
Mustafa ABDULHADİ, Yunus BABACAN .............................................................................................. 236
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MOTOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL
KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ-I ......................................................................... 243
Mustafa ABDULHADİ, Yunus BABACAN .............................................................................................. 243
COMPUTER-AIDED DESIGN FOR IRRIGATION WATER DISTRIBUTION NETWORKS-
II: IMPLEMENTATION ................................................................................................................. 251
Gürol YILDIRIM ........................................................................................................................................ 251
COMPUTER-AIDED DESIGN FOR IRRIGATION WATER DISTRIBUTION NETWORKS-
I: METHODOLOGY ........................................................................................................................ 258
Gürol YILDIRIM ........................................................................................................................................ 258
İÇİNDEKİLER
6
ÇENTİKLİ KESME PROSESİNDE ÇENTİK KONUMUNUN ETKİSİNİN SONLU
ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ ......................................................................... 266
Kaan Emre ENGİN ..................................................................................................................................... 266
OTA TABANLI MEMKAPASİTÖR DEVRESİNİN STDP ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ 274
Müslüm GÜR, Yunus BABACAN ............................................................................................................. 274
OTA TABANLI MEMKAPASİTÖR DEVRESİNİN FOURİER ÖZELLİĞİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 279
Müslüm GÜR, Yunus BABACAN ............................................................................................................. 279
İMALAT İŞLETMELERİNDE ATIL KAPASİTE ANALİZİ VE UYGULAMASI .................. 286
Aslan Deniz KARAOĞLAN, Elif KARAKÖSE ........................................................................................ 286
COMPARISON OF THREE DIFFERENT PHOSPHORUS BASED COMPOUNDS AS AN
ANTI-WEAR ADDITIVES IN METAL WORKING FLUIDS CONTAINING SULPHURIZED
OLEFINS WITH 4-BALL METHOD ............................................................................................. 297
Şeyma AKBAY, Hanife GÜLEN TOM, Ebru ERDOĞAN ....................................................................... 297
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KONTROL FİKSTÜRLERİNDE MALZEME
SEÇİMİ VE TASARIM UYGULAMASI ....................................................................................... 305
Rıdvan Tuğberk ÖZSÜRÜCÜ .................................................................................................................... 305
MEKANİK VENTİLASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN ÇİFT LÜMENLİ MEDİKAL
HORTUMLARDA ÇAP OPTİMİZASYONU ................................................................................ 312
Nazlıcan ÇEVİK , Ekrem AMAÇ , Yusuf PEKGÜZEL ............................................................................ 312
AVIONICS FAULT ISOLATION AND MANAGEMENT ON MODERN MILITARY AND
COMMERCIAL AIRCRAFTS WITH EXAMPLE ...................................................................... 317
Ali Seçkin ŞAHİN – Hüseyin CANPOLAT ............................................................................................... 317
OTOMOBİL SAC PARÇALARININ MONTAJ ANALİZİNDE 3D METROLOJİ
SİSTEMLERLE KALİTESEL SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ ................................................. 324
Irmak Can ÖZGÜVEN ................................................................................................................................ 324
YENİ NESİL YÜKSEK MUKAVEMETLİ (2 GPa) SICAK PRES ÇELİKLERİN DİRENÇ
NOKTA KAYNAĞI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ve PARAMETRE
OPTİMİZASYONU .......................................................................................................................... 331
Ümran KISKIÇ, Samet DEMİR .................................................................................................................. 331
UN ECE R66 TEST FOR KARSAN E-ATA 12 M BUS ................................................................ 340
Nuray DEDILER, Omer CELIK, Ersin SUVEYDAS, Taner CETIN ........................................................ 340
FARKLI SİLİSYUM YOĞUNLUĞUNA SAHİP KAYNAK TELLERİNİN GAZALTI
KAYNAK DİKİŞİNDEKİ KOROZYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ .................................... 347
Samet DEMİR ............................................................................................................................................. 347
BİR DÜZ DİŞLİ ÇARKTA YÜK DAĞILIMININ VE FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM
TOLERANSLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ .......................................................... 356
Emre KUNDURACI, Cumhur Oktay AZELOĞLU ................................................................................... 356
MEKANİK METAMALZEMELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL
ANALİZ İLE TESPİTİ ..................................................................................................................... 365
Emre ERCAN, Tuncay KARAÇAY .......................................................................................................... 365
İÇİNDEKİLER
7
COMPARISON OF THE EFFECTS OF DIMMING METHODS ON DIRECT-LIT
BACKLIGHT SYSTEMS ................................................................................................................. 373
Olcay SARIBIYIK, Eren YOLAÇAN ........................................................................................................ 373
SELENOİD KİLİTLEMELİ EMNİYET KAPI ŞALTERİ OPTİMUM TASARIMI ................ 378
Ersan ÖZBEK, Ali Sabri YILMAZ, Deniz YILDIRIM .............................................................................. 378
BARALI KANAL SİSTEMLERİNDE KANAL İÇİ İLETKEN DİZİLİMİNİN MANYETİK
ALAN OLUŞUMUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ............................................................. 387
Emre GÜRLEYEN, Vedat VOSKİ, Yusuf Hikmet KAYA, Bora ALBOYACI ......................................... 387
TAILORED WELDED BLANK MALZEMELERİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK
SINIRLARININ NORMAL MALZEMELERE GÖRE KIYASLANMASI ............................... 397
Caner ŞENER, Ersel ÖZDEN ..................................................................................................................... 397
SÜSPANSİYON SİSTEMİ SALINCAK KOLU TASARIM OPTİMİZASYONU VE YAPISAL
ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ............................................................................................. 405
Funda KAHRAMAN , Mehmet KÜÇÜK .................................................................................................. 405
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU UYGULANARAK BİR TREYLER KAPI MENTEŞESİNİN
AĞIRLIĞININ AZALTILMASI VE YENİDEN TASARLANMASI .......................................... 413
Funda KAHRAMAN , Mehmet KÜÇÜK .................................................................................................. 413
AMBAR KAPAK AÇMA VİNÇ KANCASININ ANALİTİK ANALİZİ .................................... 421
Ömer ŞENGÜL, Menderes KAM ............................................................................................................... 421
AISI 8620 ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KRİYOJENİK İŞLEMİN
ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ............................................................................... 430
Furkan GÜNEY, Menderes KAM............................................................................................................... 430
DÜNYA GENELİNDE EKOLOJİK AYAK İZİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ .. 439
Beyhan KOCADAĞİSTAN, EDA TAŞDELEN EREN ............................................................................. 439
ALÜMİNYUM 2024 SACLARIN SÜRÜNME-YAŞLANDIRMA ŞEKİLLENDİRME
PROSESİNDEKİ GERİ YAYLANMA DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK
ARAŞTIRILMASI ............................................................................................................................ 446
Başaran Bekir BAŞPINAR, İbrahim USLAN............................................................................................. 446
RÜZGÂR ve GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN KABLOLARIN
ELEKTRİKSEL TASARIM İHTİYAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ............................. 458
Hakan ÇANTA, Meral ALTINAY ............................................................................................................. 458
POLİ(LAKTİK ASİT) KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
PREPARATION and CHARACTERIZATION of POLY(LACTIC ACID) BLENDS .............. 468
Ibrahim EKIZ, Mukaddes Sevval CETIN, Hatice Aylin KARAHAN TOPRAKCI ................................... 468
BİYOMİMETİK TABANLI UÇAK KANADI TASARIMI ......................................................... 472
Anıl AKDEMİR, Hüdayim BAŞAK ........................................................................................................... 472
TURİST ROTA OPTİMİZASYONU: İSTANBUL ÖRNEĞİ ...................................................... 480
Sefa AYTAÇ, Ömer ÖZKAN ..................................................................................................................... 480
GRAFEN/UÇUCU KÜL HİBRİT KOMPOZİT KAPLAMALARIN İNCELENMESİ ............ 489
Selin BAYDEMİR, Mehtap MURATOĞLU .............................................................................................. 489
İÇİNDEKİLER
8
Tİ6AL4V ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT ve GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT KAPLAMASININ
YAPILMASI ...................................................................................................................................... 499
Tuğçe ÖZCAN, Mehtap MURATOĞLU .................................................................................................... 499
SOĞUK ODA TASARIMI VE SİSTEM VERİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ....................................................................................... 509
Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK ....................................................................................................... 509
TRABZON İLİ CEPHANELİK BİNASININ TARİHİ DOKUSUNUN İNCELENMESİ VE
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA KULLANICILARA 3 BOYUTLU MODEL OLARAK
SUNULMASI ..................................................................................................................................... 519
Zeynep Nur DERELİOĞLU, İbrahim AKTÜRK ....................................................................................... 519
ÇELİK KALIPLARDA GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE HASAR ANALİZİ ................. 526
Tolgacan BOLAT, Uğur KESEN, Garip GENC ......................................................................................... 526
BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA DENİZİ TABANINDA NTG
YÖNTEMİYLE TEMEL KAYA SEVİYESİ ARAŞTIRMASI .................................................... 532
Abdurrahman Yasir PARLAK, Ali ELMAS............................................................................................... 532
GÖMÜLÜ OLAN MANYETİK BİR CİSMİN NTG YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ......... 537
Ali ELMAS, Ali Erden BABACAN ........................................................................................................... 537
BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA BÖLGESİ'NDE TEMEL KAYA
İNCELEMESİ ................................................................................................................................... 542
Ali ELMAS ................................................................................................................................................. 542
TERMOELEKTRİK JENERATÖRLERİN VERİMİ ÜZERİNDE FARKLI
PARAMETRELERİN ETKİLERİ VE OPTİMİZASYONU ........................................................ 547
Aytuğ ÖNER, Mehmet ZOR ....................................................................................................................... 547
YAPILARDA TROMBE DUVARININ KULLANIMI VE VERİMİ ETKİLEYEN
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ....................................................................................... 555
Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK ....................................................................................................... 555
COVID-19 İLE MÜCADELEDE 3B KATMANLI İMALAT SİMÜLASYONLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................................................................. 563
MANYETİK YARDIMLI TORNALAMA İŞLEMİNİN DENEYSEL OLARAK
ARAŞTIRILMASI ............................................................................................................................ 572
Ekin YILMAZ, Fatih Hayati ÇAKIR, M. Alper SOFUOĞLU ................................................................... 572
YENİ POLİMER MATRİS KOMPOZİTLERİN MİKRO İŞLENEBİLİRLİĞİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 581
Selim GÜRGEN, Cennet YAMAN, Merve KAYA, Duygu DÖNMEZ, Burak ÜLGEN,
M. Alper SOFUOĞLU ................................................................................................................................ 581
SÖZEL ÖZET SUNUMLAR
BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA DENİZİ TABANINDA NTG
YÖNTEMİYLE TEMEL KAYA SEVİYESİ ARAŞTIRMASI .................................................... 595
Abdurrahman Yasir PARLAK, Ali ELMAS............................................................................................... 595
İÇİNDEKİLER
9
BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA BÖLGESİ'NDE TEMEL KAYA
İNCELEMESİ ................................................................................................................................... 596
Ali ELMAS ................................................................................................................................................. 596
GÖMÜLÜ OLAN MANYETİK BİR CİSMİN NTG YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ......... 597
Ali ELMAS, Ali Erden BABACAN ........................................................................................................... 597
AVIONICS FAULT ISOLATION AND MANAGEMENT ON MODERN MILITARY AND
COMMERCIAL AIRCRAFTS WITH EXAMPLE ...................................................................... 598
Ali Seçkin ŞAHİN, Hüseyin CANPOLAT ................................................................................................. 598
INCREASING THE SURFACE PROPERTIES OF THE WIDELY USED AISI4140 STEEL BY
COATING WITH CO-BASED SUPERALLOY BY LMD METHOD ........................................ 599
Alper ÖNER, Senai YALÇINKAYA ......................................................................................................... 599
DESIGN OF ASTINSAT-1 AND STRUCTURAL ANALYSIS, USE OF GENERATIVE
DESIGN .............................................................................................................................................. 600
Alper ŞANLI, Alim Rüstem ASLAN ......................................................................................................... 600
BİYOMİMETİK TABANLI UÇAK KANADI TASARIMI ......................................................... 601
Anıl AKDEMİR, Hüdayim BAŞAK ........................................................................................................... 601
İMALAT İŞLETMELERİNDE ATIL KAPASİTE ANALİZİ VE UYGULAMASI .................. 602
Aslan Deniz KARAOĞLAN, Elif KARAKÖSE ........................................................................................ 602
KİMYASAL VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA PAMUK KUMAŞLARA
ÖN İŞLEM UYGULANMADAN RENKLENDİRME İŞLEMİNİN YAPILARAK KUMAŞ
ÜRETİMİ ........................................................................................................................................... 603
Aslı ATAR, Sedat AKSU, Ferhat GÜMÜŞ ................................................................................................ 603
TERMOELEKTRİK JENERATÖRLERİN VERİMİ ÜZERİNDE FARKLI
PARAMETRELERİN ETKİLERİ VE OPTİMİZASYONU ........................................................ 604
Aytuğ ÖNER, Mehmet ZOR ....................................................................................................................... 604
ALÜMİNYUM 2024 SACLARIN SÜRÜNME-YAŞLANDIRMA ŞEKİLLENDİRME
PROSESİNDEKİ GERİ YAYLANMA DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK
ARAŞTIRILMASI ............................................................................................................................ 605
Başaran Bekir BAŞPINAR, İbrahim USLAN............................................................................................. 605
DÜNYA GENELİNDE EKOLOJİK AYAK İZİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ .. 606
Beyhan KOCADAĞİSTAN, Eda TAŞDELEN EREN ............................................................................... 606
TIO2 AND ZNO BASED NANO-SIZED COSMETIC PRODUCTS .......................................... 607
Burcu ERTUĞ ............................................................................................................................................. 607
TAILOR WELDED BLANK MALZEMELERİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK
SINIRLARININ NORMAL MALZEMELERE GÖRE KIYASLANMASI ............................... 608
Caner ŞENER .............................................................................................................................................. 608
NANOMATERYALLERİN GENOTOKSİK ETKİLERİ ............................................................ 609
E. Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN ......................................................................................................... 609
NANOMALZEMELER VE ÇEVRESEL RİSKLERİ .................................................................. 610
E. Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN ......................................................................................................... 610
İÇİNDEKİLER
10
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU KULLANILARAK BİNEK ARAÇ ROT BAŞI GÖVDE
TASARIMI VE ÜRETİMİ İÇİN UYGUN EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 611
Ecem METE, Hüdayim BAŞAK................................................................................................................. 611
MANYETİK YARDIMLI TORNALAMA İŞLEMİNİN DENEYSEL OLARAK
ARAŞTIRILMASI ............................................................................................................................ 612
Ekin YILMAZ, Çağla KAYMAZ, Fatih Hayati ÇAKIR, M. Alper SOFUOĞLU ..................................... 612
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ YATIRIM BÖLGESİ SEÇİMİNDE ETKİLİ
KRİTERLERİN KAPSAMLI ARAŞTIRILMASI ........................................................................ 613
Emel YONTAR ........................................................................................................................................... 613
MEKANİK METAMALZEMELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL
ANALİZ İLE TESPİTİ ..................................................................................................................... 614
Emre ERCAN, Tuncay KARAÇAY ........................................................................................................... 614
BARALI KANAL SİSTEMLERİNDE KANAL İÇİ İLETKEN DİZİLİMİNİN MANYETİK
ALAN OLUŞUMUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ............................................................. 615
Emre GÜRLEYEN, Vedat VOSKİ, Yusuf Hikmet KAYA, Bora ALBOYACI ......................................... 615
BİR DÜZ DİŞLİ ÇARKTA YÜK DAĞILIMININ VE FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM
TOLERANSLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ .......................................................... 616
Emre KUNDURACI, Cumhur Oktay AZELOĞLU ................................................................................... 616
AKILLI KORSE İLE POSTÜR UYARI SİSTEMİ ....................................................................... 617
Eren YILDIZ, M. Taylan DAŞ ................................................................................................................... 617
SELENOİD KİLİTLEMELİ EMNİYET KAPI ŞALTERİ OPTİMUM TASARIMI ................ 618
Ersan ÖZBEK, Ali Sabri YILMAZ, Deniz YILDIRIM .............................................................................. 618
UN ECE R66 TEST FOR KARSAN E-ATA 12 M BUS ................................................................ 619
Ersin SUVEYDAS, Taner ÇETİN, Nuray DEDİLER, Ömer ÇELİK ........................................................ 619
THE PLACE OF DYNAMIC SYSTEMS IN TECHNOLOGY .................................................... 620
Esen HANAÇ .............................................................................................................................................. 620
CORPORATE CUSTOMER SEGMENTATION AND PROFIT PREDICTION WITH
MACHINE LEARNING METHODS IN THE BANKING SECTOR ......................................... 621
Esma ÇIRA, Şükran ŞEKER ...................................................................................................................... 621
SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYONLA ANTİBİYOTİK GİDERİMİ ......................... 622
Esra DAŞGIN, Belgin KARABACAKOĞLU ............................................................................................ 622
LOW TEMPERATURE DYEING OF POLYAMİDE/ELASTANE FABRİCS THROUGH
ENZYMATİC HYDROLİSİS .......................................................................................................... 623
F. Nilay ÇAĞMAN, A. Burak SOYSAL, N. Gökçe KARADAĞ, Rıza ATAV ........................................ 623
AN ASSESSMENT ON EFFECTS OF THE BONDING METHODS IN POWER CABLES .. 624
Faruk ARAS, Eray ARPACI ....................................................................................................................... 624
SÜSPANSİYON SİSTEMİ SALINCAK KOLU TASARIM OPTİMİZASYONU VE YAPISAL
ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ............................................................................................. 625
Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK .................................................................................................... 625
İÇİNDEKİLER
11
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU UYGULANARAK BİR TREYLER KAPI MENTEŞESİNİN
AĞIRLIĞININ AZALTILMASI VE YENİDEN TASARLANMASI .......................................... 626
Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK .................................................................................................... 626
AISI 8620 ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KRİYOJENİK İŞLEMİN
ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ............................................................................... 627
Furkan GÜNEY, Menderes KAM............................................................................................................... 627
COMPUTER-AIDED DESIGN FOR IRRIGATION WATER DISTRIBUTION
NETWORKS-II: IMPLEMENTATION......................................................................................... 628
Gürol YILDIRIM ........................................................................................................................................ 628
COMPUTER-AIDED DESIGN FOR IRRIGATION WATER DISTRIBUTION
NETWORKS-I: METHODOLOGY ............................................................................................... 629
Gürol YILDIRIM ........................................................................................................................................ 629
KROMİT ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ATIKLARINDAN TEKRAR KROMİT
KAZANIMI. ....................................................................................................................................... 630
Güven YARKADAŞ, Hüseyin ŞEVİK, Ali Remzi KELLELİ ................................................................... 630
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN KABLOLARIN
ELEKTRİKSEL TASARIM İHTİYAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ............................. 631
Hakan ÇANTA, Meral ALTINAY ............................................................................................................. 631
AFRP VE TWGFRP SARGILI BETONLARIN DAYANIMI ..................................................... 632
Handan ADIBELLİ ..................................................................................................................................... 632
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POLY(LACTIC ACID) BLENDS ......... 633
Ibrahim EKIZ, Mukaddes Sevval CETIN, Hatice Aylin KARAHAN TOPRAKCI ................................... 633
OTOMOBİL SAC PARÇALARININ MONTAJ ANALİZİNDE 3D METROLOJİ
SİSTEMLERLE KALİTESEL SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ ................................................. 634
Irmak Can ÖZGÜVEN ................................................................................................................................ 634
ÇENTİKLİ KESME PROSESİNDE ÇENTİK KONUMUNUN ETKİSİNİN SONLU
ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ ......................................................................... 635
Kaan Emre ENGİN ..................................................................................................................................... 635
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KAYNAK FİKSTÜRLERİNDE YER ALAN
KENETLEME GRUPLARININ VAKA ANALİZİ ....................................................................... 636
Kemal ÖZER ............................................................................................................................................... 636
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SUN AND HUMIDITY EFFECTS OF
ANODIZED ALUMINUM 6061 MATERIALS ............................................................................. 637
Kenan KOÇYİĞİT, Senai YALÇINKAYA ................................................................................................ 637
-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLARIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME
PARAMETRELERİNİN DAİRESELLİK HATASINA ETKİSİ ................................................. 638
Meltem ALTIN KARATAŞ ........................................................................................................................ 638
-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLARIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME
PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ ............................................... 639
Meltem ALTIN KARATAŞ ........................................................................................................................ 639
İÇİNDEKİLER
12
THE DEVELOPMENT OF BATTERY, ENGINE SYSTEMS IN ELECTRIC
VEHICLES AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT ...................................................... 640
Muhammet Yiğit AKARSU, Senai YALÇINKAYA ................................................................................. 640
TEK KAPILI DERİN DONDURUCUDA HAVA AKIŞ ANALİZİYLE MEVCUT
DURUMUN İNCELENMESİ .......................................................................................................... 641
Muhsin Furkan Çağrı ÜNAL, Mustafa GÜNGÖR ..................................................................................... 641
MERDİVEN TASARIMININ KAZALARA ETKİSİ ................................................................... 642
Murat DARÇIN, E. Selcen DARÇIN ......................................................................................................... 642
ANALYSIS OF CONNECTING ROD BEARING LUBRICATION CHARACTERISTICS
FOR SINGLE-CYLINDER HYDRA RESEARCH ENGINE ...................................................... 643
Musa DEMİR, Sertan TURAN, Hakan ADATEPE .................................................................................... 643
ANALYSIS OF MAIN BEARING LUBRICATION CHARACTERISTICS FOR SINGLE-
CYLINDER HYDRA RESEARCH ENGINE ................................................................................ 644
Musa DEMİR, Sertan TURAN, Hakan ADATEPE .................................................................................... 644
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MOTOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL
KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ-II ........................................................................ 645
Mustafa ABDULHADI, Yunus BABACAN .............................................................................................. 645
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MOTOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL
KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ-I ......................................................................... 646
Mustafa ABDULHADI, Yunus BABACAN .............................................................................................. 646
OTA TABANLI MEMKAPASİTÖR DEVRESİNİN STDP ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ 647
Müslüm GÜR, Yunus BABACAN ............................................................................................................. 647
OTA TABANLI MEMKAPASİTÖR DEVRESİNİN FOURİER ÖZELLİĞİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 648
Müslüm GÜR, Yunus BABACAN ............................................................................................................. 648
MEKANİK VENTİLASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN ÇİFT LÜMENLİ MEDİKAL
HORTUMLARDA ÇAP OPTİMİZASYONU ................................................................................ 649
Nazlıcan ÇEVİK, Ekrem AMAÇ, Yusuf PEKGÜZEL ............................................................................... 649
KATAFOREZ KAPLAMADA YATAY YÜZEYLERDE OLUŞAN GÖRÜNTÜ
BOZUKLUKLARI VE NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI .................................................... 650
Neşe TEKKALMAZ, Belgin KARABACAKOĞLU ................................................................................. 650
EFFECTS OF USING NANOCLAY THAT IS SURFACE-MODIFIED WITH SILVER
COMPLEX ON THE THERMAL, MECHANICAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES
OF RIGID POLYURETHANE FOAMS ........................................................................................ 651
Nsaem ALBOBADRAN, Engin BURGAZ ................................................................................................ 651
COMPARISON OF THE EFFECTS OF DIMMING METHODS ON DIRECT-LIT
BACKLIGHT SYSTEMS ................................................................................................................. 652
Olcay SARIBIYIK, Eren YOLAÇAN ........................................................................................................ 652
İÇİNDEKİLER
13
SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESLERİNDEN DERİN ÇEKME İŞLEMİNİN PROSES
PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ ..................................................................................... 653
Rabia EDİS, Tamer SINMAZÇELİK, Yasin DOĞAN, Yavuz GÖKKUŞ, Caner YALÇIN, Ömer Emre
UÇAKKUŞ ................................................................................................................................................. 653
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KONTROL FİKSTÜRLERİNDE MALZEME
SEÇİMİ VE TASARIM UYGULAMASI ....................................................................................... 654
Rıdvan Tuğberk ÖZSÜRÜCÜ .................................................................................................................... 654
THE INFLUENCE OF ROLLING RESISTANCE ON VEHICLE'S PERFORMANCE ......... 655
Sara HALOUI, Can HASIMOGLU, Princley EPI ...................................................................................... 655
TURİST ROTA OPTİMİZASYONU: İSTANBUL ÖRNEĞİ ...................................................... 656
Sefa AYTAÇ, Ömer ÖZKAN ..................................................................................................................... 656
YENİ POLİMER MATRİS KOMPOZİTLERİN MİKRO İŞLENEBİLİRLİĞİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 657
Selim GÜRGEN, Cennet YAMAN, Merve KAYA, Duygu DÖNMEZ, Burak ÜLGEN, M. Alper
SOFUOĞLU ............................................................................................................................................... 657
GRAFEN/UÇUCU KÜL HİBRİT KOMPOZİT KAPLAMALARIN İNCELENMESİ ............ 658
Selin BAYDEMİR, Mehtap MURATOĞLU .............................................................................................. 658
INCREASING THE WEAR PROPERTIES AGAINST HIGH TEMPERATURE BY
COATING THE IRON-BASED SUPER ALLOY TO 4140 STEEL BY LASER MELTING
DEPOSITION METHOD ................................................................................................................. 659
Senai YALÇINKAYA, Alper ÖNER ......................................................................................................... 659
PROTECTION OF ALUMINUM 6061 USED IN WATER VEHICLES FROM FLOUR FROM
SALT CORROSION BY COATING .............................................................................................. 660
Senai YALÇINKAYA, Kenan KOÇYİĞİT ................................................................................................ 660
THE IMPACT OF COVID-19 ON ELECTRICITY CONSUMPTION: A THRESHOLD
REGRESSION MODEL ................................................................................................................... 661
Tekiner KAYA ............................................................................................................................................ 661
ÇELİK KALIPLARDA GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE HASAR ANALİZİ ................. 662
Tolgacan BOLAT, Uğur KESEN, Garip GENÇ ......................................................................................... 662
INSPECTION OF DEFECTIVE PRODUCTS IN THE INDUSTRY WITH IMAGE
PROCESSING BASED ON DEEP LEARNING METHODS ...................................................... 663
Tuğba Özge ONUR ..................................................................................................................................... 663
Tİ6AL4V ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT /GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT HİBRİT
KOMPOZİT KAPLAMA ................................................................................................................. 664
Tuğçe ÖZCAN, Mehtap MURATOĞLU ................................................................................................... 664
TAŞINABİLİR DMR TELSİZ GEÇİT CİHAZI VE YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ ............. 665
Uğur OKUMUŞ, Ahmet İlham ÖNEY ....................................................................................................... 665
SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESİNDE AUTOFORM SİMÜLASYON PROGRAMI İLE
ÜRÜN TOLERANSININ SAĞLANMASI...................................................................................... 666
Yavuz GÖKKUŞ, Yasin DOĞAN, Caner YALÇIN, Rabia EDİS, Ömer Emre UÇAKKUŞ ..................... 666
İÇİNDEKİLER
14
TRABZON İLİ CEPHANELİK BİNASININ TARİHİ DOKUSUNUN İNCELENMESİ VE
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA KULLANICILARA 3 BOYUTLU MODEL OLARAK
SUNULMASI ..................................................................................................................................... 667
İbrahim AKTÜRK, Zeynep Nur DERELİOĞLU ....................................................................................... 667
COVID-19 İLE MÜCADELEDE 3B KATMANLI İMALAT SİMÜLASYONLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................................................................. 668
İhsan Berkay USTA, M. Alper SOFUOĞLU ............................................................................................. 668
VEGAN JEAN DESIGN ................................................................................................................... 669
İlkin TABANLI, Özge YELEK, Ersin ÇAVUŞLAR ................................................................................. 669
REAL-FAKE JEAN & PROCESS DESIGN .................................................................................. 670
İlkin TABANLI, Özge YELEK, İbrahim TANRIBUYURDU ................................................................... 670
YENİ NESİL YÜKSEK MUKAVEMETLİ (2 GPA) SICAK PRES ÇELİKLERİN DİRENÇ
NOKTA KAYNAĞI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE PARAMETRE
OPTİMİZASYONU .......................................................................................................................... 671
Ümran KISKIÇ, Samet DEMİR .................................................................................................................. 671
CÜRUF KATKILI KIRMIZI ÇAMUR ESASLI GEOPOLİMER HARÇLARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ........................................................................................ 672
İrem UNKAR, Mahmoud ZIADA, Savaş ERDEM .................................................................................... 672
KAMU KURUMU YAPIM İŞİ DENETİM HİZMETLERİ İÇİN BİR RİSK ANALİZİ
YÖNTEMİ ÖNERİSİ........................................................................................................................ 673
İsmail BİNGÖL, Fahri BİRİNCİ................................................................................................................. 673
KAMU KURUMLARINDA YAPIM İŞİ DENETİM HİZMETLERİNİN MEVCUT
DURUMUNUN ANALİZİ ................................................................................................................ 674
İsmail BİNGÖL, Fahri BİRİNCİ................................................................................................................. 674
YAPILARDA TROMBE DUVARININ KULLANIMI VE VERİMİ ETKİLEYEN
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ....................................................................................... 675
Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK ....................................................................................................... 675
SOĞUK ODA TASARIMI VE SİSTEM VERİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ....................................................................................... 676
Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK ....................................................................................................... 676
BAĞLAYICI ORANINA BAĞLI OLARAK YUMUŞAK PORSELEN GRANÜL
MUKAVEMETİ VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ............................... 677
Zuhal KARAAĞAÇ, Ahmet Buğra KEYVANKLI .................................................................................... 677
AMBAR KAPAK AÇMA VİNÇ KANCASININ ANALİTİK ANALİZİ .................................... 678
Ömer ŞENGÜL, Menderes KAM ............................................................................................................... 678
SODYUM POLİAKRİLATIN SONDAJ ÇAMURU ÜZERİNE ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ ................................................................................................................................ 679
Özge DÜREN, Emine YALMAN, Mustafa Göktan AYDIN, Tolga DEPCİ ............................................. 679
İÇİNDEKİLER
15
COMPARISON OF THREE DIFFERENT PHOSPHORUS BASED COMPOUNDS AS AN
ANTI-WEAR ADDITIVES IN METAL WORKING FLUIDS CONTAINING SULPHURIZED
OLEFINS WITH 4-BALL METHOD ............................................................................................. 680
Şeyma AKBAY, Ebru ERDOĞAN, Hanife GÜLEN TOM ....................................................................... 680
ATIK ÇAY POSASI KULLANARAK YEŞİL SENTEZ VASITASIYLA DEMİR
NANOPARÇACIK ÜRETİMİNDE EKSTRAKT PH’ININ SENTEZE ETKİSİ ...................... 681
Şeyma AYDIN, Oktay ÖZKAN ................................................................................................................. 681
BIOMASS CORROSION INHIBITORS AS EFFECTIVE CORROSION PREVENTION
ADDITIVES ....................................................................................................................................... 682
Arinzechukwu Maduabuchi CHIDIEBERE ................................................................................................ 682
CRYPTOGRAPHY: DIFFICULTIES, ISSUES AND INVESTIGATION ................................. 683
Jan SEVILLA .............................................................................................................................................. 683
LIMITED CONTRAST EXAMINATION OF 2-DIMENSIONAL ACOUSTIC WAVE WITH A
SIGN CAPACITY ............................................................................................................................. 684
Kyrillos ANTONIAKIOU ........................................................................................................................... 684
ADVANCEMENT OF FIRED CHANNEL FLAME FROM NSU (KAOLINITE EARTH) FOR
FAMILY WATER TREATMENT .................................................................................................. 685
Ah SONG-HUN .......................................................................................................................................... 685
THICKNESS AND WARM CONDUCTIVITY CHANGES IN MOTOR OIL DURING ITS
LIFE CYCLE: A TEST STUDY ...................................................................................................... 686
Karel Van Den BOSSCHE .......................................................................................................................... 686
DEPENDABILITY, ACCESSIBILITY AND PRACTICALITY INVESTIGATION OF BASIC
VEHICLE SUPPORT GEAR IN A PROFOUNDLY REQUESTING CAR STUDIO .............. 687
Deepiti RIZAL ............................................................................................................................................ 687
TEMPERATURE-THICKNESS RELATIONSHIP FOR BIODIESEL MIXES GOT FROM
CORN, OLIVE AND PALM OIL .................................................................................................... 688
Dobrilo ASANOVIĆ ................................................................................................................................... 688
IMPROVEMENT OF BY AND LARGE HARDWARE VIABILITY THROUGH COMPLETE
USEFUL UPKEEP VIEWPOINT A CONTEXTUAL INVESTIGATION .............................. 689
Bakir SABIROV ......................................................................................................................................... 689
ARRANGEMENTS OF THE ACOUSTIC ISSUE IN THE 3D TYPE OF THE
HELMHOLTZ CONDITION UTILIZING DRBEM .................................................................... 690
Mikhal MIKALAJŠANKA ......................................................................................................................... 690
PLAN OF WINGLET GADGET FOR AIRPLANE ..................................................................... 691
Iliko RAJČIĆ .............................................................................................................................................. 691
EXAMINATION OF OPTICAL ORGANIZATION ENGINEERING AND THE ISSUES
EXPERIENCED IN ITS ADAPTION FOR FUTURE FRAMEWORKS ................................... 692
Božo PRGOMET ........................................................................................................................................ 692
MODEL FOR PLAN IDEA ASSESSMENT UTILIZING CHOICE LATTICE
RATIONALE ..................................................................................................................................... 693
Givi PERTAKHIA ...................................................................................................................................... 693
İÇİNDEKİLER
16
WEAKENING AND WEAR ASSESSMENT FOR STELLITE 6 SAVED ON A MARTENSITIC
HARDENED STEEL SUBSTRATE BY LASER CLADDING .................................................... 694
Iago DE FREITAS ...................................................................................................................................... 694
PREREQUISITES PRIORITIZATION: DIFFICULTIES AND METHODS FOR QUALITY
PROGRAMMING ADVANCEMENT ............................................................................................ 695
Francisco LIGÜERRE................................................................................................................................. 695
MEMORY THE BOARD: DIFFICULTIES AND PROCEDURES FOR CUSTOMARY
MEMORY ALLOTMENT CALCULATIONS IN CONNECTION WITH THE PRESENT
CONSTANT REQUIREMENTS ..................................................................................................... 696
Clodomiro CASTELLANA ........................................................................................................................ 696
SIMILAR INVESTIGATION OF PORTABLE AGES IN REGARD TO SPECIALIZED
PERSPECTIVES ............................................................................................................................... 697
Ceyxun MAMISHOV ................................................................................................................................. 697
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND TEMPERATURE VARIETY ATTRIBUTES OF
ITUKU DIRT STORE FOR MECHANICAL EMPLOYMENTS ............................................... 698
Toby Montay Quimbo MONTILLA ........................................................................................................... 698
INVESTIGATION OF COMPONENTS IMPACTING CLOUD RECEPTION IN
CONVENTIONAL ERP IN LITTLE AND MEDIUM SCALE UNDERTAKINGS IN
PAKISTAN ........................................................................................................................................ 699
Federiku LIBRERI ...................................................................................................................................... 699
STREAMLINING AND PORTRAYAL OF ADSORPTIVE CONDUCT OF PENTACLETHRA
MACROPHYLLA ENACTED CARBON ON WATERY ARRANGEMENT ........................... 700
Saidjahon ASKAROV ................................................................................................................................. 700
CORRELATION OF ENERGY COLLECTING PROCEDURES IN REMOTE BODY
REGION ORGANIZATION ............................................................................................................ 701
Yullyan ZABLOCKI ................................................................................................................................... 701
RESEARCHING PAYAM-E-NOOR COLLEGE ELECTRONIC-PREPARING FROM PC
AND ORGANIZATION EXPERTISE POINTS OF VIEW: CONTEXTUAL
INVESTIGATION, ........................................................................................................................... 702
Çlirim MANJANI ....................................................................................................................................... 702
PROFICIENT EXECUTION OF VOIP OVER VPN W.R.T PARCEL POSTPONEMENT AND
INFORMATION SECURITY .......................................................................................................... 703
Benjamin PERRY ....................................................................................................................................... 703
THE JOB OF WEB-BASED MEDIA ON INTERNET DATING AND SUPPORTABLE
MARRIAGE ...................................................................................................................................... 704
Gong ZHI .................................................................................................................................................... 704
HYPER ACKNOWLEDGMENT PROCEDURES FOR ENGLISH DIGITS UTILIZING
MEASURABLE EXAMINATION OF HUBS AND FLUFFY RATIONALE FOR EXAMPLE
ACKNOWLEDGMENT ................................................................................................................... 705
Soheila MOHEBI ........................................................................................................................................ 705
DIFFERENT KINDS OF BRILLIANT NETWORK METHODS: AN AUDIT ......................... 706
Averof KYRIAKOU ................................................................................................................................... 706
İÇİNDEKİLER
17
INVESTIGATION AND EXECUTION OF SUFFICIENT INFORMATION BASE
ADMINISTRATION FRAMEWORK IN REMOTE SENSOR ORGANIZATIONS ............... 707
Lianid HRYNIAVICKI ............................................................................................................................... 707
COMPUTERIZED HAZARD INVESTIGATION MODEL FOR PROGRAMMING
IMPROVEMENT UPGRADE ......................................................................................................... 708
Victoriano Joan Phillips CAÑADA ............................................................................................................ 708
REVAMPING OF ACTUAL SIMILITUDES IN SOURCE CODE UTILIZING GROUPING 709
Kawaii CHANTHRAPHONE ..................................................................................................................... 709
APPARATUSES AND STRATEGIES FOR DICTIONARY DRIVEN ASSUMPTION
EXAMINATION: AN AUDIT ......................................................................................................... 710
Ahmad HAJAR ........................................................................................................................................... 710
AN INVESTIGATION OF THE ALLURE COMPONENTS OF OFFICE SPACE GAME
PLAN FROM THE PERSPECTIVE OF WORKERS BY THE EXAMINATION OF ROOM
SENTENCE STRUCTURE RECORDS (ISOVIST, RECONCILIATION, AND DISTANCE
FROM THE ENTRYWAY) ............................................................................................................. 711
Slaven LAH ................................................................................................................................................. 711
SPRY PROGRAMMING IMPROVEMENT MODELS TDD, FDD, DSDM, AND PRECIOUS
STONE TECHNIQUES: A REVIEW ............................................................................................. 712
Wirahadi XUE ............................................................................................................................................. 712
DISTRIBUTED COMPUTING BASE ELECTRONIC WELLBEING RECORD
FRAMEWORK DESIGN FOR CRIPPLED KIDS ....................................................................... 713
Tamnurath SRIROJ ..................................................................................................................................... 713
BASIC AUDIT OF THE IMO ON BALANCE WATER SHOW AND ITS EFFECT ON
DELIVERY ........................................................................................................................................ 714
Pablo BALDERAS ...................................................................................................................................... 714
AN ORIGINAL CROSS BREED BUSINESS CYCLE THE EXECUTIVES MODEL ............. 715
Reuban PAUL ............................................................................................................................................. 715
NEAR INVESTIGATION OF ESSENTIAL COMPUTER PROCESSOR BOOKING
CALCULATIONS ............................................................................................................................. 716
Adesh POKHAREL .................................................................................................................................... 716
AN ORIGINAL MODEL OF PROGRAMMING CYCLE UPGRADES FOR LITTLE AND
MEDIUM SCALE VENTURES BY UTILIZING THE ENORMOUS INFORMATION
INVESTIGATION APPROACH ..................................................................................................... 717
Osman BOLIĆ ............................................................................................................................................ 717
EXACT INVESTIGATION OF LONG BOUNDARY RUNDOWN CODE SMELL AND
REFACTORING INSTRUMENT CORRELATION .................................................................... 718
Qabil HAJIBEYOV..................................................................................................................................... 718
DISTINGUISHING PROOF OF SUBSTANTIAL METALS IN SOME WATER SOURCES IN
KHARTOUM STATE UTILIZING LASER INSTIGATED BREAKDOWN SPECTROSCOPY
............................................................................................................................................................. 719
George MARSH .......................................................................................................................................... 719
İÇİNDEKİLER
18
EFFECTIVE DOUBLE NATURE COOPERATIVE COMPUTER CHIP PLANNING
CALCULATION: A RELATIVE EXAMINATION ..................................................................... 720
Cristian ALGUACIL ................................................................................................................................... 720
AI METHODS FOR ASSUMPTION INVESTIGATION: A SURVEY ...................................... 721
Adan KUTELI ............................................................................................................................................. 721
A SELF VERSATILE INTERFACE PLAN FRAMEWORK DEPENDENT ON CHARACTER
FEEL FOR E-LEARNING ............................................................................................................... 722
Noud RENSINK .......................................................................................................................................... 722
A SAFE CRYPTOGRAPHIC POLITICAL RACE MODEL ...................................................... 723
Moises CONDE .......................................................................................................................................... 723
DISTINGUISHING URDU TEXT COPYRIGHT INFRINGEMENT UTILIZING
SIMILITUDE COORDINATING WITH STRATEGIES ............................................................ 724
Virgilijus MARTINOVAS .......................................................................................................................... 724
PLAN AND REENACTMENT OF TWO PROCEEDS WITH WAVE ALGAAS/GAAS
SEMICONDUCTOR COURSE QUANTUM WELL LASERS AT ROOM TEMPERATURE 725
Zoran UKALOVIĆ ..................................................................................................................................... 725
SECURE COPYRIGHT INSURANCE FOR PICTURES UTILIZING REPETITIVE DWT
AND SVD ........................................................................................................................................... 726
Asghar EL-MEER ....................................................................................................................................... 726
CROSSOVER DEVICES AND METHODS FOR SUPPOSITION INVESTIGATION: AN
AUDIT ................................................................................................................................................ 727
Gorka SERRANO ....................................................................................................................................... 727
CARBONATION OF REUSED TOTALS CONCRETE - USE OF THE PROKNOW-C
STRATEGY IN THE DETERMINATION OF BIBLIOGRAPHIC PORTFOLIO,
DELIBERATE AND BIBLIOMETRIC EXAMINATION ........................................................... 728
Muhaajir FARAKNIMELA ........................................................................................................................ 728
PROVABLE, SECURE AND VOTE BASED POLITICAL DECISION MODEL .................... 729
Stanislav Georgiev BOICHEV .................................................................................................................... 729
EXAMINATION OF UNDENIABLE LEVEL LANGUAGE VIRTUAL MACHINES:
COMPONENTS AND EXECUTIONS ........................................................................................... 730
Christian PASTOR ...................................................................................................................................... 730
IMPACT OF SYNTHETIC COMPOUNDS ON COMPRESSIVE STRENGTH OF HIGH
VOLUME METAKAOLIN CONCRETE ...................................................................................... 731
Nikodems KRAUZE ................................................................................................................................... 731
A CLEVER BLEND OF THE V-IMPACT CALCULATION WITH KALMAN CHANNEL
FOR SINGLE CLIENT MIMO LTE DOWNLINK ...................................................................... 732
Valter PULCINI .......................................................................................................................................... 732
SIGNIFICANCE OF WEB OF THINGS (IOT) IN ANIMALS INDUSTRY IN PAKISTAN'S
VIEWPOINT ..................................................................................................................................... 733
Nontapan SONGPRAWATI ....................................................................................................................... 733
İÇİNDEKİLER
19
MOTOR EXAMINATIONS ON OIL SORPTION UTILIZING ACETYLATED SUGARCANE
BAGASSE AND GROUNDNUT HUSK ......................................................................................... 734
Cardarion BARRETT .................................................................................................................................. 734
STRENGTH QUALITIES OF SUBSTANTIAL UTILIZING WASTE GLASS POWDER
FORTIFIED BY RENOLITH AS FRACTIONAL SWAP FOR CONCRETE .......................... 735
Thorkild RASMUSSEN .............................................................................................................................. 735
WELLBEING RELATED PERSONAL SATISFACTION AMONG DESIGNING EXPERTS
PILOT STUDY .................................................................................................................................. 736
Ikehata KUNISADA ................................................................................................................................... 736
JOINING OF BUILDABILITY IDEA AT CONFIGURATION PHASE OF SOME TERTIARY
ESTABLISHMENT STRUCTURES IN NORTH EAST NIGERIA ............................................ 737
Radosław GRYNBERG .............................................................................................................................. 737
DISTRIBUTER ENDORSER BASED ENGINEERING FOR ARRANGEMENT OF
HETEROGENEOUS CLOUD FRAMEWORKS .......................................................................... 738
Nasrin FALLAH ......................................................................................................................................... 738
ENERGY EFFECTIVE DIFFERENT BUNCH HEAD CHOICE STEERING
CONVENTION ................................................................................................................................. 739
Yagi TOKUGAWA..................................................................................................................................... 739
DEPENDABILITY EVALUATION OF BUILT UP CEMENT FOOTER WITH INSERTED
PVC LINES UNDERNEATH THE NONPARTISAN PIVOT ..................................................... 740
Samonte BERNEGGER .............................................................................................................................. 740
MOLLUSCICIDAL IMPACT OF VERNONIA AMYGDALINA (DEL) AND MOMORDICA
CHARANTIA. LINN. ON BULINUS (PHY) GLOBOSUS ........................................................... 741
Denis CAL .................................................................................................................................................. 741
AN ORIGINAL WAY TO DEAL WITH STREET TRAFFIC OBSERVING AND CONTROL
FRAMEWORK ................................................................................................................................. 742
Megat BIN PUTERA .................................................................................................................................. 742
NEW ORDINARY IN THE DEVELOPMENT BUSINESS A CORONAVIRUS IMPACT ..... 743
Mars DÓRASON ........................................................................................................................................ 743
DEMONSTRATING AND AFFECTABILITY EXAMINATION OF IMPACTING
BOUNDARIES IN DISLODGING OF DYNAMIC BODIES ....................................................... 744
Catullo D'ARIENZO ................................................................................................................................... 744
CONVENIENT 5.8GHZ FPV FRAMEWORK WITH SMARTAUDIO. .................................... 745
Jean-Baptiste JACQUET ............................................................................................................................. 745
QUALITY CONTROL FOR THE UPKEEP ASSOCIATION IN CLARK PAMPANGA FOR
LINE SUPPORT ............................................................................................................................... 746
Tsakig BOSHIAN ....................................................................................................................................... 746
DISTINGUISHING CARBON IMPRESSION RADIATED BY GEODETIC SPECIALISTS 747
Zheko Andonov IVANOV .......................................................................................................................... 747
İÇİNDEKİLER
20
CARBONIZED BIO MASS AS A HOLDING SPECIALIST FOR NON-BURDEN BEARING
CHB CREATION. ............................................................................................................................. 748
Lleó COCA ................................................................................................................................................. 748
PROFICIENT UTILIZATION OF WATER UNDER WATER SYSTEM THE EXECUTIVES
PRACTICES FOR SURFACE INUNDATED RICE .................................................................... 749
Farhad VERDISEFAT ................................................................................................................................ 749
COMPONENTS OF DEFERRALS IN DEVELOPMENT THE EXECUTIVES ....................... 750
Ísleifur KALMANSSON ............................................................................................................................. 750
EVALUATION ON THE ACTIVITY AND METHODOLOGY IN THE MIDST OF THE
CORONAVIRUS PANDEMIC: INSTANCE OF PUBLIC POWER ORGANIZATION ......... 751
Raymundo SÁ ............................................................................................................................................. 751
UNION OF CONDUCTIVE INK DEPENDENT ON SILVER NANOPPAPERS AND ITS
APPLICATION IN INKJET PRINTING EXAMPLES ON GLASS SUBSTRATES. ............... 752
Marcus LEHNE ........................................................................................................................................... 752
MIX OF METAL OXIDES AND POLYANILINE ON PLATINUM CATHODES FOR
DISINTEGRATED OXYGEN SENSORS ...................................................................................... 753
Fariborz TAVAKOLI .................................................................................................................................. 753
COMBINATION OF PRACTICAL NANOPPAPERS FOR APPLICATION IN INKJET
PRINTING. ........................................................................................................................................ 754
Victorino COUTINHO ................................................................................................................................ 754
ASSURANCE OF SLANT LENGTH AND STEEPNESS COMPONENT ................................. 755
Skord SADIRAJ .......................................................................................................................................... 755
INFORMATION EXTRACTION FRAMEWORK FROM ENGLISH PAPER. ....................... 756
Sadik SEHOVIC ......................................................................................................................................... 756
EXAMINATION OF WATER COLLECTING IN ASCOT DESIGNING ZABALI GROUNDS
BALER AURORA ............................................................................................................................. 757
Myasnikov Andrei (Andrusha) KONSTANTINOVICH ............................................................................ 757
MATHEMATICAL RECREATION OF THE EXHIBITION OF A SUNLIGHT BASED
HELPED FUME PRESSURE REFRIGERATION FRAMEWORK .......................................... 758
Elliot O'DUNN ............................................................................................................................................ 758
LEAST-SQUARES CHEBYSHEV TECHNIQUE FOR SETTLING FRAGMENTARY
INTEGRO-DIFFRENTIAL CONDITIONS. .................................................................................. 759
Lidia POPESCU .......................................................................................................................................... 759
WORLDLY BUILDUP OF TAMIL NEWS. .................................................................................. 760
Matyáš RICHTER ....................................................................................................................................... 760
LIGNOCELLULOSIC MATERIALS FOR GREEN BUNDLING: THE POSSIBILITIES AND
DIFFICULTIES ................................................................................................................................ 761
Marcos PEDRERO ...................................................................................................................................... 761
PAPER RECOGNITION FRAMEWORK UTILIZING K-MEANS BUNCHING ................... 762
Liu FANG ................................................................................................................................................... 762
İÇİNDEKİLER
21
USE OF TRANSIENT ELECTROMAGNETIC IN IDENTIFICATION OF WATER
COLLECTION IN WIDE COAL MINESHAFT. .......................................................................... 763
Deák VIKTOR ............................................................................................................................................ 763
BIOFUEL ASSETS PLAN: HYPOTHETICAL CASE EVALUATION OF CAR
ENTERPRISES. ................................................................................................................................ 764
Ngazëllor VATA ......................................................................................................................................... 764
PROPOSING INTERACTION AND ANALYSIS OF DRYING ROSES BY FREEZE-DRYING
TECHNIQUE. ................................................................................................................................... 765
Abdul Maalik EL-HASHIM ........................................................................................................................ 765
USAGE OF LATE PATTERNS IN CARS INTO MATERIALS DESIGNS TIRES FOR
BRADDING WIRES IN BELT OF STEEL EXTENSION. .......................................................... 766
Ali JAFARNEJAD ...................................................................................................................................... 766
IMPROVEMENT OF A MECHANIZED CONVEYANCE VEHICLE. .................................... 767
Omid MOHEBI ........................................................................................................................................... 767
RECOVERY APPROPRIATENESS ASSESSMENT OF HARMED MINED LAND
DEPENDENT ON THE BREAKING POINT CONDITION METHODEXAMPLE OF
PINGDINGSHAN TIANAN TEN COAL MINESHAFT. ............................................................. 768
Hamdat DAR ............................................................................................................................................... 768
UTILIZATION OF LEAN SYSTEM TO BUILD USEFULNESS THROUGH WORTH
STREAM PLANNING...................................................................................................................... 769
Totti SORO ................................................................................................................................................. 769
TECHNIQUES FOR TOPOGRAPHICAL CLIMATE SECURITY OF LUOYANG
ZHENGXINGSU COAL MINESHAFT ......................................................................................... 770
Emiel WOOD .............................................................................................................................................. 770
FLY DEBRIS USAGE EXAMINATION AS A SUBSTITUTE OF CONCRETE IN
CONCRETE TREATED BASE (CTB). .......................................................................................... 771
Lasse NIMITZ ............................................................................................................................................. 771
ADVANCES IN FLY DEBRIS BASED GEOPOLYMER. ........................................................... 772
Ch'ae SANG-HOON ................................................................................................................................... 772
CASSAVA STARCH-BASED COMPOSITE BUILT UP WITH COCONUT
MESOCARPFIBERS: INVESTIGATION OF PHYSICOCHEMICAL STRENGTH. ............. 773
Niwat KULAWANIT .................................................................................................................................. 773
ACCESS AND THE BOARD OF ELECTRONIC DATA ASSETS ............................................ 774
Tarik JANKOVIĆ ....................................................................................................................................... 774
QUALITY CONFIRMATION OF ELECTRONIC APPLICATIONS ....................................... 775
Usen OROZBAEV ...................................................................................................................................... 775
ANTICIPATING EGOVERNMENT ACKNOWLEDGMENT BY REPRESENTATIVES
WORKING IN THE PUBLIC HUMAN IMPROVEMENT ASSOCIATIONS: INSTANCE OF
MOROCCO ....................................................................................................................................... 776
Mancio COTRONE ..................................................................................................................................... 776
İÇİNDEKİLER
22
HYDROLOGICAL EXAMINATION OF LOKO WATERSHED UTILIZING CIRCULAR
SEGMENT SMACK AND HEC-HMS: AN APPARATUS FOR CRUCIAL GEOSPATIAL
DATA .................................................................................................................................................. 777
Bálint HENRIK ........................................................................................................................................... 777
GETTING UNDENIABLE LEVEL INFORMATION ADMINISTRATIONS FROM VARIOUS
DANGERS: SPAM OVER WEB COMMUNICATION, LISTENING, TRYING TO CLAIM
IGNORANCE OF ADMINISTRATION, CALL ALTERING ..................................................... 778
Mersudin NIKOLIÆ ................................................................................................................................... 778
UPGRADES IN SECURE CANCELLATION SYSTEM FOR URGENT INFORMATION ON
ANDROID CONTRAPTIONS ......................................................................................................... 779
Daniar NURBOLATOV ............................................................................................................................. 779
CERTIFIABLE HUGE INFORMATION HANDLING CONSTRUCTION: ISSUES AND
ARRANGEMENTS .......................................................................................................................... 780
Niklas LECHNER ....................................................................................................................................... 780
THE IMPACT OF HIERARCHICAL CULTURE ON EGOV ACKNOWLEDGMENT BY
REPRESENTATIVES: INSTANCE OF MOROCCO .................................................................. 781
Dobos TIBOR ............................................................................................................................................. 781
BLANCHING PROFICIENCY OF KAOMA BENTONIC MUD UTILIZING METHYLENE
BLUE COLOR AS THE ADSORBATE ......................................................................................... 782
Zaidaan AL-AYOOB .................................................................................................................................. 782
POSTER ÖZET SUNUMLAR
İZMİR BUCA ONAT TÜNELİ ÇIKIŞ PORTALI ŞEV STABİLİTESİNİN SAYISAL OLARAK
MODELLENMESİ VE GERİ ANALİZİ ........................................................................................ 784
Dilara İBOŞ, Yüksel YILMAZ ................................................................................................................... 784
FARKLI SİLİSYUM YOĞUNLUĞUNA SAHİP KAYNAK TELLERİNİN GAZALTI
KAYNAK DİKİŞİNDEKİ KOROZYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ .................................... 785
Samet DEMİR ............................................................................................................................................. 785
DEVELOPMENT OF OZONE EFFECTING SYSTEM WITHOUT USING HARMFUL
CHEMICALS .................................................................................................................................... 786
İrem PALABIYIK, Gökben ERYILMAZ, Özgür BULUT ........................................................................ 786
ORTOKLAS İLAVESİ İLE PORSELEN MAT SIRININ TERMAL GENLEŞME
KATSAYISINA VE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ......................................................................... 787
Zuhal KARAAĞAÇ, Ahmet Buğra KEYVANKLI .................................................................................... 787
ÖNSÖZ
23
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Kongre Başkanı
Değerli bilim insanları,
20/21 KASIM 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile altıncısını İstanbul merkezli düzenle-
miş olduğumuz 6. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ’ne
gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.
Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada
olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuş-
macı olarak katılan; Prof. Dr. Arbakariya ARİFF (Malezya), Prof. Dr. Ravi Kumar GOYAL (Hindistan),
Prof. Dr. Ashok JAMMI (Hindistan), Prof. Dr. Sümer ŞAHİN (Türkiye), Prof. Dr. İnan GÜLER (Tür-
kiye), Prof. Dr. Germán F. de la Fuente (İspanya), Doç. Dr. Huseyn MİRZAYEV (Azerbaycan), Dr.
Öğr. Üye. Hayriye Sevil ERGÜR (Türkiye), Dr. Chidiebere Arinzechukwu MADUABUCHI (Nijerya),
Dr. Mohammadreza NEMATOLLAHI (İran) ve Öğr. Gör. Joanna HAENLEIN (Fransa) olmak üzere
tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-
lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza
ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-
yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.
Kongremize toplam 32 farklı dünya ülkesinden 329 bilim insanı sunucu ve dinleyici olarak katılım sağ-
lamıştır. 29 farklı dünya ülkesinden tamamı sözel 101 bildirileri ile kongremize katılım sağlanmıştır.
Ayrıca Türkiye’den 145 bilim insanı da 87 sözel, 4 poster toplam 91 adet bildiri ile katılım gerçekleş-
tirmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 475 adettir. Ancak uzaktan erişim
nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 192 adeti kabul edilerek programa dahil
edilmiştir. Kongremizde sözel olarak sunulan 192 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere Kongre
Bildirileri kitabında yer verilmiştir. Bu kongremizde sunumu gerçekleştirilen 188 adet bildiri sözel 4
adet bildiri ise poster olarak sunulmuştur.
Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 32 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-
rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 29 farklı ülkeden
sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri
ÖNSÖZ
24
ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de
akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir.
Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.
Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anla-
yış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli ko-
nuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve başarılı bir kongre düzenlediğimize iliş-
kin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.
Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler
üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala
kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu
vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha
verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur. Umut ediyoruz ki gelecek zaman
içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak
projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.
Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-
layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel
günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli
ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve
üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 7 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Top-
lam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.
Saygılarımızla…
PREFACE
25
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Congress Chairman
Dear scientists,
We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 6th INTERNATIONAL CONG-
RESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, which we organized for the sixth
time with the REMOTE ACCESS system on 20/21 NOVEMBER 2021, based in Istanbul.
Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. We
would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, parti-
cularly Turkey including; Prof. Dr. Arbakariya ARİFF (Malaysia), Prof. Dr. Ravi Kumar GOYAL (In-
dia), Prof. Dr. Ashok JAMMI (India), Prof. Dr. Sümer ŞAHİN (Turkey), Prof. Dr. İnan GÜLER (Tur-
key), Prof. Dr. Germán F. de la Fuente (Spain), Assoc. Prof. Huseyn MİRZAYEV (Azerbaijan), Assist.
Prof. Hayriye Sevil ERGÜR (Turkey), Dr. Chidiebere Arinzechukwu MADUABUCHI (Nigeria), Dr.
Mohammadreza NEMATOLLAHI (Iran) and Lec. Joanna HAENLEIN (France).
We are grateful to ORP Consulting, who did not leave us alone from the beginning to the end of the
congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board
members for their scientific support. We wish them the same success in the future life.
A total of 329 scientists from 32 different world countries participated in our congress as listeners and
with their presentations. Participation in our congress was ensured with 101 papers, all of which were
verbal, from 29 different world countries. Also 145 scientists from Turkey participated with 87 verbal
and 4 poster, a total of 91 presentations. The total number of local and foreign oral presentations coming
to our congress is 475. However, only 192 of the papers received due to the remote access reason and
the decision of the regulatory board were accepted and included in the program. 192 abstracts and some
full texts presented as oral / poster at our congress are included in the Congress Proceedings book.
During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was
sent to scientists from 32 different world countries. There have been participants from 29 different co-
untries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support
and being with us. Again, the work of scientists from different countries of the world, who perform
academic activities in Turkey are featured in our congress. We also thank them for their work they have
produced and shared with us.
In our congress, it is planned to meet different disciplines intertwined with each other and to create a
union within the framework of a multidisciplinary understanding with this meeting. The feedback of our
participants to the organization, to the invited speakers, to the quality of the presentations presented in
general, and to the fact that we have organized a successful congress, made us very happy.
PREFACE
26
It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together dis-
ciplines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress,
we also received our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On
this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more
efficiently in the future. We hope that in the future, we will be able to gather scientists from many
countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products.
Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization
for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you
all health, happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the
scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant pub-
lished regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in
the Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51%
and above, and it also has invited speakers from 7 different world countries. More than 51% of the total
papers belong to foreign country participants.
Regards…
KOMİTE VE KURULLAR
27
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN - Nişantaşı Üniversitesi - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Türkiye
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA - Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi - Türkiye
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Universitesi - Türkiye
Prof. Dr. Adrian Olaru - Polytechnic University of Bucharest - Romanya
Prof. Dr. Aleksandar GEORGIEV- Technical University of Sofia - Bulgaristan
Prof. Dr. Arbakariya Ariff - Universiti Putra Malaysia - Malezya
Prof. Dr. De Baets Patrick - Ghent University - Belçika
Prof. Dr. Ekrem YANMAZ - Nişantaşı Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Ellen ARDURA - University Of Michigan A.B.D
Prof. Dr. Hiroshi Sekimoto - Tokyo City University - Japonya
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ -Düzce Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. İnan Güler - Gazi Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Mihaela BUCIUMEANU - University Dunarea de Jos of Galati - Romanya
Prof. Dr. Minghuang WANG - Institute of Nuclear Energy safety Technology - Çin
Prof. Dr. Mohd Ali Hassan - Universiti Putra Malaysia - Malezya
Prof. Dr. Muhammed Cevaid - Universiti Putra Malaysia - Malezya
Prof. Dr. Pete WALKER - University Of Bath - İngiltere
Prof. Dr. Rajini Nagarajan - Kalasalingam University - Hindistan
Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Tariq Jamal SOLAIJA - Institute of Atomic Energy - Pakistan
Prof. Dr. Tauseef A. Khan - University of Engineering and Technology - Pakistan
Prof. Dr. Yoshihiko Takano - National Institute for Materials Science - Japonya
Prof. Dr. Yurii CHUMAKOV - Institute of Applied Physics of Moldovian Academy -Moldovya
Doç. Dr. Arif ŞENER - Nişantaşı Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Ayhan ONAT - Marmara Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Hüseyn MİRZAYEV - Bakü Mühendislik Üniversitesi - Azerbaycan
Doç. Dr. Magdalena ROSU - Politehnica University of Bucharest - Romanya
Doç. Dr. Rıdvan KOÇYİĞİT - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Sidik PERMANA - Institute Teknologi Bandung - Endonezya
Doç. Dr. Sinan KOPUZLU - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University A.B.D.
Dr. Orkun Hasekioğlu - Tübitak - Türkiye
Dr. Samir KHATİR - Ghent University - Belçika
Musa Ibrahim - Kano University of Science and Technology - Nijerya
BİLİMSEL SEKRETERYA
Doç. Dr. Georgiana CHIŞIU - Politehnica University of Bucharest - Romanya
Doç. Dr. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi - Türkiye
Öğr. Gör. Dr. Emin ÖZDEMİR - İstanbul Universitesi - Türkiye
Öğr. Gör. Gazi Başar KOCABAŞ - İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye
Arş. Gör. Dr. Ebuzer AYGÜL - Hakkari Üniversitesi - Türkiye
Arş. Gör. Vedat YEĞİN - Marmara Üniversitesi - Türkiye
Dr. Samir KHATIR - Ghent University - Belçika
Acar Can KOCABIÇAK - REPKON - Türkiye
BİLİM KURULU
28
BİLİM KURULU
Emer. Prof. Dr. Emilio MINGUEZ - Universidad Politécnica de Madrid (UPM) - İspanya
Emer. Prof. Dr. Masjuki Bin Haji HASSAN - Kulliyyah of Engineering International Islamic Univer-
sity - Malezya
Prof. Dr. Abdel Salam H. MAKHLOUF - Engineering, Metallurgy, Coatings & Corrosion Consul-
tancy (EMC3) - A.B.D.
Prof. Dr. Abdul QADİR - Sukkur IBA University - Pakistan
Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ - Gazi Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Ackerman MARK S. - University of Michigan - A.B.D.
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Adrian Olaru - Polytechnic University of Bucharest - Romanya
Prof. Dr. Aleksandar GEORGIEV - Technical University of Sofia - Bulgaristan
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ - İstanbul Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Alokesh PRAMANIK - Curtin University - Avustralya
Prof. Dr. Arbakariya Ariff - Universiti Putra Malaysia - Malezya
Prof. Dr. Arvind ATREYA - University of Michigan - A.B.D.
Prof. Dr. Ayfer VEZİROĞLU - IAHE - A.B.D.
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ - Trakya Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN - Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. B. KARTHIKEYAN - Annamalai University - Hindistan
Prof. Dr. Barkat Ali BHAYO - IBA University - Pakistan
Prof. Dr. Bülent CENGİZ - Bartın Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Bülent SALDERAY - Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Can KURNAZ - Sakarya Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Cenk SAYIN - Marmara Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. De Baets Patrick - Ghent University - Belçika
Prof. Dr. Ellen ARDURA - University of Michigan - A.B.D.
Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN - Ankara Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ - Ankara Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Fevzi BEDİR - Gebze Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Gürol YILDIRIM - Giresun Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Hacı Mehmet ŞAHİN - Karabük Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Hamid Reza KARIMI - Politecnico di Milano - İtalya
Prof. Dr. Hiroshi Sekimoto - Tokyo City University - Japan
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ - Düzce Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. İnan Güler - Gazi Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Jory HANCOCK - University of Arizona - A.B.D.
Prof. Dr. Mihaela BUCIUMEANU - University Dunarea de Jos of Galati - Romanya
Prof. Dr. Minghuang WANG - Institute of Nuclear Energy Safety Technology - Çin
BİLİM KURULU
29
Prof. Dr. Mohd Ali Hassan - Universiti Putra Malaysia - Malezya
Prof. Dr. Muhammed Cevaid - Universiti Putra Malaysia - Malezya
Prof. Dr. Neyara RADWAN - King Abdulaziz University - Suudi Arabistan
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ - İstanbul Gedik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Osman ASİ - Uşak Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Olaru ADRIAN - Polytechnic University of Bucharest - Romanya
Prof. Dr. Ömer AKIN - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Pete WALKER - University of Bath - İngiltere
Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London - İngiltere
Prof. Dr. Rajini NAGARAJAN - Kalasalingam University - Hindistan
Prof. Dr. Şenay YALÇIN - Nişantaşı Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN - Nişantaşı Üniversitesi - Türkiye
Prof. Dr. Tariq Jamal SOLAIJA - Institute of Atomic Energy - Pakistan
Prof. Dr. Tauseef A. Khan - University of Engineering and Technology - Pakistan
Prof. Dr. Vahid NOURANI- Tabriz University - İran
Prof. Dr. Yoshihiko Takano - National Institute for Materials Science - Japonya
Prof. Dr. Yurii CHUMAKOV - Institute of Applied Physics of Moldovian Academy Moldovya
Doç. Dr. Aleksandar IVANOV - University of Ruse Angel Kanchev - Bulgaristan
Doç. Dr. Abdulkerim KARAASLAN - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Abney STEVEN - University of Michigan - A.B.D.
Doç. Dr. Aslıhan ESRİNGÜ - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Ayhan ONAT - Marmara Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Georgiana CHIŞIU - Politehnica University of Bucharest - Romanya
Doç. Dr. Graham B. CAMPBELL - Brandeis University - A.B.D.
Doç. Dr. Hafiz Ahmad JALAL - AİR University - Pakistan
Doç. Dr. Hüseyn MİRZAYEV - Bakü Mühendislik Üniversitesi - Azerbaycan
Doç. Dr. İrfan Ahmet RİND - IBA University - Pakistan
Doç. Dr. Magdalena Rosu - Politehnica University of Bucharest - Romanya
Doç. Dr. Memduh KURTULMUŞ - Marmara Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Muhammad Sani Gayi - Universiti Teknologi Malaysia - Malezya
Doç. Dr. Mohammad SHAFİ - AİR University - Pakistan
Doç. Dr. Mustafa Özgür BORA - Kocaeli Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Nikos CHRONIS - University of Michigan - A.B.D.
Doç. Dr. Ömer YILDIRIM - G.O.P. Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Ömer ALKAN - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Rıdvan KOÇYİĞİT - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Sidik PERMANA - Institute Teknologi Bandung - Endonezya
Doç. Dr. Sinan KOPUZLU - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University - A.B.D.
Doç. Dr. Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ - İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye
Dr. Öğr. Üye. Angelos P. MARKOPOULOS - National Technical University - İngiltere
BİLİM KURULU
30
Dr. Öğr. Üye. Berna KAVAZ KINDIĞILI - Atatürk Üniversitesi - Türkiye
Dr. Öğr. Üye. Hatice ŞİMŞEK - Trakya Üniversitesi - Türkiye
Dr. Öğr. üye. İshak ERTUĞRUL - Muş Alpaslan Üniversitesi - Türkiye
Dr. Öğr. üye. Nasiru Zakari - National University of Malaysia (UKM) - Malezya
Dr. Öğr. Üye. Neyara RADWAN - King Abdulaziz University - Suudi Arabistan
Dr. Öğr. Üye. Süleyman ŞİMŞEK - İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye
Dr. Cem ALDAG - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi - Türkiye
Dr. Mohammadreza NEMATOLLAHI- Research Institute of Shiraz University - İran
Dr. Orkun Hasekioğlu - Tübitak - Türkiye
Dr. Samir KHATIR - Ghent University - Belçika
Musa Ibrahim - Kano University of Science and Technology - Nijerya
**Bilimsel kurul ünvan ve alfabetik isim sıralamasına göre düzenlenmiştir.
HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU
Av. İbrahim DURSUN
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
KONGRE PROGRAMI
31
6.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ
6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY
MANAGEMENT
KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM
AÇILIŞ / OPENING
20-21 KASIM 2021 / 20-21 NOVEMBER 2021
Açılış Konuşması / Opening Speech
PROF. DR. YUSUF ŞAHİN
20 KASIM / NOVEMBER 2021 SAAT: 09:30 TIME: 09:30 (GMT+3)
Konferans Başkanı (Chair of Conference)
DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS
10:00 13:00 (GMT+3)
OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION
PROF. DR. YUSUF ŞAHİN
ASSIST. PROF. SENAİ YALÇINKAYA
KEYNOTE SPEAKERS
Prof. Dr. Arbakariya ARİFF (Malaysia) (10:00) (GMT+3)
Prof. Dr. Ravi Kumar GOYAL (India) (10:20) (GMT+3)
Prof. Dr. Ashok JAMMI (India) (10:40) (GMT+3)
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN (Turkey) (11:00) (GMT+3)
Prof. Dr. İnan GÜLER (Turkey) (11:20) (GMT+3)
Prof. Dr. Germán F. de la Fuente (Spain) (11:40) (GMT+3)
Assoc. Prof. Huseyn MİRZAYEV (Azerbaijan) (12:00) (GMT+3)
Assist. Prof. Hayriye Sevil ERGÜR (Turkey) (12:20) (GMT+3)
Dr. Chidiebere Arinzechukwu MADUABUCHI (Nigeria) (12:40) (GMT+3)
Dr. Mohammadreza NEMATOLLAHI (Iran) (13:00) (GMT+3)
Lec. Joanna HAENLEIN (France) (13:20) (GMT+3)
KONGRE PROGRAMI
32
SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 1
Tarih ve Saat / Date and Time : 20 KASIM 2021 13:30 21:40
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU
Prof. Dr. Murat DARÇIN
Prof. Dr. Selcen DARÇIN
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN
Prof. Dr. İnan GÜLER
Assist. Prof. Hayriye Sevil ERGÜR
Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA
13:20
SHORT COMMUNICATION: BIOMASS CORROSION IN-
HIBITORS AS EFFECTIVE CORROSION PREVENTION
ADDITIVES
13:30
BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA DE-
NİZİ TABANINDA NTG YÖNTEMİYLE TEMEL KAYA
SEVİYESİ ARAŞTIRMASI
13:40
BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA BÖL-
GESİ'NDE TEMEL KAYA İNCELEMESİ
13:50
GÖMÜLÜ OLAN MANYETİK BİR CİSMİN NTG YÖNTE-
MİYLE BELİRLENMESİ
14:00
AVIONICS FAULT ISOLATION AND MANAGEMENT
ON MODERN MILITARY AND COMMERCIAL
AIRCRAFTS WITH EXAMPLE
14:10
INCREASING THE SURFACE PROPERTIES OF THE
WIDELY USED AISI4140 STEEL BY COATING WITH
CO-BASED SUPERALLOY BY LMD METHOD
14:20
DESIGN OF ASTINSAT-1 AND STRUCTURAL ANALY-
SIS, USE OF GENERATIVE DESIGN
14:30
BİYOMİMETİK TABANLI UÇAK KANADI TASARIMI
14:40
İMALAT İŞLETMELERİNDE ÂTIL KAPASİTE ANALİZİ
VE UYGULAMASI
14:50
KİMYASAL VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK
AMACIYLA PAMUK KUMAŞLARA ÖN İŞLEM UYGU-
LANMADAN RENKLENDİRME İŞLEMİNİN YAPILA-
RAK KUMAŞ ÜRETİMİ
15:00
TERMOELEKTRİK JENERATÖRLERİN VERİMİ ÜZE-
RİNDE FARKLI PARAMETRELERİN ETKİLERİ VE OP-
TİMİZASYONU
KONGRE PROGRAMI
33
15:10
ALÜMİNYUM 2024 SACLARIN SÜRÜNME-YAŞLAN-
DIRMA ŞEKİLLENDİRME PROSESİNDEKİ GERİ YAY-
LANMA DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞ-
TIRILMASI
15:20
DÜNYA GENELİNDE EKOLOJİK AYAK İZİ KAVRAMI-
NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
15:30
TIO2 AND ZNO BASED NANO-SIZED COSMETIC PRO-
DUCTS
15:40
TAILOR WELDED BLANK MALZEMELERİN ŞEKİL-
LENDİRİLEBİLİRLİK SINIRLARININ NORMAL MAL-
ZEMELERE GÖRE KIYASLANMASI
15:50
NANOMATERYALLERİN GENOTOKSİK ETKİLERİ
16:00
NANOMALZEMELER VE ÇEVRESEL RİSKLERİ
16:10
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU KULLANILARAK BİNEK
ARAÇ ROT BAŞI GÖVDE TASARIMI VE ÜRETİMİ İÇİN
UYGUN EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİNİN İN-
CELENMESİ
16:20
MANYETİK YARDIMLI TORNALAMA İŞLEMİNİN DE-
NEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
16:30
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ YATIRIM
BÖLGESİ SEÇİMİNDE ETKİLİ KRİTERLERİN KAP-
SAMLI ARAŞTIRILMASI
16:40
MEKANİK METAMALZEMELERİN DİNAMİK KARAK-
TERİSTİKLERİNİN SAYISAL ANALİZ İLE TESPİTİ
16:50
BİR DÜZ DİŞLİ ÇARKTA YÜK DAĞILIMININ VE FAK-
TÖRÜNÜN ÜRETİM TOLERANSLARI DOĞRULTU-
SUNDA İNCELENMESİ
17:00
AKILLI KORSE İLE POSTÜR UYARI SİSTEMİ
17:10
SELENOİD KİLİTLEMELİ EMNİYET KAPI ŞALTERİ OP-
TİMUM TASARIMI
17:20
UN ECE R66 TEST FOR KARSAN E-ATA 12 M BUS
17:30
THE PLACE OF DYNAMIC SYSTEMS IN TECHNOLOGY
KONGRE PROGRAMI
34
17:40
CORPORATE CUSTOMER SEGMENTATION AND
PROFIT PREDICTION WITH MACHINE LEARNING
METHODS IN THE BANKING SECTOR
17:50
SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYONLA ANTİBİ-
YOTİK GİDERİMİ
18:00
LOW TEMPERATURE DYEING OF POLYAMİDE/ELAS-
TANE FABRİCS THROUGH ENZYMATİC HYDROLİSİS
18:10
AN ASSESSMENT ON EFFECTS OF THE BONDING
METHODS IN POWER CABLES
18:20
SÜSPANSİYON SİSTEMİ SALINCAK KOLU TASARIM
OPTİMİZASYONU VE YAPISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
18:30
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU UYGULANARAK BİR
TREYLER KAPI MENTEŞESİNİN AĞIRLIĞININ AZAL-
TILMASI VE YENİDEN TASARLANMASI
18:40
AISI 8620 ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZE-
RİNDE KRİYOJENİK İŞLEMİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
18:50
COMPUTER-AIDED DESIGN FOR IRRIGATION WATER
DISTRIBUTION NETWORKS-II: IMPLEMENTATION
19:00
COMPUTER-AIDED DESIGN FOR IRRIGATION WATER
DISTRIBUTION NETWORKS-I: METHODOLOGY
19:10
KROMİT ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ATIKLARINDAN
TEKRAR KROMİT KAZANIMI.
19:20
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE
KULLANILAN KABLOLARIN ELEKTRİKSEL TASARIM
İHTİYAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
19:30
AFRP VE TWGFRP SARGILI BETONLARIN DAYANIMI
19:40
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POLY
(LACTIC ACID) BLENDS
19:50
OTOMOBİL SAC PARÇALARININ MONTAJ ANALİ-
ZİNDE 3D METROLOJİ SİSTEMLERLE KALİTESEL SÜ-
RECİN İYİLEŞTİRİLMESİ
20:00
ÇENTİKLİ KESME PROSESİNDE ÇENTİK KONUMU-
NUN ETKİSİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE
İNCELENMESİ
KONGRE PROGRAMI
35
20:10
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KAYNAK FİKS-
TÜRLERİNDE YER ALAN KENETLEME GRUPLARININ
VAKA ANALİZİ
20:20
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SUN AND HU-
MIDITY EFFECTS OF ANODIZED ALUMINUM 6061
MATERIALS
20:30
-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLA-
RIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN
DAİRESELLİK HATASINA ETKİSİ
20:40
-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLA-
RIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
20:50
THE DEVELOPMENT OF BATTERY, ENGINE SYSTEMS
IN ELECTRIC VEHICLES AND ITS IMPACT ON THE
ENVIRONMENT
21:00
TEK KAPILI DERİN DONDURUCUDA HAVA AKIŞ
ANALİZİYLE MEVCUT DURUMUN İNCELENMESİ
21:10
MERDİVEN TASARIMININ KAZALARA ETKİSİ
21:20
ANALYSIS OF CONNECTING ROD BEARING LUBRI-
CATION CHARACTERISTICS FOR SINGLE-CYLINDER
HYDRA RESEARCH ENGINE
21:30
ANALYSIS OF MAIN BEARING LUBRICATION CHA-
RACTERISTICS FOR SINGLE-CYLINDER HYDRA RE-
SEARCH ENGINE
21:40
BARALI KANAL SİSTEMLERİNDE KANAL İÇİ İLET-
KEN DİZİLİMİNİN MANYETİK ALAN OLUŞUMUNA
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
KONGRE PROGRAMI
36
SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 2
Tarih ve Saat / Date and Time : 21 KASIM 2021 14:00 21:00
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
Prof. Dr. Gürol YILDIRIM
Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA
14:00
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MO-
TOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLE-
RİNİN İNCELENMESİ-II
14:10
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MO-
TOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLE-
RİNİN İNCELENMESİ-I
14:20
OTA TABANLI MEMKAPASİTÖR DEVRESİNİN STDP
ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
14:30
OTA TABANLI MEMKAPASİTÖR DEVRESİNİN FOU-
RİER ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
14:40
MEKANİK VENTİLASYON CİHAZLARINDA KULLANI-
LAN ÇİFT LÜMENLİ MEDİKAL HORTUMLARDA ÇAP
OPTİMİZASYONU
14:50
KATAFOREZ KAPLAMADA YATAY YÜZEYLERDE
OLUŞAN GÖRÜNTÜ BOZUKLUKLARI VE NEDENLE-
RİNİN ARAŞTIRILMASI
15:00
EFFECTS OF USING NANOCLAY THAT IS SURFACE-
MODIFIED WITH SILVER COMPLEX ON THE THER-
MAL, MECHANICAL AND ANTIBACTERIAL PROPER-
TIES OF RIGID POLYURETHANE FOAMS
15:10
COMPARISON OF THE EFFECTS OF DIMMING MET-
HODS ON DIRECT-LIT BACKLIGHT SYSTEMS
15:20
SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESLERİNDEN DERİN
ÇEKME İŞLEMİNİN PROSES PARAMETRELERİNİN İN-
CELENMESİ
15:30
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KONTROL
FİKSTÜRLERİNDE MALZEME SEÇİMİ VE TASARIM
UYGULAMASI
15:40
THE INFLUENCE OF ROLLING RESISTANCE ON VE-
HICLE'S PERFORMANCE
KONGRE PROGRAMI
37
15:50
TURİST ROTA OPTİMİZASYONU: İSTANBUL ÖRNEĞİ
16:00
YENİ POLİMER MATRİS KOMPOZİTLERİN MİKRO İŞ-
LENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
16:10
GRAFEN/UÇUCU KÜL HİBRİT KOMPOZİT KAPLAMA-
LARIN İNCELENMESİ
16:20
INCREASING THE WEAR PROPERTIES AGAINST HIGH
TEMPERATURE BY COATING THE IRON-BASED SU-
PER ALLOY TO 4140 STEEL BY LASER MELTING DE-
POSITION METHOD
16:30
PROTECTION OF ALUMINUM 6061 USED IN WATER
VEHICLES FROM FLOUR FROM SALT CORROSION BY
COATING
16:40
THE IMPACT OF COVID-19 ON ELECTRICITY CON-
SUMPTION: A THRESHOLD REGRESSION MODEL
16:50
ÇELİK KALIPLARDA GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ
İLE HASAR ANALİZİ
17:00
INSPECTION OF DEFECTIVE PRODUCTS IN THE IN-
DUSTRY WITH IMAGE PROCESSING BASED ON DEEP
LEARNING METHODS
17:10
Tİ6AL4V ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT /GENLEŞTİRİL-
MİŞ PERLİT HİBRİT KOMPOZİT KAPLAMA
17:20
TAŞINABİLİR DMR TELSİZ GEÇİT CİHAZI VE YAZI-
LIMI GELİŞTİRİLMESİ
17:30
SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESİNDE AUTOFORM Sİ-
MÜLASYON PROGRAMI İLE ÜRÜN TOLERANSININ
SAĞLANMASI
17:40
TRABZON İLİ CEPHANELİK BİNASININ TARİHİ DO-
KUSUNUN İNCELENMESİ VE ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA
KULLANICILARA 3 BOYUTLU MODEL OLARAK SU-
NULMASI
17:50
COVID-19 İLE MÜCADELEDE 3B KATMANLI İMALAT
SİMÜLASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
18:00
VEGAN JEAN DESIGN
18:10
REAL-FAKE JEAN & PROCESS DESIGN
KONGRE PROGRAMI
38
18:20
YENİ NESİL YÜKSEK MUKAVEMETLİ (2 GPA) SICAK
PRES ÇELİKLERİN DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI DAV-
RANIŞLARININ İNCELENMESİ VE PARAMETRE OPTİ-
MİZASYONU
18:30
CÜRUF KATKILI KIRMIZI ÇAMUR ESASLI GEOPOLİ-
MER HARÇLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞ-
TIRILMASI
18:40
KAMU KURUMU YAPIM İŞİ DENETİM HİZMETLERİ
İÇİN BİR RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ ÖNERİSİ
18:50
KAMU KURUMLARINDA YAPIM İŞİ DENETİM HİZ-
METLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ
19:00
YAPILARDA TROMBE DUVARININ KULLANIMI VE
VERİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN BELİRLEN-
MESİ
19:10
SOĞUK ODA TASARIMI VE SİSTEM VERİMİNİN ART-
TIRILMASI İÇİN GEREKLİ PARAMETRELERİN BELİR-
LENMESİ
19:20
BAĞLAYICI ORANINA BAĞLI OLARAK YUMUŞAK
PORSELEN GRANÜL MUKAVEMETİ VE MİKROYAPI
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
19:30
AMBAR KAPAK AÇMA VİNÇ KANCASININ ANALİTİK
ANALİZİ
19:40
SODYUM POLİAKRİLATIN SONDAJ ÇAMURU ÜZE-
RİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
19:50
COMPARISON OF THREE DIFFERENT PHOSPHORUS
BASED COMPOUNDS AS AN ANTI-WEAR ADDITIVES
IN METAL WORKING FLUIDS CONTAINING SULPHU-
RIZED OLEFINS WITH 4-BALL METHOD
20:00
ATIK ÇAY POSASI KULLANARAK YEŞİL SENTEZ VA-
SITASIYLA DEMİR NANOPARÇACIK ÜRETİMİNDE
EKSTRAKT PH’ININ SENTEZE ETKİSİ
20:10
İZMİR BUCA ONAT TÜNELİ ÇIKIŞ PORTALI ŞEV STA-
BİLİTESİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ VE
GERİ ANALİZİ
20:20
FARKLI SİLİSYUM YOĞUNLUĞUNA SAHİP KAYNAK
TELLERİNİN GAZALTI KAYNAK DİKİŞİNDEKİ KO-
ROZYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
20:30
DEVELOPMENT OF OZONE EFFECTING SYSTEM
WITHOUT USING HARMFUL CHEMICALS
KONGRE PROGRAMI
39
20:40
ORTOKLAS İLAVESİ İLE PORSELEN MAT SIRININ
TERMAL GENLEŞME KATSAYISINA VE ÖZELLİKLE-
RİNE ETKİSİ
SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 3
Tarih ve Saat / Date and Time : 20 NOVEMBER 2021 13:30 22:00 (GTM+3)
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI
Prof. Dr. Mohammad HASAN
Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL
Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR
Assist. Prof. Zeynep YAMAN
13:30
Jan SEVILLA
CRYPTOGRAPHY: DIFFICULTIES, ISSUES AND INVES-
TIGATION
13:40
Kyrillos ANTONIAKIOU
LIMITED CONTRAST EXAMINATION OF 2-DIMENSIO-
NAL ACOUSTIC WAVE WITH A SIGN CAPACITY
13:50
Ah SONG-HUN
ADVANCEMENT OF FIRED CHANNEL FLAME FROM
NSU (KAOLINITE EARTH) FOR FAMILY WATER TRE-
ATMENT
14:00
Karel Van Den
BOSSCHE
THICKNESS AND WARM CONDUCTIVITY CHANGES
IN MOTOR OIL DURING ITS LIFE CYCLE: A TEST
STUDY
14:10
Deepiti RIZAL
DEPENDABILITY, ACCESSIBILITY AND PRACTICA-
LITY INVESTIGATION OF BASIC VEHICLE SUPPORT
GEAR IN A PROFOUNDLY REQUESTING CAR STUDIO
14:20
Dobrilo ASANOVIĆ
TEMPERATURE-THICKNESS RELATIONSHIP FOR
BIODIESEL MIXES GOT FROM CORN, OLIVE AND
PALM OIL
14:30
Bakir SABIROV
IMPROVEMENT OF BY AND LARGE HARDWARE VI-
ABILITY THROUGH COMPLETE USEFUL UPKEEP
VIEWPOINT A CONTEXTUAL INVESTIGATION
14:40
Mikhal MIKA-
LAJŠANKA
ARRANGEMENTS OF THE ACOUSTIC ISSUE IN THE
3D TYPE OF THE HELMHOLTZ CONDITION UTILIZING
DRBEM
14:50
Iliko RAJČIĆ
PLAN OF WINGLET GADGET FOR AIRPLANE
15:00
Božo PRGOMET
EXAMINATION OF OPTICAL ORGANIZATION ENGI-
NEERING AND THE ISSUES EXPERIENCED IN ITS
ADAPTION FOR FUTURE FRAMEWORKS
15:10
Givi PERTAKHIA
MODEL FOR PLAN IDEA ASSESSMENT UTILIZING
CHOICE LATTICE RATIONALE
KONGRE PROGRAMI
40
15:20
Iago DE FREITAS
WEAKENING AND WEAR ASSESSMENT FOR STEL-
LITE 6 SAVED ON A MARTENSITIC HARDENED STEEL
SUBSTRATE BY LASER CLADDING
15:30
Francisco LIGÜERRE
PREREQUISITES PRIORITIZATION: DIFFICULTIES
AND METHODS FOR QUALITY PROGRAMMING AD-
VANCEMENT
15:40
Clodomiro CASTEL-
LANA
MEMORY THE BOARD: DIFFICULTIES AND PROCE-
DURES FOR CUSTOMARY MEMORY ALLOTMENT
CALCULATIONS IN CONNECTION WITH THE PRE-
SENT CONSTANT REQUIREMENTS
15:50
Ceyxun MAMISHOV
SIMILAR INVESTIGATION OF PORTABLE AGES IN RE-
GARD TO SPECIALIZED PERSPECTIVES
16:00
Toby Montay Quimbo
MONTILLA
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND TEMPERA-
TURE VARIETY ATTRIBUTES OF ITUKU DIRT STORE
FOR MECHANICAL EMPLOYMENTS
16:10
Federiku LIBRERI
INVESTIGATION OF COMPONENTS IMPACTING
CLOUD RECEPTION IN CONVENTIONAL ERP IN
LITTLE AND MEDIUM SCALE UNDERTAKINGS IN PA-
KISTAN
16:20
Saidjahon ASKAROV
STREAMLINING AND PORTRAYAL OF ADSORPTIVE
CONDUCT OF PENTACLETHRA MACROPHYLLA
ENACTED CARBON ON WATERY ARRANGEMENT
16:30
Yullyan ZABLOCKI
CORRELATION OF ENERGY COLLECTING PROCEDU-
RES IN REMOTE BODY REGION ORGANIZATION
16:40
Çlirim MANJANI
RESEARCHING PAYAM-E-NOOR COLLEGE ELECTRO-
NIC-PREPARING FROM PC AND ORGANIZATION
EXPERTISE POINTS OF VIEW: CONTEXTUAL INVES-
TIGATION,
16:50
Benjamin PERRY
PROFICIENT EXECUTION OF VOIP OVER VPN W.R.T
PARCEL POSTPONEMENT AND INFORMATION SECU-
RITY
17:00
Gong ZHI
THE JOB OF WEB-BASED MEDIA ON INTERNET DA-
TING AND SUPPORTABLE MARRIAGE
17:10
Soheila MOHEBI
HYPER ACKNOWLEDGMENT PROCEDURES FOR
ENGLISH DIGITS UTILIZING MEASURABLE EXAMI-
NATION OF HUBS AND FLUFFY RATIONALE FOR
EXAMPLE ACKNOWLEDGMENT
17:20
Averof KYRIAKOU
DIFFERENT KINDS OF BRILLIANT NETWORK MET-
HODS: AN AUDIT
17:30
Lianid HRYNIAVICKI
INVESTIGATION AND EXECUTION OF SUFFICIENT
INFORMATION BASE ADMINISTRATION FRA-
MEWORK IN REMOTE SENSOR ORGANIZATIONS
KONGRE PROGRAMI
41
17:40
Victoriano Joan Phillips
CAÑADA
COMPUTERIZED HAZARD INVESTIGATION MODEL
FOR PROGRAMMING IMPROVEMENT UPGRADE
17:50
Kawaii CHANTHRAP-
HONE
REVAMPING OF ACTUAL SIMILITUDES IN SOURCE
CODE UTILIZING GROUPING
18:00
Ahmad HAJAR
APPARATUSES AND STRATEGIES FOR DICTIONARY
DRIVEN ASSUMPTION EXAMINATION: AN AUDIT
18:10
Slaven LAH
AN INVESTIGATION OF THE ALLURE COMPONENTS
OF OFFICE SPACE GAME PLAN FROM THE PERSPEC-
TIVE OF WORKERS BY THE EXAMINATION OF ROOM
SENTENCE STRUCTURE RECORDS (ISOVIST, RE-
CONCILIATION, AND DISTANCE FROM THE
ENTRYWAY)
18:20
Wirahadi XUE
SPRY PROGRAMMING IMPROVEMENT MODELS TDD,
FDD, DSDM, AND PRECIOUS STONE TECHNIQUES: A
REVIEW
18:30
Tamnurath SRIROJ
DISTRIBUTED COMPUTING BASE ELECTRONIC
WELLBEING RECORD FRAMEWORK DESIGN FOR
CRIPPLED KIDS
18:40
Pablo BALDERAS
BASIC AUDIT OF THE IMO ON BALANCE WATER
SHOW AND ITS EFFECT ON DELIVERY
18:50
Reuban PAUL
AN ORIGINAL CROSS BREED BUSINESS CYCLE THE
EXECUTIVES MODEL
19:00
Adesh POKHAREL
NEAR INVESTIGATION OF ESSENTIAL COMPUTER
PROCESSOR BOOKING CALCULATIONS
19:10
Osman BOLIĆ
AN ORIGINAL MODEL OF PROGRAMMING CYCLE
UPGRADES FOR LITTLE AND MEDIUM SCALE VEN-
TURES BY UTILIZING THE ENORMOUS INFORMA-
TION INVESTIGATION APPROACH
19:20
Qabil HAJIBEYOV
EXACT INVESTIGATION OF LONG BOUNDARY RUN-
DOWN CODE SMELL AND REFACTORING INSTRU-
MENT CORRELATION
19:30
George MARSH
DISTINGUISHING PROOF OF SUBSTANTIAL METALS
IN SOME WATER SOURCES IN KHARTOUM STATE
UTILIZING LASER INSTIGATED BREAKDOWN SPECT-
ROSCOPY
19:40
Cristian ALGUACIL
EFFECTIVE DOUBLE NATURE COOPERATIVE COM-
PUTER CHIP PLANNING CALCULATION: A RELATIVE
EXAMINATION
19:50
Adan KUTELI
AI METHODS FOR ASSUMPTION INVESTIGATION: A
SURVEY
20:00
Noud RENSINK
A SELF VERSATILE INTERFACE PLAN FRAMEWORK
DEPENDENT ON CHARACTER FEEL FOR E-LEARNING
20:10
Moises CONDE
A SAFE CRYPTOGRAPHIC POLITICAL RACE MODEL
KONGRE PROGRAMI
42
20:20
Virgilijus MARTINO-
VAS
DISTINGUISHING URDU TEXT COPYRIGHT INFRIN-
GEMENT UTILIZING SIMILITUDE COORDINATING
WITH STRATEGIES
20:30
Zoran UKALOVIĆ
PLAN AND REENACTMENT OF TWO PROCEEDS WITH
WAVE ALGAAS/GAAS SEMICONDUCTOR COURSE
QUANTUM WELL LASERS AT ROOM TEMPERATURE
20:40
Asghar EL-MEER
SECURE COPYRIGHT INSURANCE FOR PICTURES
UTILIZING REPETITIVE DWT AND SVD
20:50
Gorka SERRANO
CROSSOVER DEVICES AND METHODS FOR SUPPOSI-
TION INVESTIGATION: AN AUDIT
21:00
Muhaajir FARAKNI-
MELA
CARBONATION OF REUSED TOTALS CONCRETE -
USE OF THE PROKNOW-C STRATEGY IN THE DE-
TERMINATION OF BIBLIOGRAPHIC PORTFOLIO, DE-
LIBERATE AND BIBLIOMETRIC EXAMINATION
21:10
Stanislav Georgiev BOIC-
HEV
PROVABLE, SECURE AND VOTE BASED POLITICAL
DECISION MODEL
21:20
Christian PASTOR
EXAMINATION OF UNDENIABLE LEVEL LANGUAGE
VIRTUAL MACHINES: COMPONENTS AND EXECUTI-
ONS
21:30
Nikodems KRAUZE
IMPACT OF SYNTHETIC COMPOUNDS ON COMPRES-
SIVE STRENGTH OF HIGH VOLUME METAKAOLIN
CONCRETE
21:40
Valter PULCINI
A CLEVER BLEND OF THE V-IMPACT CALCULATION
WITH KALMAN CHANNEL FOR SINGLE CLIENT
MIMO LTE DOWNLINK
21:50
Nontapan
SONGPRAWATI
SIGNIFICANCE OF WEB OF THINGS (IOT) IN ANIMALS
INDUSTRY IN PAKISTAN'S VIEWPOINT
KONGRE PROGRAMI
43
SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 4
Tarih ve Saat / Date and Time : 21 NOVEMBER 2021 13:30 22:20 (GTM+3)
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI
Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. G. Saynur DERMAN
Assoc. Prof. Michael KUYUCU
Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR
14:00
Cardarion BARRETT
MOTOR EXAMINATIONS ON OIL SORPTION UTI-
LIZING ACETYLATED SUGARCANE BAGASSE AND
GROUNDNUT HUSK
14:10
Thorkild RASMUSSEN
STRENGTH QUALITIES OF SUBSTANTIAL UTILIZING
WASTE GLASS POWDER FORTIFIED BY RENOLITH AS
FRACTIONAL SWAP FOR CONCRETE
14:20
Ikehata KUNISADA
WELLBEING RELATED PERSONAL SATISFACTION
AMONG DESIGNING EXPERTS PILOT STUDY
14:30
Radosław GRYNBERG
JOINING OF BUILDABILITY IDEA AT CONFIGURA-
TION PHASE OF SOME TERTIARY ESTABLISHMENT
STRUCTURES IN NORTH EAST NIGERIA
14:40
Nasrin FALLAH
DISTRIBUTER ENDORSER BASED ENGINEERING FOR
ARRANGEMENT OF HETEROGENEOUS CLOUD FRA-
MEWORKS
14:50
Yagi TOKUGAWA
ENERGY EFFECTIVE DIFFERENT BUNCH HEAD
CHOICE STEERING CONVENTION
15:00
Samonte BERNEGGER
DEPENDABILITY EVALUATION OF BUILT UP CE-
MENT FOOTER WITH INSERTED PVC LINES UNDER-
NEATH THE NONPARTISAN PIVOT
15:10
Denis CAL
MOLLUSCICIDAL IMPACT OF VERNONIA AMYGDA-
LINA (DEL) AND MOMORDICA CHARANTIA. LINN.
ON BULINUS (PHY) GLOBOSUS
15:20
Megat BIN PUTERA
AN ORIGINAL WAY TO DEAL WITH STREET TRAFFIC
OBSERVING AND CONTROL FRAMEWORK
15:30
Mars DÓRASON
NEW ORDINARY IN THE DEVELOPMENT BUSINESS A
CORONAVIRUS IMPACT
15:40
Catullo D'ARIENZO
DEMONSTRATING AND AFFECTABILITY EXAMINA-
TION OF IMPACTING BOUNDARIES IN DISLODGING
OF DYNAMIC BODIES
15:50
Jean-Baptiste JACQUET
CONVENIENT 5.8GHZ FPV FRAMEWORK WITH
SMARTAUDIO.
16:00
Tsakig BOSHIAN
QUALITY CONTROL FOR THE UPKEEP ASSOCIATION
IN CLARK PAMPANGA FOR LINE SUPPORT
KONGRE PROGRAMI
44
16:10
Zheko Andonov IVANOV
DISTINGUISHING CARBON IMPRESSION RADIATED
BY GEODETIC SPECIALISTS
16:20
Lleó COCA
CARBONIZED BIO MASS AS A HOLDING SPECIALIST
FOR NON-BURDEN BEARING CHB CREATION.
16:30
Farhad VERDISEFAT
PROFICIENT UTILIZATION OF WATER UNDER
WATER SYSTEM THE EXECUTIVES PRACTICES FOR
SURFACE INUNDATED RICE
16:40
Ísleifur KALMANSSON
COMPONENTS OF DEFERRALS IN DEVELOPMENT
THE EXECUTIVES
16:50
Raymundo SÁ
EVALUATION ON THE ACTIVITY AND METHODO-
LOGY IN THE MIDST OF THE CORONAVIRUS PANDE-
MIC: INSTANCE OF PUBLIC POWER ORGANIZATION
17:00
Marcus LEHNE
UNION OF CONDUCTIVE INK DEPENDENT ON SILVER
NANOPPAPERS AND ITS APPLICATION IN INKJET
PRINTING EXAMPLES ON GLASS SUBSTRATES.
17:10
Fariborz TAVAKOLI
MIX OF METAL OXIDES AND POLYANILINE ON PLA-
TINUM CATHODES FOR DISINTEGRATED OXYGEN
SENSORS
17:20
Victorino COUTINHO
COMBINATION OF PRACTICAL NANOPPAPERS FOR
APPLICATION IN INKJET PRINTING.
17:30
Skord SADIRAJ
ASSURANCE OF SLANT LENGTH AND STEEPNESS
COMPONENT
17:40
Sadik SEHOVIC
INFORMATION EXTRACTION FRAMEWORK FROM
ENGLISH PAPER.
17:50
Myasnikov Andrei (And-
rusha) KONSTANTI-
NOVICH
EXAMINATION OF WATER COLLECTING IN ASCOT
DESIGNING ZABALI GROUNDS BALER AURORA
18:00
Elliot O'DUNN
MATHEMATICAL RECREATION OF THE EXHIBITION
OF A SUNLIGHT BASED HELPED FUME PRESSURE
REFRIGERATION FRAMEWORK
18:10
Lidia POPESCU
LEAST-SQUARES CHEBYSHEV TECHNIQUE FOR
SETTLING FRAGMENTARY INTEGRO-DIFFRENTIAL
CONDITIONS.
18:20
Matyáš RICHTER
WORLDLY BUILDUP OF TAMIL NEWS.
18:30
Marcos PEDRERO
LIGNOCELLULOSIC MATERIALS FOR GREEN
BUNDLING: THE POSSIBILITIES AND DIFFICULTIES
18:40
Liu FANG
PAPER RECOGNITION FRAMEWORK UTILIZING K-
MEANS BUNCHING
18:50
Deák VIKTOR
USE OF TRANSIENT ELECTROMAGNETIC IN IDENTI-
FICATION OF WATER COLLECTION IN WIDE COAL
MINESHAFT.
KONGRE PROGRAMI
45
19:00
Ngazëllor VATA
BIOFUEL ASSETS PLAN: HYPOTHETICAL CASE EVA-
LUATION OF CAR ENTERPRISES.
19:10
Abdul Maalik EL-HAS-
HIM
PROPOSING INTERACTION AND ANALYSIS OF
DRYING ROSES BY FREEZE-DRYING TECHNIQUE.
19:20
Ali JAFARNEJAD
USAGE OF LATE PATTERNS IN CARS INTO MATERI-
ALS DESIGNS TIRES FOR BRADDING WIRES IN BELT
OF STEEL EXTENSION.
19:30
Omid MOHEBI
IMPROVEMENT OF A MECHANIZED CONVEYANCE
VEHICLE.
19:40
Hamdat DAR
RECOVERY APPROPRIATENESS ASSESSMENT OF
HARMED MINED LAND DEPENDENT ON THE BREA-
KING POINT CONDITION METHODEXAMPLE OF
PINGDINGSHAN TIANAN TEN COAL MINESHAFT.
19:50
Totti SORO
UTILIZATION OF LEAN SYSTEM TO BUILD USEFUL-
NESS THROUGH WORTH STREAM PLANNING.
20:00
Emiel WOOD
TECHNIQUES FOR TOPOGRAPHICAL CLIMATE SECU-
RITY OF LUOYANG ZHENGXINGSU COAL MINES-
HAFT
20:10
Lasse NIMITZ
FLY DEBRIS USAGE EXAMINATION AS A SUBSTI-
TUTE OF CONCRETE IN CONCRETE TREATED BASE
(CTB)
20:20
Ch'ae SANG-HOON
ADVANCES IN FLY DEBRIS BASED GEOPOLYMER.
20:30
Niwat KULAWANIT
CASSAVA STARCH-BASED COMPOSITE BUILT UP
WITH COCONUT MESOCARPFIBERS: INVESTIGA-
TION OF PHYSICOCHEMICAL STRENGTH
20:40
Tarik JANKOVIĆ
ACCESS AND THE BOARD OF ELECTRONIC DATA AS-
SETS
20:50
Usen OROZBAEV
QUALITY CONFIRMATION OF ELECTRONIC APPLI-
CATIONS
21:00
Mancio COTRONE
ANTICIPATING EGOVERNMENT ACKNOWLEDG-
MENT BY REPRESENTATIVES WORKING IN THE PUB-
LIC HUMAN IMPROVEMENT ASSOCIATIONS: INS-
TANCE OF MOROCCO
21:10
Bálint HENRIK
HYDROLOGICAL EXAMINATION OF LOKO WATERS-
HED UTILIZING CIRCULAR SEGMENT SMACK AND
HEC-HMS: AN APPARATUS FOR CRUCIAL GEOSPA-
TIAL DATA
21:20
Mersudin NIKOLIÆ
GETTING UNDENIABLE LEVEL INFORMATION ADMI-
NISTRATIONS FROM VARIOUS DANGERS: SPAM
OVER WEB COMMUNICATION, LISTENING, TRYING
TO CLAIM IGNORANCE OF ADMINISTRATION, CALL
ALTERING
KONGRE PROGRAMI
46
21:30
Daniar NURBOLATOV
UPGRADES IN SECURE CANCELLATION SYSTEM FOR
URGENT INFORMATION ON ANDROID CONTRAPTI-
ONS
21:40
Niklas LECHNER
CERTIFIABLE HUGE INFORMATION HANDLING
CONSTRUCTION: ISSUES AND ARRANGEMENTS
21:50
Dobos TIBOR
THE IMPACT OF HIERARCHICAL CULTURE ON EGOV
ACKNOWLEDGMENT BY REPRESENTATIVES: INS-
TANCE OF MOROCCO
22:00
Zaidaan AL-AYOOB
BLANCHING PROFICIENCY OF KAOMA BENTONIC
MUD UTILIZING METHYLENE BLUE COLOR AS THE
ADSORBATE
KONGRE PROGRAMI
47
6.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ
TAM METİN
SÖZEL POSTER SUNUMLAR
KONGRE PROGRAMI
204
ANALYSIS OF MAIN BEARING LUBRICATION CHARACTERISTICS FOR SINGLE
CYLINDER HYDRA RESEARCH ENGINE
Musa DEMİR1, Sertan TURAN2, Hakan ADATEPE3
1-2-3Giresun University, Faculty of Engineering, Giresun / Türkiye
Abstract: The main journal bearing lubrication characteristics performance of the Ricardo Single Cy-
linder Hydra Research Engine was investigated under three different engine speeds (1500, 3000 and
4500 rev/min). In this study Ricardo Suite Software was used. Calculations were made with the Mobility
method, which is frequently used by bearing designers in the industry and provides fast solutions in
main bearing calculations. It was investigated the maximum oil film pressure, the minimum oil film
thickness, hydrodynamic power loss, and supply oil flow rate on the dynamically loaded main bearing
vary as the engine speed increases. Variations of the parameters affecting journal bearing lubrication
characteristics performance with respect to the increase in engine speed are shown table form and grap-
hically. The supply oil flow rate of oil increased by 1.81% when the engine speed increased from 1500
rev/min to 3000 rev/min and increased by 3.17% when it increased from 1500 rev/min to 4500 rev/min.
At engine speed of 1500 rev/min, the maximum oil film pressure is 25.5 MPa, the engine speed is 3000
rev/min, the maximum oil film pressure is 13.1 MPa, and the engine speed is 4500 rev/min, the maxi-
mum oil film pressure is 24.8 MPa. According to this study, it was concluded that it is appropriate to
operate the Single Cylinder Ricardo Hydra Research Engine at low rev/min.
Keywords: Main Bearing, Hydra Research Engine, Bearing Lubrication Characteristics
INTRODUCTION
Main bearing is an important parts in the Single-Cylinder Hydra Research Engine. In the automotive
and industrial sector, consumer demand and the increasingly tight environmental legislation motivate
the development of more efficient internal combustion engines (ICE). For engine efficiency improve-
ment, friction loss reduction is a key and relatively cost-effective approach, which has been receiving
significant attention from tribologists and lubrication engineers alike (Wong, 2016:1-6). Crankshaft
main bearings, which are important friction pairs of the engine, transmit power while reducing friction
power loss. Recently, the realization of the importance of main bearing lubrication to achieving high-
performance output and reducing engine friction power loss has been increasing ( Allmaier, 2012:1-2,
Allmaier, 2011:1-2). Considering the strength of the crankshaft, Sun conducted the optimization on main
bearings in order to decrease the total friction power loss of the bearings. (Qingchuan, 2020:2). Zhang
et al. researched the mixed lubrication performance of high power-density engine main bearing. Toshi-
hiro et al. analyzed the lubrication of gasoline engine connecting rod bearing. Bi and Chen et al. studied
the lubrication of turbocharged engine main bearing. Choi et al. analyzed the dynamically bearing
elastohydrodynamic lubrication considering multi-fexible-body dynamics. Wei et al. investigated the
thermo-elasto-hydrodynamic mixed lubrication of marine engine main bearing. Shao et al. analyzed the
lubrication performance of engine main bearing coupling cylinder block and crank shaft connecting rod
system. Zhao et al. analyzed the lubrication performance of marine engine main bearing in typical ope-
rating conditions. Yang et al. analyzed the lubrication of gasoline engine main bearing considering tran-
sient heat transfer. Oil film lubrication analysis in big eye and main bearings of an ICE was done by
Chamani and Karimaei using elasto-hydrodynamic technique. They showed that bearing deformation
TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
205
affect the bearing failure such as wear and fretting fatigue. Then, they studied cavitation and wear da-
mages in connecting rod big eye bearing of an ICE engine using elasto-hydrodynamic technique (Cha-
mani, 2009:1-2, Karimaei, 2009:1-2).
Therefore, it is necessary to study the lubrication performance of the main bearing, this can provide
guidence for improving the reliability and service life of the bearing in actual industry.
PURPOSE
In this study, it has been observed that the friction moment and the hydrodynamic power loss in the
bearing increases as the oil film thickness in the main bearing decreases with the increase in the engine
speed. Single cylinder hydra research engine and main bearing are shown in figure 1.
Figure 1. Single-Cylinder Hydra Research Engine and Main Bearing
MOBILITY METHOD
Journal bearings are essential components of an internal combustion engine and are present at several
locations, e.g. crankshaft main bearings, connecting rod bearings at the big and small end, piston pin-
boss bearings and camshaft bearings. As a result, the behavior of journal bearings is critical to an en-
gine’s operation from the point of view of performance and durability. Hence, development of tech-
niques for engine bearing analysis has received extensive attention over the years. With increasing emp-
hasis on the use of simulation methodologies in engine design, it has become imperative to provide
engineers with advanced rapid predictive tools for bearing analysis to reduce engine development, analy-
sis and refinement times(Adatepe, 2011:1-2).
ORBIT journal bearing analysis program developed by Ricardo company and also applied in advance
analyses of dynamically loaded radial journal bearings was used in this study. For the first time, this
computer aided program which is currently the best among the journal bearings analysis programs, was
used to find solutions with the mobility method developed by Booker.
KONGRE PROGRAMI
206
Mobility method has been used in industry for about 80 years now. With this method, it is possible to
design bearings in a very short time. And that is why the method is usually the preference of bearing
designers. In the mobility method, the effect of rotation is converted to an equivalent squeeze motion
under steady load. The mobility vector (M), which is the dimensionless squeeze velocity with which a
non-rotating shaft moves to support the load, is then calculated. The squeeze velocity (é) for a rotating
shaft can then be expressed as
é = |F|[C/R]2
L D Ƞ /C M + ω. e (1)
where; F is bearing load, C radial clearance, R bearing radius, L bearing length, D bearing diameter,
lubricant viscosity, M mobility vector, e eccentricity and is bearing rotational speed.
In dynamic analyses, the components of mobility vector (M) can be obtained in two ways. In the first
way, the components can be determined instantaneously through mobility maps; whereas, in the second
way, the components are calculated by making use of an analytic curve similarity method, as it is done
in the ORBIT program. Generally; the mobility vector is expressed as given below:
M = f(ε,γ)
(2)
Here; is the eccentricity ratio (e/C) and γ is the bearing’s width to diameter ratio (B/D). The analytical
equations for mobility components by curve similarity method as used in journal bearings analyses are
in the following manners:
( )
( )
( )
2
22
2
fα,γ β
Mx = 3π-0.24γ e+ 1-0.4 1-α +α γ 4/3-γ
πγ 1-α

(3)
( ) ( )
( ) ( )
( )
2 3 2
5αγ α α
2
+ + 1+α -0.3γ 1+ +
4 7 8 15 1-α
23
-β
My = f α,γ
1-α0.034 1
-0.016 1- 21.03-α
γ













(4)
( ) ( )
( )
22
2
1-α 1/2 γ
fα,γ = 1+
πγ 2 1-α




(5)
Here; and are the eccentricity ratios in X and Y directions respectively (Adatepe, 2018:2-3, Ricardo,
2017:624-625).
TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
207
Table 1. Ricardo Single Cylinder Hydra Research Engine Main Bearing Data
Bearing width
27.96 mm
Bearing diameter
57.14 mm
Radial clearance (hot/cold)
44.00 micron
Shell type
Groove
Shaft rotational speed
1500-3000-4500 rev/min
Oil hole feed pressure
4.35-5.41-7.17 bar
Oil
RotellaX15W40 supplied @ 80.0 degC, 4.0 bar
Mobility map
Short Bearing
Shear power assumption
2pi film
Boundary Condition
Half-Sommerfeld, Mass Conserving
GWT model
Summit Height Correction
Composite GWT derivation
Hertzian
Average Flow Model
Disabled
Viscosity-Pressure Dependence
Disabled
CONCLUSION
Variation of the cylinder pressure with respect to crank angle with respect to crank angle under different
engine speeds is given in Figure 2.
KONGRE PROGRAMI
208
060 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Cylinder Pressure (bar)
Crack Angle (deg)
1500 rev/min
3000 rev/min
4500 rev/min
Figure 2. Variation of cylinder pressure with respect to crank angle
When the figure is studied, it is found that at journal speed of 1500 rev/min, maximum cylinder pressure
is 26,0045 bar and occurs at 30º crank angle, journal speed of 3000 rev/min, maximum cylinder pressure
is 28,5853 bar and occurs at 20º crank angle and journal speed of 4500 rev/min, maximum cylinder
pressure is 37,6521 bar and occurs at 20º crank angle.
Variation of the maximum oil film pressure with respect to crank angle under different engine speeds is
given in Figure 3.
060 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Maximum Oil Film Pressure (MPa)
Crack Angle (deg)
1500 rev/min
3000 rev/min
4500 rev/min
Figure 3. Effects of varying speeds on maximum oil film pressure
TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
209
When the figure is studied, it is found that at journal speed of 1500 rev/min, maximum oil film pressure
is 25,5790 MPa and occurs at 19° crank angle, journal speed of 3000 rev/min, maximum oil film pres-
sure is 13,1460 MPa and occurs at 20° crank angle and journal speed of 4500 rev/min, maximum oil
film pressure is 24,8470 MPa and occurs at 220° crank angle.
Effects of varying speeds on minimum oil film thickness to crank angle with respect to crank angle
under different engine speeds is given in Figure 4.
060 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Minimum Oil Flim Thickness (micron)
Crack Angle (deg)
1500 rev/min
3000 rev/min
4500 rev/min
Figure 4. Effects of varying speeds on minimum oil film thickness
When the figure is studied, it is found that at journal speed of 1500 rev/min, minimum oil film thickness
is 18,1970 micron and occurs at 458° crank angle, journal speed of 3000 rev/min minimum oil film
thickness is 27,6330 micron and occurs at 2° crank angle and journal speed of 4500 rev/min minimum
oil film thickness is 40,6390 micron and occurs at 7° crank angle.
Effects of varying speeds on supply oil film flow rate to crank angle with respect to crank angle under
different engine speeds is given in Figure 5.
KONGRE PROGRAMI
210
060 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Supply Oil Film Flow Rate (l/min)
Crack Angle (deg)
1500 rev/min
3000 rev/min
4500 rev/min
Figure 5. Effects of varying speeds on supply oil film flow rate
When the figure is studied, it is found that at journal speed of 1500 rev/min, supply oil film flow rate is
0,5778 l/min and occurs at 302° crank angle, journal speed of 3000 rev/min, supply oil film flow rate is
0,5883 l/min and occurs at 277° crank angle and journal speed of 4500 rev/min, supply oil film flow
rate is 0,5961 l/min and occurs at 265° crank angle.
In effects of varying speeds the hydrodynamic power loss is given in table 2.
Table 2. Effects of varying speeds hydrodynamic power loss
Parameter
1500 rev/min
3000 rev/min
4500 rev/min
Hydrodynamic Power Loss (W)
69,820
283,85
673,97
CONCLUSION
In this study, investigation on how the increase in speed of a main bearing under dynamic cylinder
pressure affects the maximum oil film pressure, minimum oil film thickness, supply oil flow rate,and
hydrodynamic power loss was made and the following summaries;
1. The increase in the number of engine speed caused a decrease in the maximum oil film pressure.
2. It was observed that the minimum oil film thickness increased as a result of the increase in the engine
speed.
3. The increase in engine speed caused the supply oil film rate to increase.
4. As the engine speed increased, the hydrodynamic power losses increased.
TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
211
REFERENCES
Adatepe, H., (2011). Investigation of Effects of the Rotational Speeds on Performance of a Dynamically
Loaded Journal Bearing, Journal of the Balkan Tribological Association, 17(3): pp.331340.
Adatepe, H.,(2018). Investigation of the Performance the Dynamically Loaded Connecting Rod Bearing
at Different Engine Shaft Speeds. Book Of Proceedings of the International Conference on Ag-
riculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018): pp.67-78.
Allmaier H, Priestner C, Six C, et al. (2011). Predicting friction reliably and accurately in journal bea-
rings-A systematic validation of simulation results with experimental measurements. Tribology
International 44(10): pp.1151-1160. DOI: 10.1016/j.triboint.2011.05.010
Chamani, H., Karimaei H., (2009) Lubrication analysis of oil film in main and large eye bearings of a
diesel engine using elasto-hydrodynamic analysis. In: Proceedings of the 6th International Con-
ference of Internal Combustion Engines 2009, Tehran, Iran, pp. 1-8 .
Karimaei, H., Chamani H.(2009) Study of wear and cavitation damages in conrod big end bearing of a
heavy duty diesel engine by using elasto-hydrodynamic method. In: Proceedings of the ASME
Internal Combustion Engine Division 2009 Fall. Lucerne,Switzerland: pp. 553-565.DOI:
10.1115/ICEF2009-14091
Ricardo Software, (2016). Journal Bearing Analysis-Orbit, Documentation/User Manual Version 1.6,
IL., USA.
Wong, V.W., Tung, S.C.(2016). Overview of automotive engine friction and reduction trendsEffects
of surface, material, and lubricant-additive technologies. Friction 4: pp. 128 .
https://doi.org/10.1007/s40544-016-0107-9
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The increasing global environmental awareness, evidenced by recent worldwide calls for control of climate change and greenhouse emissions, has placed significant new technical mandates for automotives to improve engine efficiency, which is directly related to the production of carbon dioxide, a major greenhouse gas. Reduction of parasitic losses of the vehicle, powertrain and the engine systems is a key component of energy conservation. For engine efficiency improvement, various approaches include improvements in advanced combustion systems, component system design and handling—such as down-sizing, boosting, and electrification—as well as waste heat recovery systems etc. Among these approaches, engine friction reduction is a key and relatively cost-effective approach, which has been receiving significant attention from tribologists and lubricant-lubrication engineers alike. In this paper, the fundamentals of friction specific to the environments of engine components tribology are reviewed, together with discussions on the impact of developing vehicle powertrain technologies, surface and material technologies, as well as lubricant and additive technologies on promises of continuing friction and wear reduction trends. The international accords on climate change require further gains in fuel efficiency and energy sustainability from all industry sectors including those in the automotive and the broader internal combustion engine industries, and the latter encompass off-highway, power generation, marine, and rail industries as well. This paper focsuses on friction reduction in mainly automotive engines, however. The paper starts with a clarification of the common descriptors of mechanical losses and friction in the engine, followed by the topic of lubrication fundamentals such as lubrication regimes. Then the lubrication of the contacting surfaces in each of the major engine subsystems is discussed in turn. These subsystems include the piston assembly: ring-pack/liner, piston-skirt/liner, and piston-pin/connecting-rod contacts; connecting rod and crankshaft bearings; and the valvetrain subsystem. The relative contributions to total friction from the various subsystems are discussed, with the piston-assembly contributing to about half of the total friction. The remainder of the friction comes from the crankshaft, connecting rod, camshaft bearings, and the valvetrain oscillating parts. The bearings are in predominantly hydrodynamic lubrication, in contrast to the valvetrain oscillating components, which are characterized to be mostly in the mixed/boundary lubrication regimes. Despite the title of the paper, a section on emerging powertrain technologies—including that of combustion in gasoline and diesel engines—is also given in the context of the trend towards clean and efficient propulsion systems. The impact of these developing technologies on the reduction of friction and parasitic losses via component, material, and lubricant deisgn will be discussed. These technologies include gasoline direct injection (GDI), turbocharged, and hybrid vehicles and will generate unique green environmental opportunities for future propulsion systems. These technologies are critical to meet fuel economy and reduced emission targets. Specifically, this paper will address the impact of these emerging technologies on future lubricant requirements and advanced tribology research. The connection between these lubricant and tribological requirements will be illustrated by briefly describing the basic lubrication and friction processes at the major engine components incorporating the emerging technologies. Lastly, besides new hardware and material science changes, several advanced additives such as advanced friction modifiers, antiwear additive chemistries, low viscosity lubricants, and the introduction of new VI Improvers all represent possible tribological solutions to the challenge of meeting more stringent energy efficiency requirements and environmental legislation. As original equipment manufacturers (OEMs) seek to accomplish these goals, hardware and emission system changes will place new demands and even greater stress on engine oils. At the same time, engine durability, performance and reliability are of primary importance to vehicle owners and operators. The final section of this paper will discuss the future trends of engine friction reduction and wear control by surface modification such as friction-reducing coatings or surface textures in engine components. The impact of surface coatings or surface textures on engine friction will be reviewed. In addition, the OEMs and lubricant formulation manufacturers will need to respond with novel engine oil technologies formulated to protect the engine, keeping the emissions system working at the optimal fuel economy, while retaining engine durability. In brief, the paper (i) reviews the characteristics of component friction in the environment of the internal combustion engine and the relevant design considerations, (ii) addresses the impact of emerging technologies on engine friction and the tribological changes and requirements, especially on lubricant and additives, and lastly (iii) discusses the interactions between lubricant-additive formulations and material surface engineering, and their effects on friction, wear and engine durability. The increasing importance and interplay between synergistic advancements in component design, material and surface engineering, and advanced lubricant-additive formulation will be fully illustrated.
Article
In this study connecting rod journal bearing performance of the Ruston and Hornsby 4-cycle diesel engine was investigated under three different engine speeds (500,1500 and 2500 rpm). It was investigated how do the minimum journal bear-ing clearance, peak oil film pressure, friction torque, oil flow rate, journal orbit and the power losses on the dynamically loaded connecting rod bearing vary as the speed increases. Variations of the parameters affecting journal bearing per-formance with respect to the increase in engine speed are shown graphically.
Investigation of the Performance the Dynamically Loaded Connecting Rod Bearing at Different Engine Shaft Speeds
  • H Adatepe
Adatepe, H.,(2018). Investigation of the Performance the Dynamically Loaded Connecting Rod Bearing at Different Engine Shaft Speeds. Book Of Proceedings of the International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018): pp.67-78.
Predicting friction reliably and accurately in journal bearings-A systematic validation of simulation results with experimental measurements
  • H Allmaier
  • C Priestner
  • C Six
Allmaier H, Priestner C, Six C, et al. (2011). Predicting friction reliably and accurately in journal bearings-A systematic validation of simulation results with experimental measurements. Tribology International 44(10): pp.1151-1160. DOI: 10.1016/j.triboint.2011.05.010
Study of wear and cavitation damages in conrod big end bearing of a heavy duty diesel engine by using elasto-hydrodynamic method
  • H Karimaei
  • H Chamani
Karimaei, H., Chamani H.(2009) Study of wear and cavitation damages in conrod big end bearing of a heavy duty diesel engine by using elasto-hydrodynamic method. In: Proceedings of the ASME Internal Combustion Engine Division 2009 Fall. Lucerne,Switzerland: pp. 553-565.DOI: 10.1115/ICEF2009-14091
Journal Bearing Analysis-Orbit, Documentation/User Manual Version 1.6, IL
  • Ricardo Software
Ricardo Software, (2016). Journal Bearing Analysis-Orbit, Documentation/User Manual Version 1.6, IL., USA.