BookPDF Available

Inspiratiegids Holi-Frysk Meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen!

Authors:
  • NHL Stenden University of Applied Sciences University of Groningen & University of Amsterdam
Inspiraegids Holi-Frysk
Meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen!
Myrthe Coret-Bergstra · Mirjam Günther-van der Meij · Joana Duarte · Dirkje Elgersma
Hessel Yntema · Sybren Walsweer · Babs Gezelle Meerburg
INSPIRATIEGIDS - INSPIRATIEGIDS - INSPIRATIEGIDS - INSPIRATIEGIDS
Inhoud
Voorwoord 5
1. Inleiding 7
2. De opbrengsten van het Holi-Frysk project 11
3. Holi-Frysk toolbox 17
4. Meertaligheidendierenëren 23
5. Casus: een meertalige les 25
6. Ervaringen van docenten 29
7. Reacesvanexperts 31
8. Conclusie 35
Nawoord 37
Links en gerelateerde projecten 39
Bronnen 41
Het team 42
Colofon
Tekst
Myrthe Coret-Bergstra
Mirjam Günther-van der Meij
Eindredace
Laura Nap
Vormgeving en opmaak
Guenthercreae
Bezoekersadres
Rengerslaan 10, Kamer A0.068
8917 DD Leeuwarden
Postadres
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
+31 (0)88 991 7000
lectoraatmg@nhlstenden.com
ditprojektendizzeútjeebinnespetrochdeProvinsjeFryslân
Tip!
Op verschillende plekken in deze
uitgave zijn QR-codes die verwijzen
naar websites. Scan deze met de
telefoon om de link te openen.
5
Voorwoord
 DoorJoanaDuarte
lector Meertaligheid en Geleerdheid, NHL Stenden Hogeschool
Meertaligheid is een realiteit en een doel in het onderwijs. Iedereen
is meertalig, aangezien een ieder van ons verschillende taalvarianten
spreekt en sommigen onder ons - en dat worden er steeds meer - ook
verschillende naonale of regionale talen spreken. Zo hee ongeveer
eenkwartvandeleerlingeninhetvoortgezetonderwijseenmigraeach-
tergrond.Veelandereleerlingensprekeneenregionaletaalofeenstreek-
taal,ofeenvariantdaarvan.Verderbeoogthetonderwijsalleleerlingen
nog meertaliger te laten worden, door ze in aanraking te laten komen met
vreemdetalenenschool-envakregisters.Maarhoegajeindeprakjk
om met een steeds diverser talenecosysteem? Kan het voortgezet onder-
wijs èn vaardigheden in verschillende talen èn de talige rijkdom van alle
leerlingenerkennenenbenuen?
“To reject a child’s language in the school is to reject the child”, stelt taalontwikkelingsdes-
kundigeJimCummins(2008).Hetisvoorzowelhetwelbevindenalsvoordeatudes
en de schoolprestaesvan meertalige leerlingen belangrijk dat er met de aanwezige
meertaligheid op school op een geschikte manier wordt omgegaan. We mogen ervan
uitgaan dat opgebouwde kennis in de ene taal de ontwikkeling van een andere taal kan
ondersteunen. Dat houdt in dat thuistalen kunnen helpen bij de verwerving van nieuwe
kennisènvandeinstrucetaal(Duarte,2020).Lerarenvragenzichechterafhoezijmet
verschillende talen en culturele achtergronden kunnen omgaan, zodat alle leerlingen
opmaalinhuntaalontwikkelingkunnenwordenondersteund.Hoogleraarenmeerta-
ligheidsdeskundigeprof.dr.PietVanAvermaetvraagtzichafwaaromwijbangzijnvoor
meertaligheid. Hij constateert daarbij het volgende:
“Scholen zijn er vaak van overtuigd dat de meertaligheid van sommige leerlingen hun
leerkansen in de weg staat. Meertaligheid wordt vaak als een probleem gezien, als
een decit” (2014: 8).
6
HetHoli-Fryskprojectvoorzietineenalomvaendantwoordop dezevragen, metlessenen
voorbeeldendiedichtbijdealledaagseprakjkstaanvandocentenopmiddelbarescholen.Om
detaligeenculturelediversiteitvandeleerlingenalskrachttezien,alsheoomvoorhetleren,
ishetbelangrijkomhardnekkigebeeldenenopvangentenaanzienvanmeertaligekinderen
enjongerenterdiscussie testellen.Ookis hetnoodzakelijkomlerarenconcretehandvaen
te geven om met meertaligheid aan de slag te gaan. Dit boekje levert een wezenlijke bijdrage
hieraan.
Tot slot moeten wij niet vergeten dat het leren van talen niet alleen voordelig is voor de taal-
vaardigheidindiezelfdetalen,maardathetookdehorizonvankinderenverbreedt,want:“Die
GrenzenmeinerSprachensind dieGrenzenmeinerWelt”(OostenrijkselosoofLudwigWi-
genstein, 1889-1951).
7
1. Inleiding
Over Holi-Frysk
Denaam Holi-Fryskstaatvooreenholissche benadering vanFries(enanderetalen) in
het onderwijs. Daarmee bedoelen we een brede benadering waarin alle talen in de klas erkend
worden. Regionale en minderheidstalen, zoals het Fries, komen steeds meer in contact met
migrantentalen,omdatmeermigrantennaarocieeltwee-ofmeertaligeEuropeseregio’strek-
ken.Scholenindezeregio’shebbenvaakalmoeiteomaandeeisenvoornaonaleenvreemde
talen in het curriculum te voldoen en daarnaast nog regionale talen in het aanbod op te nemen.
Daar komt nu een vraag naar aandacht voor een groter aantal moedertalen bij. Een dergelijke
mengelmoes aan talen in de klas vraagt om een andere aanpak van talen dan de doorgaans
eentaliggeoriënteerdeaanpakdiekenmerkendisvoorhet onderwijs.Devraagisechter,hoe
brengjezoietsindeprakjk?Watdoejemettalendiejezelfnietbeheerst?Hoezorgjeervoor
dat er aandacht en ruimte is voor alle talen die de leerlingen met zich mee de klas in brengen
maarzorgjeertegelijkerjdvoordatde kerndoelenvandeverschillendevakkennietuit het
oog verloren worden? Dit is waar het Holi-Frysk - meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen
-projectzichopriche.
Binnenhetprojectiseropverschillendetypescholenonderzoekgedaannaareenholissche
aanpakvoormeertaligheidinhetvoortgezetonderwijs.Holisschbetekent:eenbredebenade-
ring waarin er wordt bekeken hoe alle in de klas en de regio aanwezige talen bij het onderwijs
kunnenwordenbetrokken,doorgebruiktemakenvaneencombinaevanverschillendedidac-
schebenaderingendieuitgaanvanhetbenuenvanmeertaligheid(bijvoorbeeldtaalbewust-
zijn,taalvergelijkingen CLIL).Dergelijkonderzoeknaareenholissche aanpakwaseralvoor
het primair onderwijs maar tot nu toe nog niet voor het voortgezet onderwijs.
HetHoli-FryskprojectrichezichophetvoortgezetonderwijsindetweetaligeprovincieFries-
land en had tot doel om:
1. Eenintervene te ontwikkelen om posieve atudes van leerlingen en docententen
aanzien van (het leren van) de Friese taal en meertaligheid te bevorderen. Deze interven-
ebestonduithetontwikkelenvan acviteiten gericht op de speciekevraagstukken
van de deelnemende scholen.
2. Onderzoektedoennaardeeectenvandezeinterveneopdetaalatudesvanleerlingen
endocenten,demeertaligedidacekvandocentenendemeertaligeinteraceindeklas.
8
In het project werden naast het Fries, alle talen betrokken die in de klas aanwezig waren, van
TigrinyaenArabischtotstreektalenzoalshetBildtsenStellingwerfs.
Holi-Frysk fases
Het Holi-Frysk project begon in het schooljaar 2017-2018 met een pilotstudie die de voor-
loper was van het uiteindelijke project. De pilot is uitgevoerd vanuit het Mercator Europees
Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren. Het vervolg - Holi-Frysk 2.0 - werd tussen
begin2019totmedio2021uitgevoerddoorhetLectoraatMeertaligheid&Geleerdheidvan
NHLStendenHogeschool.Inbeidefaseszijnerinsamenwerkingmetdiversescholenacvitei-
tenvoormeertaliglesgevenontwikkeldengeïmplementeerd.Vervolgenszijndezeacviteiten
geëvalueerdenverbeterdom deeluittemakenvaneen onlinetoolboxdiedoorallescholen
kanwordengebruikt(ziehoofdstuk3).
Aan het project deden verschillende typen scholen mee:
1. drietaligeschool(Nederlands,EngelsenFriesalsinstrucetaal)
2. stadsschool met voornamelijk Nederlandssprekende leerlingen
3. schoolmetnieuwkomerleerlingen(ISK)(alleenpiloase)
4. mbo-instelling met Fries als keuzevak
Aan de pilot namen 3 scholen deel (1 drietalige school, 1 stadsschool en 1 ISK). Aan Holi-Fryk
2.0dedenoorspronkelijk6scholenmee(1drietaligeschool,4stadsscholenen1mbo).Omver-
schillende redenen (zoals Covid-19) konden niet alle scholen aangehaakt blijven. Drie scholen
hebben uiteindelijk het hele traject met ons doorlopen (drietalige school en 2 stadsscholen).
 Boom-upwerkwijze
Elke school is uniek in het Holi-Frysk project en werd daarom ook zo benaderd. Elke school
hadeeneigenvraagstukofuitdagingmetbetrekkingtotmeertaligheiddievroegomopmaat
gemaakteaanpakkenenacviteiten.Deprojectscholenhaddenbijvoorbeeldvragenrondhet
verbindenvandeverschillendeschooltalenopeen(drietalige)schoolofhetverbindenvande
thuistaal met schoolconcepten en van de schooltaal met vakinhoud. Met elke projectschool
werdendevolgende5stappendoorlopenvolgenseenboom-upprincipe:
1. Vraag rond een meertaligheidsvraagstuk van de school;
2. Acviteitvoorstelvanhetprojeceammetbehulpvaneenlesplan;
3. Implementaevandeacviteitdoordedocent;
4. Feedbackvandedocentopdeacviteitdoormiddelvaneenevaluaeformulier;
5. Verbeteringvandeacviteitvoordeonlinetoolbox.
9
Meertalig onderwijs model
Deontwikkelingvandeacviteitengebeurdeinco-construcetussendocenten,studenten
van de lerarenopleiding en onderzoekers. Deze aanpak verhoogt de duurzaamheid en eige-
naarschapvandeontwikkeldeacviteiten.
 Holisschmodelvoormeertaligheidinhetonderwijs
Omeenmeertaligebenaderingtekunnenontwikkelendieaanslootopdemeertaligevra-
genenuitdagingenvandescholenwerdgebruikgemaaktvanhet“holisschmodelvoormeer-
taligheid in het onderwijs” weergegeven in de aeelding hieronder.Het model bestaat uit
eenconnumvanvijfmeertaligebenaderingen,die hiernazullenwordentoegelicht. Devijf
benaderingenzijngeformuleerdvanuithetperspecefvanFunconeelMeertaligLeren(FML;
Slembrouck,VanAvermaet&VanGorp,2018),datinhoudtdatalletalenenvariëteitendieleer-
lingen mee naar school brengen in hun voordeel kunnen worden benut in hun leerprocessen en
ontwikkeling.Zowordterposiefgebruikgemaaktvandetaligediversiteitindeklas.
Aan de linkerkant van het model
staat taalbewustzijn: hier gaat het
om de bewustwording van talen in
de omgeving en het reecterenop
het begrip taal (Candelier, 2010).
Daarbij kan er ook gebruik worden
gemaakt van talen die de docent
zelf niet spreekt, zoalsArabisch of
een streektaal. Een voorbeeld van
een dergelijke acviteit is het in
kaart brengen van de eigen talen
door middel van een talenpaspoort.
Dergelijke acviteiten laten leerlin-
gen reecteren opwat taal voor hen betekent en maakt hen bewustvan hun eigen meer-
taligheid. Naast taalbewustwording bevindt zich taalvergelijking. Bij taalvergelijking staan de
overeenkomsten en verschillen tussen talen centraal. Hierbij kan gedacht worden aan een les
overtaalfamiliesofeencognatenquiz.Debenaderinginhetmiddenvanhetmodel,recepeve
meertaligheid, wordt ook wel luistertaal genoemd (Ten Thije, 2010). In deze benadering spreekt
ieder zijn eigen taal, waarbij men elkaar toch probeert te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan een
FrieseleswaarindedocentFriesspreektendeleerlingNederlands.Opdezewijzelerenleer-
lingenwoordenenstructurenrecepefteherkenneneninhuneigentaalantwoordtegeven.
Bovendienontwikkelenzeposieveatudestenaanzienvandeanderetalenenverwervenop
Connuüm van meertalig onderwijs
Frans, Turks
Arabisch, Pools,
Servisch,
Papiaments,
Javaans
Nederlands, Fries,
Engels, Duits,
Frans, Turks,
Russisch
Nederlands, Fries,
Engels, Duits,
Nedersaksisch
Nederlands, Fries,
Engels, Duits,
Frans
Nederlands, Fries,
Engels, Duits,
Frans
Taalbewustzijn
WAARDERING GEBRUIK
Taalvergelijking Recepeve
meertaligheid CLIL Immersie
Translanguaging Translanguaging Translanguaging Translanguaging
FUNCTIONEEL MEERTALIG LEREN
10
eenspeelsemaniertaalleerstrategieën.AanderechterkantvanhetmodelbevindtzichContent
and Language Integrated Learning (CLIL), waarbij zaakvakken in een vreemde taal gegeven wor-
den.DenkbijvoorbeeldaangeschiedenisinhetEngels.Ookminderheids-,streek-ofbuurtalen
kunnenwordeningezet,denkbijvoorbeeldaanwiskundeinhetFriesofbiologieinhetDuitsof
Drents. Daarbij ligt de nadruk op de inhoud van het zaakvak, maar pikken leerlingen toch een
heleboelop vandetaal, omdatdecommunicaehierin plaatsvindt.Helemaalrechtsvan het
model bevindt zich immersie, waarbij de leerling volledig wordt ondergedompeld in een taal,
denk bijvoorbeeld aan een drietalige school waar het taalonderwijs volledig in een vreemde taal
wordt gegeven (bijvoorbeeld Friese, Nederlandse, Engelse dagdelen waarin in alle vakken een
bepaalde voertaal centraal staat). Deze benadering is echt gericht op het leren van de taal en
vereist een goede taalbeheersing van de docent.
Bij alle benaderingen kan gebruik worden gemaakt van translanguaging. Dat is het gebruik van
meerderetalen,sjlenenregisterstegelijkerjd,zonderduidelijkegrenzen.Denkbijvoorbeeld
aaneenleswaarbijdeinstrucetaalNederlandsis,maarerregelmagwoordeninhetArabisch
op het bord staan, waardoor de thuistaal van leerlingen als hulpmiddel wordt gebruikt om Ne-
derlandse woorden bij reeds bekende concepten te leren.
Dezevijfbenaderingenvanmeertaligheid enhetcombinerenhiervanvormdende basisvoor
deontwikkelingvanacviteiteninhetkadervanhetproject.Eenschoolofdocenthoefdeniet
nbenaderingtekiezen,maarkonbijverschillendevakkenofzelfsbinnennlesmeerdere
benaderingentoepassen.Welkedatwaren,hinggeheelafvandebehoeevandeschool.De
holisscheaanpakmaaktehetmogelijknietalleentalenteherkennenenerkennenmaarzeook
tegebruiken.Zokwamen leerlingenincontactmet talendieze nietsprekenen kondenhun
completelinguïsscherepertoiregebruiken.
 Studieavonden
Betrokken docentenwerden geschoold in meertaligheid en meertalige didacek door
middelvan studieavonden. Dezewerden gedurendedeloopjdvan zoweldepilotstudieals
Holi-Frysk2.0georganiseerdvoordocentenmetthema’salsbijvoorbeeldtaalatudeenCLIL.
Tegelijkerjdwarendestudieavondeneenmooiekansvoorbetrokkendocentenomervaringen
uit te wisselen en elkaar te inspireren.
11
VoorbeelduitlesoverGruePier
2. De opbrengsten van het
Holi-Frysk project
“Meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen”
 Lesmateriaalenproductenvanleerlingen
Indithoofdstukpresenterenwijdebelangrijksteopbrengstenvanhetproject.Docenten
enonderzoekershebbensamengewerktaanhetontwikkelenvanlessenseriesenacviteiten.
Indetoolboxzijn30lesplannentevindendiedirecttegebruikenzijnindeklas.Inhoofdstuk3
gaan wij verder in op de toolbox.
Themasch werken
Gedurende het project ontdekten de docenten dat zij
lievernietwerktenmet losseacviteiten,maarmeer-
taligheid inzeen in een thema dat meerdere lessen
besloeg.Zokreegmeertaligheideennatuurlijke plek in
de les, in plaats van dat het iets leuks voor tussendoor
was. In het talenatelier op één van de stadsscholen
werden de talen Fries en Spaans gekoppeld aan de
helden Zorro en Grue Pier. Omdat nieuw vocabu-
laire gekoppeld werd aan dit thema, was het voor de
leerlingen niet saai nieuwe woorden leren, maar wa-
ren de woorden betekenisvol in de context.Zoleerden
ze bijvoorbeeld hoe de producten die in de jd van
GruePier(rond het jaar 1500)veelgegetenwerden, heten in het Friesen het Spaans. De
productenwarenvaakaomsguitZuid-Amerika,waarveelSpaanswordtgesproken.Indeze
themaschelessendraaidehet dus niet alleen omverschillendetalen,maarook om cultuur
en geschiedenis: een mooi voorbeeld van vakintegrae. Creaeve verwerkingsopdrachten, zoals
eenstripverhaal overZorroeneen meertalig kerstmenuvooreenGruePier aaalherberg,
maakten de verhalen nog betekenisvoller en waren tegelijk een mooie check om te kijken wat
de leerlingen ervan hadden opgestoken.
Tip voor docenten: koppel nieuwe woordenschat aan een thema dat tot de verbeelding spreekt
enzorgvooreencreaeveverwerkingsopdracht.Opdezemanierkunnenookmeerderetalen
tegelijkbetrokkenwordenbijnlesofthema.
12
Voorbeeld opdracht Meertalig kerstmenu
GruePieraaalherberg
Voorbeelden Taaltroostposters
Taal en identeit
Detalendieiemandspreektzijnnauwverbondenmetzijnofhaariden-
teit. Wanneer er in de klas acviteiten worden gedaan die het taal-
bewustzijn van de leerlingen willen vergroten, hangt dit vaak samen met
hetreecterenopiemandseigen identeit.Eenlaagdrempelige manier
om dit naar voren te brengen is om met de leerlingen in gesprek te gaan
over de talen die zij beheersen en het belang van deze talen. Welke plek
hebben deze talen op school?
Doordeleerlingenzelfop onderzoek uit te laten gaan, kunnen zij nieuwe
dingenontdekkenoverzichzelf en hun posie indewereld.Eenmooi
project dat hierbij aansluit was het “Namenproject” van de drietalige
projectschool. In dit project, dat bij het vak Fries gedaan werd, leerden
leerlingen waar namen vandaan komen en welke bronnen zij kunnen ge-
bruiken om op zoek te gaan naar de oorsprong van hun eigen achter-
naam.DooruittevindenofhunnaamFries,Nederlandsofaomsguit
eenanderetaal is, leerdendeleerlingenmeer overhun eigen aomst.
Tegelijkerjdwasditeenmooieoefeninginhetdoenvanonderzoeken
het gebruik van betrouwbare bronnen.
De leerlingen van de drietalige projectschool deden in
het kader van Holi-Frysk ook mee aan Taaltroost (scan
de QR-code), evenals de leerlingen van één van de stads-
scholen. Voor Taaltroost interviewden de leerlingen hun
ouders,opa’s,oma’sofanderefamilie overhun favoriete
zin in hun moedertaal en maakten hier een mooie poster
van. Zo ontdekten zij dat iemands moedertaal vaak een
plekje in iemands hart hee en onderdeel is van zijn/haar
identeit.
Nooit zal ik vergeten de prachtige plek waar ik vandaan kom.
Deze posterserie is mede mogelijk gemaakt door
#TaalTroost
CSG Comenius @Forum
Europees Talenlabel
Tip!
Laat leerlingen eens op onderzoek gaan naar hun
achternaam of de oorsprong van een woord in de
doeltaal of juist hun eigen taal.
Taaltroost
13
Voorbeeld uit les over oorsprong achternamen
Lessen over taal
Aankelijk van je lesdoelen als docent, kun je les-
geven over taalofin een taal. Bij een les over taal denk
je misschien gauw aan een les grammaca, maar dit
kan veel meer zijn. In het talenatelier van één van de
stadsscholenstarende docenten aan hetbeginvan
het jaar metvragen als: ‘Wat ís taal nu eigenlijk?’ en
‘Waaromcommunicerenwij?’Erwerdbevraagdwatde
leerlingenzelf graagwilden leren, omzode movae
omtalentelerentevergroten.Ookwasereenklasge-
sprek over taalleerstrategieën, waarin de leerlingen met
elkaarbesprokenhoezijtalenleren.Zoblekenbijvoor-
beeldserieskijkenindedoeltaalentegenjezelfpratenonderdedouchebelangrijketaalleer-
strategieën. Bij het lerenvan nieuwe woorden in bijvoorbeeld het Frans werden regelmag
vergelijkingen gemaaktmet hetEngels.Zo leerdendeleerlingendat sommige talen op elkaar
lijken en dat je, als je een nieuwe taal begint te leren, vaak al meer weet dan je denkt.
Door het te hebben over taal, leren de
leerlingen op een creaevere en exibe-
lere manier met taal om te gaan, vonden
dedocenten. Ookuiteenenquête met
leerlingen bleek dat zij in het talen atelier
hadden geleerd om op “andere, leuke
manieren” naar taal te kijken. De deelne-
mende docenten zien dit nadenken over
taal als een belangrijke eerste stap vóór
leerlingen een taal beginnen te leren.
Lessen in de doeltaal
Naast lessen over taal zijn lessen in een bepaalde taal ook een belangrijk aspect van meertalig
onderwijs.Zoalsindeinleidingisbeschreven,is Content and Language Integrated Learning
(CLIL)eenhandigewerkwijzeom hiermeeaandeslagte gaan.Geefeenaardrijkskundelesin
hetFries,eenbiologielesinhetEngels,ofbetrekhetDuitsineengeschiedenislesoverdeBer-
lijnsemuur.Veeldocentenzienditwelzien,maarwetennietprecieshoezeditkunnenaan-
pakken.BinnenhetprojectzijnerverschillendeCLIL-acviteitenontwikkeld.Inonzetoolbox
Tip!
Start aan het begin van het schooljaar eens met een
klassikaal gesprek over taal. Wat betekent het voor de
leerlingen? Op welke talen lijkt de doeltaal? Wat weten
we al? Wat zouden we willen leren en hoe zouden we
dat kunnen aanpakken? Overigens kan nadenken over
taal ook goed passen binnen lessen burgerschap, maat-
schappijleer of zelfs biologie (kunnen dieren ook praten?)
14
kunjebijvoorbeeldacviteitenvindenvoorGeschiedenis,Economie,Wiskunde,Aardrijkskun-
de, Biologie/Mens & Natuur, Tekenen en Burgerschap/Maatschappijleer. Hierover wordt meer
uitgelegdinhoofdstuk3.
 OnderzoekbinnenhetHoli-Fryskproject
Binnen het project zijn niet alleen nieuwe materialen en aanpakken ontwikkeld, maar is
ook onderzoek verricht naarde eecten van deze ontwikkelingen. Devraag die wij wilden
beantwoordenis:“Inwelkematezienweeectenvaneenintervenedieholisschmeertalig
onderwijspromootinhetvoortgezetonderwijs?”.Wijkekendaarbijnaardeeectenvanonze
interveneopdetaalatudesvanleerlingenendocenten,demeertaligedidacekvandocen-
tenendemeertaligeinteraceindeklas.Hieronderbesprekenwijdebelangrijksteresultaten.
Inhoofdstuk6wordtmeerverteldoverwathetprojectvolgensdocentenheeopgebrachten
watzijhiervanmeenemeninhundagelijkselesprakjk.
Taalatudes
Binnenhet project zijn de taalatudesvanleerlingen onderzocht. Wekekendaarbijhoe de
houding van de leerlingen is ten opzichte van verschillende talen, taalleren en meertaligheid.
Vindenzijtalenbijvoorbeeldleukenbelangrijkofjuistniet?
Aanhetbeginvanhet projectis eenenquête afgenomen.HetbleekdatleerlingenEngelsen
Nederlands leuk vonden om te horen en spreken, en deze talen ook belangrijk vonden. Het
Fries en dialecten vonden zij minder belangrijk en ook minder leuk. Er waren wel grote verschil-
lentussendeleerlingen;zozijnleerlingendievanhuisuitFriessprekenposievertegenover
het Fries dan leerlingen die Nederlandstalig zijn opgevoed.
Naaoopvanhetprojectwerddezelfdeenquêtenogmaals ingevuld,hoewelhelaasnietalle
klassenopnieuwdeelnamen.Uitdezeenquêtebleekdat detaalatudes nietsignicantver-
beterdwaren.Eenredenhiervoorkanzijndatdeontwikkeldeacviteitennietpersefocusten
ophetFries,Nederlands,Engelsendialecten.Demeesteacviteitendiezijnuitgevoerdwaren
meergerichtoptaalbewustzijn enidenteit.Uitdeenquête bleekbijvoorbeeldweldatleer-
lingenanderetalenbelangrijkerzijngaanvinden. Opdevraag“zijnernoganderetalendieje
belangrijkvindt?”kwamen deleerlingenindeenquêtevoorafmet9talen,na aoopmet 14.
Ookdetalendezeleukvondenomtehorenvertoondeneenkleinesjging,van15naar19.De
leerlingen gaven ook aan dat ze het leuk vonden om meer te hebben geleerd over hun naam en
aomst(drietaligeschool)endatzehetleukvondenommetmeerderetalenbezigtezijnofom
opcreaevewijzemettaalbezigtezijn(stadsschool).
15
Lesobservaes
Met behulp van lesobservaesonderzochten wij welk eect de meertalige benadering van
dit project had op de meertalige interace in de klas en de lesprakjkenvan de docenten.
Eengrootdeel van de observaes vond plaats jdens de thuisonderwijsperiode en zijn dus
onlinegedaan. Eenonlineles verlooptvaak andersdaneenfysiekeleswaardoorwellicht de
docentmeeraan het woordwasdangebruikelijk.Ondanks de online situae, zagenwedat
dedocenten veelgebruikmaakten vanmeertaligedidaceken. Zowerd erexplicietgewerkt
aan taalbewustzijn, kwamen er CLIL-elementen voor in de lessen en maakten de docenten ge-
bruikvantranslanguaging.Demeertaligedidacekenkwamenvoornamelijknaarvorenjdens
kennisoverdrachtofbijhetgevenvanfeedback.Klassenmanagementenprakscheuitlegging
veelal in het Nederlands.
Inhoofdstuk5wordteenvoorbeeldbesprokenvaneenmeertaligeles.
16
17
3. Holi-Frysk toolbox
DeHoli-Frysk-toolboxiseenonlinetoolboxwaarinde30 ontwikkeldelesacviteitenvanhet
Holi-Frysk project staan en die voor iedereen beschikbaar is. Door in het menu op één van de
acviteitenteklikken,iseenpdf-bestandvandelesacviteitmetbijbehorendewerkbladente
downloaden.In sommigepdf-bestandenstaan extralinksvoorbijvoorbeeldhet downloaden
vaneenpresentae.Detoolboxisindrietalenbeschikbaar:Nederlands,FriesenEngels.
De acviteiten kennen eenvaste opbouw. Zo wordt
erinformaegegevenovervoorwelkvakzegeschikt
zijn, welke talen erbij betrokken (kunnen) worden,
welke vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en/of
schrijven)aanbod komenenwatdetheorescheon-
derbouwing van de acviteit is. Dit laatsteis gekop-
peld aan het holissch model voor meertaligheid in
het onderwijs (zie hoofdstuk 1). In tabel 1 staat een
overzichtvande 30lesacviteitenmet eenkortebe-
schrijving en vermelding van de benaderingen waar de
acviteitzichopricht.
Screenshot Holi-Frysk toolbox
Holi-Frysk
toolbox
18
 Tabel1-OverzichtacviteitenHoli-Frysktoolbox
Acviteit en Doelstelling Link met curriculum
1Axen
Met deze acviteit leren de leerlingen over axen. Het bewustzijn van de
overeenkomsten tussen axen in verschillende talen wordt hiermee verhoogd.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
2De weg vinden
Met deze acviteit leren de leerlingen verschillende begrippen die worden
gebruikt om de weg te vinden. Deze worden gelinkt aan de begrippen in de
thuistaal.
Translanguaging
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
3Dialecten
Met deze acviteit wordt het bewustzijn van Friese en Nederlandse dialecten
verhoogd. Er wordt gediscussieerd over atudes tegenover de standaardtaal
en varianten ervan.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
4Linguisc Landscape (Talen in jouw omgeving)
Met deze acviteit worden de leerlingen bewust gemaakt van de taal/talen
in de school/omgeving en van hun eigen mening over de rol van taal in het
taalkundig landschap.
Taalbewustzijn
5Luister goed naar mij
Met deze acviteit ontwikkelen leerlingen hun recepeve vaardigheden in
typologisch verwante talen (zoals Fries/Nederlands/Engels) of niet-verwante
talen (zoals Nederlands/Arabisch). Ook wordt er gereecteerd op strategieën
om andere talen te begrijpen.
Translanguaging
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
6Meertalige rekentaal
Met deze acviteit leren de leerlingen de verschillende basisrekenbegrippen en
linken zij deze aan hun thuistaal.
Translanguaging
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
Recepeve meertaligheid
7Taalfamilie
Met deze acviteit worden de leerlingen bewust gemaakt van de overeenkom-
sten en verschillen tussen talen en leren zij een stuk taalgeschiedenis.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
8Taalmpjes
Met deze acviteit doen de leerlingen zelf onderzoek naar de oorsprong en
betekenis van woorden in een gekozen taal en maken hier een lmpje over.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
9Taalportreen
Met deze acviteit worden de leerlingen zich bewust van de talen in de klas
en de talen die in de omgeving een rol spelen. Tevens wordt reece gesmu-
leerd over het concept "taal" als meer dan een naonale of vreemde talen (bijv.
streektalen, taal van muziek, taal van liefde, etc.).
Taalbewustzijn
10 Zinsbouw
Met deze acviteit leren de leerlingen de woordvolgorde van verschillende
talen en vergelijken zij deze met elkaar.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
11 Meertalige zintuigen
Met deze acviteit leren de leerlingen zintuigen en hun funces in meerdere
talen te benoemen en leren zij over de rol van taal in zaakvakken.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
19
Acviteit en Doelstelling Link met curriculum
12 De Friese Geschiedenis: Grue Pier
Met deze acviteit leren de leerlingen wie Grue Pier was in de Friese geschiede-
nis, ontwikkelen ze hun Friese taalvaardigheden en maken ze een guurgedicht.
CLIL
13 Meertalige guren (wiskundekwartet)
Met deze acviteit maken de leerlingen kennis met wiskundige begrippen
in verschillende talen, en worden ze zich bewust van de rol van taal in een
zaakvak.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
Recepeve meertaligheid
14 Meertalige spelletjes
Met deze acviteit maken leerlingen door middel van spelletjes kennis met
meertaligheid, vergelijken ze talen en leren ze nieuwe woorden
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
15 Het land van Oct
Met deze acviteit leren de leerlingen tellen in het octale stelsel en worden zij
zich bewust van andere culturen
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
16 Het Oera Linda boek
Met deze acviteit leren de leerlingen over het Oera Linda boek en over de
betrouwbaarheid van bronnen
Translanguaging
Immersie
17 Het West-Germaans
Met deze acviteit vergelijken de leerlingen de Friese taal met andere
West-Germaanse talen (Nederlands, Engels, Duits)
Translanguaging
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
18 Omgaan met digitaal geld
Met deze acvteit leren de leerlingen meertalig te debaeren (over het thema
digitaal geld).
Translanguaging
Immersie
19 BTW & wisselkoersen
Met deze acviteit leren de leerlingen met (raad)spellen op drietalige wijze over
BTW, valuta & wisselkoersen
Translanguaging
CLIL
20 Corona in verschillende landen
Met deze acviteit onderzoeken de leerlingen zelf wat de impact van de
corona crisis is in verschillende landen.
Taalbewustzijn
CLIL
21 De wereld over
Met deze acviteit worden leerlingen gesmuleerd om na te denken over het
Fries en over taalsituaes in andere landen, door het maken van een TikTok
video over een taal uit een meertalig land
Taalbewustzijn
22 Frexit
Met deze acviteit koppelen de leerlingen de actualiteit aan de Friese cultuur
en denken zij hier krisch over na.
Taalbewustzijn
23 Lichaam
Met deze acviteit leren de leerlingen Friese benamingen voor lichaamsdelen
door het maken van een tekening of schilderij.
Taalvergelijking
CLIL
24 Taalgebruik in de Tweede Wereldoorlog
Met deze acviteit bekijken de leerlingen de Tweede Wereldoorlog vanuit het
perspecef van verschillende landen en talen
Taalbewustzijn
20
Acviteit en Doelstelling Link met curriculum
25 Talen op televisie
Met deze acviteit maken de leerlingen op speelse wijze kennis met (vreemde)
talen, minderheids- en meerderheidstalen.
Taalbewustzijn
26 Uitwisselingsvlog
Met deze acviteit worden de leerlingen zich bewust van hun eigen (taal-
kundige) omgeving en kunnen zij deze uitwisselen met andere (buitenlandse)
scholen.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
Recepeve meertaligheid
27 Weerbericht
Met deze acviteit maken de leerlingen zelf een Friestalig weerbericht, waarbij
ze op creaeve wijze met natuurkunde in het Fries bezig zijn.
Translanguaging
CLIL
28 Natuur in de Alde Feanen
Met deze lesacviteit maken de leerlingen door middel van een raadspel kennis
met ecosysteem in hun eigen provincie. Hiermee leren zij biologische begrip-
pen en breiden zij hun Friese woordenschat uit.
Translanguaging
CLIL
29 Woordbingo Koude Oorlog
Met deze acviteit leren de leerlingen leren algemene informae over de
Koude Oorlog en breiden zij ondertussen hun Duitse woordenschat uit.
Translanguaging
Recepeve meertaligheid
CLIL
30 Meertalige memes en GIFjes maken
Met deze acviteit leren leerlingen om op een leuke manier bezig te zijn met
het Fries en andere (moeder)talen uit de klas. Het begrip en aanzien van andere
talen wordt hiermee verhoogd.
Taalbewustzijn
Taalvergelijking
 Vantaalbewustzijnnaarimmersie
De meeste acviteiten richten zich op taalbewustzijn en taalvergelijking. De project-
scholen hadden voornamelijk vraagstukken rond het verhogen en posief beïnvloeden van
taalbewustzijnen taalvergelijking.Ook recepevemeertaligheid kwamhierendaaraan bod.
InenkeleacviteitenstaandeCLILenimmersiebenaderingencentraal.
De toolbox voor taaldocenten
Als taaldocent ben je waarschijnlijk geneigd om te focussen op de doeltaal.Toch kan
meertaligheid ook in (vreemde) taallessen goed worden gebruikt. Door het vergroten van taal-
bewustzijn worden leerlingen zich bewust van hun reeds aanwezige taalkennis en hoe zij deze
kunnen benuen bij het leren van nieuwetalen. Door talen met elkaar te vergelijken, zien
leerlingen overeenkomsten en kunnen gemakkelijkerbepaalde vocabulaire onthouden. Ook
wordenleerlingendoorhetpratenovertaalvaakenthousiasterengemoveerdervoordetaal-
les.Alleacviteitendiezijnaangeduid met“taalbewustzijn”en“taalvergelijking”zijneigenlijk
geschiktvoortaallessen.VoordevakkenDuits,Engels,FriesenNederlandszijndeacviteiten
“Taalfamilie”en“HetWest-Germaans”echteaanraders.Wiljeeenmoverende,laagdrempeli-
21
geacviteitdiemeerzelfstandigis,dankunjedeleerlingenaandeslagzeenmetdeacviteit
“MeertaligememesenGIFjesmaken”.
De toolbox voor docenten van bètavakken
Als docent wiskunde of natuurkunde denk je misschien niet zo gauw aan meertalig-
heid.Maartaalspeeltaljdeenrolomvakinhoudgoedteverwerven.Voorleerlingendiehet
Nederlandsnog niet zo goedbeheersen,kandeacviteit“Meertaligerekentaal”interessant
zijn, waarbij ze met behulp van hun moedertaal leren over verschillende termen bij rekenen en
wiskunde.Ook zijnsommigeCLIL-acviteitenuitdeToolboxspeciaal gerichtop bètavakken:
“Meertaligezintuigen”en“Lichaam”voorBiologieofMens&Natuur,“Meertaligeguren”voor
wiskunde,“Weerbericht”en“Natuur indeAlde Feanen”voornatuurkunde.Met deze acvi-
teiten wordt het lerenvan bijvoorbeeld Fries of Engelsop natuurlijke wijze met vakinhoud
gecombineerd.
 Detoolboxvoordocentenvanmaatschappijvakken
Detoolboxheeookinteressanteacviteiten voor hetvakgeschiedenis.Sommigezijn
meergerichtopdeFriesegeschiedenis,zoalsdeacviteiten“GruePier”enhet“OeraLinda
boek”,maarde acviteiten“TaalgebruikindeTweedeWereldoorlog”en“WoordbingoKoude
Oorlog”zijn voorelkecontext geschikt. Bijdezeacviteitenverwerven de leerlingeninhou-
delijkevakkennis maar zijn ze ondertussen ook bezig met taal en taalbewustzijn. Zelfsvoor
economieisereenmeertaligeacviteit: “BTW& wisselkoersen”.Alsje nieteen volledigeles
meertalig wilt geven, kan je natuurlijk ook alleen een paar elementen uit de lesplannen over-
nemen.
VoorAardrijkskunde,MaatschappijleerenBurgerschapzijnacviteitenovertaalbewustzijnin-
teressant.Dezelerenonsimmersomoveronzeeigengrenzenheentekijken.Zomogenleer-
lingenbij“Dewereldover”zelfeenTikTok-videomakenovereentaaluiteenmeertaligland,
lerenzebij“Coronainverschillendelanden”overhoedeimpactvancoronaverschiltperland,
enis“Taleninjouwomgeving”eenidealeacviteitomleerlingenaanhetdenkentezeenover
(de rol van) talen in hun eigen omgeving.
Kortom, de toolbox biedt een gevarieerd aanbod voor alle type vakken binnen het voortgezet
onderwijs.Deacviteitenzijn kanten klaarte gebruiken,maarkunnen natuurlijkookdienen
terinspiraevooreenlesdiejeverderzelfvormgee.
22
Digitale leeromgeving eduFrysk
InsamenwerkingmetdeAfûkzijn10vande30acviteiten(bijvoorbeeldTaalfamilies,Dia-
lecten,ZinsbouwenLinguiscLandscape)gedigitaliseerdindeonlineleeromgevingeduFrysk.
Leerlingenkunnenerzelfstandig,intweetallenofingroepjesmeeaanhetwerk.Deacviteiten
zijn-netalsindeHoli-Frysktoolbox-beschikbaarinhetFries,NederlandsofEngels.
Scholen die voor het vak Fries al met Searje 36 wer-
ken, kunnen de Holi-Frysk acviteiten vinden via de
Mediatheek. Wil je met jouw school ook de digitale
Holi-Frysk acviteiten proberen en heb je nog geen
toegang? Aanmelden voor de omgeving kan door ons
je schoolnaam, naam contactpersoon en e-mailadres
te sturen naar lectoraatmg@nhlstenden.com.Deac-
viteitenzijn-naaanmeldingvooreenaccount-gras
toegankelijk. Met een eigen account kun je de voort-
gang van je leerlingen volgen. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je meteen even een kijkje nemen?
Dan kun je ook als gast inloggen via:
hps://holi.edufrysk.nl/registreren-keuzescherm
ofscandeQR-codehiernaast.
ScreenshoteduFryskvanacviteitTaalfamilies.
Holi-Frysk in
edufrysk
23
4. Meertaligheid en dierenëren
 DoorDirkjeElgersma
docentonderzoeker Lectoraat Meertaligheid & Geleerdheid, NHL Stenden Hogeschool
Dierenërenopniveau-Voorbeeldenenps
Hoe maak ik talig materiaal interessant voor vmbo-leerlingen?
Zouhet niet mooizijndatleerlingenzelf naaoopvan een les Neder-
landsaandedocentvragenompsvoormooieboekenofdatzijbijvoor-
beeldaandedocentvragenofhij/zijeensuitwilleggenhoehetkomtdat
je‘crèche’meteen‘c’schrij,terwijljeeen‘k’hoort.Helaasisdeprakjk
andersenhorenweregelmagdathetmetdemovaevanonzeleerlin-
gennietaltebestgesteldis.“Nederlandsishetsaaistevakopschool”en
“WaarommoetikperfectNederlandslerenschrijven,zebegrijpenmezo
ook wel, hoor” zijn opmerkingen die wij vaak horen van leerlingen in het
vmbo en mbo. De droom van iedere docent is een klas vol enthousiaste
leerlingen, en daarom moet de leerkracht voortdurend op zoek gaan naar
(voorhen)nieuwemanierenomleerlingentemoveren.
Binnen het Holi-Frysk project werken we met opdrachten die enthousiast worden ontvangen
doorhavo-envwo-leerlingen,maardienietaljdevengeschiktzijnvoorvmbo-leerlingen.Daar-
omhebbenwenagedachtovereenaanpakdieaansluitbijdebehoeevandezegroep.Envan
deuitgangspuntendaarbijisdatdeopdrachtnietgerichtisop‘taal’maaropdeleerlingzelf.Een
leerlinggerichteaanpak sluitaanop de behoeevanveelleerlingen diegraagzelfregiewillen
voerenenzelfwillenbeslissenwatzebelangrijkvindenenwaarzijmeeroverwillenweten.Daar-
omstaatindezeaanpakdeleerlingzelfcentraalenstellenwevragenzoals:Hoemeertaligben
ik?Welketalenhorenbijmij?Hoemeertaligisdeomgevingwaarinikleef?Eenanderuitgangs-
punt is dat leerlingen vrije keuze hebben in de manier waarop zij de opdrachten presenteren.
Totslotzijndeopdrachtengerichtopdeprakscheenvisuelebehoeevandevmbo-leerling.
Metdezeuitgangspunteniseenlessenserieontworpenvandrielessenspeciekgerichtophet
vmbo:
1. Welke talen ken ik?
2. Ik en mijn directe omgeving. Welke talen gebruik ik?
3. Ikendeomgevingwaarinikleef.Welketalenkomiktegeninmijnomgeving?
24
Door leerlingen aan elkaar te laten zien welke talen zij kennen, wordt in
een woordwolk zichtbaar hoeveel en welke talen er in de klas aanwezig
zijn.Ineenaeeldingvaneentaalboomkunnenleerlingenzienwatde
relaevanhunmoedertaalismetde moedertaalvaneenmedeleerling.
Daarnaast wordt in een woordweb zichtbaar gemaakt welke talen er al-
lemaal in de omgeving van de leerling aanwezig zijn en wordt de ver-
houding tussen die talen ook duidelijk. In de laatste opdracht gaan de
leerlingen het klaslokaal uit en zoeken ze naar meertalige voorbeelden
inhunbuurtendefuncevandietaleninhunleefomgeving.Delessen
indezeseriezijngebaseerdopdeacviteiten“TaalpaspoortenLinguis-
cLandscape”uitdetoolbox(ziehoofdstuk3).Deaanpassingenaande
lesplannen bestaan onder andere uit het direct concreet maken van de
opdracht. Bij de derde les wordt er bijvoorbeeld, in tegenstelling tot bij
deoorspronkelijke“LinguiscLandscape”acviteit,nietgestartmeteen
klassikalediscussie overdefuncevantaal.De inleiding is kort en de
leerlingenmogenalgauwzelfaandeslag.Reeceenkoppelingaande
theoriekomtpasnadatdeleerlingenprakschbezigzijngeweest.
Na uitvoering van deze lessenserie kregen we enthousiaste reaces
terugvanleerlingen.Hieronderenkelequotes:
“Ik besee eigenlijk niet dat ik zoveel talen kon spreken.
Het is leuk om nu te weten welke talen andere mensen in mijn
klas spreken.
Ik vind het interessant om te weten dat er meerdere talen in een
land worden gesproken.
Ik vond de lessenserie interessant, omdat ik nu weet welke talen ik
met anderen deel.
Onzeboodschapisdanook:
meertaligheid integreren kan op alle
onderwijsniveaus!
Voorbeelden Taalpaspoorten leerlingen
Tips!
zet de leerling centraal en niet de taal
deel de les op in kleine acverende opdrachten
geef de leerling de vrije keuze in de manier van
het product presenteren
25
5. Casus: een meertalige les
Hoezietzo’nmeertaligelesernuindeprakjkuit?Hierbesprekenwijeenvoorbeeldvaneen
lesvoorheteerstejaardieinfebruari2021onlineisgegeven.Hierbijstaatnietdeacviteitzelf
centraal,maardecommunicaeendidacekendieindeleswerdentoegepast.
Situae
Infebruari2021haddenwewederomtemakenmeteenlockdownvanwegedeCOVID-19
pandemie.De leerlingenvandebrugklasvannvande stadsscholenzienthuis enloggen
inop MicrosoTeamsvooreenonlineles.Vandaagstaathettalenatelierophetprogramma,
een vak waarbij meerdere talen worden behandeld en er ook veel over taal wordt geleerd. Veel
didacekendiehierbijaanbodkomen,kunnenechterinalle(taal)lessenwordengebruikt.De
leerlingen vormen een gemengde brugklas met niveaus vmbo, havo en vwo. Er zijn twee docen-
tenaanwezig:eendocenteFries/SpaanseneenLiOEngels.
 Onderwerpvandeles
Delesgingoverfantasiewezensenvormen.Erwordtkortingegaanophetthemafantasy
enhoefantasiewezenseruitkunnenzien.Ditwordtvervolgensgekoppeldaanvormnamenin
verschillende talen.
Lesdoel
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen eenvoudigeinstruces opvolgen in het
Spaans, Engels en Fries en kennen zij de namen van verschillende vormen in deze drie talen.
 Beschrijvingvandeles
Tijdens de les moeten de leerlingen een fantasiewezen tekenendoor instruces in het
Engels, Spaans en Friesop te volgen. Ze trainen daarmee hun recepevevaardigheden en
verwervennieuwewoordenschatterwijlzijcreaefbezigzijn.Omdatdeopdrachtisgevormd
rondhetthema’fantasy’,wordtditthemaeerstgeïntroduceerd.Leerlingenmogenomschrijven
wat’fantasy’volgensheninhoudtengevenvoorbeeldenvanfantasylmseneenkarakterdat
indelmvoorkomt.Dit gebeurt via LessonUp.Ookgevenenkele leerlingen een gesproken
toelichngviaMicrosoTeams.
26
Nadezeintroducebegintdemeertaligeopdracht.Eerstwordtdevoorkennisopgehaald:leer-
lingen mogen in LessonUp vormen typen die zij al kennen in andere talen. Vooral veel Engelse
termen zoals triangle komen voorbij. Dan wordt de opdracht uitgelegd: de docenten geven de
leerlingentekeninstruces,bijvoorbeeld:“Hethoofdvandeguuriseenovaal.”Dezeinstruc-
eswordeninhetEngels,FriesenSpaansherhaald.Ditistelkenseenleerlijkevertaling,geen
herfrasering, dus de overeenkomsten tussen de talen zijn duidelijk hoorbaar. De leerlingen
moetenhetguurtekenen.Naenstappenvaninstruceszijndegurencompleetenmogen
de leerlingen hun resultaat uploaden op Padlet. De docenten evalueren de tekeningen en be-
sprekenhetlesdoelna.Danisdelesafgelopen.
 Taalgebruik,translanguagingeninterace
In deze les wordt in vier verschillende talen gecommuniceerd (Nederlands, Engels, Fries en
Spaans).Omdatdelesonlineis,isdeinteracenietzoalsnormaalendraaithetvooralomde
luistervaardigheden. Wanneer de leerlingen worden uitgenodigd om iets te zeggen, gebeurt dit
inhetNederlands.Welwordterindeintroducefaseexplicietgevraagdnaarhunkennisvan
vormnamen in andere talen.
De twee docenten gebruiken doelbewust verschillende talen en er vindt dus translanguaging
plaats.Gedurendedeintroducevandelesisditmetmate.Demeesteuitlegvindtplaatsinhet
Nederlands, maar er komen enkele toevoegingen in het Engels wanneer het over voorbeelden
vanfantasygaat. Ookbij hetbesprekenvandevoorkennisvandeleerlingen, devormnamen
in verschillende talen, worden meerdere talen gebruikt. Deze talen worden in dit geval bewust
ingezetmethetdoelomdetalenkennisvandeleerlingenteacverenenvergroten.Wanneer
taalbewustzijn een doel van de les zou zijn, zouden de docenten bijvoorbeeld naar vormnamen
in de thuistalen van de leerlingen kunnen vragen.
Tijdens de meertalige opdracht worden doelbewust de vier talen (Nederlands, Engels, Spaans
enFries)afgewisseldindeinstruces.Dedocentenpratenlangzaamenduidelijkenherhalen
indiennodig.Hierdoorishetnietmoeilijkvoordeleerlingenomdeinstrucestebegrijpenen
wordtdeaandachtautomaschgevesgdopdemanierwaaropdetalenopelkaarlijken.De
afsluingvandeleswordttensloegedaaninhetNederlands.
27
 Meertaligedidaceken
Indezeleswordendriemeertaligedidacekeningezet:taalvergelijking,recepevemeer-
taligheid en CLIL.
Taalvergelijking
Wanneer de docenten spreken over vormen in meerdere talen, worden er vergelijkingen ge-
maakt.Zolaatdocent1bijvoorbeeldzien dathetSpaansewordtcircolo op cirkel lijkt. Vervol-
gens vertelt ze dat triangleinhetEngelsenFranserhetzelfdeuitziet,endathetFriesetrijehoek
hier ook een beetje op lijkt, net als op driehoek. Er worden op dit moment dus expliciete verge-
lijkingen gemaakt. Bij de tekenopdracht worden er impliciete vergelijkingen maakt. De instruc-
eswordensteedsinverschillendetalenherhaaldendeaandachtwordtduszogevesgdop
de overeenkomsten tussen de talen. Deze taalvergelijkingen hebben twee grote voordelen. Ten
eerste kan het werken als een geheugensteuntje voor het onthouden van nieuwe vocabulaire:
“Oja,datwoordleekop…”.Tentweedekanhetleerlingenenthousiastmakenomzelfopzoek
te gaan naar meer overeenkomsten en verschillen tussen talen, en dankzij deze intrinsieke
movaekunnenzijmeerleren.
Recepeve meertaligheid
Dekernvan de les, de tekenopdracht,draaitomrecepevemeertaligheid, ofwel luistertaal.
Leerlingenkrijgeninstrucesinverschillendetalen,maarhoevennietindezetalentereageren.
Alleenhuntaalbegripwordtdusaangesproken,niethuntaalproduce.Ookopanderemomen-
teninde uitleg (voorafgaandaan deopdracht)wordt soms gebruik gemaakt van luistertaal.
Dezedidacekwordtingezetomderecepevetaalvaardigheidtetrainen.
CLIL
Aan het begin van de les wordt een aantal keer CLIL toegepast; er wordt inhoudelijke kennis
overgedragenin een andere taal. Dit gebeurt bij het introducerenvan het onderwerp (fan-
tasywezens)enbijhet besprekenvanvormen:welkevormenkunnen fantasywezenshebben
en hoe heten die vormen dan in andere talen? Hier worden de leerlingen ook uitgenodigd om
vormeninanderetalentenoemenindePadlet.ZowelEngels,SpaansalsFrieskomenaanbod.
28
 Watkanikhiermee?
Wat kun je als docent nu met dit voorbeeld, als je niet van plan bent om je leerlingen Fries
enSpaansteleren?Ditprakjkvoorbeeldillustreerteenpaarbelangrijkeprincipesdiewekun-
nensamenvaenindevolgendeps:
Koppel het leren van nieuwe vocabulaire aan een creaeve opdracht, zodat de leerling
acef bezig is en een concreet resultaat hee aan het eind van de les;
Koppel een taalles aan een inhoudelijk thema (in dit geval fantasy), waarover de
leerlingen aan het begin van de les geënthousiasmeerd kunnen worden. Zo kun je
aansluiten bij hun eigen interesses en toch hele algemene woordenschat behandelen;
Gebruik meerdere talen in de les. Ook als docent Frans kan het handig zijn om soms
bruggetjes naar het Engels te maken. Dit kan werken als geheugensteuntje of de
leerlingen extra movae geven. Zelfs als zaakvakdocent kan het interessant zijn om
verschillende talen te gebruiken. Aan de hand van talige verbanden kunnen leerlingen
inhoudelijke kennis beter onthouden.
29
6. Ervaringen van docenten
Aanheteindvanhetprojecthebbenwe het projectgeëvalueerd
met de deelnemende docenten. We hebben hen gevraagd wat zij
hebben geleerd van het project en wat zij hieruit meenemen voor
de toekomst.
 Meertaligheidconcreetmaken
Hetproject heegeholpenommeertaligheidconcreet temakenin de klas, gafeendo-
centeaan.Doorhetgezamenlijkontwikkelenvanlessenenopdrachtenheehetvoorbeelden
en handreikingen gegeven hoe je het echt kunt toepassen met leerlingen. Denk bijvoorbeeld
aandeacviteitenindetoolbox(hoofdstuk3)en hetgebruikvanmeerderedoeltaleninn
opdracht(devoorbeeldlesinhoofdstuk5).
En zo’n concretemeertalige aanpak hee een posief eect! Een docente Spaans en Fries
geeaan: “Toenikalleen Friesgaf, zagikleerlingen dieeenopdrachtmoesten afmaken.Nu
[sindsikmeertaliglesgeef,red.]zieikleerlingendietaalaanhetontdekkenzijn.Datiseengroot
verschil.
 Belangvantaalvoorleerlingen
Leerlingenhebbenveelgeleerdoverhet belangvan taal.“Deleerlingenhebbenmeerres-
pectvoormensendieFriesspreken,”geeeendocenteFriesaan.“Zebegrijpennunamelijkbeter
waarommensenervoorkiezenFriesofeendialecttesprekeneninwelkesituaeszedatdoen.”
Ook het belang van de eigentaal is duidelijker geworden. Volgens een docentvan de ISK-
schooluitdepiloasevanhetprojectbegrependeleerlingendebelangrijkerolvanhunmoe-
dertaal bij het leren van een nieuwe taal nu veel beter.
 Betekenisvolonderwijs
EendocentFriesheeindeloopderjarensteedsmeergezochthoehijzijnonderwijszo
betekenisvolmogelijkkonmaken.Ditprojectslootdaarperfectbijaan,vondhij.“Ontdekhet
zelf.Hetgaat nietomhoe eeneindopdrachteruitziet, jekunthetzogrootmakenalsjewilt.
Alsjegoedzoekt,isergenoeginteressantstevinden.”Hetprojectheehandvaengegeven
omleerlingentesmulerenomzelfopzoektegaan,bijvoorbeeldnaarderolvanhetFriesof
naarwaarhunnaamvandaankomt.“Datistochinmijnogenbetekenisvolonderwijs,”zegtde
30
docent,“datjezegt:daarhebbenzewataan.”Volgensdedocentkanmeertaligheidinditsoort
opdrachten een grote rol spelen. Als onderwerp maar juist ook als middel: dan hebben ze geen
taalopdracht,maarmoeten zehunopdrachtintweetalen naarkeuzeuitvoeren. Zowerken
leerlingen onbewust aan taal, terwijl het inhoudelijk betekenisvol voor ze is.
 Samenwerkenmetanderedocenten
Een docente Frans vond vooral de studieavonden die werden georganiseerd voor alle deel-
nemendedocentenmemorabel.“Ikvondhetjn datweelkaarkondenontmoeten,datieder-
eenenthousiastwasovertaal,endatwekondenuitwisselen,”gafzeaan.Opdestudieavonden
werdnietalleenoverthema’salsCLILoftaalatudesgepresenteerddoorexperts,maarkregen
dedocenten ookgelegenheidom ideeën,psen lesmateriaaluitte wisselen.Omdatdocen-
ten van verschillende scholen elkaar niet vaak op deze manier spreken, leverde dit veel mooie
nieuwe inzichten op.
31
We hebben een aantal experts op het gebied van taalleren, meertaligheid en meer-
taligonderwijsgevraagdtereecterenophetHoli-Fryskproject,metnamehoe
het gedachtegoed en de opbrengsten van het project voortgezet kunnen worden
indedagelijkseprakjkzowelophetVOalsindelerarenopleiding.Wevroegenze
bijvoorbeeld welke plek meertaligheid volgens hen zou moeten krijgen in de leraren-
opleidingeninhetVOenwelkekansenzezienvoorlerarenenleerlingenmetde
opbrengsten van het Holi-Frysk project.
7. Reaces van experts
MarliesHemel,lerarenopleiderNederlands/FriesNHLStendenHogeschool
“Als meertaligheid wordt meegenomen in de algemene vakdidacek, van alle docenten, zie ik
een toekomst waarin alle leerlingen zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn, en hun volledig
taalrepertoire kunnen inzeen bij het leren: dat zou toch prachg zijn? Ik zou het mooi
vinden als alle leerlingen trots kunnen zijn op hun moedertaal, of het nu Italiaans is, Fries,
Drents of Arabisch.
Om dit te bereiken moeten docenten inzien dat in principe elke docent een taaldocent is en
dat taal, dus ook moedertaal, onlosmakelijk verbonden is met het verkrijgen van vakkennis.
Als lerarenopleiders moeten we het goede voorbeeld geven en taalontwikkelend lesgeven.
Ook is het van belang dat materiaal dat wordt ontwikkeld, zoals de Holi-Frysk toolbox,
goed vindbaar is en wordt voorzien van praksche ps en ervaringen in het gebruik, om
koudwatervrees tegen te gaan.
Anna-MarijeBloem-Kleinepier,onderwijsbegeleiderCedin
“Meertaligheid moet een prominente plek krijgen in het voortgezet onderwijs en op de
lerarenopleidingen. We moeten het met elkaar hebben over de rol van meertaligheid in onze
maatschappij. Voordat je een taal wil leren, moet je eerst praten óver taal. Maar dan moet
dit besef er wel komen op scholen. Dat kan door met scholen in gesprek te gaan of te kijken
waar het aan methodes kan worden toegevoegd. Het is belangrijk dat mooie producten
zoals de Holi-Frysk toolbox geen losse projecten blijven, maar worden ingevoegd in een
groter geheel.
32
MarritvandeGuchte,lerarenopleiderenonderzoekerUniversiteitvanAmsterdam
“Op lerarenopleidingen zou meertaligheid kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld colleges
vakdidacek. Opdrachten zoals uit de Holi-Frysk toolbox zijn ideale modelopdrachten voor
zo’n college, of bij educaef ontwerponderzoek. In het voortgezet onderwijs is het vooral
belangrijk dat docenten open leren staan voor meertaligheid, in plaats van het afwijzen. Alle
talen mogen er zijn. Denk eens aan bronnen in andere talen dan alleen maar Nederlands of
Engels.
Daniela Polišenská, lerarenopleider Universiteit van Amsterdam
“De acviteiten uit de Holi-Frysk toolbox zijn uitdagende acviteiten die de
nieuwsgierigheid prikkelen en de autonomie van de leerlingen smuleren. De acviteiten
kunnen tot een interessant evaluaegesprek leiden (met leerlingen en/of collega’s/
medestudenten) of een aanzet zijn tot een verder ontwerp van de acviteit of eventueel
een lessenserie. Ik kan me ook goed voorstellen dat de studenten de acviteiten kunnen
monitoren in hun afstudeeronderzoek naar het thema.
Ik kan me goed vinden in de hoofdprincipes van het project Holi-Frysk dat veel interessante
mogelijkheden biedt voor het inrichten van het meertalig onderwijs dat passend is voor
een specieke schoolcontext. Meertalig onderwijs zou een vaste plek moeten hebben op
het VO en ook op de lerarenopleiding. Om dit te realiseren zijn er volgens mij twee zaken
van groot belang: 1. Meer projecten zoals Holi-Frysk die de eecten van het meertalig
onderwijs onderzoeken en 2. Het gesprek tussen lerarenopleidingen, middelbare scholen en
onderzoekers blijven opzoeken, de complexiteit van het thema niet uit de weg te gaan en de
good en ook de less good pracces te delen.
CatherinevanBeuningen,lerarenopleiderenonderzoekerHogeschool
UtrechtenHogeschoolvanAmsterdam
“Om meertaligheid in het onderwijs te integreren, zijn professionalisering, expliciteren van en
reecteren op eigen denkkaders van en door opleiders en docenten van belang. Daarnaast
hebben scholen/docenten (en opleiders) behoee aan concrete meertalige handvaen,
materialen, acviteiten. Projecten zoals Holi-Frysk, waarin zulke handvaen ontwikkeld en
geëvalueerd worden in en met de prakjk kunnen in die behoee voorzien.
Het zou mooi zijn als we uiteindelijk kunnen zorgen voor één (naonaal) plaorm/database
waarin materiaal uit verschillende projecten op een overzichtelijke, doorzoekbare manier
samengebracht wordt, zodat het toegankelijk is voor iedereen.
33
Het materiaal van Holi-Frysk zou gebruikt kunnen worden om studenten jdens hun
opleiding tot docent gelegenheid te geven te experimenteren met meertalige strategieën.
Binnen Holi-Frysk zijn veelbelovende acviteiten ontwikkeld die erop gericht zijn het leren
van Fries en andere talen in andere (zaak)vakken te bevorderen. Meer onderzoek over
hoe dit funconeel ingezet kan worden in klassen met veel verschillende talen zou gedaan
kunnen worden door en met studenten.
Eline van Batenburg, lerarenopleider en onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
“Het meertalige brein zou als uitgangspunt van ons onderwijs genomen moeten worden.
Naast het creëren van een inclusieve leeromgeving, is het van belang dat vakdocenten
weten hoe zij bijvoorbeeld translanguaging in kunnen zeen ter bevordering van het leren
van zowel de vakinhoud als de bijbehorende taal en taalvaardigheden. Voor taaldocenten is
het van belang dat zij de harde grenzen tussen de verschillende talen kunnen laten vervagen
en de reeds ontwikkelde vaardigheden van meertaligen posief kunnen benuen. Er is al
veel ontwikkeld op het gebied van taalbewustzijn en inhoudsleren. Een mooie en mijns
inziens wenselijke volgende stap zou zijn om ook eens grondig met elkaar te kijken naar de
meertalige vreemdetaalklas. Wat kunnen docenten concreet doen om de meertaligheid van
hun leerlingen in te zeen bij het ontwikkelen van taalvaardigheid in een derde (of vierde)
taal? Leraren (in opleiding) kunnen met de rijkgevulde toolbox van Holi-Frysk in ieder geval
direct in de prakjk aan de slag om meertaligheid posief te posioneren en zowel het
taalbewustzijn van leerlingen als het inhoudsleren te vergroten. Ik ben onder de indruk van
de helderheid, verscheidenheid en toepasbaarheid van de acviteiten in de toolbox.
Marjon Tammenga, curriculumontwikkelaar SLO
“Meertaligheid verdient een plek in het curriculum op het VO. Elke docent in opleiding
zou dan ook de kans moeten krijgen om aan de kansen van meertaligheid te kunnen
ruiken. Holi-Frysk kan hieraan bijdragen, want het brengt de theorie van meertaligheid in
de lesprakjk. Het materiaal maakt op een laagdrempelige manier reece op taal en
taalvariae mogelijk bij leerlingen. Lekker praksch!”
34
Stappenplan meertalig onderwijs (Duarte, 2020)
Eentalig Twee- of drietalig Meertalig onderwijs
Onderwijsvaneennaonaletaalin
relaemetanderetalenvandeleerlingen
en de regio (meertalige repertoires)
Valorisa eengebruikvanminderheids-
en migrantentalen
Dominanevaneennaonaletaal
Individueleinstruceinvreemdetalen
Opnamevanandereinstrucetalen
(minderheids-ofmigrantentalen)
Dominanevaneennaonaletaal
Individueleinstruceinvreemdetalen
Aanvullende talen worden genegeerd
Talen
Taalbewustzijn en vergelijking (leerlingen
als taalexperts), translanguaging
Taalscheiding / moedertaalspreker ideaalTaalscheiding / moedertaalspreker ideaal
Taalgebruik
Systemascheintegraevantaal,
meertaligheid en vakonderwijs
Incidenteleintegraevantaalen
beroepsonderwijs
Weinig aandacht voor taalproblemen en
meertaligheid
Taal in de vakken
Schoolbrede aanpak met
ouderbetrokkenheid
Kleine groep leraren die samenwerkt
Individuele leraren (weinig
samenwerking)
Belanghebbenden
Helder meertalig taalbeleid voor alle
belanghebbenden
Taalbeleid voor CLIL bij bepaalde
onderwerpen
Geenexpliciettaalbeleidof
lerarenopleiding
Beleid
35
8. Conclusie
WatwijzelfhebbengeleerdvanhetHoli-Fryskprojectisdatmeertaligheidnietalseenextrataak
bovenopdedagelijkseonderwijstakenmoetwordengezien,maarvanzelfsprekendindelessen
moetwordengeïntegreerd.Hierzeenwedanookopindoorconstantevernieuwingvanonze
eigen lerarenopleidingen op de NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast hebben we geleerd dat het
vanbelangisdatscholenhettradioneleonderdompelingsonderwijsmet eeneentaligeoriën-
taeaanvullen met anderebenaderingenenmeertaliger georiënteerdmakenzodat leerlingen
van alle taalachtergronden erkend worden en hun complete talige repertoire benut kan worden.
Tensloehebbenwegeleerdwelkefactoreneenrolspelenbijdeintegraevanmeerderetalen
in het onderwijs (Duarte, 2020), namelijk:
1. detalenwaarindeinstrucegegevenwordt,
2. hoe taalgebruik wordt georganiseerd,
3. de rol van taal bij inhoudelijke onderwerpen,
4. de betrokken belanghebbenden,
5. het overkoepelende taalbeleid.
 Vaneen-naarmeertaligonderwijsinstappen
Ominzichtelijkte krijgenhoe scholendie meertaligedoelenkunnenbereikenenkunnen
groeien van een eentalige naar een meertalige school is een stappenplan ontworpen, dat op de
linkerpaginastaatafgebeeld.
Bijscholen met een eentaligeoriëntaeis er sprakevan eendominanteposievan hetNe-
derlands. Vreemde talen worden apart gegeven en andere talen worden genegeerd. Er is spra-
ke van taalscheiding en het behalen van een vloeiende beheersing van de dominante talen
(meestal Nederlands en Engels) wordt als ideaal beschouwd. Voor meertaligheid is vaak wei-
nig aandacht, ook in de lerarenopleidingen. Daarnaast wordt er weinig aandacht besteed aan
taalkwesesenaanmeertaligheid.Inhetschoolplanisgeentaalbeleidopgenomen,docenten
werkenindividueelenerisgeenaandachtvoorprofessionaliseringophetgebiedvanmeertalig
onderwijs.
36
Bijtwee- of drietaliggeoriënteerdescholen wordenandereinstrucetalen in het curriculum
opgenomen, bijvoorbeeld minderheids- en migrantentalen. Er is incidenteel sprake van inte-
graevantaal-envakonderwijs.Ookbeginnenlerarensamentewerkenaanmuldisciplinaire
projectendiespeciekgerichtzijnopmeertaligheid.Schoolbreediseraandachtvoormeerta-
ligheid en wordt er een taalbeleid ontwikkeld.
Bijmeertalig georiënteerdescholen wordthet Nederlandsvaakverbondenmet anderetalen
van de leerlingen en de regio. Er lijkt erkenning te zijn van en ruimte te zijn voor het meertalige
repertoirevanleerlingen.Daarnaastwordteracefgebruikgemaaktvanminderheids-enmi-
grantentalen.Erzijnacviteitenvoortaalbewustzijn,enooktaalvergelijkingentranslanguaging
worden aangemoedigd. Meertaligheid is geïntegreerd in bijna alle onderwijsgebieden en er is
een schoolbreed, expliciet meertalig taalbeleid.
Tot slot
Wij zijn ervan overtuigd dat iedere school meertaligheid in een bepaalde vorm in kan bed-
deninhetonderwijs,ongeachtwelke talen een rol spelen. Daarbij staan atude, kennisen
vaardighedencentraal:eenposieveatudetegenovermeertaligheidvanuitdocentenènleer-
lingen, kennis over meertalig taalleren voor docenten en vaardigheden hoe ze deze kennis in
kunnenzeen-ongeachthetvakdatzegeven.Uitdereacesvanonzeprojectscholenende
experts blijkt dat de Holi-Frysk producten hieraan kunnen bijdragen. In de toekomst werken
wij toe naar een brederplaorm waar materialenvan meerdere van onze projecten en ook
kennisclipsovermeertaligedidacektevinden zullenzijn.Naastdezeaandachtvoorhetont-
wikkelenvanatude,kennisenvaardighedenmetbetrekkingtotmeertaligheid,iseenandere
belangrijke uitkomst van het Holi-Frysk project dat meertalig onderwijs het beste werkt in een
schoolbrede aanpak. Daarbij zijn een schoolbreed gedragen visie op meertaligheid en het sa-
menontwikkelenvanpassendmeertaligonderwijsafgestemdopdeschoolpopulaebelangrijk.
ZokandesloganvanhetHoli-Fryskproject”meertaligonderwijsvooriedereen!”werkelijkheid
worden.
37
Nawoord
Door Babs Gezelle Meerburg
leraaropleider Academie Educae, NHL Stenden Hogeschool
Goed talenonderwijs vraagt om uitstekende docenten, voortreelijke
lerarenopleidersen educaef onderzoekersdieallemaalhetzelfdedoel
dienen, namelijk het voorbereiden van de leerling op de toekomst. Die
toekomst is meertalig met daarin hopelijk een plek voor het Fries. In het
Holi-Frysk project hebben docenten, opleiders en onderzoekers samen
gewerkt aan het tot stand brengen van dit ideaal.
In dit boek hebben we de belangrijkste uitgangspunten en opbrengsten
van Holi-Frysk gebundeld. De werkvormen uit de toolbox dagen de do-
centenuittoteenacverendeensamenwerkendedidacekennodigen
de leerlingen uit tot leren. Dit boek kan gebruikt worden als voorbeeld,
inspirae,werkplan enalsnaslagwerk.Weradenje aan ditopjeeigen
wijzeenpassendebijjouweigensituaetedoenenzijnbenieuwdnaar
je bevindingen. Die hebben we immers nodig om samen verder te komen.
38
39
Links en gerelateerde projecten
Wil je meer te weten komen over meertaligheid in het onderwijs? Breng eens een bezoekje aan
onderstaandewebsites!
Lectoraat Meertaligheid & Geleerdheid (NHL Stenden Hogeschool)
Het lectoraat MeertaligheidenGeleerdheid,vanwaaruitookHoli-Fryskisuitge-
voerd,heenogmeeronderzoeksprojectenovermeertaligheid,zoalsbijvoorbeeld
het 3M-project: Meer kansen met meertaligheid. In dit project is een toolbox met
meertaligeacviteitenontwikkeldvoorhetprimaironderwijs.Opdewebsitevanhetlectoraat
isinformaeoverditenanderemeertaligheidsprojectentevinden.
Kennisdossier meertaligheid in het onderwijs
De website meertalig.nl, meertalig.be en de Taalunie hebben met behulp van input
van verschillende deskundigen een kennisdossier opgesteld over meertaligheid. Hier-
in worden 24 veel gestelde vragen over meertaligheid in het onderwijs beantwoord.
TAAL gewoon doen! (Podcast)
TAALgewoondoen!isdepodcastvoornieuwsgierigedocentenmodernevreemde
talen. In deze podcast gaan Marrit van de Guchte en Eline van Batenburg op zoek
naarfrisse enwetenschappelijk onderbouwdeideeënvoorde lesprakjk.Inelke
aeveringbesprekenzeeentaaldidacschideevanuithetperspecefvandedocent,deleer-
lingendeonderzoeker.Nahetbeluisterenvandeaeveringhebjeweervolopideeënvoorde
MVT-les!
SLO
Ook bij SLOvind je waardevolle informae en ps
over meertaligheid.
VirtulApp - Virtual Language App
Het VirtulApp projectis een internaonaal project voor innovaevemeertalige
onderwijsbenaderingen waarin onder andere een augmented reality game voor
meertalige leerlingen en een toolkit voor docenten worden ontwikkeld.
40
Lectoraat Meertaligheid & Onderwijs (Hogeschool Utrecht)
Ookbijanderehogescholenwordtonderzoek gedaan naar meertaligheid in het
onderwijs.Opdewebsitevanhetlectoraatmeertaligheid&OnderwijsvandeHo-
geschoolUtrechtvindjeallerelevanteinformaeoverdelopendeprojecten.
Lectoraat Talendidacek (Fontys Hogescholen)
In Tilburg wordt ook onderzoek gedaan naar meertaligheid, bij het lectoraat Talen-
didacekaandeFontyshogeschool.
Projecten Hogeschool van Amsterdam
OokopdeHogeschoolvanAmsterdamlopenverschillendeprojec-
ten over meertaligheid, waarover je hier meer kunt lezen.
Metrotaal website
De website Metrotaal - Mind the gap wil scholen helpen op de route naar een open
taalbeleidwaaralletalen“thuis”mogenzijn.
Lucide Toolkit
Vanuit het Europese LUCIDE project is onderzocht hoe er in het onderwijs het
beste kan worden omgegaan met de diversiteit en meertaligheid van de 21e eeuw.
Indezetoolkitzijnprakschepsenacviteitentevinden.
41
Bronnen
Candelier,M.(2010):FrameworkofReferenceforPluraliscApproaches(FREPA)tolanguages
andcultures-Atoolfordealingwithdiversityinschools.In:Policiesandpraccesfortea-
chingsocioculturaldiversity.Diversityandinclusion:challengesforteachereducaon(pp.
75-82).Strasbourg:CouncilofEuropePublishing.
Cummins,J.(2008).Teachingfortransfer:Challengingthetwosolitudesassumponsinbilin-
gualeducaon.In:N.Hornberger(Ed.):Encyclopedia of language and educaon (pp. 1528-
1538). New York: Springer.
Duarte,J.(2020).Troefoftrend?Actuleleontwikkelingenindemeertaligheidsdidacek.Leeu-
warden: NHL Stenden Hogeschool.
Slembrouck,S.,VanAvermaet,P.,&VanGorp,K.(2018).Strategiesofmullingualismineduca-
onforminoritychildren.In:P.VanAvermaet,S.Slembrouck,K.vanGorp,S.Sierens&K.
Maryns(Eds.):Themullingualedgeofeducaon(pp.9-39).London:PalgraveMacmillan.
tenThije,J.D.(2010). Lingua recepvaalsbouwsteenvoordetransnaonaleneerlandisek.
InternaonaleNeerlandisek,48(4),54-63.
Van Avermaet, P. (2014). Waarom zijn we bang voor meertaligheid? Levende Talen Magazine.
102(7), 6-11.
42
Het team
Joana Duarte
Sybren Walsweer
Myrthe Coret-Bergstra
Dirkje Elgersma
Babs Gezelle Meerburg
Mirjam Günther-van der Meij
Hessel Yntema
INSPIRATIEGIDS - INSPIRATIEGIDS - INSPIRATIEGIDS - INSPIRATIEGIDS
Rengerslaan 10, Kamer A0.068
8917 DD Leeuwarden
... However, it is unlikely that dialect could ever be given this priority, since the focus in education is on learning Standard Dutch as a target language and working language. Moreover, there are increasing numbers of pupils with an immigration background, calling for a more inclusive approach to language variation in education, ranging from local varieties to global languages (e.g., English) or other (home) languages such as Turkish, Arabic, Polish, Surinamese, or Ukrainian (e.g., Günther-van der Meij et al., 2020). In 2020, about 28% of the Dutch youth between 0-25 years old had a migration background (CBS, 2021). ...
... In addition, follow-up research should investigate whether there is enough support in primary and secondary schools for incorporating teaching activities on language awareness, language comparison and receptive multilingualism (cf. Günther-van der Meij et al., 2020). Ideally, the recommendations could then also be incorporated into North Brabant's next language policy (with the former policy dating from February 2019). ...
Article
Full-text available
This paper discusses the state of affairs of dialect education in the southern Dutch province of North Brabant. The dialects spoken here lack formal recognition. Therefore, the province pursues a heritage policy that protects and promotes the dialects as cultural capital. However, a recent questionnaire among teachers and material developers has revealed that local and provincial initiatives for dialect education have not yet been implemented in a sustainable way in primary and secondary education (Doreleijers, 2021). Although teachers indicate willingness to implement dialect in education, there is a lack of knowledge of existing materials and a discrepancy between demand and the quality of supply. The aim of this paper is to look for ways to implement non-recognized dialects in the curriculum. It argues that the current situation in North Brabant can be improved by integrating dialects into the holistic model for multilingualism in education (Duarte & Günther-van der Meij, 2018).
Book
Full-text available
This book highlights the need to develop new educational perspectives in which multilingualism is valorised and strategically used in settings and contexts of instruction and learning. Situated in the current educational debate about multilingualism and ethno-linguistic minorities, chapter authors examine the polarised response to heightened linguistic diversity and how the debate is very much premised on binary views of monolingualism and multi- or bilingualism. Contributors argue that the diverse linguistic backgrounds of immigrant and minority students should be considered an asset, instead of being regarded as a barrier to teaching and learning. From its title through to its conclusion, this book underlines the current perspective of multilingualism as possessing cutting edge potential for transforming diverse classrooms into more inhabitable, more equitable and more efficiently organised spaces for learning. This book will be of interest to scholars and researchers in educational linguistics, applied linguistics, sociolinguistics, anthropological linguistics, pedagogics, educational studies, and educational anthropology.
Chapter
Full-text available
Across Western Europe, policy in the context of education for minority children has in the past 20 years increasingly stressed proficiency in and use of the dominant language as a condition for school success (in most cases, this has meant the ‘national’ language). The use of the children’s first language or home language(s) has been valued by policy makers as a cultural marker of identity, but not pedagogically as a didactic asset for learning, or as a ‘scaffold’ for the acquisition of the dominant language (Cummins 2011, 2013; Van Avermaet 2009; Extra and Spotti 2009).
Article
Full-text available
This paper discusses a new concept of multilingual communication in the Netherlands, i.e. receptive multilingualism or so-called lingua receptiva (LaRa). ‘LaRa is the ensemble of those linguistic, mental, interactional as well as intercultural competences which are creatively activated when listeners are receiving linguistic actions in their ‘passive’ language or variety. In order to monitor and process ‘passive knowledge activation in hearers’, speakers make use of subsidiary competences and control communicative asymmetries as soon as these become manifested in interaction (Rehbein et al., in preparation).’ The paper discusses studies concerning institutional practices of lingua receptiva in German-Dutch transnational communication. Subsequently, European traditions with regard to receptive multilingualism in Scandinavia, the Habsburg Empire and Switzerland are presented. Finally, the paper suggests further research concerning academic applications of Lingua Receptiva in transnational Dutch Studies.
Framework of Reference for Pluralistic Approaches (FREPA) to languages and cultures -A tool for dealing with diversity in schools
  • M Candelier
Candelier, M. (2010): Framework of Reference for Pluralistic Approaches (FREPA) to languages and cultures -A tool for dealing with diversity in schools. In: Policies and practices for teaching sociocultural diversity. Diversity and inclusion: challenges for teacher education (pp. 75-82). Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Troef of trend? Actulele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek
  • J Duarte
Duarte, J. (2020). Troef of trend? Actulele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek. Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.
Waarom zijn we bang voor meertaligheid? Levende Talen Magazine
  • P Van Avermaet
Van Avermaet, P. (2014). Waarom zijn we bang voor meertaligheid? Levende Talen Magazine. 102(7), 6-11.