BookPDF Available

Գործառնական աուդիտ

Authors:

Abstract

Ներկա փուլում աուդիտը, ներառյալ գործառնական աուդի-տը, դադարել է լինել զուտ տեսական գործունեություն և մեծ ուշա-դրություն է պահանջում գործնական հատվածի ձևավորման և զարգացման վրա: Աուդիտի ոլորտում առկա ներքին և արտաքին զարգացումները ցույց են տալիս, որ գործառնական աուդիտի զարգացման հիմքն արդեն առկա է: Այնուամենայնիվ, գործնական աուդիտը որպես կառավարման գործիք դիտարկելու հայեցա-կարգային մոտեցում պարունակող աշխատանքները շատ քիչ են՝ իր գործնական փորձի և տեսության տարրերով: Աշխատանքում գործառնական աուդիտի տեսական և գործ-նական հիմքերը հետազոտելու նպատակով ուսումնասիրվել է կառավարման մեջ գործառնական աուդիտի էությունն ու նշանա-կությունը, որոշվել դրա տեղն ու դերը տնտեսական վերահսկողու-թյան համակարգում, սահմանվել առարկան և համակարգվել գործառնական աուդիտի մեթոդները, վերլուծվել գործառնական աուդիտի գործընթացը, բացահայտվել այս ոլորտում առավել հրատապ խնդիրները:
2
ՀՏԴ 657.6(07)
ԳՄԴ 65.053ց7
Գ 888
Հրատարակության է երաշխավորվել
ՀՊՏՀ Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի
ֆակուլտետի խորհորդը
ՀՊՏՀ Կառավաչական հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնը
Մասնագիտական խմբագիր՝
ՀԱԱՀ ՙՖինանսահաշվային՚
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ
Ա. Մ. Գալստյան
Գրախոսողներ՝
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Վ. Լ. Հարությունյան
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ա. Վ. Մաթևոսյան
Գրիգորյան Լիաննա, Բայադյան Աննա
Գ 888 Գործառնական աուդիտ: Ուսումնական ձեռնարկ / Լ.
Գրիգորյան, Ա. Բայադյան.- Եր.: Հեղ. հրատ., 2021.- 146 էջ:
Ուսումնական ձեռնարկը շարադրված է կրթական
չափորոշիչների արդի պահանջներով: Գործառնական աուդիտի
տեսական և գործնական հիմքերը հետազոտելու նպատակով
ուսումնասիրվել է կառավարման մեջ գործառնական աուդիտի
էությունն ու նշանակությունը, որոշվել դրա տեղն ու դերը
տնտեսական վերահսկողության համակարգում, սահմանվել
առարկան և համակարգվել գործառնական աուդիտի մեթոդները,
վերլուծվել գործառնական աուդիտի գործընթացը, բացահայտվել այս
ոլորտում առավել հրատապ խնդիրները, դրանց լուծման
մեխանիզմները, որոշվել են գործառնական աուդիտի արդյունքների
օգտագործման ուղղությունները:
ܳ˳ï»ëí³Í ¿ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ,
³áõ¹ÇïáñÝ»ñÇ ¨ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí
Ñ»ï³ùñùñíáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ՀՏԴ 657.6(07)
ԳՄԴ 65.053ց7
ISBN 978-9939-0-3656-4 © Գրիգորյան Լիաննա, 2021
© Բայադյան Աննա, 2021
3
4
5
« »
6
7
8
9
« » « »
«»
«»
«
»
«
»
« »
ÄÀÍÀ
10
Å.Å. ÁÀËÛÁÅÐÄÈÍÀ. ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÀÓÄÈÒ Â
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÓÙÍÎÑÒÜ È
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ.
11
12
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.