Conference PaperPDF Available

ISSSE 2019 (8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Konferansı/8. International Symposium on Social Studies Education)

Authors:

Abstract

TURKISH ABSTRACT İnsanoğlu sosyal bir varlık olması hasebiyle var olduğu günden bu yana bitmek tükenmek bilmeyen bir keşfetme arzusuna sahip olmuş ve kültürlerarası etkileşimin meydana gelmesine yol açmıştır. Anadolu coğrafyası da konumu gereği bu etkileşim ağının hep merkezinde yer almış ve çeşitli uygarlıkların filizlenip boy verdiği, Doğu ile Batı arasında bir kültür sentezi halini alan çok önemli bir vizyon kazanmıştır. Bu yönüyle araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretim programında “Kültür ve Miras” öğrenme alanıyla birlikte sunulan konuların kültürel boyutta incelenerek öğrenciler üzerindeki yeterliliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma şeklinde yürütülmüş ve mevcut durumun dokümanlar (belgeler) aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlandığından doküman incelemesi yöntemi işe koşulmuştur. Bu dokümanlar aynı zamanda veri toplama araçları olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde ise konuya ilişkin zengin içeriklerin derinlemesine araştırılmasına imkân sağlayan belge taraması tekniği kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir: Kültür ve Miras öğrenme alanı üzerinden öğrenciler; aile tarihi çalışmasını, Millî Mücadele Dönemi’ni, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarını, Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin kültürlerini ve yaşam tarzlarını, İslamiyet’in ortaya çıkışı ve beraberinde getirdiği değişimleri ve Osmanlı Devleti’ni öğrenmektedirler. Sonuç itibariyle, “Kültür ve Miras” öğrenme alanının, zengin içeriklerle öğrencilere sunulduğu ve konuların amaca uygun olarak tarihsel bir süreç içerisinde geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kuran bir anlayışla hazırlandığı tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler, Kültür, Farklılıklara Saygı. ENGLISH ABSTRACT Because of being a social entity, human beings have had an endless desire to discover since the day they existed and led to the formation of intercultural interaction. Due to its location, Anatolian geography has always been at the center of this interaction network and has gained a very important vision, which has become a cultural synthesis between East and West, where various civilizations have sprouted and emerged. In this respect, the aim of the research is to evaluate the competences on the students by examining the subjects presented in the social studies curriculum with the Culture and Heritage learning domain. The research was conducted as qualitative research and document review method (model) was used since it was aimed to reveal the current situation through documents. These documents were also identified as data collection tools. In the analysis of the research data, document scanning technique, which enables the indepth investigation of the rich contents of the subject, was used. The findings of this research are as follows: Family history researches, the National Struggle Period, the civilizations of Anatolia and Mesopotamia, the culture and lifestyles of the Turkish states established in Central Asia, the emergence of Islam and the changes brought about by the Ottoman Empire are learned. As a result, it has been determined that Culture and Heritage learning domain is presented to students with rich contents and the subjects are prepared in accordance with the purpose in a historical process with an understanding that connects the past, present and future. Keywords: Social studies, Culture, Respect for differences.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.