Conference PaperPDF Available

Yuqori samarador "MAXEON GEN III" yangi avlod quyosh elementlarining afzalliklari

Conference Paper

Yuqori samarador "MAXEON GEN III" yangi avlod quyosh elementlarining afzalliklari

Abstract

Insoniyat plangan energiyadan foydalanib kelinmoqda. Bunda ushbu energiyadan foydalanish usullari, undan maksimal samaradarlik olish maqsadida doimo takomillashib bormoqda. Energetika insoniyat hayotida muhim rol ynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari energiya sarfi bilan chambarchas bo liqdir. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalinish salmo ini oshirish va yangi konstruksiyadagi quyosh elementlarini ishlab chiqish muhim ishlardan biridir. Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalari turlaridan biri b lgan quyosh elementlarini optimallashtirish, foydali ish koeffitsientini oshirish va ishlab chiqarish texnologiyalari orqali uning tan narxini tushirish hozirgi kun dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Bu muammolarni yechish maqsadida dunyodagi olimlar ham nazariy ham amaliy ilmiy izlanishlar olib borishi natijasida hozirgi kunda quyosh elementlarining k plab turlarini ishlab chiqarilishiga erishildi. An anaviy quyosh panellari korroziyaga uchrashi va sinishi tufayli vaqt tishi bilan samarasi pasayishiga va z kuchini y qolishiga olib keladi. Quyosh elektr stansiyalarda tkazilgan tadqiqotlar shuni k rsatdiki, an anaviy quyosh panellarining buzilish sabablari, yillar davomida massivning 41% i ularining qizarishi, yorilishi va panellarning orqa tomonida nuqsonlar hosil b lishi bilan bo liq. [1] Bu muammolarni yechimini SunPower korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi konstruksiyaga ega. Egiluvchanlik hususiyati elementning tashqi kuch ta sirida sinishi, yorilishini SunPower Maxeon elementlari orqadagi kontaktli tkazuvchanlikdan foydalanadi, ular metallning k zga
-
2021
115
AVLOD QUYOSH
ELEMENTLARINING AFZALLIKLARI
N.Mirzaalimov, A.Mirzaalimov
Andijon davlat universiteti
Insoniyat plangan energiyadan
foydalanib kelinmoqda. Bunda ushbu energiyadan foydalanish usullari, undan maksimal
samaradarlik olish maqsadida doimo takomillashib bormoqda. Energetika insoniyat hayotida
muhim rol ynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari energiya sarfi bilan chambarchas
bo liqdir.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalinish salmo ini oshirish va yangi
konstruksiyadagi quyosh elementlarini ishlab chiqish muhim ishlardan biridir.
Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalari turlaridan biri b lgan quyosh
elementlarini optimallashtirish, foydali ish koeffitsientini oshirish va ishlab chiqarish
texnologiyalari orqali uning tan narxini tushirish hozirgi kun dolzarb muammolaridan biri
sanaladi. Bu muammolarni yechish maqsadida dunyodagi olimlar ham nazariy ham amaliy
ilmiy izlanishlar olib borishi natijasida hozirgi kunda quyosh elementlarining k plab turlarini
ishlab chiqarilishiga erishildi.
An anaviy quyosh panellari korroziyaga uchrashi va sinishi tufayli vaqt tishi bilan
samarasi pasayishiga va z kuchini y qolishiga olib keladi. Quyosh elektr stansiyalarda
tkazilgan tadqiqotlar shuni k rsatdiki, an anaviy quyosh panellarining buzilish sabablari,
yillar davomida massivning 41% i ularining qizarishi, yorilishi va panellarning orqa tomonida
nuqsonlar hosil b lishi bilan bo liq. [1]
Bu muammolarni yechimini SunPower korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi
konstruksiyaga ega. Egiluvchanlik
hususiyati elementning tashqi kuch ta sirida sinishi, yorilishini SunPower Maxeon elementlari
orqadagi kontaktli tkazuvchanlikdan foydalanadi, ular metallning k zga k rinmas
tarmoqlarini y qligi quyosh nurlarini k proq qabul qilishga imkon beradi. [2]
asosli an anaviy quyosh elmeentining ustida olib borilgan tadqiqotlarimizda yangi qiziqarli
natiijalar aniqlandi. An anaviy quyosh elmenetining faqat yuzasigina yoru likka sezgir va
uning yuzasida kontaktlari mavjud b lgani uchun soyalanish effekti kuzatiladi. Maxeon
quyosh elementida esa oldi yuzada hech qanday kontakt mavjud emas, shuning uchun butun
yzuaga tushayotgan yoru lik soya effektiga duch b lmasdan yutiladi.
1-rasm. Maxeon quyosh elementining tuzilishi. 1-sof kremniy, 2- yoru likni ushlab turadigan, k proq quvvatni
tortadigan noyob sirt qoplamasi, 3- qattiq mis asosli taglik.
116
1-jadval. Monokristal asosidagi fotoelement va MAXION turlarining
ba zi xususiyatlari b yicha taqqoslama jadvali
SunPower Maxeon quyosh
elementi
Quyosh elementlarining rasmlari An anaviy quyosh elementi
Element ustida panjara
chiziqlari y q.
Quyosh nurini k proq yutadi
va ajoyib k rinish beradi
Element oldida metal kontakt
chiziqlari bor.
Quvvat chiqishi pasayadi,
ingichka metal kontakt nurni
aks ettiradi va korroziyaga
uchraydi
Qattiq mis asosli
Bizning qalin mis asos katta
kuch q shadi va korroziyani
deyarli tkazmaydigan
b ladi
Elementning orqasida
k proq metall pastasi
mavjud.
Bu esa hech qanday kuch
bermaydi. Harorat
zgarganda element yorilib,
parchalanishi va kuchini
y qotishi mumkin
Qalin ulagichlar. Kundalik
harorat zgarishi bilan
kengayish va qisqarish
bizning rnatilgan
kuchlanish pasayishi bilan
muammo emas.
Yupqa, kuchsiz
bo lanishlar. Bu tor
bo lanish chiziqlari ya ni
bo lovchi kontaktlar, birorta
kontakt uzilish natijasida
bo lanishni y qotish
hisobiga elementlani
yaroqsiz holatga olib kelishi
mumkin [3].
Ularning orqa tarafini solishtirsak, an anavy quyosh elementining orqa yuzasi t la
metal bialn qoplangani uchun yoru likka sezgir emas, maxeon esa metal t r bilan qoplangani
uchun orqa yuza yoru likka sezgir ya ni unga yoru lik tushurilganda oldi yuzaga nisbatan 2
barobar kamroq tok ishlab chiqaradi. Bunga asosiy sabab, uning orqa yuzasidagi metal
kontaktlarning 50% soya effekti mavjudligidir.
Quyosh elementlarida uchraydigan muammolarni yangi dizayn va konstruksiyaga ega
Maxeon quyosh elementi orqali deyarli bartaraf etildi. An anaviy quyosh batareyalari korroziya
va sinishi tufayli vaqt tishi bilan z kuchini y qotadi. Ammo SunPower quyosh
elementlarining noyob dizayni an anaviy quyosh elementlar ishlamay qolishining 85%
muammoli sabablarini bartaraf qiladi. Shunday qilib, quyosh tizimi bilan nlab yillar
davomida ajoyib ishlashi va elementlarni tashqi omillarga chidamli yangi elementlar orqali
mabla tejalishiga erishiladi.
Adabiyotlar
1. D. D. Smith et al., "SunPower s Maxeon Gen III solar cell: High efficiency and energy
yield," 2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2013, pp. 0908-
0913, doi: 10.1109/PVSC.2013.6744291.
2. https://sunpower.maxeon.com/int/solar-panel-products/sunpower-maxeon-solar-panels
3. https://us.sunpower.com/why-sunpower/maxeon-solar-cells
141
.................................. 107
Turli konstruksiyadagi faqat orqa kontaktli kremniy asosli quyosh elementlarini
modellashtirish .............................................................................................................. 110
N.Mirzaalimov, J.Qahhorov, A.Mirzaalimov
Aylanuvchi 3D formatli fotoelektrik energetik qurilmaning nazariy va texnik asoslari
....................................................................................................................................... 112
N.Mirzaalimov, A.Mirzaalimov
afzalliklari ..................................................................................................................... 115
A.Mirzaalimov
................................................................................................. 117
V
-
E BASIC .................. 119
......................................................................................................... 122
A.J.Eraliyev, A.A.Alijonov, M.Mirzakarimova
...................................... 124
.................................................................................................... 127
........................................................ 130
M.A.Ziyoitdinova
ahamiyati ....................................................................................................................... 133
R.S.Muradov, M.A.Ziyoitdinova
kritik nuqtasini tadqiq qilish ......................................................................................... 135
142
-
__.__.2021 __.__.2021
1/16
Times New Roman 8.
- -
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.